Hlavní navigace

Kooperace mezi kódem psaným v Go a C: cgo

3. 10. 2019
Doba čtení: 35 minut

Sdílet

Dnes si vysvětlíme, jak je možné z Go volat funkce vytvořené v jazyku C. Jedná se o relativně komplikovanou problematiku, protože je například nutné korektně uvolňovat paměť, provádět přetypování proměnných atd.

Obsah

1. Kooperace mezi kódem psaným v Go a C: cgo

2. Volání funkcí v jazyku Go

3. Speciální balíček nazvaný „C“

4. Volání funkcí deklarovaných v C z kódu psaného v Go

5. Konverze řetězce z Go do C

6. Převody celočíselných datových typů mezi Go a C

7. Přilinkování další nativní knihovny

8. Manuální uvolňování paměti

9. Upravený příklad pro tisk řetězce na standardní výstup

10. Použití deklarace defer při uvolňování paměti

11. Uvolnění paměti před jejím použitím

12. Dvojí zavolání funkce C.free()

13. Nepřímé čtení proměnné errno

14. Deklarace céčkovské funkce v komentáři

15. Práce s řetězci alokovanými funkcemi jazyka C

16. Prohlédnutí kódu generovaného překladačem jazyka Go

17. Repositář s demonstračními příklady

18. Odkazy na Internetu

1. Kooperace mezi kódem psaným v Go a C: cgo

Prozatím jsme se v seriálu o programovacím jazyce Go zabývali především samotným programovacím jazykem Go, jeho knihovnami a dostupnými pomocnými nástroji. V předchozích dvou částech [1] [2] jsme si navíc připomenuli některé poměrně zásadní rozdíly mezi jazyky C a Go, které mohou zajímat především ty programátory, kteří na Go přechází právě z jazyka C. A dnes na toto téma nepřímo navážeme, protože si na několika demonstračních příkladech ukážeme kooperaci mezi programovým kódem napsaným v Go na jedné straně a kódem vyvinutým v jazyku C na straně druhé.

Již v základní sadě nástrojů programovacího jazyka Go mají vývojáři k dispozici prakticky všechny utility a knihovny potřebné proto, aby se z kódu vyvíjeného v jazyce Go mohly volat funkce naprogramované v C a uložené například v linkovaných knihovnách. Díky tomu je kooperace mezi Go a C relativně snadná, resp. přesněji řečeno nám existence potřebných nástrojů umožní se soustředit na složitější a pro běh aplikací i podstatnější problémy – zejména jak správně konvertovat parametry volaných funkcí, jak zpracovat jejich návratové hodnoty popř. chybové hodnoty a především pak, jak korektně pracovat s operační pamětí. Při kooperaci mezi Go a C totiž zásadní problém spočívá v tom, že v jazyce Go se alokovaná paměť uvolňuje automaticky správcem paměti (garbage collector – GC), zatímco v jazyce C se pochopitelně o alokaci i dealokaci paměti musí postarat sám programátor.

2. Speciální balíček nazvaný „C“

Při práci s funkcemi vytvořenými v programovacím jazyku C nebo i s celými knihovnami musíme být schopni tyto funkce nějakým způsobem volat z kódu napsaného v jazyku Go. Připomeňme si, že v Go platí následující pravidla pro volání funkcí (tato pravidla jsem zjednodušil a poněkud zkrátil):

 1. Funkce deklarované v rámci toho samého balíčku se volají přímým zápisem jejich jména. Přitom nezáleží na tom, zda je první písmeno v názvu funkce velké či malé. Tatáž pravidla platí i pro metody, akorát je u nich nutné uvést i jejích příjemce (receiver).
 2. Funkce deklarované v jiném balíčku se volají zápisemjméno_balíčku.JménoFunkce, přičemž jméno funkce musí začínat velkým písmenem. Pokud jméno funkce začíná písmenem malým, je funkce považována za privátní v rámci svého balíčku (kde je deklarována) a nebude ji možné z jiného balíčku přímo zavolat. Tímto způsobem se v Go řídí viditelnost funkcí a popř. i povolují či zakazují některé optimalizace prováděné překladačem.
 3. Balíčky s volanými funkcemi musí být explicitně importovány a v rámci importu je možné zadat i alias jména balíčku. Platí to i naopak – importovat je možné pouze ty balíčky, které jsou skutečně použity, ovšem s výjimkou dále zmíněného pseudobalíčku „C“.

V programovacím jazyku C však platí dosti odlišná pravidla. Zejména se zde nepoužívá koncept balíčků, ale namísto toho bývá (podle nastavení projektu) každý zdrojový soubor samostatně překládanou jednotkou, v níž lze deklarovat, které funkce mají být viditelné (exportované) z jiných modulů a které nikoli (static, ovšem toto klíčové slovo má více významů). Navíc zde neexistuje pravidlo, že se viditelnost funkcí určuje podle prvního písmene v jejich názvu.

Aby bylo možné i ze zdrojového kódu napsaného v Go volat céčkovské funkce, je překladačem jazyka Go podporován speciální balíček (spíše pseudobalíček) nazvaný „C“, jehož vlastnosti a chování jsou odlišné od standardních balíčků programovacího jazyka Go. S podrobnějšími informacemi o tomto pseudobalíčku se seznámíme v navazujících kapitolách.

Poznámka: v dalším textu sice budeme stále mluvit o céčkových funkcích, ovšem ve skutečnosti mohou být knihovny (.dll, .so, …) vygenerovány i z dalších jazyků, a to například včetně Fortranu.

3. Speciální balíček nazvaný „C“

Podívejme se nyní na základní vlastnost pseudobalíčku „C“. Tento balíček můžeme importovat (syntaxe je shodná s běžnými balíčky), a to dokonce bez toho, aby byl vůbec ve zdrojovém kódu reálně použit. To znamená, že následující zdrojový kód je zcela korektní a může být bez chyb přeložen překladačem jazyka Go:

package main
 
import "C"
 
func main() {
}

Tato výjimka ovšem platí jen a pouze pro pseudobalíček „C“. Pokud se totiž pokusíme naimportovat běžný balíček jazyka Go, který nakonec nepoužijeme, vypíše překladač chybu:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
}

Při pokusu o překlad se (správně) detekuje, že se importuje baliček, který není v kódu použit:

# command-line-arguments
./02_import_fmt.go:3:8: imported and not used: "fmt"

4. Volání funkcí deklarovaných v C z kódu psaného v Go

Funkce, které byly vytvořené v céčku popř. funkce uložené v některé céčkové (nativní) knihovně, se v programovacím jazyce Go volají následujícím způsobem:

C.jméno_funkce(parametry_funkce)
Poznámka: povšimněte si použití jména balíčku C před jménem funkce. Osobně na tuto nutnost poměrně často zapomínám, což je samozřejmě chyba snadno detekovatelná překladačem.

Další z odlišností mezi pseudobalíčkem „C“ a ostatními balíčky spočívá v tom, že z balíčku „C“ je možné volat i ty funkce, které začínají malým písmenem (což jsou prakticky všechny funkce ze standardní knihovny). Teoreticky se tedy můžeme pokusit zavolat funkci puts() ze standardní céčkové knihovny (viz též man 3 puts):

package main
 
import "C"
 
func main() {
    C.puts("Hello world!")
}

Pokus o překlad se ovšem v tomto případě nezdaří, protože překladač nedokáže zjistit žádné podrobnější informace o volané funkci puts() (počet a typ parametrů atd.):

# command-line-arguments
./03_missing_include.go:6:2: could not determine kind of name for C.puts

Stojíme tedy před tímto problémem: máme zavolat funkci deklarovanou mimo samotný jazyk Go o které tedy překladač nemá k dispozici žádné podrobnější informace. Na tomto místě je nutné použít poněkud špinavý trik – vložit příkaz céčkového preprocesoru #include do poznámky umístěné před příkaz pro import pseudobalíčku „C“:

package main
 
// #include <stdio.h>
import "C"
 
func main() {
    C.puts("Hello world!")
}
Poznámka: s použitím komentářů pro další účely jsme se již setkali, například při práci s formátem JSON (deserializace) atd. V každém případě je nutno podotknout, že se nejedná o nejlépe navržený rys programovacího jazyka Go.

5. Konverze řetězce z Go do C

Nyní již překladač programovacího jazyka Go volanou funkci správně rozpozná (a zná i její parametry), ovšem při pokusu o překlad vypíše odlišnou chybu, která se týká toho, že se snažíme zkombinovat řetězec deklarovaný v jazyce Go s funkcí akceptující céčkovský řetězec (ukončený nulou):

# command-line-arguments
./04_puts_go_string.go:7:16: cannot use "Hello world!" (type string) as type *_Ctype_char in argument to _Cfunc_puts

Řetězce v jazyce Go se v mnoha ohledech odlišují od céčkovských řetězců; nejedná se o stejný datový typ. Musíme tedy být schopni provést převod mezi neměnným řetězcem v jazyce Go a nulou ukončeným řetězcem jazyka C. Pro tuto konverzi lze použít funkci nazvanou CString, která je deklarovaná v rámci pseudobalíčku „C“:

cs := C.CString("Hello world!")

Upravený program, který po svém spuštění vypíše na standardní výstup řetězec „Hello world!“ tedy může vypadat takto:

package main
 
// #include <stdio.h>
import "C"
 
func main() {
    cs := C.CString("Hello world!")
    C.puts(cs)
}

Tento program je již přeložitelný a spustitelný:

Hello world!
Poznámka: ve skutečnosti ovšem není chování programu zcela korektní, protože funkce CString() skutečně vytvoří céčkovský řetězec se všemi vlastnostmi takového řetězce. A jednou z důležitých vlastností céčkovských řetězců je fakt, že se o jejich uvolnění z operační paměti musí postarat programátor a nikoli automatický správce paměti. Typicky se používá funkce free(), pokud ovšem není alokace provedena například funkcí alloca(). Toto uvolnění jsme v našem demonstračním příkladu (alespoň prozatím) neprovedli, ovšem k tomuto důležitému tématu se později vrátíme v navazujících kapitolách.

6. Převody celočíselných datových typů mezi Go a C

Vyzkoušejme si nyní zavolat odlišnou céčkovskou funkci, konkrétně funkci nazvanou abs (viz též man 3 abs). Tato funkce akceptuje jeden parametr typu int a vrací taktéž hodnotu typu int. I zde musíme provést přetypování (int v Go na int v C, což pro překladač nejsou shodné typy). Konkrétně se převod Go int → C int provede s využitím funkce C.int(), opět patřící do pseudobalíčku „C“:

y := C.abs(C.int(x))

Výsledek céčkovské funkce abs můžeme použít přímo (alespoň v některých případech), a to díky automatickému odvození typu lokální proměnné y:

package main
 
// #include <stdlib.h>
import "C"
import "fmt"
 
func main() {
    x := -10
    y := C.abs(C.int(x))
    fmt.Printf("%v\n", y)
}

Tento příklad po svém překladu a spuštění správně vypíše hodnotu 10:

10

Pokud ovšem budeme chtít použít výsledek (návratovou hodnotu) céčkovské funkce abs v jazyce Go, je výhodnější provést explicitní převod vrácené hodnoty na typ int. To lze provést například takto:

var y int = int(C.abs(C.int(x)))
Poznámka: připomeňme si, že programovací jazyk Go nikdy neprovádí automatické konverze mezi různými datovými typy, a to ani v případě, kdy se jedná o triviální operaci.

Upravený zdrojový kód demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main
 
// #include <stdlib.h>
import "C"
import "fmt"
 
func main() {
    x := -10
    var y int = int(C.abs(C.int(x)))
    fmt.Printf("%v\n", y)
}

I tento demonstrační příklad po svém překladu a spuštění správně vypíše hodnotu 10:

10

7. Přilinkování další nativní knihovny

Nyní již víme, jakým způsobem je možné volat funkce ze základní knihovny programovacího jazyka C (stdlib, stdio, string atd.). Vyzkoušejme si tedy poněkud odlišný příklad, konkrétně volání funkce sinf() z knihovny math (viz též man 3 sinf). Tato funkce akceptuje parametr typu float, který snadno získáme konverzní funkcí C.float(). Výsledek budeme konvertovat zpět standardní konverzní funkcí float32:

y := float32(C.sinf(C.float(x)))

První verze příkladu by tedy mohla vypadat následovně:

package main
 
// #include <math.h>
import "C"
import "fmt"
 
func main() {
    x := 3.1415927 / 6.0
    y := float32(C.sinf(C.float(x)))
    fmt.Printf("%v\n", y)
}

Pokud se předchozí příklad pokusíme přeložit, vypíše se chybové hlášení informující o tom, že funkce sinf nebyla nalezena, a to konkrétně linkerem (to tedy znamená, že překladač neměl s voláním této funkce problémy, ovšem linker neví, kde se tato funkce nachází):

# command-line-arguments
/tmp/ramdisk/go-build217505370/b001/_x002.o: In function `_cgo_15d71de7baa2_Cfunc_sinf':
/tmp/go-build/cgo-gcc-prolog:45: undefined reference to `sinf'
collect2: error: ld returned 1 exit status

Podobné chybové hlášení by se vypsalo i při pokusu o překlad a slinkování běžného programu psaného v jazyce C, který by funkci sinf() volal. Důvod je jednoduchý – linkeru musíme oznámit, že má při sestavování výsledného binárního souboru použít i knihovnu m, která je na disku uložena v souboru libm.verze.so. V případě programovacího jazyka C je to jednoduché, protože máme přístup k příkazovému řádku, z něhož voláme cpp, cc a ld (popř. gcc), ovšem pokud budeme chtít knihovnu m použít i z Go, musíme parametry předávané linkeru přímo vložit do poznámky před import pseudobalíčku „C“:

// #cgo LDFLAGS: -lm

Upravený zdrojový kód bude vypadat následovně:

package main
 
// #include <math.h>
// #cgo LDFLAGS: -lm
import "C"
import "fmt"
 
func main() {
    x := 3.1415927 / 6.0
    y := float32(C.sinf(C.float(x)))
    fmt.Printf("%v\n", y)
}

Nyní je již možné program přeložit i spustit:

0.5

8. Manuální uvolňování paměti

Dalším problémem, který je nutné vyřešit, je manuální uvolňování paměti. Týká se to především céčkových řetězců popř. céčkových polí vzniklých konverzí z řetězců/polí napsaných v programovacím jazyku Go.

Podívejme se na následující příklad, v němž se v nekonečné smyčce vypisuje zpráva na standardní výstup. Zpráva je získána konverzí původního řetězce v Go do nulou ukončeného céčkového řetězce. Tento řetězec není z paměti uvolněn, a to ani automaticky (leží mimo dosah GC) ani manuálně:

package main
 
// #include <stdio.h>
import "C"
 
func main() {
    for {
        cs := C.CString("Hello world!")
        C.puts(cs)
    }
}

Příklad je vhodné spustit tak, aby se zprávy zahazovaly (je to rychlejší, než jejích zobrazení na terminálu):

$ go run 10_oom.go < /dev/null

S využitím nástroje top se lze snadno přesvědčit, že paměť alokovaná novým procesem bude neustále růst; na konci většinou proces ukončí OOM killer (podle nastavení systému).

Pokud ovšem program upravíme takovým způsobem, že se řetězec bude uvolňovat, bude paměť alokovaná procesem prakticky stále konstantní:

package main
 
// #include <stdio.h>
// #include <stdlib.h>
import "C"
import "unsafe"
 
func main() {
    for {
        cs := C.CString("Hello world!")
        C.puts(cs)
        C.free(unsafe.Pointer(cs))
    }
}
Poznámka: opět je vhodné se o výše uvedeném tvrzení přesvědčit, typicky s využitím nástroje top.

9. Upravený příklad pro tisk řetězce na standardní výstup

Demonstrační příklad, který jsme si uvedli v páté kapitole, je tedy vhodné upravit takovým způsobem, aby se céčkový řetězec po použití funkcí puts() explicitně uvolnil z paměti:

package main
 
// #include <stdio.h>
// #include <stdlib.h>
import "C"
import "unsafe"
 
func main() {
    cs := C.CString("Hello world!")
    C.puts(cs)
    C.free(unsafe.Pointer(cs))
}

Výsledek bude shodný s předchozím příkladem:

Hello world!
Poznámka: ve skutečnosti se zrovna v tomto případě nestane nic vážného pokud nebude řetězec explicitně z paměti uvolněn, protože se dealokace provede při ukončování procesu. Ovšem obecně je dobré na tuto problematiku nezapomínat – jedná se o jedno z mála oblastí, v nichž se Go používá a v nichž je nutné správu paměti provádět ručně.

10. Použití deklarace defer při uvolňování paměti

Jednou z velmi dobrých vlastností programovacího jazyka Go je deklarace defer, která nám umožňuje specifikovat programový kód, který se provede při návratu z aktuálně prováděné funkce. Nic nám samozřejmě nebrání použít defer i pro uvolnění céčkového řetězce (či jiné céčkové paměťové struktury) z operační paměti. Navíc bude zaručeno, že se funkce free() zavolá ve všech větvích funkce (pokud má funkce více výstupních bodů) a navíc že se nezavolá vícekrát (například omylem):

package main
 
// #include <stdio.h>
// #include <stdlib.h>
import "C"
import "unsafe"
 
func main() {
    cs := C.CString("Hello world!")
    defer C.free(unsafe.Pointer(cs))
    C.puts(cs)
}

Výsledek běhu tohoto příkladu bude shodný s příkladem předchozím:

Hello world!

11. Uvolnění paměti před jejím použitím

Kvůli tomu, že se o paměť používanou na straně céčka musíme explicitně starat, může nastat situace, kdy se do kódu zanesou poměrně typické „céčkovské“ chyby, například dealokace paměti ještě předtím, než je obsah této paměti použit. Výsledek je v tomto případě nedefinovaný – program může zhavarovat, může zdánlivě běžet bez chyby nebo bude obsah paměti změněn (což je u Go pravděpodobnější, než v čistém céčku):

package main
 
// #include <stdio.h>
// #include <stdlib.h>
import "C"
import "unsafe"
 
func main() {
    cs := C.CString("Hello world!")
    C.free(unsafe.Pointer(cs))
    C.puts(cs)
}

Může se stát, že tento program zhavaruje, ovšem pravděpodobněji na standardní výstup vypíše náhodný řetězec (a záleží jen na náhodě, jak bude dlouhý, tj. kdy se narazí na první nulový bajt):

@#@

12. Dvojí zavolání funkce C.free()

Druhou poměrně typickou chybou je dvojí volání funkce free(), přičemž první volání provede korektní dealokaci, ale druhé volání se pokusí dealokovat stejný blok paměti. Ani tento problém nedokáže překladač jazyka Go detekovat:

package main
 
// #include <stdio.h>
// #include <stdlib.h>
import "C"
import "unsafe"
 
func main() {
    cs := C.CString("Hello world!")
    C.puts(cs)
    C.free(unsafe.Pointer(cs))
    C.free(unsafe.Pointer(cs))
}

V tomto případě většinou dojde k okamžitému pádu aplikace:

SIGABRT: abort
PC=0x7f4cc7251c37 m=0 sigcode=18446744073709551610
 
goroutine 0 [idle]:
runtime: unknown pc 0x7f4cc7251c37
stack: frame={sp:0x7ffe1f450d08, fp:0x0} stack=[0x7ffe1ec52188,0x7ffe1f4511b0)
 
00007ffe1f450db8: 0000000000000000 0000000000000000
00007ffe1f450dc8: 000000770000006e 0000000000000000
00007ffe1f450dd8: 00007ffe1f450dff 000000000043bc5f <runtime.findfunc+47>
00007ffe1f450de8: 000000000044ab31 <runtime.goexit+1> 000000000000007c
00007ffe1f450df8: 00007ffe1f451100 00000000004405e8 <runtime.gentraceback+6184>
 
goroutine 1 [syscall]:
runtime.cgocall(0x451a20, 0xc000038730, 0xc000de3040)
    /opt/go/src/runtime/cgocall.go:128 +0x5e fp=0xc000038700 sp=0xc0000386c8 pc=0x403c3e
main._Cfunc_free(0xde31a0)
    _cgo_gotypes.go:59 +0x41 fp=0xc000038730 sp=0xc000038700 pc=0x4516d1
main.main.func2(0xde31a0)
    /home/tester/temp/go-root/article_36/18_double_free.go:12 +0x56 fp=0xc000038768 sp=0xc000038730 pc=0x451966
main.main()
    /home/tester/temp/go-root/article_36/18_double_free.go:12 +0x65 fp=0xc000038798 sp=0xc000038768 pc=0x451885
runtime.main()
    /opt/go/src/runtime/proc.go:201 +0x207 fp=0xc0000387e0 sp=0xc000038798 pc=0x425727
runtime.goexit()
    /opt/go/src/runtime/asm_amd64.s:1333 +0x1 fp=0xc0000387e8 sp=0xc0000387e0 pc=0x44ab31
Poznámka: možná si říkáte, že takto nápadná chyba se ve zdrojovém kódu snadno objeví a opraví. Ovšem aplikace bývají složité a pokud se ukazatele na pole/struktury/řetězce předávají do jiných funkcí a není zřejmé, kdo je „vlastník“ dané paměti, může relativně snadno i k této chybě dojít.

13. Nepřímé čtení proměnné errno

Další velmi užitečnou funkcí pseudobalíčku „C“ je práce s proměnnou errno (viz též man 3 errno). Tato proměnná, kterou céčkoví programátoři dobře znají, obsahuje kód poslední chyby, přičemž pro každý celočíselný kód chyby existuje i příslušná symbolická konstanta: EACCES, ECANCELED, ENOENT atd.

Kód poslední chyby můžeme přečíst i idiomatickým kódem v Go – získáním většího množství návratových kódů funkce. Ukažme si konkrétní příklad, a to volání matematické funkce pro výpočet druhé odmocniny. Tato céčková funkce vrací vypočtený výsledek a současně může nastavit proměnnou errno v případě, kdy se snažíme o výpočet druhé odmocniny ze záporného čísla (s komplexními čísly se zde nepracuje). V Go ovšem můžeme z této funkce získat dvě hodnoty – jak vypočtenou druhou odmocninu, tak i objekt představující chybu (popř. nil pokud k chybě nedošlo):

y, err := C.sqrt(C.double(nějaké číslo))

Z následujícího úryvku kódu je zřejmé, že se jedná o kratší a lépe čitelný kód, než explicitní přístup k proměnné errno:

package main
 
// #include <math.h>
// #cgo LDFLAGS: -lm
import "C"
import "fmt"
 
func main() {
    y, err := C.sqrt(C.double(100.0))
    fmt.Printf("result=%v err=%v\n", y, err)
 
    y, err = C.sqrt(C.double(-1.0))
    fmt.Printf("result=%v err=%v\n", y, err)
 
    y, err = C.sqrt(C.double(100.0))
    fmt.Printf("result=%v err=%v\n", y, err)
}

Výsledek běhu tohoto demonstračního příkladu:

result=10 err=<nil.h>
result=NaN err=numerical argument out of domain
result=10 err=<nil.h>
Poznámka: povšimněte si, že se ve druhém případě skutečně správně detekovala a vyhodnotila chyba při výpočtu.

14. Deklarace céčkovské funkce v komentáři

Podívejme se ještě na jednu možnost, kterou nám jazyk Go (a nástroj cgo) nabízí. V komentáři uvedeném před importem pseudobalíčku „C“ je možné deklarovat jak céčkovské datové typy pomocí typedef, tak i celé funkce. Tyto funkce jsou ihned volatelné z dalšího programového kódu. Můžeme se o tom velmi snadno přesvědčit:

package main
 
// int add(int a, int b) {
//   return a+b;
// }
import "C"
import "fmt"
 
func main() {
    x := C.add(C.int(1), C.int(2))
    fmt.Printf("result=%x\n", x)
}

15. Práce s řetězci alokovanými funkcemi jazyka C

Ukažme si na závěr, jak vlastně můžeme (explicitně) pracovat s řetězci alokovanými funkcemi programovacího jazyka C. Pro alokaci řetězce můžeme použít buď funkci malloc nebo calloc. V případě, že se má jednat o řetězec s maximálně devatenácti znaky a ukončující nulou, použijeme volání:

s := C.calloc(20, 1)
Poznámka: ideální a korektnější by bylo nahradit hodnotu 1 za sizeof(char), ovšem dnes je Go podporováno na architekturách, kde je tato velikost rovna jedné.

Takový řetězec je možné předat například funkci fgets, ovšem po správném přetypování:

char_ptr := (*C.char)(s)
C.fgets(char_ptr, 20, C.stdin)
Poznámka: přetypování je zde vyžadováno, protože v Go je rozdíl mezi typem unsafe.Pointer (což odpovídá void *) a ukazatelem na první znak řetězce, což je datový typ vyžadovaný funkcí fgets.

Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na uvolnění řetězce z paměti (zde nám ovšem void * naopak vyhovuje):

C.free(s)

Úplný zdrojový kód, který přečte řetězec ze standardního vstupu a následně vypíše jeho obsah, může vypadat takto:

package main
 
// #include <stdio.h>
// #include <stdlib.h>
import "C"
import "fmt"
 
func main() {
    fmt.Print("? ")
    s := C.calloc(20, 1)
    char_ptr := (*C.char)(s)
    C.fgets(char_ptr, 20, C.stdin)
    fmt.Printf("result=%v\n", C.GoString(char_ptr))
    C.free(s)
}

16. Prohlédnutí kódu generovaného překladačem jazyka Go

V některých případech může být zajímavé si prohlédnout céčkový kód generovaný překladačem jazyka Go před jeho předáním do céčkového překladače. Pro tento účel můžeme zavolat nástroj cgo přímo, a to následujícím způsobem (namísto go build):

ICTS23

$ go tool cgo filename.go

Po spuštění tohoto nástroje by se měl vytvořit podadresář _obj, do něhož jsou uloženy zdrojové kódy generované překladačem jazyka C. Skutečně se jedná o zdrojové kódy, které mohou být předány překladači céčka:

$ ls -1 _obj
 
16_c_function.cgo1.go
16_c_function.cgo2.c
_cgo_export.c
_cgo_export.h
_cgo_flags
_cgo_gotypes.go
_cgo_main.c
_cgo_.o

17. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně tři megabajty), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 01_import_c.go import pseudobalíčku „C“ do programu psaného v Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article36/01_im­port_c.go
2 02_import_fmt.go import standardního balíčku „fmt“ bez jeho dalšího použití https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article36/02_im­port_fmt.go
3 03_missing_include.go chybějící komentář s příkazem preprocesoru include https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article36/03_mis­sing_include.go
4 04_puts_go_string.go volání funkce C.puts() s předáním Go řetězce https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article36/04_put­s_go_string.go
5 05_puts_c_string.go explicitní převod Go řetězce na C řetězec https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article36/05_put­s_c_string.go
6 06_abs.go volání funkce C.abs() bez konverze návratové hodnoty https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article36/06_abs.go
7 07_conversion.go konverze návratové hodnoty funkce C.abs() https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article36/07_con­version.go
8 08_math.go použití standardní matematické knihovny libm bez jejího linkování https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article36/08_mat­h.go
9 09_math_link.go slinkování matematické knihovny libm https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article36/09_mat­h_link.go
10 10_oom.go OOM – neuvolňování paměti a dopad na běh aplikace https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article36/10_oom.go
11 11_no_oom.go explicitní uvolňování paměti s řetězcem https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article36/11_no_o­om.go
12 12_free_string.go korektní explicitní uvolnění paměti s řetězcem https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article36/12_fre­e_string.go
13 13_better_free_string.go korektní uvolnění paměti v defer https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article36/13_bet­ter_free_string.go
14 14_free_before_use.go volání C.free() předtím, než byla paměť použita https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article36/14_fre­e_before_use.go
15 15_errno.go získání hodnoty proměnné errno https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article36/15_e­rrno.go
16 16_c_function.go C funkce definovaná přímo v komentáři https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article36/16_c_fun­ction.go
17 17_c_strings.go práce s C řetězci, konverze na Go řetězce atd. https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article36/17_c_strin­gs.go
18 18_double_free.go dvojí zavolání funkce C.free() a vliv tohoto volání na chování aplikace https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article36/18_dou­ble_free.go

18. Odkazy na Internetu

 1. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 2. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 3. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 4. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 5. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 6. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 7. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 8. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 9. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 10. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 11. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 12. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 13. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 14. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 15. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 16. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 17. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 18. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 19. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 20. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 21. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 22. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 23. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 24. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 25. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 26. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 27. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 28. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 29. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 30. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 31. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 32. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 33. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 34. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 35. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 36. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 37. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 38. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 39. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 40. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 41. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 42. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 43. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 44. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 45. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 46. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 47. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 48. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 49. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 50. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 51. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 52. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 53. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 54. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 55. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 56. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 57. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 58. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 59. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 60. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 61. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 62. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 63. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 64. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 65. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 66. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 67. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 68. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 69. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 70. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 71. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 72. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 73. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 74. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 75. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 76. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 77. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 78. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 79. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 80. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 81. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 82. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 83. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 84. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 85. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 86. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 87. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 88. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 89. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 90. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 91. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 92. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 93. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 94. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 95. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 96. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 97. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 98. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 99. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 100. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 101. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 102. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 103. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 104. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 105. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 106. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 107. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 108. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 109. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 110. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 111. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 112. GoConvey
  http://goconvey.co/
 113. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 114. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 115. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 116. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 117. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 118. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 119. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 120. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 121. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 122. YAML
  https://yaml.org/
 123. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 124. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 125. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 126. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 127. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 128. Introducing JSON
  http://json.org/
 129. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 130. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 131. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 132. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 133. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 134. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 135. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 136. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 137. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 138. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 139. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 140. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 141. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 142. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 143. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 144. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 145. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 146. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 147. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 148. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 149. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 150. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 151. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 152. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 153. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 154. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 155. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 156. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 157. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 158. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 159. GoDoc
  https://godoc.org/
 160. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 161. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 162. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 163. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 164. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 165. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 166. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 167. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 168. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 169. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 170. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 171. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 172. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 173. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 174. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 175. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 176. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 177. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 178. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 179. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 180. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 181. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 182. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 183. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 184. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 185. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 186. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 187. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 188. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 189. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 190. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 191. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 192. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 193. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 194. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 195. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 196. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 197. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 198. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 199. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 200. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 201. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 202. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 203. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 204. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 205. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 206. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 207. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 208. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 209. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 210. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 211. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 212. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 213. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 214. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 215. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 216. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 217. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 218. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 219. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 220. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 221. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 222. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 223. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 224. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 225. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 226. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 227. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 228. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 229. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 230. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 231. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 232. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 233. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 234. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 235. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 236. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 237. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 238. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 239. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 240. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 241. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 242. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 243. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 244. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 245. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 246. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 247. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 248. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 249. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 250. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 251. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 252. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 253. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 254. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 255. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 256. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 257. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 258. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 259. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 260. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 261. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.