Hlavní navigace

Historie vývoje textových editorů: programátorské textové editory pro DOS

24. 11. 2015
Doba čtení: 23 minut

Sdílet

V seriálu o historii editorů jsme se již problematikou programátorských editorů několikrát zabývali. Zmínili jsme řadu Vi/Vim i různé varianty Emacsu. V době rozšiřování osobních počítačů vznikla velká řada dalších editorů vázaných většinou na jedinou platformu. Dnes se budeme zabývat editory určenými pro DOS.

Obsah

1. Historie vývoje textových editorů: programátorské textové editory pro DOS

2. Samostatné textové editory

   2.1 E.COM

   2.2 DOS Edit

   2.3 Vim pro DOS (16bitová varianta)

3. Editory, které jsou součástí souborových manažerů

   3.1 Editor v Norton Commanderu

   3.2 Editor ve Volkov Commanderu

   3.3 Editor v DOS Navigatoru

4. Editory, které jsou součástí integrovaných vývojových prostředí

   4.1 Editor vi pro Watcom C/C++

   4.2 Turbo Pascal

   4.3 Sphinx C– Workbench

5. Obsah následující části seriálu

6. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje textových editorů: programátorské textové editory pro DOS

Programátorské textové editory jsou v oblasti aplikací určených pro použití na osobních mikropočítačích velmi zajímavým fenoménem, protože těchto programů vzniklo zcela jistě několik set. Jednotlivé editory se od sebe v mnoha ohledech odlišují, ať již se jedná o typ počítače, pro který jsou určeny, či o režim zobrazení, tak i o možnosti, které jsou nabízeny uživatelům (podpora pro práci s více dokumenty, vyhledávání a nahrazování, makra atd.). V tomto seriálu jsme se již s některými programátorskými editory setkali. Připomeňme si především Vi/Vim, Emacs, Joe, Jed a taktéž XEDIT. Dnes se zaměříme především na ty textové editory, které vznikly pro osobní počítače kompatibilní s IBM PC a operačním systémem DOS. Zajímavé je, že většina dále popsaných aplikací nikdy nebyla portována na jiné počítače, na rozdíl od výše zmíněných multiplatformních editorů (nutno říci, že mnohdy ani portace nebyla možná kvůli použití assembleru).

Obrázek 1: Příkazem :help credits je možné již od prvních rozšířených verzí slavného textového editoru Vim zobrazit odkaz na editor Stevie a jeho autory (zde je zobrazena starší verze Vimu 3).

U všech dále popsaných editorů nalezneme několik společných vlastností. Jsou naprogramovány pro šestnáctibitový (reálný) režim mikroprocesorů řady 8086 (s výjimkou editoru vi pro překladač Watcom C/C++) a tudíž jsou většinou omezeny na využití méně než 640kB RAM, popř. musely využívat rozšířenou paměť (což je společně se systémem segmentů dosti nechutná věc, buďme rádi za flat memory model :-). Pro komunikaci s uživatelem používají základní textový režim umožňující na obrazovce zobrazit 80×25 znaků. Některé editory dokáží využívat i další režimy, například režim s 28 textovými řádky, 43 řádky, 50 řádky či dokonce režimy se 132 sloupci textu. Dále všechny editory pracují s ASCII texty, ale pokud je načtena správná znaková sada, dokážou zpracovat i text s nabodeníčky, tj. nenulují nejvyšší bit ani s ním neprovádí žádné další úpravy. Pro zjednodušení jsem popisované editory rozdělil do tří skupin:

 1. V první skupině nalezneme aplikace schopné pracovat zcela samostatně, což znamená, že tyto editory nejsou součástí větších celků (jakým by bylo integrované vývojové prostředí apod.).
 2. Do druhé skupiny byly vybrány editory, které jsou součástí populárních souborových manažerů, i když například editor z Norton Commanderu bylo možné využít i jako samostatný program.
 3. Do třetí skupiny jsem zařadil editory tvořící ústřední část nějakého integrovaného vývojového prostředí.

Obrázek 2: Další slavný programátorský textový editor GNU Emacs v režimu kooperace s GNU Debuggerem při ladění uživatelského programu.

2. Samostatné textové editory

Do první skupiny programátorských textových editorů byla vybrána trojice samostatných aplikací, což znamená, že tyto editory se spouštěly přímo z operačního systému (či některé jeho nadstavby). Jedná se v první řadě o minimalisticky pojatý textový editor nazvaný jednoduše E naprogramovaný v assembleru pro šestnáctibitový (reálný) režim mikroprocesorů řady 8086, dále pak o známou aplikaci EDIT dodávanou společně s MS DOSem (a interně používanou i integrovaným vývojovým prostředím QBasicu) a nakonec se pro úplnost zmíníme i o aplikaci Vim v šestnáctibitové variantě.

2.1 E.COM

První textový editor, s nímž se dnes seznámíme, se jmenuje jednoduše E, ovšem je známý spíše pod názvem E.COM, což je název odvozený od jména spustitelného souboru s tímto editorem. Editor E, jehož autorem je David Nye, je kompletně naprogramován v assembleru (šestnáctibitový reálný režim procesorů Intel řady 80×86). Velikost tohoto textového editoru je přibližně šest kilobajtů, což mj. znamená, že screenshoty zobrazené pod tímto odstavcem jsou větší, než samotný editor. I přes malou velikost nabízí tento program velmi zajímavé možnosti – samozřejmě práci s bloky, ale i možnost spouštění externích programů po zadání klávesových zkratek, formátování odstavců, nastavení režimu automatického odsazení apod. Výjimečné jsou klávesové zkratky Ctrl+Home a Ctrl+End, kterými lze nastavit levý a pravý okraj odstavců (na základě aktuální pozice kurzoru), což vlastně znamená, že E.COM lze použít i jako jednoduchý textový procesor. Mezi nevýhody patří především fakt, že řádky delší než 80 znaků jsou automaticky a bez varování uříznuty na velikost pouze oněch 80 znaků. I přesto se však jedná o velmi zajímavý minimalisticky pojatý program, který je možné díky dostupnosti jeho zdrojového kódu dále upravovat a rozšiřovat.

Obrázek 3: Editace zdrojového souboru v editoru E. Tento zdrojový soubor je pro ilustraci otevřen i v dalších editorech popisovaných v navazujících kapitolách.

Obrázek 4: Integrovaná obrazovka s nápovědou k editoru E.

Obrázek 5: Tento editor podporuje i práci s vizuálními bloky.

Obrázek 6: Editor E.COM po malých úpravách provedených autorem tohoto článku. Nejviditelnější je změna atributů textu (modré pozadí, světlemodrý text) a taktéž podpora pro textové režimy 80×28, 80×43 a 80×50.

2.2 DOS Edit

S dalším textovým editorem vytvořeným pro operační systém DOS jsme se již částečně seznámili. Tento editor byl totiž dodáván společně s novějšími verzemi MS DOSu, zatímco ve verzích starších mohli uživatelé používat pouze řádkový textový editor EDLIN. Oproti minimalisticky pojatému EDLINu jsou však možnosti editoru DOS Edit mnohem větší, protože se jedná o plnohodnotný celoobrazovkový editor s klávesovými zkratkami odvozenými jak od WordStaru, tak i s některými zkratkami odpovídajícími CUA. S tím souvisí i podpora pro výběr bloků klávesou Shift a posunem kurzoru (využíváno dodnes), použití schránky při přesunu označeného textu apod. Navíc je podporována souběžná práce s větším množstvím souborů, což je jedna z vlastností, kterou lze použít pro rozlišení mezi těmi nejjednoduššími editory a textovými procesory (SpeedScript) a již složitějšími aplikacemi.

Obrázek 7: Přehledné uživatelské rozhraní editoru DOS Edit.

Obrázek 8: Tento editor využíval podobné dialogy, jako například DOSová varianta Visual Basicu.

Obrázek 9: Dialog pro vyhledávání a nahrazování.

2.3 Vim pro DOS (16bitová varianta)

Třetím textovým editorem určeným pro operační systém DOS, s nímž se dnes v krátkosti seznámíme, je Vim v šestnáctibitové variantě určené pro běh v DOSu v reálném režimu. Jedná se vlastně o nejomezenější variantu Vimu zkompilovanou takovým způsobem, že dokáže využít pouze tzv. konvenční paměť a velikosti maximálně 640kB. Kvůli tomuto omezení nejsou k dispozici všechny vlastnosti, s nimiž se můžeme setkat v dalším variantách tohoto velmi populárního textového editoru – ostatně se stačí podívat na screenshot číslo 12, kde všechny nepodporované vlastnosti začínají znakem – (minus). Taktéž počet a velikost editovaných souborů je relativně nízký, stejně jako počet operací, které lze vrátit zpět operací UNDO. Na druhou stranu však bylo možné tuto variantu Vimu použít i na počítačích s procesory 80286 (což jsou dnes již muzeální kousky), popř. se Vim16 mohl spouštět ve Windows 95, OS/2 či Windows NT jako běžná DOSovská úloha pracující v reálném režimu. Kromě toho pro DOS vznikla i varianta využívající DPMI, která již většinou omezení netrpí. Poznámka: pro reálný 16bitový režim bylo možné zkompilovat Vim až do verze 6, zatímco u verze 7 to již není (celkem pochopitelně) podporováno.

Obrázek 10: Úvodní obrazovka šestnáctibitové varianty Vimu pro systém DOS.

Obrázek 11: Editace zdrojového souboru (stejného, jako je tomu u předchozích editorů).

Obrázek 12: Na výpisu podporovaných a nepodporovaných vlastností Vimu je patrné, že šestnáctibitová varianta tohoto textového editoru má mnohá omezení.

3. Editory, které jsou součástí souborových manažerů

Ve druhé skupině nalezneme celkem tři programátorské editory, které však samozřejmě mohly být využívány i dalšími uživateli, nejenom vývojáři. Jedná se o editory, které byly součástí populárních souborových manažerů. První aplikací této kategorie je slavný Norton Commander doplněný o Norton Commander Editor. Dále se souborové manažery vyvíjely dvěma směry: vylepšování a rozšiřování funkcí popř. optimalizace na rychlost a velikost. Zástupcem prvního typu manažerů je DOS Navigator pocházející z Ruska (původní autoři jsou z Moldavska), zástupcem druhého typu pak Volkov Commander, který pro změnu pochází z Ukrajiny. Oba tyto souborové manažery byly samozřejmě vybaveny i svými vlastními textovými editory.

3.1 Editor v Norton Commanderu

Jedním z nejúspěšnějších souborových manažerů pro operační systém DOS byl Norton Commander naprogramovaný Johnem Sochou a vydaný společností Petera Nortona. Mimochodem – vývoj prvních aplikací (Norton Utilities a Norton Commander) probíhal přímo v domě Petera Nortona, většinou v noci (přes den dům využívala rodina, v noci se programovalo, například i v kuchyni či jídelně :-). První verze Norton Commanderu byla vydána již v roce 1986. Uživatelské rozhraní této aplikace ještě neobsahovalo horní menu ani hypertextovou nápovědu, nicméně již tato verze měla dva panely se seznamem souborů (prozatím zobrazovaných jen do půlky obrazovky, dolní půlku zabíral výstup DOSu), pod těmito panely se nacházel příkazový řádek a na spodním okraji obrazovky byla klasická tlačítka obsahující základní příkazy (dostupné mj. i přes funkční klávesy Fn). Již Norton Commander verze 1.0 obsahoval podporu pro práci s myší. Zajímavé bylo, že celý NC byl naprogramován v assembleru a délka spustitelného souboru nc.exe byla pouze 65840 bajtů.

Obrázek 13: Norton Commander ve verzi 4.0 pocházející z roku 1993

Téměř ihned po svém vydání se stal Norton Commander velmi úspěšnou aplikací, není proto divu, že o dva roky později (1988) vyšla jeho druhá verze, která již měla uživatelské rozhraní prakticky shodné se všemi dalšími verzemi (ostatně i unixový Midnight Commander se podobá právě Norton Commanderu 2.0 a jeho následovníkům). Již v této verzi se objevuje klasické menu s pěticí položek Left, Files, Commands, Options a Right, které se objevují i v již zmíněném MC. Přidána byla i historie příkazové řádky, hledání souborů, porovnávání adresářů (nikoli obsahu, jen atributů souborů), interní textový editor a mini status volitelně zobrazovaný pod každým panelem. Do Norton Commanderu byla implementována i původní utilita ncd, takže se v panelech mohl zobrazovat adresářový strom, který se pro urychlení práce s diskem či disketou ukládal do souboru treeinfo.ncd.

Obrázek 14: Režim takzvaného rychlého náhledu Norton Commanderu 4.0.

Pravděpodobně nejpopulárnější třetí verze Norton Commanderu pochází z roku 1989. Tato verze zachovala základní uživatelské rozhraní, ovšem objevila se plnohodnotná nápověda, prohlížeče různých typů souborů (databázových, tabulkových procesorů, grafických) a bylo možné přidat i prohlížeče dalších výrobců, například populární hiew (Hacker's view). O rok později však Peter Norton prodal svoji firmu společnosti Symantec za 70 milionů dolarů (což není na startup vůbec špatné) a John Socha odešel. To se projevilo již v Norton Commanderu verze 4.0 z roku 1992, který sice přidal některé nové funkce, ale mnoho uživatelů tento manažer považovalo za bloatware, protože jen samotný manažer měl velikost přesahující 200 kB, což v DOSu obsluhujícím pouze 640 kB paměti RAM znamenalo, že se před spuštěním dalších programů musel Norton Commander uvolnit z operační paměti. Poslední verzí Norton Commanderu pro DOS je verze 5.0 a 5.5 z roku 1993, v níž bylo možné používat například rozdělení dlouhých souborů při kopírování na diskety či synchronizaci adresářů. Posléze se již NC pro DOS přestal vyvíjet, ovšem jeho snadno použitelné uživatelské rozhraní bylo kopírováno mnoha dalšími souborovými manažery.

Obrázek 15: Textový editor dodávaný k Norton Commanderu používal klávesové zkratky odvozené od slavného WordStaru (viz též další text).

Textový editor, který je součástí Norton Commanderu, patří mezi zástupce spíše jednodušších nástrojů, protože umožňuje současnou editaci jediného souboru. Ovládání je částečně odvozeno od WordStaru, což se týká zejména příkazů pro pohyb kurzoru. Další operace se provádí pomocí funkčních kláves F1F10, přičemž je patrné, že se autoři snažili o dosažení konzistence se samotným Norton Commanderem. To konkrétně znamená, že v NC klávesy F5 a F6 slouží ke kopii popř. k přesunu souborů a v NC Editoru tytéž klávesy slouží ke kopii popř. k přesunu bloků. Samotné bloky se označují klávesou F3. Ostatně: pokud si chcete vyzkoušet modernější variantu Norton Commander Editoru v Linuxu, nemusíte si ani instalovat DOSBox, protože editor v Midnight Commanderu (spustitelný soubor mcedit) používá velmi podobné klávesové zkratky.

Obrázek 16: Editace jednoho konfiguračního souboru Norton Commanderu přímo v jeho interním editoru.

Obrázek 17: Práce s bloky je poměrně intuitivní.

3.2 Editor ve Volkov Commanderu

Jedním z nejúspěšnějších programů, jejichž uživatelské rozhraní i nabízené funkce byly odvozeny od původního Norton Commanderu, byl program Volkov Commander z roku 1992, jehož autorem je Vsevolod Volkov z Ukrajiny. Jako mnoho dalších aplikací pocházejících z postsovětských zemí, je i Volkov Commander ukázkou perfektní znalosti práce s assemblerem – celý program včetně prohlížeče a editoru se nachází v jediném spustitelném souboru typu COM, jehož délka nepřesáhla (až do verze 4.0) 64 kB. Ve Volkov Commanderu měl prakticky každý dialog svoji lokální historii, bylo podporováno rozdělení souborů na více částí při kopiích na disketu (velmi užitečná pomůcka) a ve verzi 5.0 alfa (4.99.xxx) byla přidána například i podpora pro dlouhá jména souborů (LFN), ovšem pouze v případě, že se Volkov Commander spouštěl z Windows, které tuto podporu nabízely. Navíc se mohla při kopírování souborů využívat veškerá dostupná paměť, což kopírování urychlovalo, například při zápisu na diskety nebo při práci s CD-ROM.

Obrázek 18: Textové uživatelské prostředí Volkov Commanderu je prakticky k nerozeznání podobné prostředí původního Norton Commanderu.

Na druhou stranu však byly možnosti interního editoru Volkov Commanderu dosti omezené. Tento editor se sice snažil napodobovat svého ideového předchůdce Norton Commander Editor (podpora klávesových zkratek WordStaru, stejná nápověda apod.), ovšem chyběly některé důležité operace, zejména práce s bloky. Proto bylo vhodné Volkov Commander zkombinovat například s výše zmíněným minimalistickým editorem E.COM.

Obrázek 19: Nápověda k Volkov Commanderu 4.0 s hypertextovými odkazy je taktéž podobná nápovědě k Norton Commanderu.

Obrázek 20: Editace programu vytvořeného v Turbo Pascalu v interním editoru Volkov Commanderu.

Obrázek 21: Nápověda k internímu editoru Volkov Commanderu.

Obrázek 22: Druhá strana nápovědy k internímu editoru Volkov Commanderu.

3.3 Editor v DOS Navigatoru

Zatímco Volkov Commander byl velmi kompaktním programem, který se snažil co nejvíce se přiblížit svému vzoru NC a přitom si zachovat co nejmenší velikost, rozhodli se tvůrci Dos Navigatoru (první verze vznikla již v roce 1991) vytvořit program s mnoha rozšiřujícími funkcemi. Dos Navigator II nabízel svým uživatelům textové uživatelské rozhraní, v němž bylo možné otevřít prakticky neomezené množství různých typů oken, samozřejmě včetně souborového manažeru (který mj. podporoval i porovnání adresářů podle obsahu či výstup vyhledávání do virtuálního adresáře). Okna se ovládala stejným způsobem, jako u dalších aplikací vytvořených s pomocí knihovny Turbo Vision – pomocí klávesnice i myši. Hlavní přednost Dos Navigatoru spočívala v tom, že v sobě integroval mnoho různých utilit – textový editor se zvýrazňováním syntaxe a podporou maker, jednoduchý tabulkový kalkulátor, hru Tetris :-), Ascii tabulku, pokročilý formátovač disket (kromě standardního formátu umožňoval formátovat 3 1/2 palcové diskety až na kapacity okolo 2MB) a dokonce i terminálový program s podporou vytáčení čísel modemem.

Obrázek 23 Prostředí DOS Navigatoru umožňovalo současně zobrazit větší množství oken. Zde je v horní části „klasické“ dvojokno se správcem souborů, v dolní části pak prohlížeč souborů.

Obrázek 24: Editace programu v assembleru v interním editoru DOS Navigatoru.

Obrázek 25: Nápověda k internímu editoru DOS Navigatoru.

Obrázek 26: Nápověda k internímu editoru DOS Navigatoru (vypsány jsou WordStarovské klávesové zkratky).

Obrázek 27: Možnosti nastavení tohoto textového editoru jsou poměrně široké.

Obrázek 28: Využít je možné i ASCII tabulku pro přímé vkládání různých znaků do textu.

4. Editory, které jsou součástí integrovaných vývojových prostředí

Konečně se dostáváme ke třetí skupině programátorských textových editorů určených pro operační systém MS DOS. Tyto editory byly součástí větších softwarových celků, konkrétně integrovaných vývojových prostředí. V dnešním článku se seznámíme s jedním známým editorem z této skupiny, kterým je Turbo Pascal a taktéž se třemi méně známými aplikacemi: speciální variantou editoru vi pro Watcom C/C++ a taktéž vývojovým prostředím Sphinx C– Workbench.

4.1 Editor vi pro Watcom C/C++

K překladači Watcom C/C++, který byl v dobách MS DOSu považovaný za jeden z nejlépe optimalizujících překladačů (minimálně v porovnání s Turbo/Borland C), byl dodáván editor Vi, což bylo pro mnoho programátorů minimálně zvláštní, protože svět DOSu a Unixu byl od sebe dosti vzdálený. Vi pro Watcom C/C++ nabízel kompatibilitu s původním editorem Vi a taktéž některá vylepšení, například dialog pro výběr souboru pro editaci či dialog s nastavením editoru. Tyto možnosti jsou ukázány na dalších screenshotech:

Obrázek 29: Minimalisticky pojaté prostředí editoru Vi pro Watcom C/C++.

Obrázek 30: Dialog s konfiguračními volbami.

Obrázek 31: Dialog pro výběr souboru pro editaci.

Obrázek 32: Otevření souboru pro editaci.

4.2 Turbo Pascal

Integrovanými vývojovými prostředími vytvořenými společností Borland se budeme podrobněji zabývat příště, ovšem již v tomto článku není možné se nezmínit alespoň o jejich existenci. Příkladem IDE od Borlandu je Turbo Pascal s interním editorem podporujícím práci s více okny, klávesovými zkratkami odvozenými od WordStaru a zkombinovanými s CUA (výběr bloku s využitím klávesy Shift, kombinace Shift+Insert, Control+Insert apod.) a v pozdějších verzích se objevila i možnost zvýraznění syntaxe. Editor byl zkombinován s debuggerem, protože ladění probíhalo přímo v okně se zdrojovým kódem. Podrobnější informace si řekneme příště.

Obrázek 33: Editor Turbo Pascalu s podporou zvýraznění syntaxe.

Obrázek 34: Informace o samotném integrovaném vývojovém prostředí.

Obrázek 35: Nastavení možností překladače Turbo Pascalu.

Obrázek 36: Samotný překlad programu přímo v prostředí Turbo Pascalu.

Obrázek 37: I při tisku je možné zdrojový kód zvýraznit, například s využitím tučného písma atd.

4.3 Sphinx C– Workbench

Posledním programátorským textovým editorem, s nímž se v dnešním článku seznámíme, je editor, který je součástí integrovaného vývojového prostředí Sphinx C–, což je vlastně kombinace překladače programovacího jazyka C– a samotného vývojového prostředí, které je zde nazýváno Workbench. C– je velmi zajímavý programovací jazyk, který leží na polovině cesty mezi assemblerem a programovacím jazykem C, takže se mohl používat například pro tvorbu dem, jednodušších her apod. Dobrým příkladem toho, co C– dokáže, je například existence operátoru swap zapisovaného symboly >< či možnost napsat if CARRYFLAG, což se přeloží na instrukci JNC; samozřejmě nechybí možnost přímého zápisu instrukcí assembleru. Samotný Workbench se v mnoha ohledech podobal prostředí Turbo C, i když například nebylo možné zvýraznit syntaxi či kombinovat možnosti editoru a debuggeru. To však ani není překvapivé, neboť se jednalo o projekt vytvořený jediným člověkem, na rozdíl od komerčních IDE.

Obrázek 38: Prostředí Sphinx C– Workbenche.

Obrázek 39: Nastavení možností překladače.

Obrázek 40: Jednoduchý dialog pro hledání a nahrazování.

5. Obsah následující části seriálu

Mnozí čtenáři, kteří zažili dobu kralování MS DOSu, si nyní pravděpodobně říkají, že autor zapomněl na popis tuzemského souborového manažeru M602 či na zmínku o dalších známých integrovaných vývojových prostředích, jakými jsou zejména Borland Pascal, Borland C, Quick Basic, Visual Basic, RHIDE (s editorem SETEDIT) atd. Některé z těchto aplikací budou popsány v navazující části tohoto seriálu, včetně v zahraničí populárních programátorských textových editorů BRIEF a Qedit.

Obrázek 41: Integrované vývojové prostředí ASM Lab.

Obrázek 42: Integrované vývojové prostředí Borland C++ vybavené vlastním programátorským editorem.

6. Odkazy na Internetu

 1. C–
  http://www.goosee.com/cmm/
 2. C– Documentation
  http://www.goosee.com/cmm/c–doc.htm
 3. C– na OS Dev wiki
  http://wiki.osdev.org/C–
 4. MacWrite
  http://web.archive.org/web/20061016011720/htt­p://www.mac512.com/macwri­te.htm
 5. ATARI'S FIRST-RATE „FREEWARE“
  http://www.atarimagazines­.com/v5n2/Freeware.html
 6. GEM 1st Word Plus
  http://www.computinghisto­ry.org.uk/det/9833/GEM-1st-Word-Plus/
 7. 1st Word Plus (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/1st_Word/1st_Word_Plus
 8. Atari ST
  http://en.wikipedia.org/wiki/Atari_st
 9. Atari Museum
  http://www.atarimuseum.com/
 10. Atari ST and TT
  http://www.atarimuseum.com/com­puters/16BITS/a1632bit.html
 11. The ST Computer Line
  http://www.atarimuseum.com/com­puters/16bits/stmenu/ataris­t.htm
 12. Atari MEGA STE
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Atari_MEGA_STE
 13. Blitter
  http://en.wikipedia.org/wiki/Blitter
 14. S Pragotextem je aspoň sranda (Martin Maniš)
  http://www.lege.cz/archiv/man010.htm
 15. Dva MATy aneb recenze jako roláž
  http://www.lege.cz/archiv/man029.htm
 16. Poněkud drahá konverzní utilita
  http://www.lege.cz/archiv/man002.htm
 17. Charles Simonyi
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Charles_Simonyi
 18. Rowland Hanson
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Rowland_Hanson
 19. Robert Metcalfe Twitter
  http://twitter.com/BobMetcalfe
 20. Robert Metcalfe (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Robert_Metcalfe
 21. Microsoft Has Lost Its Way, Part 1
  http://www.oddlytogether.com/pos­t/482689886/microsoft-has-lost-its-way-part-1
 22. We look at the word-processing software's history
  http://www.pcadvisor.co.uk/new­s/index.cfm?newsid=106226
 23. Microsoft Word
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Microsoft_Word
 24. MS Word 5.5 for DOS download
  http://download.microsoft­.com/download/word97win/Wd55_be/97/WIN98/­EN-US/Wd55_ben.exe
 25. Microsoft Word for DOS – Today's Free File
  http://downloadsquad.swit­ched.com/2005/11/25/free-file/
 26. MacWrite (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/MacWrite
 27. Nota Bene
  http://www.notabene.com/
 28. What is xyWrite?
  http://yesss.freeshell.or­g/x/_xywhat.htm
 29. the Xy files
  http://www.salon.com/21st/fe­ature/1998/08/25feature.html/
 30. Xywrite.com
  http://www.xywrite.com/
 31. Whatever became of XyQuest?
  http://yesss.freeshell.org/x/_xyq.htm
 32. W.E.Pete Peterson – Almost Perfect
  http://www.wordplace.com/ap/
 33. Wang 1220
  http://www.wang1200.org/
 34. Wang Laboratories
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wang_Labs
 35. Wang OIS Emulator
  http://www.cass.net/~jdonog­hu/oisemul.html
 36. Data General
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Data_General
 37. Data General Nova
  http://www.knowledgerush.com/kr/en­cyclopedia/Data_General_No­va/
 38. Orem, Utah
  http://en.wikipedia.org/wiki/Orem
 39. Apple II series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Apple_II_series
 40. Apple III
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Apple_III
 41. Apple museum
  http://applemuseum.bott.org/
 42. Apple II
  http://applemuseum.bott.or­g/sections/computers/aII.html
 43. A Brief History of Word Processing
  http://www.stanford.edu/~bkunde/fb-press/articles/wdprhist.html
 44. XyWrite (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/XyWrite
 45. File manager
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/File_manager
 46. PathMinder
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/PathMinder
 47. Orthodox File Managers
  http://www.softpanorama.or­g/OFM/index.shtml
 48. Hřích mládí: Textový editor PragoText
  http://www.svobodat.com/pra­gotext/index.html
 49. VisiCalc Executable for the IBM PC
  http://www.bricklin.com/his­tory/vcexecutable.htm
 50. Support/peripheral/other chips – 6800 family
  http://www.cpu-world.com/Support/6800.html
 51. Motorola 6845
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_6845
 52. The 6845 Cathode Ray Tube Controller (CRTC)
  http://www.tinyvga.com/6845
 53. IBM Monochrome Display Adapter
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Monochrome_Display_Adap­ter
 54. Color Graphics Adapter
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Color_Graphics_Adapter
 55. Wikipedia CZ: Sběrnice:
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Sb%C4%9Brnice
 56. Wikipedia EN: Industry Standard Architecture:
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Industry_Standard_Archi­tecture
 57. Microsoft Windows 1.03 and other tools, 1985
  http://www.digibarn.com/co­llections/software/microsof­t/windows10/page01.htm
 58. Windows 1.0 and the Applications of Tomorrow
  http://www.charlespetzold­.com/etc/Windows1/index.html
 59. Visi On (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Visi_On
 60. VisiCorp's VisiOn Graphical User Interface System for IBM and compatible PCs
  http://www.digibarn.com/co­llections/software/VisiOn/in­dex.html
 61. Obrazem: Operační systémy od roku 1981
  http://digitalne.centrum.cz/obrazem-operacni-systemy-od-roku-1981/diskuze/undefined/un­defined/?pid=6150
 62. VisiCorp Visi On
  http://toastytech.com/guis/vi­sion.html
 63. A Guided Tour of Visi On
  http://www.guidebookgalle­ry.org/articles/aguidedtou­rofvision
 64. A Brief History of Computing
  http://trillian.randomstuf­f.org.uk/~stephen/history/8086­.html
 65. Intel 8086
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Intel_8086
 66. Graphical user interface (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Graphical_user_interfa­ce
 67. The Real History of the GUI
  http://articles.sitepoint­.com/article/real-history-gui
 68. History of the graphical user interface
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_the_graphical_u­ser_interface
 69. Mainframe Museum ‚Where we started‘
  http://www.techsystemsps.com/Mainframe-Museum.htm
 70. IBM Mainframe album
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/ex­hibits/mainframe/mainframe_al­bum.html
 71. Mainframe computer
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Mainframe_computer
 72. IBM mainframe
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/IBM_mainframe
 73. IBM 700/7000 series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/IBM700/7000_series
 74. IBM System/360
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/IBM_System/360
 75. IBM System/370
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/IBM_System/370
 76. Datamatic 1000 by DATAmatic Corporation (1955)
  http://www.computermuseum­.li/Testpage/Datamatic-1000.html
 77. Wang 1200
  http://www.wang1200.org/
 78. Wang Laboratories
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wang_Labs
 79. Wang OIS Emulator
  http://www.cass.net/~jdonog­hu/oisemul.html
 80. SpeedScript 3.2 for the Commodore 64
  http://www.atarimagazines­.com/compute/gazette/198705-speedscript.html
 81. It may be time to put XyWrite out to pasture
  http://www.startribune.com/bu­siness/57780787.html
 82. WordPerfect
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?WordPerfect
 83. XyPro
  http://yesss.freeshell.or­g/x/_xypro.html
 84. XEDIT na TextEditors.org
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?XEDIT
 85. XEDIT pro Windows (klon)
  http://digilander.libero.it/am­busy/computer.html
 86. XEDIT commands
  http://digilander.libero.it/am­busy/PcXeditHlp.html
 87. XEDIT User's Guide
  http://www-05.ibm.com/e-business/linkweb/publicati­ons/servlet/pbi.wss?SSN=15IT­R0004123323009&PAG=X03&SEL­PBL=SC24–5972–00&REF=DLD#
 88. 3270 Data Stream Programming
  http://www.tommysprinkle.com/mvs/P3270/
 89. IBM 3270
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/IBM_3270
 90. Block-oriented terminal
  https://en.wikipedia.org/wiki/Block-oriented_terminal
 91. Klávesnice 3270
  http://www.seasip.info/Vin­tagePC/ibm_6110344.html
 92. Klávesnice IBM
  http://www.9999hp.net/keyboard/temp/
 93. REXX (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/REXX
 94. Vladimir Zabrodsky REXX Page
  http://dhost.info/zabrodskyvlada/
 95. Rexx tutorials
  http://www.rexxinfo.org/html/rex­xinfo1.html
 96. A Quick Rexx Tutorial
  http://www.informit.com/ar­ticles/article.aspx?p=461086&seq­Num=1
 97. Emacs timeline
  http://www.jwz.org/doc/emacs-timeline.html
 98. EINE (Emacs Wiki)
  http://www.emacswiki.org/emacs/EINE
 99. EINE (Texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?EINE
 100. ZWEI (Emacs Wiki)
  http://www.emacswiki.org/emacs/ZWEI
 101. ZWEI (Texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?ZWEI
 102. Zmacs (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Zmacs
 103. Zmacs (Texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?Zmacs
 104. TecoEmacs (Emacs Wiki)
  http://www.emacswiki.org/e­macs/TecoEmacs
 105. Micro Emacs
  http://www.emacswiki.org/e­macs/MicroEmacs
 106. Micro Emacs (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/MicroEMACS
 107. EmacsHistory
  http://www.emacswiki.org/e­macs/EmacsHistory
 108. Seznam editorů s ovládáním podobným Emacsu či kompatibilních s příkazy Emacsu
  http://www.finseth.com/emacs.html
 109. George R. R. Martin writes with a DOS word processor
  http://www.cnet.com/news/george-r-r-martin-writes-with-a-dos-word-processor/#!
 110. Apple Writer
  http://apple2history.org/his­tory/ah18/#08
 111. COMPUTER PROGRAMMING by Paul Lutus
  http://www.atariarchives.or­g/deli/cottage_computer_pro­gramming.php
 112. Verze textového editoru D-Text
  http://wiki.oldcomp.cz/in­dex.php?title=Verze_texto­vého_editoru_D-Text
 113. The Writer (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0008989
 114. Tasword Two (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0008856
 115. SpeedScript source code
  http://www.atariarchives.or­g/speedscript/ch3.php
 116. SpeedScript 3.0: All Machine Language Word Processor For the Atari
  http://www.atariarchives.or­g/speedscript/ch1.php
 117. Čapek verze 3.1 (oskenovaný návod)
  http://www.atari8.cz/calp/da­ta/misc_cap/index.php
 118. Čížek V.3 (oskenovaný návod)
  http://www.atari8.cz/calp/da­ta/br_man_ciz/
 119. Editor O26 (příkazy)
  http://www.museumwaalsdor­p.nl/computer/comp789_o26­.html
 120. Editor O26 (stránka na texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?O26
 121. Editor O26 (text editor, Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/O26_%28text_editor%29
 122. Textové editory pro mainframy
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?MainframeEditorFamily
 123. IDA
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?IDA_Editor
 124. qed
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?Qed
 125. qed (description)
  http://www.qef.com/html/to­olsdesc.html#qed
 126. Text editor (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Text_editor
 127. Line editor (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Line_editor
 128. The Vi Editor and its clones and programs with a vi like interface
  http://www.guckes.net/vi/
 129. www.vim.org: obsahuje verze Vimu i pro Amigu
  http://www.vim.org/
 130. Články o Vimu na Root.cz:
  http://www.root.cz/n/vim/clanky/
 131. Vim sedm – první část
  http://www.root.cz/clanky/vim-sedm-prvni-cast/
 132. vim2elvis (1.část)
  http://www.root.cz/clanky/vim2elvis-1/
 133. vim2elvis (2.část)
  http://www.root.cz/clanky/vim2elvis-2/
 134. History of the Text Editor
  http://vanstee.me/history-of-the-text-editor.html
 135. Interview with Bill Joy
  http://web.cecs.pdx.edu/~kir­kenda/joy84.html
 136. Hex Editors for Lin/unix
  http://blog.sourcepole.com/2006/09/07/hex-editors/
 137. bvi Home Page
  http://bvi.sourceforge.net/
 138. bvi (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Bvi
 139. vim (man page)
  http://www.linux-tutorial.info/modules.php?na­me=ManPage&sec=1&manpage=vim
 140. An incomplete history of the QED Text Editor
  http://ned.rubyforge.org/doc/qed.html
 141. QED Text Editor
  http://ned.rubyforge.org/doc/qed­man.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.