Hlavní navigace

Generické datové typy v jazyce Go?

3. 3. 2020
Doba čtení: 58 minut

Sdílet

Go je některými vývojáři kritizován za to, že neobsahuje podporu pro generické datové typy, generické funkce ani metody. Dnes se seznámíme s projektem Genny, který tuto problematiku v Go alespoň částečně řeší.

Obsah

1. Generické datové typy v jazyce Go?

2. Beztypové a jednoúčelové kontejnery

3. Statická genericita

4. Dynamická genericita

5. Použití generických datových typů v Javě

6. Type erasure v Javě

7. Generické datové typy v programovacím jazyku Rust

8. Generické funkce v Rustu

9. Generické funkce a silná typová kontrola v Rustu

10. Stav podpory generických datových typů v jazyce Go

11. Příklad omezení současné verze Go

12. Projekt Genny

13. Vygenerování kódu pro funkci pro součet dvou čísel projektem Genny

14. Změna názvu funkce s generickým numerickým datovým typem

15. Vygenerování testů generické funkce pro součet

16. Anonymní funkce v expandovaném kódu

17. Negenerický binární strom (s konkrétními typy hodnot uzlů)

18. Generický binární strom

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Generické datové typy v jazyce Go?

Již v úvodní části seriálu o programovacím jazyku Go jsme si mj. řekli, že tento jazyk byl navržen takovým způsobem, že obsahuje pouze ty syntaktické a sémantické prvky, na nichž se shodli všichni tři autoři tohoto projektu. Všechny vlastnosti, u nichž nebylo na sto procent jisté, že jsou správně navrženy a že jejich implementace nebude zpomalovat překladač ani výsledný zkompilovaný a slinkovaný kód, nebyly do první verze programovacího jazyka Go přidány. Týká se to některých vlastností, které mohou programátorům chybět – například výjimek, tříd (a na třídách postavené větvi objektově orientovaného programování) a taktéž generických datových typů a generických funkcí. A zejména neexistence generických datových typů může být pro některé typy aplikací značně omezující, protože je například složité implementovat obecné a současně i typově bezpečné datové struktury typu graf, strom, zásobník, fronta atd.

V dnešním článku se nejprve ve stručnosti seznámíme s tím, jakým způsobem jsou generické datové typy implementovány v Javě a taktéž v Rustu, tedy v těch programovacích jazycích, jejichž niky se částečně překrývají s oblastí použití jazyka Go. Ve druhé části článku si ukážeme způsob použití projektu nazvaného Genny, který – alespoň částečně – dokáže do Go zavést alespoň minimální podporu generických datových typů. Využívá se přitom generování zdrojového kódu v Go, což je zcela odlišný postup, než který známe právě z Javy nebo z Rustu (kde je „duplikátní“ kód vytvářen buď v době překladu, nebo je celá problematika vyřešena pomocí takzvané type erasure prováděné taktéž v době překladu).

Poznámka: zabývat se tedy nebudeme jazyky typu Python, v nichž je použit duck typing a tedy zcela jiný přístup k práci s hodnotami a datovými strukturami.

2. Beztypové a jednoúčelové kontejnery

V některých programovacích jazycích (a nejedná se pouze o dynamicky typované jazyky) se setkáme s takzvanými beztypovými, popř. s jednoúčelovými kontejnery, kterými můžeme do jisté míry nahradit kontejnery s generickými typy. Typicky se jedná o implementace seznamů, front, zásobníků, různých typů stromů, obecných orientovaných i neorientovaných grafů atd. Beztypové kontejnery jsou většinou založeny na vlastnostech třídního OOP (dědění a polymorfismus) a většinou taktéž na tom, že hierarchie tříd mívá v mnoha jazycích společného předka. To tedy znamená, že pokud vytvoříme kontejner (řekněme seznam) pro prvky typu „instance třídy na vrcholu hierarchie tříd“, bude možné do takové třídy uložit jakýkoli objekt, ovšem za tu cenu, že se ztrácí informace o uloženém typu (tu je nutné získávat pro každý prvek zvlášť, pokud to jazyk díky RTTI umožňuje).

Podobné řešení nabízela Java před verzí 5.

Naopak je mnohdy možné vytvořit takzvané jednoúčelové kontejnery. Ty dokážou ukládat prvky jediného typu, popř. v OOP jazycích i odvozeného typu (potomci třídy). Popř. se může jednat o prvky implementující či splňující nějaké rozhraní. Typickým příkladem může být pole či řez v jazyku Go. Při použití jednoúčelových kontejnerů se informace o typu prvků neztratí a naopak je striktně kontrolována překladačem. Nevýhoda je ovšem zřejmá – pro každý datový typ je mnohdy nutné vytvořit prakticky stejný kontejner, jehož implementace se mnohdy odlišuje pouze v několika maličkostech.

3. Statická genericita

Generické datové typy a generické funkce lze realizovat rozličnými způsoby. Pokud samotný programovací jazyk genericitu nepodporuje, ovšem má rozumný makrosystém, lze použít (či spíše zneužít) právě tento makrosystém, kdy makra budou expandována na konkrétní datový typ (například komplexní číslo s položkami typu float), popř. na konkrétní funkci (s tím, že jméno funkce bude muset být nějakým způsobem unikátní). Jedná se ovšem o velmi křehké řešení – mnoho chybových hlášení bude používat expandovaný kód, který uživatel nenapsal atd.

V některých programovacích jazycích, například v Javě, se používá odlišný způsob, při němž se ve zdrojovém kódu konkrétní datový typ (vhodným způsobem) zapíše a překladač ho tedy zpracuje a použije pro případné typové kontroly. Ovšem interně – v generovaném kódu nebo bajtkódu – se použije nějaký obecný společný nadtyp, typicky třída Object (v závislosti na konkrétní hierarchii tříd a datových typů). Prakticky stejným způsobem je vyřešeno vytváření funkcí a metod z generických funkcí a metod.

Poznámka: existuje ještě třetí možnost, a to přímo generování zdrojového kódu. S touto možností se seznámíme níže v souvislosti s projektem Genny.

4. Dynamická genericita

V případě, že překladač programovacího jazyka vytváří kód běžící ve virtuálním stroji, je možné generické datové typy, popř. i generické funkce a metody vytvářet právě virtuálním strojem, a to přímo za běhu aplikace. Toto řešení má některé výhody (vytvoří se pouze tolik variant, kolik je skutečně zapotřebí), ovšem samozřejmě za tuto možnost zaplatíme pomalejším během a mnohdy i většími paměťovými nároky.

5. Použití generických datových typů v Javě

Nejprve se alespoň ve stručnosti podívejme na způsob použití generických datových typů v programovacím jazyku Java. Uvedeme si jeden z nejtypičtějších motivačních příkladů, na němž se například v učebnicích ukazují výhody generických datových typů v silně typovaných programovacích jazycích. V příkladu je vytvořen obecný seznam (jehož konkrétní implementace je založena na sekvenci prvků uložených v poli). Do tohoto seznamu můžeme vkládat libovolné objekty, přesněji řečeno instance jakékoli třídy. Proč tomu tak je? Seznam je kontejnerem pro objekty typu Object a právě třída Object leží na vrcholu hierarchie všech tříd Javy (jedná se o stromovou strukturu s jediným kořenem). Platí zde tedy jeden z principů třídního OOP – potomek může nahradit předka. Ve zdrojovém kódu vidíme, že do seznamu lze vložit i celé číslo, ovšem v tomto případě je interně použit takzvaný boxing, v němž je numerická hodnota nahrazena objektem, zde konkrétně instancí třídy Integer:

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
import java.awt.Color;
 
public class Test1 {
  public static void main(String[] args) {
    List l = new ArrayList();
    l.add(new Object());
    l.add("foobar");
    l.add(42);
    l.add(Color.green);
 
    for (Object i : l) {
      System.out.println(i);
    }
  }
}

Mimochodem, interně, tedy na úrovni bajtkódu, vypadá boxing následovně (volá se statická metoda Integer.valueOf):

32: bipush    42
34: invokestatic #7         // Method java/lang/Integer.valueOf:(I)Ljava/lang/Integer;
37: invokeinterface #5, 2      // InterfaceMethod java/util/List.add:(Ljava/lang/Object;)Z

Výše uvedené řešení má mnoho nevýhod. Překladač (nikoli ovšem runtime) ztrácí informace o tom, jaké typy objektů jsou vlastně v seznamu uloženy. Proto například není možné přeložit následující program, a to přesto, že sémanticky je zdánlivě v pořádku – do seznamu jsme uložili pouze řetězce, takže by mělo být možné volat pro všechny prvky seznamu metodu length(). Ovšem z pohledu překladače jsou všechny prvky (netypového) seznamu typu Object, takže to přímo možné není:

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
import java.awt.Color;
 
public class Test2 {
  public static void main(String[] args) {
    List l = new ArrayList();
    l.add("foo");
    l.add("bar");
    l.add("baz");
 
    String s = l.get(0);
    System.out.println(s.length());
  }
}

Výsledek pokusu o překlad dopadne neslavně:

Test2.java:8: warning: [unchecked] unchecked call to add(E) as a member of the raw type List
    l.add("foo");
       ^
 where E is a type-variable:
  E extends Object declared in interface List
Test2.java:9: warning: [unchecked] unchecked call to add(E) as a member of the raw type List
    l.add("bar");
       ^
 where E is a type-variable:
  E extends Object declared in interface List
Test2.java:10: warning: [unchecked] unchecked call to add(E) as a member of the raw type List
    l.add("baz");
       ^
 where E is a type-variable:
  E extends Object declared in interface List
Test2.java:12: error: incompatible types
    String s = l.get(0);
            ^
 required: String
 found:  Object
1 error
3 warnings
Poznámka: navíc je ještě nutné počítat s tím, že namísto objektu může být do seznamu uložena hodnota null, takže v takovém případě by příklad zhavaroval na populární výjimce typu java.lang.NullPointerException.

Jedno z řešení, které pochází z prehistorické doby Javy 1.4, je založeno na explicitním přetypování prvku:

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
import java.awt.Color;
 
public class Test3 {
  public static void main(String[] args) {
    List l = new ArrayList();
    l.add("foo");
    l.add("bar");
    l.add("baz");
 
    String s = (String)l.get(0);
    System.out.println(s.length());
  }
}

Na úrovni bajtkódu vypadá načtení prvku, kontrola jeho typu a vytištění délky řetězce následovně:

// získání prvku z kolekce, kontrola typu objektu
35: aload_1
36: iconst_0
37: invokeinterface #8, 2      // InterfaceMethod java/util/List.get:(I)Ljava/lang/Object;
42: checkcast   #9         // class java/lang/String
45: astore_2
 
// metoda, která se bude volat
46: getstatic   #10         // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
 
// získání délky řetězce s jeho výpisem
49: aload_2
50: invokevirtual #11         // Method java/lang/String.length:()I
53: invokevirtual #12         // Method java/io/PrintStream.println:(I)V

Mnohem lepší řešení spočívá ve specifikaci typu prvků kolekce. Jedná se o informaci použitou překladačem, která mj. umožňuje provádět lepší typovou kontrolu:

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
import java.awt.Color;
 
public class Test4 {
  public static void main(String[] args) {
    List<String> l = new ArrayList<String>();
    l.add(new Object());
    l.add("foobar");
    l.add(42);
    l.add(Color.green);
 
    for (String s : l) {
      System.out.println(s.length());
    }
  }
}

Tento demonstrační příklad se ovšem opět nepřeloží, a to z toho důvodu, že se do seznamu, který má obsahovat pouze řetězce, snažíme přidat prvky odlišných typů. Chybové hlášení vypadá na starší verzi Javy následovně:

Test4.java:8: error: no suitable method found for add(Object)
    l.add(new Object());
     ^
  method List.add(int,String) is not applicable
   (actual and formal argument lists differ in length)
  method List.add(String) is not applicable
   (actual argument Object cannot be converted to String by method invocation conversion)
  method Collection.add(String) is not applicable
   (actual argument Object cannot be converted to String by method invocation conversion)
Test4.java:10: error: no suitable method found for add(int)
    l.add(42);
     ^
  method List.add(int,String) is not applicable
   (actual and formal argument lists differ in length)
  method List.add(String) is not applicable
   (actual argument int cannot be converted to String by method invocation conversion)
  method Collection.add(String) is not applicable
   (actual argument int cannot be converted to String by method invocation conversion)
Test4.java:11: error: no suitable method found for add(Color)
    l.add(Color.green);
     ^
  method List.add(int,String) is not applicable
   (actual and formal argument lists differ in length)
  method List.add(String) is not applicable
   (actual argument Color cannot be converted to String by method invocation conversion)
  method Collection.add(String) is not applicable
   (actual argument Color cannot be converted to String by method invocation conversion)
3 errors

V korektně zapsaném zdrojovém kódu jsou do seznamu ukládány pouze řetězce:

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
import java.awt.Color;
 
public class Test5 {
  public static void main(String[] args) {
    List<String> l = new ArrayList<String>();
    l.add("foo");
    l.add("bar");
    l.add("baz");
    l.add(Integer.toString(42));
 
    for (String s : l) {
      System.out.println(s.length());
    }
  }
}
Poznámka: v novějších verzích Javy je možné zdrojový kód ještě nepatrně zkrátit a zpřehlednit s využitím „diamantu“ – druhá specifikace typu seznamu se nahradí pouze zápisem <>.

Díky tomu, že překladač zná typ kolekce (a tedy i typ prvků ukládaných do seznamu), je možné programovou smyčku, která vytiskne délky všech řetězců v seznamu, přeložit do bajtkódu následujícím způsobem:

47: aload_1
48: invokeinterface #9, 1      // InterfaceMethod java/util/List.iterator:()Ljava/util/Iterator;
53: astore_2
 
// začátek programové smyčky
54: aload_2
 
// test, zda kolekce obsahuje další prvek
55: invokeinterface #10, 1      // InterfaceMethod java/util/Iterator.hasNext:()Z
 
// pokud prvek neexistuje, ukončení programové smyčky
60: ifeq     86
63: aload_2
 
// získání prvku z kolekce, kontrola typu objektu
64: invokeinterface #11, 1      // InterfaceMethod java/util/Iterator.next:()Ljava/lang/Object;
69: checkcast   #12         // class java/lang/String
72: astore_3
 
// metoda, která se bude volat
73: getstatic   #13         // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
 
// získání délky řetězce s jeho výpisem
76: aload_3
77: invokevirtual #14         // Method java/lang/String.length:()I
80: invokevirtual #15         // Method java/io/PrintStream.println:(I)V
 
// pokračování smyčky (začátek další iterace s testem na začátku)
83: goto     54

6. Type erasure v Javě

V Javě se navíc setkáme s takzvaným type erasure. Jedná se o odstranění informace o generickém typu překladačem při vytváření bajtkódu. To má několik důsledků – striktní typová kontrola je prováděna v době překladu (compile time), ovšem typová informace (například o typu prvků kontejneru) je v čase běhu (runtime) ztracena. Ověřit si to ostatně můžeme na následujícím jednoduchém příkladu, v němž jsou vytvořeny dvě kolekce, každá s prvky jiného typu. Následně si necháme vypsat jména kolekcí a dokonce můžeme porovnat, zda jsou kolekce implementovány stejnou třídou či nikoli:

import java.util.Collection;
import java.util.ArrayList;
import java.awt.Color;
 
public class Test6 {
  public static void main(String[] args) {
    Collection<String> l1 = new ArrayList<String>();
    Collection<Integer> l2 = new ArrayList<Integer>();
 
    System.out.println(l1.getClass().getName());
    System.out.println(l2.getClass().getName());
 
    System.out.println(l1.getClass() == l2.getClass());
  }
}

Po spuštění tohoto demonstračního příkladu získáme dvakrát stejné jméno třídy. Na posledním řádku je patrné, že jsou třídy (z pohledu virtuálního stroje v Runtime) skutečně shodné:

java.util.ArrayList
java.util.ArrayList
true

Jen pro úplnost si ukažme, jak je takové porovnání tříd dvou objektů (tedy využití RTTI) realizováno v bajtkódu:

// zavolání getClass u prvního objektu
45: aload_1
46: invokevirtual #5         // Method java/lang/Object.getClass:()Ljava/lang/Class;
 
// zavolání getClass u prvního objektu
49: aload_2
50: invokevirtual #5         // Method java/lang/Object.getClass:()Ljava/lang/Class;
 
// porovnání se skokem
53: if_acmpne   60
56: iconst_1
// skok za "else"
57: goto     61
60: iconst_0

7. Generické datové typy v programovacím jazyku Rust

Generické datové typy jsou podporovány i dalším (i když mnohdy nepřímým) konkurentem Go – programovacím jazykem Rust. Generické typy v Rustu mohou při správném použití zjednodušit tvorbu znovupoužitelného programového kódu a současně zajistit silnou typovou kontrolu při překladu (což jsou bez použití generických typů mnohdy současně nesplnitelné požadavky). Podívejme se nejprve na jednoduchý motivační příklad, v němž prozatím nejsou použity generické datové typy. Jedná se o implementaci datového typu (struktury) představujícího komplexní čísla. První verze vypadá takto – Complex je zde skutečně pouhá datová struktura:

struct Complex {
  real: f32,
  imag: f32,
}
 
fn main() {
  let c1 = Complex{real:10.0, imag:20.0};
  let c2 = Complex{real:10.1, imag:20.1};
  let c3 = Complex{real:10.2, imag:20.2};
  let c4 = Complex{real:1., imag:2.};
 
  println!("{}+{}i", c1.real, c1.imag);
  println!("{}+{}i", c2.real, c2.imag);
  println!("{}+{}i", c3.real, c3.imag);
  println!("{}+{}i", c4.real, c4.imag);
}

V tomto zdrojovém kódu je deklarováno, že reálná a imaginární složka je představována datovým typem float/single, což je překladačem striktně hlídáno (a to mnohem silněji, než například v céčku, podobně silně, jako je tomu v Go). Pokud se například pokusíme do reálné či imaginární složky vložit celé číslo, dojde k chybě při překladu:

struct Complex {
  real: f32,
  imag: f32,
}
 
fn main() {
  let c1 = Complex{real:10, imag:20};
  let c2 = Complex{real:10.1, imag:20.1};
  let c3 = Complex{real:10.2, imag:20.2};
  let c4 = Complex{real:1, imag:2};
 
  println!("{}+{}i", c1.real, c1.imag);
  println!("{}+{}i", c2.real, c2.imag);
  println!("{}+{}i", c3.real, c3.imag);
  println!("{}+{}i", c4.real, c4.imag);
}

Při pokusu o překlad tohoto příkladu by se mělo vypsat následující chybové hlášení, a to pro všechny výskyty hodnoty odlišného datového typu:

error[E0308]: mismatched types
 --> test.rs:7:27
 |
7 |   let c1 = Complex{real:10, imag:20};
 |              ^^ expected f32, found integral variable
 |
 = note: expected type `f32`
 = note:  found type `{integer}`
 
error[E0308]: mismatched types
 --> test.rs:7:36
 |
7 |   let c1 = Complex{real:10, imag:20};
 |                  ^^ expected f32, found integral variable
 |
 = note: expected type `f32`
 = note:  found type `{integer}`
 
error[E0308]: mismatched types
 --> test.rs:10:27
  |
10 |   let c4 = Complex{real:1, imag:2};
  |              ^ expected f32, found integral variable
  |
  = note: expected type `f32`
  = note:  found type `{integer}`
 
error[E0308]: mismatched types
 --> test.rs:10:35
  |
10 |   let c4 = Complex{real:1, imag:2};
  |                  ^ expected f32, found integral variable
  |
  = note: expected type `f32`
  = note:  found type `{integer}`
 
error: aborting due to 4 previous errors
Poznámka: podle očekávání nebude překlad dokončen ani ve chvíli, kdy se namísto typu float/single použijí konstanty datového typu double.

Předchozí demonstrační příklad sice fungoval korektně a podle všech předpokladů, ovšem jen ve chvíli, kdy nám postačovalo použití komplexních čísel, jejichž složky byly reprezentovány typem float/single. Ovšem je jen otázkou času, kdy nějaký vývojář bude chtít použít podobný kód, ovšem například pro datový typ double, pro typ „zlomek“ atd. V takovém případě může být nejvýhodnější deklaraci datové struktury upravit takovým způsobem, aby se konkrétní typ složek komplexního čísla rozpoznal až v době překladu na základě typů konkrétních hodnot či výrazů použitých pro konstrukci datové struktury.

Poznámka: pokud vám příklad s komplexními čísly připadá příliš umělý, představte si místo něho například vektor nebo matici a funkce pro jejich zpracování.

Programovací jazyk Rust tento přístup podporuje, protože umožňuje následující styl deklarace (znak T není klíčovým slovem, ovšem je v kontextu generických datových typů často používán, takže tento úzus taktéž dodržíme):

struct Complex<T> {
  real: T,
  imag: T,
}

Tento zápis znamená, že se za T při překladu doplní konkrétní rozpoznaný datový typ, což si ostatně můžeme snadno vyzkoušet:

fn main() {
  let c1 = Complex{real:10, imag:20};
  let c2 = Complex{real:10.1, imag:20.1};
  let c3 = Complex{real:10.2f64, imag:20.2f64};
  let c4 = Complex{real:true, imag:false};
 
  println!("{}+{}i", c1.real, c1.imag);
  println!("{}+{}i", c2.real, c2.imag);
  println!("{}+{}i", c3.real, c3.imag);
  println!("{}+{}i", c4.real, c4.imag);
}

Ve chvíli, kdy se pokusíme o kombinaci různých typů, budeme na to upozorněni překladačem, protože typ reálné i imaginární složky musí být totožný:

fn main() {
  let c1 = Complex{real:10, imag:true};
 
  println!("{}+{}i", c1.real, c1.imag);
}

S výsledkem:

error[E0308]: mismatched types
 --> test.rs:7:36
 |
7 |   let c1 = Complex{real:10, imag:true};
 |                  ^^^^ expected integral variable, found bool
 |
 = note: expected type `{integer}`
 = note:  found type `bool`

error: aborting due to previous error

Jinými slovy – typ datové struktury Complex je parametrizovatelný, ovšem současně je stále zajištěna typová kontrola (nejedná se tedy o nic ve smyslu Complex(Object, Object), tedy o řešení, které jsme viděli ve světě Javy 1.4 :-).

8. Generické funkce v Rustu

V programovacím jazyku Rust je možné kromě deklarace generických datových typů vytvářet i generické funkce, tj. funkce, u nichž lze specifikovat parametrizovatelné typy argumentů i návratový typ. Podívejme se nyní na sice poněkud umělý, ale o to kratší demonstrační příklad. V tomto příkladu nejprve deklarujeme výčtový typ a následně funkci, která akceptuje dva parametry typu i32 (celé číslo se znaménkem) a třetí parametr, na základě jehož hodnoty funkce vrátí buď první či druhý parametr. Nejprve si povšimněte, jak se používá výčtový typ (má vlastní jmenný prostor, proto se zapisuje stylem Item::First a nikoli pouze First). Použití konstrukce match je v tomto případě idiomatické a mnohem lepší, než pokus o použití if, a to z toho důvodu, že překladač sám zkontroluje, zda v konstrukci match korektně reagujeme na všechny možné vstupy (což samozřejmě děláme :-):

enum Item {
  First,
  Second,
}
 
fn select_item(first_item:i32, second_item:i32, item:Item) -> i32 {
  match item {
    Item::First => first_item,
    Item::Second => second_item,
  }
}
 
fn main() {
  let x = 10;
  let y = 20;
  println!("1st item = {}", select_item(x, y, Item::First));
  println!("2nd item = {}", select_item(x, y, Item::Second));

}

Po překladu a spuštění by se na standardní výstup měly vypsat následující dva řádky znamenající, že poprvé funkce select_item vybrala a vrátila první argument (resp. zde jeho kopii!) a podruhé druhý argument:

1st item = 10
2nd item = 20

Funkce select_item v podobě, v jaké jsme si ji ukázali, není příliš použitelná ani obecná, protože ji ve skutečnosti lze volat pouze s parametry typu i32. Pokusme se tedy vytvořit podobnou funkci, ovšem generickou. V tomto případě to znamená, že typy prvních dvou parametrů musí být shodné a musí odpovídat návratovému typu funkce – ta totiž nemá provádět žádné konverze, pouze vybírat mezi prvním a druhým argumentem. Takto navržená generická funkce může vypadat následovně (povšimněte si především zápisu <T> za jménem funkce):

fn select_item<T>(first_item:T, second_item:T, item:Item) -> T {
  match item {
    Item::First => first_item,
    Item::Second => second_item,
  }
}

Nově deklarovanou funkci je následně možné použít pro různé typy argumentů, samozřejmě za předpokladu, že oba dva argumenty budou stejného typu. Opět si to ukažme:

enum Item {
  First,
  Second,
}
 
fn select_item<T>(first_item:T, second_item:T, item:Item) -> T {
  match item {
    Item::First => first_item,
    Item::Second => second_item,
  }
}
 
fn main() {
  let x = 10.1;
  let y = 20.2;
  println!("1st item = {}", select_item(x, y, Item::First));
  println!("2nd item = {}", select_item(x, y, Item::Second));
 
  let z:i32 = 10;
  let w:i32 = 20;
  println!("1st item = {}", select_item(z, w, Item::First));
  println!("2nd item = {}", select_item(z, w, Item::Second));
 
  let a = true;
  let b = false;
  println!("1st item = {}", select_item(a, b, Item::First));
  println!("2nd item = {}", select_item(a, b, Item::Second));
}

Po spuštění tohoto demonstračního příkladu získáme následující řádky vypsané na standardní výstup:

1st item = 10.1
2nd item = 20.2
1st item = 10
2nd item = 20
1st item = true
2nd item = false

9. Generické funkce a silná typová kontrola v Rustu

V předchozí kapitole jsme si řekli, že překladač pro novou podobu funkce select_item skutečně kontroluje, zda jsou typy prvních dvou argumentů shodné. Pojďme si toto tvrzení ověřit:

enum Item {
  First,
  Second,
}
 
fn select_item<T>(first_item:T, second_item:T, item:Item) -> T {
  match item {
    Item::First => first_item,
    Item::Second => second_item,
  }
}
 
fn main() {
  let x = 10.1;
  let y = 20;
  println!("1st item = {}", select_item(x, y, Item::First));
  println!("2nd item = {}", select_item(x, y, Item::Second));
 
  let z:f32 = 10;
  let w:i32 = 20;
  println!("1st item = {}", select_item(z, w, Item::First));
  println!("2nd item = {}", select_item(z, w, Item::Second));
 
  let a = 10;
  let b = false;
  println!("1st item = {}", select_item(a, b, Item::First));
  println!("2nd item = {}", select_item(a, b, Item::Second));
}

Spusťme nyní překladač na tento zdrojový kód, aby bylo patrné, jak pracuje statická typová kontrola (navíc je ukázána i kontrola typů proměnných a hodnot přiřazovaných do proměnných, což je ostatně jedna ze základních činností překladače Rustu):

error[E0308]: mismatched types
 --> test.rs:16:46
  |
16 |   println!("1st item = {}", select_item(x, y, Item::First));
  |                       ^ expected floating-point variable, found integral variable
<std macros>:2:27: 2:58 note: in this expansion of format_args!
<std macros>:3:1: 3:54 note: in this expansion of print! (defined in <std macros>)
test.rs:16:5: 16:63 note: in this expansion of println! (defined in <std macros>)
  |
  = note: expected type `{float}`
  = note:  found type `{integer}`
 
error[E0308]: mismatched types
 --> test.rs:17:46
  |
17 |   println!("2nd item = {}", select_item(x, y, Item::Second));
  |                       ^ expected floating-point variable, found integral variable
<std macros>:2:27: 2:58 note: in this expansion of format_args!
<std macros>:3:1: 3:54 note: in this expansion of print! (defined in <std macros>)
test.rs:17:5: 17:64 note: in this expansion of println! (defined in <std macros>)
  |
  = note: expected type `{float}`
  = note:  found type `{integer}`
 
error[E0308]: mismatched types
 --> test.rs:19:17
  |
19 |   let z:f32 = 10;
  |         ^^ expected f32, found integral variable
  |
  = note: expected type `f32`
  = note:  found type `{integer}`
 
error[E0308]: mismatched types
 --> test.rs:21:46
  |
21 |   println!("1st item = {}", select_item(z, w, Item::First));
  |                       ^ expected f32, found i32
<std macros>:2:27: 2:58 note: in this expansion of format_args!
<std macros>:3:1: 3:54 note: in this expansion of print! (defined in <std macros>)
test.rs:21:5: 21:63 note: in this expansion of println! (defined in <std macros>)
 
error[E0308]: mismatched types
 --> test.rs:22:46
  |
22 |   println!("2nd item = {}", select_item(z, w, Item::Second));
  |                       ^ expected f32, found i32
<std macros>:2:27: 2:58 note: in this expansion of format_args!
<std macros>:3:1: 3:54 note: in this expansion of print! (defined in <std macros>)
test.rs:22:5: 22:64 note: in this expansion of println! (defined in <std macros>)
 
error[E0308]: mismatched types
 --> test.rs:26:46
  |
26 |   println!("1st item = {}", select_item(a, b, Item::First));
  |                       ^ expected integral variable, found bool
<std macros>:2:27: 2:58 note: in this expansion of format_args!
<std macros>:3:1: 3:54 note: in this expansion of print! (defined in <std macros>)
test.rs:26:5: 26:63 note: in this expansion of println! (defined in <std macros>)
  |
  = note: expected type `{integer}`
  = note:  found type `bool`
 
error[E0308]: mismatched types
 --> test.rs:27:46
  |
27 |   println!("2nd item = {}", select_item(a, b, Item::Second));
  |                       ^ expected integral variable, found bool
<std macros>:2:27: 2:58 note: in this expansion of format_args!
<std macros>:3:1: 3:54 note: in this expansion of print! (defined in <std macros>)
test.rs:27:5: 27:64 note: in this expansion of println! (defined in <std macros>)
  |
  = note: expected type `{integer}`
  = note:  found type `bool`
 
error: aborting due to 7 previous errors

10. Stav podpory generických datových typů v jazyce Go

V současnosti nejsou generické datové typy ani generické funkce v programovacím jazyce Go přímo podporovány, i když existuje hned několik návrhů na jejich zavedení do nové verze jazyka, která nese prozatímní označení Go 2. Zkusme se podívat, jaké problémy neexistence generických typů může přinášet. Začněme zcela jednoduchou funkcí určenou pro součet dvou celých čísel. Tu lze zapsat takto:

func add(x int, y int) int {
  return x + y
}

Pokud budeme chtít tuto funkci zobecnit, aby sečetla numerické hodnoty libovolného typu a vrátila typově správný výsledek, brzy narazíme. Už jen z toho důvodu, že funkce (jejich názvy) nelze v Go přetěžovat, takže v jednom modulu nemůžeme vytvořit funkci stejného jména, pouze s jinými typy parametrů a návratové hodnoty:

func add(x float32, y float32) float32 {
  return x + y
}

To si ostatně můžeme velmi snadno otestovat:

package main
 
import "fmt"
 
func add(x int, y int) int {
    return x + y
}
 
func add(x float32, y float32) float32 {
    return x + y
}
 
func main() {
    fmt.Println(add(1, 2))
    fmt.Println(add(1.1, 2.2))
}

Pokus o překlad tohoto demonstračního příkladu skončí s chybou:

$ go build add2.go 
 
# command-line-arguments
./add2.go:9:6: add redeclared in this block
    previous declaration at ./add2.go:5:24
Poznámka: na druhou stranu lze toto omezení chápat. To, že funkce lze přetěžovat (například v C++) přináší i mnohé problémy související mj. se jmény funkcí (Name mangling) a tím pádem i s podporou takových funkcí a metod v IDE, debuggerech apod. To stejné lze říci i o generických datových typech, pokud se jejich jména exportují.

11. Příklad omezení současné verze Go

Pro příklady omezení, které nám současná verze programovacího jazyka Go v některých případech klade, nemusíme chodit daleko. Připomeňme si například články o frameworku Gonum, který do určité míry reflektuje možnosti balíčku Numpy pro Python. Zatímco v Numpy lze pracovat s vektory a maticemi, jejichž prvky jsou různých typů, v balíčcích Gonum je tomu jinak – zde se primárně pracuje s prvky typu float64, a to i v případech, kdy by z různých důvodů postačovalo použít prvky float32 nebo naopak complex64, popř. complex128.

Takto se pracuje s vektory, jejichž prvky jsou striktně omezeny na typ float64:

package main
 
import (
    "fmt"
    "gonum.org/v1/gonum/mat"
)
 
func main() {
    v1 := mat.NewVecDense(5, nil)
    v2 := mat.NewVecDense(5, []float64{1, 0, 2, 0, 3})
 
    fmt.Printf("dot(v1, v1): %f\n", mat.Dot(v1, v1))
    fmt.Printf("dot(v1, v2): %f\n", mat.Dot(v1, v2))
    fmt.Printf("dot(v2, v2): %f\n", mat.Dot(v2, v2))
    fmt.Printf("max(v2):   %f\n", mat.Max(v2))
    fmt.Printf("min(v2):   %f\n", mat.Min(v2))
    fmt.Printf("sum(v2):   %f\n", mat.Sum(v2))
}

A takto s maticemi:

package main
 
import (
    "fmt"
    "gonum.org/v1/gonum/mat"
)
 
func main() {
    d := mat.NewDiagDense(10, []float64{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10})
    fmt.Printf("Value:\n%v\n\n", mat.Formatted(d))
 
    d.SetDiag(1, 100)
    fmt.Printf("Value:\n%v\n\n", mat.Formatted(d))
}

12. Projekt Genny

Jak již víme, generické datové typy ani generické funkce nejsou jazykem Go přímo podporovány. Dokonce ani nemůžeme použít systém maker, protože ten Go neobsahuje. Zbývá nám tedy poslední možnost – nahradit makra a jejich expanze externím nástrojem, který (v ideálním případě) přečte korektní zdrojový kód naprogramovaný v Go a vygeneruje nový kód, v němž dojde k náhradě generického typu za konkrétní datový typ nebo typy.

Tento nástroj se jmenuje Genny a nainstalovat ho můžeme následujícím způsobem:

go get github.com/cheekybits/genny

Po instalaci by měl být k dispozici příkaz genny:

$ genny
 
usage: genny [{flags}] gen "{types}"
 
gen - generates type specific code from generic code.
get <package/file> - fetch a generic template from the online library and gen it.
 
{flags} - (optional) Command line flags (see below)
{types} - (required) Specific types for each generic type in the source
{types} format: {generic}={specific}[,another][ {generic2}={specific2}]
 
Examples:
 Generic=Specific
 Generic1=Specific1 Generic2=Specific2
 Generic1=Specific1,Specific2 Generic2=Specific3,Specific4
 
Flags:
 -in string
    file to parse instead of stdin
 -out string
    file to save output to instead of stdout
 -pkg string
    package name for generated files

Tento nástroj nám umožňuje například z následujícího kódu (obsahujícího generický typ):

type NumberType generic.Number
 
func NumberTypeMax(a, b NumberType) NumberType {
    if a > b {
        return a
    }
    return b
}

Vygenerovat například:

package numbers
 
func IntMax(a, b int) int {
    if a > b {
        return a
    }
    return b
}

nebo:

package numbers
 
func Float64Max(a, b float64) float64 {
    if a > b {
        return a
    }
    return b
}

atd.

K dispozici jsou dva generické datové typy, jejichž výchozí typy (před expanzí) vypadají takto:

// Type is the placeholder type that indicates a generic value.
// When genny is executed, variables of this type will be replaced with
// references to the specific types.
//   var GenericType generic.Type
type Type interface{}
 
// Number is the placehoder type that indiccates a generic numerical value.
// When genny is executed, variables of this type will be replaced with
// references to the specific types.
//   var GenericType generic.Number
type Number float64
Poznámka: existence těchto dvou typů znamená, že zdrojové kódy budou přeložitelné i ve chvíli, kdy vůbec nástroj Genny nespustíme!

13. Vygenerování kódu pro funkci pro součet dvou čísel projektem Genny

Ukažme si nyní základní vlastnosti nástroje Genny na velmi jednoduchém příkladu – na zobecněné funkci pro součet libovolných numerických hodnot. Celý podbalíček s touto funkcí může vypadat následovně (nový datový typ je vyžadován, samozřejmě se může jmenovat jinak než NumberType):

package adder
 
import "github.com/cheekybits/genny/generic"
 
type NumberType generic.Number
 
func Add(x NumberType, y NumberType) NumberType {
    return x + y
}

Výsledek budeme chtít otestovat takto:

package main
 
import "fmt"
import "add3/adder"
 
func main() {
    fmt.Println(adder.Add(1, 2))
    fmt.Println(adder.Add(1.1, 2.2))
}

Nyní si můžeme nechat vygenerovat variantu funkce Add pro všechny numerické datové typy:

$ cat adder.go | genny gen "NumberType=NUMBERS" > adder_generic.go

S tímto výsledkem:

// This file was automatically generated by genny.
// Any changes will be lost if this file is regenerated.
// see https://github.com/cheekybits/genny
 
package adder
 
func Add(x float32, y float32) float32 {
    return x + y
}
 
func Add(x float64, y float64) float64 {
    return x + y
}
 
func Add(x int, y int) int {
    return x + y
}
 
func Add(x int16, y int16) int16 {
    return x + y
}
 
func Add(x int32, y int32) int32 {
    return x + y
}
 
func Add(x int64, y int64) int64 {
    return x + y
}
 
func Add(x int8, y int8) int8 {
    return x + y
}
 
func Add(x uint, y uint) uint {
    return x + y
}
 
func Add(x uint16, y uint16) uint16 {
    return x + y
}
 
func Add(x uint32, y uint32) uint32 {
    return x + y
}
 
func Add(x uint64, y uint64) uint64 {
    return x + y
}
 
func Add(x uint8, y uint8) uint8 {
    return x + y
}
Poznámka: vidíme, že se funkce vygenerovala pro všechny numerické typy, kde došlo k náhradě NumberType za konkrétní typ. Ovšem samotné jméno funkce změněno nebylo, což vede k nepřeložitelnému kódu (přetěžování funkcí v Go není povoleno, což již ostatně víme).

14. Změna názvu funkce s generickým numerickým datovým typem

Zdrojový kód, který bude transformován nástrojem Genny, je tedy nutné upravit, a to takovým způsobem, že jméno generického datového typu (NumberType) vložíme i do názvu funkce:

package adder
 
import "github.com/cheekybits/genny/generic"
 
type NumberType generic.Number
 
func NumberTypeAdd(x NumberType, y NumberType) NumberType {
    return x + y
}

Nyní bude kód vygenerovaný nástrojem Genny vypadat odlišně – především bude přeložitelný a bude obsahovat všechny typové kontroly:

// This file was automatically generated by genny.
// Any changes will be lost if this file is regenerated.
// see https://github.com/cheekybits/genny
 
package adder
 
func Float32Add(x float32, y float32) float32 {
    return x + y
}
 
func Float64Add(x float64, y float64) float64 {
    return x + y
}
 
func IntAdd(x int, y int) int {
    return x + y
}
 
func Int16Add(x int16, y int16) int16 {
    return x + y
}
 
func Int32Add(x int32, y int32) int32 {
    return x + y
}
 
func Int64Add(x int64, y int64) int64 {
    return x + y
}
 
func Int8Add(x int8, y int8) int8 {
    return x + y
}
 
func UintAdd(x uint, y uint) uint {
    return x + y
}
 
func Uint16Add(x uint16, y uint16) uint16 {
    return x + y
}
 
func Uint32Add(x uint32, y uint32) uint32 {
    return x + y
}
 
func Uint64Add(x uint64, y uint64) uint64 {
    return x + y
}
 
func Uint8Add(x uint8, y uint8) uint8 {
    return x + y
}

15. Vygenerování testů generické funkce pro součet

I testy pro generickou funkci pro součet lze vygenerovat. Opět si to ukažme na příkladu. Nejprve samotná deklarace generického datového typu a generické funkce:

package adder
 
import "github.com/cheekybits/genny/generic"
 
type NumberType generic.Number
 
func NumberTypeAdd(x NumberType, y NumberType) NumberType {
    return x + y
}

Hlavní modul s testem – funkcí CheckNumberTypeAdd. Povšimněte si, že se ve jméně této funkce opět objevuje jméno generického datového typu:

package main
 
import "fmt"
import "add5/adder"
 
func CheckNumberTypeAdd() {
    var x NumberType
    x = adder.NumberTypeAdd(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func main() {
    CheckNumberTypeAdd()
}

Vygenerovaná podoba testů – zde se opakuje deklarace funkce main a program je tedy nepřeložitelný:

// This file was automatically generated by genny.
// Any changes will be lost if this file is regenerated.
// see https://github.com/cheekybits/genny
 
package main
 
import (
    "add5/adder"
    "fmt"
)
 
func CheckFloat32Add() {
    var x float32
    x = adder.Float32Add(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func main() {
    CheckFloat32Add()
}
 
func CheckFloat64Add() {
    var x float64
    x = adder.Float64Add(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func main() {
    CheckFloat64Add()
}
 
func CheckIntAdd() {
    var x int
    x = adder.IntAdd(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func main() {
    CheckIntAdd()
}
 
func CheckInt16Add() {
    var x int16
    x = adder.Int16Add(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func main() {
    CheckInt16Add()
}
 
func CheckInt32Add() {
    var x int32
    x = adder.Int32Add(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func main() {
    CheckInt32Add()
}
 
func CheckInt64Add() {
    var x int64
    x = adder.Int64Add(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func main() {
    CheckInt64Add()
}
 
func CheckInt8Add() {
    var x int8
    x = adder.Int8Add(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func main() {
    CheckInt8Add()
}
 
func CheckUintAdd() {
    var x uint
    x = adder.UintAdd(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func main() {
    CheckUintAdd()
}
 
func CheckUint16Add() {
    var x uint16
    x = adder.Uint16Add(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func main() {
    CheckUint16Add()
}
 
func CheckUint32Add() {
    var x uint32
    x = adder.Uint32Add(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func main() {
    CheckUint32Add()
}
 
func CheckUint64Add() {
    var x uint64
    x = adder.Uint64Add(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func main() {
    CheckUint64Add()
}
 
func CheckUint8Add() {
    var x uint8
    x = adder.Uint8Add(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func main() {
    CheckUint8Add()
}

Je tedy vyžadována ruční úprava!:

// This file was automatically generated by genny.
// Any changes will be lost if this file is regenerated.
// see https://github.com/cheekybits/genny
 
package main
 
import (
    "add5/adder"
    "fmt"
)
 
func CheckFloat32Add() {
    var x float32
    x = adder.Float32Add(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func CheckFloat64Add() {
    var x float64
    x = adder.Float64Add(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func CheckIntAdd() {
    var x int
    x = adder.IntAdd(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func CheckInt16Add() {
    var x int16
    x = adder.Int16Add(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func CheckInt32Add() {
    var x int32
    x = adder.Int32Add(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func CheckInt64Add() {
    var x int64
    x = adder.Int64Add(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func CheckInt8Add() {
    var x int8
    x = adder.Int8Add(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func CheckUintAdd() {
    var x uint
    x = adder.UintAdd(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func CheckUint16Add() {
    var x uint16
    x = adder.Uint16Add(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func CheckUint32Add() {
    var x uint32
    x = adder.Uint32Add(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func CheckUint64Add() {
    var x uint64
    x = adder.Uint64Add(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func CheckUint8Add() {
    var x uint8
    x = adder.Uint8Add(1, 2)
    fmt.Println(x)
}
 
func main() {
    CheckIntAdd()
    CheckInt8Add()
    CheckInt16Add()
    CheckInt32Add()
    CheckInt64Add()
    CheckUintAdd()
    CheckUint8Add()
    CheckUint16Add()
    CheckUint32Add()
    CheckUint64Add()
    CheckFloat32Add()
    CheckFloat64Add()
}
Poznámka: tento program – i když vyžadoval ruční zásahy – je již plně přeložitelný a spustitelný.

16. Anonymní funkce v expandovaném kódu

Předchozí příklad byl dosti umělý, ovšem ukažme si praktičtější zadání, tentokrát s anonymní funkcí, která bude implementovat porovnání dvou numerických hodnot. Na základě výsledku porovnání se vrátí buď první hodnota nebo hodnota druhá.

Otázka: proč nemůžeme použít přímo operátor <?

Implementace může vypadat následovně:

package math
 
import "github.com/cheekybits/genny/generic"
 
type ThisNumberType generic.Number
 
func ThisNumberTypeMax(fn func(a, b ThisNumberType) bool, a, b ThisNumberType) ThisNumberType {
    if fn(a, b) {
        return a
    }
    return b
}

A expanze nástroje Genny pro všechny numerické datové typy:

// This file was automatically generated by genny.
// Any changes will be lost if this file is regenerated.
// see https://github.com/cheekybits/genny
 
package math
 
func Float32Max(fn func(a, b float32) bool, a, b float32) float32 {
    if fn(a, b) {
        return a
    }
    return b
}
 
func Float64Max(fn func(a, b float64) bool, a, b float64) float64 {
    if fn(a, b) {
        return a
    }
    return b
}
 
func IntMax(fn func(a, b int) bool, a, b int) int {
    if fn(a, b) {
        return a
    }
    return b
}
 
func Int16Max(fn func(a, b int16) bool, a, b int16) int16 {
    if fn(a, b) {
        return a
    }
    return b
}
 
func Int32Max(fn func(a, b int32) bool, a, b int32) int32 {
    if fn(a, b) {
        return a
    }
    return b
}
 
func Int64Max(fn func(a, b int64) bool, a, b int64) int64 {
    if fn(a, b) {
        return a
    }
    return b
}
 
func Int8Max(fn func(a, b int8) bool, a, b int8) int8 {
    if fn(a, b) {
        return a
    }
    return b
}
 
func UintMax(fn func(a, b uint) bool, a, b uint) uint {
    if fn(a, b) {
        return a
    }
    return b
}
 
func Uint16Max(fn func(a, b uint16) bool, a, b uint16) uint16 {
    if fn(a, b) {
        return a
    }
    return b
}
 
func Uint32Max(fn func(a, b uint32) bool, a, b uint32) uint32 {
    if fn(a, b) {
        return a
    }
    return b
}
 
func Uint64Max(fn func(a, b uint64) bool, a, b uint64) uint64 {
    if fn(a, b) {
        return a
    }
    return b
}
 
func Uint8Max(fn func(a, b uint8) bool, a, b uint8) uint8 {
    if fn(a, b) {
        return a
    }
    return b
}

17. Negenerický binární strom (s konkrétními typy hodnot uzlů)

Plná síla nástroje Genny se projeví při implementaci různých kontejnerů (seznamů, zásobníků, front, stromů, grafů atd.). Ukažme si nejprve implementaci binárního stromu, který je negenerický, tj. jeho uzly mají předem daný konkrétní typ hodnot uzlů:

package main
 
import (
    "fmt"
)
 
type Item int
 
type Node struct {
    Value Item
    Left *Node
    Right *Node
}
 
type BinaryTree struct {
    Root *Node
}
 
func (bt *BinaryTree) Insert(value Item) {
    node := &Node{value, nil, nil}
    if bt.Root == nil {
        bt.Root = node
    } else {
        insertNode(bt.Root, node)
    }
}
 
func insertNode(node, newNode *Node) {
    if newNode.Value < node.Value {
        if node.Left == nil {
            node.Left = newNode
        } else {
            insertNode(node.Left, newNode)
        }
    } else {
        if node.Right == nil {
            node.Right = newNode
        } else {
            insertNode(node.Right, newNode)
        }
    }
}
 
func printTree(node *Node, level int) {
    if node != nil {
        format := ""
        for i := 0; i < level; i++ {
            format += "    "
        }
        format += "---[ "
        level++
        printTree(node.Left, level)
        fmt.Printf(format+"%v\n", node.Value)
        printTree(node.Right, level)
    }
}
 
func main() {
    var bt BinaryTree
    bt.Insert(8)
 
    bt.Insert(3)
    bt.Insert(11)
 
    bt.Insert(1)
    bt.Insert(0)
    bt.Insert(2)
 
    bt.Insert(5)
    bt.Insert(4)
    bt.Insert(6)
 
    bt.Insert(9)
    bt.Insert(8)
    bt.Insert(10)
 
    bt.Insert(13)
    bt.Insert(12)
    bt.Insert(14)
 
    printTree(bt.Root, 0)
}

Tento příklad je plně funkční – vytvoří vyvážený binární strom s patnácti uzly:

           ---[ 0
       ---[ 1
           ---[ 2
    ---[ 3
           ---[ 4
       ---[ 5
           ---[ 6
---[ 8
           ---[ 8
       ---[ 9
           ---[ 10
    ---[ 11
           ---[ 12
       ---[ 13
           ---[ 14

18. Generický binární strom

Zkusme si nyní předchozí příklad přepsat takovým způsobem, aby byl binární strom generický, tj. aby ho bylo možné použít pro různé typy uzlů a přitom se zachovala typová bezpečnost:

package main
 
import (
    "fmt"
    "github.com/cheekybits/genny/generic"
)
 
type Item generic.Number
 
type ItemNode struct {
    Value Item
    Left *ItemNode
    Right *ItemNode
}
 
type ItemBinaryTree struct {
    Root *ItemNode
}
 
func (bt *ItemBinaryTree) Insert(value Item) {
    node := &ItemNode{value, nil, nil}
    if bt.Root == nil {
        bt.Root = node
    } else {
        insertItemNode(bt.Root, node)
    }
}
 
func insertItemNode(node, newNode *ItemNode) {
    if newNode.Value < node.Value {
        if node.Left == nil {
            node.Left = newNode
        } else {
            insertItemNode(node.Left, newNode)
        }
    } else {
        if node.Right == nil {
            node.Right = newNode
        } else {
            insertItemNode(node.Right, newNode)
        }
    }
}
 
func printItemTree(node *ItemNode, level int) {
    if node != nil {
        format := ""
        for i := 0; i < level; i++ {
            format += "    "
        }
        format += "---[ "
        level++
        printItemTree(node.Left, level)
        fmt.Printf(format+"%v\n", node.Value)
        printItemTree(node.Right, level)
    }
}

Vygenerovat si můžeme například variantu pro hodnoty typu float32:

$ cat binary_tree_generic.go | genny gen "Item=float32 > b.go

S výsledkem:

// This file was automatically generated by genny.
// Any changes will be lost if this file is regenerated.
// see https://github.com/cheekybits/genny
 
package main
 
import "fmt"
 
type Float32Node struct {
    Value float32
    Left *Float32Node
    Right *Float32Node
}
 
type Float32BinaryTree struct {
    Root *Float32Node
}
 
func (bt *Float32BinaryTree) Insert(value float32) {
    node := &Float32Node{value, nil, nil}
    if bt.Root == nil {
        bt.Root = node
    } else {
        insertFloat32Node(bt.Root, node)
    }
}
 
func insertFloat32Node(node, newNode *Float32Node) {
    if newNode.Value < node.Value {
        if node.Left == nil {
            node.Left = newNode
        } else {
            insertFloat32Node(node.Left, newNode)
        }
    } else {
        if node.Right == nil {
            node.Right = newNode
        } else {
            insertFloat32Node(node.Right, newNode)
        }
    }
}
 
func printFloat32Tree(node *Float32Node, level int) {
    if node != nil {
        format := ""
        for i := 0; i < level; i++ {
            format += "    "
        }
        format += "---[ "
        level++
        printFloat32Tree(node.Left, level)
        fmt.Printf(format+"%v\n", node.Value)
        printFloat32Tree(node.Right, level)
    }
}

Výsledek při volbě typu Int64:

type Int64Node struct {
    Value int64
    Left *Int64Node
    Right *Int64Node
}
 
type Int64BinaryTree struct {
    Root *Int64Node
}
 
func (bt *Int64BinaryTree) Insert(value int64) {
    node := &Int64Node{value, nil, nil}
    if bt.Root == nil {
        bt.Root = node
    } else {
        insertInt64Node(bt.Root, node)
    }
}
 
func insertInt64Node(node, newNode *Int64Node) {
    if newNode.Value < node.Value {
        if node.Left == nil {
            node.Left = newNode
        } else {
            insertInt64Node(node.Left, newNode)
        }
    } else {
        if node.Right == nil {
            node.Right = newNode
        } else {
            insertInt64Node(node.Right, newNode)
        }
    }
}
 
func printInt64Tree(node *Int64Node, level int) {
    if node != nil {
        format := ""
        for i := 0; i < level; i++ {
            format += "    "
        }
        format += "---[ "
        level++
        printInt64Tree(node.Left, level)
        fmt.Printf(format+"%v\n", node.Value)
        printInt64Tree(node.Right, level)
    }
}

A konečně – nemusí se jednat o binární strom, jehož prvky jsou čísla. Vyzkoušejme si variantu s řetězci:

// This file was automatically generated by genny.
// Any changes will be lost if this file is regenerated.
// see https://github.com/cheekybits/genny
 
package main
 
import "fmt"
 
type StringNode struct {
    Value string
    Left *StringNode
    Right *StringNode
}
 
type StringBinaryTree struct {
    Root *StringNode
}
 
func (bt *StringBinaryTree) Insert(value string) {
    node := &StringNode{value, nil, nil}
    if bt.Root == nil {
        bt.Root = node
    } else {
        insertStringNode(bt.Root, node)
    }
}
 
func insertStringNode(node, newNode *StringNode) {
    if newNode.Value < node.Value {
        if node.Left == nil {
            node.Left = newNode
        } else {
            insertStringNode(node.Left, newNode)
        }
    } else {
        if node.Right == nil {
            node.Right = newNode
        } else {
            insertStringNode(node.Right, newNode)
        }
    }
}
 
func printStringTree(node *StringNode, level int) {
    if node != nil {
        format := ""
        for i := 0; i < level; i++ {
            format += "    "
        }
        format += "---[ "
        level++
        printStringTree(node.Left, level)
        fmt.Printf(format+"%v\n", node.Value)
        printStringTree(node.Right, level)
    }
}
 
func main() {
    var bt StringBinaryTree
    bt.Insert("8")
 
    bt.Insert("3")
    bt.Insert("11")
 
    bt.Insert("1")
    bt.Insert("0")
    bt.Insert("2")
 
    bt.Insert("5")
    bt.Insert("4")
    bt.Insert("6")
 
    bt.Insert("9")
    bt.Insert("8")
    bt.Insert("10")

    bt.Insert("13")
    bt.Insert("12")
    bt.Insert("14")
 
    printStringTree(bt.Root, 0)
}
Po spuštění posledního příkladu dostaneme nevyvážený strom, což je zajímavé, když se původně jednalo o strom vyvážený (při použití čísel). Proč tomu tak je?
              ---[ 0
           ---[ 1
              ---[ 10
       ---[ 11
                  ---[ 12
              ---[ 13
                  ---[ 14
           ---[ 2
    ---[ 3
           ---[ 4
       ---[ 5
           ---[ 6
---[ 8
       ---[ 8
    ---[ 9

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně šest až sedm megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 Test1.java netypovaný seznam implementovaný v Javě https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article59/Tes­t1.java
2 Test2.java nepřeložitelný příklad – ztráta informace o typu prvků seznamu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article59/Tes­t2.java
3 Test3.java explicitní přetypování prvků přímo ve zdrojovém kódu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article59/Tes­t3.java
4 Test4.java typovaný seznam implementovaný v Javě https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article59/Tes­t4.java
5 Test5.java vylepšená a přeložitelná varianta předchozího příkladu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article59/Tes­t5.java
6 Test6.java type erasure v Javě https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article59/Tes­t6.java
       
7 generic_struct.rs generická datová struktura v Rustu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article59/ge­neric_struct.rs
8 generic_function.rs generická funkce v Rustu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article59/ge­neric_function.rs
9 generic_function_type_error.rs test kontrol prováděných překladačem https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article59/ge­neric_function_type_error­.rs
       
10 add1.go negenerická funkce v Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article59/add1.go
11 add2.go pokus o přetížení funkcí v Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article59/add2.go
12 add3 generická funkce (Genny) https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article59/add3
13 add4 vylepšení generické funkce (Genny) https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article59/add4
       
14 binary_tree.go implementace konkrétního binárního stromu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article59/bi­nary_tree.go
15 binary_tree_generic.go generický binární strom https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article59/bi­nary_tree_generic.go
16 binary_tree_generated.go vygenerovaný kód z generické varianty stromu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article59/bi­nary_tree_generated.go
17 binary_tree_string.go vygenerovaný kód z generické varianty stromu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article59/bi­nary_tree_string.go
18 binary_tree_generic2.go alternativní způsob implementace generického binárního stromu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article59/bi­nary_tree_generic2.go

20. Odkazy na Internetu

 1. Go Data Structures: Binary Search Tree
  https://flaviocopes.com/golang-data-structure-binary-search-tree/
 2. Gobs of data
  https://blog.golang.org/gobs-of-data
 3. Formát BSON
  http://bsonspec.org/
 4. Golang Guide: A List of Top Golang Frameworks, IDEs & Tools
  https://blog.intelligentbe­e.com/2017/08/14/golang-guide-list-top-golang-frameworks-ides-tools/
 5. Tvorba univerzálních projevů
  http://www.kyblsoft.cz/projevy
 6. Repositář projektu Gift
  https://github.com/disinte­gration/gift
 7. Dokumentace k projektu Gift
  https://godoc.org/github.com/di­sintegration/gift
 8. Online x86 / x64 Assembler and Disassembler
  https://defuse.ca/online-x86-assembler.htm#disassembly2
 9. The Design of the Go Assembler
  https://talks.golang.org/2016/as­m.slide#1
 10. A Quick Guide to Go's Assembler
  https://golang.org/doc/asm
 11. AssemblyPolicy
  https://github.com/golang/go/wi­ki/AssemblyPolicy
 12. Geohash in Golang Assembly
  https://mmcloughlin.com/posts/geohash-assembly
 13. Command objdump
  https://golang.org/cmd/objdump/
 14. Assembly
  https://goroutines.com/asm
 15. Go & Assembly
  http://www.doxsey.net/blog/go-and-assembly
 16. A Foray Into Go Assembly Programming
  https://blog.sgmansfield.com/2017/04/a-foray-into-go-assembly-programming/
 17. Golang Capturing log.Println And fmt.Println Output
  https://medium.com/@hau12a1/golang-capturing-log-println-and-fmt-println-output-770209c791b4
 18. Stránka projektu plotly
  https://plot.ly/
 19. Plotly JavaScript Open Source Graphing Library
  https://plot.ly/javascript/
 20. Domain coloring
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Domain_coloring
 21. Michael Fogleman's projects
  https://www.michaelfogleman­.com/projects/tagged/grap­hics/
 22. Color Graphs of Complex Functions
  https://web.archive.org/web/20120511021419/htt­p://w.american.edu/cas/mat­hstat/lcrone/ComplexPlot.html
 23. A Gallery of Complex Functions
  http://wismuth.com/complex/ga­llery.html
 24. package glot
  https://godoc.org/github.com/A­rafatk/glot
 25. Gnuplotting: Output terminals
  http://www.gnuplotting.org/output-terminals/
 26. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://medium.com/@Arafat­./introducing-glot-the-plotting-library-for-golang-3133399948a1
 27. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://blog.gopheracademy.com/advent-2018/introducing-glot/
 28. Glot is a plotting library for Golang built on top of gnuplot
  https://github.com/Arafatk/glot
 29. Example plots (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot/wi­ki/Example-plots
 30. A repository for plotting and visualizing data (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot
 31. golang library to make https://chartjs.org/ plots
  https://github.com/brentp/go-chartjs
 32. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 33. The Gonum Numerical Computing Package
  https://www.gonum.org/pos­t/introtogonum/
 34. Gomacro na GitHubu
  https://github.com/cosmos72/gomacro
 35. gophernotes – Use Go in Jupyter notebooks and nteract
  https://github.com/gopher­data/gophernotes
 36. gonum
  https://github.com/gonum
 37. go-gota/gota – DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
  https://porter.io/github.com/go-gota/gota
 38. A repository for plotting and visualizing data
  https://github.com/gonum/plot
 39. Gonum Numerical Packages
  https://www.gonum.org/
 40. Stránky projektu MinIO
  https://min.io/
 41. MinIO Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-quickstart-guide.html
 42. MinIO Go Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/golang-client-api-reference
 43. MinIO Python Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/python-client-api-reference.html
 44. Performance at Scale: MinIO Pushes Past 1.4 terabits per second with 256 NVMe Drives
  https://blog.min.io/performance-at-scale-minio-pushes-past-1–3-terabits-per-second-with-256-nvme-drives/
 45. Benchmarking MinIO vs. AWS S3 for Apache Spark
  https://blog.min.io/benchmarking-apache-spark-vs-aws-s3/
 46. MinIO Client Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide.html
 47. Analýza kvality zdrojových kódů Minia
  https://goreportcard.com/re­port/github.com/minio/minio
 48. This is MinIO
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=vF0lQh0XOCs
 49. Running MinIO Standalone
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=dIQsPCHvHoM
 50. „Amazon S3 Compatible Storage in Kubernetes“ – Rob Girard, Principal Tech Marketing Engineer, Minio
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=wlpn8K0jJ4U
 51. Ginkgo
  http://onsi.github.io/ginkgo/
 52. Gomega
  https://onsi.github.io/gomega/
 53. Ginkgo's Preferred Matcher Library na GitHubu
  https://github.com/onsi/gomega/
 54. Provided Matchers
  http://onsi.github.io/gomega/#provided-matchers
 55. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 56. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 57. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 58. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 59. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 60. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 61. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 62. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 63. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 64. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 65. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 66. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 67. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 68. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 69. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 70. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 71. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 72. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 73. xml.org
  http://www.xml.org/
 74. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 75. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 76. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 77. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 78. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 79. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 80. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 81. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 82. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 83. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 84. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 85. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 86. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 87. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 88. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 89. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 90. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 91. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 92. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 93. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 94. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 95. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 96. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 97. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 98. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 99. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 100. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 101. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 102. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 103. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 104. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 105. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 106. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 107. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 108. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 109. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 110. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 111. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 112. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 113. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 114. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 115. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 116. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 117. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 118. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 119. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 120. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 121. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 122. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 123. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 124. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 125. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 126. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 127. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 128. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 129. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 130. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 131. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 132. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 133. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 134. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 135. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 136. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 137. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 138. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 139. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 140. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 141. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 142. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 143. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 144. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 145. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 146. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 147. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 148. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 149. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 150. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 151. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 152. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 153. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 154. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 155. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 156. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 157. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 158. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 159. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 160. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 161. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 162. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 163. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 164. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 165. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 166. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 167. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 168. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 169. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 170. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 171. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 172. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 173. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 174. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 175. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 176. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 177. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 178. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 179. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 180. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 181. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 182. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 183. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 184. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 185. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 186. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 187. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 188. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 189. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 190. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 191. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 192. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 193. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 194. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 195. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 196. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 197. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 198. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 199. GoConvey
  http://goconvey.co/
 200. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 201. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 202. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 203. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 204. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 205. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 206. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 207. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 208. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 209. YAML
  https://yaml.org/
 210. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 211. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 212. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 213. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 214. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 215. Introducing JSON
  http://json.org/
 216. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 217. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 218. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 219. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 220. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 221. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 222. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 223. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 224. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 225. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 226. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 227. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 228. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 229. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 230. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 231. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 232. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 233. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 234. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 235. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 236. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 237. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 238. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 239. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 240. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 241. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 242. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 243. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 244. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 245. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 246. GoDoc
  https://godoc.org/
 247. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 248. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 249. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 250. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 251. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 252. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 253. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 254. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 255. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 256. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 257. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 258. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 259. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 260. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 261. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 262. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 263. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 264. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 265. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 266. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 267. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 268. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 269. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 270. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 271. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 272. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 273. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 274. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 275. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 276. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 277. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 278. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 279. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 280. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 281. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 282. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 283. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 284. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 285. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 286. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 287. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 288. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 289. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 290. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 291. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 292. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 293. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 294. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 295. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 296. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 297. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 298. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 299. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 300. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 301. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 302. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 303. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 304. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 305. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 306. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 307. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 308. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 309. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 310. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 311. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 312. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 313. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 314. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 315. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 316. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 317. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 318. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 319. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 320. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 321. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 322. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 323. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 324. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 325. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 326. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 327. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 328. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 329. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 330. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 331. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 332. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 333. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 334. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 335. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 336. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 337. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 338. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 339. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 340. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 341. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 342. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 343. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 344. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 345. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 346. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 347. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 348. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go