Hlavní navigace

Programovací jazyk Go a assembler (2.část)

30. 1. 2020
Doba čtení: 55 minut

Sdílet

 Autor: Go Lang
Dnes se opět budeme věnovat assembleru. Představíme si základní techniky použitelné jak na platformě x86–64, tak i na procesorech ARM (32bitové i 64bitové řady). Na tento základ navážeme popisem ručních optimalizací.

Obsah

1. Architektury mikroprocesorů podporované překladačem a assemblerem programovacího jazyka Go

2. Předávání parametrů přes zásobník na architektuře x86–64

3. Malá odbočka – jména instrukcí a velikost parametrů v assembleru jazyka Go

4. Klasický matematický koprocesor i387

5. Technologie SSE/SSE2 a její využití překladačem programovacího jazyka Go

6. Nové registry SSE

7. Příklad využití SSE

8. Práce s poli a řezy (slices)

9. Podpora 32bitových mikroprocesorů ARM

10. Specifika architektury ARM

11. Překlad funkcí pro součet svých operandů

12. Podpora výpočtů s typy float32 a float64 na mikroprocesorech ARM

13. Podmíněné a nepodmíněné skoky jako základ pro realizaci rozvětvení a programových smyček

14. Strojové instrukce určené pro provedení skoku na architekturách i386 a x86–64

15. Překlad funkce Sign pro architekturu x86–64

16. Příznakové a stavové bity na mikroprocesorech s architekturou ARM

17. Překlad funkce Sign pro 32bitovou architekturu ARM

18. AArch64: od podmínkových bitů k podmíněným skokům

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Architektury mikroprocesorů podporované překladačem a assemblerem programovacího jazyka Go

„There's something beautiful about programming in assembly.“

Na předchozí část seriálu o programovacím jazyku Go dnes navážeme, protože si popíšeme některé další možnosti, které nám nabízí kombinace (relativně) vysokoúrovňového jazyka Go s assemblerem, přesněji řečeno s assemblerem, který je nedílnou součástí standardní sady nástrojů Go (tento assembler je v mnoha ohledech dosti specifický a někdy též matoucí, což ostatně uvidíme v navazujících kapitolách).

Nejprve se zmiňme o architekturách mikroprocesorů, které jsou podporovány jak překladačem jazyka Go, tak i některými základními nástroji (assembler, objdump atd.). Zkrácené názvy těchto architektur, které se specifikují proměnnou prostředí GOARCH, jsou vypsány v navazující tabulce:

# $GOARCH Význam (vybraná architektura)
1 amd64 64bitové mikroprocesory x86–64 (samozřejmě nejenom AMD)
2 386 varianta s použitím instrukcí 387 nebo SSE2
     
3 arm 32bitový ARMv5, ARMv6 nebo ARMv7, bude blíže popsáno v deváté kapitole
4 arm64 ARMv8-A (neboli AArch64)
     
5 ppc64 POWER8 a vyšší (varianta big endian)
6 ppc64le POWER8 a vyšší (varianta little endian)
     
7 mips klasický MIPS (varianta big endian)
8 mipsle klasický MIPS (varianta little endian)
9 mips64 MIPS III a vyšší (varianta big endian)
10 mips64le MIPS III a vyšší (varianta little endian)
     
11 s390× z196 a vyšší
Poznámka: povšimněte si, že u některých architektur je nutné dále rozhodnout, jaká konkrétní varianta se má použít. Týká se to zejména architektury i386 (možná správněji i586) a taktéž 32bitové řady mikroprocesorů s architekturou ARM, která existuje ve více verzích.

Pro úplnost se ještě zmiňme o kombinaci operačního systému (specifikovaného v proměnné prostředí GOOS) a mikroprocesorové. Podporovány jsou pouze některé kombinace, protože mnoho dalších kombinací nedává smysl; typicky v případě procesorů PowerPC a MIPS:

$GOOS $GOARCH
aix ppc64
   
android 386
android amd64
android arm
android arm64
   
darwin 386
darwin amd64
darwin arm
darwin arm64
   
dragonfly amd64
   
freebsd 386
freebsd amd64
freebsd arm
   
illumos amd64
   
js wasm
   
linux 386
linux amd64
linux arm
linux arm64
linux ppc64
linux ppc64le
linux mips
linux mipsle
linux mips64
linux mips64le
linux s390×
   
netbsd 386
netbsd amd64
netbsd arm
   
openbsd 386
openbsd amd64
openbsd arm
openbsd arm64
   
plan9 386
plan9 amd64
plan9 arm
   
solaris amd64
   
windows 386
windows amd64
Poznámka: prozatím v Go chybí oficiální podpora RISC-V, to se však může v poměrně krátké době změnit, společně s širším nasazováním této architektury v praxi.

2. Předávání parametrů přes zásobník na architektuře x86–64

V dnešním článku se budeme zabývat mnoha tématy, které do větší či menší míry souvisí s použitím assembleru. První důležitou věcí je způsob předávání parametrů přes zásobník na architektuře x86–64. Překladač jazyka Go se v tomto případě nemusí příliš ohlížet na jazyk C, takže je možné zvolit jiné konvence. Podívejme se nejprve na způsob předávání celočíselných parametrů všech podporovaných bitových šířek (8, 16, 32 a 64 bitů). Vše si ověříme na čtveřici funkcí, z nichž každá provede součet tří operandů stejné bitové šířky:

package main
 
func Add8(x int8, y int8, z int8) int8 {
    return x + y + z
}
 
func Add16(x int16, y int16, z int16) int16 {
    return x + y + z
}
 
func Add32(x int32, y int32, z int32) int32 {
    return x + y + z
}
 
func Add64(x int64, y int64, z int64) int64 {
    return x + y + z
}
 
func main() {
    println(Add8(1, 2, 3))
    println(Add16(1, 2, 3))
    println(Add32(1, 2, 3))
    println(Add64(1, 2, 3))
}

Překlad je nutné provést s vypnutým inliningem (jinak by se volání funkce nahradilo jejím výsledkem) a taktéž s vypnutou a později zapnutou optimalizací (získáte tak dvě varianty kódu):

$ go build -gcflags '-N -l' asm04.go

Výsledná sekvence instrukcí pro jednotlivé varianty funkce Add vypadá následovně:

func Add8(x int8, y int8, z int8) int8 {
 0x44ea70       c644241000       MOVB $0x0, 0x10(SP)
 0x44ea75       0fb6442409       MOVZX 0x9(SP), AX
 0x44ea7a       0fb64c2408       MOVZX 0x8(SP), CX
 0x44ea7f       0fb654240a       MOVZX 0xa(SP), DX
 0x44ea84       01c8          ADDL CX, AX
 0x44ea86       01d0          ADDL DX, AX
 0x44ea88       88442410        MOVB AL, 0x10(SP)
 0x44ea8c       c3           RET
Poznámka: povšimněte si, že prvních osm bajtů na zásobníku (resp. přesněji řečeno zásobníkovém rámci) zabírá návratová adresa, za níž následují jednotlivé operandy s offsety +8, +9 a +10. Výsledek je uložen na offsetu +16. Jinými slovy to znamená, že se v případě parametrů neprovádí zarovnání; výsledek je zarovnán na adresu dělitelnou osmi. Provádí se bezznaménkové rozšíření operandů, protože se stejně bere v úvahu jen nejnižších osm bitů výsledku.

Šestnáctibitové součty:

func Add16(x int16, y int16, z int16) int16 {
 0x44ea90       66c74424100000     MOVW $0x0, 0x10(SP)
 0x44ea97       0fb744240a       MOVZX 0xa(SP), AX
 0x44ea9c       0fb74c2408       MOVZX 0x8(SP), CX
 0x44eaa1       0fb754240c       MOVZX 0xc(SP), DX
 0x44eaa6       01c8          ADDL CX, AX
 0x44eaa8       01d0          ADDL DX, AX
 0x44eaaa       6689442410       MOVW AX, 0x10(SP)
 0x44eaaf       c3           RET
Poznámka: i zde můžeme vidět stejný vzor: offsety parametrů na zásobníkovém rámci jsou +8, +10 a +12, ovšem výsledek je již zarovnán na adresu dělitelnou osmi.

32bitové součty:

func Add32(x int32, y int32, z int32) int32 {
 0x44eab0       c744241800000000    MOVL $0x0, 0x18(SP)
 0x44eab8       8b442408        MOVL 0x8(SP), AX
 0x44eabc       0344240c        ADDL 0xc(SP), AX
 0x44eac0       03442410        ADDL 0x10(SP), AX
 0x44eac4       89442418        MOVL AX, 0x18(SP)
 0x44eac8       c3           RET
Poznámka: protože nyní mají parametry šířku čtyř bajtů, je offset posledního parametru +16 (0×10) a tudíž se musela návratová hodnota posunout na další adresu dělitelnou osmi: +0×18 neboli +24.

A konečně varianta 64bitová:

func Add64(x int64, y int64, z int64) int64 {
 0x44ead0       48c744242000000000   MOVQ $0x0, 0x20(SP)
 0x44ead9       488b442408       MOVQ 0x8(SP), AX
 0x44eade       4803442410       ADDQ 0x10(SP), AX
 0x44eae3       4803442418       ADDQ 0x18(SP), AX
 0x44eae8       4889442420       MOVQ AX, 0x20(SP)
 0x44eaed       c3           RET

Zajímavé bude zjistit, jak se pracuje s návratovými hodnotami, kterých může být v programovacím jazyce Go větší množství (a u funkcí, které mohou skončit s chybou, se jedná o běžný idiom spočívající v použití více návratových hodnot). Studovat budeme funkci, která vrátí hodnoty svých operandů, ovšem v opačném pořadí:

func Swap(x int64, y int64) (int64, int64) {
    return y, x
}

Výsledkem by měl být následující strojový kód:

func Swap(x int64, y int64) (int64, int64) {
 0x44ea70       48c744241800000000   MOVQ $0x0, 0x18(SP)
 0x44ea79       48c744242000000000   MOVQ $0x0, 0x20(SP)
 0x44ea82       488b442410       MOVQ 0x10(SP), AX
 0x44ea87       4889442418       MOVQ AX, 0x18(SP)
 0x44ea8c       488b442408       MOVQ 0x8(SP), AX
 0x44ea91       4889442420       MOVQ AX, 0x20(SP)
 0x44ea96       c3           RET

Struktura zásobníkového rámce je v tomto případě zhruba následující:

SP+offset Význam
+0 návratová adresa
+8 první parametr (64 bitů)
+16 druhý parametr (64 bitů)
+24 první návratová hodnota (64 bitů)
+32 druhá návratová hodnota (64 bitů)

3. Malá odbočka – jména instrukcí a velikost parametrů v assembleru jazyka Go

Vraťme se na chvíli k implementaci funkce Add8 a Add16. V osmibitové variantě této funkce jsme mohli vidět trojici instrukcí, které provádí načtení operandů ze zásobníku s jejich rozšířením (konverzí) na plnou bitovou šířku (zero extension). Jedná se o instrukci MOVZX:

 0x44ea75       0fb6442409       MOVZX 0x9(SP), AX
 0x44ea7a       0fb64c2408       MOVZX 0x8(SP), CX
 0x44ea7f       0fb654240a       MOVZX 0xa(SP), DX

Ovšem podobnou instrukci bylo možné zahlédnout i v šestnáctibitové variantě, což je už na první pohled podivné:

 0x44ea97       0fb744240a       MOVZX 0xa(SP), AX
 0x44ea9c       0fb74c2408       MOVZX 0x8(SP), CX
 0x44eaa1       0fb754240c       MOVZX 0xc(SP), DX

Při pozornějším pohledu je však možné zjistit, že kódy instrukcí jsou odlišné. Je tedy vhodnější použít „lepší“ disassembler než ten, který je nabízený přímo v základních nástrojích programovacího jazyka Go. Můžeme například instrukční kódy zkopírovat do webové aplikace dostupné na stránce https://defuse.ca/online-x86-assembler.htm#disassembly2 (do druhého textového pole disassemble) a vybrat architekturu x86–64.

Disassemblingem získáme následující instrukce, z nichž je jasně patrné, že se pokaždé zpracovávají odlišné operandy, i když disassembler jazyka Go tyto „maličkosti“ prozatím nerozlišuje:

0: 0f b6 44 24 09     movzx eax,BYTE PTR [rsp+0x9]
5: 0f b6 4c 24 08     movzx ecx,BYTE PTR [rsp+0x8]
a: 0f b6 4c 24 08     movzx ecx,BYTE PTR [rsp+0x8]
 
f: 0f b7 44 24 0a     movzx eax,WORD PTR [rsp+0xa]
14: 0f b7 4c 24 08     movzx ecx,WORD PTR [rsp+0x8]
19: 0f b7 4c 24 08     movzx ecx,WORD PTR [rsp+0x8]

4. Klasický matematický koprocesor i387

Nyní prozkoumáme způsob překladu této jednoduché funkce:

func AddFloat64(x float64, y float64, z float64) float64 {
    return x + y + z
}

V úvodní kapitole jsme se mj. zmínili o tom, že při výběru architektury i386 (tedy přesněji řečeno 32bitových mikroprocesorů řady i386 resp. i586) je možné zvolit, jakým způsobem se budou překládat instrukce pracující s datovými typy float32, float64, complex64 a complex128. Pro starší typy mikroprocesorů se mohou používat instrukce mikroprocesoru i387, pro novější typy pak instrukce SSE nebo SSE2. Pokud je z nějakého důvodu nutné podporovat mikroprocesory bez podpory SSE a SSE2 (což je již dnes poněkud raritní hardware), lze použít proměnnou prostředí pojmenovanou GO386 s podrobnějším nastavením používané architektury:

$ GOARCH=386 GO386=387 go build -gcflags '-N -l' asm06.go

Neoptimalizovaná varianta funkce pro součet tří hodnot typu float64 je skutečně velmi dlouhá, i když první čtyři instrukce slouží pro práci se zásobníkem:

func AddFloat64(x float64, y float64, z float64) float64 {
 0x808dde0       658b0d00000000     MOVL GS:0, CX
 0x808dde7       8b89fcffffff      MOVL 0xfffffffc(CX), CX
 0x808dded       3b6108         CMPL 0x8(CX), SP
 0x808ddf0       762f          JBE 0x808de21
 0x808ddf2       dd0568f50a08      FLD $f64.0000000000000000(SB)
 0x808ddf8       d9c0          FLD F0
 0x808ddfa       dd5c241c        FSTP 0x1c(SP)
 0x808ddfe       dd44240c        FLD 0xc(SP)
 0x808de02       ddd9          FSTP F1
 0x808de04       dd442404        FLD 0x4(SP)
 0x808de08       dd442414        FLD 0x14(SP)
 0x808de0c       d9c2          FLD F2
 0x808de0e       dec2          FADDP F0, F2
 0x808de10       d9c0          FLD F0
 0x808de12       dec2          FADDP F0, F2
 0x808de14       d9c1          FLD F1
 0x808de16       dd5c241c        FSTP 0x1c(SP)
 0x808de1a       ddd8          FSTP F0
 0x808de1c       ddd8          FSTP F0
 0x808de1e       ddd8          FSTP F0
 0x808de20       c3           RET

Vyzkoušíme si ještě přeložit variantu s optimalizacemi:

$ GOARCH=386 GO386=387 go build -gcflags '-l' asm06.go

Výsledek je sice kratší, ale stále má k dobrému kódu velmi daleko (celý výpočet lze totiž ve skutečnosti provést jen pěti instrukcemi mikroprocesoru):

func AddFloat64(x float64, y float64, z float64) float64 {
 0x808ddd0       658b0d00000000     MOVL GS:0, CX
 0x808ddd7       8b89fcffffff      MOVL 0xfffffffc(CX), CX
 0x808dddd       3b6108         CMPL 0x8(CX), SP
 0x808dde0       7621          JBE 0x808de03
 0x808dde2       dd44240c        FLD 0xc(SP)
 0x808dde6       dd442404        FLD 0x4(SP)
 0x808ddea       d9c0          FLD F0
 0x808ddec       dec2          FADDP F0, F2
 0x808ddee       dd442414        FLD 0x14(SP)
 0x808ddf2       ddd9          FSTP F1
 0x808ddf4       d9c1          FLD F1
 0x808ddf6       dec1          FADDP F0, F1
 0x808ddf8       d9c0          FLD F0
 0x808ddfa       dd5c241c        FSTP 0x1c(SP)
 0x808ddfe       ddd8          FSTP F0
 0x808de00       ddd8          FSTP F0
 0x808de02       c3           RET
Poznámka: z nějakého důvodu je výsledek překladu pro i387 prakticky vždy velmi špatný, takže volbu GO386=387 používejte skutečně jen tehdy, pokud je to nezbytné.

5. Technologie SSE/SSE2 a její využití překladačem programovacího jazyka Go

U procesorů řady x86 se prakticky kontinuálně provádí rozšiřování instrukční sady. Po úspěšném a relativně bezproblémovém zavedení rozšíření MMX3DNow! do praxe není divu, že obě nejvýznamnější společnosti podnikající v oblasti návrhu a prodeje mikroprocesorů patřících do rodiny x86, tj. firmy Intel a AMD, začaly pro tyto typy mikroprocesorů navrhovat i další rozšiřující instrukční sady s „vektorovými“ instrukcemi typu SIMD. V následující tabulce jsou tyto rozšiřující instrukční sady vypsány, včetně roku vzniku dané technologie i informace o tom, v jakém mikroprocesoru byla ta která technologie zpočátku využita:

Název technologie Společnost Rok uvedení Poprvé použito v čipu
MMX Intel 1996 Intel Pentium P5
3DNow! AMD 1998 AMD K6–2
SSE Intel 1999 Intel Pentium III (mikroarchitektura P6)
SSE2 Intel 2001 Intel Pentium 4 (mikroarchitektura NetBurst)
SSE3 Intel 2004 Intel Pentium 4 (Prescott)
SSSE3 Intel 2006 mikroarchitektura Intel Core
SSE4 Intel+AMD 2006 AMD K10 (SSE4a) , mikroarchitektura Intel Core
XOP AMD 2011? založeno na SSE5
CVT16 AMD 2011? založeno na SSE5
AVX Intel+AMD 2013? rozšíření SSE registrů na 256 bitů, celkem 32 registrů

Obrázek 1: Intel Xeon 5600 je zástupcem mikroprocesorů určených pro oblast serverů. Samozřejmě taktéž podporuje SIMD operace: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2

Překladač i assembler jazyka Go podporuje prakticky všechny instrukce SSE i SSE2. Další způsoby a ruční (!) optimalizace budou popsány příště.

6. Nové registry SSE

Nejprve se zaměřme na registry využívané v technologii SSE. U mikroprocesorů implementujících instrukční sadu SSE je využita nová sada registrů pojmenovaných XMM0XMM7. Na 64bitové platformě (architektura AMD 64) navíc došlo k přidání dalších osmi registrů se jmény XMM8XMM15 využitelných pouze v 64bitovém režimu. Všechny nové registry mají šířku 128 bitů, tj. jsou dvakrát širší, než registry používané v MMX3DNow! a čtyřikrát širší, než běžné pracovní registry na platformě x86 (bavíme se o 32bitovém režimu). Do každého registru je možné uložit čtveřici reálných numerických hodnot reprezentovaných v systému plovoucí řádové tečky podle normy IEEE 754, přičemž tato norma je dodržována přesněji, než v případě 3DNow! (různé zaokrouhlovací režimy či práce s denormalizovanými čísly sice mohou vypadat trošku jako černá magie, ovšem například v knihovnách pro numerické výpočty, které musí vždy za specifikovaných okolností dát stejný výsledek, se jedná o velmi důležitou vlastnost). K osmi či šestnácti novým registrům XMM* byl ještě přidán jeden 32bitový registr nazvaný MXCSR, jenž byl určený pro nastavení (řízení) režimů výpočtu.

Obrázek 2: Sada nových pracovních registrů přidaných v rámci SSE.

7. Příklad využití SSE

Zajímavá je podpora jak skalárních operací, tak i operací vektorových v instrukční sadě SSE. Příkladem může být například skalární instrukce součtu ADDSS (SS=single scalar), která může mít dvojí podobu:

ADDSS xmm1, xmm2   ; instrukce pracující s dvojicí registrů SSE
ADDSS xmm1, mem32  ; instrukce pracující s registrem SSE a paměťovým místem (32 bitů)

Vraťme se nyní k dvojici funkcí pro součet trojice hodnot s plovoucí řádovou čárkou:

func AddFloat32(x float32, y float32, z float32) float32 {
    return x + y + z
}
 
func AddFloat64(x float64, y float64, z float64) float64 {
    return x + y + z
}

Překlad založený na instrukcích SSE (ovšem nutno podotknout instrukcích „nevektorových“) je již oproti variantě určené pro i387 mnohem čitelnější, kratší a ve výsledku i rychlejší:

func AddFloat32(x float32, y float32, z float32) float32 {
 0x44ea70       0f57c0         XORPS X0, X0
 0x44ea73       f30f11442418      MOVSS X0, 0x18(SP)
 0x44ea79       f30f10442408      MOVSS 0x8(SP), X0
 0x44ea7f       f30f5844240c      ADDSS 0xc(SP), X0
 0x44ea85       f30f58442410      ADDSS 0x10(SP), X0
 0x44ea8b       f30f11442418      MOVSS X0, 0x18(SP)
 0x44ea91       c3           RET
 
func AddFloat64(x float64, y float64, z float64) float64 {
 0x44eaa0       0f57c0         XORPS X0, X0
 0x44eaa3       f20f11442420      MOVSD_XMM X0, 0x20(SP)
 0x44eaa9       f20f10442408      MOVSD_XMM 0x8(SP), X0
 0x44eaaf       f20f58442410      ADDSD 0x10(SP), X0
 0x44eab5       f20f58442418      ADDSD 0x18(SP), X0
 0x44eabb       f20f11442420      MOVSD_XMM X0, 0x20(SP)
 0x44eac1       c3           RET

Obě varianty, jak pro typ float32/float, tak i pro typ float64/double jsou sémanticky totožné. Odlišují se pochopitelně offsety parametrů ukládaných na zásobníkový rámec a taktéž tím, že v 64bitové variantě se používají funkce _XMM. Zajímavé taktéž je, že si zde překladač vystačil s jediným 32bitovým popř. 64bitovým registrem X0.

8. Práce s poli a řezy (slices)

Do funkcí je pochopitelně možné předávat i další parametry, například (což je zcela typické) řezy. Příklad použití řezů může vypadat následovně:

func Sum(values []int) int {
    sum := 0
    for _, v := range values {
        sum += v
    }
    return sum
}

Připomeňme si, že řez je tvořen trojicí – ukazatel, délka a kapacita řezu. Používá se takto:

    for _, v := range values {
 0x44ea70       488b442408       MOVQ 0x8(SP), AX
 0x44ea75       488b4c2410       MOVQ 0x10(SP), CX
 0x44ea7a       31d2          XORL DX, DX
 0x44ea7c       31db          XORL BX, BX
 0x44ea7e       eb0a          JMP 0x44ea8a
 0x44ea80       488b34d0        MOVQ 0(AX)(DX*8), SI
 0x44ea84       48ffc2         INCQ DX
        sum += v
 0x44ea87       4801f3         ADDQ SI, BX
    for _, v := range values {
 0x44ea8a       4839ca         CMPQ CX, DX
 0x44ea8d       7cf1          JL 0x44ea80
    return sum
 0x44ea8f       48895c2420       MOVQ BX, 0x20(SP)
 0x44ea94       c3           RET
Poznámka: práce s řezy je tak důležitá, že se jimi budeme podrobněji zabývat příště.

9. Podpora 32bitových mikroprocesorů ARM

Ve druhé části dnešního článku se ve stručnosti seznámíme s podporou 32bitových mikroprocesorů ARM překladačem a assemblerem programovacího jazyka Go. V následující tabulce jsou vypsány kombinace proměnných prostředí GOARCH a GOARM:

Architektura Stav GOARM GOARCH
ARMv4 a nižší není podporováno n/a n/a
ARMv5 podporováno GOARM=5 GOARCH=arm
ARMv6 podporováno GOARM=6 GOARCH=arm
ARMv7 podporováno GOARM=7 GOARCH=arm
ARMv8 podporováno n/a GOARCH=arm64

Z tabulky je patrné, že rozhodnutí mezi 32bitovými ARMy a 64bitovou architekturou AArch64 je provedeno na základě proměnné prostředí GOARCH. Obsahem proměnné GOARM se specifikuje verze 32bitových mikroprocesorů a mikrořadičů ARM.

Poznámka: existuje i alternativní projekt nazvaný tinygo, který podporuje další typy mikroprocesorů a především mikrořadičů postavených nad různými jádry ARM. Tímto projektem se budeme zabývat v samostatném článku.

10. Specifika architektury ARM

V klasické architektuře ARM se používá 16 pracovních registrů, každý o šířce 32bitů, přičemž poslední tři registry mívají speciální význam: ukazatel na vrchol zásobníku, link register (návratová adresa z procedury) a programový čítač. Kvůli konstantní šířce všech instrukcí může být problematické uložení konstanty či adresy do některého pracovního registru. Problém je to logický a vlastně shodný pro všechny „klasické“ RISCové mikroprocesory: šířka pracovních registrů je 32 bitů a současně je šířka instrukcí taktéž 32 bitů, tudíž není možné, aby se v instrukci vedle operačního kódu nacházela i 32 bitová konstanta. Tvůrci dalších RISCových mikroprocesorů se s touto problematikou snažili vypořádat různým způsobem, například zavedli speciální instrukci pro naplnění horních šestnácti bitů registru, zatímco pro naplnění spodních šestnácti bitů bylo možné použít například instrukci ADD s konstantou a nulovým registrem R0 (zhruba takovýmto způsobem je tato problematika řešena na mikroprocesorech MIPS). U mikroprocesorů ARM se zdá, že jeho konstruktéři nechtěli „obětovat“ další tranzistory na podobné typy instrukcí, takže se pro načtení konstanty používá dvojice instrukcí se stejným formátem, jako mají ostatní aritmetické a logické instrukce:

# Instrukce Význam
1 MOV načtení osmibitové konstanty 0..255
2 MVN načtení osmibitové konstanty s negací –1..-256

To je samozřejmě pro mnoho účelů zcela nedostatečné, ovšem ve skutečnosti je možné tuto konstantu pomocí barrel shifteru posunout o sudý počet míst 0, 2, 4, .. 30, takže se ve skutečnosti celkový počet konstant zvyšuje na hodnotu 8192 z celkového množství kombinací 232. Aby programátoři mohli relativně snadno načíst libovolnou konstantu do zvoleného registru, nabízí většina assemblerů pro mikroprocesory ARM pseudoinstrukci LDR ve tvaru:

LDR Rx, =konstanta

Podle hodnoty použité konstanty se tato instrukce buď převede na instrukci MOV, alternativně MVN, nebo na instrukci LDR načítající konstantu uloženou někde v programovém kódu (například za tělem subrutiny, kde lze vyhradit prostor pomocí direktivy LTORG). Tato konstanta je potom adresována relativně k hodnotě registru PC, pouze je nutné dát pozor na to, že offset pro relativní adresování má pouze dvanáct bitů, takže tato konstanta nemůže být uložena příliš „daleko“ (na to ostatně upozorní assembler).

11. Překlad funkcí pro součet svých operandů

Otestujme si tedy způsob překladu funkcí pro součet svých parametrů do strojového kódu 32bitových mikroprocesorů ARM:

package main
 
func Add8(x int8, y int8, z int8) int8 {
    return x + y + z
}
 
func Add16(x int16, y int16, z int16) int16 {
    return x + y + z
}
 
func Add32(x int32, y int32, z int32) int32 {
    return x + y + z
}
 
func Add64(x int64, y int64, z int64) int64 {
    return x + y + z
}

Překlad bude proveden tímto příkazem:

$ GOARCH=arm GOARM=5 go build -gcflags '-l' asm04.go

Disasembling zajistí příkaz:

$ go tool objdump -S -s main.Add asm04

V osmibitové variantě můžeme vidět, že operandy leží na offsetech +4, +5 a +6, protože návratová adresa má šířku jen čtyři bajty. O načtení bajtu s jeho rozšířením na celých 32bitů se stará instrukce MOVBS:

TEXT main.Add8(SB) /home/tester/go-root/article_54/asm04.go
func Add8(x int8, y int8, z int8) int8 {
 0x5e794        e1dd00d5        MOVBS 0x5(R13), R0
 0x5e798        e1dd10d4        MOVBS 0x4(R13), R1
 0x5e79c        e0800001        ADD R1, R0, R0
 0x5e7a0        e1dd10d6        MOVBS 0x6(R13), R1
 0x5e7a4        e0810000        ADD R0, R1, R0
 0x5e7a8        e5cd0008        MOVB R0, 0x8(R13)
 0x5e7ac        e28ef000        ADD $0, R14, R15
Poznámka: poslední instrukce je obdobou instrukce RET, protože se zde přenáší hodnota z registru R14 (link register) do registru R15 (program counter).

Šestnáctibitová varianta používá offsety parametrů +4, +6 a +8 a znaménkové rozšíření ze šestnácti bitů na plných 32bitů se stará instrukce MOVHS:

TEXT main.Add16(SB) /home/tester/go-root/article_54/asm04.go
func Add16(x int16, y int16, z int16) int16 {
 0x5e7b0        e1dd00f6        MOVHS 0x6(R13), R0
 0x5e7b4        e1dd10f4        MOVHS 0x4(R13), R1
 0x5e7b8        e0800001        ADD R1, R0, R0
 0x5e7bc        e1dd10f8        MOVHS 0x8(R13), R1
 0x5e7c0        e0810000        ADD R0, R1, R0
 0x5e7c4        e1cd00bc        MOVH R0, 0xc(R13)
 0x5e7c8        e28ef000        ADD $0, R14, R15

Následuje 32bitová varianta, v níž se (podle očekávání) neprovádí znaménkové rozšíření parametrů, neboť všechny výpočty probíhají přímo v 32bitovém režimu, tedy nativním režimu těchto mikroprocesorů:

TEXT main.Add32(SB) /home/tester/go-root/article_54/asm04.go
func Add32(x int32, y int32, z int32) int32 {
 0x5e7cc        e59d0008        MOVW 0x8(R13), R0
 0x5e7d0        e59d1004        MOVW 0x4(R13), R1
 0x5e7d4        e0800001        ADD R1, R0, R0
 0x5e7d8        e59d100c        MOVW 0xc(R13), R1
 0x5e7dc        e0810000        ADD R0, R1, R0
 0x5e7e0        e58d0010        MOVW R0, 0x10(R13)
 0x5e7e4        e28ef000        ADD $0, R14, R15

A konečně se podívejme na variantu 64bitovou. Ta je (na rozdíl od architektury x86–64) složitější, z toho prostého důvodů, že 64bitový součet je nutné na 32bitové architektuře provádět postupně – od nižší poloviny operandů k vyšší polovině (zde je nutné brát v potaz i přenos uložený do příznaku carry):

TEXT main.Add64(SB) /home/tester/go-root/article_54/asm04.go
func Add64(x int64, y int64, z int64) int64 {
 0x5e7e8        e59d0004        MOVW 0x4(R13), R0
 0x5e7ec        e59d100c        MOVW 0xc(R13), R1
 0x5e7f0        e0902001        ADD.S R1, R0, R2
 0x5e7f4        e59d3014        MOVW 0x14(R13), R3
 0x5e7f8        e0924003        ADD.S R3, R2, R4
 0x5e7fc        e58d401c        MOVW R4, 0x1c(R13)
 0x5e800        e0900001        ADD.S R1, R0, R0
 0x5e804        e59d0008        MOVW 0x8(R13), R0
 0x5e808        e59d1010        MOVW 0x10(R13), R1
 0x5e80c        e0a00001        ADC R1, R0, R0
 0x5e810        e0921003        ADD.S R3, R2, R1
 0x5e814        e59d1018        MOVW 0x18(R13), R1
 0x5e818        e0a10000        ADC R0, R1, R0
 0x5e81c        e58d0020        MOVW R0, 0x20(R13)
 0x5e820        e28ef000        ADD $0, R14, R15
Poznámka: varianta instrukce ADD.S nastavuje příznakové bity.

Výše uvedenou sekvenci instrukcí bude vhodné okomentovat:

MOVW   x.low, R0
MOVW   y.low, R1
ADD.S  R1, R0, R2    // R2=mezisoučet x.low + y.low
MOVW   z.low, R3
ADD.S  R3, R2, R4    // R4=mezisoučet x.low + y.low + z.low
MOVW   R4, result.low  // uložení spodních 32bitů výsledku
 
ADD.S  R1, R0, R0    // nastavení příznaků při mezisoučtu x.low + y.low
MOVW   x.high, R0
MOVW   y.high, R1
ADC   R1, R0, R0    // R0=mezisoučet x.high + y.high + přetečení z x.low + y.low
ADD.S  R3, R2, R1    // nastavení příznaků při mezisoučtu všech nižších slov
MOVW   z.high, R1
ADC   R0, R1, R0    // přičtení z.high k mezivýsledku + carry
MOVW   R0, result.high // uložení horních 32bitů výsledku

12. Podpora výpočtů s typy float32 a float64 na mikroprocesorech ARM

Některé čipy ARM nemají matematický koprocesor. V takovém případě se výpočty s typy float32 a float64 provádí softwarově („armel“). Čipy, které mají matematický koprocesor, se někdy označují „armhf“ (typicky ARMv6 a vyšší). Podívejme se na překlad funkcí AddFloat32 a AddFloat64 pro ty čipy ARM, které matematický koprocesor mají:

$ GOARCH=arm GOARM=6 go build -gcflags '-l' asm06.go

Získání vygenerované sekvence instrukcí:

$ go tool objdump -S -s main.Add asm06
TEXT main.AddFloat32(SB) /home/tester/go-root/article_54/asm06.go
    return x + y + z
 0x5b854        ed9d0a02        MOVF 0x8(R13), F0
 0x5b858        ed9d1a01        MOVF 0x4(R13), F1
 0x5b85c        ee300a01        ADDF F1, F0, F0
 0x5b860        ed9d1a03        MOVF 0xc(R13), F1
 0x5b864        ee310a00        ADDF F0, F1, F0
 0x5b868        ed8d0a04        MOVF F0, 0x10(R13)
 0x5b86c        e28ef000        ADD $0, R14, R15
 
TEXT main.AddFloat64(SB) /home/tester/go-root/article_54/asm06.go
    return x + y + z
 0x5b870        ed9d0b03        MOVD 0xc(R13), F0
 0x5b874        ed9d1b01        MOVD 0x4(R13), F1
 0x5b878        ee300b01        ADDD F1, F0, F0
 0x5b87c        ed9d1b05        MOVD 0x14(R13), F1
 0x5b880        ee310b00        ADDD F0, F1, F0
 0x5b884        ed8d0b07        MOVD F0, 0x1c(R13)
 0x5b888        e28ef000        ADD $0, R14, R15

Překlad je v tomto případě přímočarý – používají se FPU registry F0 a F1, instrukce mají koncovku „F“ pro typ float32 a „D“ pro typ float64.

13. Podmíněné a nepodmíněné skoky jako základ pro realizaci rozvětvení a programových smyček

Velmi důležitým typem strojových instrukcí, které v různé podobě najdeme prakticky u všech modelů mikroprocesorů (resp. přesněji řečeno u mikroprocesorů všech dnes rozšířených mikroprocesorových architektur), jsou instrukce provádějící skoky na nějakou adresu v operační paměti. Implementace skoku není, alespoň na první pohled a u jednodušších architektur bez instrukční pipeline, vlastně nijak složitá, protože se v případě použití absolutní adresy dosadí hodnota z operačního kódu instrukce do registru PC a v případě použití relativní adresy se tato hodnota (nazývaná někdy poněkud nepřesně offset) přičte k aktuální hodnotě registru PC. Relativní adresa je v tomto případě v kódu instrukce uložena se znaménkem, proto se skok může provést dozadu i dopředu (ostatně právě použití relativní adresy uvidíme v dále popisovaných demonstračních příkladech).

Skoky většinou dělíme podle jednoho kritéria (formy zápisu adresy) na absolutní a relativní a podle kritéria druhého (za jakým okolností se skok provede) na skoky podmíněné a nepodmíněné. V závislosti na použité instrukční sadě jsou možné různé kombinace, typicky však u většiny mikroprocesorů nalezneme kombinace nepodmíněný absolutní skok, nepodmíněný relativní skok a podmíněný relativní skok. Skoky nepodmíněné jsou jednodušší a svou podstatou odpovídají příkazu goto známého z některých programovacích jazyků (včetně Go!) a také z mnoha článků, ve kterých autoři mnohdy bez hlubšího zamyšlení se nad původní myšlenkou opakují, že by se goto nemělo při strukturovaném programování používat :-). V assembleru se však skoky vesele používají, neboť právě pomocí nich se vytváří základní konstrukce strukturovaného programování – podmínky a programové smyčky.

Využití podmínek a podmíněných skoků budeme testovat na následujícím kódu – implementaci funkce typu Sign/Sgn:

package main
 
func Sign(value int) int {
    if value < 0 {
        return -1
    } else if value > 0 {
        return 1
    } else {
        return 0
    }

}
 
func main() {
    println(Sign(-100))
    println(Sign(100))
    println(Sign(0))
}

14. Strojové instrukce určené pro provedení skoku na architekturách i386 a x86_64

U architektury mikroprocesorů 32bitové řady i386 a taktéž 64bitové řady x86–64 je základní strojovou instrukcí určenou pro provedení nepodmíněného skoku instrukce nazvaná jednoduše a přímočaře JMP (což je, jak jste zajisté zjistili, mnemotechnická zkratka slova jump). V assembleru většinou za mnemotechnickou zkratkou jména instrukce následuje návěští (label), z něhož assembler odvodí reálnou adresu.

Alternativně je možné použít i další způsoby adresování, čímž se například implementuje tabulka skoků (jedna z možných realizací stavového automatu) atd., ovšem tyto techniky pro účely dnešního článku prozatím nepotřebujeme znát. Mnohem zajímavější jsou podmíněné skoky, které se při programování v assembleru či ve strojovém kódu používají pro implementaci programových smyček while, do-while, for a taktéž konstrukcí typu if-then-else atd. Podmíněný skok je proveden či naopak neproveden na základě nějaké podmínky. Vzhledem k tomu, že pracujeme na té nejnižší programové úrovni, tj. na úrovni strojových instrukcí, není samozřejmě možné podmínku definovat nějakým složitým a sofistikovaným způsobem – musí se jednat o operaci, kterou mikroprocesor dokáže jednoduše a především dostatečně rychle zpracovat (i přesto představují skoky úzké místo v programech).

Z tohoto prostého důvodu – podmínky musí být realizovány dostatečně jednoduchým způsobem pro snadnou implementaci na čipu – jsou na mikroprocesorových architekturách i386 a x86–64 podmínky založeny na testování jednoho z takzvaných příznakových bitů, negací těchto bitů či dokonce jejich kombinací. Pokud z důvodu zjednodušení výkladu celé relativně rozsáhlé problematiky budeme ignorovat některé speciálnější příznaky a především pak rozdíly mezi hodnotami bez znaménka (unsigned) a se znaménkem (signed), můžeme zpočátku použít především příznaky nazvané Carry flag, Sign flag a Zero flag, tj. příznak přenosu, příznak záporného výsledku a příznak nulovosti. Význam těchto příznakových bitů se shrnut v následující tabulce:

Příznak Význam zkratky Poznámka
ZF zero flag výsledek předchozí operace je nulový
CF carry flag přenos (bezznaménková aritmetika)
SF sign flag výsledek je záporný (nastaven nejvyšší bit bajtu či slova)

Strojové instrukce určené pro provedení podmíněných skoků jsou ve své základní variantě (existují pro ně totiž i jmenné aliasy zmíněné níže) pojmenovány jednoduše a přímočaře – začínají písmenem J (jump), za nímž následuje volitelné písmeno N (negace) a jednoznaková zkratka příznaku. Instrukce JNC tedy znamená „proveď skok, pokud příznak Carry není nastaven“, zatímco instrukce JZ znamená „proveď skok pouze při nastavení příznaku Zero“:

Mnemotechnická zkratka instrukce Význam instrukce podmíněného skoku
JC podmíněný skok za předpokladu, že je nastaven příznak přenosu (Carry flag)
JNC podmíněný skok za předpokladu, že je vynulován příznak přenosu (Carry flag)
JZ podmíněný skok za předpokladu, že je nastaven příznak nulovosti (Zero flag)
JNZ podmíněný skok za předpokladu, že je vynulován příznak nulovosti (Zero flag)
JS podmíněný skok za předpokladu, že je nastaven příznak záporného výsledku (Sign flag)
JNS podmíněný skok za předpokladu, že je vynulován příznak záporného výsledku (Sign flag)

Jmenné aliasy podporované většinou assemblerů:

Instrukce Alias
JZ JE
JNZ JNE
JC JB, JNAE
JNC JNB, JAE
JS nemá alias
JNS nemá alias

15. Překlad funkce Sign pro architekturu x86–64

Podívejme se nyní na způsob překladu funkce Sign pro 64bitovou architekturu x86–64. Překlad se provede příkazem:

$ go build -gcflags '-l' asm08.go

Výpis strojových instrukcí pro funkci Sign příkazem:

$ go tool objdump -S -s main.Sign asm08

Výsledek:

TEXT main.Sign(SB) /home/tester/go-root/article_54/asm08.go
    if value < 0 {
 0x44ea70       488b442408       MOVQ 0x8(SP), AX
 0x44ea75       4885c0         TESTQ AX, AX
 0x44ea78       7c16          JL 0x44ea90
    } else if value > 0 {
 0x44ea7a       7e0a          JLE 0x44ea86
        return 1
 0x44ea7c       48c744241001000000   MOVQ $0x1, 0x10(SP)
 0x44ea85       c3           RET
        return 0
 0x44ea86       48c744241000000000   MOVQ $0x0, 0x10(SP)
 0x44ea8f       c3           RET
        return -1
 0x44ea90       48c7442410ffffffff   MOVQ $-0x1, 0x10(SP)
 0x44ea99       c3           RET

Můžeme zde vidět kombinaci testu (nastavuje příznakové bity) a podmíněného skoku:

TESTQ AX, AX
JL ...

a:

TESTQ AX, AX
JLE ...

16. Příznakové a stavové bity na mikroprocesorech s architekturou ARM

Nyní se již můžeme zabývat populární architekturou ARM. Kromě patnácti 32bitových pracovních registrů a programového čítače obsahují mikroprocesory s touto architekturou i registry, v nichž se uchovávají různé příznaky. V uživatelském režimu se pracuje s příznaky uloženými v registru nazvaném CPSR (Current Program Status Register) a pro každý další režim existuje navíc zvláštní registr nazvaný SPSR (Saved Program Status Register), v němž jsou uchovány původní příznaky ze CPSR. Podobně jako všechny pracovní registry, mají i registry CPSR a SPSR shodnou šířku 32 bitů, což má svoje výhody. Mimo jiné i to, že šířka 32 bitů ponechala konstruktérům procesorů ARM mnoho prostoru pro uložení různých důležitých informací do registrů CPSR/SPSR, takže se nemuseli uchylovat k nepříliš promyšleným technikám známým například z platformy x86, kde se původně šestnáctibitový registr FLAGS (8086) postupně změnil na 32bitový registr EFLAGS (80386), vedle něho vznikl registr MSW (80286) rozšířený na CR0 atd.

Ve výše zmíněných stavových registrech CPSR/SPSR mikroprocesorů ARM jsou uloženy především příznakové bity nastavované aritmeticko-logickou jednotkou při provádění základních aritmetických instrukcí či bitových operací, dále pak bity určující, jakou instrukční sadu mikroprocesor v daný okamžik zpracovává (ARM, Thumb, Jazelle), příznak pořadí zpracovávání bajtů (little/big endian) a taktéž příznaky používané u SIMD operací. Zdaleka ne všechny mikroprocesory ARM však skutečně pracují se všemi bity, což je logické, protože například příznak Q je používán jen u mikroprocesorů podporujících aritmetiku se saturací, příznak J u čipů s podporou technologie Jazelle atd. Pojďme si tedy jednotlivé příznakové i stavové bity vypsat. Povšimněte si, že především první čtyři bity mají prakticky shodný název i stejný význam, jako je tomu u již popsané architektury i386 a x86–64 (rozdíl je jen v pojmenování příznaku sign flag a negative flag, význam je však shodný):

Příznak Význam zkratky Poznámka
N negative výsledek ALU operace je záporný
V overflow přetečení (znaménková aritmetika, signed)
Z zero výsledek je nulový
C carry přenos (bezznaménková aritmetika, unsigned)
Q sticky overflow aritmetika se saturací, od ARMv5e výše
     
I interrupt zákaz IRQ (přerušení)
F fast interrupt zákaz FIRQ (rychlého přerušení)
     
T thumb příznak zpracování instrukční sady Thumb (jen u procesorů se znakem „T“ v názvu)
J jazelle příznak zpracování instrukční sady Jazelle (jen u procesorů se znakem „J“ v názvu)
E endianness pořadí bajtů při práci s RAM (big/little endian)
     
GE 4 bity použito u SIMD operací (pouze některé čipy)
IF 5 bitů použito u instrukcí Thumb2 (pouze některé čipy)
M 5 bitů režim práce mikroprocesoru (user, IRQ, FIRQ, …)
Poznámka: v tabulce zobrazené výše nejsou jednotlivé bity uvedeny v takovém pořadí, v jakém se nachází ve stavovém registru; sdruženy jsou podle své funkce.

U klasické RISCové instrukční sady ARM se v nejvyšších čtyřech bitech každé instrukce nachází takzvaný kód podmínky. Konstruktéři těchto mikroprocesorů totiž (alespoň částečně) vyřešili problematiku podmíněných skoků tím, že umožnili vykonat každou instrukci pouze v tom případě, že je splněna podmínka, jejíž kód je zapsán právě v oněch čtyřech nejvyšších bitech instrukce. A o jakou problematiku podmíněných skoků se vlastně jedná? Podmíněné skoky představují pro klasickou RISCovou pipeline obtížný úkol: důvodem existence instrukční pipeline je to, aby se v každém taktu v ideálním případě dokončila jedna instrukce. U skoků, zvláště těch podmíněných, se však již před rozhodnutím, zda se skok provede či nikoli, začnou zpracovávat další instrukce umístěné za skokem, což však znamená, že se v případě provedení skoku tyto instrukce ve skutečnosti nemají vykonat. Konstruktéři RISCových a posléze i CISCových mikroprocesorů tedy hledali různé způsoby řešení této problematiky, ať se již jedná o spekulativní provádění instrukcí (příliš mnoho tranzistorů) či o prediktory skoků (ne vždy jsou úspěšné).

Díky tomu, že u mikroprocesorů ARM lze podmínku vykonání zadat u každé instrukce, je možné, aby se celkový počet podmíněných skoků v programu minimalizoval. Zejména se to týká skoků používaných pro implementaci programové konstrukce if-then-else, kde se v jednotlivých větvích nachází jen malé množství instrukcí. Aby však mělo použití podmínkových kódů smysl, musela se změnit ještě jedna vlastnost procesorů ARM: jejich aritmeticko-logická jednotka totiž změní stavové bity carry, zero, overflow a negative pouze v tom případě, že je to explicitně v instrukčním kódu zapsáno (výjimku tvoří porovnávací instrukce). Touto vlastností se budeme zabývat až v následujícím textu.

První sada podmínkových kódů se používá pro provedení či naopak neprovedení instrukce na základě hodnoty jednoho z příznakových bitů zero, overflow či negative. Poslední podmínkový kód z této skupiny má název AL (Any/Always) a značí, že se instrukce provede v každém případě. Tento podmínkový kód se tudíž většinou v assembleru nezapisuje, protože je (celkem pochopitelně) považován za implicitní:

Kód Přípona Význam Testovaná podmínka
0000 EQ Z set rovnost (či nulový výsledek)
0001 NE Z clear nerovnost (či nenulový výsledek)
0100 MI N set výsledek je záporný
0101 PL N clear výsledek je kladný či 0
0110 VS V set nastalo přetečení
0111 VC V clear nenastalo přetečení
1110 AL Any/Always většinou se nezapisuje, implicitní podmínka

Další čtyři podmínkové kódy se většinou používají při porovnávání dvou hodnot bez znaménka (unsigned). V těchto případech se testují stavy příznakových bitů carry a zero, přesněji řečeno kombinací těchto bitů:

Kód Přípona Význam Testovaná podmínka
0010 CS/HS C set >=
0011 CC/LO C clear <
1000 HI C set and Z clear >
1001 LS C clear or Z set <=

Poslední čtyři podmínkové kódy se používají pro porovnávání hodnot se znaménkem (signed). V těchto případech se namísto příznakových bitů carry a zero testují kombinace bitů negative, overflow a zero:

Kód Přípona Význam Testovaná podmínka
1010 GE N and V the same >=
1011 LT N and V differ <
1100 GT Z clear, N == V >
1101 LE Z set, N != V <=

Mezi základní aritmetické instrukce patří samozřejmě instrukce součtu a rozdílu. U instrukcí rozdílu je zajímavé, že existují ve dvou variantách podle toho, zda se odečítá první operand od druhého nebo naopak. Motivace je zřejmá – pro oba operandy existují odlišná pravidla:

# Instrukce Význam
1 ADD operand1+operand2
2 ADC operand1+operand2+carry
3 SUB operand1-operand2
4 SBC operand1-operand2+carry-1
5 RSB operand2-operand1
6 RSC operand2-operand1+carry-1

Tyto instrukce navíc ještě ve svém slově obsahují takzvaný S-bit určující, zda má instrukce nastavit příznaky ALU (N, V, Z, C) na základě výsledku operace. Jediné instrukce, u nichž je tento bit nastaven stále, jsou instrukce provádějící porovnání bez uložení výsledku operace (popsané ihned v následujícím odstavci):

# Instrukce Význam
1 ADDS operand1+operand2 a současně nastavení příznakových bitů
2 ADCS operand1+operand2+carry a současně nastavení příznakových bitů
3 SUBS operand1-operand2 a současně nastavení příznakových bitů
4 SBCS operand1-operand2+carry-1 a současně nastavení příznakových bitů
5 RSBS operand2-operand1 a současně nastavení příznakových bitů
6 RSCS operand2-operand1+carry-1 a současně nastavení příznakových bitů

Další skupinou instrukcí jsou instrukce provádějící nějakou aritmetickou či logickou operaci. Ovšem výsledek této operace se nikam neuloží, pouze se nastaví příznakové bity (navíc se tyto bity nastaví vždy, není zde možnost volby bitu S):

# Instrukce Význam
1 CMP operand1-operand2
2 CMN operand1+operand2 (compare negative)
3 TST operand1 and operand2
4 TEQ operand1 xor operand2

17. Překlad funkce Sign pro 32bitovou architekturu ARM

Zkusme si tedy naši funkci Sign přeložit pro 32bitovou architekturu ARM. Postup je prakticky stejný s postupem naznačeným v předchozích kapitolách:

$ GOARCH=arm GOARM=5 go build -gcflags '-l' asm08.go
$ go tool objdump -S -s main.Sign asm08

Výsledek do značné míry odpovídá kódu, který jsme viděli u architektury x86–64 – kombinace instrukce CMP a podmíněného skoku B.LT resp. B.LE:

TEXT main.Sign(SB) /home/tester/go-root/article_54/asm08.go
    if value < 0 {
 0x5e794        e59d0004        MOVW 0x4(R13), R0
 0x5e798        e3500000        CMP $0, R0
 0x5e79c        ba000006        B.LT 0x5e7bc
    } else if value > 0 {
 0x5e7a0        da000002        B.LE 0x5e7b0
        return 1
 0x5e7a4        e3a00001        MOVW $1, R0
 0x5e7a8        e58d0008        MOVW R0, 0x8(R13)
 0x5e7ac        e28ef000        ADD $0, R14, R15
        return 0
 0x5e7b0        e3a00000        MOVW $0, R0
 0x5e7b4        e58d0008        MOVW R0, 0x8(R13)
 0x5e7b8        e28ef000        ADD $0, R14, R15
        return -1
 0x5e7bc        e3e00000        MVN $0, R0
 0x5e7c0        e58d0008        MOVW R0, 0x8(R13)
 0x5e7c4        e28ef000        ADD $0, R14, R15
Poznámka: povšimněte si instrukce MVN pro získání hodnoty –1.

18. AArch64: od podmínkových bitů k podmíněným skokům

Procesory s architekturou AArch64 sice používají shodné podmínkové bity, ty jsou ovšem použity jen v několika instrukcích. Příznak přetečení je, podobně jako u mnoha dalších typů procesorů, používán při aritmetických operacích a testy podmínkových bitů lze provádět především u podmíněných skoků, tj. u instrukcí, jejichž mnemotechnická zkratka začíná znakem „B“ od slova „Branch“. Rozeznáváme následující typy nepodmíněných podmíněných skoků:

# Instrukce Alternativní zápis
1 B BAL
2 B.EQ BEQ
3 B.NE BNE
4 B.MI BMI
5 B.PL BPL
6 B.VS BVS
7 B.VC BVC
8 B.CS BCS
9 B.CC BCC
10 B.HI BHI
11 B.LS BLS
12 B.GE BGE
13 B.LT BLT
14 B.GT BGT
15 B.LE BLE
Poznámka: alternativní zápis je podporován například GNU Assemblerem.

Nastavení příznakových bitů a podmíněné skoky si otestujeme na demonstračním příkladu, v němž je implementována počítaná programová smyčka, ve které se naplňuje řetězec (resp. přesněji řečeno předem zvolená oblast paměti) znakem „*“. První varianta tohoto příkladu vypadá na architektuře AArch64 takto: používá se sekvence tří instrukcí určených pro snížení hodnoty počitadla smyčky o jedničku, testu, zda již počitadlo dosáhlo nuly a podmíněného skoku provedeného za předpokladu, že se nuly nedosáhlo:

loop:
    strb w3, [x1]        // zapis znaku do bufferu
    add  x1, x1, #1       // uprava ukazatele do bufferu
    sub  x2, x2, #1       // zmenseni pocitadla
    cmp  x2, #0         // otestovani, zda jsme jiz nedosahli nuly
    bne  loop          // pokud jsme se nedostali k nule, skok na zacatek smycky

Vraťme se nyní k funkci Sign, kterou přeložíme pro AArch64 takto:

comupterworld - webcast prosinec

$ GOARCH=arm64 go build -gcflags '-l' asm08.go
$ go tool objdump -S -s main.Sign asm08

Výsledek:

TEXT main.Sign(SB) /home/tester/go-root/article_54/asm08.go
    if value < 0 {
 0x58f30        f94007e0        MOVD 8(RSP), R0
 0x58f34        b7f80100        TBNZ $63, R0, 8(PC)
 0x58f38        eb1f001f        CMP ZR, R0
    } else if value > 0 {
 0x58f3c        5400008d        BLE 4(PC)
        return 1
 0x58f40        b24003e0        ORR $1, ZR, R0
 0x58f44        f9000be0        MOVD R0, 16(RSP)
 0x58f48        d65f03c0        RET
        return 0
 0x58f4c        f9000bff        MOVD ZR, 16(RSP)
 0x58f50        d65f03c0        RET
        return -1
 0x58f54        92800000        MOVD $-1, R0
 0x58f58        f9000be0        MOVD R0, 16(RSP)
 0x58f5c        d65f03c0        RET
Poznámka: ZR je registr obsahující konstantní nulu, trikem s instrukcí ORR tedy získáme konstantu 1, 0 atd.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně pět až šest megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 asm04.go funkce pro součet tří operandů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article54/asm04.go
2 asm05.go funkce vracející své parametry v opačném pořadí https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article54/asm05.go
3 asm06.go funkce pro součet tří operandů (typ float32 a float64) https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article54/asm06.go
4 asm07.go funkce pro součet položek v řezu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article54/asm07.go
5 asm08.go funkce typu Sing/Sgn https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article54/asm08.go

20. Odkazy na Internetu

 1. Online x86 / x64 Assembler and Disassembler
  https://defuse.ca/online-x86-assembler.htm#disassembly2
 2. The Design of the Go Assembler
  https://talks.golang.org/2016/as­m.slide#1
 3. A Quick Guide to Go's Assembler
  https://golang.org/doc/asm
 4. AssemblyPolicy
  https://github.com/golang/go/wi­ki/AssemblyPolicy
 5. Geohash in Golang Assembly
  https://mmcloughlin.com/posts/geohash-assembly
 6. Command objdump
  https://golang.org/cmd/objdump/
 7. Assembly
  https://goroutines.com/asm
 8. Go & Assembly
  http://www.doxsey.net/blog/go-and-assembly
 9. A Foray Into Go Assembly Programming
  https://blog.sgmansfield.com/2017/04/a-foray-into-go-assembly-programming/
 10. Golang Capturing log.Println And fmt.Println Output
  https://medium.com/@hau12a1/golang-capturing-log-println-and-fmt-println-output-770209c791b4
 11. Stránka projektu plotly
  https://plot.ly/
 12. Plotly JavaScript Open Source Graphing Library
  https://plot.ly/javascript/
 13. Domain coloring
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Domain_coloring
 14. Michael Fogleman's projects
  https://www.michaelfogleman­.com/projects/tagged/grap­hics/
 15. Color Graphs of Complex Functions
  https://web.archive.org/web/20120511021419/htt­p://w.american.edu/cas/mat­hstat/lcrone/ComplexPlot.html
 16. A Gallery of Complex Functions
  http://wismuth.com/complex/ga­llery.html
 17. package glot
  https://godoc.org/github.com/A­rafatk/glot
 18. Gnuplotting: Output terminals
  http://www.gnuplotting.org/output-terminals/
 19. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://medium.com/@Arafat­./introducing-glot-the-plotting-library-for-golang-3133399948a1
 20. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://blog.gopheracademy.com/advent-2018/introducing-glot/
 21. Glot is a plotting library for Golang built on top of gnuplot
  https://github.com/Arafatk/glot
 22. Example plots (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot/wi­ki/Example-plots
 23. A repository for plotting and visualizing data (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot
 24. golang library to make https://chartjs.org/ plots
  https://github.com/brentp/go-chartjs
 25. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 26. The Gonum Numerical Computing Package
  https://www.gonum.org/pos­t/introtogonum/
 27. Gomacro na GitHubu
  https://github.com/cosmos72/gomacro
 28. gophernotes – Use Go in Jupyter notebooks and nteract
  https://github.com/gopher­data/gophernotes
 29. gonum
  https://github.com/gonum
 30. go-gota/gota – DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
  https://porter.io/github.com/go-gota/gota
 31. A repository for plotting and visualizing data
  https://github.com/gonum/plot
 32. Gonum Numerical Packages
  https://www.gonum.org/
 33. Stránky projektu MinIO
  https://min.io/
 34. MinIO Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-quickstart-guide.html
 35. MinIO Go Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/golang-client-api-reference
 36. MinIO Python Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/python-client-api-reference.html
 37. Performance at Scale: MinIO Pushes Past 1.4 terabits per second with 256 NVMe Drives
  https://blog.min.io/performance-at-scale-minio-pushes-past-1–3-terabits-per-second-with-256-nvme-drives/
 38. Benchmarking MinIO vs. AWS S3 for Apache Spark
  https://blog.min.io/benchmarking-apache-spark-vs-aws-s3/
 39. MinIO Client Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide.html
 40. Analýza kvality zdrojových kódů Minia
  https://goreportcard.com/re­port/github.com/minio/minio
 41. This is MinIO
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=vF0lQh0XOCs
 42. Running MinIO Standalone
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=dIQsPCHvHoM
 43. „Amazon S3 Compatible Storage in Kubernetes“ – Rob Girard, Principal Tech Marketing Engineer, Minio
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=wlpn8K0jJ4U
 44. Ginkgo
  http://onsi.github.io/ginkgo/
 45. Gomega
  https://onsi.github.io/gomega/
 46. Ginkgo's Preferred Matcher Library na GitHubu
  https://github.com/onsi/gomega/
 47. Provided Matchers
  http://onsi.github.io/gomega/#provided-matchers
 48. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 49. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 50. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 51. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 52. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 53. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 54. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 55. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 56. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 57. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 58. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 59. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 60. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 61. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 62. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 63. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 64. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 65. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 66. xml.org
  http://www.xml.org/
 67. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 68. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 69. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 70. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 71. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 72. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 73. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 74. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 75. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 76. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 77. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 78. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 79. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 80. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 81. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 82. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 83. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 84. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 85. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 86. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 87. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 88. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 89. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 90. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 91. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 92. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 93. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 94. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 95. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 96. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 97. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 98. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 99. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 100. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 101. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 102. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 103. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 104. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 105. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 106. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 107. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 108. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 109. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 110. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 111. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 112. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 113. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 114. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 115. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 116. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 117. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 118. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 119. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 120. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 121. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 122. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 123. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 124. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 125. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 126. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 127. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 128. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 129. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 130. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 131. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 132. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 133. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 134. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 135. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 136. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 137. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 138. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 139. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 140. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 141. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 142. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 143. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 144. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 145. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 146. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 147. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 148. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 149. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 150. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 151. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 152. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 153. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 154. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 155. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 156. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 157. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 158. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 159. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 160. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 161. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 162. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 163. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 164. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 165. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 166. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 167. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 168. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 169. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 170. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 171. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 172. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 173. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 174. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 175. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 176. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 177. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 178. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 179. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 180. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 181. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 182. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 183. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 184. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 185. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 186. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 187. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 188. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 189. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 190. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 191. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 192. GoConvey
  http://goconvey.co/
 193. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 194. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 195. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 196. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 197. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 198. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 199. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 200. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 201. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 202. YAML
  https://yaml.org/
 203. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 204. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 205. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 206. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 207. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 208. Introducing JSON
  http://json.org/
 209. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 210. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 211. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 212. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 213. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 214. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 215. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 216. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 217. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 218. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 219. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 220. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 221. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 222. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 223. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 224. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 225. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 226. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 227. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 228. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 229. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 230. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 231. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 232. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 233. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 234. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 235. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 236. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 237. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 238. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 239. GoDoc
  https://godoc.org/
 240. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 241. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 242. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 243. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 244. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 245. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 246. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 247. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 248. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 249. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 250. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 251. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 252. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 253. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 254. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 255. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 256. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 257. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 258. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 259. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 260. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 261. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 262. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 263. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 264. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 265. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 266. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 267. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 268. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 269. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 270. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 271. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 272. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 273. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 274. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 275. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 276. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 277. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 278. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 279. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 280. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 281. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 282. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 283. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 284. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 285. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 286. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 287. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 288. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 289. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 290. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 291. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 292. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 293. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 294. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 295. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 296. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 297. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 298. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 299. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 300. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 301. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 302. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 303. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 304. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 305. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 306. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 307. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 308. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 309. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 310. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 311. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 312. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 313. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 314. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 315. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 316. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 317. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 318. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 319. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 320. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 321. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 322. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 323. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 324. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 325. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 326. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 327. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 328. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 329. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 330. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 331. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 332. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 333. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 334. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 335. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 336. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 337. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 338. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 339. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 340. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 341. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.