Hlavní navigace

Nástroje pro kontrolu kvality zdrojových kódů psaných v Go

10. 3. 2020
Doba čtení: 45 minut

Sdílet

Pro ekosystém vytvořený okolo Go vzniklo mnoho nástrojů kontrolujících kvalitu kódů, ať se to týká existence komentářů, kontroly chybových stavů, tak i například výpočtu cyklomatické složitosti funkcí a metod.

Obsah

1. Nástroje pro kontrolu kvality zdrojových kódů psaných v Go

2. Nástroj gofmt

3. Překladač programovacího jazyka Go

4. Jaké potenciální problémy překladač Go nenalezne?

5. Standardní nástroj go vet

6. Příklady problémů zachycených nástrojem go vet

7. Nástroj errcheck

8. Příklady problémů zachycených nástrojem errcheck

9. Nástroj golint

10. Příklady problémů zachycených nástrojem golint

11. Nástroj gocyclo

12. Příklady problémů zachycených nástrojem gocyclo

13. Nástroj ineffassign

14. Příklady problémů zachycených nástrojem ineffassign

15. Zobrazení výsledků kontrol přímo v repositáři

16. Služba Go Report Card

17. Služba Codecov

18. Obsah následujícího článku

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Nástroje pro kontrolu kvality zdrojových kódů psaných v Go

Samotný programovací jazyk Go je navržen velmi konzervativně, což bylo ostatně patrné i z předchozího článku o (ne)používaní generických datových typů, funkcí a metod. To pochopitelně některým vývojářům nemusí vyhovovat, na čemž ale ve skutečnosti nemusí být nic špatného – ideální univerzálně přijímaný programovací jazyk neexistuje a pravděpodobně ani nikdy existovat nebude, protože některé vlastnosti jazyků jsou protichůdné. Ovšem samotný programovací jazyk je jen jednou (i když pochopitelně velmi důležitou) součástí celého ekosystému, který kromě překladače (někdy interpretru) obsahuje i vývojová prostředí a ladicí nástroje, ale i další pomocné nástroje a utility. Mezi tyto nástroje patří i utility určené pro kontrolu kvality zdrojových kódů, odhalování různých chyb nerozpoznaných překladačem, potenciálních chyb, špatně strukturovaného kódu, nedodržování zavedených idiomů atd. A právě těmito mnohdy velmi užitečnými nástroji se budeme zabývat v dnešním článku.

Samostatnou kapitolu tvoří nástroje sloužící k odhalení potenciálních bezpečnostních problémů. I těchto nástrojů existuje relativně velké množství a budeme se jimi zabývat v navazujícím článku.

Poznámka: již na úvod je nutné poznamenat, že z hlediska kontroly kvality a ustálených pravidel je na tom ekosystém programovacího jazyka Go velmi dobře (i v porovnání s přímou konkurencí) a většina projektů s otevřeným zdrojovým kódem, které jsou v Go psány, se snaží dodržovat většinu zavedených praktik, k čemuž pomáhají i dále zmíněné služby, které k projektům dokážou přidat odznaky/visačky (badge) a demonstrovat tak kvalitu či nekvalitu produktu (alespoň z pohledu těchto nástrojů). To je velmi dobrá filozofie, která se u některých dalších jazyků prosazuje teprve postupně

2. Nástroj gofmt

Jednou z poměrně častých otázek mnoha programátorů, kteří na programovací jazyk Go přechází z jiných jazyků, je, jakým způsobem je možné zkontrolovat syntaxi zdrojových kódů bez provedení jejich překladu či dokonce spuštění. Takový nástroj nabízí například jazyk Ruby, Perl či Python:

$ ruby -c test.rb
$ perl -c test.pl
$ python -m py_compile test.py

V sadě základních nástrojů jazyka Go se nachází i nástroj gofmt, jehož primárním úkolem je naformátování zdrojových kódů podle poměrně striktních pravidel, která jsou testována například tímto testem. Ovšem gofmt, na rozdíl od mnoha dalších formátovačů, pracuje s kódem reprezentovaným AST (abstraktním syntaktickým stromem). To mj. znamená, že kód je zapotřebí parsovat a převést do AST, takže i gofmt dokáže provádět kontrolu syntaxe.

Program bez uvedení balíčku:

func main() {
}

Odhalená chyba:

01_missing_package.go:1:1: expected 'package', found 'func

Špatně umístěná otevírací bloková závorka:

package main
 
func main()
{
}

Příklad problematického zdrojového kódu, v němž nejsou použity blokové (složené) závorky na stejném řádku s programovým kódem:

package main
 
func classify_char(c rune) string {
    if c >= 'a' && c <= 'z'
    {
        return "male pismeno"
    }
    else if c >= 'A' && c <= 'Z' {
        return "velke pismeno"
    }
    else
    {
        return "neco jineho"
    }
}
 
func main() {
    println(classify_char('a'))
    println(classify_char('Z'))
    println(classify_char('?'))
}

Většina těchto chyb je odhalena:

bad_syntax.go:13:25: unexpected newline, expecting { after if clause
bad_syntax.go:17:2: expected statement, found 'else'
bad_syntax.go:20:2: expected statement, found 'else'
bad_syntax.go:24:1: expected declaration, found '}'

Kromě toho dokáže gofmt provádět i zjednodušení některých výrazů:

Původní podoba Zjednodušená podoba
[]T{T{}, T{}} []T{{}, {}}
s[a:len(s)] s[a:]
for x, _ = range v {…} for x = range v {…}
for _ = range v {…} for range v {…}

Navíc je možné specifikovat i vlastní transformace či zjednodušování. Následující příklad je převzat z reálných zdrojových kódů:

package main
 
import "fmt"
import "bytes"
 
func main() {
    a := []byte{1, 2, 3}
    b := []byte{3, 4, 5}
 
    c := bytes.Compare(a, b) == 0
    fmt.Println(c)
 
    c = bytes.Compare(a, a) == 0
    fmt.Println(c)
}

Tento zdrojový kód lze příkazem:

$ gofmt -r 'bytes.Compare(a, b) == 0 -> bytes.Equal(a, b)'

Transformovat na:

package main
 
import "fmt"
import "bytes"
 
func main() {
    a := []byte{1, 2, 3}
    b := []byte{3, 4, 5}
 
    c := bytes.Equal(a, b)
    fmt.Println(c)
 
    c = bytes.Equal(a, a)
    fmt.Println(c)
}

3. Překladač programovacího jazyka Go

The boy is smoking and leaving smoke rings into the air. The girl gets irritated with the smoke and says to her lover: „Can't you see the warning written on the cigarettes packet, smoking is injurious to health!“ The boy replies back: „Darling, I am a programmer. We don't worry about warnings, we only worry about errors.“

I když se to možná bude zdát překvapivé, na druhém místě v seznamu nástrojů pro kontrolu kvality stojí přímo překladač programovacího jazyka Go. Ten se vyznačuje mj. i tím, že při parsování, kontrole a překladu zdrojových kódů nikdy negeneruje varování – zdrojový kód je buď přeložen bez dalších doplňujících zpráv nebo se vypíšou nalezené chyby (resp. přesněji řečeno několik prvních chyb, aby nebyl vývojář polekán a nemusel scrollovat o několik obrazovek). Navíc není možné kontrolu chyb ani vypnout ani naopak zapínat obdobu režimu „pedantic“, kterou můžeme znát například z céčka (ve skutečnosti vlastně překladač Go vždy pracuje právě v režimu „pedantic“). Díky těmto vlastnostem je samotný překladač skutečně prvním nástrojem, který dokáže odhalit poměrně značné množství různých potenciálních chyb. Kromě běžných problémů typu chybějící závorka, špatně zapsané klíčové slovo, nekorektní programová konstrukce lze odhalit například i:

 1. prakticky všechny prohřešky vůči typovému systému jazyka Go (typový systém je striktnější, než například v případě C či Javy)
 2. nepoužívané importované balíčky
 3. cyklická závislost mezi balíčky
 4. deklarované proměnné, které nejsou použity
 5. chybějící příkaz return ve všech větvích funkce či metody
 6. použití operátoru = namísto == v podmínkách, a to ve všech případech, protože taková konstrukce není v programovacím jazyce Go povolena (v C, C++ i Javě je tato chyba odhalena jen někdy – viz příklad pod tímto seznamem)
 7. kontrola, zda typ předávané hodnoty implementuje očekávané rozhraní
 8. kontrola, zda je skok realizovaný pomocí goto proveden na korektní místo či nikoli
 9. cyklická závislost rozhraní
 10. nesprávné použití parametrů ve variadických funkcích
 11. kontrola konstant používaných u bitových posunů
 12. kontrola, zda jsou příkazy ++ a – skutečně použity jako příkazy a nikoli jako operátory (to Go z mnoha dobrých důvodů neumožňuje)
class BooleanAssign {
  void foobar() {
    boolean a=true;
    boolean b=false;
    if (a=b) {
    }
    if (a==b) {
    }
  }
}
Poznámka: díky typovému systému programovacího jazyka Go a poměrně omezených možností práce s ukazateli se potenciální množství chyb v programech dosti razantním způsobem zmenšuje, už jen z toho důvodu, že překladač má nad kódem větší kontrolu (může tvořit CFG atd.). Navíc se díky automatickému správci paměti zamezí problémům typu „vrácení ukazatele na lokální proměnnou alokovanou na zásobníku“ apod.

Uveďme si nyní příklady některých striktnějších kontrol prováděných překladačem jazyka Go.

Konstanty, jejichž hodnoty neodpovídají typům proměnných, do kterých jsou přiřazovány:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    var a int8 = -1000
    var b int16 = -100000
    var c int32 = -10000000000
    var d int32 = -10000000000000000
 
    fmt.Println(a)
    fmt.Println(b)
    fmt.Println(c)
    fmt.Println(d)
}

Chybová hlášení:

./integer_signed_types_checks.go:15:15: constant -1000 overflows int8
./integer_signed_types_checks.go:16:16: constant -100000 overflows int16
./integer_signed_types_checks.go:17:16: constant -10000000000 overflows int32
./integer_signed_types_checks.go:18:16: constant -10000000000000000 overflows int32

Striktní typové kontroly (silnější, než v mnoha dalších jazycích):

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    var a uint8 = 255
    var b uint16 = a
 
    fmt.Println(a)
    fmt.Println(b)
}

Chybové hlášení:

./05_improper_conversion.go:16:6: cannot use a (type uint8) as type uint16 in assignment

Podobné typové kontroly, ovšem u typů s plovoucí řádovou čárkou:

package main
 
func main() {
    var c float32 = 1e300
    var d float32 = -1e300
 
    var g float64 = 1e3000
    var h float64 = -1e3000
}

Chybová hlášení:

./fp_types_checks.go:13:18: constant 1e+300 overflows float32
./fp_types_checks.go:14:18: constant -1e+300 overflows float32
./fp_types_checks.go:16:18: constant 1e+3000 overflows float64
./fp_types_checks.go:17:18: constant -1e+3000 overflows float64

4. Jaké potenciální problémy překladač Go nenalezne?

Na druhou stranu je však nutné upozornit na to, že některé typické a často se vyskytující chyby samotný překladač neodhalí, což může způsobit problémy. Jen pro příklad:

 1. kontrola chybových stavů
 2. práce s neinicializovanou mapou
 3. přístup přes ukazatel obsahující nil
 4. zda jsou deklarovány všechny větve v příkazu switch
 5. kontrola parametrů funkce fmt.Printf atd.

Některé z těchto problémů dokážou odhalit nástroje popsané v navazujících kapitolách.

Pro zajímavost si ukažme dvě chyby, které nejsou překladačem odhaleny. Prvním z problémů je přístup do neinicializované mapy, což je chyba, kterou udělal snad každý programátor, který ke Go přešel z jiného jazyka, v němž mapy (asociativní pole) existují:

package main
 
func main() {
    var m map[string]string
    m["foo"] = "bar"
}

Tento problém je odhalen až za běhu aplikace:

panic: assignment to entry in nil map
 
goroutine 1 [running]:
main.main()
    /home/tester/m.go:5 +0x4b
exit status 2

Ve druhém chybném příkladu se pracuje s ukazatelem nastaveným na nulovou hodnotu, tedy na nil:

package main
 
import "fmt"
import "math"
 
type Vector struct {
    X, Y float64
}
 
func (v *Vector) Length() float64 {
    return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)
}
 
func main() {
    var v *Vector
    fmt.Println(v.Length())
}

I tato chyba je objevena až po spuštění programu:

panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
[signal SIGSEGV: segmentation violation code=0x1 addr=0x0 pc=0x484bb3]
 
goroutine 1 [running]:
main.(*Vector).Length(...)
    /home/tester/p.go:11
main.main()
    /home/tester/p.go:16 +0x23
exit status 2

5. Standardní nástroj go vet

Dalším (dnes již posledním jmenovaným) standardním nástrojem dodávaným v instalaci programovacího jazyka Go je nástroj nazvaný vet, který je z příkazové řádky volán následovně:

$ go vet parametry

Tento nástroj slouží k odhalení dalších typů potenciálních chyb a problémů, například:

 • kontrola typů parametrů funkce fmt.Pritnf na základě formátovacího řetězce
 • dtto u podobných funkcí (fmt.Sprintf apod.)
 • bitové posuny prováděné mimo rozsah daného datového typu (8 bitů u uint8 atd.)
 • kontrola signatur metod u nejpoužívanějších rozhraní (tj. zda uživatelem definované metody mají shodné signaturami s metodami předepsanými ve standardních rozhraních – ukážeme si na demonstračním příkladu)
 • kontrola, zda kód psaný v assembleru odpovídá deklaracím v jazyku Go
 • nepotřebná přiřazení
 • problémy s použitím atomických operací
 • nepoužité výsledky (vracené hodnoty) volaných funkcí
 • nedostupný kód
Poznámka: možnosti nástroje vet se postupně zvětšují, což znamená, že je do něj zahrnováno větší množství potenciálně chybných programových konstrukcí.

Jak jsme si již řekli v předchozím odstavci, je go vet součástí základních nástrojů programovacího jazyka Go, takže by měl být vždy dostupný:

$ go help vet
 
usage: go vet [-n] [-x] [build flags] [vet flags] [packages]
 
Vet runs the Go vet command on the packages named by the import paths.
 
For more about vet and its flags, see 'go doc cmd/vet'.
For more about specifying packages, see 'go help packages'.
 
The -n flag prints commands that would be executed.
The -x flag prints commands as they are executed.
 
The build flags supported by go vet are those that control package resolution
and execution, such as -n, -x, -v, -tags, and -toolexec.
For more about these flags, see 'go help build'.
 
See also: go fmt, go fix.
Poznámka: pokud se v adresáři nachází soubor s chybou a použijete příkaz go vet *.go, bude tento nástroj ukončen již u první chyby. To je ostatně i případ našeho repositáře obsahujícího chybné soubory. Řešením může být smyčka naprogramovaná v BASHi, která postupně projde všemi soubory a na každý samostatně go get zavolá.

6. Příklady problémů zachycených nástrojem go vet

Podívejme se nyní na některé problémy, které odhalí právě nástroj go vet, ovšem nikoli překladač programovacího jazyka Go.

V prvním příkladu se nachází příkazy za konstrukcí return. K těmto příkazům není pochopitelně možné se žádným způsobem dostat:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    return
    i := 10
    fmt.Println(i)
}

Chybová hlášení nástroje go vet:

./t.go:7: unreachable code

Ve druhém příkladu se pokoušíme o bitový posun proměnné typu int (32bitová či 64bitová) o 70 bitů doleva:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    i := 1
    i <<= 70
    fmt.Println(i)
}

Chybová hlášení nástroje go vet:

./t.go:7: i (64 bits) too small for shift of 70

V příkladu třetím je kontrolováno, jaké parametry se předávají funkci fmt.Printf a zda tyto parametry odpovídají formátovacímu řetězci:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    fmt.Printf("foo")
    fmt.Printf("foo", "bar")
    fmt.Printf("%d", "bar")
    fmt.Printf("%s %s", "bar")
    fmt.Printf("%d", 3.14)
    fmt.Printf("%p", nil)
}

Chybová hlášení nástroje go vet odhalí většinu problémů s funkcí fmt.Printf:

./t.go:7: Printf call has arguments but no formatting directives
./t.go:8: Printf format %d has arg "bar" of wrong type string
./t.go:9: Printf format %s reads arg #2, but call has 1 arg
./t.go:10: Printf format %d has arg 3.14 of wrong type float64
./t.go:11: Printf format %p has arg nil of wrong type untyped nil

Existuje i podobná funkce fmt.Sprintf, která ovšem vrací hodnotu (naformátovaný řetězec), který kvůli chybě programátora ignorujeme:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    fmt.Sprintf("foo")
    fmt.Sprintf("foo", "bar")
    fmt.Sprintf("%d", "bar")
    fmt.Sprintf("%s %s", "bar")
    fmt.Sprintf("%d", 3.14)
    fmt.Sprintf("%p", nil)
}

Z chybových hlášení je patrné, že go vet i tyto problémy korektně odhalil, zatímco překladač tento kód bez problémů přeložil:

./s.go:6: result of fmt.Sprintf call not used
./s.go:7: result of fmt.Sprintf call not used
./s.go:7: Sprintf call has arguments but no formatting directives
./s.go:8: result of fmt.Sprintf call not used
./s.go:8: Sprintf format %d has arg "bar" of wrong type string
./s.go:9: result of fmt.Sprintf call not used
./s.go:9: Sprintf format %s reads arg #2, but call has 1 arg
./s.go:10: result of fmt.Sprintf call not used
./s.go:10: Sprintf format %d has arg 3.14 of wrong type float64
./s.go:11: result of fmt.Sprintf call not used
./s.go:11: Sprintf format %p has arg nil of wrong type untyped nil

Konečně kontrola, jestli metody nazvané ReadByte odpovídají signatuře metody předepsané v rozhraní Reader:

package main
 
type X struct {
}
 
type Y struct {
}
 
type Z struct {
}
 
func (x X) ReadByte() (byte, error) {
    return 0, nil
}
 
func (y Y) ReadByte() error {
    return nil
}
 
func (z Z) ReadByte() byte {
    return 0
}
 
func main() {
}
./t.go:16: method ReadByte() error should have signature ReadByte() (byte, error)
./t.go:20: method ReadByte() byte should have signature ReadByte() (byte, error)

7. Nástroj errcheck

Nyní si pojďme popsat některé užitečné nástroje, které nejsou (alespoň prozatím) součástí standardní instalace nástrojů programovacího jazyka Go. První z těchto nástrojů se jmenuje jednoduše errcheck a jak již název této utility napovídá, jedná se o nástroj provádějící kontrolu, zda se zpracovávají všechny chybové kódy vrácené různými funkcemi. Vychází se přitom z předpokladu, že jakmile je chybový kód uložen do lokální proměnné, je nutné s ním dále pracovat, protože jazyk Go neumožňuje vytvořit proměnnou bez jejího dalšího použití (ovšem tento předpoklad ne vždy platí, což si ostatně ukážeme na příkladech v navazující kapitole).

Instalace tohoto nástroje se provede příkazem:

$ go get -u github.com/kisielk/errcheck

Vlastní kontrolu (v rámci celého projektu) zajistí příkaz:

$ errcheck ./...

8. Příklady problémů zachycených nástrojem errcheck

Úloha nástroje errcheck je tedy jednoznačná – detekovat, ve kterých místech zdrojového kódu ignorujeme návratovou hodnotu s informací o chybě. Ukažme si tedy, jak a kde se tyto problémy mohou nalézt.

Prvním příkladem je implementace jednoduchého serveru reagujícího na zprávy přicházející na port 1234. Zdánlivě ošetřujeme všechny chybové stavy:

package main
 
import (
    "fmt"
    "net"
)
 
func main() {
    l, err := net.Listen("tcp", "localhost:1234")
    if err != nil {
        println("Can't open the port!")
    }
    defer l.Close()
    for {
        conn, err := l.Accept()
        if err != nil {
            println("Connection refused!")
        }
        go func(c net.Conn) {
            fmt.Fprintf(c, "Holla\n")
            c.Close()
        }(conn)
    }
}

Nástroj errcheck ukáže, které chyby ignorujeme:

$ errcheck 16_simple_server.go 
 
16_simple_server.go:13:15:   defer l.Close()
16_simple_server.go:20:15:   fmt.Fprintf(c, "Holla\n")
16_simple_server.go:21:11:   c.Close()

Ve druhém příkladu vytváříme rastrový obrázek ve formátu PNG:

package main
 
import (
    "image"
    "image/color"
    "image/png"
    "os"
)
 
const width = 256
const height = 256
 
func main() {
    img := image.NewRGBA(image.Rect(0, 0, width, height))
    for x := 0; x < width; x++ {
        for y := 0; y < height; y++ {
            var red uint8 = uint8(x)
            var green uint8 = uint8((x + y) >> 1)
            var blue uint8 = uint8(y)
            c := color.RGBA{red, green, blue, 255}
            img.SetRGBA(x, y, c)
        }
    }
 
    outfile, err := os.Create("test.png")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer outfile.Close()
    png.Encode(outfile, img)
}

Opět se podívejme na ignorované chyby:

$ errcheck 17_png_output.go 
 
17_png_output.go:29:21: defer outfile.Close()
17_png_output.go:30:12: png.Encode(outfile, img)

9. Nástroj golint

Druhým nástrojem, který je zapotřebí explicitně nainstalovat (není tedy součástí standardního toolingu), je nástroj pojmenovaný golint. Jedná se o nástroj, který dokáže vyhledávat problémy související se stylem zápisu zdrojových kódů (coding style), což je odlišný typ problémů, než který vyhledává například go vet či výše zmíněný nástroj errcheck. Typické problémy, které lze odhalit, jsou – špatné názvy proměnných, použití „tečkového“ importu, exportování symbolu bez dokumentačního řetězce, zbytečné větve else apod. Tento potenciálně velmi užitečný nástroj nainstalujeme příkazem:

$ go get -u golang.org/x/lint/golint

10. Příklady problémů zachycených nástrojem golint

Kód s exportovanými symboly bez dokumentačních řetězců:

type StringHeap []string
 
func (h StringHeap) Len() int {
    return len(h)
}
 
func (h StringHeap) Less(i, j int) bool {
    return h[i] < h[j]
}
 
func (h StringHeap) Swap(i, j int) {
    h[i], h[j] = h[j], h[i]
}
 
func (h *StringHeap) Push(x interface{}) {
    *h = append(*h, x.(string))
}

Špatné dokumentační řetězce:

// Encode
func (ge *GobEncoder) Encode(subject string, v interface{}) ([]byte, error) {
    b := new(bytes.Buffer)
    enc := gob.NewEncoder(b)
    if err := enc.Encode(v); err != nil {
        return nil, err
    }
    return b.Bytes(), nil
}
 
// This function encodes...
func (ge *GobEncoder) Encode(subject string, v interface{}) ([]byte, error) {
    b := new(bytes.Buffer)
    enc := gob.NewEncoder(b)
    if err := enc.Encode(v); err != nil {
        return nil, err
    }
    return b.Bytes(), nil
}

Zbytečné použití else:

if _, cur := nc.currentServer(); cur == nil {
    return ErrNoServers
} else {
    return SomethingElse
}
Poznámka: obecně je možné říci, že v Go se else používá pouze minimálně.

11. Nástroj gocyclo

Při vývoji nových aplikací, popř. při analýze již existujících aplikací je možné sledovat různé metriky popisující kvalitu celé aplikace. Kromě klasických metrik, které jsou zaměřeny spíše na výsledný produkt a na jeho chování při běhu (výkonnost, doba odezvy, střední doba selhání, …) či na procesy související s vývojem a údržbou produktu (cena, produktivita, …) se v některých případech používají i metriky, které se nějakým způsobem snaží popsat složitost zdrojových kódů a tím pádem i pracnost opravy chyb či přidávání nových vlastností. Z hlediska implementace je jednou z nejjednodušších metrik tohoto typu takzvaná cyklomatická složitost neboli cyclomatic complexity. Zjednodušeně řešeno se jedná o číslo, kterým se snažíme vyjádřit složitost programu nebo jednotlivých logických bloků, typicky funkcí, tříd a metod (popř. celých balíků). Obecně platí, že čím větší je cyklomatická složitost daného bloku (například funkce), tím více jednotkových testů je zapotřebí vytvořit a tím složitější jsou případné další úpravy kódu (či jen jeho prosté pochopení).

Ve vybrané části programu se cyklomatická složitost počítá pomocí grafu toku řízení toho programu: uzly grafu odpovídají neoddělitelným skupinám v programu (například tělu cyklu, podmínky). Orientované hrany odpovídají tomu, v jakém pořadí se skupiny příkazů budou provádět. Cyklomatickou složitost je možné aplikovat individuálně na vybrané funkce, moduly, metody nebo třídy [1].

Implementace měření cyklomatické složitosti je relativně snadná díky tomu, že se pouze zjišťuje počet možných cest ve zdrojovém kódu, tj. provádí se statická analýza, která nevyžaduje měření prováděné v běžící aplikaci. Typicky se nástroje pro měření cyklomatické složitosti zaměřují na zjišťování počtu rozhodovacích konstrukcí (if-then, if-then-else, switch) a programových smyček (for. Tyto informace lze velmi snadno zjistit z abstraktního syntaktického stromu (AST – Abstract Syntax Tree), což je i případ nástroje nazvaného gocyclo.

Tento nástroj se nainstaluje příkazem:

$ go get github.com/fzipp/gocyclo

A zavolá se (v adresáři s projektem):

$ gocyclo parametry

Existují i některé parametry, které lze nastavit:

$ gocyclo -top 10 src/
 
$ gocyclo -over 25 docker
 
$ gocyclo -avg .

12. Příklady problémů zachycených nástrojem gocyclo

Následující programový kód obsahuje mnoho podmínek v jediné funkci a proto bude mít relativně vysokou cyklomatickou komplexitu (ostatně sami se zamyslete, kolik jednotkových testů bude nutné napsat, aby se prošlo všemi větvemi):

package main
 
import (
    "fmt"
    "log"
    "os"
    "runtime/pprof"
    "strconv"
)
 
func main() {
    f, err := os.Create("mandelbrot2.prof")
    if err != nil {
        log.Fatalf("failed to create profiler output file: %v", err)
    }
    defer func() {
        if err := f.Close(); err != nil {
            log.Fatalf("failed to close profiler file: %v", err)
        }
    }()
 
    if err := pprof.StartCPUProfile(f); err != nil {
        log.Fatalf("failed to start profle: %v", err)
    }
    defer pprof.StopCPUProfile()
 
    if len(os.Args) < 4 {
        println("usage: ./mandelbrot width height maxiter")
        os.Exit(1)
    }
 
    width, err := strconv.Atoi(os.Args[1])
    if err != nil {
        fmt.Printf("Improper width parameter: '%s'\n", os.Args[1])
        os.Exit(1)
    }
 
    height, err := strconv.Atoi(os.Args[2])
    if err != nil {
        fmt.Printf("Improper height parameter: '%s'\n", os.Args[2])
        os.Exit(1)
    }
 
    maxiter, err := strconv.Atoi(os.Args[3])
    if err != nil {
        fmt.Printf("Improper maxiter parameter: '%s'\n", os.Args[3])
        os.Exit(1)
    }
 
    renderer.Start(width, height, maxiter)
}

Spočtená cyklomatická komplexita:

8 main main 18_cyclomatic_complexity.go:11:1

Ve druhém kódu je deklarováno několik funkcí a cyklomatická komplexita bude spočtena a vypsána pro všechny tyto funkce:

package renderer
 
import (
    "image"
    "image/png"
    "log"
    "os"
)
 
func writeImage(width uint, height uint, pixels []byte) {
    img := image.NewNRGBA(image.Rect(0, 0, int(width), int(height)))
    pixel := 0
 
    for y := 0; y < int(height); y++ {
        offset := img.PixOffset(0, y)
        for x := uint(0); x < width; x++ {
            img.Pix[offset] = pixels[pixel]
            img.Pix[offset+1] = pixels[pixel+1]
            img.Pix[offset+2] = pixels[pixel+2]
            img.Pix[offset+3] = 0xff
            pixel += 3
            offset += 4
        }
    }
 
    outputFile, err := os.Create("mandelbrot.png")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    defer outputFile.Close()
 
    png.Encode(outputFile, img)
}
 
func iterCount(cx float64, cy float64, maxiter uint) uint {
    var zx float64 = 0.0
    var zy float64 = 0.0
    var i uint = 0
    for i < maxiter {
        zx2 := zx * zx
        zy2 := zy * zy
        if zx2+zy2 > 4.0 {
            break
        }
        zy = 2.0*zx*zy + cy
        zx = zx2 - zy2 + cx
        i++
    }
    return i
}
 
func calcMandelbrot(width uint, height uint, maxiter uint, palette [][3]byte, image []byte, cy float64, done chan bool) {
    var cx float64 = -2.0
    for x := uint(0); x < width; x++ {
        i := iterCount(cx, cy, maxiter)
        color := palette[i]
        image[3*x] = color[0]
        image[3*x+1] = color[1]
        image[3*x+2] = color[2]
        cx += 3.0 / float64(width)
    }
    done <- true
}
 
func Start(width int, height int, maxiter int) {
    done := make(chan bool, height)
 
    pixels := make([]byte, width*height*3)
    offset := 0
    delta := width * 3
 
    var cy float64 = -1.5
    for y := 0; y < height; y++ {
        go calcMandelbrot(uint(width), uint(height), uint(maxiter), mandmap[:], pixels[offset:offset+delta], cy, done)
        offset += delta
        cy += 3.0 / float64(height)
    }
    for i := 0; i < height; i++ {
        <-done
    }
    writeImage(uint(width), uint(height), pixels)
}

Vypočtené a zobrazené výsledky:

4 renderer writeImage 19_cyclomatic_complexity.go:10:1
3 renderer Start 19_cyclomatic_complexity.go:65:1
3 renderer iterCount 19_cyclomatic_complexity.go:35:1
2 renderer calcMandelbrot 19_cyclomatic_complexity.go:52:1

Reálná funkce s velkou cyklomatickou složitostí: https://github.com/gordon­klaus/ineffassign/blob/mas­ter/ineffassign.go#L126 nebo https://github.com/minio/mi­nio/blob/master/cmd/gatewa­y/gcs/gateway-gcs.go#L556.

Další příklad s příliš velkou cyklomatickou komplexitou:

package main

func main() {
    for x := 1; x < 10; x++ {
        for y := 1; y < 10; y++ {
            for z := 1; z < 10; z++ {
                if x > 5 && x < 8 && y > 5 && y < 8 && z > 5 && z < 8 {
                    break
                }
            }
        }
    }
    for u := 1; u < 10; u++ {
        for v := 1; v < 10; v++ {
            for w := 1; w < 10; w++ {
                if u > 5 && u < 8 && v > 5 && v < 8 && w > 5 && w < 8 {
                    break
                }
            }
        }
    }
}

13. Nástroj ineffassign

Další nástroj nese název ineffassign a slouží je zjišťování neefektivních přiřazení, tj. přiřazení nulové hodnoty (první příklad) nebo dvojí (popř. vícenásobné) přiřazení do stejné proměnné bez čtení přiřazené hodnoty (druhý příklad). Tyto problémy sice samy o sobě nemusí nutně znamenat pády aplikace, ale mohou značit problémy vzniklé například refaktoringem apod.:

d := dch
select {
case d <- time.Now():
default:
    d = nil
}
err := encoder.Encode(&a)
decoder := gob.NewDecoder(&buffer)
err = decoder.Decode(&x)
if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
}

14. Příklady problémů zachycených nástrojem ineffassign

Pravděpodobně všechny problémy, které jsou detekovatelné nástrojem ineffassign, naleznete přímo v testovacích datech tohoto nástroje na adrese https://github.com/gordon­klaus/ineffassign/blob/mas­ter/testdata/testdata.go, například:

func _() {
    var x int
    x = 0
    _ = x
}
 
func _() {
    var x int
    x = 0
    if b {
        _ = x
    }
}
 
func _() {
    var x int
    _ = x
    x = 0 //x
}
 
func _() {
    var x int
    for x = range []int{} {
        _ = x
        x = 0
        if b {
            continue
        } else {
            break
        }
    }
    _ = x
}
 
func _() {
    var x int
    for {
        if b {
            x = 0 //x
            break
        }
        _ = x
    }
}
 
func _() {
    var x int
    if b {
        x = 0
    } else if b {
        x = 0
    }
    _ = x
}

15. Zobrazení výsledků kontrol přímo v repositáři

Poměrně velké množství projektů vytvořených v programovacím jazyce Go (ale ostatně i v mnoha dalších programovacích jazycích) obsahuje přímo ve svém souboru README.md odkazy na takzvané odznaky/visačky (badge), což jsou většinou malé obrázky (reprezentované buď ve vektorové nebo v rastrové podobě), které reprezentují nějakou metriku vztaženou k projektu. Může se například jednat o výsledky jednotkových testů, pokrytí kódu testy (vyjadřované v procentech), výsledky překladu projektu atd. Tyto visačky jsou většinou přímo poskytovány k tomu určenými službami, například Codecov.io (viz navazující kapitoly), Travis CI, Go Report Card atd. atd. V navazující kapitole se zmíníme o poslední jmenované službě, tedy Go Report Card, jejíž výhodou je, že není nutné se registrovat, pouze postačuje znát URL s repositářem obsahujícím zdrojové kódy aplikace.

16. Služba Go Report Card

Pro aplikace vytvářené v programovacím jazyku Go existuje online služba nazvaná Go Report Card. Tato služba nejenom zkontroluje zvolený repositář několika nástroji, z nichž většinu jsme si popsali v předchozích kapitolách, ale dokáže vygenerovat visačku (badge) s celkovým ohodnocením kvality zdrojových kódů projektu. Odkaz na tuto visačku lze vložit přímo do souboru README.md, který je viditelný při procházení repositáře se zdrojovými kódy. Jen pro zajímavost se podívejme na některé příklady:

# Projekt Stručný popis
1 Minio projekt Minio popsaný zde
2 NATS message broker NATS popsaný zde
3 Kubernetes jedna z nejdůležitějších platforem naprogramovaná v Go
4 go-root repositář s příklady používanými v seriálu o Go
Poznámka: některé zdrojové kódy z posledního repositáře obsahují chyby naschvál, takže se v tomto případě nulového počtu problémů nedosáhne.
Poznámka2: povšimněte si, že v dnešním repositáři kupodivu nebyly nalezeny chyby nástrojem go vet; pravděpodobně se stále používá jeho stará verze.

17. Služba Codecov

Druhou službou, o níž se v dnešním článku alespoň ve stručnosti zmíníme, je poměrně známá služba Codecov.io (či zkráceně jen Codecov). Tato služba umožňuje sbírat informace o pokrytí zdrojového kódu jednotkovými testy s tím, že tyto informace jsou následně zobrazeny v grafické podobě, v tabulkové podobě (po balíčcích i souborech) a dokonce i pro jednotlivé pull requesty. Repositář se zdrojovými kódy je nejdříve nutné do této služby zaregistrovat (což je pro open source projekty zdarma) a následně využít vygenerované UID pro posílání informací o pokrytí kódu jednotkovými testy, což se typicky provádí na CI (například v Jenkinsu, na Travis CI atd.). A naopak – Codecov může posílat informace o pokrytí zpět do GitLabu či GitHubu a zobrazit tak změnu v pokrytí testy přímo u daného pull requestu.

DT24

Poznámka: existují i další podobné projekty, například Coveralls.io apod.

18. Obsah následujícího článku

V navazujícím článku se seznámíme s některými projekty, které se zaměřují na nalezení potenciálních bezpečnostních chyb. I tyto projekty bývají založeny na analýze zdrojového kódu převedeného do AST.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/wccode (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně stovku kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 01_missing_package.go nekorektní zdrojový kód, v němž chybí deklarace balíčku https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/01_missing_pac­kage.go
2 02_parenthesis.go chybně umístěná otevírací bloková závorka https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/02_parenthe­sis.go
3 03_bad_syntax.go chybně umístěné otevírací i uzavírací blokové závorky https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/03_bad_syn­tax.go
4 04_before_transform.go zdrojový kód před transformací nástrojem gofmt https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/04_before_tran­sform.go
5 05_after_transform.go zdrojový kód po transformaci nástrojem gofmt https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/05_after_tran­sform.go
       
6 06_integer_signed_types_checks.go kontrola celočíselných konstant překladačem https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/06_integer_sig­ned_types_checks.go
7 07_improper_conversion.go kontrola prováděná při typových konverzích (celočíselné datové typy) https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/07_improper_con­version.go
8 08_fp_types_checks.go kontrola prováděná při typových konverzích (typy s plovoucí řádovou čárkou) https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/08_fp_types_chec­ks.go
       
9 09_nil_map.go pokus o zápis do takzvané nulové mapy (nil map) https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/09_nil_map­.go
10 10_nil_pointer.go pokus o přístup do struktury přes nulový ukazatel (nil pointer) https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/10_nil_poin­ter.go
       
11 11_unreachable_code.go zdrojový kód, jehož části nejsou dosažitelné https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/11_unreacha­ble_code.go
12 12_shift.go použití bitového posunu o 70 bitů v 64bitové proměnné https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/12_shift.go
13 13_printf_checks.go kontrola parametrů funkce fmt.Printf https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/13_printf_chec­ks.go
14 14_sprintf_checks.go kontrola parametrů funkce fmt.Sprintf i její návratové hodnoty https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/14_sprintf_chec­ks.go
15 15_read_byte_methods.go kontrola signatury metody ze známého rozhraní https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/15_read_by­te_methods.go
       
16 16_simple_server.go jednoduchý HTTP server, ne všechny chybové kódy jsou ošetřeny https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/16_simple_ser­ver.go
17 17_png_output.go zápis do PNG, opět ne všechny chybové kódy jsou ošetřeny https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/17_png_output­.go
       
18 18_cyclomatic_complexity.go kód pro měření cyklomatické složitosti https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/18_cycloma­tic_complexity.go
19 19_cyclomatic_complexity.go kód pro měření cyklomatické složitosti https://github.com/tisnik/wcco­de/blob/master/19_cycloma­tic_complexity.go
Poznámka: tyto příklady nebyly zařazeny do repositáře používaného pro příklady z tohoto seriálu, a to mj. i z toho důvodu, aby omylem neposloužily ke studijním účelům :-)

20. Odkazy na Internetu

 1. Go Data Structures: Binary Search Tree
  https://flaviocopes.com/golang-data-structure-binary-search-tree/
 2. Gobs of data
  https://blog.golang.org/gobs-of-data
 3. Formát BSON
  http://bsonspec.org/
 4. Golang Guide: A List of Top Golang Frameworks, IDEs & Tools
  https://blog.intelligentbe­e.com/2017/08/14/golang-guide-list-top-golang-frameworks-ides-tools/
 5. Tvorba univerzálních projevů
  http://www.kyblsoft.cz/projevy
 6. Repositář projektu Gift
  https://github.com/disinte­gration/gift
 7. Dokumentace k projektu Gift
  https://godoc.org/github.com/di­sintegration/gift
 8. Online x86 / x64 Assembler and Disassembler
  https://defuse.ca/online-x86-assembler.htm#disassembly2
 9. The Design of the Go Assembler
  https://talks.golang.org/2016/as­m.slide#1
 10. A Quick Guide to Go's Assembler
  https://golang.org/doc/asm
 11. AssemblyPolicy
  https://github.com/golang/go/wi­ki/AssemblyPolicy
 12. Geohash in Golang Assembly
  https://mmcloughlin.com/posts/geohash-assembly
 13. Command objdump
  https://golang.org/cmd/objdump/
 14. Assembly
  https://goroutines.com/asm
 15. Go & Assembly
  http://www.doxsey.net/blog/go-and-assembly
 16. A Foray Into Go Assembly Programming
  https://blog.sgmansfield.com/2017/04/a-foray-into-go-assembly-programming/
 17. Golang Capturing log.Println And fmt.Println Output
  https://medium.com/@hau12a1/golang-capturing-log-println-and-fmt-println-output-770209c791b4
 18. Stránka projektu plotly
  https://plot.ly/
 19. Plotly JavaScript Open Source Graphing Library
  https://plot.ly/javascript/
 20. Domain coloring
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Domain_coloring
 21. Michael Fogleman's projects
  https://www.michaelfogleman­.com/projects/tagged/grap­hics/
 22. Color Graphs of Complex Functions
  https://web.archive.org/web/20120511021419/htt­p://w.american.edu/cas/mat­hstat/lcrone/ComplexPlot.html
 23. A Gallery of Complex Functions
  http://wismuth.com/complex/ga­llery.html
 24. package glot
  https://godoc.org/github.com/A­rafatk/glot
 25. Gnuplotting: Output terminals
  http://www.gnuplotting.org/output-terminals/
 26. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://medium.com/@Arafat­./introducing-glot-the-plotting-library-for-golang-3133399948a1
 27. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://blog.gopheracademy.com/advent-2018/introducing-glot/
 28. Glot is a plotting library for Golang built on top of gnuplot
  https://github.com/Arafatk/glot
 29. Example plots (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot/wi­ki/Example-plots
 30. A repository for plotting and visualizing data (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot
 31. golang library to make https://chartjs.org/ plots
  https://github.com/brentp/go-chartjs
 32. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 33. The Gonum Numerical Computing Package
  https://www.gonum.org/pos­t/introtogonum/
 34. Gomacro na GitHubu
  https://github.com/cosmos72/gomacro
 35. gophernotes – Use Go in Jupyter notebooks and nteract
  https://github.com/gopher­data/gophernotes
 36. gonum
  https://github.com/gonum
 37. go-gota/gota – DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
  https://porter.io/github.com/go-gota/gota
 38. A repository for plotting and visualizing data
  https://github.com/gonum/plot
 39. Gonum Numerical Packages
  https://www.gonum.org/
 40. Stránky projektu MinIO
  https://min.io/
 41. MinIO Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-quickstart-guide.html
 42. MinIO Go Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/golang-client-api-reference
 43. MinIO Python Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/python-client-api-reference.html
 44. Performance at Scale: MinIO Pushes Past 1.4 terabits per second with 256 NVMe Drives
  https://blog.min.io/performance-at-scale-minio-pushes-past-1–3-terabits-per-second-with-256-nvme-drives/
 45. Benchmarking MinIO vs. AWS S3 for Apache Spark
  https://blog.min.io/benchmarking-apache-spark-vs-aws-s3/
 46. MinIO Client Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide.html
 47. Analýza kvality zdrojových kódů Minia
  https://goreportcard.com/re­port/github.com/minio/minio
 48. This is MinIO
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=vF0lQh0XOCs
 49. Running MinIO Standalone
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=dIQsPCHvHoM
 50. „Amazon S3 Compatible Storage in Kubernetes“ – Rob Girard, Principal Tech Marketing Engineer, Minio
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=wlpn8K0jJ4U
 51. Ginkgo
  http://onsi.github.io/ginkgo/
 52. Gomega
  https://onsi.github.io/gomega/
 53. Ginkgo's Preferred Matcher Library na GitHubu
  https://github.com/onsi/gomega/
 54. Provided Matchers
  http://onsi.github.io/gomega/#provided-matchers
 55. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 56. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 57. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 58. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 59. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 60. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 61. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 62. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 63. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 64. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 65. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 66. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 67. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 68. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 69. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 70. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 71. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 72. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 73. xml.org
  http://www.xml.org/
 74. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 75. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 76. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 77. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 78. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 79. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 80. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 81. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 82. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 83. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 84. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 85. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 86. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 87. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 88. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 89. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 90. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 91. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 92. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 93. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 94. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 95. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 96. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 97. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 98. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 99. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 100. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 101. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 102. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 103. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 104. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 105. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 106. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 107. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 108. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 109. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 110. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 111. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 112. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 113. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 114. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 115. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 116. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 117. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 118. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 119. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 120. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 121. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 122. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 123. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 124. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 125. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 126. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 127. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 128. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 129. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 130. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 131. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 132. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 133. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 134. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 135. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 136. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 137. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 138. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 139. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 140. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 141. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 142. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 143. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 144. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 145. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 146. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 147. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 148. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 149. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 150. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 151. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 152. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 153. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 154. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 155. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 156. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 157. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 158. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 159. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 160. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 161. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 162. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 163. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 164. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 165. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 166. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 167. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 168. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 169. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 170. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 171. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 172. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 173. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 174. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 175. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 176. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 177. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 178. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 179. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 180. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 181. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 182. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 183. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 184. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 185. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 186. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 187. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 188. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 189. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 190. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 191. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 192. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 193. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 194. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 195. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 196. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 197. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 198. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 199. GoConvey
  http://goconvey.co/
 200. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 201. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 202. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 203. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 204. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 205. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 206. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 207. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 208. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 209. YAML
  https://yaml.org/
 210. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 211. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 212. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 213. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 214. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 215. Introducing JSON
  http://json.org/
 216. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 217. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 218. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 219. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 220. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 221. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 222. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 223. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 224. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 225. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 226. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 227. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 228. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 229. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 230. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 231. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 232. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 233. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 234. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 235. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 236. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 237. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 238. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 239. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 240. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 241. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 242. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 243. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 244. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 245. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 246. GoDoc
  https://godoc.org/
 247. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 248. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 249. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 250. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 251. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 252. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 253. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 254. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 255. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 256. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 257. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 258. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 259. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 260. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 261. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 262. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 263. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 264. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 265. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 266. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 267. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 268. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 269. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 270. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 271. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 272. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 273. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 274. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 275. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 276. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 277. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 278. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 279. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 280. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 281. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 282. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 283. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 284. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 285. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 286. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 287. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 288. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 289. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 290. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 291. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 292. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 293. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 294. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 295. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 296. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 297. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 298. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 299. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 300. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 301. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 302. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 303. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 304. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 305. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 306. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 307. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 308. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 309. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 310. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 311. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 312. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 313. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 314. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 315. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 316. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 317. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 318. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 319. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 320. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 321. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 322. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 323. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 324. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 325. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 326. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 327. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 328. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 329. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 330. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 331. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 332. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 333. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 334. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 335. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 336. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 337. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 338. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 339. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 340. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 341. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 342. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 343. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 344. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 345. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 346. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 347. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 348. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.