Hlavní navigace

Malý průvodce konfigurací Apache (2)

23. 3. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Tak, a je tu druhá část seriálu věnovaného webovému serverů Apache. Minule sme si vysvětlili direktivy, ktore sa nachadzaju v subore httpd.conf, v části s nazvom 'Global Environment'. Dnes sa prenesieme do 'Main server configuration', a naučíme sa nastavovat obmedzenia jednotlivých oblasti na disku, ktore chceme vystavit světu na obdiv.

Na úvod ale najprv štyri direktívy nachádzajúce sa obvykle ako prvé v tejto časti konfiguračného súboru:

Port
Po BindAdress a Listen je treťou direktívou definujúcou port, na ktorom bude server čakať požiadavky – requesty od userov. Pri súčasnom použití Listen a PortListen vyššiu prioritu a Apache bude počúvať na porte udanom práve touto direktívou.
Port 80

ServerAdmin
Emailová adresa správcu serveru. Na čo je to dobré? Napríklad pri referencii problémov – túto adresu obvykle server vkladá do špeciálnych – generovaných stránok.
ServerAdmin spravca@apache.org

ServerName
Udáva DNS meno serveru, prípadne IP adresu serveru. IP adresu využijeme vtedy, ak nemáme zaregistrovanú vlastnú doménu – meno domény, alebo v prípade, keď potrebujeme server testovať. Pri testovaní nastavujeme obvykle ServerName na 127.0.0.1 (loopback IP).
ServerName www.apache.org

DocumentRoot
Ako už názov napovedá, táto direktíva určuje koreňový adresár s dokumentami. Doména (prípadne IP adresa) zadaná v ServerName vlastne zastupuje tento adresár. DocumentRoot /home/httpd/html

Directory
Jednotlivé adresáre – oblasti na disku, ktoré sprístupňujeme užívateľom browsujúcim na našich stránkach nastavujeme pomocou direktívy Directory. Jej použitie je trošku odlišné od predošlých direktív – ohraničuje sa totiž do zátvoriek < a >, podobne ako tagy v jazyku HTML, čiže napríklad :

<Directory „/home/httpd/htm­l“>

Za týmto zápisom nasledujú direktívy s parametrami (napríklad Options – pozri tabuľku nižšie), definujúce obmedzenia pre oblasť ohraničnú do úvodzoviek za slovom Directory, v tomto prípade /home/httpd/html. Celá konfigurácia oblasti sa potom uzatvára pomocou tagu:

</Directory>


Tabuľka parametrov direktívy Options :

Tabulka č. 106
Direktíva Parameter Význam
Options Indexes Povolenie zobrazenia obsahu adresára, pokiaľ v ňom neexistuje súbor udaný direktívou DirectoryIndex, napr. index.htm
Includes Povolenie interpretácie SSI skriptov
IncludesNoExec Povolenie interpretácie SSI skriptov ale bez spúšťania externých programov
ExecCGI Povolenie spúšťania cgi skriptov
FollowSymLinks Povolenie symbolických liniek
SymLinksIfOwner­Match Povolenie symbolických liniek iba v prípade, ak sa zhoduje user s vlastníkom linky
MultiViews Povolenie predávania dokumentov podľa požiadaviek browsera (respektíve užívateľa)
All Nahradzuje všetky parametre (okrem MultiViews)
None Zrušenie všetkých parametrovSyntax direktívy Directory by sa dala zapísať takto:

<Directory „cesta“>
Direktíva1 Parameter1 Parameter2 … ParameterN

DirektívaN Parameter1 Parameter2 … ParameterN
</Directory>

Príklad:

<Directory „/home/*/wwwdocs“>
   Options FollowSymLinks ExecCGI Includes
</Directory>

Čo z toho vyplýva?

CS24_early

  • cesta sa píše bez lomítka (/) na konci
  • v názvoch ciest je možné použitie znaku * ako zastúpenie maximálne jedného adresára v adresárovej štruktúre. Je to výhodné napríklad pre globálnu konfiguráciu všetkých adresárov užívateľov, v ktorých majú svoje web stránky. Možné je použiť aj? – otáznik ako zastúpenie jedného znaku
  • cesta sa uzatvára do úvodzoviek (odporúčané), pričom je možné aj vynechanie úvodzoviek
  • direktíva Options môže mať, a obvykle aj má, viac parametrov
  • direktíva Directory (výstižnejší v tomto prípade je asi výraz tag Directory) sa nesmie vhniezďovať do iného tagu Directory

Location
Je ďaľšou možnosťou nastavenia určitej oblasti na disku. Rozdiel medzi Location a Directory spočíva v tom, že kým s Directory definujeme fyzickú cestu, s Location definujeme priamo URI. Ak teda máme URL napríklad : http://www.nejake-url.org/niekto a potrebujeme nastaviť obmedzenia v časti /niekto, zapíšeme to takto:

<Location /niekto>
   …direktívy… (pozri vyššie – Directory)
</Location>

Poznámka: s Directory a Location sa pracuje rovnako. Všetko doteraz povedané o Directory platí aj pre Location. Výnimkou je vynechanie parametera FollowSymLinks a SymLinksIfOwner­Match pri direktíve Options použitej vo vnútri Location.

Toľko pre dnes, v ďaľšej časti sa napríklad naučíme obmedzovať prístup k oblastiam pomocou direktív allow, deny a order a uvedieme a rozoberieme si aj nejaké konkrétne príklady, ktoré v konfiguračnom súbore určite nájdete.

Byl pro vás článek přínosný?