Hlavní navigace

Pohled pod kapotu JVM – přehrávání a mixování zvuků s využitím knihovny SDLJava

6. 5. 2014
Doba čtení: 31 minut

Sdílet

V předchozí části seriálu o JVM i o programovacím jazyku Java jsme si popsali způsob přehrávání hudby s využitím knihovny SDLJava. Dnes si řekneme, jakým způsobem je možné zajistit načítání, přehrávání i mixování zvuků, neboť i ty jsou součástí mnoha multimediálních aplikací.

Obsah

1. Pohled pod kapotu JVM – přehrávání a mixování zvuků s využitím knihovny SDLJava

2. Podporované zvukové formáty

3. Formát souborů RIFF/WAVE

4. Utilita pro načtení a výpis základních informací o souborech typu RIFF/WAVE

5. Načtení souboru se zvukem do aplikace využívající knihovnu SDLJava

6. Demonstrační příklad SDLTest66 – načtení a přehrání zvuku

7. Demonstrační příklad SDLTest67 – vliv velikosti bufferu na vznik chyb při přehrávání zvuků

8. Demonstrační příklad SDLTest68 – využití osmi zvukových kanálů pro mixování

9. Repositář se zdrojovými kódy všech čtyř dnešních demonstračních příkladů

10. Odkazy na Internetu

1. Pohled pod kapotu JVM – přehrávání a mixování zvuků s využitím knihovny SDLJava

V předchozí části seriálu o programovacím jazyku Java i o virtuálním stroji Javy jsme si na čtveřici demonstračních příkladů ukázali, jakým způsobem je možné v knihovně SDLJava přehrávat hudbu, a to s využitím třídy SDLMixer. Stejná třída, přesněji řečeno metody implementované v této třídě, se používají i při přehrávání a mixování zvuků, což je téma, kterému se budeme věnovat dnes. Přehrávání hudby bylo poměrně snadné, protože se – alespoň z hlediska aplikačního programátora – pro načtení a přehrání hudby použilo pouze několik metod. U zvuků může být situace paradoxně složitější, a to zejména z toho důvodu, že zvuky jsou v multimediálních aplikacích (především ve hrách) navázány na nějakou událost a zvolený zvuk se musí v ideálním případě začít přehrávat přesně ve chvíli, kdy k dané události dojde. Ovšem tento požadavek je poměrně problematické splnit, a to především kvůli existenci bufferů, do nichž se zvuková data vkládají, a absenci potřebných RT rozšíření operačních systémů.

2. Podporované zvukové formáty

Knihovna SDLJava podporuje několik zvukových formátů použitelných jako zdroj zvuků pro vytvářenou multimediální aplikaci. Tyto formáty jsou vypsány v tabulce umístěné pod tímto odstavcem:

# Formát Stručný popis
1 .wav Zvukové vzorky uložené ve formátu RIFF/WAVE
2 .aif, .aiff Audio Interchange File Format odvozený od staršího formátu .iff (Amiga)
3 .voc Zvukové vzorky uložené ve formátu VOC (použito v SW od firmy Creative Labs, výrobce SoundBlasterů)
4 .ogg Zvukový/hudební formát Ogg Vorbis

Povšimněte si mnoha rozdílů oproti podporovaným hudebním formátům (viz též předchozí část tohoto seriálu, v níž jsme se speciálně věnovali Amiga modulům i formátu General MIDI):

# Typ (koncovka souboru) Popis
1 .wav zvukové vzorky uložené ve formátu RIFF/WAVE
2 .voc zvukové vzorky uložené ve formátu VOC (použito v SW od firmy Creative Labs, výrobce SoundBlasterů)
3 .mod Amiga moduly a odvozené formáty
4 .xm Amiga moduly a odvozené formáty
5 .s3m Amiga moduly a odvozené formáty
6 .669, Amiga moduly a odvozené formáty
7 .it Amiga moduly a odvozené formáty
8 .midi Hudební formát MIDI
9 .ogg Zvukový/hudební formát Ogg Vorbis

3. Formát souborů RIFF/WAVE

Velká část her postavených na (nativní) knihovně SDL používá pro ukládání zvuků formát RIFF/WAVE, tj. soubory, které mají většinou příponu .wav. Jedná se o obecný formát, který zpočátku umožňoval pouze ukládání nezkomprimované hudby s využitím PCM (pulzně kódové modulace), ovšem posléze byl rozšířen i o možnosti využití různých metod pro bezeztrátovou i ztrátovou komprimaci zvuků. Vzhledem k jednoduchosti a taktéž univerzálnosti formátu RIFF/WAVE se můžeme s tímto formátem setkat i v dalších oblastech, které přímo nesouvisí se zpracováním zvuku – do souborů s koncovkou .wav je totiž možné ukládat prakticky libovolné digitalizované jednorozměrné signály o teoretické maximální vzorkovací frekvenci až 16 GHz (232-1 Hz), přičemž (opět teoretický) počet kanálů může dosahovat až 65535. To znamená, že do .wav lze ukládat například signály získané z různých čidel, signály určené pro digitální osciloskopy atd. Právě z tohoto důvodu si základní formát souborů WAVE popíšeme podrobněji, protože se může programátorům v některých situacích hodit (a většinou nemá smysl znovuvynalézat kolo :-).

Soubory typu RIFF/WAVE se skládají z takzvaných chunků, přičemž každý chunk (budeme mu možná poněkud nepřesně říkat blok) na svém začátku obsahuje čtyři bajty s jednoznačným jménem, za nímž jsou uloženy další čtyři bajty, v nichž je uložena délka bloku. Jednotlivé bloky se mohou vnořovat, což například znamená, že „hlavní“ blok má délku rovnou velikosti celého souboru. Nás v tuto chvíli zajímají především ty soubory RIFF/WAVE, v nichž jsou uložena nezkomprimovaná zvuková data. Tyto soubory se skládají ze tří typů bloků, jejichž jména jsou vypsána v následující tabulce:

Jméno bloku Význam
„RIFF“ blok obsahující hlavičku se základními informacemi o souboru
"fmt " blok obsahující informace o formátu uložených zvukových dat
„data“ vlastní zvuková data (ať již zkomprimovaná či nezkomprimovaná)

Hlavní blok má název „RIFF“ a jeho hlavička má délku pouze dvanáct bajtů. V prvních čtyřech bajtech je uloženo jméno bloku, což musí být ASCII znaky „R“, „I“, „F“ a „F“ v uvedeném pořadí. Za těmito čtyřmi bajty následuje délka bloku – protože se jedná o hlavní blok, je jeho délka rovna délce celého souboru, ovšem do této délky není započteno prvních osm bajtů hlavičky. Samotná délka i další celočíselné informace používá pořadí ukládání bajtů little endian. Následují čtyři bajty obsahující informace o formátu souboru/dat; v případě zvukových dat jsou zde uloženy bajty obsahující ASCII znaky „W“, „A“, „V“ a „E“, pokud by však soubor obsahoval jiné multimediální informace, byla by zde uložena jiná čtveřice znaků (takový soubor by však neměl koncovku .wav):

Offset Šířka Jméno Význam
0 4 bajty ChunkID musí obsahovat ASCII znaky „RIFF“ v uvedeném pořadí
4 4 bajty ChunkSize délka souboru snížená o osm bajtů
8 4 bajty Format musí obsahovat ASCII znaky „WAVE“ v uvedeném pořadí

Ve zvukových souborech .wav následuje ihned za hlavním blokem „RIFF“ blok s názvem „fmt “ (i s mezerou na konci), který obsahuje, jak již název tohoto bloku naznačuje, informace o způsobu uložení zvukových dat. Po jménu tohoto bloku (čtveřice znaků tvořících řetězec „fmt “) je ve čtyřech bajtech uložena délka bloku, která je u většiny souborů konstantní: 16 bajtů. Na dalších dvou bajtech je uložena celočíselná konstanta reprezentující formát dat. Pro nezkomprimované zvukové soubory využívající PCM (pulzně kódovou modulaci) obsahuje tato dvojice bajtů hodnotu 1. V další dvojici bajtů je uložen celkový počet zvukových kanálů, což typicky bývá jeden kanál pro mono výstup popř. dva kanály pro stereo výstup, ovšem teoreticky je možné využít až 65535 zvukových kanálů.

Další čtyři bajty obsahují vzorkovací frekvenci, typicky 11025, 22050, 44100 či 48000 Hz, ovšem lze nalézt i zvukové soubory s odlišnými frekvencemi. Za touto hodnotou je v navazujících čtyřech bajtech uložena rychlost přenosu dat, která se dá vypočítat pomocí vzorce SampleRate*NumChannels*Bit­sPerSample/8. Dalším údajem je hodnota o zarovnání bloku, která se dá taktéž vypočítat, a to s využitím vzorce NumChannels*BitsPerSample/8. Poslední údaj je velmi důležitý – ve dvou bajtech je uložen počet bitů pro každý zvukový vzorek. U osmibitového samplování je zde uložena hodnota 8, u 16bitového samplování (CD) hodnota 16, ovšem některé zvukové soubory mohou používat i další hodnoty, například 24 apod.:

Offset Šířka Jméno Význam
12 4 bajty Subchunk1ID musí obsahovat ASCII znaky "fmt " (i s mezerou na konci)
16 4 bajty Subchunk1Size délka tohoto bloku, pro PCM je zde uložena hodnota 16
20 2 bajty AudioFormat pro PCM je zde uložena hodnota 1
22 2 bajty NumChannels počet zvukových kanálů, typicky 1 pro mono výstup a 2 pro stereo výstup
24 4 bajty SampleRate vzorkovací frekvence, typicky 11025 (starší SW), 22050, 44100 (CD) či 48000 (DAT a další profi zařízení) atd.
28 4 bajty ByteRate rychlost přenosu dat do zvukového subsystému (SampleRate*NumChannels*Bit­sPerSample/8)
32 2 bajty BlockAlign zarovnání bloku (NumChannels*BitsPerSample/8)
34 2 bajty BitsPerSample počet bitů na každý zvukový vzorek, typicky 8, 16 či 24

Vlastní zvuková data jsou uložena v bloku s názvem „data“. Tento blok opět začíná svým jménem (čtveřicí ASCII znaků), délkou odpovídající vzorci NumSamples*NumChannels*Bit­sPerSample/8 a samotnými samply, tj. zvukovými vzorky tvořícími digitální signál v jednotlivých zvukových kanálech. Při formátu PCM nedochází k žádné komprimaci, snad s výjimkou čtyřbitových samplů, kde je dvojice vzorků spojena do jednoho bajtu, ovšem dnes snad už nikdo čtyřbitové samplování nepoužívá :-)

Offset Šířka Jméno Význam
36 4 bajty Subchunk2ID musí obsahovat ASCII znaky „data“
40 4 bajty Subchunk2Size délka datového bloku (==NumSamples*NumChannels*Bit­sPerSample/8)
44 proměnná délka Data vlastní zvuková data (za sebou uložené vzorky jednotlivých zvukových kanálů)

4. Utilita pro načtení a výpis základních informací o souborech typu RIFF/WAVE

Podívejme se nyní na zdrojový kód jednoduché utility, která se pokusí načíst a následně zobrazit základní informace o souborech typu RIFF/WAVE. Tato utilita pracuje velmi jednoduše – postupně načítá jednotlivé prvky ze dvou nám již známých bloků „RIFF“ a „fmt “, přičemž je kód utility napsán takovým způsobem, aby pracoval korektně jak na architekturách s pořadím bajtů little endian, tak i na architekturách s pořadím bajtů big endian (nebo se smíšeným pořadím, což je však dnes spíše již historická záležitost). Tuto utilitu by mělo jít (doufejme) přeložit jakýmkoli překladačem ANSI C:

/*
 * Nastroj pro vypis zakladnich udaju prectenych z hlavicky souboru .wav
 *
 * Pavel Tisnovsky 2014
 *
 * Preklad;
 * gcc -ansi -Wall -pedantic read_wav_header.c
 */
 
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
 
 
 
/*
 * Funkce zavolana v pripade, ze pri cteni ze souboru dojde k chybe.
 */
void read_error(FILE *fin)
{
  printf("Chyba pri cteni bajtu na offsetu %ld\n", ftell(fin));
  if (fclose(fin))
  {
    puts("... a uzavreni souboru taky selhalo!");
  }
  exit(1);
}
 
 
 
/*
 * Precteni jednoho bajtu ze souboru s kontrolou, zda nedoslo k chybe.
 */
uint8_t read_byte(FILE *fin)
{
  int i = fgetc(fin);
  if (i == EOF)
  {
    read_error(fin);
  }
  return i;
}
 
 
 
/*
 * Precteni dvou bajtu ze souboru s kontrolou, zda nedoslo k chybe.
 * (format little endian)
 */
uint16_t read_two_bytes(FILE *fin)
{
  int i1 = read_byte(fin);
  int i2 = read_byte(fin);
  return (i2 << 8) | (i1);
}
 
 
 
/*
 * Precteni ctyr bajtu ze souboru s kontrolou, zda nedoslo k chybe.
 * (format little endian)
 */
uint32_t read_four_bytes(FILE *fin)
{
  int i1 = read_byte(fin);
  int i2 = read_byte(fin);
  int i3 = read_byte(fin);
  int i4 = read_byte(fin);
  return (i4 << 24) | (i3 << 16) | (i2 << 8) | (i1);
}
 
 
 
/*
 * Precteni identifikatoru hlavniho bloku z hlavicky souboru .wav
 */
void print_chunk_id(FILE *fin)
{
  uint32_t chunkID = read_four_bytes(fin);
  /* identifikator musi byt slozen ze znaku "RIFF" */
  if (chunkID == (('R' ) | ('I' << 8) | ('F' << 16) | ('F' << 24)))
  {
    puts("ChunkID     = 'RIFF', ok");
  }
  else
  {
    printf("Wrong chunkID %x\n", chunkID);
    exit(1);
  }
}
 
 
 
/*
 * Precteni velikosti hlavniho bloku z hlavicky souboru .wav
 */
void print_chunk_size(FILE *fin)
{
  uint32_t chunk_size = read_four_bytes(fin);
  printf("Chunk size   = %d bytes\n", chunk_size);
  printf("Total file size = %d bytes\n", chunk_size + 8);
}
 
 
 
/*
 * Precteni formatu souboru z hlavicky souboru .wav
 */
void print_format(FILE *fin)
{
  uint32_t format = read_four_bytes(fin);
  /* identifikator musi byt slozen ze znaku "WAVE" */
  if (format == (('W' ) | ('A' << 8) | ('V' << 16) | ('E' << 24)))
  {
    puts("Format     = 'WAVE', ok");
  }
  else
  {
    printf("Wrong format %x\n", format);
    exit(1);
  }
}
 
 
 
/*
 * Precteni identifikatoru prvniho subbloku z hlavicky souboru .wav
 */
void print_subchunk1_id(FILE *fin)
{
  uint32_t chunkID = read_four_bytes(fin);
  /* identifikator musi byt slozen ze znaku "fmt " */
  if (chunkID == (('f' ) | ('m' << 8) | ('t' << 16) | (' ' << 24)))
  {
    puts("Subchunk1ID   = 'fmt ', ok");
  }
  else
  {
    printf("Wrong Subchunk1ID %x\n", chunkID);
    exit(1);
  }
}
 
 
 
/*
 * Precteni velikosti prvniho subbloku z hlavicky souboru .wav
 */
void print_subchunk1_size(FILE *fin)
{
  uint32_t chunk_size = read_four_bytes(fin);
  printf("Subchunk1 size = %d bytes\n", chunk_size);
}
 
 
 
/*
 * Precteni audio formatu z hlavicky souboru .wav
 */
void print_audio_format(FILE *fin)
{
  uint16_t audio_format = read_two_bytes(fin);
  printf("Audio format  = %s\n", audio_format == 1 ? "PCM" : "compressed");
}
 
 
 
/*
 * Precteni poctu audio kanalu z hlavicky souboru .wav
 */
void print_num_channels(FILE *fin)
{
  uint16_t num_channels = read_two_bytes(fin);
  printf("Audio channels = %d\n", num_channels);
}
 
 
 
/*
 * Precteni vzorkovaci frekvence z hlavicky souboru .wav
 */
void print_sample_rate(FILE *fin)
{
  uint32_t sample_rate = read_four_bytes(fin);
  printf("Sample rate   = %d samples/sec\n", sample_rate);
}
 
 
 
/*
 * Precteni rychlosti prenosu dat do audio subsystemu z hlavicky souboru .wav
 */
void print_byte_rate(FILE *fin)
{
  uint32_t byte_rate = read_four_bytes(fin);
  printf("Byte rate    = %d bytes/sec\n", byte_rate);
}
 
 
 
/*
 * Precteni poctu bitu na jeden vzorek z hlavicky souboru .wav
 */
void print_bits_per_sample(FILE *fin)
{
  uint16_t bits_per_sample = read_two_bytes(fin);
  printf("Bits per sample = %d\n", bits_per_sample);
}
 
 
 
/*
 * Tisk zakladnich informaci ziskanych z hlavicky souboru .wav
 */
int print_wav_header(char *file_name)
{
  FILE *fin;
  fin = fopen(file_name, "rb");
  if (!fin)
  {
    perror("File open error");
    return 1;
  }
  print_chunk_id(fin);
  print_chunk_size(fin);
  print_format(fin);
  print_subchunk1_id(fin);
  print_subchunk1_size(fin);
  print_audio_format(fin);
  print_num_channels(fin);
  print_sample_rate(fin);
  print_byte_rate(fin);
  read_two_bytes(fin);
  print_bits_per_sample(fin);
  fclose(fin);
  return 0;
}
 
 
 
/*
 * Zaciname...
 */
int main(int argc, char **argv)
{
  if (argc != 2)
  {
    puts("Usage: read_wav_header test.wav");
    return 1;
  }
  return print_wav_header(argv[1]);
}
 
 
 
/*
 * Finito
 */

Překlad této utility se provede jednoduše:

gcc -ansi -Wall -pedantic read_wav_header.c -o read_wav_header

Příklad použití si ukážeme na čtveřici demonstračních souborů .WAV:

8×8bitpcm.wav:

ChunkID     = 'RIFF', ok
Chunk size   = 110524 bytes
Total file size = 110532 bytes
Format     = 'WAVE', ok
Subchunk1ID   = 'fmt ', ok
Subchunk1 size = 16 bytes
Audio format  = PCM
Audio channels = 1
Sample rate   = 8000 samples/sec
Byte rate    = 8000 bytes/sec
Bits per sample = 8

11k8bitpcm.wav:

ChunkID     = 'RIFF', ok
Chunk size   = 152304 bytes
Total file size = 152312 bytes
Format     = 'WAVE', ok
Subchunk1ID   = 'fmt ', ok
Subchunk1 size = 16 bytes
Audio format  = PCM
Audio channels = 1
Sample rate   = 11025 samples/sec
Byte rate    = 11025 bytes/sec
Bits per sample = 8

11k16bitpcm.wav:

ChunkID     = 'RIFF', ok
Chunk size   = 304570 bytes
Total file size = 304578 bytes
Format     = 'WAVE', ok
Subchunk1ID   = 'fmt ', ok
Subchunk1 size = 16 bytes
Audio format  = PCM
Audio channels = 1
Sample rate   = 11025 samples/sec
Byte rate    = 22050 bytes/sec
Bits per sample = 16

Kitten.wav:

ChunkID     = 'RIFF', ok
Chunk size   = 37412 bytes
Total file size = 37420 bytes
Format     = 'WAVE', ok
Subchunk1ID   = 'fmt ', ok
Subchunk1 size = 16 bytes
Audio format  = PCM
Audio channels = 1
Sample rate   = 22050 samples/sec
Byte rate    = 44100 bytes/sec
Bits per sample = 16

5. Načtení souboru se zvukem do aplikace využívající knihovnu SDLJava

Pro načtení souboru se zvukem s využitím knihovny SDLJava nemusíme podrobně znát vnitřní formát zvukových souborů. Musíme pouze korektně inicializovat zvukový subsystém, nastavit hlasitost zvukových kanálů a zahájit přehrávání. Inicializace zvukového subsystému se provádí nám již známou metodou SDLMixer.openAudio(), které se předá frekvence přehrávaných samplů (na výstupu, nikoli nutně na vstupu), formát samplů, počet výstupních zvukových kanálů a velikost bufferu použitého při přehrávání a mixování:

SDLMixer.openAudio(44100, SDLMixer.AUDIO_S16, 1, 1024);

Frekvence přehrávaných samplů se u her většinou nastavuje na 22050, tj. na poloviční frekvenci, než je použita u Audio CD. Tato frekvence na jednu stranu zajistí poměrně kvalitní zvukový výstup, na stranu druhou není zbytečně zatěžován procesor v průběhu mixování. Jen pro zajímavost se podívejme na některé často používané samplovací/přehrávací frekvence:

# Frekvence Použito
1 8000 některé wireless telefony a další zařízení zaměřené pouze na přenos lidského hlasu
2 11025 čtvrtina samplovací frekvence CD, použito například u některých MPEG nebo i v počítačových hrách pro hlas a zvuky (nikoli pro hudbu)
3 16000 použito ve VoIP (postačuje bez větších zkreslení pro přenos lidského hlasu)
4 22050 polovina samplovací frekvence CD, použito i v mnoha hrách (výhodný poměr kvalita/nároky na mixování)
5 22254 kdysi použito na počítačích Macintosh, proto součást mnoha především starších multimediálních aplikací
6 32000 digi rádio apod. (dosažitelný frekvenční rozsah odpovídá FM radiu)
7 44056 použito v systémech, které kombinují audio signál s NTSC videem (přesně 3 samply na každý video řádek)
8 44100 samplovací frekvence CD, ve hrách může způsobit problémy při mixování většího množství kanálů (někdy i nutnost zvětšení bufferu)
9 48000 většina profi audio zařízení
10 88200 většina profi zařízení, použito ve chvíli, kdy má být výsledek uložen na CD
11 96000 DVD-audio

Načtení souboru se zvukem zajistí metoda SDLMixer.loadWAV():

MixChunk effect = SDLMixer.loadWAV(fileName);

Samotné přehrávání (i na všech kanálech) zajistí příkaz SDLMixer.playChannel(), kde lze i specifikovat, kolikrát se má zvuk přehrát (poslední parametr). Lze dokonce zvolit i neustálé opakování přehrávání (loop) zadáním záporné hodnoty –1:

SDLMixer.playChannel(ALL_SOUND_CHANNELS, effect, 0);

Test, zda se na určitém kanálu či na libovolném kanálu provádí přehrávání zvuku, provádí metoda SDLMixer.playing() vracející počet aktivních kanálů, popř. (při volbě jen jednoho kanálu) hodnotu 1 (přehrává se) či 0 (nepřehrává se):

while (SDLMixer.playing(ALL_SOUND_CHANNELS) > 0) {
  SDLTimer.delay(100);
}

6. Demonstrační příklad SDLTest66 – načtení a přehrání zvuku

V dnešním prvním demonstračním příkladu pojmenovaném SDLTest66 je ukázán nejjednodušší způsob přehrávání zvuků s využitím knihovny SDLJava. Nejprve je provedena inicializace zvukového subsystému zavoláním metody SDLMixer.openAudio(44100, SDLMixer.AUDIO_S16, 1, 1024), v níž je specifikováno, že se má vytvořit jeden (mono) výstupní zvukový kanál, frekvence mixování a přehrávání samplů má být 44100 Hz, formát přehrávaných a mixovaných samplů odpovídá šestnáctibitovým celým číslům (integer) se znaménkem a velikost zvukového bufferu má být 1024 bajtů, což je při přehrávání zvuku v jednom kanálu dostačující. Následně je nastavena hlasitost všech zvukových kanálů metodou SDLMixer.volume(ALL_SOUND_CHANNELS, 100), zvuk je načten příkazem SDLMixer.loadWAV(fileName) a konečně se zahájí jeho přehrávání s využitím metody SDLMixer.playChannel(ALL_SO­UND_CHANNELS, effect, 0). To, zda se stále provádí přehrávání zvuku, lze zjistit metodou SDLMixer.playing(ALL_SOUND_CHANNELS).

Následuje výpis zdrojového kódu tohoto demonstračního příkladu:

import sdljava.SDLMain;
import sdljava.SDLException;
import sdljava.SDLTimer;
 
import sdljava.mixer.SDLMixer;
import sdljava.mixer.MixChunk;
 
 
 
/**
 * Sedesaty sesty demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu SDLjava.
 *
 * Prehravani zvuku s vyuzitim knihovny SDLJava.
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class SDLTest66 {
 
  /**
   * Konstanta zastupujici vsechny zvukove kanaly.
   */
  static final int ALL_SOUND_CHANNELS = -1;
 
  /**
   * Prehrani zvukoveho vzorku.
   */
  public static void playSample(String fileName) throws SDLException, InterruptedException {
    // nastaveni vlastnosti zvukoveho subsystemu i vybranych zvukovych kanalu
    SDLMixer.openAudio(44100, SDLMixer.AUDIO_S16, 1, 1024);
    SDLMixer.volume(ALL_SOUND_CHANNELS, 100);
 
    // nacteni samplu z externiho souboru
    MixChunk effect = SDLMixer.loadWAV(fileName);
 
    // prehrani samplu
    SDLMixer.playChannel(ALL_SOUND_CHANNELS, effect, 0);
 
    // musime pockat na ukonceni prehravani
    while (SDLMixer.playing(ALL_SOUND_CHANNELS) > 0) {
      SDLTimer.delay(100);
    }
  }
 
  /**
   * Spusteni sedesateho sesteho demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // inicializace knihovny SDLJava
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_AUDIO);
 
      if (args.length != 1) {
        System.out.println("Usage: java SDLTest66 filename.wav");
      }
 
      // ziskat jmeno prehravaneho samplu
      final String fileName = args[0];
 
      // prehrani zvukoveho vzorku
      playSample(fileName);
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      SDLMain.quit();
    }
  }
 
}

Skript pro překlad tohoto demonstračního příkladu na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
javac -cp $SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar SDLTest66.java

Dávkový soubor pro překlad tohoto demonstračního příkladu na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
javac -cp %SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar SDLTest66.java

Skript pro spuštění na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
java -cp .:$SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar -Djava.library.path=$SDL_JAVA_LIBS SDLTest66

Dávkový soubor pro spuštění na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
java -cp .;%SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar -Djava.library.path=%SDL_JAVA_LIBS% SDLTest66

7. Demonstrační příklad SDLTest67 – vliv velikosti bufferu na vznik chyb při přehrávání zvuků

V dnešním druhém demonstračním příkladu pojmenovaném SDLTest67 je ukázáno, k jakým problémům může dojít, pokud se zvolí příliš malá velikost bufferu používaného v průběhu přehrávání i mixování zvuků. V předchozím příkladu SDLTest66 byla velikost tohoto bufferu nastavena na 1024 bajtů, což odpovídá 512 šestnáctibitovým samplům, tj. přibližně 12 ms přehrávání při použití frekvence 44100 Hz. To (poněkud zjednodušeně řečeno) znamená, že mikroprocesor měl v průběhu přehrávání zvuků i hudby k dispozici maximálně oněch 12 ms, aby dokázal postupně mixovat a doplňovat audio data do bufferu. V příkladu SDLTest67 je naproti tomu velikost bufferu snížena na pouhých 32 bajtů, což znamená, že při přehrávání bude prakticky na všech počítačích docházet k jasně slyšitelným chybám, což si ostatně lze snadno ověřit překladem a následným spuštěním tohoto demonstračního příkladu (velikost bufferu je možné ještě více snížit nebo naopak zvýšit – pro přehrávání hudby se například doporučuje hodnota 4096 bajtů).

import sdljava.SDLMain;
import sdljava.SDLException;
import sdljava.SDLTimer;
 
import sdljava.mixer.SDLMixer;
import sdljava.mixer.MixChunk;
 
 
 
/**
 * Sedesaty sedmy demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu SDLjava.
 *
 * Prehravani zvuku s vyuzitim knihovny SDLJava.
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class SDLTest67 {
 
  /**
   * Konstanta zastupujici vsechny zvukove kanaly.
   */
  static final int ALL_SOUND_CHANNELS = -1;
 
  /**
   * Prehrani zvukoveho vzorku.
   */
  public static void playSample(String fileName) throws SDLException, InterruptedException {
    // nastaveni vlastnosti zvukoveho subsystemu i vybranych zvukovych kanalu
    // velikost bufferu je velmi mala, coz povede k problemum pri prehravani zvuku
    SDLMixer.openAudio(44100, SDLMixer.AUDIO_S16, 1, 32);
    SDLMixer.volume(ALL_SOUND_CHANNELS, 100);
 
    // nacteni samplu z externiho souboru
    MixChunk effect = SDLMixer.loadWAV(fileName);
 
    // prehrani samplu
    SDLMixer.playChannel(ALL_SOUND_CHANNELS, effect, 0);
 
    // musime pockat na ukonceni prehravani
    while (SDLMixer.playing(ALL_SOUND_CHANNELS) > 0) {
      SDLTimer.delay(100);
    }
  }
 
  /**
   * Spusteni sedesateho sedmeho demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // inicializace knihovny SDLJava
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_AUDIO);
 
      if (args.length != 1) {
        System.out.println("Usage: java SDLTest66 filename.wav");
      }
 
      // ziskat jmeno prehravaneho samplu
      final String fileName = args[0];
 
      // prehrani zvukoveho vzorku
      playSample(fileName);
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      SDLMain.quit();
    }
  }
 
}

Skript pro překlad tohoto demonstračního příkladu na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
javac -cp $SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar SDLTest67.java

Dávkový soubor pro překlad tohoto demonstračního příkladu na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
javac -cp %SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar SDLTest67.java

Skript pro spuštění na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
java -cp .:$SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar -Djava.library.path=$SDL_JAVA_LIBS SDLTest67

Dávkový soubor pro spuštění na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
java -cp .;%SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar -Djava.library.path=%SDL_JAVA_LIBS% SDLTest67

8. Demonstrační příklad SDLTest68 – využití osmi zvukových kanálů pro mixování

V dnešním posledním demonstračním příkladu SDLTest68 je ukázáno, jakým způsobem lze zajistit mixování většího množství vstupních zvukových kanálů do jediného kanálu výstupního. Vzhledem k tomu, že se má mixovat a přehrávat osm zvukových kanálů, je velikost bufferu v metodě SDLMixer.openAudio(44100, SDLMixer.AUDIO_S16, 1, 2048) zvětšena na 2048 bajtů. Tato velikost je dostačující i na mém obstarožním deset let starém počítači. Následně je načten jediný zvuk metodou SDLMixer.loadWAV(fileName) a posléze začne být tento zvuk přehráván osmkrát, vždy se zpožděním přibližně 100 ms, čímž vznikne efekt několikanásobného echa:

// prehrani samplu na osmi kanalech
for (int channel = 0; channel < CHANNELS; channel++) {
  SDLTimer.delay(100);
  SDLMixer.playChannel(channel, effect, 0);
}

Test na ukončení přehrávání je stále prakticky totožný s testy, které jsme již viděli i v předchozích demonstračních příkladech:

int channels;
while ((channels = (SDLMixer.playing(ALL_SOUND_CHANNELS))) > 0) {
  System.out.println(channels + " channel(s) are playing");
  SDLTimer.delay(100);
}

Zdrojový kód demonstračního příkladu SDLTest68 vypadá následovně:

import sdljava.SDLMain;
import sdljava.SDLException;
import sdljava.SDLTimer;
 
import sdljava.mixer.SDLMixer;
import sdljava.mixer.MixChunk;
 
 
 
/**
 * Sedesaty osmy demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu SDLjava.
 *
 * Prehravani a mixovani zvuku s vyuzitim knihovny SDLJava.
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class SDLTest68 {
 
  /**
   * Konstanta zastupujici vsechny zvukove kanaly.
   */
  static final int ALL_SOUND_CHANNELS = -1;
 
  /**
   * Pocet pouzitych zvukovych kanalu.
   */
  static final int CHANNELS = 8;
 
  /**
   * Prehrani zvukoveho vzorku.
   */
  public static void playSample(String fileName) throws SDLException, InterruptedException {
    // nastaveni vlastnosti zvukoveho subsystemu i vybranych zvukovych kanalu
    SDLMixer.openAudio(44100, SDLMixer.AUDIO_S16, 1, 2048);
 
    // nastavit pocet zvukovych kanalu
    SDLMixer.allocateChannels(CHANNELS);
 
    // nastavit hlasitost vsech kanalu
    SDLMixer.volume(ALL_SOUND_CHANNELS, 100);
 
    // nacteni samplu z externiho souboru
    MixChunk effect = SDLMixer.loadWAV(fileName);
 
    // prehrani samplu na osmi kanalech
    for (int channel = 0; channel < CHANNELS; channel++) {
      SDLTimer.delay(100);
      SDLMixer.playChannel(channel, effect, 0);
    }
 
    // musime pockat na ukonceni prehravani
    int channels;
    while ((channels = (SDLMixer.playing(ALL_SOUND_CHANNELS))) > 0) {
      System.out.println(channels + " channel(s) are playing");
      SDLTimer.delay(100);
    }
  }
 
  /**
   * Spusteni sedesateho osmeho demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // inicializace knihovny SDLJava
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_AUDIO);
 
      if (args.length != 1) {
        System.out.println("Usage: java SDLTest66 filename.wav");
      }
 
      // ziskat jmeno prehravaneho samplu
      final String fileName = args[0];
 
      // prehrani zvukoveho vzorku
      playSample(fileName);
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      SDLMain.quit();
    }
  }
 
}

Skript pro překlad tohoto demonstračního příkladu na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
javac -cp $SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar SDLTest68.java

Dávkový soubor pro překlad tohoto demonstračního příkladu na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
javac -cp %SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar SDLTest68.java

Skript pro spuštění na Linuxu:

ICTS23

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
java -cp .:$SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar -Djava.library.path=$SDL_JAVA_LIBS SDLTest68

Dávkový soubor pro spuštění na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
java -cp .;%SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar -Djava.library.path=%SDL_JAVA_LIBS% SDLTest68

9. Repositář se zdrojovými kódy všech čtyř dnešních demonstračních příkladů

Všechny čtyři dnes popsané demonstrační příklady byly společně s podpůrnými skripty určenými pro jejich překlad a následné spuštění uloženy do Mercurial repositáře dostupného na adrese http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/. Podobně jako tomu bylo i v předchozích několika dílech tohoto seriálu, i ke dnešním příkladům jsou přiloženy skripty využitelné pro jejich překlad a spuštění. Navíc byly přidány i skripty využitelné ve Windows:

# Zdrojový soubor/skript Umístění souboru v repositáři
1 SDLTest66.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/e9dd7f620b94/sdlja­va/SDLTest66/SDLTest66.ja­va
2 SDLTest66_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/e9dd7f620b94/sdlja­va/SDLTest66/SDLTest66_com­pile.sh
3 SDLTest66_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/e9dd7f620b94/sdlja­va/SDLTest66/SDLTest66_com­pile_sys.sh
4 SDLTest66_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/e9dd7f620b94/sdlja­va/SDLTest66/SDLTest66_run­.sh
5 SDLTest66_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/e9dd7f620b94/sdlja­va/SDLTest66/SDLTest66_run_sys­.sh
6 SDLTest66_compile.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/e9dd7f620b94/sdlja­va/SDLTest66/SDLTest66_com­pile.bat
7 SDLTest66_run.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/e9dd7f620b94/sdlja­va/SDLTest66/SDLTest66_run­.bat
     
8 SDLTest67.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/e9dd7f620b94/sdlja­va/SDLTest67/SDLTest67.ja­va
9 SDLTest67_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/e9dd7f620b94/sdlja­va/SDLTest67/SDLTest67_com­pile.sh
10 SDLTest67_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/e9dd7f620b94/sdlja­va/SDLTest67/SDLTest67_com­pile_sys.sh
11 SDLTest67_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/e9dd7f620b94/sdlja­va/SDLTest67/SDLTest67_run­.sh
12 SDLTest67_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/e9dd7f620b94/sdlja­va/SDLTest67/SDLTest67_run_sys­.sh
13 SDLTest67_compile.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/e9dd7f620b94/sdlja­va/SDLTest67/SDLTest67_com­pile.bat
14 SDLTest67_run.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/e9dd7f620b94/sdlja­va/SDLTest67/SDLTest67_run­.bat
     
15 SDLTest68.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/e9dd7f620b94/sdlja­va/SDLTest68/SDLTest68.ja­va
16 SDLTest68_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/e9dd7f620b94/sdlja­va/SDLTest68/SDLTest68_com­pile.sh
17 SDLTest68_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/e9dd7f620b94/sdlja­va/SDLTest68/SDLTest68_com­pile_sys.sh
18 SDLTest68_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/e9dd7f620b94/sdlja­va/SDLTest68/SDLTest68_run­.sh
19 SDLTest68_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/e9dd7f620b94/sdlja­va/SDLTest68/SDLTest68_run_sys­.sh
20 SDLTest68_compile.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/e9dd7f620b94/sdlja­va/SDLTest68/SDLTest68_com­pile.bat
21 SDLTest68_run.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/e9dd7f620b94/sdlja­va/SDLTest68/SDLTest68_run­.bat
     
22 read_wav_header.c http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/75f0ad3bfdc7/to­ols/read_wav_header.c

10. Odkazy na Internetu

 1. Audio File Formats.
  http://sox.sourceforge.net/Au­dioFormats-11.html
 2. TestSounds.com: pure digital sounds to test your audio
  http://www.testsounds.com/
 3. Test Tones (20hz – 20khz)
  http://mdf1.tripod.com/test-tones.html
 4. WAV (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/WAV
 5. WAVE PCM soundfile format
  https://ccrma.stanford.edu/cou­rses/422/projects/WaveFor­mat/
 6. Audio Interchange File Format
  http://en.wikipedia.org/wiki/Aiff
 7. Musical Instrument Digital Interface,
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Musical_Instrument_Digi­tal_Interface
 8. A MIDI Pedalboard Encode,
  http://www.pykett.org.uk/a_mi­di_pedalboard_encoder.htm
 9. MIDI Note Number, Frequency Table,
  http://tonalsoft.com/pub/news/pitch-bend.aspx
 10. Note names, MIDI numbers and frequencies,
  http://www.phys.unsw.edu.au­/jw/notes.html
 11. The MIDI Specification,
  http://www.gweep.net/~pre­fect/eng/reference/protocol/mi­dispec.html
 12. Essentials of the MIDI protocol,
  http://ccrma.stanford.edu/~cra­ig/articles/linuxmidi/mis­c/essenmidi.html
 13. General MIDI,
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/General_MIDI
 14. Obecné MIDI (General MIDI),
  http://www-kiv.zcu.cz/~herout/html_sbo/mi­di/5.html
 15. Custom Chips: Paula
  http://www.amiga-hardware.com/showhardware­.cgi?HARDID=1460
 16. Big Book of Amiga Hardware
  http://www.amiga-resistance.info/bboahfaq/
 17. Amiga Hardware Database
  http://amiga.resource.cx/
 18. ExoticA
  http://www.exotica.org.uk/wi­ki/Main_Page
 19. The absolute basics of Amiga audio
  http://www.sufo.estates.co­.uk/amiga/amimus.html
 20. Wikipedia: Tracker
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tracker
 21. Wikipedia: Trackers
  http://en.wikipedia.org/wiki/Trackers
 22. Ultimate Soundtracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultimate_Soundtracker
 23. Protracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ProTracker
 24. Impulse Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Impulse_Tracker
 25. Scream Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ScreamTracker
 26. MikMod for Java
  http://jmikmod.berlios.de/
 27. List of audio trackers
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_audio_trackers
 28. Wikipedia: Module File
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Module_file
 29. Wikipedia: Chiptune
  http://en.wikipedia.org/wiki/Chiptune
 30. SDL_mixer 2.0
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_mixer/
 31. SDLJava: package sdljava.ttf
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/pac­kage-summary.html#package_description
 32. SDLJava: class sdljava.ttf.SDLTTF
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/SDLTTF­.html
 33. SDLJava: class sdljava.ttf.SDLTrueTypeFont
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/SDLTru­eTypeFont.html
 34. SDL_ttf Documentation
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/docs/
 35. SDL_ttf 2.0 (není prozatím součástí SDLJava)
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/
 36. SDL_ttf doc
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/docs/SDL_ttf_fra­me.html
 37. SDL 1.2 Documentation: SDL_Surface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsurface.html
 38. SDL 1.2 Documentation: SDL_PixelFormat
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlpixelformat.html
 39. SDL 1.2 Documentation: SDL_LockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdllocksurface.html
 40. SDL 1.2 Documentation: SDL_UnlockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlunlocksurface.html
 41. SDL 1.2 Documentation: SDL_LoadBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlloadbmp.html
 42. SDL 1.2 Documentation: SDL_SaveBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsavebmp.html
 43. SDL 1.2 Documentation: SDL_BlitSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlblitsurface.html
 44. SDL 1.2 Documentation: SDL_VideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlvideoinfo.html
 45. SDL 1.2 Documentation: SDL_GetVideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlgetvideoinfo.html
 46. glDrawArrays
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawArrays­.xml
 47. glDrawElements
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawElemen­ts.xml
 48. glDrawArraysInstanced
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawArraysIn­stanced.xml
 49. glDrawElementsInstanced
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawElemen­tsInstanced.xml
 50. Root.cz: Seriál Grafická knihovna OpenGL
  http://www.root.cz/serialy/graficka-knihovna-opengl/
 51. Root.cz: Seriál Tvorba přenositelných grafických aplikací využívajících knihovnu GLUT
  http://www.root.cz/serialy/tvorba-prenositelnych-grafickych-aplikaci-vyuzivajicich-knihovnu-glut/
 52. Best Practices for Working with Vertex Data
  https://developer.apple.com/li­brary/ios/documentation/3ddra­wing/conceptual/opengles_pro­grammingguide/Techniquesfor­WorkingwithVertexData/Techni­quesforWorkingwithVertexDa­ta.html
 53. Class BufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/i­mage/BufferStrategy.html
 54. Class Graphics
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.5.0/docs/api/java/aw­t/Graphics.html
 55. Double Buffering and Page Flipping
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/doublebuf.html
 56. BufferStrategy and BufferCapabilities
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/bufferstrategy.html
 57. Java:Tutorials:Double Buffering
  http://content.gpwiki.org/in­dex.php/Java:Tutorials:Dou­ble_Buffering
 58. Double buffer in standard Java AWT
  http://www.codeproject.com/Ar­ticles/2136/Double-buffer-in-standard-Java-AWT
 59. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 1 – Volatile Images
  http://www.javalobby.org/fo­rums/thread.jspa?threadID=16840&tstar­t=0
 60. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 2 – Buffer Strategies
  http://www.javalobby.org/ja­va/forums/t16867.html
 61. How does paintComponent work?
  http://stackoverflow.com/qu­estions/15544549/how-does-paintcomponent-work
 62. A Swing Architecture Overview
  http://www.oracle.com/technet­work/java/architecture-142923.html
 63. Class javax.swing.JComponent
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html
 64. Class java.awt.Component
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html
 65. Class java.awt.Component.BltBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.BltBufferStrategy.html
 66. Class java.awt.Component.FlipBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.FlipBufferStrategy­.html
 67. Metoda java.awt.Component.isDoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html#isDoubleBuffe­red()
 68. Metoda javax.swing.JComponent.is­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#isDouble­Buffered()
 69. Metoda javax.swing.JComponent.set­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#setDouble­Buffered(boolean)
 70. Javadoc – třída GraphicsDevice
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsDevice.html
 71. Javadoc – třída GraphicsEnvironment
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsEnvironment.html
 72. Javadoc – třída GraphicsConfiguration
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsConfiguration.html
 73. Javadoc – třída DisplayMode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Dis­playMode.html
 74. Lesson: Full-Screen Exclusive Mode API
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/
 75. Full-Screen Exclusive Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/exclusivemode.html
 76. Display Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/displaymode.html
 77. Using the Full-Screen Exclusive Mode API in Java
  http://www.developer.com/ja­va/other/article.php/3609776/U­sing-the-Full-Screen-Exclusive-Mode-API-in-Java.htm
 78. Java quick guide: JVM Instruction Set (tabulka všech instrukcí JVM)
  http://www.mobilefish.com/tu­torials/java/java_quickgu­ide_jvm_instruction_set.html
 79. The JVM Instruction Set
  http://mpdeboer.home.xs4a­ll.nl/scriptie/node14.html
 80. MultiMedia eXtensions
  http://softpixel.com/~cwrig­ht/programming/simd/mmx.phpi
 81. SSE (Streaming SIMD Extentions)
  http://www.songho.ca/misc/sse/sse­.html
 82. Timothy A. Chagnon: SSE and SSE2
  http://www.cs.drexel.edu/~tc365/mpi-wht/sse.pdf
 83. Intel corporation: Extending the Worldr's Most Popular Processor Architecture
  http://download.intel.com/techno­logy/architecture/new-instructions-paper.pdf
 84. SIMD architectures:
  http://arstechnica.com/ol­d/content/2000/03/simd.ar­s/
 85. GC safe-point (or safepoint) and safe-region
  http://xiao-feng.blogspot.cz/2008/01/gc-safe-point-and-safe-region.html
 86. Safepoints in HotSpot JVM
  http://blog.ragozin.info/2012/10/sa­fepoints-in-hotspot-jvm.html
 87. Java theory and practice: Synchronization optimizations in Mustang
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-jtp10185/
 88. How to build hsdis
  http://hg.openjdk.java.net/jdk7/hot­spot/hotspot/file/tip/src/sha­re/tools/hsdis/README
 89. Java SE 6 Performance White Paper
  http://www.oracle.com/technet­work/java/6-performance-137236.html
 90. Lukas Stadler's Blog
  http://classparser.blogspot­.cz/2010/03/hsdis-i386dll.html
 91. How to build hsdis-amd64.dll and hsdis-i386.dll on Windows
  http://dropzone.nfshost.com/hsdis.htm
 92. PrintAssembly
  https://wikis.oracle.com/dis­play/HotSpotInternals/Prin­tAssembly
 93. The Java Virtual Machine Specification: 3.14. Synchronization
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jvms/se7/html/jvms-3.html#jvms-3.14
 94. The Java Virtual Machine Specification: 8.3.1.4. volatile Fields
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-8.html#jls-8.3.1.4
 95. The Java Virtual Machine Specification: 17.4. Memory Model
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.4
 96. The Java Virtual Machine Specification: 17.7. Non-atomic Treatment of double and long
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.7
 97. Open Source ByteCode Libraries in Java
  http://java-source.net/open-source/bytecode-libraries
 98. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 99. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 100. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 101. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 102. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 103. Byte Code Engineering Library (před verzí 5.0)
  http://bcel.sourceforge.net/
 104. Byte Code Engineering Library (verze >= 5.0)
  http://commons.apache.org/pro­per/commons-bcel/
 105. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 106. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 107. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 108. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 109. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 110. Javassist
  http://www.jboss.org/javassist/
 111. Byteman
  http://www.jboss.org/byteman
 112. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 113. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 114. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 115. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 116. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 117. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 118. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 119. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 120. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 121. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 122. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 123. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 124. jclasslib bytecode viewer
  http://www.ej-technologies.com/products/jclas­slib/overview.html