Hlavní navigace

Programovací jazyk Go pro skalní céčkaře (2.část)

26. 9. 2019
Doba čtení: 45 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o jazyce Go si ukážeme další vlastnosti Go, které mohou překvapit ty vývojáře, kteří primárně používají programovací jazyk C a v menší míře i C++. Ukážeme si odlišnou práci s řetězci, poli, soubory a taktéž s chybami (chybovými stavy aplikace).

Obsah

1. Programovací jazyk Go pro skalní céčkaře (2.část)

2. Pravdivostní hodnoty

3. Zpracování řetězců

4. Neměnitelné a měnitelné řetězce

5. Problematika znaků zakódovaných v UTF-8

6. Porovnání řetězců bez jazykových specifik

7. Porovnání řetězců na základě jazykových specifik (speciálně pro ČR)

8. Spojení řetězců

9. Získání podřetězce (ASCII znaky)

10. Podřetězce a Unicode znaky

11. Vytvoření polí

12. Kopie polí

13. Vícerozměrná pole

14. Realokace polí resp. použití řezů

15. Sledování kapacity řezu při realokacích polí

16. Práce se soubory (základní vstupně-výstupní operace)

17. Čtení či zápis po blocích

18. Zpracování chyb, reakce na chyby

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Programovací jazyk Go pro skalní céčkaře (2.část)

V dnešním článku o programovacím jazyku Go dokončíme téma, kterému jsme se začali věnovat minule. Opět si ukážeme některé vlastnosti programovacího jazyka Go, které mohou překvapit vývojáře používající programovací jazyk C (a v menší míře i C++) a kteří se snaží používat i jazyk Go, například pro nové projekty. Některé vlastnosti programovacího jazyka Go mohou být pro nováčky poměrně matoucí, což se týká například práce s řetězci (rozdíl mezi chápáním řetězců jako sekvence bajtů a znaků). Další vlastnosti naopak vedou k tvorbě kratších, bezpečnějších a popř. i lépe pochopitelných zdrojových kódů, zejména ve chvíli, kdy se pracuje s dynamicky alokovanou pamětí, poli, spojování a rozdělování řetězců atd. Zcela odlišné jsou jazyky Go a C při práci se soubory resp. přesněji řečeno se vstupně-výstupním systémem a knihovnami, které I/O realizují. Odlišný je i systém pro detekci a zpracování chyb, které mohou při běhu aplikace nastat.

2. Pravdivostní hodnoty

Popis rozdílů mezi programovacím jazykem C a jazykem Go začneme u zdánlivě zcela triviálního tématu – pravdivostních hodnot, způsobu jejich reprezentace a (automatických) konverzí. V céčku je za pravdu považována jakákoli nenulová hodnota, což platí jak pro celočíselné hodnoty i hodnoty s plovoucí řádovou čárkou, tak i pro ukazatele. To například znamená, že následující demonstrační příklad po svém překladu, slinkování a spuštění postupně vypíše zprávy:

false
true
true
false

Nejprve se vyhodnocuje podmínka s nulovým ukazatelem, dále podmínka s celým číslem, na třetím řádku podmínka s hodnotou s plovoucí řádovou čárkou a nakonec test ukazatele inicializovaného opět na hodnotu NULL:

#include <stdio.h>
 
int main(void) {
  if (NULL) {
    puts("true");
  }
 
  if (!NULL) {
    puts("false");
  }
 
  if (1) {
    puts("true");
  }
 
  if (0) {
    puts("false");
  }
 
  if (1.5) {
    puts("true");
  }
 
  if (0.0) {
    puts("false");
  }
 
  void *b1 = NULL;
 
  if (b1) {
    puts("true");
  }
 
  if (!b1) {
    puts("false");
  }
 
  return 0;
}

V programovacím jazyce Go je ovšem situace zcela odlišná, protože v tomto jazyku existují pouze dvě pravdivostní hodnoty – true a false, které jsou typu bool. Žádné další hodnoty se nesmí v rozhodovací konstrukci if, v podmínce smyčky for atd., vyskytovat. To například znamená, že následující demonstrační příklad nebude možné přeložit (a tudíž pochopitelně ani spustit):

package main
 
func main() {
    if nil {
        println("true")
    }
 
    if !nil {
        println("false")
    }
 
    if 1 {
        println("true")
    }
 
    if 0 {
        println("false")
    }
 
    if 1.5 {
        println("true")
    }
 
    if 0.0 {
        println("false")
    }
 
    var b1 bool = nil
 
    if b1 {
        println("true")
    }
 
    if !b1 {
        println("false")
    }
}

Při pokusu o překlad se vypíšou tyto zprávy o chybě:

./01_booleans.go:4:2: use of untyped nil
./01_booleans.go:8:5: invalid operation: ! nil
./01_booleans.go:12:2: non-bool 1 (type int) used as if condition
./01_booleans.go:16:2: non-bool 0 (type int) used as if condition
./01_booleans.go:20:2: non-bool 1.5 (type float64) used as if condition
./01_booleans.go:24:2: non-bool 0 (type float64) used as if condition
./01_booleans.go:28:6: cannot use nil as type bool in assignment
Poznámka: mohlo by se zdát, že se jedná o přílišnou rigiditu, ovšem díky těmto pravidlům se prakticky zcela odstraní chyby typu = vs. == ve výrazu za klíčovým slovem if, které většina překladačů céčka pouze ohlašuje ve formě varování:
package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    var a int = 0
    if a = 2 {
        fmt.Println("==2")
    }
}

Pokus o překlad skončí s chybou:

t.go:7:5: expected boolean expression, found assignment (missing parentheses around composite literal?)

Podobně není umožněna automatická konverze numerické hodnoty popř. řetězce na hodnotu pravdivostní:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    var a bool = true
    var b bool = false
    var c bool = 0
    var d bool = ""
 
    fmt.Println(a)
    fmt.Println(b)
    fmt.Println(c)
    fmt.Println(d)
}

Opět se můžeme přesvědčit, že tyto chyby odhalí překladač:

./02_boolean_type_checks.go:8:6: cannot use 0 (type int) as type bool in assignment
./02_boolean_type_checks.go:9:15: cannot use "" (type string) as type bool in assignment
Poznámka pro programátory používající jazyk Python: prázdný řetězec není v céčku považován za nepravdu, protože se interně jedná o ukazatel na řetězcový literál (zde konkrétně uložený v sekci .rodata, překladač však většinou celou podmínku z kódu odstraní). Tento příklad tedy dvakrát za sebou vypíše zprávu true:
#include <stdio.h>
 
int main(void) {
  if ("") {
    puts("true");
  } else {
    puts("false");
  }
 
  if ("foobar") {
    puts("true");
  } else {
    puts("false");
  }
 
  return 0;
}

Jak jsme si již napsali v předchozím odstavci, překladač celou podmínku většinou odstraní (a to u většiny překladačů nezávisle na povolení či zákazu optimalizací):

  if ("") {
    puts("true");
 11:  c7 04 24 00 00 00 00  mov  DWORD PTR [esp],0x0
 18:  e8 fc ff ff ff     call  19 <main+0x19>
  }
  else {
    puts("false");
  }

3. Zpracování řetězců

Poněkud větší rozdíly mezi programovacími jazyky C a Go panují v oblasti zpracování řetězců. Nejprve se podívejme, jak se v C zpracovávají konstantní (neměnné) řetězce, které jsou na moderních architekturách umístěny v segmentu nastaveném pouze pro čtení (sekce se tedy jmenuje .rodata). Takové řetězce jsou v jazyku C představovány řetězcovým literálem. Aby byl příklad poněkud komplikovanější, obsahuje poslední řetězcový literál Unicode znaky, které jsou reprezentovány v kódu UTF-8 proměnným počtem bajtů (zde tedy neplatí, že každý znak reprezentuje jediný znak). Tento příklad bude správně přeložen jen na těch systémech, které jsou nakonfigurovány pro zpracování zdrojových kódů v UTF-8 (ovšem jedná se o poměrně složité téma, o kterém se dozvíte více informací například na stránce Unicode in C and C++: What You Can Do About It Today, pro naše účely však bude dostačovat mít možnost vypsat řetězec reprezentovaný v UTF-8):

#include <stdio.h>
 
int main(void) {
  char *s1 = "www.root.cz";
  char *s2 = "";
  char *s3 = "Hello\nworld!\n";
  char *s4 = "[шщэюя]";
 
  puts(s1);
  puts(s2);
  puts(s3);
  puts(s4);
 
  return 0;
}
Poznámka: podívejme se pro zajímavost na způsob interní reprezentace všech čtyř řetězců v assembleru. Postačuje provést překlad s uvedením volby -S a podívat se na výsledný kód vygenerovaný překladačem (za povšimnutí stojí i to, že se řetězce skutečně uložily do sekce nazvané .rodata neboli read-only data):
    .file  "03_strings.c"
    .text
.Ltext0:
    .section    .rodata
.LC0:
    .string "www.root.cz"
.LC1:
    .string ""
.LC2:
    .string "Hello\nworld!\n"
.LC3:
    .string "[\321\210\321\211\321\215\321\216\321\217]"
    .text
    .globl main
    .type  main, @function

Sekvenci bajtů s kódy 321 210 321 211 321 215 3­21 216 321 217 v osmičkové soustavě si převedeme do desítkové soustavy a nalezneme příslušné znaky v Unicode (konkrétně budeme hledat v bloku Cyrillic:

Bajty (octal) Bajty (dec) Unicode index Index v hexa Znak
321 210 209 136 1096 0×0448 ш
321 211 209 137 1097 0×0449 щ
321 215 209 141 1101 0×044d э
321 216 209 142 1102 0×044e ю
321 217 209 143 1103 0×044f я
Poznámka: ve skutečnosti mohou mít znaky (characters) reprezentované v UTF-8 proměnnou délku od jednoho bajtu do čtyř bajtů (teoreticky, pokud se Unicode někdy v budoucnosti rozšíří z 21 bitů na plných 32 bitů, se může jednat i o více bajtů).

V programovacím jazyku Go budeme postupovat prakticky stejným způsobem, protože zde jsou řetězce taktéž neměnné a opět se může použít UTF-8 pro Unicode znaky (zde je ovšem podpora UTF-8 přímo součástí specifikace programovacího jazyka):

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    var s1 string = "www.root.cz"
    var s2 string = ""
    var s3 string = "Hello\nworld!\n"
    var s4 string = "шщэюя"
 
    fmt.Println(s1)
    fmt.Println(s2)
    fmt.Println(s3)
    fmt.Println(s4)
}

Existuje ovšem i kratší způsob, v němž je typ proměnné odvozen od typu hodnoty, která se do proměnné vkládá. Musíme zde použít operátor := a nikoli pouze rovnítko:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    s1 := "www.root.cz"
    s2 := ""
    s3 := "Hello\nworld!\n"
    s4 := "шщэюя"
 
    fmt.Println(s1)
    fmt.Println(s2)
    fmt.Println(s3)
    fmt.Println(s4)
}

4. Neměnitelné a měnitelné řetězce

Řetězcové literály jsou většinou uloženy v kódovém segmentu (též známý jako textový segment, viz též předchozí kapitolu), který je na většině platforem určen pouze pro čtení (výjimkou jsou například osmibitové mikropočítače, x86 v reálném režimu DOSu apod.). To znamená, že by se správně měl použít modifikátor const, aby se následující (jinak obecně chybný kód, jehož chování je navíc podle normy nespecifikováno) nemohl přeložit:

#include <stdio.h>
 
int main(void) {
  const char *s = "www.root.cz";
 
  puts(s);
  s[3] = '*';
  s[8] = '*';
  puts(s);
 
  return 0;
}

Pokus o překlad skutečně skončí s chybou:

04_immutable_strings.c: In function ‘main’:
04_immutable_strings.c:7:10: error: assignment of read-only location ‘*(s + 3)’
   s[3] = '*';
     ^
04_immutable_strings.c:8:10: error: assignment of read-only location ‘*(s + 8)’
   s[8] = '*';
     ^

Pokud vynecháme modifikátor const a podíváme se do vygenerovaného strojového kódu, uvidíme pokus o změnu obsahu segmentu, který je určen jen pro čtení (sekce .rodata):

  char *s = "www.root.cz";
 11:  c7 45 f8 00 00 00 00  mov  DWORD PTR [ebp-0x8],0x0
 
  s[3] = '*';
 23:  8b 45 f8        mov  eax,DWORD PTR [ebp-0x8]
 26:  83 c0 03        add  eax,0x3
 29:  c6 00 2a        mov  BYTE PTR [eax],0x2a
  s[8] = '*';
 2c:  8b 45 f8        mov  eax,DWORD PTR [ebp-0x8]
 2f:  83 c0 08        add  eax,0x8
 32:  c6 00 2a        mov  BYTE PTR [eax],0x2a

Samotný řetězec je skutečně uložen v sekci rodata:

Contents of section .rodata:
 0000 7777772e 726f6f74 2e637a00      www.root.cz.

V programovacím jazyce Go jsou řetězce neměnné (immutable), takže ani zde nebude možné tento zdrojový kód přeložit a spustit:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    var s string = "www.root.cz"
 
    fmt.Println(s)
    s[3] = '*'
    s[8] = '*'
    fmt.Println(s)
}

Výsledek spuštění tohoto příkladu:

./04_immutable_strings.go:9:7: cannot assign to s[3]
./04_immutable_strings.go:10:7: cannot assign to s[8]

Pokud v jazyku C budeme chtít vytvořit modifikovatelný řetězec, lze použít tento postup – namísto ukazatele na první znak řetězcového literálu vytvoříme pole a celý řetězec do něj uložíme:

#include <stdio.h>
 
int main(void) {
  char s[] = "www.root.cz";
 
  puts(s);
  s[3] = '*';
  s[8] = '*';
  puts(s);
 
  return 0;
}
Poznámka: samotné naplnění pole se překladače většinou snaží optimalizovat, takže se neprovádí inicializace bajt po bajtu (například kopií z kódového segmentu), ale inicializace po větších celcích. Konkrétně na 32bitové platformě x386 může inicializace pole vypadat následovně (vždy po čtyřech bajtech, pochopitelně včetně koncové nuly):
  char s[] = "www.root.cz";
 1c:  c7 45 ec 77 77 77 2e  mov  DWORD PTR [ebp-0x14],0x2e777777
 23:  c7 45 f0 72 6f 6f 74  mov  DWORD PTR [ebp-0x10],0x746f6f72
 2a:  c7 45 f4 2e 63 7a 00  mov  DWORD PTR [ebp-0xc],0x7a632e

Na 64bitové platformě x86–64 se počet instrukcí ještě dále snižuje na pouhé dva přesuny:

  char s[] = "www.root.cz";
 17:  48 b8 77 77 77 2e 72  movabs rax,0x746f6f722e777777
 1e:  6f 6f 74
 21:  48 89 45 e0       mov  QWORD PTR [rbp-0x20],rax
 25:  c7 45 e8 2e 63 7a 00  mov  DWORD PTR [rbp-0x18],0x7a632e

V jazyku Go se můžeme k výše popsanému chování přiblížit tak, že použijeme pole bajtů a nikoli přímo řetězec (ten bude sloužit jako zdroj dat pro naplnění pole, konverze řetězce na bajty a alokace se pochopitelně provede automaticky):

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    var s []byte = []byte("www.root.cz")
 
    fmt.Println(string(s))
    s[3] = '*'
    s[8] = '*'
    fmt.Println(string(s))
}

Výsledek spuštění tohoto příkladu:

www.root.cz
www*root*cz

5. Problematika znaků zakódovaných v UTF-8

Ještě jednou se vraťme k problematice znaků v řetězcích s kódováním UTF-8. Jednotlivé znaky jsou reprezentovány jedním až čtyřmi bajty, takže není snadné říci, zda přepisem jednoho bajtu nedojde k „rozbití“ jednoho nebo i dvou znaků ve výsledném řetězci. V následujícím zdrojovém kódu nahrazujeme první a poslední znak hvězdičkou, což je v pořádku, protože tyto dva znaky patří do původní sady ASCII a jsou tedy reprezentovány jediným bajtem. Ovšem současně přepisujeme i bajt (ne znak!) na indexu 5, což není korektní, protože na této pozici se nachází jeden ze dvou bajtů reprezentujících znak v azbuce:

#include <stdio.h>
 
int main(void) {
  char s[] = "[шщэюя]";
 
  puts(s);
 
  s[0] = '*';
 
  /* problematicka cast */
  s[5] = '-';
 
  s[11] = '*';
  puts(s);
 
  return 0;
}

Výsledek spuštění příkladu:

[шщэюя]
*шщ-�юя*
Poznámka: pokud jsme změnili první bajt znaku, dojde k poškození řetězce ve dvou znacích, protože ‚-‘ reprezentuje hodnotu menší než 128, což mj. znamená, že je tímto bajtem znak ukončen. A následující hodnota je již považována za znak nový.

Tímto způsobem můžeme s řetězci (většinou nesprávně) manipulovat i v programovacím jazyce Go:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    var s []byte = []byte("[шщэюя]")
 
    fmt.Println(string(s))
 
    s[0] = '*'
 
    // problematicka cast
    s[5] = '-'
 
    s[11] = '*'
    fmt.Println(string(s))
}

Výsledek spuštění příkladu:

[шщэюя]
*шщ-�юя*

Korektní způsob, který však nemusí být příliš rychlý, spočívá v převodu řetězce na pole run a v manipulaci s obsahem tohoto pole:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    s := "[шщэюя]"
 
    var r []rune = []rune(s)
 
    fmt.Println(string(r))
 
    r[0] = '*'
 
    r[3] = '-'
 
    r[6] = '*'
    fmt.Println(string(r))

Nyní již výsledek bude odpovídat očekávání:

[шщэюя]
*шщ-юя*
Poznámka: pole run je nutné převést zpět na řetězec s využitím string(), protože jinak by se vypsaly numerické kódy (indexy) znaků a nikoli jejich tvary.

6. Porovnání řetězců bez jazykových specifik

Dále se budeme zabývat porovnáváním řetězců. V programovacím jazyku C pochopitelně není možné použít pro přímé porovnání řetězců běžné relační operátory, protože ty by porovnaly pouze hodnoty ukazatelů a nikoli obsah řetězců. Namísto toho se používají funkce strcmp (pro „úzké“ znaky) popř. wcscmp (pro „široké“ znaky). Tato funkce vrací záporné číslo, pokud je první řetězec lexikograficky menší, než řetězec druhý. Pokud jsou oba řetězce stejné, vrací se nula a kladné číslo v případě, že je první řetězec lexikograficky větší, než druhý.

Vyzkoušejme si nyní, jak toto porovnání funguje v praxi, a to i při použití Unikódu, resp. přesněji řečeno řetězců se znaky zakódovanými v UTF-8:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
int main(void) {
    printf("%d\n", strcmp("aa", "ab"));
    printf("%d\n", strcmp("aa", "aa"));
 
    printf("%d\n", strcmp("e", "é"));
    printf("%d\n", strcmp("e", "ě"));
    printf("%d\n", strcmp("ě", "é"));
 
    printf("%d\n", strcmp("z", "é"));
    printf("%d\n", strcmp("z", "ě"));
 
    printf("%d\n", strcmp("h", "ch"));
    printf("%d\n", strcmp("ch", "i"));
 
    printf("%d\n", strcmp("Hrdina", "Chocholoušek"));
    printf("%d\n", strcmp("Crha", "Chocholoušek"));
 
    return 0;
}

Výsledky nejsou v tomto případě korektní (a ani být nemohou):

-1     strcmp("aa", "ab");
0      strcmp("aa", "aa");
 
-1     strcmp("e", "é");
-1     strcmp("e", "ě");
1      strcmp("ě", "é");
 
-1     strcmp("z", "é");
-1     strcmp("z", "ě");
 
1      strcmp("h", "ch");
-1     strcmp("ch", "i");
 
1      strcmp("Hrdina", "Chocholoušek");
1      strcmp("Crha", "Chocholoušek");

Povšimněte si, že je porovnání korektní v prvních dvou případech, ovšem již ne pro znaky s nabodeníčky. Další problém (lokální) spočívá v tom, že „ch“ není chápán jako samostatný znak ležící mezi „h“ a „i“.

V jazyce Go můžeme podobné porovnání provést přímo s využitím relačních operátorů. Jinými slovy – relační operátory jsou korektně aplikovatelné i na řetězce (pokud na chvíli zapomeneme na problémy se znaky s nabodeníčky atd., což je téma, kterým se budeme podrobněji zabývat v navazující kapitole):

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    fmt.Println("aa" < "ab")
    fmt.Println("aa" == "ab")
 
    fmt.Println("aa" < "aa")
    fmt.Println("aa" == "aa")
 
    fmt.Println("e" < "é")
    fmt.Println("e" < "ě")
 
    fmt.Println("z" < "é")
    fmt.Println("z" < "ě")
 
    fmt.Println("h" < "ch")
    fmt.Println("ch" < "i")
 
    fmt.Println("Hrdina" < "Chocholoušek")
    fmt.Println("Crha" < "Chocholoušek")
}
Poznámka: v praxi to znamená, že se používají operátory == a !=, tj. test na rovnost nebo naopak nerovnost dvou řetězců, ale pro lexikografické porovnání je lepší použít přístup popsaný v navazující kapitole.

V případě, že je nutné získat výsledky porovnání v numerické podobě (-1, 0, 1), což je vyžadováno například u některých řadicích algoritmů, je možné použít funkci strings.Compare:

package main
 
import "fmt"
import "strings"
 
func main() {
    fmt.Println(strings.Compare("aa", "ab"))
    fmt.Println(strings.Compare("aa", "aa"))
 
    fmt.Println(strings.Compare("e", "é"))
    fmt.Println(strings.Compare("e", "ě"))
    fmt.Println(strings.Compare("ě", "é"))
 
    fmt.Println(strings.Compare("z", "é"))
    fmt.Println(strings.Compare("z", "ě"))
 
    fmt.Println(strings.Compare("h", "ch"))
    fmt.Println(strings.Compare("ch", "i"))
 
    fmt.Println(strings.Compare("Hrdina", "Chocholoušek"))
    fmt.Println(strings.Compare("Crha", "Chocholoušek"))
}

S výsledky shodnými s původním céčkovým kódem:

-1
0
 
-1
-1
1
 
-1
-1
 
1
-1
 
1
1

7. Porovnání řetězců na základě jazykových specifik (speciálně pro ČR)

V případě, že budeme chtít provést zcela korektní porovnání řetězců, které bude brát v úvahu všechna jazyková specifika, už si nevystačíme se základními operátory < ani s funkcí strings.Compare. Namísto toho je nutné správně nastavit jazyk (Czech, Slovak atd.) a použít funkci CompareString z balíčku text/collate (ten si nainstalujete příkazem go get). V následujícím demonstračním příkladu je ukázáno, že pro jazyk language.Czech je k dispozici porovnání, které například pracuje korektně se znakem „Ch“:

package main
 
import "golang.org/x/text/collate"
import "golang.org/x/text/language"
import "fmt"
 
func main() {
    cl := collate.New(language.Czech)
    fmt.Println(cl.CompareString("aa", "ab"))
    fmt.Println(cl.CompareString("aa", "aa"))
 
    fmt.Println(cl.CompareString("e", "é"))
    fmt.Println(cl.CompareString("e", "ě"))
    fmt.Println(cl.CompareString("ě", "é"))
 
    fmt.Println(cl.CompareString("z", "é"))
    fmt.Println(cl.CompareString("z", "ě"))
 
    fmt.Println(cl.CompareString("h", "ch"))
    fmt.Println(cl.CompareString("ch", "i"))
 
    fmt.Println(cl.CompareString("Hrdina", "Chocholoušek"))
    fmt.Println(cl.CompareString("Crha", "Chocholoušek"))
}

Výsledky porovnání jsem doplnil i o odpovídající kód. Hodnota –1 znamená „menší než“:

-1     fmt.Println(cl.CompareString("aa", "ab"))
0      fmt.Println(cl.CompareString("aa", "aa"))
 
-1     fmt.Println(cl.CompareString("e", "é"))
-1     fmt.Println(cl.CompareString("e", "ě"))
1      fmt.Println(cl.CompareString("ě", "é"))
 
1      fmt.Println(cl.CompareString("z", "é"))
1      fmt.Println(cl.CompareString("z", "ě"))
 
-1     fmt.Println(cl.CompareString("h", "ch"))
-1     fmt.Println(cl.CompareString("ch", "i"))
-1     fmt.Println(cl.CompareString("Hrdina", "Chocholoušek"))
-1     fmt.Println(cl.CompareString("Crha", "Chocholoušek"))
Poznámka: pravděpodobně mnohem užitečnější je v balíčku collate funkce pro seřazení řetězců. Tato funkce opět pracuje korektně pro nastavený jazyk.

8. Spojení řetězců

Tato kapitola bude relativně krátká, protože si v ní pouze ukážeme, jakým způsobem se provede spojení řetězců v programovacím jazyku C a v Go. V céčku je nutné pro nový řetězec alokovat dostatečnou kapacitu paměti, zkontrolovat, zda se alokace podařila, zkopírovat do nově alokované paměti první řetězec a připojit řetězec druhý. Na závěr je nutné provést i dealokaci nového řetězce ve chvíli, kdy již není zapotřebí. Samotný zdrojový kód je tedy relativně dlouhý a minimálně na třech místech mohou vzniknout chyby (alokace paměti bez započtení koncové nuly, kontrola, zda alokace proběhla v pořádku a dealokace paměti):

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
int main(void) {
  const char *s1 = "Hello ";
  const char *s2 = "world!";
 
  size_t length = strlen(s1) + strlen(s2) + 1;
  char *s3 = (char *)calloc(length, sizeof(char));
 
  if (s3) {
    strcpy(s3, s1);
    strcat(s3, s2);
 
    puts(s3);
    free(s3);
  }
  else {
    perror("calloc() failed");
  }
 
  return 0;
}

V případě programovacího jazyka Go je situace mnohem jednodušší, protože se o veškerou správu paměti postará samotný překladač a navíc je možné použít přetížený operátor + pro spojení řetězců:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    s1 := "Hello "
    s2 := "world!"
 
    s := s1 + s2
    fmt.Println(s)
}

9. Získání podřetězce (ASCII znaky)

V případě, že pracujeme pouze s ASCII řetězci popř. s řetězci používajícím osmibitové znakové sady (ISO-8859–2, Windows-1250, starobylá KOI-8 atd.), je získání podřetězce v programovacím jazyku C na první pohled poměrně jednoduché:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
int main(void) {
  const char *s1 = "Hello world!";
  char *s2 = (char*)calloc(4 + 2, sizeof(char));
 
  strncpy(s2, s1 + 0, 4);
 
  puts(s2);
 
  return 0;
}

V praxi je samozřejmě nutné opět provést kontrolu alokace, provést dealokaci řetězce apod.:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
int main(void) {
  const char *s1 = "Hello world!";
  char *s2 = (char*)calloc(4 + 2, sizeof(char));
  // sem patří kontrola alokace!!!
  ...
 
  strncpy(s2, s1 + 0, 4);
 
  puts(s2);
 
  // řetězec s2 je zapotřebí dealokovat
  ...
  return 0;
}
Poznámka: v předchozím příkladu jsem schválně použil výraz s1 + 0, protože onu zbytečnou nulu lze nahradit indexem ASCII znaku.

V programovacím jazyku Go můžeme předchozí příklad implementovat následujícím způsobem, který ovšem bude plně funkční pouze pro ASCII řetězce, ve kterých platí, že index znaku je totožný s indexem příslušného bajtu:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    s1 := "Hello world!"

    s2 := s1[0:4]
    fmt.Println(s2)
}

10. Podřetězce a Unicode znaky

Jeden z problémů, na které dříve či později narazí každý vývojář začínající programovat v jazyku Go, je fakt, že některé operace s řetězci pracují s celými znaky, ovšem další operace řetězce zpracovávají jako pole bajtů. To samozřejmě způsobuje problémy, hlavně poté, co je aplikace „odladěna“ s využitím ASCII řetězců a následně se v reálném provozu použijí speciální znaky (může se to zdát divné, ovšem takové aplikace reálně vznikají). Ostatně stačí se podívat na následující příklad, v němž se snažíme z řetězce s pěti znaky (reprezentovaným polem devíti bajtů) přečíst postupně dva, tři či čtyři znaky pomocí operátoru „řezu“:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    s := "шщэюя"
 
    fmt.Println(s[2:4])
    fmt.Println(s[2:5])
    fmt.Println(s[2:6])
 
    fmt.Println()
    fmt.Println(s[3:4])
    fmt.Println(s[3:5])
    fmt.Println(s[3:6])
}

Výsledky jsou pochopitelně špatné, zejména ve druhém případě, kdy je ze znaku odstraněn poslední bajt a samotný kód je tedy nekorektní:

щ
щ�
щэ

V dalších třech případech, kdy se pokoušíme číst ze sudého bajtu, dostaneme ještě horší výsledky, protože první přečtený bajt netvoří celý znak, ale jen jeho část:

�
��
�э

Existuje však jedna možnost, jak pracovat s celými znaky uloženými v řetězci. Nejdříve je nutné řetězec (sekvenci bajtů, kde každý znak obsazuje od jednoho do čtyř znaků) převést na pole „run“, což jsou hodnoty reprezentující plnohodnotný znak z Unicode. S takovým polem je již možné pracovat plnohodnotným způsobem, tedy vytvářet z něj řezy atd.:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    s := "шщэюя"
 
    runes := []rune(s)
 
    fmt.Println(string(runes[2:4]))
    fmt.Println(string(runes[2:5]))
    fmt.Println(string(runes[2:6]))
 
    fmt.Println()
    fmt.Println(string(runes[3:4]))
    fmt.Println(string(runes[3:5]))
    fmt.Println(string(runes[3:6]))
}

Výsledky budou nyní ve všech případech korektní:

эю
эюя
эюя
 
ю
юя
юя
Poznámka: tento způsob se nedoporučuje používat v těch případech, kdy se jedná o dlouhé řetězce popř. o často prováděnou operaci, protože převod řetězce na pole run (a případný zpětný převod na řetězec) může být časově náročný.
Poznámka2: nutno říci, že v některých jazycích je situace okolo řetězců (a Unicode) ještě složitější. Například v Javě je nutné dbát na to, že znaky asijských abeced jsou uloženy ve formě páru (surrogate pairs), takže některé metody (String.charAt() atd.) nemusí vracet očekávatelné výsledky.

11. Vytvoření polí

Relativně jednoduchá situace je u polí, jen si musíme dát pozor na to, že v C nejsou prvky lokálního pole inicializovány:

#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

int main(void) {
    int32_t a[10];
    int i;
 
    puts("Pole pred upravou:");
    for (i=0; i<10; i++) {
      printf(" %d", a[i]);
    }
    puts("\n");
 
    for (i=0; i<10; i++) {
      a[i] = i * 2;
    }
 
    puts("Pole po uprave:");
    for (i=0; i<10; i++) {
      printf(" %d", a[i]);
    }
    return 0;
}

Původní obsah pole je z hlediska programátora náhodný:

Pole pred upravou:
 -1332340384 32764 0 0 4195888 0 4195472 0 -1332340160 32764
 
Pole po uprave:
 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Standard jazyka C ovšem inicializaci prvků umožňuje, pouze ho musíme explicitně zapsat (viz zvýrazněný kód):

#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
 
int main(void) {
    int32_t a[10] = {0};
    int i;
 
    puts("Pole pred upravou:");
    for (i=0; i<10; i++) {
      printf(" %d", a[i]);
    }
    puts("\n");
 
    for (i=0; i<10; i++) {
      a[i] = i * 2;
    }
 
    puts("Pole po uprave:");
    for (i=0; i<10; i++) {
      printf(" %d", a[i]);
    }
    return 0;
}

Výsledek:

Pole pred upravou:
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Pole po uprave:
 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

V jazyce Go jsou i prvky lokálního pole automaticky inicializovány na nulovou hodnotu (podle příslušného datového typu):

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    var a1 [10]byte
    var a2 [10]int32
    a3 := [10]int32{1, 10, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6}
 
    fmt.Printf("Delka pole 1: %d\n", len(a1))
    fmt.Printf("Delka pole 2: %d\n", len(a2))
    fmt.Printf("Delka pole 3: %d\n", len(a3))
 
    var a [10]int
 
    fmt.Printf("Pole pred upravou: %v\n", a)
 
    for i := 0; i < len(a1); i++ {
        a[i] = i * 2
    }
 
    fmt.Printf("Pole po uprave:  %v\n", a)
 
    var matice [10][10]float32
    fmt.Printf("Matice:  %v\n", matice)
}

Výsledky vypsané příkladem:

Delka pole 1: 10
Delka pole 2: 10
Delka pole 3: 10
Pole pred upravou: [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
Pole po uprave:  [0 2 4 6 8 10 12 14 16 18]
Matice:  [[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]]

12. Kopie polí

V další krátké kapitole si jen připomeňme, že pole lze v jazyce Go kopírovat, takže vznikne pole nové, nezávislé na poli původním:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    var a1 [10]int
 
    a2 := a1
 
    fmt.Printf("Pole 1: %v\n", a1)
    fmt.Printf("Pole 2: %v\n", a2)
 
    for i := 0; i < len(a1); i++ {
        a1[i] = i * 2
    }
 
    fmt.Printf("Pole 1: %v\n", a1)
    fmt.Printf("Pole 2: %v\n", a2)
}

O tom, že modifikováno bylo jen původní pole a nikoli (i) jeho kopie, se lze snadno přesvědčit:

Pole 1: [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
Pole 2: [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
Pole 1: [0 2 4 6 8 10 12 14 16 18]
Pole 2: [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

13. Vícerozměrná pole

Zastavme se na chvíli u následujícího příkladu, který sice může vypadat uměle, ale s podobným konceptem se můžete setkat například v algoritmech pro práci s bitmapami atd. V příkladu je vytvořeno dvourozměrné pole 4×3 prvky a toto pole je modifikováno tak, že se mění pouze spodní index (horní je nulový). Překladač tak může vygenerovat jednodušší kód. Využívá se zde (přesně definované) vlastnosti polí: řádky jsou v paměti umístěny za sebou bez výplně:

#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
 
int main(void) {
  int a[3][4];
  int i, j;
 
  puts("Pole pred upravou:");
  for (j=0; j<3; j++) {
    for (i=0; i<4; i++) {
      printf(" %2d", a[j][i]);
    }
    putchar('\n');
  }
  puts("\n");
 
  for (i=0; i<12; i++) {
    a[0][i] = i;
  }
 
  puts("Pole po uprave:");
  for (j=0; j<3; j++) {
    for (i=0; i<4; i++) {
      printf(" %2d", a[j][i]);
    }
    putchar('\n');
  }
  return 0;
}

Příklad bude v C plně funkční:

Pole pred upravou:
 1 0 4196029 0
 -908827577 32764 0 0
 4195952 0 4195472 0
 
 
Pole po uprave:
 0 1 2 3
 4 5 6 7
 8 9 10 11

V jazyce Go ovšem tento algoritmus pracovat nebude, protože se meze indexů polí pro všechny dimenze kontroluje:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    var a [3][4]int
 
    fmt.Printf("Pole pred upravou: %v\n", a)
 
    for i := 0; i < 12; i++ {
        a[0][i] = i
    }
 
    fmt.Printf("Pole po uprave:  %v\n", a)
}

Po spuštění příkladu dojde k běhové chybě:

panic: runtime error: index out of range [4] with length 4
 
goroutine 1 [running]:
main.main()
    /home/tester/go-root/article_35/10_arrays_C.go:11 +0x1f3
Poznámka: to znamená, že ne všechny algoritmy je možné snadno a bez přemýšlení přepsat z C do Go.

14. Realokace polí resp. použití řezů

Za připomenutí stojí, že v programovacím jazyce Go se většinou můžeme vyhnout ručnímu (resp. přesněji řečeno explicitnímu) realokování pole, protože namísto (poměrně rigidních) polí lze využít řezy (slices) a funkci append, která do řezu přidá další prvek či prvky a v případě potřeby pole, nad nímž je řez postaven, realokuje automaticky:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    var s0 []int
    s1 := []int{}
    s2 := make([]int, 0)
    s3 := make([]int, 10)
 
    fmt.Println(s0)
    fmt.Println(s1)
    fmt.Println(s2)
    fmt.Println(s3)
 
    fmt.Println()
 
    s0 = append(s0, 1, 2, 3)
    s1 = append(s1, 1, 2, 3)
    s2 = append(s2, 1, 2, 3)
    s3 = append(s3, 1, 2, 3)
 
    fmt.Println(s0)
    fmt.Println(s1)
    fmt.Println(s2)
    fmt.Println(s3)
}

15. Sledování kapacity řezu při realokacích polí

To, jakým způsobem realokace probíhá, je řešeno interním algoritmem, který ovšem můžeme sledovat čtením kapacity řezu:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    var slice []int
 
    for i := 1; i < 11; i++ {
        slice = append(slice, i)
        fmt.Printf("Slice:     %v\n", slice)
        fmt.Printf("Slice length:  %d\n", len(slice))
        fmt.Printf("Slice capacity: %d\n\n", cap(slice))
    }
}

S výsledky:

Slice:     [1]
Slice length:  1
Slice capacity: 1
 
Slice:     [1 2]
Slice length:  2
Slice capacity: 2
 
Slice:     [1 2 3]
Slice length:  3
Slice capacity: 4
 
Slice:     [1 2 3 4]
Slice length:  4
Slice capacity: 4
 
Slice:     [1 2 3 4 5]
Slice length:  5
Slice capacity: 8
 
Slice:     [1 2 3 4 5 6]
Slice length:  6
Slice capacity: 8
 
Slice:     [1 2 3 4 5 6 7]
Slice length:  7
Slice capacity: 8
 
Slice:     [1 2 3 4 5 6 7 8]
Slice length:  8
Slice capacity: 8
 
Slice:     [1 2 3 4 5 6 7 8 9]
Slice length:  9
Slice capacity: 16
 
Slice:     [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]
Slice length:  10
Slice capacity: 16
Poznámka: můžeme vidět, že v současnosti používaný algoritmus vždy zdvojnásobí kapacitu pole, které slouží jako datová základna pro řez.

16. Práce se soubory (základní vstupně-výstupní operace)

Vzhledem k tomu, že se základní knihovny pro I/O operace v jazyku C a Go velmi odlišují, bude zcela odlišné například načítání dat ze souborů, jejich ukládání, práce s bloky atd.

Prozatím byla většina kódů psaná v Go v porovnání s C kratší, ovšem například při čtení ze souboru znak po znaku (přesněji bajt po bajtu) bude céčková varianta nepatrně kratší díky tomu, že lze použít funkce fgetc:

#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
 
const char* filename = "test_input.txt";
 

int main(void) {
  FILE *fin = fopen(filename, "r");
  if (!fin) {
    perror("Can not open file");
    return 1;
  }
  char c;
  while ((c=fgetc(fin)) != EOF) {
    printf("%02d ", c);
  }
  fclose(fin);

  return 0;
}

Výsledky (kódy jednotlivých znaků):

108 105 110 101 32 35 49 10 108 105 110 101 32 35 50 10 108 105 110 101 32 35 51 10 108 105 110 101 32 35 52 10 108 105 110 101 32 35 53 10

V Go namísto toho můžeme použít čtení po celých blocích, ovšem velikost bloku omezíme na jediný bajt:

package main
 
import (
    "fmt"
    "io"
    "log"
    "os"
)
 
const filename = "test_input.txt"
 
func main() {
    fin, err := os.Open(filename)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    defer fin.Close()
 
    buffer := make([]byte, 1)
 
    for {
        read, err := fin.Read(buffer)
 
        if read > 0 {
            fmt.Printf("byte from file\n")
            fmt.Println(buffer[0])
        } else {
            fmt.Println("empty block (end of file?)")
        }

 
        if err == io.EOF {
            fmt.Println("reached end of file")
            break
        }
 
        if err != nil {
            fmt.Printf("other error %v\n", err)
            break
        }
    }
}

Výsledky:

byte from file
108
byte from file
105
...
...
...
byte from file
10
empty block (end of file?)
reached end of file

17. Čtení či zápis po blocích

V předchozí kapitole jsme si vlastně ukázali i způsob načítání dat ze souborů po blocích. V céčku se může jednat například o toto řešení (blok má kapacitu šestnácti bajtů):

#include <stdio.h>
 
const char* filename = "test_input.txt";
const int BLOCK_SIZE = 16;
 
int main(void) {
  FILE *fin = fopen(filename, "r");
  if (!fin) {
    perror("Can not open file");
    return 1;
  }
 
  char buffer[BLOCK_SIZE];
  while (1) {
    size_t read = fread(buffer, sizeof(char), BLOCK_SIZE, fin);
    if (read > 0) {
      int i;
      printf("read %ld bytes\n", read);
      for (i=0; i<read; i++) {
        printf("%d ", buffer[i]);
      }
      putchar('\n');
    }
    else {
      puts("reached end of file");
      break;
    }
  }
  fclose(fin);
 
  return 0;
}

Výsledky čtení dat po blocích o kapacitě šestnácti bajtů:

read 16 bytes
108 105 110 101 32 35 49 10 108 105 110 101 32 35 50 10
read 16 bytes
108 105 110 101 32 35 51 10 108 105 110 101 32 35 52 10
read 8 bytes
108 105 110 101 32 35 53 10
reached end of file

Naproti tomu v jazyce Go postačuje vzít příklad z předchozí kapitoly a zvýšit kapacitu bufferu:

package main
 
import (
    "fmt"
    "io"
    "log"
    "os"
)
 
const filename = "test_input.txt"
const buffer_size = 16
 
func main() {
    fin, err := os.Open(filename)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    defer fin.Close()
 
    buffer := make([]byte, buffer_size)
 
    for {
        read, err := fin.Read(buffer)
 
        if read > 0 {
            fmt.Printf("read %d bytes\n", read)
            fmt.Println(buffer[:read])
        }
 
        if err == io.EOF {
            fmt.Println("reached end of file")
            break
        }
 
        if err != nil {
            fmt.Printf("other error %v\n", err)
            break
        }
    }
}

Výsledky jsou prakticky totožné s céčkovým příkladem (pouze prvky pole se vypisují v hranatých závorkách):

read 16 bytes
[108 105 110 101 32 35 49 10 108 105 110 101 32 35 50 10]
read 16 bytes
[108 105 110 101 32 35 51 10 108 105 110 101 32 35 52 10]
read 8 bytes
[108 105 110 101 32 35 53 10]
reached end of file

18. Zpracování chyb, reakce na chyby

Jak klasické céčko, tak i programovací jazyk Go pracují s chybovými stavy podobným způsobem, alespoň na první pohled. Informace o chybě je vrácena volající funkci, která musí vzniklou situaci nějakým způsobem vyřešit. Ovšem v céčku právě zde narážíme na omezení programovacího jazyka, protože z funkce lze vrátit pouze jedinou hodnotu. Tato situace se řeší různými způsoby, které však jen málokdy bývají zcela vyhovující. Například je možné vracet obvyklou hodnotu (řekněme znak načtený ze standardního vstupu) popř. speciální hodnotu při chybě. Nebo se při chybě nastaví globální proměnná errno (což ovšem přináší další problémy – co se má stát při výskytu více chyb, jak se s proměnnou pracuje ve více vláknech atd. atd.). Popř. funkce vrací jen informaci o chybě a skutečné hodnoty se vrací odkazem přes nějaký parametr.

V jazyce Go je situace mnohem lepší, protože z funkce lze vrátit libovolný počet hodnot a existuje úzus, že poslední hodnotou bývá právě informace o případné chybě, která ve volané funkci nastala. Nejedná se přitom jen o rozlišení „chyba nastala“ versus „chyba nenastala“, protože samotná chyba je představována plnohodnotným objektem, který může nést i další užitečné informace – vznik chyby, chybovou zprávu, chybový kód atd. Typický příklad reakce na chybu by se v jazyce Go napsal způsobem, který jsme již viděli v předchozích dvou kapitolách:

fin, err := os.Open(filename)
if err != nil {
    log.Fatal(err)
}
Poznámka: pokud funkce vrací více hodnot a současně i informaci o chybě, je vhodné, aby informace o chybě byla poslední návratovou hodnotou funkce.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně tři megabajty), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Cesta
1 01_booleans.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/01_bo­oleans.c
1 01_booleans.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/01_bo­oleans.go
     
2 02_boolean_type_checks.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/02_bo­olean_type_checks.go
     
3 03_strings.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/03_strin­gs.c
3 03_strings.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/03_strin­gs.go
3 03_strings_B.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/03_strin­gs_B.go
3 03_strings.s https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/03_strin­gs.s
     
4 04_immutable_strings.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/04_im­mutable_strings.c
4 04_immutable_strings.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/04_im­mutable_strings.go
     
5 05_mutable_strings.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/05_mu­table_strings.c
5 05_mutable_strings.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/05_mu­table_strings.go
     
6 06_mutable_utf8_strings.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/06_mu­table_utf8_strings.c
6 06_mutable_utf8_strings.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/06_mu­table_utf8_strings.go
6 06_mutable_utf8_strings_B.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/06_mu­table_utf8_strings_B.go
     
7 07_string_comparison.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/07_strin­g_comparison.c
7 07_string_comparison.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/07_strin­g_comparison.go
7 07_string_comparison_B.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/07_strin­g_comparison_B.go
7 07_string_comparison_C.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/07_strin­g_comparison_C.go
     
8 08_string_concatenation.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/08_strin­g_concatenation.c
8 08_string_concatenation.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/08_strin­g_concatenation.go
     
9 09_substring.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/09_sub­string.c
9 09_substring.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/09_sub­string.go
9 09_substring_B.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/09_sub­string_B.go
9 09_substring_C.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/09_sub­string_C.go
     
10 10_arrays.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/10_a­rrays.c
10 10_arrays_B.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/10_a­rrays_B.c
10 10_arrays_C.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/10_a­rrays_C.c
10 10_arrays.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/10_a­rrays.go
10 10_arrays_C.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/10_a­rrays_C.go
     
11 11_array_copy.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/11_a­rray_copy.go
     
12 12_read_byte.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/12_re­ad_byte.c
12 12_io_reader_read_byte.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/12_i­o_reader_read_byte.go
     
13 13_read_ascii_char.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/13_re­ad_ascii_char.c
13 13_io_reader_read_ascii_char.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/13_i­o_reader_read_ascii_char.go
     
14 14_read_block.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/14_re­ad_block.c
14 14_io_reader_read_block.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article35/14_i­o_reader_read_block.go

20. Odkazy na Internetu

 1. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 2. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 3. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 4. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 5. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 6. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 7. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 8. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 9. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 10. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 11. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 12. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 13. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 14. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 15. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 16. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 17. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 18. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 19. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 20. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 21. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 22. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 23. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 24. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 25. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 26. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 27. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 28. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 29. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 30. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 31. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 32. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 33. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 34. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 35. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 36. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 37. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 38. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 39. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 40. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 41. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 42. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 43. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 44. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 45. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 46. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 47. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 48. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 49. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 50. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 51. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 52. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 53. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 54. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 55. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 56. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 57. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 58. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 59. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 60. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 61. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 62. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 63. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 64. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 65. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 66. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 67. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 68. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 69. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 70. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 71. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 72. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 73. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 74. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 75. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 76. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 77. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 78. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 79. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 80. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 81. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 82. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 83. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 84. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 85. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 86. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 87. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 88. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 89. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 90. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 91. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 92. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 93. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 94. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 95. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 96. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 97. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 98. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 99. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 100. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 101. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 102. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 103. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 104. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 105. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 106. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 107. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 108. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 109. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 110. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 111. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 112. GoConvey
  http://goconvey.co/
 113. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 114. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 115. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 116. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 117. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 118. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 119. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 120. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 121. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 122. YAML
  https://yaml.org/
 123. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 124. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 125. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 126. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 127. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 128. Introducing JSON
  http://json.org/
 129. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 130. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 131. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 132. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 133. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 134. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 135. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 136. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 137. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 138. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 139. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 140. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 141. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 142. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 143. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 144. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 145. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 146. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 147. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 148. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 149. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 150. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 151. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 152. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 153. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 154. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 155. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 156. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 157. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 158. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 159. GoDoc
  https://godoc.org/
 160. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 161. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 162. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 163. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 164. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 165. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 166. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 167. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 168. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 169. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 170. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 171. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 172. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 173. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 174. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 175. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 176. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 177. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 178. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 179. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 180. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 181. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 182. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 183. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 184. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 185. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 186. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 187. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 188. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 189. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 190. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 191. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 192. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 193. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 194. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 195. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 196. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 197. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 198. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 199. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 200. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 201. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 202. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 203. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 204. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 205. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 206. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 207. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 208. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 209. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 210. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 211. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 212. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 213. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 214. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 215. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 216. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 217. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 218. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 219. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 220. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 221. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 222. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 223. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 224. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 225. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 226. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 227. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 228. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 229. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 230. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 231. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 232. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 233. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 234. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 235. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 236. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 237. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 238. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 239. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 240. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 241. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 242. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 243. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 244. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 245. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 246. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 247. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 248. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 249. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 250. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 251. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 252. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 253. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 254. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 255. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 256. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 257. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 258. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 259. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 260. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 261. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.