Hlavní navigace

Využití WebAssembly z programovacího jazyka Go

4. 4. 2019
Doba čtení: 30 minut

Sdílet

Standardní překladač a linker jazyka Go dokáže vytvářet spustitelné binární soubory jak pro všechny podporované architektury, tak i pro virtuální stroj WebAssembly. Dnes se tedy s touto zajímavou technologií podrobněji seznámíme.

Obsah

1. Využití WebAssembly z programovacího jazyka Go

2. Způsob využití různých programovacích jazyků na WWW stránkách

3. Transpřekladače do JavaScriptu

4. Příklady existujících a používaných transpřekladačů do JavaScriptu 

5. Nástroj Emscripten

6. Virtuální stroj naprogramovaný v JavaScriptu

7. WebAssembly

8. Jednoduchý projekt přeložený do WebAssembly

9. Zařazení bajtkódu do webové stránky

10. Server, který bude korektně pracovat se soubory s MIME typem „application/wasm“

11. WebAssembly a DOM

12. Změna obsahu vybrané značky

13. Přidání nových značek do HTML stránky

14. Kreslení do 2D canvasu

15. Komunikace mezi Go a JavaScriptem

16. Překlad programů naprogramovaných v Go do JavaScriptu

17. Repositář s demonstračními příklady

18. Pomocné soubory použité demonstračními příklady

19. Odkazy na články s tématem WebAssembly

20. Odkazy na Internetu

1. Využití WebAssembly z programovacího jazyka Go

Při tvorbě webových aplikací popř. aplikací používajících například dnes populární technologii Electron se mnohdy používá programovací jazyk JavaScript. Je to pochopitelné, protože většina současných webových prohlížečů (samozřejmě pokud se nejedná o specializované prohlížeče typu Lynx) obsahuje interpret a popř. i JIT (just-in-time) překladač JavaScriptu, přičemž podpora pro další programovací jazyky přímo neexistuje. To s sebou přináší některé výhody, ale i mnoho záporů, ostatně jako každá monokultura (nejenom) v IT. Pro webové aplikace, v nichž se intenzivně pracuje především s DOMem HTML stránky, nemusí být toto omezení tak kritické, ovšem pro výpočetně náročnější aplikace popř. ve chvíli, kdy se ve větší míře používá grafika (2D či 3D canvas) je již podpora pouze relativně vysokoúrovňového a dynamicky typovaného (a tím pádem hůře JITovatelného) JavaScriptu dosti omezující.

Jedno z možných řešení, které se nabízí, je buď použití nativních klientů (se všemi z toho plynoucími bezpečnostními aj. důsledky) nebo využití nějaké formy virtuálního stroje, který by ovšem měl být co nejjednodušší a ideálně dobře specifikovaný, aby ho bylo možné relativně snadno implementovat ve všech používaných prohlížečích. V současnosti je tímto virtuálním strojem WebAssembly, což je popis instrukcí tohoto stroje i jeho očekávaného chování. Díky tomu, že je WebAssembly podporován prakticky všemi relevantními prohlížeči, začal se postupně rozšiřovat, zejména ve výpočetně intenzivnějších aplikacích (například se jedná o šachový engine atd.). Dnes si ukážeme, jak je možné WebAssembly použít společně s programovacím jazykem Go pro tvorbu frontendových částí aplikací, nicméně je nutné poznamenat, že WebAssembly je dnes velmi populární zejména v komunitě vývojářů používajících programovací jazyk Rust.

Poznámka: použití virtuálního stroje přímo ve webovém prohlížeči samozřejmě není žádnou žhavou novinkou, protože se podobné technologie objevily již dříve, a to dokonce vícekrát. Připomeňme si JVM s technologií appletů, samozřejmě Flash či Silverlight. WebAssembly se však od těchto technologií poněkud liší, protože se skutečně jedná pouze o specifikaci virtuálního stroje (instrukce + jejich chování); nejedná se zde o snahu vytvořit zcela novou platformu s vlastním vykreslovacím engine či s vlastními knihovnami. V případě WebAssembly se počítá s tím, že se budou využívat již existující a ověřené části prohlížečů, zejména celý DOM a základní funkce pro práci s ním. To je podle mého názoru lepší a především praktičtější přístup než snaha o nové objevování kola.

2. Způsob využití různých programovacích jazyků na WWW stránkách

JavaScript is an assembly language. The JavaScript + HTML generate is like a .NET assembly. The browser can execute it, but no human should really care what's there.
Erik Meijer

Pravděpodobně nejjednodušší a nejpřímější cestou podpory nového programovacího jazyka ve webových prohlížečích je integrace jeho interpretru přímo do prohlížeče popř. použití pluginu s tímto interpretrem. Ovšem i přes snahy některých vývojářů a softwarových společností o začlenění dalších skriptovacích jazyků do webových prohlížečů (z historického pohledu se jednalo minimálně o Tcl, VBScript, Dart v Dartiu apod.) je patrné, že v současnosti je jediným široce akceptovaným skriptovacím jazykem na straně webového prohlížeče pouze JavaScript se všemi přednostmi a zápory, které tato monokultura přináší. To však v žádném případě neznamená, že by se ty části aplikace, které mají být spouštěny na straně klienta, musely psát pouze v JavaScriptu, jenž nemusí zdaleka všem vývojářům vyhovovat, ať již z objektivních či ze subjektivních příčin (například kvůli dosti zvláštně navrženému typovému systému, který ovšem umožnil realizovat například JSF*ck).

V relativně nedávné minulosti proto vzniklo a pořád ještě vzniká mnoho projektů, jejichž cílem je umožnit tvorbu webových aplikací pro prohlížeč v jiných programovacích jazycích. Zdrojové kódy je pak nutné nějakým způsobem zpracovat (transpřeložit, přeložit, …) takovým způsobem, aby je bylo možné ve webovém prohlížeči spustit. Možností je hned několik – lze použít plugin (velmi problematické a dnes značně nepopulární řešení), transpřekladač do JavaScriptu či virtuální stroj popř. interpret daného jazyka implementovaný opět v JavaScriptu. Právě posledními dvěma zmíněnými možnostmi se budeme zabývat v navazujících kapitolách.

3. Transpřekladače do JavaScriptu

Jednu z dnes velmi populárních technik umožňujících použití prakticky libovolného programovacího jazyka pro tvorbu aplikací běžících na straně webového prohlížeče, představuje použití takzvaných transcompilerů (source-to-source compiler) zajišťujících překlad programu napsaného ve zdrojovém programovacím jazyce do funkčně identického programu napsaného v JavaScriptu (někdy se setkáme i s označením transpiler). Transpřekladač se většinou spouští jen jednou na vývojářském počítači, samotní klienti již mají k dispozici JavaScriptový kód.

Poznámka: ve skutečnosti není technologie transpřekladačů žádným způsobem svázána právě s JavaScriptem, protože se používala (a používá) i pro další manipulace se zdrojovými kódy.

Existuje však i druhá možnost, kdy je samotný transpřekladač naprogramován v JavaScriptu a spouštěn přímo ve webovém prohlížeči klientů. Oba přístupy mají své přednosti, ale pochopitelně i nějaké zápory (například tvůrci uzavřených aplikací pravděpodobně budou upřednostňovat první možnost, protože výstupy transcompilerů jsou většinou dosti nečitelné; dokonce by mohla snaha o prozkoumání kódu spadat pod reverse engineering). Druhá možnost je relativně elegantní v tom ohledu, že se z pohledu programátora webové aplikace skutečně jedná o nový programovací jazyk, který je jakoby přímo zpracováván prohlížečem na stejné úrovni jako JavaScript. Příkladem může být kombinace JavaScriptu a jazyka WISP:

<html>
  <head>
    <title>Jazyk WISP na webové stránce</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
 
    <script src="wisp.min.js" type="application/javascript">
    </script>
 
    <script type="application/wisp">
    (print "část naprogramovaná ve WISPu")
    </script>
 
    <script type="application/javascript">
    console.log("část naprogramovaná v JavaScriptu")
    </script>
 
  </head>
 
  <body>
  </body>
</html>

4. Příklady existujících transpřekladačů do JavaScriptu

Z praxe můžeme uvést například následující projekty založené na transpřekladači. Některé z nich je možné použít přímo v prohlížeči, jiné provádí překlad do JavaScriptu na příkazovém řádku, existují i kombinace obou způsobů (opět viz WISP podporující oba režimy):

:
# Jazyk Poznámka
1 CoffeeScript přidání syntaktického cukru do JavaScriptu
2 JSweet překlad programů z Javy do JavaScriptu popř. do TypeScriptu
3 Transcrypt překlad Pythonu do JavaScriptu (tomuto nástroji se budeme věnovat v dalším článku)
4 ClojureScript překlad aplikací psaných v Clojure do JavaScriptu
5 Kaffeine rozšíření JavaScriptu o nové vlastnosti
6 RedScript jazyk inspirovaný Ruby
7 GorillaScript další rozšíření JavaScriptu
8 ghcjs transpřekladač pro fanoušky programovacího jazyka Haskell
9 wisp zjednodušená a dnes již nevyvíjená varianta ClojureScriptu
10 Babel překlad novějších variant JavaScript (ES2015) a TypeScriptu do zvolené (starší) verze JavaScriptu, stále populární, i přesto, že nové prohlížeče ES2015 podporují
11 GopherJS překladač programů naprogramovaných v jazyce Go do JavaScriptu
Poznámka: seznam všech (či alespoň většiny) známých transpřekladačů do JavaScriptu naleznete například na stránce https://github.com/jashke­nas/coffeescript/wiki/List-of-languages-that-compile-to-JS, i když je nutné varovat, že některé projekty (kromě výše zmíněných) jsou v dosti špatném stavu.

5. Nástroj Emscripten

Další alternativní technologii, která mi osobně přijde velmi zajímavá a v budoucnu možná i přelomová, představují transpřekladače provádějící překlad z bajtkódu či mezikódu do JavaScriptu (vstupem zde tedy není zdrojový kód v nějakém lidsky čitelném programovacím jazyku, ale většinou binárně reprezentovaný výsledek předchozího překladu). Příkladem tohoto typu transpřekladače je především nástroj Emscripten [1] umožňující překlad kódu z libovolného jazyka podporovaného LLVM (Rust, C, C++, Objective C, D, Ada, Fortran atd.) do JavaScriptu. Podívejme se nyní ve stručnosti na kroky, které je zapotřebí provést proto, aby se původní zdrojový kód napsaný například v Céčku, mohl nějakým způsobem spustit ve webovém prohlížeči:

 1. Na vstupu celého procesu je program napsaný v céčku
 2. Nejprve je proveden překlad pomocí clang do mezikódu LLVM (LLVM Intermediate Representation)
 3. Následně je zavolán Fastcomp (jádro překladače Emscriptenu) pro překlad mezikódu z předchozího kroku do JavaScriptu
 4. Výsledný JavaScriptový zdrojový kód je možné využít různými způsoby (node.js na serveru, na WWW stránce atd.)
Poznámka: poslední překlad (do JavaScriptu) generuje kód kompatibilní s asm.js, tj. používá se zde cíleně omezená podmnožina konstrukcí JavaScriptu. Více informací o asm.js naleznete například na stránkách https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Games/Tools/asm.js a http://asmjs.org/ (původní verze specifikace). Alternativně může být výsledkem i bajtkód pro WebAssembly, o čemž se zmíníme v dalších kapitolách.

6. Virtuální stroj naprogramovaný v JavaScriptu

Právě projekt Emscripten zmíněný v předchozí kapitole do značné míry usnadnil další způsob zajištění běhu programů napsaných v různých programovacích jazycích ve webovém prohlížeči. Pokud je totiž možné přeložit jakýkoli program napsaný v jazycích C či C++ do JavaScriptu (samozřejmě za předpokladu, že se vhodným způsobem budou emulovat použité knihovní funkce), proč by nebylo možné do JavaScriptu rovnou přeložit celý virtuální stroj používaný daným programovacím jazykem? Samozřejmě to možné je, a to zejména v těch případech, kdy je překládaný virtuální stroj (alespoň z dnešního pohledu) malý, což je příklad VM pro jazyk Lua, tak i například poněkud většího virtuálního stroje Pythonu (.NET resp. CLR či Java VM už je pochopitelně mnohem těžší oříšek).

Překladem VM do JavaScriptu získáme poměrně mnoho výhod, zejména pak možnost mít přímo v HTML stránkách původní zdrojové kódy (Lua, Python atd.) a nikoli nečitelný výstup z transpřekladačů. Za tento postup však také zaplatíme, zejména pomalejším během aplikací v porovnání s nativní VM. V praxi se může jednat o výkonnostní propad zhruba na polovinu, což ovšem v mnoha aplikacích vůbec není tak špatný výsledek.

Příkladem takového typu virtuálního stroje je LuaJS.

7. WebAssembly

Konečně se dostáváme k technologii WebAssembly. Již v úvodní kapitole jsme si řekli, že se v první řadě jedná o specifikaci virtuálního stroje, především jeho struktury (je založen na zásobníku operandů, podobně jako například virtuální stroj Javy) a taktéž ze specifikace jeho instrukčního souboru. Důležité přitom je, že současně používaná varianta WebAssembly je skutečně dosti nízkoúrovňová, takže neobsahuje například ani podporu pro automatickou správu paměti a i specifikace runtime je dosti minimalistická. To je ovšem v mnoha ohledech výhoda, protože u jazyků typu C, C++ či Rust není automatická správa paměti relevantní a jejich runtime je malý a naopak u jazyků typu Go je správce paměti přímo součástí runtime (zjednodušeně řečeno knihoven, které jsou slinkovány a tvoří výsledný bajtkód předávaný WebAssembly). Správa paměti řízená přímo WebAssembly je prozatím ve fázi vývoje a dnes ji nebudeme potřebovat.

Již v předchozím odstavci jsme se zmínili o problematice runtime. Virtuální stroj WebAssembly akceptuje soubory s MIME typem application/wasm, které by měly obsahovat jak vlastní kód aplikace přeložený do bajtkódu, tak i veškerý podpůrný kód. V případě jazyka Go to konkrétně znamená, že soubory s přeloženou aplikací jsou poměrně velké. I ta nejjednodušší aplikace přeložená do WebAssembly má velikost cca 1300 kB, protože je ve výsledku obsažený celý potřebný runtime i automatický správce paměti.

Velikost výsledného souboru se zvětšujícím se zdrojovým kódem aplikace dále již roste jen pomalu, ovšem i přesto je nutné počítat s tím, že první načtení a inicializace bajtkódu může být pomalá (mobilní připojení atd.) a může se tedy jednat o jeden z důvodů, proč WebAssembly a Go v praxi spíše nepoužívat. Na druhou stranu si představme například aplikaci typu „webové IDE“ nebo Google Docs – zde se doba nutná pro přenos cca jednoho či dvou megabajtů runtime pravděpodobně ztratí mezi stovkami kilobajtů dalších souborů (navíc se vlastně mnohdy mohou odstranit všechny JavaScriptové knihovny); u podobných aplikací se navíc očekává, že budou spuštěny delší dobu, na rozdíl od běžných webových prezentací.

8. Jednoduchý projekt přeložený do WebAssembly

Nyní si ukažme, jakým způsobem se vlastně překládá projekt naprogramovaný v jazyce Go do bajtkódu kompatibilního s WebAssembly a jak se výsledný bajtkód stane součástí webové aplikace. Samotný projekt je tak triviální, že si možná ani nezaslouží označení „projekt“. Jeho zdrojový kód totiž vypadá následovně:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    fmt.Println("Hello World!")
}

Běžný překlad by se provedl známým způsobem:

$ go build

Přičemž výsledkem by byl nativní spustitelný soubor pro použitou architekturu mikroprocesoru a operační systém.

Překlad ovšem můžeme provést i se specifikací jiné architektury, konkrétně architektury wasm (ostatně virtuální stroj se zásobníkem a instrukční sadou se vlastně nijak zásadně neliší od specifikace mikroprocesoru):

$ GOARCH=wasm GOOS=js go build -o hello.wasm hello.go

V tomto případě je výsledkem překladu soubor hello.wasm, který obsahuje bajtkód výše zmíněného projektu i příslušný runtime.

Poznámka: výsledný soubor hello.wasm svou velikostí přesahuje dva megabajty. To je v kontextu webových aplikací poměrně veliký objem a je do určité míry způsobem tím, že importujeme balíček fmt. V případě, že se namísto fmt.Println použije standardní funkce println, sníží se velikost hello.wasm o celý jeden megabajt!

9. Zařazení bajtkódu do webové stránky

Zbývá nám ještě zařídit zařazení a inicializaci bajtkódu na webové stránce. To není úplně triviální, na rozdíl od skriptů naprogramovaných v JavaScriptu, které stačí pouze přidat do tagu <script>. V případě WebAssembly potřebujeme podpůrný soubor wasm_exec.js, který získáte buď z uvedené adresy vedoucí do repositáře na GitHubu nebo přímo z adresáře, v němž je nainstalován jazyk Go. Dále si povšimněte inicializace objektu typu Go. Tento objekt se používá ve chvíli, kdy je nutné zajistit kooperaci mezi částí aplikace naprogramované v Go a přeložené do WebAssembly s částí vytvořenou v JavaScriptu (to si ukážeme v závěru článku). HTML stránka s inicializací WebAssembly může vypadat takto:

<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <script src="wasm_exec.js"></script>
    <script>
      const go = new Go();
      WebAssembly.instantiateStreaming(fetch("main.wasm"), go.importObject).then((result) => {
          go.run(result.instance);
      });
    </script>
  </head>
  <body></body>
</html>

10. Server, který bude korektně pracovat se soubory s MIME typem „application/wasm“

Zbývá nám vyřešit ještě jeden problém – jak vlastně otevřít HTML stránku, v níž je umístěn odkaz na bajtkód, který má být spuštěn ve WebAssembly. Mohlo by se zdát, že se jedná o triviální úkol – prostě stránku otevřeme přímo ze souboru a prohlížeč si po jejím zparsování ostatní potřebné soubory načte automaticky sám. Toto řešení je sice funkční v případě obrázků či dalšího multimediálního obsahu, ovšem už v případě JavaScriptu nemusí vždy fungovat (tato funkcionalita může být zakázána) a nebude funkční ani v případě WebAssembly. Prohlížeč totiž v tomto případě striktně požaduje, aby mu byl předán obsah s MIME typem „application/wasm“. To zajistíme spuštěním vlastního HTTP serveru, který je v případě použití programovacího jazyka Go implementován téměř triviálním způsobem:

// HTTP server vracející statický obsah
 
package main
 
import (
    "net/http"
)
 
func main() {
    http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir("")))
    http.ListenAndServe(":8000", nil)
}

Tento HTTP server spustíme přímo v adresáři, kde se nachází i přeložené soubory „.wasm“:

$ go run file_server.go

Předností HTTP serveru naprogramovaného přímo v jazyce Go s využitím základních balíčků ze standardní knihovny je fakt, že tento server správně rozpoznává koncovky souborů „.wasm“ a správně těmto souborům přiřazuje MIME typ (což je nutné u jiných HTTP serverů mnohdy ručně doplňovat). Ostatně o této funkcionalitě se můžeme velmi snadno přesvědčit, například stažením hlavičky nástrojem typu curl:

$ curl -I localhost:8000/hello.wasm
 
HTTP/1.1 200 OK
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 2424424
Content-Type: application/wasm
Last-Modified: Sat, 30 Mar 2019 18:27:52 GMT
Date: Sat, 30 Mar 2019 18:45:08 GMT

Obrázek 1: Webový server dodá prohlížeči postupně jak HTML stránku, tak i pomocný JavaScriptový soubor a soubor s bajtkódem WebAssembly.

Poznámka: po spuštění serveru otevřete HTML stránku demonstračního příkladu a v konzoli (Ctrl+Shift+K) byste měli uvidět zprávu vytištěnou z bajtkódu.

Obrázek 2: V konzoli by se měla objevit zpráva vytištěná z WebAssembly.

11. WebAssembly a DOM

V praxi se setkáme s nutností manipulace s DOMem celé HTML stránky popř. s DOMem souboru typu SVG. I tato možnost je pochopitelně na straně jazyka Go podporována, a to díky tomu, že balíček syscall/js zpřístupňuje programátorům objekt Global, který v JavaScriptu odpovídá objektu window (minimálně pokud se bavíme o HTML stránkách, nikoli o node.js):

window := js.Global()

Přes tento objekt můžeme přistoupit k dalšímu známému objektu document s obsahem HTML stránky:

document := window.Get("document")

Následně již můžeme volat metody objektu document, ovšem nepřímo přes:

document.Call("jméno_JS_metody", parametry)

popř. měnit atributy s využitím:

document.Set("jméno_atributu", hodnota)

12. Změna obsahu vybrané značky

Podívejme se nyní, jakým způsobem můžeme změnit obsah značky s identifikátorem „header“. V JavaScriptu by se jednalo o tento kód:

element = document.getElementById("header");
element.innerHTML = "foobar";

V jazyce Go a s využitím balíčku syscall/js by se podobná funkcionalita naprogramovala následujícím způsobem:

package main
 
import (
    "syscall/js"
)
 
func main() {
    println("started")
 
    window := js.Global()
    document := window.Get("document")
    element := document.Call("getElementById", "header")
 
    element.Set("innerHTML", "foobar")
 
    println("finished")
}

Ve zdrojovém kódu HTML stránky si povšimněte elementu s ID nastaveným na „header“:

<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <script src="wasm_exec.js"></script>
    <script>
      const go = new Go();
      WebAssembly.instantiateStreaming(fetch("dom_manipulation.wasm"), go.importObject).then((result) => {
          go.run(result.instance);
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1 id="header">nic</h2>
  </body>
</html>

Obrázek 3: Změna elementu na HTML stránce.

13. Přidání nových značek do HTML stránky

Podobným způsobem můžeme do HTML stránky přidat další značky, což je ukázáno na dalším demonstračním příkladu, po jehož inicializaci by se do stránky měla přidat tabulka s hodnotami faktoriálů čísel od nuly do deseti. Povšimněte si, že nyní voláme metodu document.createElement() a taktéž document.body.appendChild():

package main
 
import (
    "fmt"
    "syscall/js"
)
 
func Factorial(n int64) int64 {
    switch {
    case n < 0:
        return 1
    case n == 0:
        return 1
    default:
        return n * Factorial(n-1)
    }
}
 
func main() {
    println("started")
 
    window := js.Global()
    document := window.Get("document")
    element := document.Call("getElementById", "header")
 
    element.Set("innerHTML", "foobar")
 
    for n := int64(0); n <= 10; n++ {
        f := Factorial(n)
        message := fmt.Sprintf("%2d! = %d", n, f)
        pre := document.Call("createElement", "pre")
        pre.Set("innerHTML", message)
        document.Get("body").Call("appendChild", pre)
    }
 
    println("finished")
}

Obrázek 4: Přidání nových elementů na HTML stránku.

14. Kreslení do 2D canvasu

Poměrně často se aplikace překládané do WebAssembly používají pro kreslení 2D či 3D grafiky, typicky s přímým či nepřímým využitím WebGL. Tomuto zajisté zajímavému tématu se však dnes věnovat nebudeme. Namísto toho si ukážeme, jak může aplikace naprogramovaná v Go vytvořit 2D canvas (HTML 5) a kreslit do něj. Nejdříve si zpřístupníme objekt document, což již známe:

window := js.Global()
document := window.Get("document")

Následně do dokumentu (HTML stránky) vložíme nový canvas se zadanou velikostí:

canvas := document.Call("createElement", "canvas")
canvas.Set("height", CanvasWidth)
canvas.Set("width", CanvasHeight)
document.Get("body").Call("appendChild", canvas)

Získáme kontext pro kreslení:

context2d := canvas.Call("getContext", "2d")

A následně například vybarvíme celou plochu canvasu světle šedou barvou:

context2d.Set("fillStyle", "#c0c0c0")
context2d.Call("fillRect", 0, 0, CanvasWidth, CanvasHeight)

Úplný zdrojový kód příkladu s HTML canvasem vypadá následovně:

package main
 
import (
    "syscall/js"
)
 
func main() {
    const CanvasWidth = 256
    const CanvasHeight = 256
 
    println("started")
 
    window := js.Global()
    document := window.Get("document")
 
    canvas := document.Call("createElement", "canvas")
    canvas.Set("height", CanvasWidth)
    canvas.Set("width", CanvasHeight)
    document.Get("body").Call("appendChild", canvas)
 
    context2d := canvas.Call("getContext", "2d")
    context2d.Set("fillStyle", "#c0c0c0")
    context2d.Call("fillRect", 0, 0, CanvasWidth, CanvasHeight)
 
    context2d.Set("fillStyle", "yellow")
    context2d.Call("fillRect", 10, 10, CanvasWidth-20, CanvasHeight-20)
 
    println("finished")
}

Obrázek 5: Vykreslení na HTML 5 canvas přes WebAssembly.

15. Komunikace mezi Go a JavaScriptem

Nakonec si ukážeme nejsložitější příklad, v němž je ukázána komunikace mezi Go a JavaScriptem. V tomto příkladu vytvoříme pomocnou funkci naprogramovanou v Go, která bude volatelná z JavaScriptu. Povšimněte si, že se této funkci předává řez libovolných JavaScriptových hodnot:

func PrintHello(inputs []js.Value) {
    window := js.Global()
    document := window.Get("document")
    element := document.Call("getElementById", "header")
 
    element.Set("innerHTML", "Hello from Go")
}

Tuto funkci je nutné zaregistrovat, aby ji viděl i JavaScriptový engine, a to pod jménem „printHello“:

js.Global().Set("printHello", js.NewCallback(PrintHello))

To však není vše – dále musíme zajistit, aby se hlavní funkce Go (main) automaticky neukončila, protože by JavaScriptová část nemohla přistupovat k objektu Go. To se provede s využitím kanálu s nulovou kapacitou, z něhož se pokusíme přečíst hodnotu. Tato operace je blokující a nikdy neskončí:

func main() {
    println("started")
    c := make(chan bool)
    js.Global().Set("printHello", js.NewCallback(PrintHello))
    <-c
    println("finished")
}

Část naprogramovaná v Go vypadá následovně:

package main
 
import (
    "syscall/js"
)
 
func PrintHello(inputs []js.Value) {
    window := js.Global()
    document := window.Get("document")
    element := document.Call("getElementById", "header")
 
    element.Set("innerHTML", "Hello from Go")
}
 
func main() {
    println("started")
    c := make(chan bool)
    js.Global().Set("printHello", js.NewCallback(PrintHello))
    <-c
    println("finished")
}

Část naprogramovaná v JavaScriptu je již jednoduchá. Povšimněte si, že bez problémů voláme funkci printHello(), která není nikde na JavaScriptové straně deklarována:

const go = new Go();
WebAssembly.instantiateStreaming(fetch("js_interop.wasm"), go.importObject).then((result) => {
    go.run(result.instance);
    printHello();
});

Obrázek 6: Výsledek komunikace mezi jazyky Go a JavaScript.

16. Překlad programů naprogramovaných v Go do JavaScriptu

Příště si ukážeme alternativní možnost spouštění aplikací naprogramovaných v Go ve webových prohlížečích. Jedná se o projekt GopherJS, viz též https://github.com/gopher­js/gopherjs/blob/master/doc/pac­kages.md popř. „pískoviště“, v němž si můžete základní funkcionalitu otestovat. Toto pískoviště naleznete na adrese https://gopherjs.github.i­o/playground/.

17. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně jeden megabajt), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Soubor Popis Cesta
1 hello.go zdrojový kód prvního příkladu: výpis zprávy na konzoli webového prohlížeče https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article19/hello.go
1 hello.html HTML stránka s kódem pro načtení prvního příkladu do prohlížeče https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article19/he­llo.html
1 build_hello skript pro překlad prvního příkladu do bajtkódu WebAssembly https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article19/bu­ild_hello
       
2 dom_manipulation.go zdrojový kód druhého příkladu: manipulace s DOMem https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article19/dom_ma­nipulation.go
2 dom_manipulation.html HTML stránka s kódem pro načtení druhého příkladu do prohlížeče https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article19/dom_ma­nipulation.html
2 build_dom_manipulation skript pro překlad druhého příkladu do bajtkódu WebAssembly https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article19/bu­ild_dom_manipulation
       
3 dom_add_element.go zdrojový kód třetího příkladu: přidání elementů do DOMu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article19/dom_ad­d_element.go
3 dom_add_element.html HTML stránka s kódem pro načtení třetího příkladu do prohlížeče https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article19/dom_ad­d_element.html
3 build_add_element skript pro překlad třetího příkladu do bajtkódu WebAssembly https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article19/bu­ild_add_element
       
4 draw_into_canvas.go zdrojový kód čtvrtého příkladu: kreslení do canvasu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article19/draw_in­to_canvas.go
4 draw_into_canvas.html HTML stránka s kódem pro načtení čtvrtého příkladu do prohlížeče https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article19/draw_in­to_canvas.html
4 build_draw_into_canvas skript pro překlad čtvrtého příkladu do bajtkódu WebAssembly https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article19/bu­ild_draw_into_canvas
       
5 js_interop.go zdrojový kód pátého příkladu: komunikace s JavaScriptem https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article19/js_in­terop.go
5 js_interop.html HTML stránka s kódem pro načtení pátého příkladu do prohlížeče https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article19/js_in­terop.html
5 build_js_interop skript pro překlad pátého příkladu do bajtkódu WebAssembly https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article19/bu­ild_js_interop

18. Pomocné soubory použité demonstračními příklady

Pomocné soubory jsou taktéž uloženy v repositáři https://github.com/tisnik/go-root:

# Soubor Popis Cesta
1 file_server.go implementace HTTP serveru popsaná v desáté kapitole https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article19/fi­le_server.go
2 file_server skript pro spuštění HTTP serveru https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article19/fi­le_server
       
3 wasm_exec.js inicializace WebAssembly (získáno z instalace Go) https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article19/was­m_exec.js
       
4 clean skript pro vymazání všech vygenerovaných .wasm souborů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article19/clean

19. Odkazy na články s tématem WebAssembly

 1. WebAssembly
  https://webassembly.org/
 2. WebAssembly na Wiki Golangu
  https://github.com/golang/go/wi­ki/WebAssembly
 3. The future of WebAssembly – A look at upcoming features and proposals
  https://blog.scottlogic.com/2018/07/20/wasm-future.html
 4. Writing WebAssembly By Hand
  https://blog.scottlogic.com/2018/04/26/we­bassembly-by-hand.html
 5. WebAssembly Specification
  https://webassembly.github­.io/spec/core/index.html
 6. Index of Instructions
  https://webassembly.github­.io/spec/core/appendix/in­dex-instructions.html
 7. The WebAssembly Binary Toolkit
  https://github.com/WebAssembly/wabt
 8. Will WebAssembly replace JavaScript? Or Will WASM Make JavaScript More Valuable in Future?
  https://dev.to/vaibhavshah/will-webassembly-replace-javascript-or-will-wasm-make-javascript-more-valuable-in-future-5c6e
 9. Roadmap (pro WebAssemly)
  https://webassembly.org/roadmap/
 10. S-expression
  https://en.wikipedia.org/wiki/S-expression
 11. Understanding WebAssembly text format
  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/WebAssembly/Under­standing_the_text_format
 12. Learning Golang through WebAssembly – Part 1, Introduction and setup
  https://www.aaron-powell.com/posts/2019–02–04-golang-wasm-1-introduction/
 13. Learning Golang through WebAssembly – Part 2, Writing your first piece of Go
  https://www.aaron-powell.com/posts/2019–02–05-golang-wasm-2-writing-go/
 14. Learning Golang through WebAssembly – Part 3, Interacting with JavaScript from Go
  https://www.aaron-powell.com/posts/2019–02–06-golang-wasm-3-interacting-with-js-from-go/
 15. Golang webassembly (wasm) testing with examples
  https://jelinden.fi/blog/golang-webassembly-wasm-testing-with-examples/qB7Tb2KmR
 16. Use Cases (of WebAssembly)
  https://webassembly.org/docs/use-cases/
 17. Tabulka s podporou WebAssembly v různých prohlížečích
  https://caniuse.com/#feat=wasm

20. Odkazy na Internetu

 1. Podpora canvasu ve webových prohlížečích
  https://caniuse.com/#feat=canvas
 2. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 3. JSFuck
  http://www.jsfuck.com/
 4. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 5. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 6. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 7. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 8. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 9. Package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 10. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 11. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 12. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 13. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 14. GoConvey
  http://goconvey.co/
 15. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 16. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 17. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 18. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 19. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 20. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 21. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 22. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 23. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 24. YAML
  https://yaml.org/
 25. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 26. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 27. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 28. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 29. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 30. Introducing JSON
  http://json.org/
 31. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 32. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 33. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 34. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 35. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 36. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 37. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 38. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 39. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 40. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 41. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 42. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 43. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 44. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 45. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 46. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 47. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 48. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 49. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 50. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 51. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 52. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 53. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 54. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 55. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 56. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 57. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 58. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 59. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 60. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 61. GoDoc
  https://godoc.org/
 62. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 63. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 64. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 65. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 66. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 67. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 68. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 69. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 70. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 71. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 72. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 73. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 74. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 75. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 76. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 77. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 78. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 79. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 80. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 81. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 82. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 83. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 84. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 85. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 86. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 87. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 88. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 89. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 90. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 91. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 92. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 93. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 94. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 95. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 96. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 97. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 98. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 99. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 100. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 101. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 102. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 103. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 104. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 105. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 106. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 107. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 108. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 109. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 110. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 111. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 112. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 113. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 114. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 115. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 116. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 117. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 118. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 119. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 120. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 121. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 122. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 123. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 124. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 125. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 126. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 127. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 128. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 129. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 130. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 131. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 132. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 133. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 134. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 135. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 136. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 137. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 138. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 139. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 140. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 141. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 142. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 143. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 144. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 145. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 146. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 147. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 148. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 149. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 150. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 151. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 152. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 153. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 154. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 155. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 156. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 157. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.