Hlavní navigace

Jazyk QML (Qt Modeling Language) a PySide

24. 5. 2018
Doba čtení: 28 minut

Sdílet

Minule jsme si ukázali použití souborů UI s deklarací grafického rozhraní. Ovšem programátoři používající Python společně s PySide mají ještě jednu možnost – využít jazyk QML neboli Qt Modeling Language.

Obsah

1. Specializované jazyky pro popis grafického uživatelského rozhraní

2. Jazyk QML (Qt Modeling Language)

3. První demonstrační příklad – jednoduchý obdélník

4. Načtení a použití popisu GUI v aplikaci využívající PySide

5. Úplný zdrojový kód prvního demonstračního příkladu

6. Nepatrně složitější příklad – obdélníkové okno s textem

7. Určení vzájemné (relativní) polohy jednotlivých prvků grafického uživatelského rozhraní

8. Třetí demonstrační příklad – pozice tří čtverců v okně

9. Naprogramování reakcí na akce prováděné uživatelem

10. Reakce na stisk tlačítka myši

11. Reakce na stisk klávesy

12. Vylepšení předchozího příkladu – fokus nastavený na hlavní okno

13. Specifikace většího množství kroků při vzniku události

14. Šestý demonstrační příklad – dvě reakce na stisk tlačítka myši

15. Specifikace průhlednosti

16. Nastavení pořadí objektů v Z-ové ose

17. Rotace prvků GUI

18. Obsah dalšího pokračování seriálu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Specializované jazyky pro popis grafického uživatelského rozhraní

V dnešním článku si řekneme základní informace o jazyku QML určeného pro popis designu i chování grafického uživatelského rozhraní. Prozatím se zaměříme na základní vlastnosti QML, ale v dalších článcích si již ukážeme napojení GUI části na skripty naprogramované v Pythonu s využitím PySide.

V minulosti vzniklo poměrně velké množství doménově specifických jazyků určených pro popis grafického uživatelského rozhraní. Ostatně se stačí podívat na tabulku zobrazenou pod tímto odstavcem, ve které jsou některé tyto jazyky zmíněny (zdaleka se ovšem nejedná o vyčerpávající seznam!):

Zkratka Význam
FXML (pravděpodobně Form XML)
HMVCUL Hierarchical Model View Controller User Interface Language
MARIA Model-based lAnguage foR Interactive Applications
MXML součást Adobe Flex
LZX Laszlo XML
QML Qt Modeling Language
SVG Scalable Vector Graphics
UIML User Interface Markup Language
UsiXML User Interface Extensible Markup Language
WasabiXML deklarace GUI pro Wasabi
XAL eXtensible Application Language
XAML Extensible Application Markup Language
XFD XML Form Definition
XUL XML User Interface Language

Tyto jazyky můžeme rozdělit zhruba do tří skupin:

 1. Jazyky, v nichž je možné popsat pouze design grafického uživatelského rozhraní, tj. jednotlivých oken, dialogů a ovládacích prvků v nich. Návaznost na systém pro správu událostí se řeší jinými prostředky a přitom se typicky používají ID přiřazené jednotlivým prvkům GUI. Toto zásadní omezení má výhodu v tom, že design GUI zůstává přísně deklarativní.
 2. Jazyky, ve kterých je možné specifikovat callback funkce/metody volané při vzniku různých událostí (žádost o vykreslení, klik tlačítkem myši, stisk klávesy, drag and drop atd.)
 3. Jazyky kombinující jak popis designu grafického uživatelského rozhraní, tak i zpracování událostí. Například je možné přímo do popisu GUI vkládat programový kód napsaný v JavaScriptu atd.

2. Jazyk QML (Qt Modeling Language)

Jazyk QML, jehož naprosté základy si vysvětlíme v navazujících kapitolách, patří do třetí skupiny. Obsahuje tedy jak deklarativní, tak i imperativní části, přičemž reakce na události, řízení animací atd. je možné naprogramovat buď v JavaScriptu nebo s využitím callback funkcí/metod naprogramovaných například v C++ nebo v Pythonu. V tomto článku nás bude zajímat především spojení PySide+QML, tj. poslední možnost zahrnující použití Pythonu.

Poměrně důležité je, že jazyk QML není, na rozdíl od mnoha jiných jazyků určených pro popis GUI, založen na XML, což s sebou přináší některé přednosti, ale i zápory. Díky použití složených závorek pro definici a oddělení jednotlivých elementů je zápis čitelnější a kratší, než při použití nějaké aplikace XML (ostatně i zápis JavaScriptu uvnitř QML je přirozenější, než například kombinace HTML+JavaScript). Na druhou stranu však není možné (alespoň ne jednoduše) použít běžné nástroje pro zpracování XML, tj. xpath atd.

Zajímavé jsou i možnosti popisu vzájemné pozice prvků grafického uživatelského rozhraní. Programátor popř. návrhář GUI má k dispozici několik možností popisu rozmístění prvků:

 1. Použití absolutních souřadnic.
 2. Umístění prvků do jednoho sloupce (samotný sloupec je možné vložit do dalšího prvku)
 3. Umístění prvků do jednoho řádku
 4. Umístění prvků do pravidelné mřížky (grid)
 5. Použití takzvaných kotevních přímek (přesnější český termín pravděpodobně není rozšířen)

3. První demonstrační příklad – jednoduchý obdélník

Dnešní první demonstrační příklad je pojat minimalisticky. V jazyku QML deklarujeme obdélník představující plochu hlavního okna aplikace. U tohoto obdélníku specifikujeme pouze jeho rozměry (šířku, výšku); žádné další údaje pro takto jednoduchý příklad nejsou zapotřebí. Obsah souboru pojmenovaného 165_load_qml1.qml vypadá následovně:

import QtQuick 1.0
 
Rectangle {
  width: 320
  height: 240
}

První řádek s příkazem import má formát:

import <jmenný prostor> <verze>

Ve skutečnosti se však dá import použít i v dalších situacích, například pro načtení programového kódu napsaného v JavaScriptu nebo pro načtení obsahu s definicemi typů apod.

Poznámka: můžeme se setkat i s verzí QtQuick 2.x, což ovšem vyžaduje instalaci Qt 5 a tím pádem i PyQt5. V našem článku ovšem používáme standardní PySide pro Qt 4.

Na dalších řádcích můžeme vidět deklaraci objektu, zde konkrétně objektu typu Rectangle i s naplněním jeho dvou atributů. Každý atribut je uveden na samostatném řádku:

Rectangle {
  width: 320
  height: 240
}

Atributy můžeme uvést i na stejném řádku, ovšem tehdy je nutné je oddělit středníky:

Rectangle {
  width: 320; height: 240
}

Specifikace GUI je prozatím čistě deklarativní – vytváříme v něm objekty (Rectangle, Text) a nastavujeme jejich atributy. Objekty mohou obsahovat i další objekty, takže výsledkem bude stromová struktura.

4. Načtení a použití popisu GUI v aplikaci využívající PySide

Deklaraci grafického uživatelského rozhraní velmi jednoduché aplikace již máme připravenou, takže se podívejme, jak ji načteme do skriptu napsaného v Pythonu. K tomuto účelu se používá třída QDeclarativeView z modulu QtDeclarative (v Qt 5 ovšem došlo k přejmenování třídy QQuickView!). Po importu modulu QtDeclarative:

# modul pro práci s QML
from PySide import QtDeclarative

budeme moci využít následující běžné třídy i třídy abstraktní:

ListProperty
QDeclarativeComponent
QDeclarativeContext
QDeclarativeEngine
QDeclarativeError
QDeclarativeExpression
QDeclarativeExtensionInterface
QDeclarativeExtensionPlugin
QDeclarativeImageProvider
QDeclarativeItem
QDeclarativeListReference
QDeclarativeNetworkAccessManagerFactory
QDeclarativeParserStatus
QDeclarativeProperty
QDeclarativePropertyMap
QDeclarativePropertyValueSource
QDeclarativeScriptString
QDeclarativeView

Od třídy QDeclarativeView totiž můžeme odvodit uživatelskou třídu a použít metodu setSource() pro načtení QML. Dále pomocí metody setResizeMode() zajistíme změnu velikosti okna aplikace takovým způsobem, aby odpovídalo ploše deklarované v QML:

# nový widget bude odvozen od QDeclarativeView
class MainWindow(QtDeclarative.QDeclarativeView):
 
  def __init__(self, parent=None):
    super(MainWindow, self).__init__(parent)
    self.setWindowTitle("QML Example")
    # načtení souboru QML
    self.setSource(QtCore.QUrl.fromLocalFile(QML_FILE))
    # necháme QML změnit velikost okna
    self.setResizeMode(QtDeclarative.QDeclarativeView.SizeRootObjectToView)

Takto deklarovanou třídu představující hlavní okno aplikace použijeme naprosto stejným způsobem jako jakékoli jiné hlavní okno:

def main():
  # vytvoření Qt aplikace
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
 
  # vytvoření hlavního okna
  window = MainWindow()
 
  # zobrazení hlavního okna
  window.show()
 
  # spuštění aplikace
  sys.exit(app.exec_())

Obrázek 1: První demonstrační příklad po svém spuštění.

5. Úplný zdrojový kód prvního demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu vypadá následovně:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
# modul pro práci s QML
from PySide import QtDeclarative
 
QML_FILE = "165_load_qml_1.qml"
 
 
# nový widget bude odvozen od QDeclarativeView
class MainWindow(QtDeclarative.QDeclarativeView):
 
  def __init__(self, parent=None):
    super(MainWindow, self).__init__(parent)
    self.setWindowTitle("QML Example")
    # načtení souboru QML
    self.setSource(QtCore.QUrl.fromLocalFile(QML_FILE))
    # necháme QML změnit velikost okna
    self.setResizeMode(QtDeclarative.QDeclarativeView.SizeRootObjectToView)
 
 
def main():
  # vytvoření Qt aplikace
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
 
  # vytvoření hlavního okna
  window = MainWindow()
 
  # zobrazení hlavního okna
  window.show()
 
  # spuštění aplikace
  sys.exit(app.exec_())
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

Bez použití QML by příklad mohl vypadat například následovně:

# tento import je zapotřebí kvůli nutnosti zpracování parametrů
# předávaných přes příkazový řádek
import sys
 
# prozatím budeme využívat jen modul QtGui
from PySide import QtGui
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného widgetu
class MainWindow(QtGui.QWidget):
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareGUI(self):
    self.resize(320, 240)
    self.setWindowTitle("Window and label")
 
    # návěští
    label = QtGui.QLabel("Hello world!", self)
    # posun v rámci nadřazeného widgetu
    label.move(100, 100)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    sys.exit(app.exec_())
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

6. Nepatrně složitější příklad – obdélníkové okno s textem

Na předchozím příkladu postavíme i všechny další demonstrační příklady. První úprava (nebo vylepšení) spočívá v tom, že budeme specifikovat barvu pozadí plochy okna. K tomu slouží atribut color, kterému je možné předat řetězec se jménem barvy, kód barvy ve formátu #rrggbb (hexa triplet) nebo ve formátu #rrggbbAA (hexa triplet s průhledností). Jména všech podporovaných barev naleznete na stránce https://www.w3.org/TR/SVG/ty­pes.html#ColorKeywords:

import QtQuick 1.0
 
Rectangle {
  width: 320
  height: 240
  color: "lightgray"
}

Dále na plochu okna přidáme další prvek grafického uživatelského rozhraní. Bude se jednat o text představovaný objektem typu Text. Mezi nastavované atributy bude patřit vlastní řetězec a taktéž režim uchycení objektu na plochu:

import QtQuick 1.0
 
Rectangle {
  width: 320
  height: 240
  color: "lightgray"
 
  Text {
    text: "Hello World"
    anchors.centerIn: parent
  }
}

Obrázek 2: Druhý demonstrační příklad po svém spuštění.

Režimy uchycení jsou specifické pro QML a vzhledem k jejich důležitosti pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní si je popíšeme v navazující kapitole.

7. Určení vzájemné (relativní) polohy jednotlivých prvků grafického uživatelského rozhraní

V předchozím demonstračním příkladu jsme si mj. ukázali, jak je možné specifikovat umístění nějakého prvku GUI (zde se konkrétně jednalo o text) v rámci plochy okna aplikace nebo libovolného formuláře. Možnosti QML jsou ovšem v tomto ohledu mnohem širší, neboť je možné nastavit jak absolutní pozice prvků, tak i pozice relativní, a to vůči libovolnému jinému prvku. Například můžeme zapsat, že dva prvky GUI (například tlačítka) mají být zobrazeny vedle sebe, tj. pravý okraj levého tlačítka bude shodný s levým okrajem tlačítka pravého a současně budou shodné i jejich y-ové souřadnice. Způsob zápisu relativních pozic prvků GUI je v QML poměrně intuitivní. Vše je založeno na šesti pomyslných přímkách, které jsou automaticky vytvořeny pro každý prvek GUI:

Obrázek 3: Pomyslné přímky, ke kterým je možné vztahovat pozice jednotlivých komponent.
Zdroj: http://doc.qt.io/archives/qt-4.8/images/edges_qml.png

Jak se tyto přímky využijí při určování vzájemné pozice prvků? Podívejme se na příklad, v němž je všem prvkům GUI přiřazen jednoznačný identifikátor, takže se na ně můžeme odkázat. Dále stanovíme, které kotevní přímky mají mít prvky společné. Je již věcí správce geometrie, aby našel korektní řešení zadaného problému :-):

import QtQuick 1.0
 
Rectangle {
  id: main
  width: 320
  height: 240
  color: "lightgray"
 
  Rectangle {
    id: r1
    width: 100
    height: 100
    color: "red"
    anchors.verticalCenter: main.verticalCenter
  }
 
  Rectangle {
    id: r2
    width: 100
    height: 100
    color: "blue"
    anchors.left: r1.right
  }
}

Příklad je samozřejmě možné různými způsoby upravit a dosáhnout tak odlišného rozmístění prvků na ploše. Kromě explicitního použití ID prvků můžeme použít i označení parent pro předka (ne ve smyslu hierarchie tříd, ale umístění objektů do stromu GUI widgetů):

import QtQuick 1.0
 
Rectangle {
  width: 320
  height: 240
  color: "lightgray"
 
  Rectangle {
    width: 160
    height: 160
    color: "red"
    anchors.left: parent.left
    anchors.bottom: parent.bottom
  }
 
  Rectangle {
    width: 160
    height: 160
    color: "green"
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    anchors.top: parent.top
  }
 
  Rectangle {
    width: 160
    height: 160
    color: "blue"
    anchors.right: parent.right
    anchors.bottom: parent.bottom
  }
}

8. Třetí demonstrační příklad – pozice tří čtverců v okně

Ve třetím demonstračním příkladu budou na plochu okna vloženy tři různobarevné čtverce. První čtverec bude v okně vertikálně (svisle) vycentrován (anchors.verticalCenter: main.verticalCenter), další na něj bude navazovat (budou se dotýkat hranami), ovšem y-ová pozice bude nulová. A konečně třetí čtverec bude svou spodní hranou zarovnán se spodním okrajem okna:

Obrázek 4: Třetí demonstrační příklad po svém spuštění.

Následuje ukázka QML skriptu, který toto GUI popisuje:

import QtQuick 1.0
 
Rectangle {
  id: main
  width: 320
  height: 240
  color: "lightgray"
 
  Rectangle {
    id: r1
    width: 100
    height: 100
    color: "red"
    anchors.verticalCenter: main.verticalCenter
  }
 
  Rectangle {
    id: r2
    width: 100
    height: 100
    color: "blue"
    anchors.left: r1.right
  }
 
  Rectangle {
    id: r3
    width: 100
    height: 100
    color: "yellow"
    anchors.left: r2.right
    anchors.top: r2.bottom
  }
}

9. Naprogramování reakcí na akce prováděné uživatelem

Všechny příklady, které jsme si až doposud ukázali, popisují pouze statický design grafického uživatelského rozhraní. Nyní se podívejme na to, jakým způsobem je možné naprogramovat alespoň minimální reakce na akce, které uživatel s GUI prvky provádí. Základ je velmi jednoduchý – nadeklarujeme kód (handler) vybrané události, která nad nějakým prvkem GUI vznikne. Může se jednat například o kliknutí tlačítkem myši. Použijeme přitom nový prvek nazvaný příhodně MouseArea. Ten je zcela neviditelný a je možné ho zvětšit takovým způsobem, že svou plochou pokryje libovolný viditelný prvek GUI. MouseArea je specifický tím, že může přijímat a zpracovávat události, které souvisí s použitím myši, tj. přesunutí kurzoru myši nad plochy prvku, opuštění plochy prvku, kliknutí tlačítkem, stisk či puštění tlačítka i akce typu drag and drop. Práce s myší je v určitém ohledu nejjednodušší, protože (na rozdíl od práce s klávesnicí) není nutné řešit nastavení fokusu atd.

Obrázek 5: Výchozí barvy čtverců.

Obrázek 6: Barvy čtverců po kliknutí tlačítkem myši.

10. Reakce na stisk tlačítka myši

Ukažme si tedy jednoduchý příklad, v němž bude možné kliknutím měnit barvy jednotlivých čtverců zobrazených v hlavním okně aplikace. Povšimněte si především způsobu zápisu reakce na událost, a to přímo v jazyku QML, bez nutnosti volat kód v Pythonu (ovšem ne vše je samozřejmě možné naprogramovat takto jednoduchým způsobem):

import QtQuick 1.0
 
Rectangle {
  id: main
  width: 320
  height: 240
  color: "lightgray"
 
  Rectangle {
    id: r1
    width: 100
    height: 100
    color: "gray"
    anchors.verticalCenter: main.verticalCenter
    MouseArea {
      anchors.fill: parent
      onClicked: r1.color = "red"
    }
  }
 
  Rectangle {
    id: r2
    width: 100
    height: 100
    color: "gray"
    anchors.left: r1.right
    MouseArea {
      anchors.fill: parent
      onClicked: parent.color = "blue"
    }
  }
 
  Rectangle {
    id: r3
    width: 100
    height: 100
    color: "gray"
    anchors.left: r2.right
    anchors.top: r2.bottom
    MouseArea {
      anchors.fill: parent
      onClicked: parent.color = "yellow"
    }
  }
}

Vidíme, že přímo v handleru události je možné měnit (prakticky) libovolný atribut libovolného prvku GUI.

11. Reakce na stisk klávesy

Dalším způsobem ovládání aplikací s grafickým uživatelským rozhraním je samozřejmě použití klávesnice. Zde ovšem narazíme na jeden problém – události, které vznikají při stisku jednotlivých kláves, přijímá pouze ten element GUI, který má nastavený fokus. Ostatní elementy nebudou tuto událost získávat a tedy na ni ani nedokáží zareagovat. Ostatně si sami můžeme vyzkoušet, co se stane ve chvíli, kdy spustíme následující demonstrační příklad, v němž (teoreticky) všechny čtverce budou reagovat na stisk kláves 1, 2 nebo 3:

import QtQuick 1.0
 
Rectangle {
  id: main
  width: 320
  height: 240
  color: "lightgray"
 
  Rectangle {
    id: r1
    width: 100
    height: 100
    color: "gray"
    anchors.verticalCenter: main.verticalCenter
    Item {
      anchors.fill: parent
      focus: true
      Keys.onDigit1Pressed: parent.color = "red"
    }
    MouseArea {
      anchors.fill: parent
      onClicked: parent.color = "#ffff00"
    }
  }
 
  Rectangle {
    id: r2
    width: 100
    height: 100
    color: "gray"
    anchors.left: r1.right
    Item {
      anchors.fill: parent
      Keys.onDigit2Pressed: parent.color = "blue"
    }
    MouseArea {
      anchors.fill: parent
      onClicked: parent.color = "#00ffff"
    }
  }
 
  Rectangle {
    id: r3
    width: 100
    height: 100
    color: "gray"
    anchors.left: r2.right
    anchors.top: r2.bottom
    Item {
      anchors.fill: parent
      Keys.onDigit3Pressed: parent.color = "yellow"
    }
    MouseArea {
      anchors.fill: parent
      onClicked: parent.color = "#ff00ff"
    }
  }
}
Poznámka: v příkladu používáme klávesy 1 až 3 z toho důvodu, že se jedná o skupinu kláves, pro něž existuje vlastní (explicitně definovaný) typ události. To ovšem neplatí například pro znakové klávesy, které používají stejnou událost, pouze s odlišným kódem stisknuté klávesy.

12. Vylepšení předchozího příkladu – fokus nastavený na hlavní okno

Jakým způsobem je tedy možné problém s fokusem vyřešit? Ve skutečnosti existuje hned několik způsobů, z nichž nejjednodušší spočívá v tom, že události vytvořené po stisku klávesy budou zpracovávány (nebo chcete li akceptovány) prvkem typu Rectangle, který představuje celou plochu okna aplikace. V handlerech událostí použijeme jednoznačná ID čtverců, kterým budeme nastavovat jejich barvy. Samozřejmě nesmíme zapomenout na to, aby byl fokus skutečně přesunut na plochu okna aplikace (focus: true), jinak nebudou události zpracovány (pokud totiž systém nezjistí, že se událost zpracovala, jednoduše ji zahodí):

Keys.onDigit1Pressed: r1.color = "red"
Keys.onDigit2Pressed: r2.color = "cyan"
Keys.onDigit3Pressed: r3.color = "yellow"

Úplný kód tohoto příkladu vypadá následovně:

import QtQuick 1.0
 
Rectangle {
  id: main
  width: 320
  height: 240
  color: "lightgray"
  Item {
    anchors.fill: parent
    focus: true
    Keys.onDigit1Pressed: r1.color = "red"
    Keys.onDigit2Pressed: r2.color = "cyan"
    Keys.onDigit3Pressed: r3.color = "yellow"
  }
 
  Rectangle {
    id: r1
    width: 100
    height: 100
    color: "gray"
    anchors.verticalCenter: main.verticalCenter
  }
 
  Rectangle {
    id: r2
    width: 100
    height: 100
    color: "gray"
    anchors.left: r1.right
  }
 
  Rectangle {
    id: r3
    width: 100
    height: 100
    color: "gray"
    anchors.left: r2.right
    anchors.top: r2.bottom
  }
}

Oba dva přístupy je samozřejmě možné zkombinovat a reagovat tak jak na stisk kláves, tak i na klik tlačítkem myši:

import QtQuick 1.0
 
Rectangle {
  id: main
  width: 320
  height: 240
  color: "lightgray"
  anchors.fill: parent
  focus: true
  Keys.onDigit1Pressed: r1.color = "red"
  Keys.onDigit2Pressed: r2.color = "cyan"
  Keys.onDigit3Pressed: r3.color = "yellow"
 
  Rectangle {
    id: r1
    width: 100
    height: 100
    color: "gray"
    anchors.verticalCenter: main.verticalCenter
    MouseArea {
      anchors.fill: parent
      onClicked: parent.color = "magenta"
    }
  }
 
  Rectangle {
    id: r2
    width: 100
    height: 100
    color: "gray"
    anchors.left: r1.right
    MouseArea {
      anchors.fill: parent
      onClicked: parent.color = "blue"
    }
  }
 
  Rectangle {
    id: r3
    width: 100
    height: 100
    color: "gray"
    anchors.left: r2.right
    anchors.top: r2.bottom
    MouseArea {
      anchors.fill: parent
      onClicked: parent.color = "green"
    }
  }
}

13. Specifikace většího množství kroků při vzniku události

V případě, že je zapotřebí v handleru události provést větší množství kroků, musíme použít příkazové závorky. Syntaxe zápisu je jednoduchá. V případě, že by se kroky zapisovaly na stejný řádek, musíme opět použít středníky, jinak nejsou nutné:

onClicked: {
  parent.color = "magenta"
  txt.text = "r1 clicked"
}

Obrázek 7: Screenshot dalšího příkladu, v němž se používá složitější handler událostí.

14. Šestý demonstrační příklad – dvě reakce na stisk tlačítka myši

Šestý příklad vychází z příkladů předchozích, ovšem je do něj přidáno zobrazení zpráv o akcích prováděných uživatelem. Z tohoto důvodu je to do plochy okna přidán textový widget s unikátním identifikátorem a v handlerech událostí měníme atribut text tohoto widgetu:

import QtQuick 1.0
 
Rectangle {
  id: main
  width: 320
  height: 240
  color: "lightgray"
  anchors.fill: parent
  focus: true
  Keys.onDigit1Pressed: r1.color = "red"
  Keys.onDigit2Pressed: r2.color = "cyan"
  Keys.onDigit3Pressed: r3.color = "yellow"
 
  Text {
    id: txt
    text: "Click"
    font.pixelSize: 16
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    anchors.bottom: parent.bottom
  }
 
  Rectangle {
    id: r1
    width: 100
    height: 100
    color: "gray"
    anchors.verticalCenter: main.verticalCenter
    MouseArea {
      anchors.fill: parent
      onClicked: {
        parent.color = "magenta"
        txt.text = "r1 clicked"
      }
    }
  }
 
  Rectangle {
    id: r2
    width: 100
    height: 100
    color: "gray"
    anchors.left: r1.right
    MouseArea {
      anchors.fill: parent
      onClicked: {
        parent.color = "blue"
        txt.text = "r2 clicked"
      }
    }
  }
 
  Rectangle {
    id: r3
    width: 100
    height: 100
    color: "gray"
    anchors.left: r2.right
    anchors.top: r2.bottom
    MouseArea {
      anchors.fill: parent
      onClicked: {
        parent.color = "green"
        txt.text = "r3 clicked"
      }
    }
  }
}

15. Specifikace průhlednosti

Na závěr dnešního článku si ještě ukážeme, jakým způsobem je možné nastavit průhlednost jednotlivých prvků GUI a také pořadí prvků v Z-ové ose ve chvíli, kdy se nějaké prvky překrývají. Nastavení průhlednosti je snadné, protože stačí nastavit atribut opacity. Hodnotou tohoto atributu by mělo být reálné číslo v rozsahu od 0.0 do 1.0. Samozřejmě se opět podívejme na demonstrační příklad, v němž je jednotlivým čtvercům vloženým do plochy okna aplikace přiřazena různá průhlednost:

import QtQuick 1.0
 
Rectangle {
  id: main
  width: 320
  height: 240
  color: "lightgray"
 
  Rectangle {
    id: r1
    width: 160
    height: 160
    color: "red"
    opacity: 0.5
    anchors.left: parent.left
    anchors.bottom: parent.bottom
  }
 
  Rectangle {
    id: r2
    width: 160
    height: 160
    color: "yellow"
    opacity: 0.5
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    anchors.top: parent.top
  }
 
  Rectangle {
    id: r3
    width: 160
    height: 160
    color: "blue"
    opacity: 0.5
    anchors.right: parent.right
    anchors.bottom: parent.bottom
  }
}

16. Nastavení pořadí objektů v Z-ové ose

Ve chvíli, kdy se nějaké prvky překrývají, je většinou nutné explicitně nastavit jejich pořadí. To lze udělat velmi snadno nastavením z-ové souřadnice jednotlivých prvků, a to prakticky stejným způsobem, jakým se tato vlastnost nastavuje ve většině vektorových editorů popř. v HTML či v CSS. Vše bude patrné z následujícího příkladu:

import QtQuick 1.0
 
Rectangle {
  id: main
  width: 320
  height: 240
  color: "lightgray"
 
  Rectangle {
    id: r1
    width: 160
    height: 160
    color: "red"
    opacity: 0.5
    anchors.left: parent.left
    anchors.bottom: parent.bottom
  }
 
  Rectangle {
    id: r2
    width: 160
    height: 160
    color: "yellow"
    opacity: 0.5
    z: 1
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    anchors.top: parent.top
  }
 
  Rectangle {
    id: r3
    width: 160
    height: 160
    color: "blue"
    opacity: 0.5
    anchors.right: parent.right
    anchors.bottom: parent.bottom
  }
}

Obrázek 8: Nastavení průhlednosti a překryvu prvků grafického uživatelského rozhraní.

Jednoduchou úpravou předchozího zdrojového kódu můžeme dosáhnout toho, že prvky budou překryty v opačném pořadí:

import QtQuick 1.0
 
Rectangle {
  id: main
  width: 320
  height: 240
  color: "lightgray"
 
  Rectangle {
    id: r1
    width: 160
    height: 160
    color: "red"
    opacity: 0.5
    z: 3
    anchors.left: parent.left
    anchors.bottom: parent.bottom
  }
 
  Rectangle {
    id: r2
    width: 160
    height: 160
    color: "yellow"
    opacity: 0.5
    z: 2
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    anchors.top: parent.top
  }
 
  Rectangle {
    id: r3
    width: 160
    height: 160
    color: "blue"
    opacity: 0.5
    z: 1
    anchors.right: parent.right
    anchors.bottom: parent.bottom
  }
}

17. Rotace prvků GUI

Na úplný závěr si ukážeme rotaci prvků:

Obrázek 9: Rotace vybraných prvků grafického uživatelského rozhraní.

Rotace se provádí snadno nastavením atributu rotation na hodnotu odlišnou od nuly:

import QtQuick 1.0
 
Rectangle {
  id: main
  width: 320
  height: 240
  color: "lightgray"
 
  Rectangle {
    id: r1
    width: 160
    height: 160
    color: "red"
    opacity: 0.5
    rotation: 45
    anchors.left: parent.left
    anchors.bottom: parent.bottom
  }
 
  Rectangle {
    id: r2
    width: 160
    height: 160
    color: "yellow"
    opacity: 0.5
    z: 1
    anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
    anchors.top: parent.top
  }
 
  Rectangle {
    id: r3
    width: 160
    height: 160
    color: "blue"
    opacity: 0.5
    rotation: 45
    anchors.right: parent.right
    anchors.bottom: parent.bottom
  }
}

18. Obsah dalšího pokračování seriálu

V navazující části tohoto seriálu se seznámíme s dalšími možnostmi, které programátorům nabízí jazyk QML. Především si ukážeme odlišné způsoby rozmístění prvků grafického uživatelského rozhraní v okně či formuláři s využitím objektů typu Grid, Row a Column, což je alternativa k dnes zmíněným kotevním přímkám. Také si ukážeme reálné možnosti propojení QML se skripty naprogramovanými v Pythonu s využitím frameworku PySide.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů byly, podobně jako tomu bylo i v předchozích článcích, uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/pre­sentations. Pokud nechcete klonovat celý repositář, můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

Následuje tabulka s odkazy na soubory QML s popisem grafického uživatelského rozhraní, které taktéž budete potřebovat:

20. Odkazy na Internetu

 1. QML Tutorial
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/tutorials/qmltuto­rial/index.html
 2. QML Advanced Tutorial
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/tutorials/qmladvan­cedtutorial/index.html
 3. User interface markup language
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/User_interface_markup_lan­guage
 4. UsiXML
  https://en.wikipedia.org/wiki/UsiXML
 5. Anchor-based Layout in QML
  https://het.as.utexas.edu/HET/Sof­tware/html/qml-anchor-layout.html#anchor-layout
 6. PySide.QtDeclarative
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtDeclara­tive/index.html
 7. PySide and Qt Quick/QML Playground
  https://wiki.qt.io/PySide-and-QML-Playground
 8. Hand Coded GUI Versus Qt Designer GUI
  https://stackoverflow.com/qu­estions/387092/hand-coded-gui-versus-qt-designer-gui
 9. Qt Creator Manual
  http://doc.qt.io/qtcreator/
 10. Qt Designer Manual
  http://doc.qt.io/qt-5/qtdesigner-manual.html
 11. Qt Creator (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Qt_Creator
 12. QIODevice
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtCore/QI­ODevice.html#PySide.QtCore­.QIODevice
 13. QFile
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtCore/QFi­le.html#PySide.QtCore.QFi­le
 14. QUiLoader
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtUiTools/QU­iLoader.html#PySide.QtUiTo­ols.PySide.QtUiTools.QUiLo­ader.load
 15. QSvgWidget
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtSvg/QSvgWid­get.html
 16. QByteArray
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtCore/QBy­teArray.html
 17. Python Bytes, Bytearray
  https://www.w3resource.com/pyt­hon/python-bytes.php
 18. psep-0101.txt (mj. popis mapování typů Pythonu na třídy v PySide)
  https://github.com/techto­nik/pseps/blob/master/psep-0101.txt
 19. QSvgRenderer
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtSvg/QSvgRen­derer.html
 20. QSvgGenerator
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtSvg/QSvgGe­nerator.html
 21. QIcon
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QIcon­.html
 22. PySide 1.2.1 documentation
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/index.html
 23. QStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QSty­le.html
 24. QCommonStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QCom­monStyle.html
 25. QPlastiqueStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPlas­tiqueStyle.html
 26. QMacStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QMac­Style.html
 27. QCleanlooksStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QCle­anlooksStyle.html
 28. QGtkStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QGtkSty­le.html
 29. QCDEStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QCDES­tyle.html
 30. QMotifStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QMo­tifStyle.html
 31. QWindowsStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QWin­dowsStyle.html
 32. QStyleFactory
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QSty­leFactory.html
 33. QStyleOptionHeader
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QSty­leOptionHeader.html
 34. QAbstractSlider
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/Abstrac­tSlider.html
 35. QScrollBar
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/Scro­llBar.html
 36. QSlider
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/Sli­der.html
 37. QDial
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/Dial­.html
 38. QImage
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QIma­ge.html
 39. QPixmap
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPix­map.html
 40. QBitmap
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QBit­map.html
 41. QPaintDevice
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPa­intDevice.html
 42. QPicture
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPic­ture.html
 43. QPainter
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPa­inter.html
 44. QPainterPath
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPa­interPath.html
 45. QGradient
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QGra­dient.html
 46. QLinearGradient
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLi­nearGradient.html
 47. QRadialGradient
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QRa­dialGradient.html
 48. QTableWidget
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QTa­bleWidget.html
 49. QTableWidgetItem
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QTa­bleWidgetItem.html
 50. QTreeWidget
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QTre­eWidget.html
 51. QTreeWidgetItem
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QTre­eWidgetItem.html
 52. Afinní zobrazení
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Afinn%C3%AD_zobrazen%C3%AD
 53. Differences Between PySide and PyQt
  https://wiki.qt.io/Differen­ces_Between_PySide_and_PyQt
 54. PySide 1.2.1 tutorials
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/tutorials/index.html
 55. PySide tutorial
  http://zetcode.com/gui/py­sidetutorial/
 56. Drawing in PySide
  http://zetcode.com/gui/py­sidetutorial/drawing/
 57. Qt Core
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtCore/Qt­.html
 58. QLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLa­yout.html
 59. QValidator
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QVa­lidator.html
 60. QStackedLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QStac­kedLayout.html
 61. QFormLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QFor­mLayout.html
 62. QBoxLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QBox­Layout.html
 63. QHBoxLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QHBox­Layout.html
 64. QVBoxLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QVBox­Layout.html
 65. QGridLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QGrid­Layout.html
 66. QAction
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QAc­tion.html
 67. QDialog
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QDi­alog.html
 68. QMessageBox
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QMes­sageBox.html
 69. QErrorMessage
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QError­Message.html
 70. QInputDialog
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QIn­putDialog.html
 71. QColorDialog
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QCo­lorDialog.html
 72. QListWidget
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLis­tWidget.html
 73. Signals & Slots
  http://doc.qt.io/qt-4.8/signalsandslots.html
 74. Signals and Slots in PySide
  http://wiki.qt.io/Signals_an­d_Slots_in_PySide
 75. Intro to PySide/PyQt: Basic Widgets and Hello, World!
  http://www.pythoncentral.io/intro-to-pysidepyqt-basic-widgets-and-hello-world/
 76. QLineEdit
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLi­neEdit.html
 77. QTextEdit
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QTex­tEdit.html
 78. QValidator
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QVa­lidator.html
 79. QIntValidator
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QIn­tValidator.html
 80. QRegExpValidator
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QRe­gExpValidator.html
 81. QWidget
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QWid­get.html
 82. QMainWindow
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QMa­inWindow.html
 83. QLabel
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLa­bel.html
 84. QAbstractButton
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QAb­stractButton.html
 85. QCheckBox
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QChec­kBox.html
 86. QRadioButton
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QRa­dioButton.html
 87. QButtonGroup
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QBut­tonGroup.html
 88. QFrame
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QFra­me.html#PySide.QtGui.PySi­de.QtGui.QFrame
 89. QFrame.frameStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QFra­me.html#PySide.QtGui.PySi­de.QtGui.QFrame.frameStyle
 90. Leo editor
  http://leoeditor.com/
 91. IPython Qt Console aneb vylepšený pseudoterminál
  https://mojefedora.cz/integrovana-vyvojova-prostredi-ve-fedore-ipython-a-ipython-notebook/#k06
 92. Vývojová prostředí ve Fedoře (4. díl)
  https://mojefedora.cz/vyvojova-prostredi-ve-fedore-4-dil/
 93. Seriál Letní škola programovacího jazyka Logo
  http://www.root.cz/serialy/letni-skola-programovaciho-jazyka-logo/
 94. Educational programming language
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Educational_programmin­g_language
 95. Logo Tree Project:
  http://www.elica.net/downlo­ad/papers/LogoTreeProject­.pdf
 96. Hra Breakout napísaná v Tkinteri
  https://www.root.cz/clanky/hra-breakout-napisana-v-tkinteri/
 97. Hra Snake naprogramovaná v Pythone s pomocou Tkinter
  https://www.root.cz/clanky/hra-snake-naprogramovana-v-pythone-s-pomocou-tkinter/
 98. 24.1. turtle — Turtle graphics
  https://docs.python.org/3­.5/library/turtle.html#mo­dule-turtle
 99. TkDND
  http://freecode.com/projects/tkdnd
 100. Python Tkinter Fonts
  https://www.tutorialspoin­t.com/python/tk_fonts.htm
 101. The Tkinter Canvas Widget
  http://effbot.org/tkinter­book/canvas.htm
 102. Ovládací prvek (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Ovl%C3%A1dac%C3%AD_prvek_­%28po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D%29
 103. Rezervovaná klíčová slova v Pythonu
  https://docs.python.org/3/re­ference/lexical_analysis.html#ke­ywords
 104. TkDocs: Styles and Themes
  http://www.tkdocs.com/tuto­rial/styles.html
 105. Drawing in Tkinter
  http://zetcode.com/gui/tkin­ter/drawing/
 106. Changing ttk widget text color (StackOverflow)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/16240477/changing-ttk-widget-text-color
 107. The Hitchhiker's Guide to Pyhton: GUI Applications
  http://docs.python-guide.org/en/latest/scenarios/gui/
 108. 7 Top Python GUI Frameworks for 2017
  http://insights.dice.com/2014/11/26/5-top-python-guis-for-2015/
 109. GUI Programming in Python
  https://wiki.python.org/mo­in/GuiProgramming
 110. Cameron Laird's personal notes on Python GUIs
  http://phaseit.net/claird/com­p.lang.python/python_GUI.html
 111. Python GUI development
  http://pythoncentral.io/introduction-python-gui-development/
 112. Graphic User Interface FAQ
  https://docs.python.org/2/faq/gu­i.html#graphic-user-interface-faq
 113. TkInter
  https://wiki.python.org/moin/TkInter
 114. Tkinter 8.5 reference: a GUI for Python
  http://infohost.nmt.edu/tcc/hel­p/pubs/tkinter/web/index.html
 115. TkInter (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Tkinter
 116. appJar
  http://appjar.info/
 117. appJar (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/AppJar
 118. appJar na Pythonhosted
  http://pythonhosted.org/appJar/
 119. appJar widgets
  http://appjar.info/pythonWidgets/
 120. Stránky projektu PyGTK
  http://www.pygtk.org/
 121. PyGTK (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/PyGTK
 122. Stránky projektu PyGObject
  https://wiki.gnome.org/Pro­jects/PyGObject
 123. Stránky projektu Kivy
  https://kivy.org/#home
 124. Stránky projektu PyQt
  https://riverbankcomputin­g.com/software/pyqt/intro
 125. PyQt (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/PyGTK
 126. Stránky projektu PySide
  https://wiki.qt.io/PySide
 127. PySide (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/PySide
 128. Stránky projektu Kivy
  https://kivy.org/#home
 129. Kivy (framework, Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Kivy_(framework)
 130. QML Applications
  http://doc.qt.io/qt-5/qmlapplications.html
 131. KDE
  https://www.kde.org/
 132. Qt
  https://www.qt.io/
 133. GNOME
  https://en.wikipedia.org/wiki/GNOME
 134. Category:Software that uses PyGTK
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Software_that_u­ses_PyGTK
 135. Category:Software that uses PyGObject
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Software_that_u­ses_PyGObject
 136. Category:Software that uses wxWidgets
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Software_that_u­ses_wxWidgets
 137. GIO
  https://developer.gnome.or­g/gio/stable/
 138. GStreamer
  https://gstreamer.freedesktop.org/
 139. GStreamer (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GStreamer
 140. Wax Gui Toolkit
  https://wiki.python.org/moin/Wax
 141. Python Imaging Library (PIL)
  http://infohost.nmt.edu/tcc/hel­p/pubs/pil/
 142. Why Pyjamas Isn’t a Good Framework for Web Apps (blogpost z roku 2012)
  http://blog.pyjeon.com/2012/07/29/why-pyjamas-isnt-a-good-framework-for-web-apps/
 143. PySide na PyPi
  https://pypi.org/project/PySide/