Hlavní navigace

Programovací jazyk Go a assembler

28. 1. 2020
Doba čtení: 52 minut

Sdílet

 Autor: Go Lang
Při tvorbě aplikací v Go se můžeme někdy dostat do situace, v níž je nutné použít nízkoúrovňový přístup na úrovni assembleru. Podíváme se proto na vlastnosti poměrně specifického assembleru jazyka Go.

Obsah

1. Programovací jazyk Go a assembler

2. Vznik jazyka „assembly language“ a nástroje nazvaného assembler

3. Assemblery na domácích osmibitových mikropočítačích i na počítačích s procesory Motorola 68000

4. Assemblery v Linuxu

5. Assembler a programovací jazyk Go

6. Kód v assembleru generovaný překladačem jazyka Go

7. Nástroj objdump pro programovací jazyk Go

8. Inlining funkcí při optimalizacích prováděných překladačem jazyka Go

9. Překlad jednoduché funkce se zákazem inliningu

10. Funkce Add přeložená pro jiné architektury

11. Kostra aplikace, v níž je jedna funkce vytvořená v assembleru

12. Vytvoření funkce v assembleru, překlad programu

13. Zjednodušení práce se zásobníkem při čtení operandů funkce

14. Použití pseudoregistru FP

15. Pojmenování výstupní hodnoty funkce s jejím využitím v assembleru

16. Kód v assembleru určený pro další procesorové architektury

17. Seznam dnes použitých instrukcí

18. Obsah následující části seriálu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Programovací jazyk Go a assembler

V dnešní části seriálu o programovacím jazyku Go se budeme zabývat tématem, jehož znalost v praxi využijí s velkou pravděpodobností pouze někteří vývojáři. Na druhou stranu se ovšem jedná o téma, které odhaluje činnost dalších pomocných nástrojů, které jsou nedílnou součástí ekosystému tohoto programovacího jazyka. Zabývat se totiž budeme použitím assembleru v kontextu programovacího jazyka Go. V Go se používá assembler založený na nástrojích pocházejících původně z operačního systému Plan-9, jehož některé vlastnosti jsou odlišné od klasického GNU Assembleru (GAS) či od projektu Netwide Assembler (NASM). Současně se ovšem jedná o assembler, který je univerzální napříč architekturami (pochopitelně až na odlišný instrukční kód a sadu pracovních registrů, což jsou věci, jimiž se jednotlivé procesorové architektury od sebe odlišují).

S assemblerem se v Go setkáme na několika místech, například:

 1. Bootstraping
 2. Implementace některých matematických funkcí ze standardní knihovny
 3. Víceslovní aritmetika a s ní související operace
 4. Implementace krypto funkcí (ty mnohdy používají specializované instrukce), opět použito i ve standardní knihovně
 5. Synchronizační primitiva (zámky atd.)
 6. Kód, který lze převést na vektorové instrukce (audio a video processing atd.)
 7. A pochopitelně i další části kódu, jehož sémantiku nelze přesně vyjádřit vysokoúrovňovým jazykem (práce s příznaky, různé operace typu prokládání bitů, vyhledávání v bitovém vzorku atd.)

2. Vznik jazyka „assembly language“ a nástroje nazvaného assembler

Assemblery za sebou mají velmi dlouhý vývoj, protože první nástroje, které se začaly tímto názvem označovat, vznikly již v padesátých letech minulého století, a to na mainframech vyráběných společností IBM i jejími konkurenty (UNIVAC, Burroughs, Honeywell, General Electric atd.). Před vznikem skutečných assemblerů byla situace poněkud složitá. První aplikace pro mainframy totiž byly většinou programovány přímo ve strojovém kódu, který bylo možné přímo zadávat z takzvaného řídicího panelu (control panel) počítače či načítat z externích paměťových médií (děrných štítků, magnetických pásek atd.). Ovšem zapisovat programy přímo ve strojovém kódu je zdlouhavé, vedoucí k častým chybám a pro větší aplikace z mnoha důvodů nepraktické, o čemž se ostatně mohli relativně nedávno přesvědčit například i studenti programující na československém mikropočítači PMI-80 (na druhou stranu se ovšem jednalo o vynikající učební pomůcku).

Z důvodu usnadnění práce programátorů a pro snížení počtu chyb (oprava chyby, resp. další iterace vývoje, byla velmi drahá a zdlouhavá) tedy vznikly první utility, jejichž úkolem bylo transformovat programy zapsané s využitím symbolických jmen strojových instrukcí do (binárního) strojového kódu určeného pro konkrétní typ počítače a jeho procesoru.

Obrázek 1: Kód v assembleru je možné, pochopitelně pokud to daný assembler umožňuje, psát i strukturovaně, používat subrutiny a funkce atd.

Těmto programům, jejichž možnosti se postupně vylepšovaly (například do nich přibyla podpora textových maker, řízení víceprůchodového překladu, vytváření výstupních sestav s překládanými symboly, později i skutečné linkování s knihovnami atd.), se začalo říkat assemblery a jazyku pro symbolický zápis programů pak jazyk symbolických instrukcí či jazyk symbolických adres – assembly language (někdy též zkráceně nazývaný assembler, takže toto slovo má vlastně dodnes oba dva významy). Jednalo se o svým způsobem převratnou myšlenku: sám počítač byl použit pro tvorbu programů, čímž odpadla namáhavá práce s tužkou a papírem. Posléze se zjistilo, že i programování přímo v assembleru je většinou pracné a zdlouhavé, takže se na mainframech začaly používat různé vyšší programovací jazyky, zejména FORTRAN a COBOL. Použití vyšších programovacích jazyků bylo umožněno relativně vysokým výpočetním výkonem mainframů i (opět relativně) velkou kapacitou operační paměti; naopak se díky vyšším programovacím jazykům mohly aplikace přenášet na různé typy počítačů, což je nesporná výhoda.

Obrázek 2: Assembler pro počítače Commodore C64.

3. Assemblery na domácích osmibitových mikropočítačích i na počítačích s procesory Motorola 68000

Oživení zájmu o programování v assembleru přinesl vznik minipočítačů (například známé řady PDP) a na konci sedmdesátých let minulého století pak zcela nového fenoménu, který nakonec přepsal celé dějiny výpočetní techniky – domácích osmibitových mikropočítačů. Na osmibitových domácích mikropočítačích se používaly dva typy assemblerů. Prvním typem byly assemblery interaktivní, které uživateli nabízely poměrně komfortní vývojové prostředí, v němž bylo možné zapisovat jednotlivé instrukce v symbolické podobě, spouštět programy, krokovat je, vypisovat obsahy pracovních registrů mikroprocesoru atd. Výhodou byla nezávislost těchto assemblerů na rychlém externím paměťovém médiu (například disketové jednotce), který mnoho uživatelů a programátorů ani nevlastnilo. Druhý typ assemblerů je používán dodnes – jedná se vlastně o běžné překladače, kterým se na vstupu předloží zdrojový kód (uložený na kazetě či disketě) a po překladu se výsledný nativní kód taktéž uloží na paměťové médium (odkud ho lze následně spustit). Tyto assemblery byly mnohdy vybaveny více či méně dokonalým systémem maker (odtud ostatně pochází i označení macroassembler).

Obrázek 3: Atari Macro Assembler.

Assemblery byly mezi programátory poměrně populární i na osobních počítačích Amiga a Atari ST, a to i díky tomu, že instrukční kód mikroprocesorů Motorola 68000 byl do značné míry ortogonální, obsahoval relativně velké množství registrů (univerzální datové registry D0 až D7 a adresové registry A0 až A7) a navíc bylo možné používat i takové adresovací režimy, které korespondovaly s konstrukcemi používanými ve vyšších programovacích jazycích (přístupy k prvkům polí, přístup k lokálním proměnným umístěných v zásobníkovém rámci, autoinkrementace adresy atd.). Podívejme se na jednoduchý příklad rutiny (originál najdete zde), která sečte všechny prvky (16bitové integery – načítá se vždy jen 16bitové slovo) v poli. V tomto příkladu se používá autoinkrementace adresy při adresování prvků polí a taktéž instrukce DBRA provádí dvě činnosti – snížení hodnoty registru o jedničku a skok v případě, že je výsledek nenulový:

  moveq #0, d0   ; potřebujeme vynulovat horních 16 bitů d0
  moveq #0, d1   ; mezivýsledek
loop:
  move.w (a0)+, d0 ; horních 16 bitů d0 je pořád nastaveno na 0
  add.l d0, d1
  dbra d2, loop   ; d2 je použit jako počitadlo

4. Assemblery v Linuxu

V této kapitole budeme pod termínem „assembler“ chápat programový nástroj určený pro transformaci zdrojového kódu naprogramovaného v jazyku symbolických adres do strojového kódu. Pro Linux vzniklo hned několik takových nástrojů, přičemž některé nástroje jsou komerční a jiné patří mezi open source. Z nekomerčních nástrojů, které nás samozřejmě zajímají především, se jedná o známý GNU Assembler, dále pak o nástroj nazvaný Netwide assembler (NASM), nástroj Yasm Modular Assembler či až překvapivě výkonný vasm. NASM a Yasm jsou pro první krůčky v assembleru velmi dobře použitelné, neboť mají dobře zpracovaný mechanismus reakce na chyby, dají se v nich psát čitelné programy atd. Určitý problém nastává v případě, kdy je nutné vyvíjet aplikace určené pro jinou architekturu, než je i386 či x86_64, a to z toho důvodu, že ani Netwide assembler ani Yasm nedokážou pracovat s odlišnou instrukční sadou. Naproti tomu GNU Assembler tímto problémem ani zdaleka netrpí, ovšem zápis assembleru se pro každou architekturu odlišuje (což se například týká i zápisu poznámek atd.).

GNU Assembler (gas) je součástí skupiny nástrojů nazvaných GNU Binutils. Jedná se o nástroje určené pro vytváření a správu binárních souborů obsahujících takzvaný „objektový kód“, dále nástrojů určených pro práci s knihovnami strojových funkcí i pro profilování. Mezi GNU Binutils patří vedle GNU Assembleru i linker ld, profiler gprof, správce archivů strojových funkcí ar, nástroj pro odstranění symbolů z objektových a spustitelných souborů strip a několik pomocných utilit typu nm, objdump, size a strings. GNU Assembler je možné použít buď pro překlad uživatelem vytvořených zdrojových kódů nebo pro zpracování kódů vygenerovaných překladači vyšších programovacích jazyků (GCC atd.). Zajímavé je, že všechny moderní verze GNU Assembleru podporují jak původní AT&T syntaxi, tak i (podle mě čitelnější) syntaxi používanou společností Intel.

Netwide Assembler (NASM) vznikl v době, kdy začali na operační systém Linux přecházet programátoři znající operační systémy DOS a (16/32bit) Windows. Tito programátoři byli většinou dobře seznámeni s možnostmi assemblerů, které se na těchto platformách používaly nejčastěji – Turbo Assembleru (TASM) společnosti Borland i Microsoft Macro Assembleru (MASM) a tak jim možnosti GNU Assembleru (který má své kořeny na odlišných architekturách) příliš nevyhovovaly. Výsledkem snah o vytvoření nástroje podobnému TASMu či MASMu byl právě NASM, který podporuje stejný způsob zápisu operandů instrukcí a navíc ještě zjednodušuje zápis těch instrukcí, u nichž je jeden operand tvořen nepřímou adresou. NASM byl následován projektem Yasm (fork+přepis), ovšem základní vlastnosti a především pak vazba na platformu i386 a x86_64 zůstaly zachovány (to mj. znamená, že například na Raspberry Pi možnosti těchto dvou nástrojů plně nevyužijeme, což je určitě škoda; situace je o to zajímavější, že původní autor NASMu nyní pracuje pro společnost ARM).

5. Assembler a programovací jazyk Go

Jak jsme si již naznačili v úvodní kapitole, používá se v programovacím jazyku Go assembler odvozený od assembleru z operačního systému Plan-9. Důvodů, proč se používá zvláštní assembler a nikoli například výše zmíněný GNU Assembler je několik. Kromě toho, že autoři Go (pochopitelně) velmi dobře znají Plan-9 je assembler využitý v Go napsán unifikovaně – velká část jeho zdrojového kódu je sdílena pro všechny podporované mikroprocesorové architektury. Taktéž syntaxe assembleru v Go je totožná pro všechny architektury, což v případě GNU Assembleru neplatí, protože zde nalezneme snahu o dodržení konvencí zavedených různými výrobci čipů. O tom se ostatně můžeme snadno přesvědčit, například na aplikaci typu „Hello world“.

Architektura i386:

# Linux kernel system call table
sys_exit=1
sys_write=4
 
.section .data
 
hello_lbl:
    .string "Hello World!\n"
 
.section .text
    .global _start     # tento symbol ma byt dostupny i linkeru
 
_start:
    mov  $sys_write, %eax # cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  $1,%ebx      # standardni vystup
    mov  $hello_lbl,%ecx  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  $13,%edx     # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    int  $0x80       # volani Linuxoveho kernelu
 
    movl $sys_exit,%eax  # cislo sycallu pro funkci "exit"
    movl $0,%ebx      # exit code = 0
    int  $0x80       # volani Linuxoveho kernelu

Architektura Aarch64:

# Linux kernel system call table
sys_exit=93
sys_write=64
 
.section .data
 
hello_lbl:
    .string "Hello World!\n"
 
.section .bss
 
.section .text
    .global _start     // tento symbol ma byt dostupny i linkeru
 
_start:
    mov x8, #sys_write   // cislo sycallu pro funkci "write"
    mov x0, #1       // standardni vystup
    ldr x1, =hello_lbl   // adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov x2, #13      // pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    svc 0         // volani Linuxoveho kernelu
 
    mov x8, #sys_exit   // cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov x0, #0       // exit code = 0
    svc 0         // volani Linuxoveho kernelu

Architektura s390 (autorem je v tomto případě Honza Horák):

# Linux kernel system call table
sys_exit=1
sys_write=4
 
.section .data
 
hello_lbl:
    .string "Hello World!\n"
 
.section .bss
 
.section .text
    .global _start     # tento symbol ma byt dostupny i linkeru
 
_start:
    basr 13,0       # nastaveni literal poolu
.L0:  ahi  13,.LT0-.L0
    la  1,sys_write    # cislo syscallu pro funkci "write"
    la  2,1        # standardni vystup
    l   3,.LC1-.LT0(13)  # adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    la  4,13       # pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    svc  0         # volani Linuxoveho kernelu
 
    la  1,sys_exit    # cislo sycallu pro funkci "exit"
    la  2,0        # exit code = 0
    svc  0         # volani Linuxoveho kernelu
 
# literal pool
.LT0:
.LC1:  .long  hello_lbl

Architektura PPC64 (autorem je Rafael Fonseca):

# Linux kernel system call table
sys_exit=1
sys_write=4
 
.section .data
hello_lbl:
    .ascii "Hello World!\n"
 
hello_length = . - hello_lbl
 
.section .text
.global _start
.section ".opd", "aw"
.balign 8
_start:
    .quad ._start, .TOC.@tocbase, 0
    .previous
 
.global ._start
._start:
    li   0,sys_write       # cislo syscallu pro funkci "write"
    li   3,1           # fd = 1 (stdout)
    lis   4,hello_lbl@highest   # load buffer
    ori   4,4,hello_lbl@higher
    rldicr 4,4,32,31
    oris  4,4,hello_lbl@h
    ori   4,4,hello_lbl@l
    li   5,hello_length     # size
    sc               # volani Linuxoveho kernelu
 
    li   0,sys_exit       # cislo syscallu pro funkci "exit"
    li   3,0           # exit code = 0
    sc               # volani Linuxoveho kernelu
Poznámka: povšimněte si, jak se od sebe odlišuje pojmenování registrů, zápis jmen registrů, adresování, zápis poznámek atd. Toto vše jsou syntaktické kategorie, které je možné do určité míry sjednotit (samozřejmě se to netýká instrukčního kódu).

6. Kód v assembleru generovaný překladačem jazyka Go

Nejprve se podívejme na možnosti vybraných nástrojů, které jsou součástí standardní instalace programovacího jazyka Go. První nástroj se jmenuje compile a provádí – jak již jeho název naznačuje – překlad zdrojových kódů z Go do objektového kódu. Přepínačem -S můžeme vynutit výpis generovaného objektového kódu v symbolické podobě. Překládat budeme tento zdrojový kód (nejkratší korektně zapsaný program):

package main
 
func main() {
}

Překlad s výpisem (pseudo)objektového kódu se provede takto:

$ go tool compile -S asm01.go

Výsledkem může být následující text:

# command-line-arguments
"".main STEXT nosplit size=1 args=0x0 locals=0x0
    0x0000 00000 (/home/tester/go-root/article_53/asm01.go:3) TEXT  "".main(SB), NOSPLIT, $0-0
    0x0000 00000 (/home/tester/go-root/article_53/asm01.go:3) FUNCDATA    $0, gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb(SB)
    0x0000 00000 (/home/tester/go-root/article_53/asm01.go:3) FUNCDATA    $1, gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb(SB)
    0x0000 00000 (/home/tester/go-root/article_53/asm01.go:3) FUNCDATA    $3, gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb(SB)
    0x0000 00000 (/home/tester/go-root/article_53/asm01.go:4) RET
    0x0000 c3                        .
"".init STEXT size=80 args=0x0 locals=0x8
    0x0000 00000 (<autogenerated>:1) TEXT  "".init(SB), $8-0
    0x0000 00000 (<autogenerated>:1) MOVQ  (TLS), CX
    0x0009 00009 (<autogenerated>:1) CMPQ  SP, 16(CX)
    0x000d 00013 (<autogenerated>:1) JLS   73
    0x000f 00015 (<autogenerated>:1) SUBQ  $8, SP
    0x0013 00019 (<autogenerated>:1) MOVQ  BP, (SP)
    0x0017 00023 (<autogenerated>:1) LEAQ  (SP), BP
    0x001b 00027 (<autogenerated>:1) FUNCDATA    $0, gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb(SB)
    0x001b 00027 (<autogenerated>:1) FUNCDATA    $1, gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb(SB)
    0x001b 00027 (<autogenerated>:1) FUNCDATA    $3, gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb(SB)
    0x001b 00027 (<autogenerated>:1) PCDATA $2, $0
    0x001b 00027 (<autogenerated>:1) PCDATA $0, $0
    0x001b 00027 (<autogenerated>:1) MOVBLZX "".initdone·(SB), AX
    0x0022 00034 (<autogenerated>:1) CMPB  AL, $1
    0x0025 00037 (<autogenerated>:1) JLS   48
    0x0027 00039 (<autogenerated>:1) PCDATA $2, $-2
    0x0027 00039 (<autogenerated>:1) PCDATA $0, $-2
    0x0027 00039 (<autogenerated>:1) MOVQ  (SP), BP
    0x002b 00043 (<autogenerated>:1) ADDQ  $8, SP
    0x002f 00047 (<autogenerated>:1) RET
    0x0030 00048 (<autogenerated>:1) JNE   57
    0x0032 00050 (<autogenerated>:1) PCDATA $2, $0
    0x0032 00050 (<autogenerated>:1) PCDATA $0, $0
    0x0032 00050 (<autogenerated>:1) CALL  runtime.throwinit(SB)
    0x0037 00055 (<autogenerated>:1) UNDEF
    0x0039 00057 (<autogenerated>:1) MOVB  $2, "".initdone·(SB)
    0x0040 00064 (<autogenerated>:1) MOVQ  (SP), BP
    0x0044 00068 (<autogenerated>:1) ADDQ  $8, SP
    0x0048 00072 (<autogenerated>:1) RET
    0x0049 00073 (<autogenerated>:1) NOP
    0x0049 00073 (<autogenerated>:1) PCDATA $0, $-1
    0x0049 00073 (<autogenerated>:1) PCDATA $2, $-1
    0x0049 00073 (<autogenerated>:1) CALL  runtime.morestack_noctxt(SB)
    0x004e 00078 (<autogenerated>:1) JMP   0
    0x0000 64 48 8b 0c 25 00 00 00 00 48 3b 61 10 76 3a 48 dH..%....H;a.v:H
    0x0010 83 ec 08 48 89 2c 24 48 8d 2c 24 0f b6 05 00 00 ...H.,$H.,$.....
    0x0020 00 00 80 f8 01 76 09 48 8b 2c 24 48 83 c4 08 c3 .....v.H.,$H....
    0x0030 75 07 e8 00 00 00 00 0f 0b c6 05 00 00 00 00 02 u...............
    0x0040 48 8b 2c 24 48 83 c4 08 c3 e8 00 00 00 00 eb b0 H.,$H...........
    rel 5+4 t=16 TLS+0
    rel 30+4 t=15 "".initdone·+0
    rel 51+4 t=8 runtime.throwinit+0
    rel 59+4 t=15 "".initdone·+-1
    rel 74+4 t=8 runtime.morestack_noctxt+0
go.loc."".main SDWARFLOC size=0
go.info."".main SDWARFINFO size=33
    0x0000 02 22 22 2e 6d 61 69 6e 00 00 00 00 00 00 00 00 ."".main........
    0x0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 9c 00 00 00 00 01 ................
    0x0020 00                        .
    rel 9+8 t=1 "".main+0
    rel 17+8 t=1 "".main+1
    rel 27+4 t=29 gofile../home/tester/go-root/article_53/asm01.go+0
go.range."".main SDWARFRANGE size=0
go.isstmt."".main SDWARFMISC size=0
    0x0000 04 01 00                     ...
go.loc."".init SDWARFLOC size=0
go.info."".init SDWARFINFO size=33
    0x0000 02 22 22 2e 69 6e 69 74 00 00 00 00 00 00 00 00 ."".init........
    0x0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 9c 00 00 00 00 01 ................
    0x0020 00                        .
    rel 9+8 t=1 "".init+0
    rel 17+8 t=1 "".init+80
    rel 27+4 t=29 gofile..<autogenerated>+0
go.range."".init SDWARFRANGE size=0
go.isstmt."".init SDWARFMISC size=0
    0x0000 04 0f 04 0c 03 07 01 05 02 09 01 07 02 09 01 09 ................
    0x0010 02 07 00                     ...
"".initdone· SNOPTRBSS size=1
gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb SRODATA dupok size=8
    0x0000 01 00 00 00 00 00 00 00             ........
Poznámka: jednotlivými sekcemi se budeme podrobněji zabývat v navazující části tohoto seriálu.

Překlad lze provést pro různé architektury mikroprocesorů a pro různé operační systémy (provádí se tedy crosspřeklad). Použijeme přitom standardní prostředky programovacího jazyka Go; žádné další nástroje ani knihovny nejsou zapotřebí!:

$ GOOS=linux GOARCH=386 go tool compile -S asm01.go
$ GOOS=linux GOARCH=arm go tool compile -S asm01.go
$ GOOS=linux GOARCH=arm64 go tool compile -S asm01.go
Poznámka: povšimněte si prozatím pouze odlišných instrukcí pro různé mikroprocesorové architektury.

7. Nástroj objdump pro programovací jazyk Go

Další nástroj, který je užitečný zejména při studiu strojového kódu vygenerovaného překladačem programovacího jazyka Go, je utilita nazvaná objdump. Tento nástroj (ve variantě pro Go) se spouští pomocí go tool objdump a přepínačem -s lze zvolit funkci či další typ objektu, který se ve výsledném spustitelném souboru vyhledá a provede se jeho/její disassembling, tj. zpětná rekonstrukce kódu v assembleru. Pro výše uvedený program s prázdnou funkcí main:

package main
 
func main() {
}

tedy získáme:

$ go tool objdump -s main.main asm01
 
TEXT main.main(SB) /home/tester/go-root/article_53/asm01.go
 asm01.go:4      0x44ea70        c3           RET
Poznámka: povšimněte si, že prázdná funkce main je skutečně přeložena tím nejjednodušším a nejkratším kódem – pouhou instrukcí typu return.

Nyní se pokusme přeložit a následně disassemblovat poněkud složitější implementaci funkce main, která již obsahuje volání jiné funkce (jedná se o builtin funkci s názvem println):

package main
 
func main() {
    println("Hello world!")
}

Postup bude následující:

$ go build asm02.go
 
$ go tool objdump -s main.main asm02
 
TEXT main.main(SB) /home/tester/go-root/article_53/asm02.go
 asm02.go:3      0x44ea70        64488b0c25f8ffffff   MOVQ FS:0xfffffff8, CX
 asm02.go:3      0x44ea79        483b6110        CMPQ 0x10(CX), SP
 asm02.go:3      0x44ea7d        763b          JBE 0x44eaba
 asm02.go:3      0x44ea7f        4883ec18        SUBQ $0x18, SP
 asm02.go:3      0x44ea83        48896c2410       MOVQ BP, 0x10(SP)
 asm02.go:3      0x44ea88        488d6c2410       LEAQ 0x10(SP), BP
 asm02.go:4      0x44ea8d        e82e41fdff       CALL runtime.printlock(SB)
 asm02.go:4      0x44ea92        488d0590e50100     LEAQ 0x1e590(IP), AX
 asm02.go:4      0x44ea99        48890424        MOVQ AX, 0(SP)
 asm02.go:4      0x44ea9d        48c74424080d000000   MOVQ $0xd, 0x8(SP)
 asm02.go:4      0x44eaa6        e8354afdff       CALL runtime.printstring(SB)
 asm02.go:4      0x44eaab        e89041fdff       CALL runtime.printunlock(SB)
 asm02.go:5      0x44eab0        488b6c2410       MOVQ 0x10(SP), BP
 asm02.go:5      0x44eab5        4883c418        ADDQ $0x18, SP
 asm02.go:5      0x44eab9        c3           RET
 asm02.go:3      0x44eaba        e83183ffff       CALL runtime.morestack_noctxt(SB)
 asm02.go:3      0x44eabf        ebaf          JMP main.main(SB)

Předchozí kód může být u delších funkcí poněkud matoucí, ovšem přepínačem -S můžeme zajistit, že se kromě vlastních instrukcí assembleru vždy vypíšou i příslušné příkazy, které programátor použil v původním zdrojovém kódu:

$ go tool objdump -S -s main.main asm02
 
TEXT main.main(SB) /home/tester/go-root/article_53/asm02.go
func main() {
 0x44ea70       64488b0c25f8ffffff   MOVQ FS:0xfffffff8, CX
 0x44ea79       483b6110        CMPQ 0x10(CX), SP
 0x44ea7d       763b          JBE 0x44eaba
 0x44ea7f       4883ec18        SUBQ $0x18, SP
 0x44ea83       48896c2410       MOVQ BP, 0x10(SP)
 0x44ea88       488d6c2410       LEAQ 0x10(SP), BP
    println("Hello world!")
 0x44ea8d       e82e41fdff       CALL runtime.printlock(SB)
 0x44ea92       488d0590e50100     LEAQ 0x1e590(IP), AX
 0x44ea99       48890424        MOVQ AX, 0(SP)
 0x44ea9d       48c74424080d000000   MOVQ $0xd, 0x8(SP)
 0x44eaa6       e8354afdff       CALL runtime.printstring(SB)
 0x44eaab       e89041fdff       CALL runtime.printunlock(SB)
}
 0x44eab0       488b6c2410       MOVQ 0x10(SP), BP
 0x44eab5       4883c418        ADDQ $0x18, SP
 0x44eab9       c3           RET
func main() {
 0x44eaba       e83183ffff       CALL runtime.morestack_noctxt(SB)
 0x44eabf       ebaf          JMP main.main(SB)
Poznámka: prozatím se mohou všechny uváděné postupy zdát poněkud umělé, ovšem znalost všech nástrojů využijeme v dalších příkladech.

8. Inlining funkcí při optimalizacích prováděných překladačem jazyka Go

Podobným způsobem, jaký byl popsán v předchozí kapitole, se pokusme přeložit a analyzovat následující jednoduchý prográmek, v němž je deklarována funkce provádějící součet svých dvou celočíselných operandů:

package main
 
func Add(x int, y int) int {
    return x + y
}
 
func main() {
    println(Add(1, 2))
}

Překlad:

$ go build asm02.go

Analýza funkce main nástrojem objdump:

$ go tool objdump -S -s main.main asm03
 
TEXT main.main(SB) /home/tester/go-root/article_53/asm03.go
func main() {
 0x44ea70       64488b0c25f8ffffff   MOVQ FS:0xfffffff8, CX
 0x44ea79       483b6110        CMPQ 0x10(CX), SP
 0x44ea7d       7634          JBE 0x44eab3
 0x44ea7f       4883ec10        SUBQ $0x10, SP
 0x44ea83       48896c2408       MOVQ BP, 0x8(SP)
 0x44ea88       488d6c2408       LEAQ 0x8(SP), BP
    println(Add(1, 2))
 0x44ea8d       e82e41fdff       CALL runtime.printlock(SB)
 0x44ea92       48c7042403000000    MOVQ $0x3, 0(SP)
 0x44ea9a       e89148fdff       CALL runtime.printint(SB)
 0x44ea9f       e89c43fdff       CALL runtime.printnl(SB)
 0x44eaa4       e89741fdff       CALL runtime.printunlock(SB)
}
 0x44eaa9       488b6c2408       MOVQ 0x8(SP), BP
 0x44eaae       4883c410        ADDQ $0x10, SP
 0x44eab2       c3           RET
func main() {
 0x44eab3       e83883ffff       CALL runtime.morestack_noctxt(SB)
 0x44eab8       ebb6          JMP main.main(SB)

Povšimněte si, že se v tomto kódu nikde nevyskytuje volání funkce add! Veškerá volání (tedy instrukce CALL) slouží pro výpis textů na standardní výstup. Jak je to možné? Vždyť při spuštění programu můžeme vidět, že se výpočet provedl, resp. přesněji řečeno, že se vypsal jeho výsledek.

Překladač programovacího jazyka Go ve skutečnosti provádí řadu optimalizací (a to implicitně). Jednou z těchto optimalizací je inlining funkcí, aby se zamezilo pomalým instrukcím typu CALL a RET, které porušují pipeline v procesoru. A po provedení inliningu se provádí i další optimalizace typu vyhodnocení konstantních výrazů atd.

O tom, že se inlining skutečně provádí, se můžeme snadno přesvědčit, a to použitím přepínačů -gcflags a -m při překladu:

$ go build -gcflags -m asm03.go 

Nyní se při překladu vypíšou informace o provedeném inliningu, z něhož je zřejmé, že volání funkce Add v disassemblovaném strojovém kódu neuvidíme:

# command-line-arguments
./asm03.go:3:6: can inline Add
./asm03.go:7:6: can inline main
./asm03.go:8:13: inlining call to Add

9. Překlad jednoduché funkce se zákazem inliningu

Nyní se pokusme přeložit stejný zdrojový kód, ovšem bez použití inliningu:

package main
 
func Add(x int, y int) int {
    return x + y
}
 
func main() {
    println(Add(1, 2))
}

Překlad se zákazem optimalizací zajistí takto upravený příkaz build:

$ go build -gcflags '-N -l' asm03.go

Nyní si můžeme zobrazit neoptimalizovanou variantu funkce main, ve které je jasně patrné předávání parametrů do Add a volání této funkce (zvýrazněno):

$ go tool objdump -S -s main.main asm03
 
TEXT main.main(SB) /home/tester/go-root/article_53/asm03.go
func main() {
 0x44ea90       64488b0c25f8ffffff   MOVQ FS:0xfffffff8, CX
 0x44ea99       483b6110        CMPQ 0x10(CX), SP
 0x44ea9d       7655          JBE 0x44eaf4
 0x44ea9f       4883ec28        SUBQ $0x28, SP
 0x44eaa3       48896c2420       MOVQ BP, 0x20(SP)
 0x44eaa8       488d6c2420       LEAQ 0x20(SP), BP
    println(Add(1, 2))
 0x44eaad       48c7042401000000    MOVQ $0x1, 0(SP)
 0x44eab5       48c744240802000000   MOVQ $0x2, 0x8(SP)
 0x44eabe       e8adffffff       CALL main.Add(SB)
 0x44eac3       488b442410       MOVQ 0x10(SP), AX
 0x44eac8       4889442418       MOVQ AX, 0x18(SP)
 0x44eacd       e8ee40fdff       CALL runtime.printlock(SB)
 0x44ead2       488b442418       MOVQ 0x18(SP), AX
 0x44ead7       48890424        MOVQ AX, 0(SP)
 0x44eadb       e85048fdff       CALL runtime.printint(SB)
 0x44eae0       e85b43fdff       CALL runtime.printnl(SB)
 0x44eae5       e85641fdff       CALL runtime.printunlock(SB)
}
 0x44eaea       488b6c2420       MOVQ 0x20(SP), BP
 0x44eaef       4883c428        ADDQ $0x28, SP
 0x44eaf3       c3           RET
func main() {
 0x44eaf4       e8f782ffff       CALL runtime.morestack_noctxt(SB)
 0x44eaf9       eb95          JMP main.main(SB)

A navíc budeme mít k dispozici i disassemblovaný kód funkce Add, který využijeme v dalším textu:

$ go tool objdump -S -s main.Add asm03
 
TEXT main.Add(SB) /home/tester/go-root/article_53/asm03.go
func Add(x int, y int) int {
 0x44ea70       48c744241800000000   MOVQ $0x0, 0x18(SP)
    return x + y
 0x44ea79       488b442408       MOVQ 0x8(SP), AX
 0x44ea7e       4803442410       ADDQ 0x10(SP), AX
 0x44ea83       4889442418       MOVQ AX, 0x18(SP)
 0x44ea88       c3           RET

Tento kód je již tak jednoduchý, že ho můžeme relativně snadno analyzovat pochopit. Nejdříve je nutné si uvědomit, že jak parametry funkce, tak i její návratové hodnoty jsou ukládány na zásobníkový rámec (stack frame) vytvářený při volání funkce, což (poněkud zjednodušeně řečeno) zajistily tyto instrukce:

SUBQ $0x28, SP
MOVQ BP, 0x20(SP)
LEAQ 0x20(SP), BP

Adresování parametrů je provedeno relativně vůči hodnotě uložené v SP. Přitom velikost typu int je na 64bitové architektuře AMD64 (x86–64, …) rovna osmi bajtům. První operand je uložen s offsetem 8, druhý s offsetem 16 (0×10) a výsledek je na offsetu 24 (0×18). Nyní je tedy kód zřejmý:

MOVQ $0x0, 0x18(SP)   ; výsledek je nejdříve vynulován (nebylo optimalizováno)
MOVQ 0x8(SP), AX     ; první operand na AX
ADDQ 0x10(SP), AX    ; druhý operand je přičten k obsahu AX
MOVQ AX, 0x18(SP)    ; uložení výsledku do příslušného místa v zásobníkovém rámci
RET           ; návrat z funkce
Poznámka: velmi pěkně jsou zde vidět specifika assembleru použitého v Go, zejména poněkud matoucí pojmenování registrů. AX totiž neodpovídá 16bitovému registru AX, ale EAX (protože je použit v kontextu instrukce MOVQ a ADDQ, kde „Q“ značí „quad word“). Totéž ostatně platí i pro SP, který má dva významy, jména pseudoregistru FP atd. atd.

10. Funkce Add přeložená pro jiné architektury

Pro zajímavost se můžeme podívat, jak se stejná funkce Add přeloží pro další architektury. Nejprve bude uvedena neoptimalizovaná varianta pro 32bitovou architekturu i386:

$ GOOS=linux GOARCH=386 go build -gcflags '-N -l' asm03.go

Analýza vygenerovaného kódu:

$ go tool objdump -S -s main.Add asm03

S výsledkem, který v tomto případě není tak stručný, jako v případě 64bitové varianty (liší se práce se zásobníkovým rámcem):

TEXT main.Add(SB) /home/tester/go-root/article_53/asm03.go
func Add(x int, y int) int {
 0x808d840       658b0d00000000     MOVL GS:0, CX
 0x808d847       8b89fcffffff      MOVL 0xfffffffc(CX), CX
 0x808d84d       3b6108         CMPL 0x8(CX), SP
 0x808d850       7615          JBE 0x808d867
 0x808d852       c744240c00000000    MOVL $0x0, 0xc(SP)
    return x + y
 0x808d85a       8b442404        MOVL 0x4(SP), AX
 0x808d85e       03442408        ADDL 0x8(SP), AX
 0x808d862       8944240c        MOVL AX, 0xc(SP)
 0x808d866       c3           RET
func Add(x int, y int) int {
 0x808d867       e894b1ffff       CALL runtime.morestack_noctxt(SB)
 0x808d86c       ebd2          JMP main.Add(SB)

32bitový ARM, zde používající klasickou instrukční sadu, tedy nikoli Thumb ani Thumb-2:

$ GOOS=linux GOARCH=arm go build -gcflags '-N -l' asm03.go
 
$ go tool objdump -S -s main.Add asm03
 
TEXT main.Add(SB) /home/tester/go-root/article_53/asm03.go
func Add(x int, y int) int {
 0x5e794        e3a00000        MOVW $0, R0
 0x5e798        e58d000c        MOVW R0, 0xc(R13)
    return x + y
 0x5e79c        e59d0008        MOVW 0x8(R13), R0
 0x5e7a0        e59d1004        MOVW 0x4(R13), R1
 0x5e7a4        e0810000        ADD R0, R1, R0
 0x5e7a8        e58d000c        MOVW R0, 0xc(R13)
 0x5e7ac        e28ef000        ADD $0, R14, R15
Poznámka: tato architektura používá R13 pro ukazatel na vrchol zásobníku, R14 pro uložení návratové adresy (link register) a R15 pro uložení programového čítače. Bližší informace o architektuře ARM najdete v článcích Mikroprocesory s architekturou ARM, Pohled programátora na mikroprocesory ARM a Architektura mikrořadičů s jádry ARM Cortex-M3.

A nakonec 64bitový ARM neboli architektura AArch64:

$ GOOS=linux GOARCH=arm64 go build -gcflags '-N -l' asm03.go
 
$ go tool objdump -S -s main.Add asm03
 
TEXT main.Add(SB) /home/tester/go-root/article_53/asm03.go
func Add(x int, y int) int {
 0x58f30        f9000fff        MOVD ZR, 24(RSP)
    return x + y
 0x58f34        f9400be0        MOVD 16(RSP), R0
 0x58f38        f94007e1        MOVD 8(RSP), R1
 0x58f3c        8b000020        ADD R0, R1, R0
 0x58f40        f9000fe0        MOVD R0, 24(RSP)
 0x58f44        d65f03c0        RET
 0x58f48        00000000        ?
 0x58f4c        00000000        ?

11. Kostra aplikace, v níž je jedna funkce vytvořená v assembleru

Nyní si již můžeme připravit jednoduchý projekt, v němž bude vybraná funkce implementovaná v assembleru a následně bude slinkovaná se zbytkem programu. Vytvoříme si nový adresář, v němž bude projekt uložen:

$ mkdir add05

V tomto adresáři vytvoříme kostru projektu:

$ cd add05
$ go mod init add

Předchozí příklad by měl vytvořit soubor „go.mod“, který bude obsahovat jediný řádek:

module add

Ve třetím kroku vytvoříme zdrojový kód programu uložený do souboru „add.go“. Povšimněte si, že se sice jedná o syntakticky korektně zapsaný zdrojový kód, který však nebude samostatně přeložitelný, a to z toho důvodu, že u funkce add chybí její tělo:

package main
 
func add(x int64, y int64) int64
 
func main() {
    println(add(1, 2))
}

Pokud se pokusíte tento program přeložit, měl by překladač vypsat chybu:

$ go build 
 
# add
./add.go:3:6: missing function body

12. Vytvoření funkce v assembleru, překlad programu

Nyní nám zbývá pouhá „maličkost“ – doimplementovat funkci add v assembleru a nějakým způsobem instruovat překladač, aby ji použil namísto hlavičky funkce uvedené ve zdrojovém kódu zapsaném v jazyku Go.

Vytvoříme tedy nový soubor pojmenovaný „add_amd64.s“ (použití jména architektury je zde nutné!), jehož obsah bude následující:

TEXT ·add(SB),$0
  MOVQ  $0x0, 0x18(SP)
  MOVQ  0x8(SP), AX
  ADDQ  0x10(SP), AX
  MOVQ  AX, 0x18(SP)
  RET

Tento kód si žádá podrobnější vysvětlení. Samotná sekvence instrukcí v assembleru pro nás nebude nová, protože se jedná o kód vypůjčený z předchozí analýzy (nijak jsme ho nemodifikovali). Ovšem nový je první řádek. Podívejme se na něj ještě jednou:

TEXT ·add(SB),$0

Šestým znakem je „·“ je znak s pozicí v Unikódu 183, jedná se tedy o znak mimo ASCII (a tudíž obtížně zapsatelný na klávesnici). Toto je jedna ze specialit assembleru odvozeného od nástrojů z Plan 9, která je však v ekosystému programovacího jazyka Go používaná na více místech.

Dále můžeme v kódu vidět několik jmen registrů a pseudoregistrů:

Registr Význam
AX registr architektury x86–64 (zde AX/EAX/RAX)
FP frame pointer – pseudoregistr shodný na všech architekturách
SB static base pointer – pseudoregistr shodný na všech architekturách
SP stack pointer – pseudoregistr shodný na všech architekturách
SP stack pointer (stejné jméno!) – registr architektury x86–64
Poznámka: v předchozím příkladu je použit skutečný registr SP, nikoli pseudoregistr (rozlišení je provedeno na základě zápisu operandů).

Program nyní přeložíme běžným způsobem, protože překladač jazyka Go již bude vědět, kde hledat implementaci funkce add a jak tuto funkci zařadit do výsledného programu:

$ go build

O správném zařazení funkce add se lze snadno přesvědčit:

$ go tool objdump -s main.add add
 
TEXT main.add(SB) /home/tester/go-root/article_53/add04/add_amd64.s
 add_amd64.s:2     0x44ebb0        48c744241800000000   MOVQ $0x0, 0x18(SP)
 add_amd64.s:3     0x44ebb9        488b442408       MOVQ 0x8(SP), AX
 add_amd64.s:4     0x44ebbe        4803442410       ADDQ 0x10(SP), AX
 add_amd64.s:5     0x44ebc3        4889442418       MOVQ AX, 0x18(SP)
 add_amd64.s:6     0x44ebc8        c3           RET

13. Zjednodušení práce se zásobníkem při čtení operandů funkce

Předchozí kód v assembleru nebyl ve skutečnosti příliš čitelný, neboť jsme v něm ručně specifikovali offsety parametrů uložených na zásobníkovém rámci:

TEXT ·add(SB),$0
  MOVQ  $0x0, 0x18(SP)
  MOVQ  0x8(SP), AX
  ADDQ  0x10(SP), AX
  MOVQ  AX, 0x18(SP)
  RET

Kód je však možné upravit takovým způsobem, že se offsety sice stále budou používat, ale společně s názvem parametru funkce (je jedno, jaký parametr se zapíše, důležitá je syntax). Syntaxe zápisu je parametr+offset(SP). Úpravou syntaxe se automaticky změní i použitý registr: namísto registru SP na architektuře x86–64 se použije pseuodoregistr (zde však má stejné offsety, takže to ani nepoznáme). Další změnou je použití dekadické soustavy a taktéž vynechání první instrukce, která pouze vynuluje obsah 64bitového slova, do kterého o tři instrukce dál zapíšeme vypočtený výsledek:

TEXT ·add(SB),$0
  MOVQ  x+8(SP), AX
  ADDQ  y+16(SP), AX
  MOVQ  AX, 24(SP)
  RET
Poznámka: v navazujících kapitolách si ukážeme, že pojmenováním návratové hodnoty (což jazyk Go umožňuje), lze zápis ještě více zlidštit.

Po vytvoření binárního souboru:

$ go build

se můžeme přesvědčit, že výsledek je stále stejný, jako tomu bylo v příkladu předchozím:

$ go tool objdump -s main.add add
 
TEXT main.add(SB) /home/tester/go-root/article_53/add05/add_amd64.s
 add_amd64.s:2     0x44ebb0        488b442408       MOVQ 0x8(SP), AX
 add_amd64.s:3     0x44ebb5        4803442410       ADDQ 0x10(SP), AX
 add_amd64.s:4     0x44ebba        4889442418       MOVQ AX, 0x18(SP)
 add_amd64.s:5     0x44ebbf        c3           RET

Pokud si budete chtít vyzkoušet samotný assembler (tedy překladač z jazyka assembly language do objektového kódu), použijte následující příkaz:

$ go tool asm -debug add_amd64.s 

Přepínač -debug zajistí, že assembler bude opisovat zpracovávaný kód:

1 00001 (add_amd64.s:1) TEXT  "".add(SB), $0
2 00002 (add_amd64.s:2) MOVQ  x+8(SP), AX
3 00003 (add_amd64.s:3) ADDQ  y+16(SP), AX
4 00004 (add_amd64.s:4) MOVQ  AX, 24(SP)
5 00005 (add_amd64.s:5) RET

14. Použití pseudoregistru FP

V assembleru programovacího jazyka Go je možné pro adresování parametrů funkcí, návratových hodnot atd. použít i pseudoregistr FP. Nejedná se ovšem o registr související s matematickým koprocesorem (Floating Point Unit), ale o registr, jehož zkratka FP odpovídá sousloví „Frame Pointer“. Tento pseudoregistr tedy umožňuje mj. použít offsety, u nichž nemusíme brát v úvahu fakt, že na zásobníkovém rámci je uložena i návratová adresa. První parametr bude mít vždy offset 0 (oproti FP, nikoli SP), druhý offset odpovídající velikosti prvního parametru atd. atd. Zápis se tedy – minimálně z hlediska programátora – nepatrně zjednoduší a bude vypadat následovně:

TEXT ·add(SB),$0
  MOVQ  x+0(FP), AX
  ADDQ  y+8(FP), AX
  MOVQ  AX, 0x18(SP)
  RET

Malý test, zda je výsledkem překladu assemblerem stále shodný strojový kód:

$ go build
 
$ go tool objdump -s main.add add
 
TEXT main.add(SB) /home/tester/go-root/article_53/add06/add_amd64.s
 add_amd64.s:2     0x44ebb0        488b442408       MOVQ 0x8(SP), AX
 add_amd64.s:3     0x44ebb5        4803442410       ADDQ 0x10(SP), AX
 add_amd64.s:4     0x44ebba        4889442418       MOVQ AX, 0x18(SP)
 add_amd64.s:5     0x44ebbf        c3           RET

15. Pojmenování výstupní hodnoty funkce s jejím využitím v assembleru

V předchozích kapitolách jsme si ukázali, že k parametrům funkce je možné v assembleru přistupovat přes jejich jména, což zpřehlední zápis kódu. Jak je tomu ovšem v případě výsledné hodnoty či výsledných hodnot funkce? Pokud tuto hodnotu nebo hodnoty pojmenujeme, což programovací jazyk Go podporuje, bude možné i k takovým hodnotám přistupovat přímo z assembleru:

package main
 
func add(x int64, y int64) (result int64)
 
func main() {
    println(add(1, 2))
}

Samotnou implementaci funkce add v assembleru bude nyní možné zapsat následovně:

TEXT ·add(SB),$0
  MOVQ  x+0(FP), AX
  ADDQ  y+8(FP), AX
  MOVQ  AX, result+16(FP)
  RET

Po vytvoření binárního souboru, opět nám již známým příkazem:

$ go build

uvidíme, že výsledek překladu bude stále shodný s předchozími třemi příklady, i když assemblerovský zdrojový kód je nyní mnohem čitelnější:

$ go tool objdump -s main.add add
 
TEXT main.add(SB) /home/tester/go-root/article_53/add07/add_amd64.s
 add_amd64.s:2     0x44ebb0        488b442408       MOVQ 0x8(SP), AX
 add_amd64.s:3     0x44ebb5        4803442410       ADDQ 0x10(SP), AX
 add_amd64.s:4     0x44ebba        4889442418       MOVQ AX, 0x18(SP)
 add_amd64.s:5     0x44ebbf        c3           RET
Poznámka: ve výpisu objektového kódu se opět vyskytuje pouze (skutečný) registr SP, nikoli pseudoregistr FP.

16. Kód v assembleru určený pro další procesorové architektury

Pokud se pokusíme náš příklad přeložit pro jiné architektury, dojde pochopitelně k chybě, protože příslušná implementace funkce neexistuje:

$ GOOS=linux GOARCH=386 go build
 
# add
./add.go:3:6: missing function body

Popř.:

$ GOOS=linux GOARCH=arm go build
 
# add
./add.go:3:6: missing function body

Řešení je nasnadě – je nutné vytvořit pro každou podporovanou architekturu zvláštní soubor s příslušným kódem v assembleru:

 1. add_amd64.s pro x86–64
 2. add_arm.s pro 32bitové ARMy
 3. atd.

Vytvoříme si tedy další soubor, tentokrát pro 32bitové ARMy:

TEXT ·add(SB),$0
  MOVW 0x8(R13), R0
  MOVW 0x4(R13), R1
  ADD R0, R1, R0
  MOVW R0, 0xc(R13)
  ADD $0, R14, R15
Poznámka: poslední instrukce odpovídá návratu z podprogramu.

Překlad (crosspřeklad) pro 32bitovou architekturu ARM:

$ GOOS=linux GOARCH=arm go build
 
$ file add 
add: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), statically linked, not stripped

17. Seznam dnes použitých instrukcí

V tabulce umístěné pod tímto odstavcem jsou vypsány všechny instrukce 64bitových procesorů s architekturou x86–64 (AMD64), které jsme explicitně použili v dnešních demonstračních příkladech:

CS24_early

# Mnemotechnická zkratka Stručný popis instrukce
1 MOVQ přesun obsahu prvního 64bitového operandu do operandu druhého (naopak, než jste možná zvyklí)
2 ADDQ přičtení prvního 64bitového operandu k obsahu operandu druhého
3 RET návrat z podprogramu, návratový kód je uložen v paměti na adrese adresované obsahem registru SP (ESP)

18. Obsah následující části seriálu

Dnes jsme si vysvětlili pouze velmi malou část celé problematiky související s použitím programovacího jazyka Go společně s assemblerem. Příště si ukážeme složitější příklady, včetně několika příkladů praktičtějších, v nichž se již využijí specifické instrukce, které skutečně povedou ke zrychlení výsledné aplikace (typicky se jedná o instrukce, které nemají přímou obdobu ve vysokoúrovňovém kódu napsaném v Go či v dalším vysokoúrovňovém programovacím jazyku).

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně pět až šest megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 asm01.go prázdná funkce main https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article53/
2 asm02.go volání funkce println https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article53/
3 asm03.go funkce Add https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article53/
       
4 add04/go.mod definice modulu pro projekt v Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article53/ad­d04/go.mod
5 add04/add.go kostra aplikace s hlavičkou funkce add https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article53/ad­d04/add.go
6 add04/add_amd64.s implementace funkce add v assembleru x86–64 https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article53/ad­d04/add_amd64.s
       
7 add05/go.mod definice modulu pro projekt v Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article53/ad­d05/go.mod
8 add05/add.go kostra aplikace s hlavičkou funkce add https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article53/ad­d05/add.go
9 add05/add_amd64.s použití pseudoregistru SP https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article53/ad­d05/add_amd64.s
       
10 add06/go.mod definice modulu pro projekt v Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article53/ad­d06/go.mod
11 add06/add.go kostra aplikace s hlavičkou funkce add https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article53/ad­d06/add.go
12 add06/add_amd64.s použití pseudoregistru FP https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article53/ad­d06/add_amd64.s
       
13 add07/go.mod definice modulu pro projekt v Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article53/ad­d07/go.mod
14 add07/add.go kostra aplikace s hlavičkou funkce add https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article53/ad­d07/add.go
15 add07/add_amd64.s pojmenování a použití výstupní hodnoty https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article53/ad­d07/add_amd64.s
       
16 add08/go.mod definice modulu pro projekt v Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article53/ad­d08/go.mod
17 add08/add.go kostra aplikace s hlavičkou funkce add https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article53/ad­d08/add.go
18 add08/add_amd64.s implementace funkce add v assembleru x86–64 https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article53/ad­d08/add_amd64.s
19 add08/add_arm.s implementace funkce add v assembleru ARM (32bit) https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article53/ad­d08/add_arm.s

20. Odkazy na Internetu

 1. The Design of the Go Assembler
  https://talks.golang.org/2016/as­m.slide#1
 2. A Quick Guide to Go's Assembler
  https://golang.org/doc/asm
 3. AssemblyPolicy
  https://github.com/golang/go/wi­ki/AssemblyPolicy
 4. Geohash in Golang Assembly
  https://mmcloughlin.com/posts/geohash-assembly
 5. Command objdump
  https://golang.org/cmd/objdump/
 6. Assembly
  https://goroutines.com/asm
 7. Go & Assembly
  http://www.doxsey.net/blog/go-and-assembly
 8. A Foray Into Go Assembly Programming
  https://blog.sgmansfield.com/2017/04/a-foray-into-go-assembly-programming/
 9. Golang Capturing log.Println And fmt.Println Output
  https://medium.com/@hau12a1/golang-capturing-log-println-and-fmt-println-output-770209c791b4
 10. Stránka projektu plotly
  https://plot.ly/
 11. Plotly JavaScript Open Source Graphing Library
  https://plot.ly/javascript/
 12. Domain coloring
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Domain_coloring
 13. Michael Fogleman's projects
  https://www.michaelfogleman­.com/projects/tagged/grap­hics/
 14. Color Graphs of Complex Functions
  https://web.archive.org/web/20120511021419/htt­p://w.american.edu/cas/mat­hstat/lcrone/ComplexPlot.html
 15. A Gallery of Complex Functions
  http://wismuth.com/complex/ga­llery.html
 16. package glot
  https://godoc.org/github.com/A­rafatk/glot
 17. Gnuplotting: Output terminals
  http://www.gnuplotting.org/output-terminals/
 18. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://medium.com/@Arafat­./introducing-glot-the-plotting-library-for-golang-3133399948a1
 19. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://blog.gopheracademy.com/advent-2018/introducing-glot/
 20. Glot is a plotting library for Golang built on top of gnuplot
  https://github.com/Arafatk/glot
 21. Example plots (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot/wi­ki/Example-plots
 22. A repository for plotting and visualizing data (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot
 23. golang library to make https://chartjs.org/ plots
  https://github.com/brentp/go-chartjs
 24. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 25. The Gonum Numerical Computing Package
  https://www.gonum.org/pos­t/introtogonum/
 26. Gomacro na GitHubu
  https://github.com/cosmos72/gomacro
 27. gophernotes – Use Go in Jupyter notebooks and nteract
  https://github.com/gopher­data/gophernotes
 28. gonum
  https://github.com/gonum
 29. go-gota/gota – DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
  https://porter.io/github.com/go-gota/gota
 30. A repository for plotting and visualizing data
  https://github.com/gonum/plot
 31. Gonum Numerical Packages
  https://www.gonum.org/
 32. Stránky projektu MinIO
  https://min.io/
 33. MinIO Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-quickstart-guide.html
 34. MinIO Go Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/golang-client-api-reference
 35. MinIO Python Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/python-client-api-reference.html
 36. Performance at Scale: MinIO Pushes Past 1.4 terabits per second with 256 NVMe Drives
  https://blog.min.io/performance-at-scale-minio-pushes-past-1–3-terabits-per-second-with-256-nvme-drives/
 37. Benchmarking MinIO vs. AWS S3 for Apache Spark
  https://blog.min.io/benchmarking-apache-spark-vs-aws-s3/
 38. MinIO Client Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide.html
 39. Analýza kvality zdrojových kódů Minia
  https://goreportcard.com/re­port/github.com/minio/minio
 40. This is MinIO
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=vF0lQh0XOCs
 41. Running MinIO Standalone
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=dIQsPCHvHoM
 42. „Amazon S3 Compatible Storage in Kubernetes“ – Rob Girard, Principal Tech Marketing Engineer, Minio
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=wlpn8K0jJ4U
 43. Ginkgo
  http://onsi.github.io/ginkgo/
 44. Gomega
  https://onsi.github.io/gomega/
 45. Ginkgo's Preferred Matcher Library na GitHubu
  https://github.com/onsi/gomega/
 46. Provided Matchers
  http://onsi.github.io/gomega/#provided-matchers
 47. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 48. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 49. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 50. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 51. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 52. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 53. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 54. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 55. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 56. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 57. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 58. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 59. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 60. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 61. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 62. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 63. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 64. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 65. xml.org
  http://www.xml.org/
 66. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 67. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 68. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 69. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 70. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 71. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 72. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 73. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 74. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 75. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 76. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 77. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 78. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 79. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 80. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 81. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 82. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 83. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 84. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 85. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 86. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 87. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 88. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 89. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 90. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 91. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 92. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 93. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 94. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 95. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 96. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 97. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 98. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 99. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 100. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 101. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 102. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 103. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 104. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 105. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 106. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 107. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 108. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 109. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 110. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 111. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 112. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 113. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 114. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 115. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 116. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 117. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 118. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 119. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 120. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 121. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 122. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 123. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 124. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 125. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 126. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 127. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 128. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 129. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 130. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 131. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 132. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 133. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 134. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 135. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 136. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 137. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 138. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 139. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 140. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 141. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 142. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 143. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 144. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 145. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 146. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 147. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 148. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 149. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 150. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 151. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 152. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 153. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 154. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 155. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 156. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 157. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 158. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 159. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 160. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 161. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 162. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 163. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 164. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 165. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 166. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 167. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 168. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 169. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 170. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 171. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 172. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 173. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 174. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 175. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 176. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 177. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 178. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 179. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 180. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 181. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 182. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 183. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 184. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 185. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 186. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 187. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 188. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 189. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 190. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 191. GoConvey
  http://goconvey.co/
 192. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 193. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 194. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 195. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 196. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 197. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 198. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 199. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 200. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 201. YAML
  https://yaml.org/
 202. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 203. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 204. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 205. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 206. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 207. Introducing JSON
  http://json.org/
 208. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 209. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 210. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 211. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 212. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 213. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 214. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 215. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 216. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 217. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 218. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 219. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 220. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 221. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 222. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 223. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 224. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 225. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 226. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 227. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 228. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 229. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 230. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 231. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 232. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 233. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 234. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 235. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 236. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 237. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 238. GoDoc
  https://godoc.org/
 239. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 240. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 241. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 242. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 243. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 244. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 245. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 246. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 247. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 248. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 249. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 250. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 251. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 252. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 253. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 254. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 255. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 256. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 257. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 258. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 259. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 260. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 261. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 262. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 263. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 264. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 265. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 266. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 267. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 268. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 269. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 270. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 271. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 272. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 273. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 274. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 275. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 276. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 277. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 278. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 279. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 280. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 281. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 282. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 283. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 284. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 285. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 286. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 287. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 288. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 289. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 290. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 291. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 292. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 293. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 294. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 295. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 296. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 297. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 298. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 299. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 300. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 301. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 302. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 303. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 304. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 305. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 306. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 307. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 308. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 309. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 310. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 311. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 312. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 313. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 314. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 315. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 316. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 317. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 318. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 319. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 320. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 321. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 322. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 323. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 324. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 325. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 326. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 327. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 328. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 329. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 330. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 331. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 332. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 333. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 334. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 335. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 336. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 337. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 338. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 339. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 340. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.