Hlavní navigace

Pokročilý streaming založený na Apache Kafce, jazyku Clojure a knihovně Jackdaw (2. část)

8. 12. 2020
Doba čtení: 47 minut

Sdílet

Ve druhém článku o kombinaci jazyka Clojure a platformy Apache Kafka si ukážeme serializaci a deserializaci zpráv (serdes) a pak se zaměříme na popis skutečného streamingu využívajícího vlastnosti jazyka Clojure.

Obsah

1. Pokročilý streaming založený na Apache Kafce, jazyku Clojure a knihovně Jackdaw (2. část)

2. Jednoduchý producent a konzument zpráv naprogramovaný v Clojure

3. Specifikace, od jakého offsetu se budou zprávy číst

4. Malá odbočka: využití nástroje kafkacat v roli producenta nebo konzumenta zpráv

5. Instalace nástroje kafkacat

6. Praktické ukázky použití kafkacat v roli producenta i konzumenta zpráv

7. Serializace a deserializace zpráv – serdes

8. Použití formátu EDN (Extensible Data Notation)

9. Ukázka skutečného formátu zpráv uložených do tématu

10. Formát EDN bez konců řádků

11. Ukázka skutečného formátu zpráv uložených do tématu

12. Použití formátu JSON

13. Ukázka skutečného formátu zpráv uložených do tématu

14. Základy pokročilého streamingu – kolona (pipe)

15. Kolona s explicitním kódem konzumenta i producenta

16. Zobecnění ETL funkce

17. Lepší řešení – využití Streams API

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Odkazy na předchozí části seriálu o programovacím jazyku Clojure

20. Odkazy na Internetu

1. Pokročilý streaming založený na Apache Kafce, jazyku Clojure a knihovně Jackdaw (2. část)

Posílání a konzumace zpráv ve streamovací platformě Apache Kafka není ve skutečnosti tak přímočará, jak by se možná mohlo z demonstračních příkladů uvedených v úvodním článku o kombinaci jazyka Clojure a Apache Kafky zdát. Z tohoto důvodu se tímto tématem budeme zabývat i dnes. Ovšem mnohem důležitější je skutečný „streaming“, který knihovna Jackdaw taktéž podporuje. Tímto tématem se tedy budeme taktéž zabývat. Uvidíme, že Jackdaw nám umožňuje zápis „funkcionální“ pipeliny (kolony), která může vypadat například následovně:

(-> (j/kstream builder (:input topic-config))
  (j/peek (fn [[k v]]
       (println "Received message with key:  " k " and value:" v)))
  (j/map etl)
  (j/peek (fn [[k v]]
       (println "Transformed message with key:" k " and value:" v)))
  (j/to (:output topic-config)))
Poznámka: v tomto případě je etl nějaká transformační funkce, která klíč a hodnotu vstupní zprávy nějak transformuje do zprávy výstupní, například:
(defn etl
 [[message-key message-value]]
 [message-key {:result (+ (:x message-value) (:y message-value))}])

2. Jednoduchý producent a konzument zpráv naprogramovaný v Clojure

V této kapitole si zopakujeme dva demonstrační příklady, které byly popsány minule a nad kterými budeme v navazujících kapitolách stavět příklady nepatrně složitější. V prvním příkladu je realizován jednoduchý producent deseti zpráv. Zpráva je poslána do tématu nazvaného „test3“ a pokud toto téma neexistuje, bude automaticky vytvořeno. Jak text zprávy, tak i její klíč mohou obsahovat libovolné řetězce, pochopitelně včetně řetězců prázdných. Příklad využívá pouze funkce a makra ze jmenného prostoru jackdaw.client:

(ns produce-messages-3.core
 (:require [jackdaw.client :as jc]
      [clojure.pprint :as pp]))
 
(def producer-config
 {"bootstrap.servers" "localhost:9092"
  "key.serializer" "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer"
  "value.serializer" "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer"
  "acks" "all"
  "client.id" "foo"})
 
(defn -main
 [& args]
 (with-open [producer (jc/producer producer-config)]
  (doseq [i (range 1 101)]
   (let [key (str i)
      value (str "Message #" i)]
    (println "Publishing message with key '" key "' and value '" value "'")
    (let [record-metadata (jc/produce! producer {:topic-name "test3"} key value)]
     (pp/pprint @record-metadata)))
   )))

Druhý demonstrační příklad představuje konzumenta zpráv, který je postaven nad funkcemi a makry ze jmenných prostorů jackdaw.client a jackdaw.client.log. Funkce ze druhého jmenného prostoru nám umožňuje pracovat s příchozími zprávami jako s nekonečnou línou sekvencí (infinite lazy sequence), což vede v jazyce Clojure k tvorbě idiomatického kódu:

(ns consume-messages-1.core
 (:require [jackdaw.client :as jc]
      [jackdaw.client.log :as jl]
      [clojure.pprint :as pp]))
 
(def consumer-config
 {"bootstrap.servers" "localhost:9092"
  "key.deserializer" "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer"
  "value.deserializer" "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer"
  "group.id" "group-A"})
 
(defn -main
 [& args]
 (with-open [consumer (-> (jc/consumer consumer-config)
              (jc/subscribe [{:topic-name "test3"}]))]
  (doseq [{:keys [key value partition timestamp offset]} (jl/log consumer 10)]
   (println "key: " key)
   (println "value: " value)
   (println "partition: " partition)
   (println "timestamp: " timestamp)
   (println "offset: " offset))))
Poznámka: namísto funkce jackdaw.client.log/log lze alternativně použít následující dvě funkce:
# Funkce pro konzumaci zpráv
1 jackdaw.client.log/log-until
2 jackdaw.client.log/log-until-inactivity

3. Specifikace, od jakého offsetu se budou zprávy číst

Při připojení konzumenta do zvolené skupiny konzumentů (viz konfigurační volbu group.id) se musí zjistit, od jakého offsetu (v rámci skupiny) se mají zprávy číst. Pokud tento offset není z nějakého důvodu nastaven (nové téma, vymazaná data atd.), lze volbou auto.offset.reset zvolit požadované chování, které je v našich konfiguračních příkladech součástí mapy consumer-config:

# Hodnota auto.offset.reset Stručný popis
1 latest automaticky nastaví offset na index posledního záznamu
2 earliest automaticky nastaví offset na index prvního záznamu
3 nic vyhodí výjimku, pokud není offset pro skupinu nastaven

Příklad specifikace volby offsetu ve chvíli, kdy není skutečný offset z nějakého důvodu dostupný:

(def consumer-config
 {
  ...
  ...
  "auto.offset.reset" "earliest"
  ...})

Úprava konzumenta zpráv je v tomto případě jednoduchá a může vypadat následovně:

(ns consume-messages-2.core
 (:require [jackdaw.client :as jc]
      [jackdaw.client.log :as jl]
      [clojure.pprint :as pp]))
 
(def consumer-config
 {"bootstrap.servers" "localhost:9092"
  "key.deserializer" "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer"
  "value.deserializer" "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer"
  "auto.offset.reset" "earliest"
  "group.id" "group-A"})
 
(defn -main
 "I don't do a whole lot ... yet."
 [& args]
 (with-open [consumer (-> (jc/consumer consumer-config)
              (jc/subscribe [{:topic-name "test1"}]))]
  (doseq [{:keys [key value partition timestamp offset]} (jl/log consumer 10)]
   (println "key: " key)
   (println "value: " value)
   (println "partition: " partition)
   (println "timestamp: " timestamp)
   (println "offset: " offset))))
Poznámka: v souvislosti s offsety posledních zpracovaných zpráv existuje i několik dalších konfiguračních voleb konzumenta:
# Název volby
1 enable.auto.commit
2 auto.commit.interval.ms
3 offset.flush.interval.ms
4 offset.flush.timeout.ms

4. Malá odbočka: využití nástroje kafkacat v roli producenta nebo konzumenta zpráv

Součástí ekosystému vytvořeného okolo Apache Kafky je i mnohdy velmi užitečný nástroj nazvaný kafkacat (autoři ho taktéž označují jako „netcat for Kafka“, v kontextu REST API by se hodilo i „curl for Kafka“). Tento nástroj, který naleznete na adrese https://github.com/edenhill/kafkacat slouží pro komunikaci s brokery přímo z příkazové řádky. Pochopitelně se s velkou pravděpodobností nebude jednat o řešení používané v produkčním kódu, ovšem možnost vytvořit producenta zpráv či jejich konzumenta přímo z CLI je použitelná jak při vývoji, tak i při řešení problémů, které mohou při běhu aplikace nastat. Tento nástroj budeme používat v dalších kapitolách při komunikaci s producenty či konzumenty naprogramovanými v Clojure, takže se v této kapitole krátce zmiňme o několika příkladech použití převzatých z oficiální dokumentace. Všechny ukázky předpokládají, že broker běží na lokálním počítači na portu 9092 a nepoužívá SSL resp. TLS.

Poznámka: jedná se o nativní aplikaci, což je velmi dobré řešení, protože se kafkacat spouští poměrně často. To je v ostrém kontrastu se samotnou Kafkou, která sice startuje (jako každá aplikace pod JVM) pomaleji, ovšem doba provozu se počítá spíše v měsících a nikoli v sekundách, takže nám v tomto případě poněkud delší čas nevadí.

Výpis informací o všech tématech a jejich konfigurace se provede následovně:

$ kafkacat -L -b localhost:9092

Spuštění nového producenta zpráv čtených ze souborů specifikovaných na příkazové řádce:

$ kafkacat -P -b localhost:9092 -t filedrop -p 0 file1.bin file2.txt /etc/motd dalsi_soubor.tgz

Přečtení posledních 1000 zpráv z tématu „téma1“. Po této operaci se konzument automaticky ukončí, tj. nebude čekat na další zprávy:

$ kafkacat -C -b localhost:9092 -t tema1 -p 0 -o -1000 -e

Spuštění konzumentů, kteří jsou přihlášení k tématu „téma1“:

$ kafkacat -b localhost:9092 -G skupina_konzumentů téma1

Přihlásit se lze i k odběru většího množství témat:

$ kafkacat -b localhost:9092 -G skupina_konzumentů téma1 téma2
Poznámka: možnosti nástroje kafkacat jsou pochopitelně mnohem větší; některé z nich si ukážeme v dalším textu v souvislosti s demonstračními příklady (formátování výstupu aj.).

5. Instalace nástroje kafkacat

Nástroj kafkacat se skládá z několika komponent, které jsou většinou naprogramovány v jazyku C popř. v C++. Překlad a slinkování lze provést takovým způsobem, že výsledkem bude jediný spustitelný soubor nazvaný též „kafkacat“, který bude obsahovat i všechny potřebné (tedy staticky slinkované) knihovny, což zjednodušuje nasazení této utility. Na druhou stranu však nebude možné použít běžné prostředky operačního systému při updatu knihoven, například při opravách CVE atd.

Napřed se provede naklonování repositáře:

$ git clone git@github.com:edenhill/kafkacat.git

po přesunu do naklonovaného repositáře:

$ cd kafkacat

se překlad provede běžnou trojkombinací skriptu configure a příkazů make+make install:

$ ./configure
$ make
$ sudo make install

Alternativně je ovšem možné použít připravený skript bootstrap.sh, který zajistí stažení všech potřebných knihoven (crypto atd.) s jejich následným překladem:

$ ./bootstrap.sh

Výsledkem je potom skutečně „tlustý“ binární soubor:

$ ls -l ~/bin/kafkacat
-rwxrwxr-x. 1 ptisnovs ptisnovs 20987784 17. led 14.34 /home/ptisnovs/bin/kafkacat

Některé linuxové distribuce obsahují přímo ve svých repositářích balíček kafkacat, což samozřejmě celý proces instalace (a případných updatů) značně zjednodušuje. Například na systémech založených na Debianu postačuje použít:

$ apt-get install kafkacat
$ kafkacat 
Error: -b <broker,..> missing
 
Usage: kafkacat [file1 file2 .. | topic1 topic2 ..]]
kafkacat - Apache Kafka producer and consumer tool
https://github.com/edenhill/kafkacat
Copyright (c) 2014-2019, Magnus Edenhill
Version 1.5.0-4-ge461fb (JSON, Avro, librdkafka 1.1.0 builtin.features=gzip,snappy,ssl,sasl,regex,lz4,sasl_plain,sasl_scram,plugins,zstd,sasl_oauthbearer)
...
...
...

6. Praktické ukázky použití kafkacat v roli producenta i konzumenta zpráv

Nástroj kafkacat je možné použít společně s producenty a konzumenty, s nimiž se setkáme v navazujících kapitolách. Ve všech příkladech v této kapitole budeme používat téma (topic) nazvaný „upload“.

Konzument zpráv posílaných do tématu „upload“:

$ kafkacat -C -b localhost:9092 -t "upload"

Producent zpráv zapisovaných na standardní vstup uživatelem (co zpráva, to jeden řádek):

$ kafkacat -P -b localhost:9092 -t "upload"

Dtto, ale u každé zprávy lze specifikovat i klíč oddělený od těla zprávy dvojtečkou:

$ kafkacat -P -b localhost:9092 -t "upload" -K:
Poznámka: v tomto případě musí být každá zpráva zapsána na jeden řádek ve formátu „klíč:hodnota“. Zadávání se ukončuje klasicky stiskem klávesové zkratky Ctrl+D.

Producent deseti zpráv s různými hodnotami (vlastním tělem zprávy):

$ for i in {1..10}; do echo "Hello ${i}" | kafkacat -P -b localhost:9092 -t "upload"; done;
Poznámka: v tomto případě se opět zpráva čte ze standardního vstupu, kde je generována pomocí echo.

7. Serializace a deserializace zpráv – serdes

V samotném systému Apache Kafka se klíče i hodnoty (text) zpráv skládají z libovolné sekvence bajtů, kterým není v Kafce přikládán žádný význam (jedná se tedy o data a nikoli o informace). Ostatně tento způsob nakládání se zprávami je jedním z důvodů, proč Apache Kafka nabízí tak velký výkon při ukládání či naopak čtení zpráv. Ovšem aplikace, které zprávy vytváří či naopak konzumují, se zprávami pracují odlišným způsobem – zprávy představují určité informace reprezentované například pomocí složitějších datových struktur – map, záznamů, polí, řetězců atd. Pro převod informací do sekvence bajtů (na straně producenta) se používají serializátory a pro zpětný převod (na straně konzumenta) se používají deserializátory. V systému Apache Kafka se z tohoto důvodu poměrně často setkáme s označením serializer/deserializer, popř. se zkratkou, která z tohoto sousloví vznikla – serdes.

Poznámka: jak serializátor tak i deserializátor jsou úzce spojeny, protože zprávy je nutné nejenom zakódovat, ale i dekódovat.

Serializaci i deserializaci klíčů popř. textů zpráv můžeme v programech provádět explicitně, což je ovšem zbytečně nepřehledné. Častěji se setkáme s tím, že se pouze na straně producenta i konzumenta specifikuje, který serde se používá a o serializaci či deserializaci se postará automaticky příslušná část knihovny Jackdaw. V dalších kapitolách si ukážeme serializaci do formátů EDN a JSON, přičemž druhý zmíněný formát má sice mnoho omezení, ovšem je stále velmi často používaný (a bude tomu tak i v budoucnu).

8. Použití formátu EDN (Extensible Data Notation)

Nejprve si ukažme použití formátu EDN, který je odvozen od syntaxe i sémantiky jazyka Clojure, ovšem podporován je i v dalších jazycích, například v Pythonu. Formát EDN neboli Extensible Data Notation vychází ze syntaxe a sémantiky programovacího jazyka Clojure, je tedy založen na S-výrazech rozšířených o možnost zápisu map (slovníků) a vektorů. Formát EDN je rozšířen primárně v ekosystému jazyka Clojure. Popis tohoto formátu (a tím pádem i popis syntaxe Clojure) naleznete na stránce https://github.com/edn-format/edn.

Serializátor a deserializátor EDN je implementován ve jmenném prostoru jackdaw.serdes.edn:

(require '[jackdaw.serdes.edn])

Použití EDN lze specifikovat již při vytváření nového tématu v mapě s konfigurací nově vytvářeného tématu:

{:topic-name topic-name
 :partition-count 1
 :replication-factor 1
 :key-serde (jackdaw.serdes.edn/serde)
 :value-serde (jackdaw.serdes.edn/serde)
 :topic-config {"cleanup.policy" "compact"}}]

Specifikovat lze serdes i při konstrukci producenta popř. konzumenta zpráv. U producenta se jedná o druhý nepovinný parametr konstruktoru jackdaw.client/producer:

(let [producer-config (merge broker-config {"acks" "all"
                      "client.id" "foo"})
   ; specifikace zpusobu serializace klicu i obsahu zpravy
   producer-serde-config {:key-serde  (jackdaw.serdes.edn/serde)
               :value-serde (jackdaw.serdes.edn/serde)}]
 
 ;; poslani zvoleneho poctu zprav se serializaci klice i hodnoty
 (with-open [producer (jc/producer producer-config producer-serde-config)]

Při samotném poslání zprávy již není žádná další serializace zapotřebí – mapa obsahující další typy hodnot se automaticky převede do formátu EDN a uloží do tématu v Apache Kafce:

(let [topic {:topic-name topic-name}
   ; posilany klic
   message-key {:n i
          :foo "foo"}
   ; posilany obsah zpravy
   message-value {:bar "bar"
           :value i
           :recip (/ 1 (inc i))
           :factorial (reduce * (range 1M (inc i)))
           :values (range i) }]
 (jc/produce! producer topic message-key message-value))

9. Ukázka skutečného formátu zpráv uložených do tématu

Ukažme si nyní, jak vypadá formát zpráv ukládaných do tématu ve chvíli, kdy je použit serializátor klíčů i textů do formátu EDN. Demonstrační příklad, který zprávy v tomto formátu vytvoří, vypadá následovně a je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/clojure/edn-1-serializer:

(ns edn-1-serializer.core
 (:require [jackdaw.admin :as ja]
      [jackdaw.client :as jc]
      [clojure.pprint :as pp]))
 
(require '[jackdaw.serdes.edn])
 
(defn delete-topic
 [broker-config topic-name]
 (try
  (let [client (ja/->AdminClient broker-config)]
   (ja/delete-topics! client [{:topic-name topic-name}]))
  (catch Exception e (str "caught exception: " (.getMessage e)))))
 
(defn new-topic
 [broker-config topic-name]
 (try
  (let [client (ja/->AdminClient broker-config)
     topic-config {:topic-name topic-name
            :partition-count 1
            :replication-factor 1
            :key-serde (jackdaw.serdes.edn/serde)
            :value-serde (jackdaw.serdes.edn/serde)
            :topic-config {"cleanup.policy" "compact"}}]
   (ja/create-topics! client [topic-config]))
   (catch Exception e (str "caught exception: " (.getMessage e)))))
 
(defn produce-messages
 [broker-config topic-name messages]
 ;; konfigurace producenta zprav ve formatu EDN
 (let [producer-config (merge broker-config {"acks" "all"
                       "client.id" "foo"})
    ; specifikace zpusobu serializace klicu i obsahu zpravy
    producer-serde-config {:key-serde  (jackdaw.serdes.edn/serde)
                :value-serde (jackdaw.serdes.edn/serde)}]
 
  ;; poslani zvoleneho poctu zprav se serializaci klice i hodnoty
  (with-open [producer (jc/producer producer-config producer-serde-config)]
   (doseq [i (range 0 messages)]
    (let [topic {:topic-name topic-name}
       ; posilany klic
       message-key {:n i
              :foo "foo"}
       ; posilany obsah zpravy
       message-value {:bar "bar"
               :value i
               :recip (/ 1 (inc i))
               :factorial (reduce * (range 1M (inc i)))
               :values (range i) }
       record-metadata (jc/produce! producer topic message-key message-value)]
     (pp/pprint @record-metadata))))))
 
(defn -main
 [& args]
 (let [broker-config {"bootstrap.servers" "localhost:9092"}
    topic-name "edn"]
 
  ;; na zacatku pro jistotu vymazeme tema "edn"
  (delete-topic broker-config topic-name)
 
  ;; vytvoreni noveho tematu akceptujiciho zpravy ve formatu EDN
  (new-topic broker-config topic-name)
 
  ;; poslani zvoleneho poctu zprav se serializaci klice i hodnoty
  (produce-messages broker-config topic-name 100)))

Po spuštění tohoto demonstračního příkladu příkazem:

$ lein run

…se vytvoří nové téma nazvané „edn“ (stávající téma je vymazáno, pokud ovšem existovalo) a do tohoto tématu se uloží celkem sto zpráv. Povšimněte si, jak postupně roste velikost textů zpráv (to kvůli ukládání hodnoty faktoriálu a sekvence/pole číselných hodnot):

{:topic-name "edn",
 :partition 0,
 :timestamp 1607090709548,
 :offset 0,
 :serialized-key-size 19,
 :serialized-value-size 59}
 
{:topic-name "edn",
 :partition 0,
 :timestamp 1607090709590,
 :offset 1,
 :serialized-key-size 19,
 :serialized-value-size 63}
 
{:topic-name "edn",
 :partition 0,
 :timestamp 1607090709598,
 :offset 2,
 :serialized-key-size 19,
 :serialized-value-size 65}
  ...
  ...
  ...
{:topic-name "edn",
 :partition 0,
 :timestamp 1607090709956,
 :offset 97,
 :serialized-key-size 20,
 :serialized-value-size 495}
 
{:topic-name "edn",
 :partition 0,
 :timestamp 1607090709959,
 :offset 98,
 :serialized-key-size 20,
 :serialized-value-size 500}
 
{:topic-name "edn",
 :partition 0,
 :timestamp 1607090709961,
 :offset 99,
 :serialized-key-size 20,
 :serialized-value-size 506}

Čtení zpráv je realizováno utilitou kafkacat popsanou v páté kapitole. Povšimněte si, že specifikujeme způsob výpisu přijatých zpráv – nejprve se vypíše klíč, za ním hvězdička, za hvězdičkou tělo (text) zprávy a následuje další hvězdička. Výpis je ukončen novým řádkem:

$ kafkacat -C -b localhost:9092 -t edn -f '%k*%s*\n'

S výsledkem:

{:n 0, :foo "foo"}
*{:bar "bar", :value 0, :recip 1, :factorial 1, :values ()}
*
{:n 1, :foo "foo"}
*{:bar "bar", :value 1, :recip 1/2, :factorial 1M, :values (0)}
*
{:n 2, :foo "foo"}
*{:bar "bar", :value 2, :recip 1/3, :factorial 2M, :values (0 1)}
*
...
...
...
*{:bar "bar", :value 98, :recip 1/99, :factorial 9426890448883247745626185743057242473809693764078951663494238777294707070023223798882976159207729119823605850588608460429412647567360000000000000000000000M, :values (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97)}
*
{:n 99, :foo "foo"}
*{:bar "bar", :value 99, :recip 1/100, :factorial 933262154439441526816992388562667004907159682643816214685929638952175999932299156089414639761565182862536979208272237582511852109168640000000000000000000000M, :values (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98)}
*

Z výpisu je patrných několik důležitých faktů:

 1. Ve formátu EDN lze pracovat se zlomky (ratio)
 2. Ve formátu EDN lze ukládat čísla s prakticky neomezeným rozsahem (a dodejme, že i přesností)
 3. Líné sekvence jsou (pochopitelně) realizovány, tj. je z nich vytvořena běžná sekvence
 4. Ve formátu EDN je za vlastními daty uložen i znak pro konec řádku, což může být matoucí

Podívejme se nyní na poslední zmíněnou vlastnost. Jednu zprávu vypsanou nástrojem kafkacat zvýrazníme – klíč bude vypsán tučně, hodnota (text) podtrženě:

{:n 0, :foo "foo"}
*{:bar "bar", :value 0, :recip 1, :factorial 1, :values ()}
*
{:n 1, :foo "foo"}
*{:bar "bar", :value 1, :recip 1/2, :factorial 1M, :values (0)}
*
{:n 2, :foo "foo"}
*{:bar "bar", :value 2, :recip 1/3, :factorial 2M, :values (0 1)}
*

V navazující kapitole si ukážeme, jak se onoho přebytečného (?) konce řádku zbavit.

10. Formát EDN bez konců řádků

Na konci předchozí kapitoly jsme si ukázali, že serdes realizovaný ve jmenném prostoru jackdaw.serdes.edn při serializaci přidává na konec dat prázdný řádek. To je poněkud nepříjemné zejména při prohlížení zpráv s využitím nástroje kafkacat či při konzumaci některými typy klientů. Existuje však alternativní způsob serializace zpráv, tentokrát ovšem založený na serdes realizovaný v modulu jackdaw.serdes (nyní bez .edn), jehož konstruktor se zavolá následujícím způsobem:

(require '[jackdaw.serdes])
(jackdaw.serdes/edn-serde)

Následuje výpis upravené verze demonstračního příkladu, který je založen na použití této varianty serdes:

(ns edn-2-serializer.core
 (:require [jackdaw.admin :as ja]
      [jackdaw.client :as jc]
      [clojure.pprint :as pp]))
 
(require '[jackdaw.serdes])
 
(defn delete-topic
 [broker-config topic-name]
 (try
  (let [client (ja/->AdminClient broker-config)]
   (ja/delete-topics! client [{:topic-name topic-name}]))
  (catch Exception e (str "caught exception: " (.getMessage e)))))
 
(defn new-topic
 [broker-config topic-name]
 (try
  (let [client (ja/->AdminClient broker-config)
     topic-config {:topic-name topic-name
            :partition-count 1
            :replication-factor 1
            :key-serde (jackdaw.serdes/edn-serde)
            :value-serde (jackdaw.serdes/edn-serde)
            :topic-config {"cleanup.policy" "compact"}}]
   (ja/create-topics! client [topic-config]))
   (catch Exception e (str "caught exception: " (.getMessage e)))))
 
(defn produce-messages
 [broker-config topic-name messages]
 ;; konfigurace producenta zprav ve formatu EDN
 (let [producer-config (merge broker-config {"acks" "all"
                       "client.id" "foo"})
    ; specifikace zpusobu serializace klicu i obsahu zpravy
    producer-serde-config {:key-serde  (jackdaw.serdes/edn-serde)
                :value-serde (jackdaw.serdes/edn-serde)}]
 
  ;; poslani zvoleneho poctu zprav se serializaci klice i hodnoty
  (with-open [producer (jc/producer producer-config producer-serde-config)]
   (doseq [i (range 0 messages)]
    (let [topic {:topic-name topic-name}
       ; posilany klic
       message-key {:n i
              :foo "foo"}
       ; posilany obsah zpravy
       message-value {:bar "bar"
               :value i
               :recip (/ 1 (inc i))
               :factorial (reduce * (range 1M (inc i)))
               :values (range i) }
       record-metadata (jc/produce! producer topic message-key message-value)]
     (pp/pprint @record-metadata))))))
 
(defn -main
 [& args]
 (let [broker-config {"bootstrap.servers" "localhost:9092"}
    topic-name "edn2"]
 
  ;; na zacatku pro jistotu vymazeme tema "edn2"
  (delete-topic broker-config topic-name)
 
  ;; vytvoreni noveho tematu akceptujiciho zpravy ve formatu EDN
  (new-topic broker-config topic-name)
 
  ;; poslani 100 zprav se serializaci klice i hodnoty
  (produce-messages broker-config topic-name 100)))

11. Ukázka skutečného formátu zpráv uložených do tématu

Demonstrační příklad popsaný v předchozí kapitole spustíme. Výsledkem by mělo být sto zpráv poslaných do nově vytvořeného tématu nazvaného „edn2“:

{:topic-name "edn2",
 :partition 0,
 :timestamp 1607091366882,
 :offset 0,
 :serialized-key-size 18,
 :serialized-value-size 58}
 
{:topic-name "edn2",
 :partition 0,
 :timestamp 1607091366928,
 :offset 1,
 :serialized-key-size 18,
 :serialized-value-size 62}
 
{:topic-name "edn2",
 :partition 0,
 :timestamp 1607091366934,
 :offset 2,
 :serialized-key-size 18,
 :serialized-value-size 64}
  ...
  ...
  ...
{:topic-name "edn2",
 :partition 0,
 :timestamp 1607091367286,
 :offset 97,
 :serialized-key-size 19,
 :serialized-value-size 494}
 
{:topic-name "edn2",
 :partition 0,
 :timestamp 1607091367289,
 :offset 98,
 :serialized-key-size 19,
 :serialized-value-size 499}
 
{:topic-name "edn2",
 :partition 0,
 :timestamp 1607091367292,
 :offset 99,
 :serialized-key-size 19,
 :serialized-value-size 505}

Opět se pokusme zprávy z tohoto tématu přečíst nástrojem kafkacat:

$ kafkacat -C -b localhost:9092 -t edn2 -f '%k*%s*\n'

Prvních deset zpráv vypadá následovně:

{:n 0, :foo "foo"}*{:bar "bar", :value 0, :recip 1, :factorial 1, :values ()}*
{:n 1, :foo "foo"}*{:bar "bar", :value 1, :recip 1/2, :factorial 1M, :values (0)}*
{:n 2, :foo "foo"}*{:bar "bar", :value 2, :recip 1/3, :factorial 2M, :values (0 1)}*
{:n 3, :foo "foo"}*{:bar "bar", :value 3, :recip 1/4, :factorial 6M, :values (0 1 2)}*
{:n 4, :foo "foo"}*{:bar "bar", :value 4, :recip 1/5, :factorial 24M, :values (0 1 2 3)}*
{:n 5, :foo "foo"}*{:bar "bar", :value 5, :recip 1/6, :factorial 120M, :values (0 1 2 3 4)}*
{:n 6, :foo "foo"}*{:bar "bar", :value 6, :recip 1/7, :factorial 720M, :values (0 1 2 3 4 5)}*
{:n 7, :foo "foo"}*{:bar "bar", :value 7, :recip 1/8, :factorial 5040M, :values (0 1 2 3 4 5 6)}*
{:n 8, :foo "foo"}*{:bar "bar", :value 8, :recip 1/9, :factorial 40320M, :values (0 1 2 3 4 5 6 7)}*
{:n 9, :foo "foo"}*{:bar "bar", :value 9, :recip 1/10, :factorial 362880M, :values (0 1 2 3 4 5 6 7 8)}*

Poslední tři zprávy vypadají takto:

{:n 97, :foo "foo"}*{:bar "bar", :value 97, :recip 1/98, :factorial 96192759682482119853328425949563698712343813919172976158104477319333745612481875498805879175589072651261284189679678167647067832320000000000000000000000M, :values (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96)}*
{:n 98, :foo "foo"}*{:bar "bar", :value 98, :recip 1/99, :factorial 9426890448883247745626185743057242473809693764078951663494238777294707070023223798882976159207729119823605850588608460429412647567360000000000000000000000M, :values (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97)}*
{:n 99, :foo "foo"}*{:bar "bar", :value 99, :recip 1/100, :factorial 933262154439441526816992388562667004907159682643816214685929638952175999932299156089414639761565182862536979208272237582511852109168640000000000000000000000M, :values (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98)}*
Poznámka: z výpisu je patrné, že se již mezi klíčem a hodnotou (textem) zprávy nachází jen explicitně zapsaný oddělovač představovaný hvězdičkou:
{:n 2, :foo "foo"}*{:bar "bar", :value 2, :recip 1/3, :factorial 2M, :values (0 1)}*

12. Použití formátu JSON

Poměrně často se při práci se streamovací platformou Apache Kafka setkáme se zprávami uloženými ve formátu JSON, který je v současnosti využíván (a někdy též až neskutečným způsobem zneužíván) i v mnoha dalších oblastech výpočetní techniky. Pro serializaci a deserializaci zpráv s využitím JSONu se používá serdes realizovaný ve jmenném prostoru jackdaw.serdes.json.

Deklarace tématu s popisem serdesu:

{:topic-name topic-name
 :partition-count 1
 :replication-factor 1
 :key-serde (jackdaw.serdes.json/serde)
 :value-serde (jackdaw.serdes.json/serde)
 :topic-config {"cleanup.policy" "compact"}}]

Vytvoření producenta zpráv založeného na tomto serdesu:

(let [producer-config (merge broker-config {"acks" "all"
                      "client.id" "foo"})
   ; specifikace zpusobu serializace klicu i obsahu zpravy
   producer-serde-config {:key-serde  (jackdaw.serdes.json/serde)
               :value-serde (jackdaw.serdes.json/serde)}]
 
 ;; poslani specifikovaneho poctu zprav se serializaci klice i hodnoty
 (with-open [producer (jc/producer producer-config producer-serde-config)]
   ...
   ...
   ...))

Následuje výpis úplného zdrojového kódu příkladu produkujícího zprávy ve formátu JSON (včetně klíčů):

(ns json-serializer.core
 (:require [jackdaw.admin :as ja]
      [jackdaw.client :as jc]
      [clojure.pprint :as pp]))
 
(require '[jackdaw.serdes.json])
 
(defn delete-topic
 [broker-config topic-name]
 (try
  (let [client (ja/->AdminClient broker-config)]
   (ja/delete-topics! client [{:topic-name topic-name}]))
  (catch Exception e (str "caught exception: " (.getMessage e)))))
 
(defn new-topic
 [broker-config topic-name]
 (try
  (let [client (ja/->AdminClient broker-config)
     topic-config {:topic-name topic-name
            :partition-count 1
            :replication-factor 1
            :key-serde (jackdaw.serdes.json/serde)
            :value-serde (jackdaw.serdes.json/serde)
            :topic-config {"cleanup.policy" "compact"}}]
   (ja/create-topics! client [topic-config]))
   (catch Exception e (str "caught exception: " (.getMessage e)))))
 
(defn produce-messages
 [broker-config topic-name messages]
 ;; konfigurace producenta zprav ve formatu JSON
 (let [producer-config (merge broker-config {"acks" "all"
                       "client.id" "foo"})
    ; specifikace zpusobu serializace klicu i obsahu zpravy
    producer-serde-config {:key-serde  (jackdaw.serdes.json/serde)
                :value-serde (jackdaw.serdes.json/serde)}]
 
  ;; poslani specifikovaneho poctu zprav se serializaci klice i hodnoty
  (with-open [producer (jc/producer producer-config producer-serde-config)]
   (doseq [i (range 0 messages)]
    (let [topic {:topic-name topic-name}
       ; posilany klic
       message-key {:n i
              :foo "foo"}
       ; posilany obsah zpravy
       message-value {:bar "bar"
               :value i
               :recip (/ 1 (inc i))
               :factorial (reduce * (range 1M (inc i)))
               :values (range i) }
       record-metadata (jc/produce! producer topic message-key message-value)]
     (pp/pprint @record-metadata))))))
 
(defn -main
 [& args]
 (let [broker-config {"bootstrap.servers" "localhost:9092"}
    topic-name "json"]
 
  ;; na zacatku pro jistotu vymazeme tema "json"
  (delete-topic broker-config topic-name)
 
  ;; vytvoreni noveho tematu akceptujiciho zpravy ve formatu JSON
  (new-topic broker-config topic-name)
 
  ;; poslani 100 zprav se serializaci klice i hodnoty
  (produce-messages broker-config topic-name 100)))

13. Ukázka skutečného formátu zpráv uložených do tématu

Demonstrační příklad zmíněný v předchozí kapitole opět spustíme příkazem lein run:

{:topic-name "json",
 :partition 0,
 :timestamp 1607093463523,
 :offset 0,
 :serialized-key-size 19,
 :serialized-value-size 59}
 
{:topic-name "json",
 :partition 0,
 :timestamp 1607093463577,
 :offset 1,
 :serialized-key-size 19,
 :serialized-value-size 62}
 
{:topic-name "json",
 :partition 0,
 :timestamp 1607093463585,
 :offset 2,
 :serialized-key-size 19,
 :serialized-value-size 79}
  ...
  ...
  ...
{:topic-name "json",
 :partition 0,
 :timestamp 1607093464057,
 :offset 97,
 :serialized-key-size 20,
 :serialized-value-size 509}
 
{:topic-name "json",
 :partition 0,
 :timestamp 1607093464061,
 :offset 98,
 :serialized-key-size 20,
 :serialized-value-size 513}
 
{:topic-name "json",
 :partition 0,
 :timestamp 1607093464066,
 :offset 99,
 :serialized-key-size 20,
 :serialized-value-size 504}

A výsledky, tedy klíče i hodnoty jednotlivých zpráv, si necháme vypsat nástrojem kafkacat:

$ kafkacat -C -b localhost:9092 -t json -f '%k*%s*\n'

Prvních deset zpráv vypadá následovně:

{"n":0,"foo":"foo"}*{"bar":"bar","value":0,"recip":1,"factorial":1,"values":[]}*
{"n":1,"foo":"foo"}*{"bar":"bar","value":1,"recip":0.5,"factorial":1,"values":[0]}*
{"n":2,"foo":"foo"}*{"bar":"bar","value":2,"recip":0.3333333333333333,"factorial":2,"values":[0,1]}*
{"n":3,"foo":"foo"}*{"bar":"bar","value":3,"recip":0.25,"factorial":6,"values":[0,1,2]}*
{"n":4,"foo":"foo"}*{"bar":"bar","value":4,"recip":0.2,"factorial":24,"values":[0,1,2,3]}*
{"n":5,"foo":"foo"}*{"bar":"bar","value":5,"recip":0.1666666666666667,"factorial":120,"values":[0,1,2,3,4]}*
{"n":6,"foo":"foo"}*{"bar":"bar","value":6,"recip":0.1428571428571429,"factorial":720,"values":[0,1,2,3,4,5]}*
{"n":7,"foo":"foo"}*{"bar":"bar","value":7,"recip":0.125,"factorial":5040,"values":[0,1,2,3,4,5,6]}*
{"n":8,"foo":"foo"}*{"bar":"bar","value":8,"recip":0.1111111111111111,"factorial":40320,"values":[0,1,2,3,4,5,6,7]}*
{"n":9,"foo":"foo"}*{"bar":"bar","value":9,"recip":0.1,"factorial":362880,"values":[0,1,2,3,4,5,6,7,8]}*

Poslední tři zprávy vypadají takto:

{"n":97,"foo":"foo"}*{"bar":"bar","value":97,"recip":0.01020408163265306,"factorial":96192759682482119853328425949563698712343813919172976158104477319333745612481875498805879175589072651261284189679678167647067832320000000000000000000000,"values":[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96]}*
{"n":98,"foo":"foo"}*{"bar":"bar","value":98,"recip":0.0101010101010101,"factorial":9426890448883247745626185743057242473809693764078951663494238777294707070023223798882976159207729119823605850588608460429412647567360000000000000000000000,"values":[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97]}*
{"n":99,"foo":"foo"}*{"bar":"bar","value":99,"recip":0.01,"factorial":933262154439441526816992388562667004907159682643816214685929638952175999932299156089414639761565182862536979208272237582511852109168640000000000000000000000,"values":[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98]}*

Z výpisu je patrných několik důležitých faktů:

 1. Ve formátu JSON není možné pracovat se zlomky (ratio), hodnoty se převedou na typ float
 2. Ve formátu JSON nelze ukládat čísla s prakticky neomezeným rozsahem, velké faktoriály se převedou na řetězec
 3. Líné sekvence jsou (pochopitelně) realizovány, tj. je z nich vytvořena běžné pole

14. Základy pokročilého streamingu – kolona (pipe)

V oblasti „proudového“ zpracování dat (ale nejenom v této oblasti) se poměrně často setkáme s názvem Extract, transform, load neboli ETL. Jedná se o název, který je tradičně používán i v jiných částech IT, například pro extrakci a zpracování dat získaných z CSV tabulek, relačních databází atd. s uložením výsledku do nějakého datového úložiště. V případě streamingu a konkrétně Apache Kafky je možné termín použít pro každý prvek kolony (pipe, pipeline), přičemž v tom nejjednodušším případě je zdrojem dat jedno téma a cílem (úložištěm) jiné téma:

[input] → (ETL) → [output]

ETL je (alespoň v typických případech) realizován bezstavovým algoritmem a právě z tohoto důvodu se zde může s výhodou použít jazyk Clojure.

Podívejme se nyní na způsob explicitního vytvoření jednoduchého ETL realizovaného spojením konzumenta z tématu „input“, nějaké transformační funkce a producenta do tématu „output“. Vstupní i výstupní zprávy budou používat formát JSON.

Na začátku pro jistotu obě témata „input“ i „output“ z Kafky vymažeme:

(let [client (ja/->AdminClient {"bootstrap.servers" "localhost:9092"})]
 (ja/delete-topics! client [{:topic-name "input"}
               {:topic-name "output"}]))

Témata opět vytvoříme se specifikací formátu JSON:

;; vytvoreni noveho tematu "input" akceptujiciho zpravy ve formatu JSON
(let [client (ja/->AdminClient {"bootstrap.servers" "localhost:9092"})
   topic-config {:topic-name "input"
          :partition-count 1
          :replication-factor 1
          :key-serde (jackdaw.serdes.json/serde)
          :value-serde (jackdaw.serdes.json/serde)
          :topic-config {"cleanup.policy" "compact"}}]
 (ja/create-topics! client [topic-config]))
;; vytvoreni noveho tematu "output" akceptujiciho zpravy ve formatu JSON
(let [client (ja/->AdminClient {"bootstrap.servers" "localhost:9092"})
   topic-config {:topic-name "output"
          :partition-count 1
          :replication-factor 1
          :key-serde (jackdaw.serdes.json/serde)
          :value-serde (jackdaw.serdes.json/serde)
          :topic-config {"cleanup.policy" "compact"}}]
 (ja/create-topics! client [topic-config]))

Konfigurace konzumenta zpráv:

(def consumer-config
 {"bootstrap.servers" "localhost:9092"
  "key.deserializer" "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer"
  "value.deserializer" "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer"
  "auto.offset.reset" "earliest"
  "group.id" "group-A"})

Konfigurace producenta zpráv:

(def producer-config
 {"bootstrap.servers" "localhost:9092"
  "acks" "all"
  "client.id" "foo"})

Ještě musíme vytvořit mapy s konfigurací serializátoru a deserializátoru producenta i konzumenta:

;; konfigurace serializatoru a deserializatoru
(def consumer-serde-config
 {:key-serde  (jackdaw.serdes.json/serde)
  :value-serde (jackdaw.serdes.json/serde)})
 
 
;; konfigurace serializatoru a deserializatoru
(def producer-serde-config
 {:key-serde  (jackdaw.serdes.json/serde)
  :value-serde (jackdaw.serdes.json/serde)})

Nyní se dostáváme k samotné realizaci prvku pipeline. Otevřeme připojení konzumenta i producenta zpráv a následně budeme zprávy načítat takovým způsobem, jakoby se jednalo o (nekonečnou) sekvenci jazyka Clojure:

;; start jednoduche pipeline
 
; otevření připojení ke vstupnímu tématu – konzument
(with-open [consumer (-> (jc/consumer consumer-config consumer-serde-config)
             (jc/subscribe [{:topic-name "input"}]))]
 
 ; otevření připojení k výstupnímu tématu – producent
 (with-open [producer (jc/producer producer-config producer-serde-config)]
 
  ; zpracování příchozích zpráv, jejich transformace a uložení
  (doseq [{:keys [key value partition timestamp offset]} (jl/log consumer 10)]
   (println "Incoming message:")
   (println "key: " key)
   (println "value: " value)
   (println "partition: " partition)
   (println "timestamp: " timestamp)
   (println "offset: " offset)
   ; transformace a uložení
   (let [result (+ (:x value) (:y value)) ; vypocet vysledku
      message-key {:id (.toString (java.util.UUID/randomUUID))}
      message-value {:result result}
      record-metadata (jc/produce! producer {:topic-name "output"} message-key message-value)]
    (println "Outgoing message:")
    (pp/pprint @record-metadata)
    (println "------------------")))))

Nyní do vstupního tématu „input“ pošleme několik zpráv v JSONu s očekávaným formátem:

$ echo '{"x":1, "y":2}' | kafkacat -P -b localhost:9092 -t input -k '{"id":1}'
$ echo '{"x":-1, "y":2}' | kafkacat -P -b localhost:9092 -t input -k '{"id":1}'
$ echo '{"x":1000, "y":2}' | kafkacat -P -b localhost:9092 -t input -k '{"id":1}

A podíváme se, jaké zprávy byly poslány do tématu „output“:

$ kafkacat -C -b localhost:9092 -t output -f '%k*%s*\n'

Povšimněte si, že se skutečně přijaly zprávy s výsledkem součtu atributů x a y:

{"id":"16668996-9fc8-464d-b7d8-f9cf1dcb4bb6"}*{"result":3}*
 
{"id":"15ce8223-e29a-48b5-8274-dae42bbf2e90"}*{"result":1}*
 
{"id":"fcac0963-7cfb-4403-8f88-4ab6abcf102c"}*{"result":1002}*
% Reached end of topic output [0] at offset 3

15. Kolona s explicitním kódem konzumenta i producenta

Ukažme si nyní, jak by mohl vypadat zdrojový kód uceleného projektu realizujícího kolonu (pipe) s vlastní explicitně zapsanou realizací konzumenta i producenta. Tento příklad je založen na ukázkových kódech uvedených v rámci předchozí kapitoly:

(ns custom-pipe.core
 (:require [jackdaw.admin   :as ja]
      [jackdaw.client   :as jc]
      [jackdaw.client.log :as jl]
      [clojure.pprint   :as pp]))
 
(require '[jackdaw.serdes.json])
 
 
(defn delete-topic
 [broker-config topic-name]
 (try
  (let [client (ja/->AdminClient broker-config)]
   (ja/delete-topics! client [{:topic-name topic-name}]))
  (catch Exception e (str "caught exception: " (.getMessage e)))))
 
 
(defn new-topic
 [broker-config topic-name]
 (try
  (let [client (ja/->AdminClient broker-config)
     topic-config {:topic-name topic-name
            :partition-count 1
            :replication-factor 1
            :key-serde (jackdaw.serdes.json/serde)
            :value-serde (jackdaw.serdes.json/serde)
            :topic-config {"cleanup.policy" "compact"}}]
   (ja/create-topics! client [topic-config]))
   (catch Exception e (str "caught exception: " (.getMessage e)))))
 
 
;; konfigurace serializatoru a deserializatoru
(def consumer-serde-config
 {:key-serde  (jackdaw.serdes.json/serde)
  :value-serde (jackdaw.serdes.json/serde)})
 
 
(defn pipe
 [broker-config input-topic output-topic]
 ;; konfigurace producenta i konzumenta zprav ve formatu JSON
 (let [producer-config (merge broker-config {"acks" "all"
                       "client.id" "foo"})
    consumer-config (merge broker-config {"key.deserializer" "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer"
                       "value.deserializer" "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer"
                       "auto.offset.reset" "earliest"
                       "group.id" "group-A"})
    ; specifikace zpusobu serializace klicu i obsahu zpravy
    producer-serde-config {:key-serde  (jackdaw.serdes.json/serde)
                :value-serde (jackdaw.serdes.json/serde)}
    consumer-serde-config {:key-serde  (jackdaw.serdes.json/serde)
                :value-serde (jackdaw.serdes.json/serde)}]

  ; otevreni konzumenta zprav
  (with-open [consumer (-> (jc/consumer consumer-config consumer-serde-config)
               (jc/subscribe [{:topic-name input-topic}]))]
   ; otevreni producenta zprav
   (with-open [producer (jc/producer producer-config producer-serde-config)]
    ; cteni zprav ze vstupniho tematu
    (doseq [{:keys [key value partition timestamp offset]} (jl/log consumer 10)]
     (println "Incoming message:")
     (println "key: " key)
     (println "value: " value)
     (println "partition: " partition)
     (println "timestamp: " timestamp)
     (println "offset: " offset)
     (println)
     ; vypocet vysledku s jeho poslanim do vystupniho tematu
     (let [result (+ (:x value) (:y value)) ; vypocet vysledku
        message-key {:id (.toString (java.util.UUID/randomUUID))}
        message-value {:result result}
        record-metadata (jc/produce! producer {:topic-name output-topic} message-key message-value)]
      (println "Result:")
      (println "value:" result)
      (println)
      (println "Outgoing message:")
      (pp/pprint @record-metadata)
      (println "------------------")))))))
 
 
(defn -main
 [& args]
 (let [broker-config {"bootstrap.servers" "localhost:9092"}
    input-topic-name "input"
    output-topic-name "output"]
 
  ;; na zacatku pro jistotu vymazeme temata pouzivane pipou
  (delete-topic broker-config input-topic-name)
  (delete-topic broker-config output-topic-name)
 
  ;; vytvoreni novych temat akceptujiciho zpravy ve formatu JSON
  (new-topic broker-config input-topic-name)
  (new-topic broker-config output-topic-name)
 
  ;; spusteni kolony
  (println "Starting pipe")
  (pipe broker-config input-topic-name output-topic-name)))

Příklad spustíme klasicky příkazem lein run:

$ lein run

Vytvoříme několik zpráv a pošleme je do tématu:

$ echo '{"x":1, "y":2}' | kafkacat -P -b localhost:9092 -t input -k '{"id":1}'
$ echo '{"x":-1, "y":2}' | kafkacat -P -b localhost:9092 -t input -k '{"id":1}'
$ echo '{"x":1000, "y":2}' | kafkacat -P -b localhost:9092 -t input -k '{"id":1}

Projekt s pipeline by měl zareagovat na příchozí zprávy následovně:

Incoming message:
key: {:id 1}
value: {:x 1, :y 2}
partition: 0
timestamp: 1607155890020
offset: 1
 
Result:
value: 3
 
Outgoing message:
{:topic-name "output",
 :partition 0,
 :timestamp 1607155890034,
 :offset 1,
 :serialized-key-size 45,
 :serialized-value-size 12}
------------------
Incoming message:
key: {:id 1}
value: {:x -1, :y 2}
partition: 0
timestamp: 1607155893547
offset: 2
 
Result:
value: 1
 
Outgoing message:
{:topic-name "output",
 :partition 0,
 :timestamp 1607155893561,
 :offset 2,
 :serialized-key-size 45,
 :serialized-value-size 12}
------------------

Spustíme i konzumenta:

$ kafkacat -C -b localhost:9092 -t output -f '%k*%s*\n'

Ten vypíše svoje výsledky, tedy zprávy přijaté z tématu „output“:

{"id":"16668996-9fc8-464d-b7d8-f9cf1dcb4bb6"}*{"result":3}*
% Reached end of topic output [0] at offset 1
{"id":"15ce8223-e29a-48b5-8274-dae42bbf2e90"}*{"result":1}*
% Reached end of topic output [0] at offset 2
{"id":"fcac0963-7cfb-4403-8f88-4ab6abcf102c"}*{"result":1002}*
% Reached end of topic output [0] at offset 3

16. Zobecnění ETL funkce

Předchozí demonstrační příklad je možné vylepšit, a to takovým způsobem, že umožníme specifikaci transformační (ETL) funkce, tedy vlastního „jádra“ příkladu – právě ETL funkce totiž určuje, jak se budou data převádět ze vstupního tématu do tématu výstupního. Budeme tedy chtít, aby se kolona spustila takto:

(pipe broker-config input-topic-name output-topic-name etl)))

Přičemž transformační funkce může vypadat například následovně:

(defn etl
 [input-value]
 {:key {:id (.toString (java.util.UUID/randomUUID))}
  :value (* (:x input-value) (:y input-value))})
Poznámka: návratová hodnota funkce představuje mapu s klíčem a hodnotou (textem) výstupní zprávy.

Ve skutečnosti není úprava příkladu nijak složitá. Upravené části jsou podtrženy:

(ns custom-pipe-processing-function.core
 (:require [jackdaw.admin   :as ja]
      [jackdaw.client   :as jc]
      [jackdaw.client.log :as jl]
      [clojure.pprint   :as pp]))
 
(require '[jackdaw.serdes.json])
 
 
(defn delete-topic
 [broker-config topic-name]
 (try
  (let [client (ja/->AdminClient broker-config)]
   (ja/delete-topics! client [{:topic-name topic-name}]))
  (catch Exception e (str "caught exception: " (.getMessage e)))))
 
 
(defn new-topic
 [broker-config topic-name]
 (try
  (let [client (ja/->AdminClient broker-config)
     topic-config {:topic-name topic-name
            :partition-count 1
            :replication-factor 1
            :key-serde (jackdaw.serdes.json/serde)
            :value-serde (jackdaw.serdes.json/serde)
            :topic-config {"cleanup.policy" "compact"}}]
   (ja/create-topics! client [topic-config]))
   (catch Exception e (str "caught exception: " (.getMessage e)))))
 
 
;; konfigurace serializatoru a deserializatoru
(def consumer-serde-config
 {:key-serde  (jackdaw.serdes.json/serde)
  :value-serde (jackdaw.serdes.json/serde)})
 
 
(defn pipe
 [broker-config input-topic output-topic etl-function]
 ;; konfigurace producenta i konzumenta zprav ve formatu JSON
 (let [producer-config (merge broker-config {"acks" "all"
                       "client.id" "foo"})
    consumer-config (merge broker-config {"key.deserializer" "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer"
                       "value.deserializer" "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer"
                       "auto.offset.reset" "earliest"
                       "group.id" "group-A"})
    ; specifikace zpusobu serializace klicu i obsahu zpravy
    producer-serde-config {:key-serde  (jackdaw.serdes.json/serde)
                :value-serde (jackdaw.serdes.json/serde)}
    consumer-serde-config {:key-serde  (jackdaw.serdes.json/serde)
                :value-serde (jackdaw.serdes.json/serde)}]
 
  ; otevreni konzumenta zprav
  (with-open [consumer (-> (jc/consumer consumer-config consumer-serde-config)
               (jc/subscribe [{:topic-name input-topic}]))]
   ; otevreni producenta zprav
   (with-open [producer (jc/producer producer-config producer-serde-config)]
    ; cteni zprav ze vstupniho tematu
    (doseq [{:keys [key value partition timestamp offset]} (jl/log consumer 10)]
     (println "Incoming message:")
     (println "key: " key)
     (println "value: " value)
     (println "partition: " partition)
     (println "timestamp: " timestamp)
     (println "offset: " offset)
     (println)
     ; vypocet vysledku s jeho poslanim do vystupniho tematu
     (let [message (etl-function value)
        record-metadata (jc/produce! producer {:topic-name output-topic} (:key message) (:value message))]
      (println "Result:")
      (println "message" message)
      (println)
      (println "Outgoing message:")
      (pp/pprint @record-metadata)
      (println "------------------")))))))
 
 
(defn etl
 [input-value]
 {:key {:id (.toString (java.util.UUID/randomUUID))}
  :value (* (:x input-value) (:y input-value))})
 
 
(defn -main
 [& args]
 (let [broker-config {"bootstrap.servers" "localhost:9092"}
    input-topic-name "input"
    output-topic-name "output"]
 
  ;; na zacatku pro jistotu vymazeme temata pouzivane pipou
  (delete-topic broker-config input-topic-name)
  (delete-topic broker-config output-topic-name)
 
  ;; vytvoreni novych temat akceptujiciho zpravy ve formatu JSON
  (new-topic broker-config input-topic-name)
  (new-topic broker-config output-topic-name)
 
  ;; spusteni kolony
  (println "Starting pipe")
  (pipe broker-config input-topic-name output-topic-name etl)))

Příklad zpracování zpráv pipelinou s odlišným výpočtem v ETL funkci:

------------------
Incoming message:
key: {:id 1}
value: {:x 10, :y 20}
partition: 0
timestamp: 1607156843578
offset: 1
 
Result:
message {:key {:id f4d5f7ed-70f7-4609-a3c3-65a9ba8c89f8}, :value 200}
 
Outgoing message:
{:topic-name "output",
 :partition 0,
 :timestamp 1607156843583,
 :offset 1,
 :serialized-key-size 45,
 :serialized-value-size 3}
------------------
Incoming message:
key: {:id 1}
value: {:x -1, :y 2}
partition: 0
timestamp: 1607156846869
offset: 2
 
Result:
message {:key {:id 0e6a9466-b07a-4b97-8d4c-ec4667668465}, :value -2}
 
Outgoing message:
{:topic-name "output",
 :partition 0,
 :timestamp 1607156846882,
 :offset 2,
 :serialized-key-size 45,
 :serialized-value-size 2}
------------------

17. Lepší řešení – využití Streams API

Předchozí řešení kolony mělo poměrně mnoho nevýhod. Patří k nim nízkoúrovňový přístup k platformě Apache Kafka, který vyžaduje deklaraci producenta i konzumenta, spojení logiky konzumenta i producenta, případné společné řešení chybových stavů atd. Existuje však mnohem lepší a v rámci jazyka Clojure i idiomatičtější způsob založení na Streams API realizovaného funkcemi a makry ve jmenném prostoru jackdaw.streams. Pojďme si nyní použití Streams API ukázat krok za krokem (tedy tak, jak by se jednotlivé formy zadávaly do interaktivní smyčky REPL).

Budeme používat především již zmíněný jmenný prostor jackdaw.streams:

(require '[jackdaw.serdes.json])
(require '[jackdaw.streams :as j])

Vymažeme vstupní i výstupní téma (podobně jako v předchozích příkladech):

(let [client (ja/->AdminClient {"bootstrap.servers" "localhost:9092"})]
 (ja/delete-topics! client [{:topic-name "input"}
               {:topic-name "output"}]))

Témata vytvoříme znovu:

;; vytvoreni noveho tematu "input" akceptujiciho zpravy ve formatu JSON
(let [client (ja/->AdminClient {"bootstrap.servers" "localhost:9092"})
   input-topic {:topic-name "input"
          :partition-count 1
          :replication-factor 1
          :key-serde (jackdaw.serdes.json/serde)
          :value-serde (jackdaw.serdes.json/serde)
          :topic-config {"cleanup.policy" "compact"}}]
 (ja/create-topics! client [input-topic]))
 
 
;; vytvoreni noveho tematu "output" akceptujiciho zpravy ve formatu JSON
(let [client (ja/->AdminClient {"bootstrap.servers" "localhost:9092"})
   input-topic {:topic-name "output"
          :partition-count 1
          :replication-factor 1
          :key-serde (jackdaw.serdes.json/serde)
          :value-serde (jackdaw.serdes.json/serde)
          :topic-config {"cleanup.policy" "compact"}}]
 (ja/create-topics! client [input-topic]))

Mapa topic-config obsahuje konfigurace vstupního i výstupního tématu, včetně specifikace serdes. Zde se skutečně jedná o jediné místo, kde je serdes explicitně zmíněn:

;; konfigurace temat
(def topic-config
 {:input
  {:topic-name "input"
  :partition-count 1
  :replication-factor 1
  :key-serde (jackdaw.serdes.json/serde)
  :value-serde (jackdaw.serdes.json/serde)}
  :output
  {:topic-name "output"
  :partition-count 1
  :replication-factor 1
  :key-serde (jackdaw.serdes.json/serde)
  :value-serde (jackdaw.serdes.json/serde)}})

Musíme nakonfigurovat i celou „aplikaci“, čímž je myšlena celá pipeline. Nejdůležitější volbou je zde jak broker, tak i ID aplikace:

(def app-config
 {"application.id" "pipe"
  "bootstrap.servers" "localhost:9092"
  "cache.max.bytes.buffering" "0"})

Vlastní transformační funkce, která realizuje operaci „T“ v „ETL“, akceptuje dvojici klíč+hodnota a vrací taktéž dvojici klíč+hodnota (jedná se tedy o dvouprvkové vektory). V našem případě bude v rámci transformace proveden součet atributů ze vstupní zprávy a výsledek uložen do atributu zprávy výsledné:

;; transformacni funkce
(defn etl
 [[k v]]
 [k {:result (+ (:x v) (:y v))}])

Nejdůležitější částí je ovšem definice samotné kolony. Použijeme threading makro; na začátku je ze vstupního tématu vytvořen „stream“, což je vlastně z pohledu jazyka Clojure běžná (nekonečná) sekvence. Na prvky sekvence postupně aplikujeme funkce peek (ta stream nemění, jen volá jinou funkci s vedlejším efektem – použito například při logování), map (aplikace transformační funkce) a to (uložení výsledného/transformovaného prvku do výstupního tématu):

;; cela pipeline (kolona)
(defn build-topology
 [builder]
 (-> (j/kstream builder (:input topic-config))
   (j/peek (fn [[k v]]
        (println "Received message with key:  " k " and value:" v)))
   (j/map etl)
   (j/peek (fn [[k v]]
        (println "Transformed message with key:" k " and value:" v)))
   (j/to (:output topic-config)))
 builder)

Další dvě pomocné funkce „aplikaci“ spustí popř. zastaví. Vypadají následovně:

;; spusteni aplikace
(defn start-app
 "Starts the stream processing application."
 [app-config]
 (let [builder (j/streams-builder)
    topology (build-topology builder)
    app (j/kafka-streams topology app-config)]
  (j/start app)
  (println "pipe is up")
  app))
 
 
;; zastaveni aplikace
(defn stop-app
 "Stops the stream processing application."
 [app]
 (j/close app)
 (println "pipe is down"))

Nyní zkusíme aplikaci spustit:

(def app (start-app app-config))

V této chvíli je možné přes kafkacat posílat zprávy do tématu „input“ a číst výsledky z tématu „output“.

Aplikaci lze kdykoli zastavit:

(stop-app app)

Předchozí kroky můžeme přepsat do skutečného projektu, k němuž se ještě vrátíme v navazujícím článku:

(ns stream-pipe-1.core
 (:require [jackdaw.admin :as ja]
      [jackdaw.client :as jc]
      [jackdaw.client.log :as jl]
      [jackdaw.serdes.json]
      [jackdaw.streams :as j]
      [clojure.pprint :as pp]))
 
 
;; konfigurace temat
(def topic-config
 {:input
  {:topic-name "input"
  :partition-count 1
  :replication-factor 1
  :key-serde (jackdaw.serdes.json/serde)
  :value-serde (jackdaw.serdes.json/serde)}
  :output
  {:topic-name "output"
  :partition-count 1
  :replication-factor 1
  :key-serde (jackdaw.serdes.json/serde)
  :value-serde (jackdaw.serdes.json/serde)}})
 
 
;; konfigurace aplikace
(def app-config
 {"application.id" "pipe"
  "bootstrap.servers" "localhost:9092"
  "cache.max.bytes.buffering" "0"})
 
 
(defn delete-topic
 [broker-config topic]
 (try
  (let [client (ja/->AdminClient broker-config)]
   (ja/delete-topics! client [topic]))
  (catch Exception e (str "caught exception: " (.getMessage e)))))
 
 
(defn new-topic
 [broker-config topic]
 (try
  (let [client (ja/->AdminClient broker-config)]
   (ja/create-topics! client [topic]))
   (catch Exception e (str "caught exception: " (.getMessage e)))))
 
 
;; transformacni funkce
(defn etl
 [[k v]]
 [k {:result (+ (:x v) (:y v))}])
 
 
;; cela pipeline (kolona)
(defn build-topology
 [builder topic-config]
 (-> (j/kstream builder (:input topic-config))
   (j/peek (fn [[k v]]
        (println "Received message with key:  " k " and value:" v)))
   (j/map etl)
   (j/peek (fn [[k v]]
        (println "Transformed message with key:" k " and value:" v)))
   (j/to (:output topic-config)))
 builder)
 
 
;; spusteni aplikace
(defn start-app
 "Starts the stream processing application."
 [app-config topic-config]
 (let [builder (j/streams-builder)
    topology (build-topology builder topic-config)
    app (j/kafka-streams topology app-config)]
  (j/start app)
  (println "pipe is up")
  app))
 
 
;; zastaveni aplikace
(defn stop-app
 "Stops the stream processing application."
 [app]
 (j/close app)
 (println "pipe is down"))
 
 
(defn -main
 [& args]
 (let [broker-config {"bootstrap.servers" "localhost:9092"}]
 
  ;; na zacatku pro jistotu vymazeme temata pouzivane pipou
  (delete-topic broker-config (:input topic-config))
  (delete-topic broker-config (:output topic-config))
 
  ;; vytvoreni novych temat akceptujiciho zpravy ve formatu JSON
  (new-topic broker-config (:input topic-config))
  (new-topic broker-config (:output topic-config))
 
  ;; spusteni kolony
  (println "Starting pipe")
  (let [app (start-app app-config topic-config)]
   (println "App:" app))))

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů vyvinutých v programovacím jazyku Clojure byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples (stále na GitHubu :-):

# Projekt Stručný popis Cesta
1 kafka-repl prázdný projekt připravený pro interaktivní práci v REPLu https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/clo­jure/kafka-repl
       
2 topic-constructor vytvoření nového tématu https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/clo­jure/topic-constructor
3 topic-constructor-logger vytvoření nového tématu; konfigurace logování https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/clo­jure/topic-constructor-logger
4 topic-constructor-10-partitions vytvoření nového tématu s deseti oddíly https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/clo­jure/topic-constructor-10-partitions
5 topic-destructor vymazání tématu https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/clo­jure/topic-destructor
6 get-broker-config zobrazení konfigurace brokera https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/clojure/get-broker-config
7 describe-cluster zobrazení aktuální konfigurace clusteru https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/clo­jure/describe-cluster
8 describe-all-topics zobrazení všech dostupných témat https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/clo­jure/describe-all-topics
9 describe-topics zobrazení informací o vybraných tématech https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/clo­jure/describe-topics
10 describe-topics-configs zobrazení podrobnějších informací o vybraných tématech https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/clo­jure/describe-topics-configs
11 produce-messages-1 vytvoření jediné zprávy https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/clo­jure/produce-messages-1
12 produce-messages-2 vytvoření 100 zpráv https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/clo­jure/produce-messages-2
13 produce-messages-3 vytvoření 100 zpráv se specifikací klíče https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/clo­jure/produce-messages-3
14 consume-messages-1 konzument zpráv z vybraného tématu https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/clo­jure/consume-messages-1
15 consume-messages-2 konzument zpráv z vybraného tématu, alternativní práce s offsetem na začátku https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/clo­jure/consume-messages-2
       
16 edn-1-serializer producent zpráv ve formátu EDN https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/clojure/edn-1-serializer
17 edn-2-serializer producent zpráv ve formátu EDN bez konců řádků https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/clojure/edn-2-serializer
18 json-serializer producent zpráv ve formátu JSON https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/clojure/json-serializer
19 custom-pipe jednoduchá kolona (pipe) https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/clo­jure/custom-pipe
20 custom-pipe-processing-function kolona využívající libovolnou transformační funkci https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/clo­jure/custom-pipe-processing-function
21 stream-pipe-1 kolona založená na Stream API https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/clo­jure/stream-pipe-1

19. Odkazy na předchozí části seriálu o programovacím jazyku Clojure

 1. Clojure 1: Úvod
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm/
 2. Clojure 2: Symboly, kolekce atd.
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm-2-cast/
 3. Clojure 3: Funkcionální programování
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm-3-cast-funkcionalni-programovani/
 4. Clojure 4: Kolekce, sekvence a lazy sekvence
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm-4-cast-kolekce-sekvence-a-lazy-sekvence/
 5. Clojure 5: Sekvence, lazy sekvence a paralelní programy
  http://www.root.cz/clanky/clojure-a-bezpecne-aplikace-pro-jvm-sekvence-lazy-sekvence-a-paralelni-programy/
 6. Clojure 6: Podpora pro paralelní programování
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-6-futures-nejsou-jen-financni-derivaty/
 7. Clojure 7: Další funkce pro paralelní programování
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-7-dalsi-podpurne-prostredky-pro-paralelni-programovani/
 8. Clojure 8: Identity, stavy, neměnné hodnoty a reference
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-8-identity-stavy-nemenne-hodnoty-a-referencni-typy/
 9. Clojure 9: Validátory, pozorovatelé a kooperace s Javou
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-9-validatory-pozorovatele-a-kooperace-mezi-clojure-a-javou/
 10. Clojure 10: Kooperace mezi Clojure a Javou
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-10-kooperace-mezi-clojure-a-javou-pokracovani/
 11. Clojure 11: Generátorová notace seznamu/list comprehension
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-11-generatorova-notace-seznamu-list-comprehension/
 12. Clojure 12: Překlad programů z Clojure do bajtkódu JVM I:
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-12-preklad-programu-z-clojure-do-bajtkodu-jvm/
 13. Clojure 13: Překlad programů z Clojure do bajtkódu JVM II:
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-13-preklad-programu-z-clojure-do-bajtkodu-jvm-pokracovani/
 14. Clojure 14: Základy práce se systémem maker
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-14-zaklady-prace-se-systemem-maker/
 15. Clojure 15: Tvorba uživatelských maker
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-15-tvorba-uzivatelskych-maker/
 16. Programovací jazyk Clojure – triky při práci s řetězci
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-triky-pri-praci-s-retezci/
 17. Programovací jazyk Clojure – triky při práci s kolekcemi
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-triky-pri-praci-s-kolekcemi/
 18. Programovací jazyk Clojure – práce s mapami a množinami
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-prace-s-mapami-a-mnozinami/
 19. Programovací jazyk Clojure – základy zpracování XML
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-zaklady-zpracovani-xml/
 20. Programovací jazyk Clojure – testování s využitím knihovny Expectations
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-testovani-s-vyuzitim-knihovny-expectations/
 21. Programovací jazyk Clojure – některé užitečné triky použitelné (nejenom) v testech
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-nektere-uzitecne-triky-pouzitelne-nejenom-v-testech/
 22. Enlive – výkonný šablonovací systém pro jazyk Clojure
  http://www.root.cz/clanky/enlive-vykonny-sablonovaci-system-pro-jazyk-clojure/
 23. Nástroj Leiningen a programovací jazyk Clojure: tvorba vlastních knihoven pro veřejný repositář Clojars
  http://www.root.cz/clanky/nastroj-leiningen-a-programovaci-jazyk-clojure-tvorba-vlastnich-knihoven-pro-verejny-repositar-clojars/
 24. Novinky v Clojure verze 1.8.0
  http://www.root.cz/clanky/novinky-v-clojure-verze-1–8–0/
 25. Asynchronní programování v Clojure s využitím knihovny core.async
  http://www.root.cz/clanky/asynchronni-programovani-v-clojure-s-vyuzitim-knihovny-core-async/
 26. Asynchronní programování v Clojure s využitím knihovny core.async (pokračování)
  http://www.root.cz/clanky/asynchronni-programovani-v-clojure-s-vyuzitim-knihovny-core-async-pokracovani/
 27. Asynchronní programování v Clojure s využitím knihovny core.async (dokončení)
  http://www.root.cz/clanky/asynchronni-programovani-v-clojure-s-vyuzitim-knihovny-core-async-dokonceni/
 28. Vytváříme IRC bota v programovacím jazyce Clojure
  http://www.root.cz/clanky/vytvarime-irc-bota-v-programovacim-jazyce-clojure/
 29. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 30. Multimetody v Clojure aneb polymorfismus bez použití OOP
  https://www.root.cz/clanky/multimetody-v-clojure-aneb-polymorfismus-bez-pouziti-oop/
 31. Práce s externími Java archivy v programovacím jazyku Clojure
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-externimi-java-archivy-v-programovacim-jazyku-clojure/
 32. Clojure 16: Složitější uživatelská makra
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-16-slozitejsi-uzivatelska-makra/
 33. Clojure 17: Využití standardních maker v praxi
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-17-vyuziti-standardnich-maker-v-praxi/
 34. Clojure 18: Základní techniky optimalizace aplikací
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-18-zakladni-techniky-optimalizace-aplikaci/
 35. Clojure 19: Vývojová prostředí pro Clojure
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-19-vyvojova-prostredi-pro-clojure/
 36. Clojure 20: Vývojová prostředí pro Clojure (Vimu s REPL)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-20-vyvojova-prostredi-pro-clojure-integrace-vimu-s-repl/
 37. Clojure 21: ClojureScript aneb překlad Clojure do JS
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-21-clojurescript-aneb-preklad-clojure-do-javascriptu/
 38. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure/
 39. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (2)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-2/
 40. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (3)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-3/
 41. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (4)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-4/
 42. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (5)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-5/
 43. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (6)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-6/
 44. Programovací jazyk Clojure a databáze (1.část)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-databaze-1-cast/
 45. Pluginy pro Leiningen
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-pluginy-pro-leiningen/
 46. Programovací jazyk Clojure a knihovny pro práci s vektory a maticemi
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-knihovny-pro-praci-s-vektory-a-maticemi/
 47. Programovací jazyk Clojure a knihovny pro práci s vektory a maticemi (2)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-knihovny-pro-praci-s-vektory-a-maticemi-2/
 48. Programovací jazyk Clojure: syntéza procedurálních textur s využitím knihovny Clisk
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-synteza-proceduralnich-textur-s-vyuzitim-knihovny-clisk/
 49. Programovací jazyk Clojure: syntéza procedurálních textur s využitím knihovny Clisk (2)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-synteza-proceduralnich-textur-s-vyuzitim-knihovny-clisk-2/
 50. Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v jazyce Clojure
  http://www.root.cz/clanky/seesaw-knihovna-pro-snadnou-tvorbu-gui-v-jazyce-clojure/
 51. Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v jazyce Clojure (2)
  http://www.root.cz/clanky/seesaw-knihovna-pro-snadnou-tvorbu-gui-v-jazyce-clojure-2/
 52. Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v jazyce Clojure (3)
  http://www.root.cz/clanky/seesaw-knihovna-pro-snadnou-tvorbu-gui-v-jazyce-clojure-3/
 53. Programovací jazyk Clojure a práce s Gitem
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-prace-s-gitem/
 54. Programovací jazyk Clojure a práce s Gitem (2)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-prace-s-gitem-2/
 55. Programovací jazyk Clojure: syntéza procedurálních textur s využitím knihovny Clisk (dokončení)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-synteza-proceduralnich-textur-s-vyuzitim-knihovny-clisk-dokonceni/
 56. Pixie: lehký skriptovací jazyk s „kouzelnými“ schopnostmi
  https://www.root.cz/clanky/pixie-lehky-skriptovaci-jazyk-s-kouzelnymi-schopnostmi/
 57. Programovací jazyk Pixie: funkce ze základní knihovny a použití FFI
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-pixie-funkce-ze-zakladni-knihovny-a-pouziti-ffi/
 58. Novinky v Clojure verze 1.9.0
  https://www.root.cz/clanky/novinky-v-clojure-verze-1–9–0/
 59. Validace dat s využitím knihovny spec v Clojure 1.9.0
  https://www.root.cz/clanky/validace-dat-s-vyuzitim-knihovny-spec-v-clojure-1–9–0/
 60. Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure/
 61. Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure (2)
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure-2/
 62. Incanter: prostředí pro statistické výpočty s grafickým výstupem založené na Clojure
  https://www.root.cz/clanky/incanter-prostredi-pro-statisticke-vypocty-s-grafickym-vystupem-zalozene-na-clojure/
 63. Incanter: operace s maticemi
  https://www.root.cz/clanky/incanter-operace-s-maticemi/
 64. Pixie: lehký skriptovací jazyk s „kouzelnými“ schopnostmi
  https://www.root.cz/clanky/pixie-lehky-skriptovaci-jazyk-s-kouzelnymi-schopnostmi/
 65. Programovací jazyk Pixie: funkce ze základní knihovny a použití FFI
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-pixie-funkce-ze-zakladni-knihovny-a-pouziti-ffi/
 66. Novinky v Clojure verze 1.9.0
  https://www.root.cz/clanky/novinky-v-clojure-verze-1–9–0/
 67. Validace dat s využitím knihovny spec v Clojure 1.9.0
  https://www.root.cz/clanky/validace-dat-s-vyuzitim-knihovny-spec-v-clojure-1–9–0/
 68. Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure/
 69. Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure (2)
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure-2/
 70. Interpret programovacího jazyka Clojure integrovaný do Jupyter Notebooku
  https://www.root.cz/clanky/interpret-programovaciho-jazyka-clojure-integrovany-do-jupyter-notebooku/
 71. Babashka: interpret Clojure určený pro rychlé spouštění utilit z příkazového řádku
  https://www.root.cz/clanky/babashka-interpret-clojure-urceny-pro-rychle-spousteni-utilit-z-prikazoveho-radku/
 72. Pokročilý streaming založený na Apache Kafce, jazyku Clojure a knihovně Jackdaw
  https://www.root.cz/clanky/pokrocily-streaming-zalozeny-na-apache-kafce-jazyku-clojure-a-knihovne-jackdaw/

20. Odkazy na Internetu

 1. ETL Batch Processing With Kafka?
  https://medium.com/swlh/etl-batch-processing-with-kafka-7f66f843e20d
 2. ETL with Kafka
  https://blog.codecentric.de/en/2018/03/e­tl-kafka/
 3. On Track with Apache Kafka – Building a Streaming ETL Solution with Rail Data
  https://www.confluent.io/blog/build-streaming-etl-solutions-with-kafka-and-rail-data/
 4. Kafka – Understanding Offset Commits
  https://www.logicbig.com/tu­torials/misc/kafka/commit­ting-offsets.html
 5. fundingcircle/jackdaw (na Clojars)
  https://clojars.org/fundin­gcircle/jackdaw/versions/0­.7.6
 6. Dokumentace ke knihovně jackdaw
  https://cljdoc.org/d/fundin­gcircle/jackdaw/0.7.6/doc/re­adme
 7. Jackdaw AdminClient API
  https://cljdoc.org/d/fundin­gcircle/jackdaw/0.7.6/doc/jac­kdaw-adminclient-api
 8. Jackdaw Client API
  https://cljdoc.org/d/fundin­gcircle/jackdaw/0.7.6/doc/jac­kdaw-client-api
 9. Kafka.clj
  https://github.com/helins-io/kafka.clj
 10. Použití nástroje Apache Kafka v aplikacích založených na mikroslužbách
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-nastroje-apache-kafka-v-aplikacich-zalozenych-na-mikrosluzbach/
 11. Apache Kafka: distribuovaná streamovací platforma
  https://www.root.cz/clanky/apache-kafka-distribuovana-streamovaci-platforma/
 12. Real-Time Payments with Clojure and Apache Kafka (podcast)
  https://www.evidentsystem­s.com/news/confluent-podcast-about-apache-kafka/
 13. Kafka and Clojure – Immutable event streams
  https://practicalli.github.io/kafka-and-clojure/
 14. Kafka Streams, the Clojure way
  https://blog.davemartin.me/posts/kafka-streams-the-clojure-way/
 15. dvlopt.kafka na GitHubu
  https://github.com/helins-io/kafka.clj
 16. kafka-streams-the-clojure-way na GitHubu
  https://github.com/DaveWM/kafka-streams-the-clojure-way
 17. babashka: A Clojure babushka for the grey areas of Bash
  https://github.com/borkdude/babashka
 18. Babashka and the Small Clojure Interpreter @ ClojureD 2020 (slajdy)
  https://speakerdeck.com/bor­kdude/babashka-and-the-small-clojure-interpreter-at-clojured-2020
 19. Babashka: ukázky použití
  https://github.com/borkdu­de/babashka/blob/master/doc/e­xamples.md
 20. clojureD 2020: „Babashka and Small Clojure Interpreter: Clojure in new contexts“ by Michiel Borkent
  https://www.youtube.com/watch?v=Nw8aN-nrdEk&t=5s
 21. Meetup #124 Babashka, implementing an nREPL server & game engines with Clojure
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=0YmZYnwyHHc
 22. The Last Programming Language (shrnutí vývoje programovacích jazyků)
  https://www.youtube.com/watch?v=P2yr-3F6PQo
 23. Shebang (Unix): Wikipedia EN
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Shebang_(Unix)
 24. Shebang (Unix): Wikipedia CZ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Shebang_(Unix)
 25. How to create Clojure notebooks in Jupyter
  https://s01blog.wordpress­.com/2017/12/10/how-to-create-clojure-notebooks-in-jupyter/
 26. Dokumentace k nástroji Conda
  https://docs.conda.io/en/latest/
 27. Notebook interface
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Notebook_interface
 28. Jypyter: open source, interactive data science and scientific computing across over 40 programming languages
  https://jupyter.org/
 29. Calysto Scheme
  https://github.com/Calysto/ca­lysto_scheme
 30. scheme.py (základ projektu Calysto Scheme)
  https://github.com/Calysto/ca­lysto_scheme/blob/master/ca­lysto_scheme/scheme.py
 31. Humane test output for clojure.test
  https://github.com/pjstadig/humane-test-output
 32. iota
  https://github.com/juxt/iota
 33. 5 Differences between clojure.spec and Schema
  https://lispcast.com/clojure.spec-vs-schema/
 34. Schema: Clojure(Script) library for declarative data description and validation
  https://github.com/plumatic/schema
 35. Zip archiv s Clojure 1.9.0
  http://repo1.maven.org/ma­ven2/org/clojure/clojure/1­.9.0/clojure-1.9.0.zip
 36. Clojure 1.9 is now available
  https://clojure.org/news/2017/12/08/clo­jure19
 37. Deps and CLI Guide
  https://clojure.org/guides/dep­s_and_cli
 38. Changes to Clojure in Version 1.9
  https://github.com/clojure/clo­jure/blob/master/changes.md
 39. clojure.spec – Rationale and Overview
  https://clojure.org/about/spec
 40. Zip archiv s Clojure 1.8.0
  http://repo1.maven.org/ma­ven2/org/clojure/clojure/1­.8.0/clojure-1.8.0.zip
 41. Clojure 1.8 is now available
  http://clojure.org/news/2016/01/19/clo­jure18
 42. Socket Server REPL
  http://dev.clojure.org/dis­play/design/Socket+Server+REPL
 43. CLJ-1671: Clojure socket server
  http://dev.clojure.org/jira/browse/CLJ-1671
 44. CLJ-1449: Add clojure.string functions for portability to ClojureScript
  http://dev.clojure.org/jira/browse/CLJ-1449
 45. Launching a Socket Server
  http://clojure.org/referen­ce/repl_and_main#_launchin­g_a_socket_server
 46. API for clojure.string
  http://clojure.github.io/clo­jure/branch-master/clojure.string-api.html
 47. Clojars:
  https://clojars.org/
 48. Seznam knihoven na Clojars:
  https://clojars.org/projects
 49. Clojure Cookbook: Templating HTML with Enlive
  https://github.com/clojure-cookbook/clojure-cookbook/blob/master/07_webapps/7–11_enlive.asciidoc
 50. An Introduction to Enlive
  https://github.com/swannodette/enlive-tutorial/
 51. Enlive na GitHubu
  https://github.com/cgrand/enlive
 52. Expectations: příklady atd.
  http://jayfields.com/expectations/
 53. Expectations na GitHubu
  https://github.com/jaycfi­elds/expectations
 54. Lein-expectations na GitHubu
  https://github.com/gar3thjon3s/lein-expectations
 55. Testing Clojure With Expectations
  https://semaphoreci.com/blog/2014/09/23/tes­ting-clojure-with-expectations.html
 56. Clojure testing TDD/BDD libraries: clojure.test vs Midje vs Expectations vs Speclj
  https://www.reddit.com/r/Clo­jure/comments/1viilt/cloju­re_testing_tddbdd_librari­es_clojuretest_vs/
 57. Testing: One assertion per test
  http://blog.jayfields.com/2007/06/tes­ting-one-assertion-per-test.html
 58. Rewriting Your Test Suite in Clojure in 24 hours
  http://blog.circleci.com/rewriting-your-test-suite-in-clojure-in-24-hours/
 59. Clojure doc: zipper
  http://clojuredocs.org/clo­jure.zip/zipper
 60. Clojure doc: parse
  http://clojuredocs.org/clo­jure.xml/parse
 61. Clojure doc: xml-zip
  http://clojuredocs.org/clojure.zip/xml-zip
 62. Clojure doc: xml-seq
  http://clojuredocs.org/clo­jure.core/xml-seq
 63. Parsing XML in Clojure
  https://github.com/clojuredocs/guides
 64. Clojure Zipper Over Nested Vector
  https://vitalyper.wordpres­s.com/2010/11/23/clojure-zipper-over-nested-vector/
 65. Understanding Clojure's PersistentVector implementation
  http://blog.higher-order.net/2009/02/01/understanding-clojures-persistentvector-implementation
 66. Understanding Clojure's PersistentHashMap (deftwice…)
  http://blog.higher-order.net/2009/09/08/understanding-clojures-persistenthashmap-deftwice.html
 67. Assoc and Clojure's PersistentHashMap: part ii
  http://blog.higher-order.net/2010/08/16/assoc-and-clojures-persistenthashmap-part-ii.html
 68. Ideal Hashtrees (paper)
  http://lampwww.epfl.ch/pa­pers/idealhashtrees.pdf
 69. Clojure home page
  http://clojure.org/
 70. Clojure (downloads)
  http://clojure.org/downloads
 71. Clojure Sequences
  http://clojure.org/sequences
 72. Clojure Data Structures
  http://clojure.org/data_structures
 73. The Structure and Interpretation of Computer Programs: 2.2.1 Representing Sequences
  http://mitpress.mit.edu/sicp/full-text/book/book-Z-H-15.html#%_sec2.2.1
 74. The Structure and Interpretation of Computer Programs: 3.3.1 Mutable List Structure
  http://mitpress.mit.edu/sicp/full-text/book/book-Z-H-22.html#%_sec3.3.1
 75. Clojure – Functional Programming for the JVM
  http://java.ociweb.com/mar­k/clojure/article.html
 76. Clojure quick reference
  http://faustus.webatu.com/clj-quick-ref.html
 77. 4Clojure
  http://www.4clojure.com/
 78. ClojureDoc (rozcestník s dokumentací jazyka Clojure)
  http://clojuredocs.org/
 79. Clojure (na Wikipedia EN)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Clojure
 80. Clojure (na Wikipedia CS)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Clojure
 81. SICP (The Structure and Interpretation of Computer Programs)
  http://mitpress.mit.edu/sicp/
 82. Pure function
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Pure_function
 83. Funkcionální programování
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Funkcionální_programová­ní
 84. Čistě funkcionální (datové struktury, jazyky, programování)
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Čistě_funkcionální
 85. Clojure Macro Tutorial (Part I, Getting the Compiler to Write Your Code For You)
  http://www.learningclojure­.com/2010/09/clojure-macro-tutorial-part-i-getting.html
 86. Clojure Macro Tutorial (Part II: The Compiler Strikes Back)
  http://www.learningclojure­.com/2010/09/clojure-macro-tutorial-part-ii-compiler.html
 87. Clojure Macro Tutorial (Part III: Syntax Quote)
  http://www.learningclojure­.com/2010/09/clojure-macro-tutorial-part-ii-syntax.html
 88. Tech behind Tech: Clojure Macros Simplified
  http://techbehindtech.com/2010/09/28/clo­jure-macros-simplified/
 89. Fatvat – Exploring functional programming: Clojure Macros
  http://www.fatvat.co.uk/2009/02/clo­jure-macros.html
 90. Eulerovo číslo
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Eulerovo_číslo
 91. List comprehension
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_comprehension
 92. List Comprehensions in Clojure
  http://asymmetrical-view.com/2008/11/18/list-comprehensions-in-clojure.html
 93. Clojure Programming Concepts: List Comprehension
  http://en.wikibooks.org/wi­ki/Clojure_Programming/Con­cepts#List_Comprehension
 94. Clojure core API: for macro
  http://clojure.github.com/clo­jure/clojure.core-api.html#clojure.core/for
 95. cirrus machina – The Clojure for macro
  http://www.cirrusmachina.com/blog/com­ment/the-clojure-for-macro/
 96. Riastradh's Lisp Style Rules
  http://mumble.net/~campbe­ll/scheme/style.txt
 97. Dynamic Languages Strike Back
  http://steve-yegge.blogspot.cz/2008/05/dynamic-languages-strike-back.html
 98. Scripting: Higher Level Programming for the 21st Century
  http://www.tcl.tk/doc/scripting.html
 99. Java Virtual Machine Support for Non-Java Languages
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/technotes/gui­des/vm/multiple-language-support.html
 100. Třída java.lang.String
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/lang/Strin­g.html
 101. Třída java.lang.StringBuffer
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/lang/Strin­gBuffer.html
 102. Třída java.lang.StringBuilder
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/lang/Strin­gBuilder.html
 103. StringBuffer versus String
  http://www.javaworld.com/ar­ticle/2076072/build-ci-sdlc/stringbuffer-versus-string.html
 104. Threading macro (dokumentace k jazyku Clojure)
  https://clojure.github.io/clo­jure/clojure.core-api.html#clojure.core/->
 105. Understanding the Clojure → macro
  http://blog.fogus.me/2009/09/04/un­derstanding-the-clojure-macro/
 106. clojure.inspector
  http://clojure.github.io/clo­jure/clojure.inspector-api.html
 107. The Clojure Toolbox
  http://www.clojure-toolbox.com/
 108. Unit Testing in Clojure
  http://nakkaya.com/2009/11/18/unit-testing-in-clojure/
 109. Testing in Clojure (Part-1: Unit testing)
  http://blog.knoldus.com/2014/03/22/tes­ting-in-clojure-part-1-unit-testing/
 110. API for clojure.test – Clojure v1.6 (stable)
  https://clojure.github.io/clo­jure/clojure.test-api.html
 111. Leiningen: úvodní stránka
  http://leiningen.org/
 112. Leiningen: Git repository
  https://github.com/techno­mancy/leiningen
 113. leiningen-win-installer
  http://leiningen-win-installer.djpowell.net/
 114. Clojure.org: Vars and the Global Environment
  http://clojure.org/Vars
 115. Clojure.org: Refs and Transactions
  http://clojure.org/Refs
 116. Clojure.org: Atoms
  http://clojure.org/Atoms
 117. Clojure.org: Agents as Asynchronous Actions
  http://clojure.org/agents
 118. Transient Data Structures
  http://clojure.org/transients

Byl pro vás článek přínosný?