Hlavní navigace

Programovací jazyk Go a 2D grafika

26. 3. 2020
Doba čtení: 51 minut

Sdílet

Dnes začneme zpracovávat nové téma, tentokrát věnované možnostem použití Go při vykreslování 2D i 3D grafiky. Začneme jednodušším tématem, tedy 2D grafikou, konkrétně použitím knihovny SDL2 dostupné přes rozhraní nazvané go-sdl2.

Obsah

1. Programovací jazyk Go a 2D grafika

2. Knihovna SDL

3. Allegro 4 a Allegro 5

4. EGL

5. Vazba mezi SDL a dalšími programovacími jazyky

6. Instalace vývojové verze SDL2 a balíčku go-sdl2

7. Inicializace SDL, otevření okna a vyplnění plochy realizované v céčku

8. První demonstrační příklad v jazyce C

9. Přepis prvního příkladu do jazyka Go

10. Vykreslení rastrového obrázku funkcí typu blit

11. Druhý demonstrační příklad v jazyce C

12. Přepis druhého příkladu do jazyka Go

13. Třetí příklad – vykreslení obrázku se změnou jeho měřítka

14. Přepis třetího příkladu do jazyka Go

15. Přesné umístění obrázku doprostřed okna

16. Přepis čtvrtého příkladu do jazyka Go

17. Interaktivní prohlížeč fraktálů naprogramovaný v C

18. Interaktivní prohlížeč fraktálů naprogramovaný v Go

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Programovací jazyk Go a 2D grafika

Programovací jazyk Go se v současnosti používá převážně pro tvorbu různých typů služeb popř. démonů, tj. pro takové aplikace, u nichž není vyžadován přímý grafický výstup. Ovšem to neznamená, že se situace nemůže změnit popř. že Go není vhodným jazykem pro tvorbu 2D či 3D grafiky. Dnes se zaměříme především na oblast dvourozměrné grafiky. Existuje pochopitelně mnoho různých způsobů, jakými mohou aplikace naprogramované v Go zobrazovat dvourozměrnou grafiku. Na nejnižší (resp. přesněji řečeno rozumně nízké) úrovni je možné otevřít framebuffer, zjistit jeho formát a zapisovat data do framebufferu přes sdílenou paměť. Ovšem toto řešení má celou řadu nevýhod, takže se hodí jen pro specifické případy, například pro práci s 2D grafikou na zařízeních typu Raspberry Pi. Tomuto tématu jsme se již na stránkách Roota věnovali v článcích Operace s framebufferem na Raspberry Pi, Operace s framebufferem na Raspberry Pi (vykreslování do framebufferu) a Framebuffer na Raspberry Pi: vykreslování složitějších objektů. Použít lze ovšem i OpenGL ES či některou z více či méně pokročilých herních knihoven.

Navíc vždycky existuje alternativní možnost spočívající v použití překladače do WASM (Web Assembly) a v provádění vykreslování přímo do canvasu v okně prohlížeče, což je téma, kterému jsme se v tomto seriálu ve stručnosti věnovali. Pro některé typy aplikací se nemusí jednat o špatné řešení, ovšem systémové nároky jsou vyšší, než v případě použití nativního kódu a nějaké nativní knihovny.

2. Knihovna SDL

U některých typů aplikací může být výhodnější se použití vysokoúrovňových knihoven zcela vyhnout a použít namísto nich nějakou nativní knihovnu, která bude požadované grafické operace nabízet. V případě 3D grafiky je tak možné využít OpenGL či Direct3D, ovšem pokud se jedná o 2D grafiku, nabízí se celkem zajímavá volba – využití nativní knihovny SDL, která je sama o sobě pouze relativně tenkou vrstvou mezi uživatelskými programy a multimediálními zařízeními (grafickou a zvukovou kartou, ale též klávesnicí, joysticky a myší či časovačem). Mezi přednosti SDL patří její jednoduchost (z toho se odvíjí i existence vazby mezi SDL a programovacími jazyky, i když její základní API je čistě céčkové), přenositelnost na různé platformy (včetně Androidu, minimálně v případě SDL 1.x) a v neposlední řadě taktéž existence několika doplňujících modulů, například modulu pro vykreslování TTF fontů, vytvoření grafického kontextu pro OpenGL, modulu pro komunikaci po síti atd. I díky těmto vlastnostem je SDL používána v mnoha úspěšných hrách, viz též http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_games_using_SDL.

Poznámka: ve výše uvedeném seznamu je i slavné Factorio.

Tato knihovna programátorům nabízí jak vykreslování do okna v případě použití systému X Window, tak i vykreslování do framebufferu. Přitom se v případě SDL 1.2 jedná o poměrně úzkou vrstvu mezi framebufferem a aplikací, což mj. znamená, že z vykreslovacích (grafických) operací jsou k dispozici pouze operace určené pro vykreslení obdélníku konstantní barvou, přenosu obrázku operací bitblt a uzamčení obrazové paměti s vrácením ukazatele do framebufferu (v tento okamžik, tj. po uzamčení obrazové paměti, se vlastně programátor nachází v podobném stavu, jako my při otevření speciálního zařízení /dev/fb0 a jeho namapování do adresního prostoru aplikace). SDL2 je již pojata odlišným způsobem, protože využívá možností nabízených grafickými akcelerátory, zejména možnost uchovat vykreslované bitmapy ve formě textur v paměti grafického akcelerátoru s tím, že vykreslení takových bitmap je mnohem rychlejší a vůbec nezatěžuje CPU.

Všechny příklady, s nimiž se seznámíme, využívají SDL2. Kromě SDL2 se ještě stále můžete setkat s návody popř. i aplikacemi, které jsou založeny na SDL(1). Ovšem mezi původním SDL a SDL2 je, jak jsme si již naznačili v předchozím odstavci, celá řada rozdílů, které se týkají především grafického subsystému. Je to ostatně logické, protože původní knihovna SDL vznikala v době, kdy se používalo softwarové vykreslování (hry typu Doom atd.), takže programy měly přímý přístup ke všem používaným bitmapám a vykreslování spočívalo v přenosu dat mezi operační pamětí a video pamětí. Dnes je situace zcela odlišná, protože vykreslované objekty (i pro 2D grafiku) bývají uloženy přímo v paměti grafické karty a vykreslení se většinou provádí bez nutnosti opakovaného přenosu dat z operační paměti do video paměti. To mj. znamená, že například vykreslované sprity musí být uloženy ve formátu podporovaného grafickou kartou (ve formě textur). Tyto principiální rozdíly se projevily právě ve vydání knihovny SDL2, která není a vlastně ani nemůže být zpětně kompatibilní.

Poznámka: tvůrci SDL2 schválně nevytvářeli emulační vrstvu, aby byla SDL2 stále jen tenkou „slupkou“ nad grafickými i dalšími multimediálními zařízeními.

3. Allegro 4 a Allegro 5

Určitou alternativou (či možná lépe řečeno konkurencí, i když méně známou) ke knihovně SDL je knihovna nazvaná Allegro, která v současnosti existuje ve dvou variantách: „klasická“ varianta založená na softwarovém renderingu nese označení Allegro 4 a zcela přepracovaná varianta, která již dokáže využívat některé možnosti nabízené grafickými akcelerátory, se jmenuje Allegro 5 (zpětná kompatibilita zde není zachována, podobně jako je tomu u SDL 1.2 → SDL 2.0). Z hlediska tvorby grafiky jsou nejdůležitější funkce pro vykreslování různých grafických primitiv (od pixelů přes úsečky až po křivky), práci s rastrovými obrázky a sprity (včetně použití tzv. kompilovaných spritů), ale i například podpora pro práci s animacemi uloženými ve formátu FLI/FLC. Pro některé účely může být zajímavý i modul nabízející velmi snadno použitelné GUI, které sice neobsahuje všechny dnes očekávané widgety (chybí například strom), ale pro konfigurační dialogy s tlačítky, scrollbary, vstupními textovými poli, přepínači atd. je to někdy použitelná a přitom výkonnostně a především paměťově nenáročná alternativa k plnohodnotným GUI knihovnám.

4. EGL

Taktéž je možné využít technologii, která je přímo navržena pro práci s grafickým procesorem. Jedná se o EGL neboli též Native Platform Interface používané jako mezivrstva mezi grafickým procesorem (přičemž každý grafický procesor může mít zcela odlišný způsob ovládání) na jedné straně a knihovnou OpenVG či OpenGL ES na straně druhé (alternativně je samozřejmě možné volat funkce poskytované EGL přímo. Za vývojem EGL stojí sdružení Khronos, které kromě toho „pečuje“ i o specifikace a implementace OpenGL, OpenGL ES, OpenVG atd. Jedním ze základních úkolů EGL je vytvoření a správa grafického kontextu, ploch (surface), do kterých je možné přes knihovny OpenGL ES a OpenVG provádět vykreslování atd. Mimochodem – plochy (surface) mohou být vytvořeny tak, aby aplikace běžela v systému X Window (i v okně), přes framebuffer nebo lze vykreslování provádět do takzvaného zadního bufferu. Další důležitou funkcí nabízenou EGL je kopie obsahu bitmap mezi jednotlivými plochami, tj. operace typu bitblt.

5. Vazba mezi SDL a dalšími programovacími jazyky

Jak jsme se již řekli v úvodních kapitolách, pro většinu dnes používaných programovacích jazyků existuje rozhraní umožňující volat funkce knihovny SDL. Mezi podporované jazyky patří (pochopitelně kromě nativního céčka) zejména Ada, C++, C#, D, Fortran, Genie, Go, Haskell, Julia, Lua, Nim, OCaml, Pascal, Perl, PHP, Python, Rust, Vala a dokonce i Common Lisp. SDL lze použít i z jazyka Java (a tím pádem z jakéhokoli jazyka postaveného nad JVM), což je téma, kterým jsme se opět již zabývali:

 1. Pohled pod kapotu JVM – využití knihovny SDLJava v graficky náročných aplikacích
  https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-vyuziti-knihovny-sdljava-v-graficky-narocnych-aplikacich/
 2. Pohled pod kapotu JVM – základní koncepty, na nichž je postavena knihovna SDLJava
  https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-zakladni-koncepty-na-nichz-je-postavena-knihovna-sdljava/
 3. Pohled pod kapotu JVM – nízkoúrovňový přístup k framebufferu i bitmapám s využitím knihovny SDLJava
  https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-nizkourovnovy-pristup-k-framebufferu-i-bitmapam-s-vyuzitim-knihovny-sdljava/
 4. Pohled pod kapotu JVM – volání funkcí OpenGL s využitím knihovny SDLJava
  https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-volani-funkci-opengl-s-vyuzitim-knihovny-sdljava/
 5. Pohled pod kapotu JVM – složitější tělesa, textury a sprity v knihovně SDLJava
  https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-slozitejsi-telesa-textury-a-sprity-v-knihovne-sdljava/
 6. Pohled pod kapotu JVM – práce s texturami v knihovně SDLJava
  https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-prace-s-texturami-v-knihovne-sdljava/
 7. Pohled pod kapotu JVM – blending a textury s alfa kanálem v knihovně SDLJava
  https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-blending-a-textury-s-alfa-kanalem-v-knihovne-sdljava/
 8. Pohled pod kapotu JVM – zpracování událostí v knihovně SDLJava
  https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-zpracovani-udalosti-v-knihovne-sdljava/
 9. Pohled pod kapotu JVM – zpracování událostí v knihovně SDLJava (klávesnice a myš)
  https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-zpracovani-udalosti-v-knihovne-sdljava-klavesnice-a-mys/
 10. Pohled pod kapotu JVM – zpracování událostí v knihovně SDLJava (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-zpracovani-udalosti-v-knihovne-sdljava-dokonceni/
 11. Pohled pod kapotu JVM – práce s TTF fonty v knihovně SDLJava
  https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-prace-s-ttf-fonty-v-knihovne-sdljava/
 12. Pohled pod kapotu JVM – práce s TTF fonty v knihovně SDLJava (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-prace-s-ttf-fonty-v-knihovne-sdljava-dokonceni/
 13. Pohled pod kapotu JVM – kreslicí funkce dostupné ve třídě sdljavax.gfx.SDLGfx
  https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-kreslici-funkce-dostupne-ve-tride-sdljavax-gfx-sdlgfx/
 14. Pohled pod kapotu JVM – kreslicí funkce dostupné ve třídě sdljavax.gfx.SDLGfx (2.část)
  https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-kreslici-funkce-dostupne-ve-tride-sdljavax-gfx-sdlgfx-2-cast/
 15. Pohled pod kapotu JVM – kreslicí funkce ve třídě sdljavax.gfx.SDLGfx (3.část) a zvukový subsystém SDLJava
  https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-kreslici-funkce-ve-tride-sdljavax-gfx-sdlgfx-3-cast-a-zvukovy-subsystem-sdljava/
 16. Pohled pod kapotu JVM – přehrávání hudby s využitím knihovny SDLJava
  https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-prehravani-hudby-s-vyuzitim-knihovny-sdljava/
 17. Pohled pod kapotu JVM – přehrávání a mixování zvuků s využitím knihovny SDLJava
  https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-prehravani-a-mixovani-zvuku-s-vyuzitim-knihovny-sdljava/
 18. Pohled pod kapotu JVM – výkonnost aplikací vytvořených s využitím SDLJava v porovnání s nativními aplikacemi
  https://www.root.cz/clanky/pohled-pod-kapotu-jvm-vykonnost-aplikaci-vytvorenych-s-vyuzitim-sdljava-v-porovnani-s-nativnimi-aplikacemi/

Dnes si popíšeme způsob použití SDL z jazyka Go s využitím balíčků go-sdl2.

6. Instalace vývojové verze SDL2 a balíčku go-sdl2

Před instalací rozhraní mezi knihovnou SDL2 a programovacím jazykem Go je nutné nainstalovat vývojové verze knihovny (přesněji řečeno knihoven) SDL2. To je ve skutečnosti velmi snadné a celá operace se provede (v distribuci založené na RPM, zde konkrétně na poněkud obstarožní Fedoře 27) následovně:

$ sudo yum install SDL2{,_image,_mixer,_ttf,_gfx}-devel
 
Last metadata expiration check: 0:47:05 ago on Sun 22 Mar 2020 08:15:23 AM CET.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package          Arch    Version        Repository  Size
================================================================================
Installing:
 SDL2-devel        x86_64   2.0.7-3.fc27     updates   252 k
 SDL2_gfx-devel      x86_64   1.0.3-1.fc27     updates    40 k
 SDL2_image-devel     x86_64   2.0.2-2.fc27     updates    12 k
 SDL2_mixer-devel     x86_64   2.0.2-1.fc27     updates    19 k
 SDL2_ttf-devel      x86_64   2.0.14-5.fc27     fedora    12 k
Installing dependencies:
 SDL2_gfx         x86_64   1.0.3-1.fc27     updates    39 k
 SDL2_image        x86_64   2.0.2-2.fc27     updates    80 k
 SDL2_mixer        x86_64   2.0.2-1.fc27     updates    76 k
 SDL2_ttf         x86_64   2.0.14-5.fc27     fedora    24 k
 libX11-devel       x86_64   1.6.5-4.fc27     fedora    984 k
 libXau-devel       x86_64   1.0.8-9.fc27     fedora    18 k
 libXdamage-devel     x86_64   1.1.4-11.fc27     fedora    14 k
 libXext-devel       x86_64   1.3.3-7.fc27     fedora    79 k
 libXfixes-devel      x86_64   5.0.3-4.fc27     fedora    17 k
 libXxf86vm-devel     x86_64   1.1.4-6.fc27     fedora    22 k
 libdrm-devel       x86_64   2.4.91-1.fc27     updates   138 k
 libglvnd-core-devel    x86_64   1:1.0.0-1.fc27    updates    22 k
 libglvnd-devel      x86_64   1:1.0.0-1.fc27    updates    13 k
 libglvnd-opengl      x86_64   1:1.0.0-1.fc27    updates    45 k
 libxcb-devel       x86_64   1.12-5.fc27      fedora    1.0 M
 mesa-libEGL-devel     x86_64   17.3.9-1.fc27     updates    45 k
 mesa-libGLES-devel    x86_64   17.3.9-1.fc27     updates    70 k
 xorg-x11-proto-devel   noarch   7.7-23.fc27      fedora    287 k
 
Transaction Summary
================================================================================
Install 23 Packages
 
Total download size: 3.3 M
Installed size: 8.7 M
Is this ok [y/N]:
Poznámka: my sice dnes budeme reálně používat pouze SDL2-devel a SDL2_gfx-devel, ovšem překlad balíčku pro Go by neproběhl korektně, kdyby nebyly k dispozici i další vyžadované knihovny. Nicméně naprostou většinu funkcí volanou z Go najdeme v balíčku github.com/veandco/go-sdl2/sdl.

V distribucích založených na Debianích balíčcích se instalace spustí velmi podobným způsobem (otestováno na Mintu):

$ apt-get install libsdl2{,-image,-mixer,-ttf,-gfx}-dev

Ve druhém kroku je nutné nainstalovat rozhraní mezi SDL2 a programovacím jazykem Go představované balíčkem nazvaným příznačně go-sdl2. Celý postup je v tomto případě zcela jednoduchý:

$ go get github.com/veandco/go-sdl2/sdl
Poznámka: pokud předchozí příklad selže, nejsou pravděpodobně správně nastaveny cesty k vývojové verzi knihovny SDL2 nainstalované v předchozím kroku. Ovšem tuto skutečnost si otestujeme na překladu a slinkování demonstračních příkladů naprogramovaných v céčku.

7. Inicializace SDL, otevření okna a vyplnění plochy realizované v céčku

Vlastnosti a možnosti nabízené knihovnou SDL si nejlépe ukážeme na demonstračních příkladech. Všechny dnes uvedené demonstrační příklady – ty psané v C i v Go – budou velmi jednoduché a současně budou využívat jen základní grafické možnosti knihovny SDL, zatímco dalšími možnostmi (zvuky, čtení stavů klávesnice a myši atd.) se budeme zabývat v navazujících částech tohoto seriálu. První demonstrační příklad uvedený v této kapitole je velmi jednoduchý a využívá pouze několik funkcí SDL určené pro inicializaci okna, kreslicí plochy (surface), základní vykreslení a uvolnění všech zdrojů – ukazuje tedy základní typy objektů, s nimiž se v SDL dříve či později setkáme.

Inicializace knihovny SDL, resp. jejích vybraných subsystémů:

if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) {
  puts("Error initializing SDL");
  puts(SDL_GetError());
  return 1;
}

Vytvoření okna zadané velikosti (lze otevřít i fullscreen okno bez okrajů):

window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #1", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN);
 
if (!window) {
  puts("Error creating window");
  puts(SDL_GetError());
  return 1;
}

Důležitý je koncept kreslicí plochy – surface. Tu lze získat i pro existující otevřené okno. Jakmile je získána kreslicí plocha, můžeme ji či její část vyplnit zadanou barvou a vynutit si překreslení obsahu okna:

primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window);
 
if (!primarySurface) {
  puts("Error getting surface");
  puts(SDL_GetError());
  return 1;
}
 
SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192));
 
SDL_UpdateWindowSurface(window);

Nakonec bychom neměli zapomenout na uvolnění všech prostředků (objektů) a ukončení běhu knihovny SDL:

SDL_DestroyWindow(window);
 
SDL_Quit();
Poznámka: zcela korektní by bylo kontrolovat návratové kódy i těchto dvou funkcí.

8. První demonstrační příklad v jazyce C

Úplný zdrojový kód prvního příkladu zapsaného v jazyce C může vypadat následovně:

#include <stdio.h>
#include <SDL2/SDL.h>
 
#define WIDTH 640
#define HEIGHT 480
 
int main(int argc, char** args) {
  SDL_Surface *primarySurface = NULL;
  SDL_Window *window = NULL;
 
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) {
    puts("Error initializing SDL");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #1", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN);
 
  if (!window) {
    puts("Error creating window");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window);
 
  if (!primarySurface) {
    puts("Error getting surface");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192));
 
  SDL_UpdateWindowSurface(window);
 
  SDL_Delay(5000);
 
  SDL_DestroyWindow(window);
 
  SDL_Quit();
 
  return 0;
}

9. Přepis prvního příkladu do jazyka Go

Nyní se můžeme pokusit přepsat tento demonstrační příklad do jazyka Go. Kostra a základní myšlenka zůstane pochopitelně stejná, budou se jen lišit jména funkcí, namísto některých funkcí použijeme metody a navíc s výhodou využijeme konstrukci defer.

package main
 
import "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
func main() {
    if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sdl.Quit()
 
    window, err := sdl.CreateWindow("Example #1", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer window.Destroy()
 
    primarySurface, err := window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192))
    window.UpdateSurface()
 
    sdl.Delay(5000)
}
Poznámka: povšimněte si, že jména funkcí jsou zkrácena, protože na rozdíl od céčka nemusíme používat jediný jmenný prostor. Datový typ surface je navíc objektem (s předepsaným rozhraním), podobně i typ window. To znamená, že se z některých funkcí staly metody a celý příklad se poměrně radikálním způsobem zpřehlednil.

10. Vykreslení rastrového obrázku funkcí typu blit

Ve druhém demonstračním příkladu se pokusíme o načtení rastrového obrázku uloženého ve formátu BMP. Tento formát nebyl v žádném případě zvolen proto, že by byl snadno zpracovatelný nebo dokonce úsporný, ale z toho prostého důvodu, že jeho podpora je přímo součástí základní knihovny SDL/SDL2 bez nutnosti používat sdl-image. Další formáty (PNG apod.) lze sice načítat také, ale nepatrně složitějším způsobem. Vraťme se však k demonstračnímu příkladu. Načtení obrázku v programovacím jazyce C a kontrola, zda se načtení podařilo, se provede následujícím způsobem:

SDL_Surface *tempImage;
 
tempImage = SDL_LoadBMP("test1.bmp");
 
if (!tempImage) {
  puts("Error loading image");
  return 0;
}

Následně je vhodné (i když ne vždy nutné) obrázek zkonvertovat do takového formátu, který je přímo zobrazitelný na obrazovce. K tomuto účelu se používá funkce SDL_ConvertSurface, které se předá jak původní kreslicí plocha (načtený obrázek), tak i požadovaný formát:

image = SDL_ConvertSurface(tempImage, primarySurface->format, 0);
Poznámka: v tomto konkrétním příkladu by se mohlo zdát, že konverze není zapotřebí provádět (a budete mít pravdu), ale pro operaci typu „StretchBlit“ je nutné mít kompatibilní obrázek.

Zkonvertovaný obrázek se zobrazí funkcí nazvanou SDL_BlitSurface, které pro jednoduchost předáme pouze obrázek a primární kreslicí plochu. Obrázek tedy bude umístěn do souřadnic (0,0):

SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, NULL);

11. Druhý demonstrační příklad v jazyce C

Úplný zdrojový kód takto navrženého druhého demonstračního příkladu vypadá následovně:

#include <stdio.h>
#include <SDL2/SDL.h>
 
#define WIDTH 640
#define HEIGHT 480
 
SDL_Window *window;
SDL_Surface *primarySurface;
SDL_Surface *image;
 
int load() {
  SDL_Surface *tempImage;
 
  tempImage = SDL_LoadBMP("test1.bmp");
 
  if (!tempImage) {
    puts("Error loading image");
    return 0;
  }
 
  image = SDL_ConvertSurface(tempImage, primarySurface->format, 0);
 
  SDL_FreeSurface(tempImage);
 
  if (!image) {
    puts("Error converting surface");
    return 0;
  }
  return 1;
}
 
int init() {
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO ) < 0) {
    puts("Error initializing SDL");
    return 0;
  }
 
  window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #2", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN);
  if (!window) {
    puts("Error creating window");
    return 0;
  }
 
  primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window);
  if (!primarySurface) {
    puts("Error getting surface");
    return 0;
  }
  return 1;
}
 
void destroy() {
  SDL_FreeSurface(image);
 
  SDL_DestroyWindow(window);
  SDL_Quit();
}
 
int main(int argc, char** args) {
  if (!init()) {
    return 1;
  }
  if (!load()) {
    return 1;
  }
 
  SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, NULL);
 
  SDL_UpdateWindowSurface(window);
  SDL_Delay(5000);
 
  destroy();
  return 0;
}

12. Přepis druhého příkladu do jazyka Go

Následuje přepis předchozího céčkového příkladu do Go. Opět zde můžeme vidět určitá zjednodušení; například načtení rastrového obrázku je triviální:

surfaceImage, err := img.Load("test1.bmp")
if err != nil {
    panic(err)
}
defer surfaceImage.Free()

Výsledek:

package main
 
import (
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
func main() {
    if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sdl.Quit()
 
    window, err := sdl.CreateWindow("Example #2", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer window.Destroy()
 
    primarySurface, err := window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    surfaceImage, err := img.Load("test1.bmp")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer surfaceImage.Free()
 
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    err = surfaceImage.Blit(nil, primarySurface, nil)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    window.UpdateSurface()
 
    sdl.Delay(5000)
}

Jak jsme si již řekli výše, je užitečnější a korektnější převést obrázek na „kompatibilní formát“, což je provedeno v dalším zdrojovém kódu, který mj. obsahuje:

convertedImage, err := surfaceImage.Convert(primarySurface.Format, 0)
if err != nil {
    panic(err)
}
defer convertedImage.Free()

Úplný zdrojový kód:

package main
 
import (
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
func main() {
    if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sdl.Quit()
 
    window, err := sdl.CreateWindow("Example #2", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer window.Destroy()
 
    primarySurface, err := window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    surfaceImage, err := img.Load("test1.bmp")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer surfaceImage.Free()
 
    convertedImage, err := surfaceImage.Convert(primarySurface.Format, 0)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer convertedImage.Free()
 
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(convertedImage.Format, 192, 255, 192))
 
    err = convertedImage.Blit(nil, primarySurface, nil)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    window.UpdateSurface()
 
    sdl.Delay(5000)
}
Poznámka: povšimněte si, že jsou příklady přepsané do Go skutečně kratší a současně i přehlednější.

13. Třetí příklad – vykreslení obrázku se změnou jeho měřítka

Ve třetím příkladu zobrazíme stejný obrázek, jako v příkladu předchozím, ovšem s odlišným měřítkem. Pro tento účel se v céčku používá funkce nazvaná SDL_BlitScaled, která ovšem pracuje korektně jen za předpokladu, že je obrázek uložen ve formátu kompatibilním s cílovou kreslicí plochou, tj. v našem případě s plochou představující obrazovku. Rozměry a umístění obrázku jsou představovány datovou strukturou Rect (obdélník):

dest.x = 160;
dest.y = 120;
dest.w = 250;
dest.h = 250;
 
SDL_BlitScaled(image, NULL, primarySurface, &dest);

Úplný zdrojový kód třetího příkladu v céčkové variantě:

#include <stdio.h>
#include <SDL2/SDL.h>
 
#define WIDTH 640
#define HEIGHT 480
 
SDL_Window *window;
SDL_Surface *primarySurface;
SDL_Surface *image;
 
int load() {
  SDL_Surface *tempImage;
 
  tempImage = SDL_LoadBMP("test1.bmp");
 
  if (!tempImage) {
    puts("Error loading image");
    return 0;
  }
 
  image = SDL_ConvertSurface(tempImage, primarySurface->format, 0);
 
  SDL_FreeSurface(tempImage);
 
  if (!image) {
    puts("Error converting surface");
    return 0;
  }
  return 1;
}
 
int init() {
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO ) < 0) {
    puts("Error initializing SDL");
    return 0;
  }
 
  window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #3", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN );
  if (!window) {
    puts("Error creating window");
    return 0;
  }
 
  primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window);
  if (!primarySurface) {
    puts("Error getting surface");
    return 0;
  }
  return 1;
}
 
void destroy() {
  SDL_FreeSurface(image);
 
  SDL_DestroyWindow(window);
  SDL_Quit();
}
 
int main(int argc, char** args) {
  SDL_Rect dest;
 
  if (!init()) {
    return 1;
  }
  if (!load()) {
    return 1;
  }
 
  SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192));
 
  dest.x = 160;
  dest.y = 120;
  dest.w = 250;
  dest.h = 250;
  SDL_BlitScaled(image, NULL, primarySurface, &dest);
 
  SDL_UpdateWindowSurface(window);
  SDL_Delay(5000);
 
  destroy();
  return 0;
}

14. Přepis třetího příkladu do jazyka Go

Přepis předchozího příkladu do idiomatického Go je relativně snadný a příliš se neliší od obou příkladů předchozích:

package main
 
import (
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
func main() {
    if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sdl.Quit()
 
    window, err := sdl.CreateWindow("Example #3", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer window.Destroy()
 
    primarySurface, err := window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    surfaceImage, err := img.Load("test1.bmp")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer surfaceImage.Free()
 
    convertedImage, err := surfaceImage.Convert(primarySurface.Format, 0)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer convertedImage.Free()
 
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(convertedImage.Format, 192, 255, 192))
 
    var destRect sdl.Rect
    destRect.X = 160
    destRect.Y = 120
    destRect.W = 250
    destRect.H = 250
 
    err = convertedImage.BlitScaled(nil, primarySurface, &destRect)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    window.UpdateSurface()
 
    sdl.Delay(5000)
}

15. Přesné umístění obrázku doprostřed okna

Ve čtvrtém demonstračním příkladu se seznámíme s dalšími vlastnostmi kreslicí plochy. Týká se to zejména informace o její šířce a výšce, která je v jazyku C reprezentovaná položkami nazvanými h a w. Vzhledem k tomu, že k ploše přistupujeme přes ukazatel, bude se pro přístup k položkám datové struktury používat opererátor ->. Vycentrování obrázku na střed okna a současně jeho zmenšení na polovinu zajistí následující úryvek kódu:

dest.x = primarySurface->w/2 - image->w/4;
dest.y = primarySurface->h/2 - image->h/4;
dest.w = image->w/2;
dest.h = image->h/2;
 
printf("%d %d %d %d\n", dest.x, dest.y, dest.w, dest.h);
 
SDL_BlitScaled(image, NULL, primarySurface, &dest);

Opět pochopitelně následuje výpis úplného zdrojového kódu tohoto příkladu:

#include <stdio.h>
#include <SDL2/SDL.h>
 
#define WIDTH 640
#define HEIGHT 480
 
SDL_Window *window;
SDL_Surface *primarySurface;
SDL_Surface *image;
 
int load() {
  SDL_Surface *tempImage;
 
  tempImage = SDL_LoadBMP("test1.bmp");
 
  if (!tempImage) {
    puts("Error loading image");
    return 0;
  }
 
  image = SDL_ConvertSurface(tempImage, primarySurface->format, 0);
 
  SDL_FreeSurface(tempImage);
 
  if (!image) {
    puts("Error converting surface");
    return 0;
  }
  return 1;
}
 
int init() {
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO ) < 0) {
    puts("Error initializing SDL");
    return 0;
  }
 
  window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #4", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN);
  if (!window) {
    puts("Error creating window");
    return 0;
  }
 
  primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window);
  if (!primarySurface) {
    puts("Error getting surface");
    return 0;
  }
  return 1;
}
 
void destroy() {
  SDL_FreeSurface(image);
 
  SDL_DestroyWindow(window);
  SDL_Quit();
}
 
int main(int argc, char** args) {
  SDL_Rect dest;
 
  if (!init()) {
    return 1;
  }
  if (!load()) {
    return 1;
  }
 
  SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192));
 
  dest.x = primarySurface->w/2 - image->w/4;
  dest.y = primarySurface->h/2 - image->h/4;
  dest.w = image->w/2;
  dest.h = image->h/2;
  printf("%d %d %d %d\n", dest.x, dest.y, dest.w, dest.h);
  SDL_BlitScaled(image, NULL, primarySurface, &dest);
 
  SDL_UpdateWindowSurface(window);
  SDL_Delay(5000);
 
  destroy();
  return 0;
}

16. Přepis čtvrtého příkladu do jazyka Go

Převod do idiomatického Go pravděpodobně není zapotřebí podrobně komentovat, protože se jedná jen o variantu na třetí demonstrační příklad:

package main
 
import (
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
func main() {
    if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sdl.Quit()
 
    window, err := sdl.CreateWindow("Example #4", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer window.Destroy()
 
    primarySurface, err := window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    surfaceImage, err := img.Load("test1.bmp")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer surfaceImage.Free()
 
    convertedImage, err := surfaceImage.Convert(primarySurface.Format, 0)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer convertedImage.Free()
 
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(convertedImage.Format, 192, 255, 192))
 
    var destRect sdl.Rect
    destRect.X = primarySurface.W/2 - convertedImage.W/4
    destRect.Y = primarySurface.H/2 - convertedImage.H/4
    destRect.W = convertedImage.W / 2
    destRect.H = convertedImage.H / 2
 
    err = convertedImage.BlitScaled(nil, primarySurface, &destRect)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    window.UpdateSurface()
 
    sdl.Delay(5000)
}

17. Interaktivní prohlížeč fraktálů naprogramovaný v C

Knihovnou SDL se budeme zabývat i příště, takže si již dopředu ukažme relativně složitý zdrojový kód, v němž je realizován výpočet a vykreslení fraktálů (mix mezi Mandelbrotovou a Juliovou množinou). V tomto příkladu se používá přímý přístup do paměti kreslicí plochy, zpracování událostí (smyčka událostí) atd. Podrobnosti si řekneme v navazujícím článku:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <SDL2/SDL.h>
 
#define WIDTH 320
#define HEIGHT 240
 
#define nil NULL
 
#define MAX(a,b) ((a)>(b) ? (a) : (b))
#define MIN(a,b) ((a)<(b) ? (a) : (b))
 
SDL_Surface *pixmap;
SDL_Surface *screen_surface = NULL;
SDL_Surface *bitmap_font_surface = NULL;
SDL_Window *window = NULL;
 
double xpos = -0.75;
double ypos = 0.0;
double scale = 150.0;
double uhel = 45.0;
 
int gfx_initialize(int fullscreen, int width, int height, int bpp) {
  window = NULL;
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) {
    fprintf(stderr, "Error initializing SDL: %s\n", SDL_GetError());
    return 1;
  } else {
    puts("SDL_Init ok");
  }
 
  window = SDL_CreateWindow( "Example", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, SDL_WINDOW_SHOWN );
  if (!window) {
    puts("Error creating window");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  } else {
    puts("SDL_CreateWindow ok");
  }
 
  screen_surface = SDL_GetWindowSurface(window);
 
  if (!screen_surface) {
    fprintf(stderr, "Error setting video mode: %s\n", SDL_GetError());
    return 1;
  } else {
    puts("SDL_GetWindowSurface ok");
  }
  return 0;
}
 
void gfx_finalize(void) {
  SDL_FreeSurface(screen_surface);
  SDL_DestroyWindow(window);
}
 
SDL_Surface* gfx_create_surface(int width, int height) {
  return SDL_CreateRGBSurface(SDL_SWSURFACE, width, height, 32, 0x00ff0000, 0x0000ff00, 0x000000ff, 0x00000000);
}
 
void putpixel(SDL_Surface *surface, int x, int y, unsigned char r, unsigned char g, unsigned char b)
{
  if (x>=0 && x< surface->w && y>=0 && y < surface->h) {
    if (surface->format->BitsPerPixel == 24) {
      Uint8 *pixel = (Uint8 *)surface->pixels;
      pixel += x*3;
      pixel += y*surface->pitch;
      *pixel++ = b;
      *pixel++ = g;
      *pixel  = r;
    }
    if (surface->format->BitsPerPixel == 32) {
      Uint8 *pixel = (Uint8 *)surface->pixels;
      pixel += x*4;
      pixel += y*surface->pitch;
      *pixel++ = b;
      *pixel++ = g;
      *pixel  = r;
    }
  }
}
 
void hline(SDL_Surface *surface, int x1, int x2, int y, unsigned char r, unsigned char g, unsigned char b) {
  int x;
  int fromX = MIN(x1, x2);
  int toX = MAX(x1, x2);
  for (x = fromX; x <= toX; x++) {
    putpixel(surface, x, y, r, g, b);
  }
}
 
void vline(SDL_Surface *surface, int x, int y1, int y2, unsigned char r, unsigned char g, unsigned char b) {
  int y;
  int fromY = MIN(y1, y2);
  int toY = MAX(y1, y2);
  for (y = fromY; y <= toY; y++) {
    putpixel(surface, x, y, r, g, b);
  }
}
 
static void show_fractal(SDL_Surface *surface) {
  SDL_BlitSurface(surface, NULL, screen_surface, NULL);
  SDL_UpdateWindowSurface(window);
}
 
void calcCorner(double xpos, double ypos, double scale,
        double *xmin, double *ymin, double *xmax, double *ymax) {
  *xmin=xpos-WIDTH/scale;
  *ymin=ypos-HEIGHT/scale;
  *xmax=xpos+WIDTH/scale;
  *ymax=ypos+HEIGHT/scale;
}
 
void draw_grid(SDL_Surface *surface) {
  int width = surface->w;
  int height = surface->h;
  int x, y;
  SDL_FillRect(surface, NULL, 0xffffffff);
 
  for (x=0; x<width; x+=20) {
    vline(surface, x, 0, height-1, 191, 191, 255);
  }
  for (y=0; y<height; y+=20) {
    hline(surface, 0, width-1, y, 191, 191, 255);
  }
}
 
void draw_mandeljulia(SDL_Surface *surface) {
  double zx,zy,zx2,zy2,cx,cy;
  double cosu,sinu,ccxc,ccyc;
  int   x,y,i;
  Uint8 *pixel = nil;
 
  double ccx = 0.0;
  double ccy = 0.0;
 
  double xmin, ymin, xmax, ymax;
  double u;
 
  calcCorner(xpos, ypos, scale, &xmin, &ymin, &xmax, &ymax);
 
  u=uhel*3.1415/180.0;
  cosu=cos(u);
  sinu=sin(u);
  ccxc=ccx*cosu;
  ccyc=ccy*cosu;
 
  cy = ymin;
 
  for (y=0;y<240;y++) {
    cx=xmin;
    pixel = (Uint8 *)surface->pixels + (y + 128) * surface->pitch + 160*4;
    for (x=0;x<320;x++) {
      i=0;
      zx=cx*cosu;
      zy=cy*cosu;
      do {
        zx2=zx*zx;
        zy2=zy*zy;
        zy=2.0*zx*zy+ccyc+cy*sinu;
        zx=zx2-zy2+ccxc+cx*sinu;
        i++;
      } while (i<64 && zx2+zy2<4.0);
      {
        int r = i*2;
        int g = i*3;
        int b = i*5;
 
        *pixel++ = r;
        *pixel++ = g;
        *pixel++ = b;
        pixel++;
      }
      cx += (xmax-xmin)/WIDTH;
    }
    cy += (ymax-ymin)/HEIGHT;
  }
}
 
void redraw(SDL_Surface *pixmap) {
  draw_grid(pixmap);
  draw_mandeljulia(pixmap);
  show_fractal(pixmap);
}
 
static void main_event_loop(void) {
  SDL_Event event;
  int done = 0;
  int left = 0, right = 0, up = 0, down = 0;
  int zoomin = 0, zoomout = 0;
  int perform_redraw;
  int angle_1 = 0, angle_2 = 0;
 
  do {
    /*SDL_WaitEvent(&event);*/
    while (SDL_PollEvent(&event)) {
      switch (event.type) {
        case SDL_QUIT:
          done = 1;
          break;
        case SDL_KEYDOWN:
          switch (event.key.keysym.sym) {
            case SDLK_ESCAPE:
            case SDLK_q:
              done = 1;
              break;
            case SDLK_LEFT:
              left = 1;
              break;
            case SDLK_RIGHT:
              right = 1;
              break;
            case SDLK_UP:
              up = 1;
              break;
            case SDLK_DOWN:
              down = 1;
              break;
            case SDLK_PAGEDOWN:
              zoomin = 1;
              break;
            case SDLK_PAGEUP:
              zoomout = 1;
              break;
            case SDLK_z:
              angle_1 = 1;
              break;
            case SDLK_x:
              angle_2 = 1;
              break;
            default:
              break;
          }
          break;
        case SDL_KEYUP:
          switch (event.key.keysym.sym) {
            case SDLK_LEFT:
              left = 0;
              break;
            case SDLK_RIGHT:
              right = 0;
              break;
            case SDLK_UP:
              up = 0;
              break;
            case SDLK_DOWN:
              down = 0;
              break;
            case SDLK_PAGEDOWN:
              zoomin = 0;
              break;
            case SDLK_PAGEUP:
              zoomout = 0;
              break;
            case SDLK_z:
              angle_1 = 0;
              break;
            case SDLK_x:
              angle_2 = 0;
              break;
            default:
              break;
          }
        default:
          break;
      }
    }
    perform_redraw = 0;
    if (left) {
      xpos -= 10.0/scale;
      perform_redraw=1;
    }
    if (right) {
      xpos += 10.0/scale;
      perform_redraw=1;
    }
    if (up) {
      ypos -= 10.0/scale;
      perform_redraw=1;
    }
    if (down) {
      ypos += 10.0/scale;
      perform_redraw=1;
    }
    if (zoomin) {
      scale *= 0.9;
      perform_redraw=1;
    }
    if (zoomout) {
      scale *= 1.1;
      perform_redraw=1;
    }
    if (angle_1) {
      uhel--;
      perform_redraw=1;
    }
    if (angle_2) {
      uhel++;
      perform_redraw=1;
    }
    if (perform_redraw) {
      redraw(pixmap);
    }
  } while (!done);
}
 
int main(int argc, char **argv) {
  if (gfx_initialize(0, 640, 480, 32)) {
    return 1;
  }
 
  pixmap = gfx_create_surface(screen_surface->w, screen_surface->h);
 
  draw_grid(pixmap);
  draw_mandeljulia(pixmap);
  show_fractal(pixmap);
  main_event_loop();
 
  gfx_finalize();
  SDL_Quit();
  return 0;
}

18. Interaktivní prohlížeč fraktálů naprogramovaný v Go

Přepis předchozího příkladu do programovacího jazyka Go může vypadat následovně:

package main
 
import (
    "math"
 
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 320
    height = 240
)
 
var pixmap *sdl.Surface = nil
var primarySurface *sdl.Surface = nil
var window *sdl.Window = nil
 
var xpos float64 = -0.75
var ypos float64 = 0.0
var scale float64 = 150.0
var uhel float64 = 45.0
 
func min(a, b int32) int32 {
    if a > b {
        return b
    }
    return a
}
 
func max(a, b int32) int32 {
    if a > b {
        return a
    }
    return b
}
 
func gfxInitialize(width int32, height int32, bpp int) {
    err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    window, err = sdl.CreateWindow("Fractals", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    primarySurface, err = window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}
 
func gfxFinalize() {
    primarySurface.Free()
    window.Destroy()
    sdl.Quit()
}
 
func createSurface(width int32, height int32) *sdl.Surface {
    surface, err := sdl.CreateRGBSurface(sdl.SWSURFACE, width, height, 32, 0x00ff0000, 0x0000ff00, 0x000000ff, 0x00000000)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return surface
}
 
func putpixel(surface *sdl.Surface, x int32, y int32, r byte, g byte, b byte) {
    if x >= 0 && x < surface.W && y >= 0 && y < surface.H {
        switch surface.Format.BitsPerPixel {
        case 24:
            index := x*3 + y*surface.Pitch
            pixels := surface.Pixels()
            pixels[index] = b
            pixels[index+1] = g
            pixels[index+2] = r
        case 32:
            index := x*4 + y*surface.Pitch
            pixels := surface.Pixels()
            pixels[index] = b
            pixels[index+1] = g
            pixels[index+2] = r
        }
    }
}
 
func hline(surface *sdl.Surface, x1 int32, x2 int32, y int32, r byte, g byte, b byte) {
    fromX := min(x1, x2)
    toX := max(x1, x2)
 
    for x := fromX; x <= toX; x++ {
        putpixel(surface, x, y, r, g, b)
    }
}
 
func vline(surface *sdl.Surface, x int32, y1 int32, y2 int32, r byte, g byte, b byte) {
    fromY := min(y1, y2)
    toY := max(y1, y2)
 
    for y := fromY; y <= toY; y++ {
        putpixel(surface, x, y, r, g, b)
    }
}
 
func drawGrid(surface *sdl.Surface) {
    width := surface.W
    height := surface.H
    var x, y int32
 
    surface.FillRect(nil, 0xffffffff)
 
    for x = 0; x < width; x += 20 {
        vline(surface, x, 0, height-1, 191, 191, 255)
    }
 
    for y = 0; y < height; y += 20 {
        hline(surface, 0, width-1, y, 191, 191, 255)
    }
}
 
func showFractal(surface *sdl.Surface) {
    err := surface.Blit(nil, primarySurface, nil)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    window.UpdateSurface()
}
 
func calcCorner(xpos, ypos, scale float64) (xmin, ymin, xmax, ymax float64) {
    xmin = xpos - width/scale
    ymin = ypos - height/scale
    xmax = xpos + width/scale
    ymax = ypos + height/scale
    return
}
 
func drawMandelJulia(surface *sdl.Surface) {
    ccx := 0.0
    ccy := 0.0
 
    xmin, ymin, xmax, ymax := calcCorner(xpos, ypos, scale)
 
    u := uhel * 3.1415 / 180.0
    cosu := math.Cos(u)
    sinu := math.Sin(u)
    ccxc := ccx * cosu
    ccyc := ccy * cosu
 
    cy := ymin
    for y := 0; y < height; y++ {
        cx := xmin
        for x := 0; x < width; x++ {
            i := 0
            zx := cx * cosu
            zy := cy * cosu
            for {
                zx2 := zx * zx
                zy2 := zy * zy
                zy = 2.0*zx*zy + ccyc + cy*sinu
                zx = zx2 - zy2 + ccxc + cx*sinu
                i++
                if i >= 64 || zx2+zy2 >= 4.0 {
                    break
                }
            }
            b := i * 2
            g := i * 3
            r := i * 5
            putpixel(surface, int32(x+width/2), int32(y+height/2), byte(r), byte(g), byte(b))
            cx += (xmax - xmin) / width
        }
        cy += (ymax - ymin) / height
    }
}
 
func redraw(pixmap *sdl.Surface) {
    drawGrid(pixmap)
    drawMandelJulia(pixmap)
    showFractal(pixmap)
}
 
func mainEventLoop() {
    var event sdl.Event
    done := false
    left := false
    right := false
    up := false
    down := false
    zoomin := false
    zoomout := false
    angle1 := false
    angle2 := false
 
    for !done {
        event = sdl.PollEvent()
        switch t := event.(type) {
        case *sdl.QuitEvent:
            done = true
        case *sdl.KeyboardEvent:
            keyCode := t.Keysym.Sym
            if t.State == sdl.PRESSED {
                switch keyCode {
                case sdl.K_ESCAPE:
                    done = true
                case sdl.K_q:
                    done = true
                case sdl.K_LEFT:
                    left = true
                case sdl.K_RIGHT:
                    right = true
                case sdl.K_UP:
                    up = true
                case sdl.K_DOWN:
                    down = true
                case sdl.K_PAGEDOWN:
                    zoomin = true
                case sdl.K_PAGEUP:
                    zoomout = true
                case sdl.K_z:
                    angle1 = true
                case sdl.K_x:
                    angle2 = true
                }
            }
            if t.State == sdl.RELEASED {
                switch keyCode {
                case sdl.K_LEFT:
                    left = false
                case sdl.K_RIGHT:
                    right = false
                case sdl.K_UP:
                    up = false
                case sdl.K_DOWN:
                    down = false
                case sdl.K_PAGEDOWN:
                    zoomin = false
                case sdl.K_PAGEUP:
                    zoomout = false
                case sdl.K_z:
                    angle1 = false
                case sdl.K_x:
                    angle2 = false
                }
            }
        }
        performRedraw := false
        if left {
            xpos -= 10.0 / scale
            performRedraw = true
        }
        if right {
            xpos += 10.0 / scale
            performRedraw = true
        }
        if up {
            ypos -= 10.0 / scale
            performRedraw = true
        }
        if down {
            ypos += 10.0 / scale
            performRedraw = true
        }
        if zoomin {
            scale *= 0.9
            performRedraw = true
        }
        if zoomout {
            scale *= 1.1
            performRedraw = true
        }
        if angle1 {
            uhel--
            performRedraw = true
        }
        if angle2 {
            uhel++
            performRedraw = true
        }
        if performRedraw {
            redraw(pixmap)
            sdl.Delay(20)
        }
    }
}
 
func main() {
    gfxInitialize(640, 480, 32)
    defer gfxFinalize()
 
    pixmap = createSurface(primarySurface.W, primarySurface.H)
    redraw(pixmap)
    mainEventLoop()
}

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně stovku kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 test1.c inicializace SDL, otevření okna a vyplnění plochy realizované v céčku https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article61/c/test1.c
2 test1.go inicializace SDL, otevření okna a vyplnění plochy realizované v Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article61/go/tes­t1.go
       
3 test2.c vykreslení rastrového obrázku funkcí typu blit https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article61/c/test2.c
4 test2.go vykreslení rastrového obrázku funkcí typu blit https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article61/go/tes­t3.go
       
5 test3.c vykreslení obrázku se změnou jeho měřítka https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article61/c/test3.c
6 test3.go vykreslení obrázku se změnou jeho měřítka https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article61/go/tes­t3.go
       
7 test4.c přesné umístění obrázku doprostřed okna https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article61/c/test4.c
8 test4.go přesné umístění obrázku doprostřed okna https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article61/go/tes­t4.go
       
9 fractals.c interaktivní prohlížeč fraktálů naprogramovaný v C https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article61/c/frac­tals.c
10 fractals.go interaktivní prohlížeč fraktálů naprogramovaný v Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article61/go/frac­tals.go

20. Odkazy na Internetu

 1. Stránky projektu SDL
  http://www.libsdl.org/
 2. Simple DirectMedia Layer (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Simple_DirectMedia_Lay­er
 3. SDL Language Bindings
  http://www.libsdl.org/languages.php
 4. SDL version 1.2.15
  http://www.libsdl.org/download-1.2.php
 5. SDL version 2.0.1
  http://www.libsdl.org/download-2.0.php
 6. Rozhraní go-sdl2
  https://github.com/veandco/go-sdl2
 7. Dokumentace k rozhraní go-sdl2
  https://godoc.org/github.com/ve­andco/go-sdl2
 8. Dokumentace k balíčku sdl
  https://godoc.org/github.com/ve­andco/go-sdl2/sdl
 9. Dokumentace k balíčku gfx
  https://godoc.org/github.com/ve­andco/go-sdl2/gfx
 10. Cross-platform games development (part 1)
  http://renatoc.wait4.org/2010/02/04/cross-platform-games-development-part-1/
 11. Cross-platform games development (part 2)
  http://renatoc.wait4.org/tag/sdljava/
 12. Go Data Structures: Binary Search Tree
  https://flaviocopes.com/golang-data-structure-binary-search-tree/
 13. Gobs of data
  https://blog.golang.org/gobs-of-data
 14. Formát BSON
  http://bsonspec.org/
 15. Golang Guide: A List of Top Golang Frameworks, IDEs & Tools
  https://blog.intelligentbe­e.com/2017/08/14/golang-guide-list-top-golang-frameworks-ides-tools/
 16. Tvorba univerzálních projevů
  http://www.kyblsoft.cz/projevy
 17. Repositář projektu Gift
  https://github.com/disinte­gration/gift
 18. Dokumentace k projektu Gift
  https://godoc.org/github.com/di­sintegration/gift
 19. Online x86 / x64 Assembler and Disassembler
  https://defuse.ca/online-x86-assembler.htm#disassembly2
 20. The Design of the Go Assembler
  https://talks.golang.org/2016/as­m.slide#1
 21. A Quick Guide to Go's Assembler
  https://golang.org/doc/asm
 22. AssemblyPolicy
  https://github.com/golang/go/wi­ki/AssemblyPolicy
 23. Geohash in Golang Assembly
  https://mmcloughlin.com/posts/geohash-assembly
 24. Command objdump
  https://golang.org/cmd/objdump/
 25. Assembly
  https://goroutines.com/asm
 26. Go & Assembly
  http://www.doxsey.net/blog/go-and-assembly
 27. A Foray Into Go Assembly Programming
  https://blog.sgmansfield.com/2017/04/a-foray-into-go-assembly-programming/
 28. Golang Capturing log.Println And fmt.Println Output
  https://medium.com/@hau12a1/golang-capturing-log-println-and-fmt-println-output-770209c791b4
 29. Stránka projektu plotly
  https://plot.ly/
 30. Plotly JavaScript Open Source Graphing Library
  https://plot.ly/javascript/
 31. Domain coloring
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Domain_coloring
 32. Michael Fogleman's projects
  https://www.michaelfogleman­.com/projects/tagged/grap­hics/
 33. Color Graphs of Complex Functions
  https://web.archive.org/web/20120511021419/htt­p://w.american.edu/cas/mat­hstat/lcrone/ComplexPlot.html
 34. A Gallery of Complex Functions
  http://wismuth.com/complex/ga­llery.html
 35. package glot
  https://godoc.org/github.com/A­rafatk/glot
 36. Gnuplotting: Output terminals
  http://www.gnuplotting.org/output-terminals/
 37. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://medium.com/@Arafat­./introducing-glot-the-plotting-library-for-golang-3133399948a1
 38. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://blog.gopheracademy.com/advent-2018/introducing-glot/
 39. Glot is a plotting library for Golang built on top of gnuplot
  https://github.com/Arafatk/glot
 40. Example plots (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot/wi­ki/Example-plots
 41. A repository for plotting and visualizing data (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot
 42. golang library to make https://chartjs.org/ plots
  https://github.com/brentp/go-chartjs
 43. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 44. The Gonum Numerical Computing Package
  https://www.gonum.org/pos­t/introtogonum/
 45. Gomacro na GitHubu
  https://github.com/cosmos72/gomacro
 46. gophernotes – Use Go in Jupyter notebooks and nteract
  https://github.com/gopher­data/gophernotes
 47. gonum
  https://github.com/gonum
 48. go-gota/gota – DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
  https://porter.io/github.com/go-gota/gota
 49. A repository for plotting and visualizing data
  https://github.com/gonum/plot
 50. Gonum Numerical Packages
  https://www.gonum.org/
 51. Stránky projektu MinIO
  https://min.io/
 52. MinIO Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-quickstart-guide.html
 53. MinIO Go Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/golang-client-api-reference
 54. MinIO Python Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/python-client-api-reference.html
 55. Performance at Scale: MinIO Pushes Past 1.4 terabits per second with 256 NVMe Drives
  https://blog.min.io/performance-at-scale-minio-pushes-past-1–3-terabits-per-second-with-256-nvme-drives/
 56. Benchmarking MinIO vs. AWS S3 for Apache Spark
  https://blog.min.io/benchmarking-apache-spark-vs-aws-s3/
 57. MinIO Client Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide.html
 58. Analýza kvality zdrojových kódů Minia
  https://goreportcard.com/re­port/github.com/minio/minio
 59. This is MinIO
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=vF0lQh0XOCs
 60. Running MinIO Standalone
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=dIQsPCHvHoM
 61. „Amazon S3 Compatible Storage in Kubernetes“ – Rob Girard, Principal Tech Marketing Engineer, Minio
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=wlpn8K0jJ4U
 62. Ginkgo
  http://onsi.github.io/ginkgo/
 63. Gomega
  https://onsi.github.io/gomega/
 64. Ginkgo's Preferred Matcher Library na GitHubu
  https://github.com/onsi/gomega/
 65. Provided Matchers
  http://onsi.github.io/gomega/#provided-matchers
 66. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 67. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 68. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 69. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 70. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 71. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 72. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 73. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 74. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 75. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 76. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 77. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 78. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 79. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 80. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 81. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 82. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 83. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 84. xml.org
  http://www.xml.org/
 85. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 86. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 87. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 88. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 89. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 90. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 91. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 92. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 93. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 94. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 95. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 96. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 97. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 98. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 99. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 100. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 101. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 102. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 103. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 104. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 105. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 106. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 107. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 108. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 109. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 110. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 111. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 112. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 113. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 114. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 115. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 116. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 117. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 118. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 119. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 120. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 121. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 122. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 123. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 124. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 125. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 126. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 127. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 128. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 129. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 130. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 131. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 132. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 133. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 134. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 135. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 136. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 137. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 138. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 139. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 140. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 141. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 142. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 143. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 144. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 145. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 146. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 147. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 148. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 149. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 150. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 151. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 152. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 153. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 154. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 155. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 156. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 157. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 158. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 159. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 160. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 161. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 162. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 163. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 164. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 165. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 166. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 167. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 168. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 169. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 170. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 171. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 172. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 173. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 174. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 175. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 176. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 177. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 178. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 179. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 180. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 181. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 182. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 183. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 184. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 185. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 186. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 187. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 188. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 189. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 190. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 191. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 192. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 193. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 194. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 195. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 196. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 197. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 198. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 199. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 200. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 201. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 202. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 203. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 204. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 205. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 206. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 207. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 208. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 209. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 210. GoConvey
  http://goconvey.co/
 211. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 212. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 213. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 214. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 215. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 216. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 217. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 218. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 219. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 220. YAML
  https://yaml.org/
 221. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 222. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 223. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 224. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 225. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 226. Introducing JSON
  http://json.org/
 227. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 228. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 229. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 230. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 231. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 232. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 233. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 234. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 235. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 236. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 237. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 238. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 239. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 240. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 241. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 242. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 243. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 244. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 245. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 246. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 247. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 248. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 249. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 250. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 251. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 252. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 253. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 254. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 255. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 256. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 257. GoDoc
  https://godoc.org/
 258. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 259. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 260. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 261. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 262. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 263. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 264. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 265. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 266. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 267. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 268. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 269. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 270. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 271. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 272. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 273. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 274. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 275. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 276. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 277. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 278. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 279. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 280. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 281. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 282. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 283. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 284. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 285. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 286. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 287. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 288. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 289. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 290. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 291. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 292. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 293. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 294. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 295. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 296. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 297. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 298. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 299. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 300. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 301. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 302. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 303. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 304. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 305. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 306. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 307. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 308. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 309. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 310. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 311. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 312. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 313. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 314. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 315. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 316. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 317. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 318. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 319. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 320. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 321. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 322. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 323. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 324. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 325. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 326. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 327. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 328. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 329. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 330. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 331. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 332. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 333. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 334. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 335. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 336. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 337. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 338. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 339. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 340. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 341. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 342. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 343. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 344. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 345. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 346. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 347. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 348. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 349. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 350. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 351. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 352. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 353. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 354. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 355. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 356. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 357. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 358. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 359. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.