Hlavní navigace

Profilery pro programovací jazyk Lua

20. 8. 2015
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Někteří vývojáři používající programovací jazyk Lua potřebují kromě samotného interpretru a standardních knihoven využívat i debugger a profiler. V této oblasti sice Lua nenabízí žádné unifikované řešení, ale jak debuggery, tak i profilery pro tento jazyk existují. Dnes si jeden z těchto nástrojů popíšeme.

Obsah

1. Profilery pro programovací jazyk Lua

2. Stažení a překlad projektu LuaProfiler

3. Načtení modulu s profilovacími funkcemi

4. Spuštění profileru

5. Analýza výsledků

6. Praktičtější příklad: výpočet faktoriálu různými způsoby

7. Výsledky měření

8. Příloha: bajtkód funkcí pro výpočet faktoriálu

9. Odkazy na Internetu

1. Profilery pro programovací jazyk Lua

Mezi užitečné programátorské nástroje, které se při vývoji a laděni aplikací velmi často používají, patří mj. i různé debuggery a profilery. V základní instalaci balíčku s programovacím jazykem Lua se sice tyto nástroje nenachází (nalezneme zde totiž pouze interpret představovaný spustitelným souborem lua a překladač zdrojového kódu do bajtkódu reprezentovaný souborem luac), nicméně existuje hned několik podpůrných nástrojů, které je možné relativně snadno nainstalovat a následně používat. Jedním z těchto nástrojů je i profiler nazvaný jednoduše LuaProfiler. Tento nástroj si dnes stručně popíšeme a ukážeme si jeho základní použití při analýze několika variant algoritmu pro výpočet faktoriálu. Tento výpočet byl zvolen zejména z toho důvodu, že se jedná o známou (typicky školní :-) úlohu, kterou navíc lze v programovacím jazyce Lua realizovat hned několika možnými způsoby.

2. Stažení a překlad projektu LuaProfiler

Zdrojové kódy profileru LuaProfiler jsou dostupné na GitHubu na adrese https://github.com/luafor­ge/luaprofiler. Jedná se o běžný GIT repositář, takže je možné si ho naklonovat příkazem:

git clone https://github.com/luaforge/luaprofiler
 
Cloning into 'luaprofiler'...
remote: Counting objects: 388, done.
remote: Total 388 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 388
Receiving objects: 100% (388/388), 106.90 KiB | 73.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (255/255), done.
Checking connectivity... done.

Profiler je implementován v programovacím jazyku C a nevyužívají se v něm žádné další knihovny kromě standardních knihoven céčka a knihovny jazyka Lua ve verzi 5.1 (překlad oproti verzi 5.2 je problematičtější). Pro úspěšný překlad je tedy nutné mít k dispozici překladač ANSI C (gcc, Clang, …) a balíček pojmenovaný většinou liblua5.1.0-dev či podobným způsobem. Ještě před překladem je nutné upravit soubor nazvaný config.linux takovým způsobem, aby proměnná LUA_INCLUDE ukazovala do správného adresáře s hlavičkovými soubory interptretru jazyka Lua. Na 64bitové platformě je navíc nutné upravit proměnnou CFLAGS, konkrétně do ní přidat volbu -fPIC (nic by se však nemělo stát ani při přidání tohoto přepínače na 32bitovém systému). Podívejme se na ukázku, jak soubor config.linux vypadá na mém systému. Změněný text je zvýrazněn:

LUA_INCLUDE= /usr/include/lua5.1
 
PROFILER_OUTPUT= bin/profiler.so
 
INCS= -I$(LUA_INCLUDE)
CC= gcc
WARN= -ansi -W -Wall
EXTRA_LIBS=
CFLAGS= -O2 -DTESTS $(WARN) $(INCS) -I./src -fPIC

Samotný překlad je otázkou jediného příkazu:

make -f Makefile.linux

Výsledkem překladu je buď zpráva o chybě :-), nebo méně častěji nativní knihovna nazvaná profiler.so, která je umístěna v podadresáři bin.

3. Načtení modulu s profilovacími funkcemi

Použití profileru je poměrně snadné. Jediné, co musíme zajistit, je umístění knihovny profiler.so tak, aby ji měřený skript našel, takže v nejjednodušším případě stačí vytvořit symlink do pracovního adresáře. Nejprve je nutné profiler načíst příkazem require(„profiler“), čímž dojde k vytvoření globální tabulky nazvané „profiler“. Následně se (prakticky kdykoli) spustí profiling voláním profiler.start(jméno_souboru), kde do souboru se jménem jméno_souboru budou zapisovány informace o volaných funkcích atd. Profiling se vypíná voláním profiler.stop(). To je vlastně vše, takže se pojďme podívat na jednoduchý příklad, v němž je profiler načten, spuštěn a na konci příkladu i řádně vypnut:

require("profiler")
 
profiler.start("test.prof")
 
function first()
  local x = ""
 
  for i = 0, 1000 do
    x = x .. tostring(i) .. ","
    print(i)
  end
end
 
function second()
  local tbl = {}
 
  for i = 1, 1000 do
    tbl[i] = i
  end
 
  print(#tbl)
end
 
first()
second()
 
profiler.stop()
 

4. Spuštění profileru

Samotné spuštění programu je jednoduché (připomeňme však ještě jednou nutnost vytvoření symlinku na nativní knihovnu profiler.so). Nejdříve pro jistotu vymažeme soubor s profilovacími informacemi, jinak by došlo k pouhému připojení dalších dat (což nechceme) a následně se spustí interpret s naším skriptem. Vzhledem k tomu, že na systému mám nainstalovánu Luu 5.1 i Luu 5.2, musel jsem zvolit správnou verzi interpretru:

rm -f test.prof
lua5.1 test.lua

Po doběhnutí skriptu by se v aktuálním adresáři měl nacházet i soubor nazvaný test.prof, jehož obsah bude vypadat přibližně takto (jednotlivé časy se samozřejmě budou lišit):

stack_level   file_defined  function_name  line_defined  current_line  local_time   total_time
0        (string)    profiler_init  -1       -1       0.000014    0.000013
1        (string)    tostring    -1       9        0.000012    0.000011
2        (string)    called from print        -1       -1       0.000006    0.000006
1        (string)    print      -1       10       0.000037    0.000046
1        (string)    tostring    -1       9        0.000010    0.000010
2        (string)    called from print        -1       -1       0.000007    0.000007
1        (string)    print      -1       10       0.000022    0.000031
1        (string)    tostring    -1       9        0.000009    0.000009
2        (string)    called from print        -1       -1       0.000005    0.000006
1        (string)    print      -1       10       0.000021    0.000030
1        (string)    tostring    -1       9        0.000007    0.000008
2        (string)    called from print        -1       -1       0.000005    0.000005

5. Analýza výsledků

Datový soubor zmíněný v předchozí kapitole obsahuje pouze surová data, pro jejichž další zpracování a vygenerování výsledků je zapotřebí použít ještě jeden nástroj. Tento nástroj je reprezentován skriptem nazvaným summary.lua, který naleznete v podadresáři src/analyzer projektu LuaProfiler. Skript načte výsledek běhu profileru a vytvoří čitelnou tabulku s kumulativními časy trvání jednotlivých funkcí, průměrným časem běhu každé funkce atd. Důležité je, aby profiler nezapsal do jednoho souboru profilovací informace vícekrát za sebou, jinak dojde k běhové chybě, protože summary.lua není příliš robustní. Podívejme se na výsledek jeho práce. Skript spustíme s volbou -v, abychom dostali více informací:

lua5.1 summary.lua -v test.prof > test.out

Výsledkem bude tato tabulka:

Node name      Calls    Average per call   Total time  %Time
print        1002    1.1568862275449e-05 0.011592   43.541298876911
first        1      0.006767       0.006767   25.417871765015
tostring       1001    4.3506493506494e-06 0.004355   16.358036284416
called from print  1002    3.8413173652694e-06 0.003849   14.457424031852
second        1      4.4e-05       0.000044   0.1652706306577
profiler_init    1      1.4e-05       0.000014   0.0525861097547
stop         1      2e-06        0.000002   0.0075123013935

Výsledky jsou částečně předvídatelné – funkce print() byla volána 1002× (1001× ve smyčce + jedenkrát v další funkci) a skript v ní strávil nejvíce času. I funkce first() byla časově náročná, což je dáno jejím tělem s programovou smyčkou (volána byla pouze jedenkrát). Celých 16% času skript strávil i ve funkci tostring atd. atd.

6. Praktičtější příklad: výpočet faktoriálu různými způsoby

Podívejme se nyní na poněkud praktičtější příklad. Mějme čtyři různé implementace výpočtu faktoriálu:

 1. Klasický „školní“ rekurzivní výpočet
 2. Rekurzivní výpočet používající tail call optimization (TCO), tj. optimalizaci prováděnou interpretrem
 3. Nerekurzivní výpočet realizovaný počítanou smyčkou typu for
 4. Nerekurzivní výpočet realizovaný smyčkou typu while

Celý skript se zmíněnými čtyřmi implementacemi výpočtu (který volá i profiler) vypadá následovně:

require("profiler")
 
profiler.start("factorials.prof")
 
 
 
--
-- Rekurzivni vypocet faktorialu
--
function fact_recursive(n)
  if n==0 then
    return 1
  else
    return n*fact_recursive(n-1)
  end
end
 
 
 
--
-- Rekurzivni vypocet faktorialu vyuzivajici tail call optimization
--
function fact_tail_call(n, accum)
  accum = accum or 1
  if n == 0 then
    return accum
  else
    return fact_tail_call(n-1, n*accum)
  end
end
 
 
 
--
-- Nerekurzivni vypocet faktorialu vyuzivajici programovou smycku typu for
--
function fact_loop(n)
  if n==0 then
    return 1
  else
    local x = 1
    for i = 1,n do
      x = x * i
    end
    return x
  end
end
 
 
 
--
-- Nerekurzivni vypocet faktorialu vyuzivajici programovou smycku typu while
--
function fact_loop_2(n)
  local x = 1
  while n > 0 do
    x = x * n
    n = n - 1
  end
  return x
end
 
 
 
for i = 0, 149 do
  print(i, fact_recursive(i), fact_tail_call(i), fact_loop(i), fact_loop_2(i))
end
 
profiler.stop()
 

7. Výsledky měření

Skript spustíme a následně analyzujeme výsledky běhu profileru:

rm factorials.prof
lua5.1 factorials.lua
echo "--------------------------------------"
lua5.1 summary.lua -v factorials.prof > factorials.out

Nejprve malá kontrola správnosti výpočtu:

0             1            1            1            1
1             1            1            1            1
2             2            2            2            2
3             6            6            6            6
4            24           24           24           24
5            120           120           120           120
6            720           720           720           720
7           5040          5040          5040          5040
8           40320          40320          40320          40320
9          362880         362880         362880         362880
10         3628800         3628800         3628800         3628800
11         39916800        39916800        39916800        39916800
12        479001600        479001600        479001600        479001600
13        6227020800       6227020800       6227020800       6227020800
14       87178291200       87178291200       87178291200       87178291200
15      1307674368000      1307674368000      1307674368000      1307674368000
16      20922789888000     20922789888000     20922789888000     20922789888000
17   3.5568742809600e+14   3.5568742809600e+14   3.5568742809600e+14   3.5568742809600e+14
18   6.4023737057280e+15   6.4023737057280e+15   6.4023737057280e+15   6.4023737057280e+15
19   1.2164510040883e+17   1.2164510040883e+17   1.2164510040883e+17   1.2164510040883e+17
...
...
...
146   1.1749972043909e+254  1.1749972043909e+254  1.1749972043909e+254  1.1749972043909e+254
147   1.7272458904546e+256  1.7272458904546e+256  1.7272458904546e+256  1.7272458904546e+256
148   2.5563239178729e+258  2.5563239178729e+258  2.5563239178729e+258  2.5563239178729e+258
149   3.8089226376306e+260  3.8089226376306e+260  3.8089226376306e+260  3.8089226376306e+260

Podle očekávání je klasický rekurzivní výpočet nejpomalejší (navíc i paměťově nejnáročnější), ovšem těsně za ním je výpočet s TCO (což mě osobně překvapilo, čekal jsem lepší výsledky tohoto výpočtu). Naproti tomu jsou výpočty využívající programovou smyčku for či while mnohem rychlejší, což ukazuje na fakt, že samotný výpočet (násobení, odečtení jedničky, skok…) je v porovnání s voláním funkce v tomto případě neporovnatelně rychlejší.

Node name      Calls    Average per call   Total time  %Time
fact_recursive   11325    3.2175805739514e-05  0.364391   49.717297517076
fact_tail_call   11325    3.1855894039735e-05  0.360768   49.222977490225
print        150     2.4233333333333e-05  0.003635   0.49595729991841
called from print  750     4.1626666666667e-06  0.003122   0.42596387629857
fact_loop_2     150     3.6e-06        0.00054   0.073677288020892
fact_loop      150     3.06e-06       0.000459   0.062625694817758
profiler_init    1      9e-06         0.000009   0.0012279548003482
stop        1      2e-06         0.000002   0.00027287884452182

8. Příloha: bajtkód funkcí pro výpočet faktoriálu

Pro zajímavost se podívejme na bajtkód všech čtyř funkcí pro výpočet faktoriálu. Asi nejzajímavější je způsob realizace TCO (zvýrazněné instrukce se starají o provedení další iterace):

--
-- Rekurzivni vypocet faktorialu
--
function <factorials.lua:5,11> (11 instructions, 44 bytes at 0x246d790)
1 param, 3 slots, 0 upvalues, 1 local, 3 constants, 0 functions
    1    [6]   EQ       0 0 -1 ; - 0
    2    [6]   JMP       3    ; to 6
    3    [7]   LOADK      1 -2  ; 1
    4    [7]   RETURN     1 2
    5    [7]   JMP       5    ; to 11
    6    [9]   GETGLOBAL    1 -3  ; fact_recursive
    7    [9]   SUB       2 0 -2 ; - 1
    8    [9]   CALL      1 2 2
    9    [9]   MUL       1 0 1
    10   [9]   RETURN     1 2
    11   [11]  RETURN     0 1
--
-- Rekurzivni vypocet faktorialu vyuzivajici tail call optimization
--
function <factorials.lua:13,20> (13 instructions, 52 bytes at 0x246dd20)
2 params, 5 slots, 0 upvalues, 2 locals, 3 constants, 0 functions
    1    [14]  TEST      1 0 1
    2    [14]  JMP       1    ; to 4
    3    [14]  LOADK      1 -1  ; 1
    4    [15]  EQ       0 0 -2 ; - 0
    5    [15]  JMP       2    ; to 8
    6    [16]  RETURN     1 2
    7    [16]  JMP       5    ; to 13
    8    [18]  GETGLOBAL    2 -3  ; fact_tail_call
    9    [18]  SUB       3 0 -1 ; - 1
    10   [18]  MUL       4 0 1
    11   [18]  TAILCALL    2 3 0
    12   [18]  RETURN     2 0
    13   [20]  RETURN     0 1
--
-- Nerekurzivni vypocet faktorialu vyuzivajici programovou smycku typu for
--
function <factorials.lua:22,32> (14 instructions, 56 bytes at 0x246e200)
1 param, 6 slots, 0 upvalues, 6 locals, 2 constants, 0 functions
    1    [23]  EQ       0 0 -1 ; - 0
    2    [23]  JMP       3    ; to 6
    3    [24]  LOADK      1 -2  ; 1
    4    [24]  RETURN     1 2
    5    [24]  JMP       8    ; to 14
    6    [26]  LOADK      1 -2  ; 1
    7    [27]  LOADK      2 -2  ; 1
    8    [27]  MOVE      3 0
    9    [27]  LOADK      4 -2  ; 1
    10   [27]  FORPREP     2 1   ; to 12
    11   [28]  MUL       1 1 5
    12   [27]  FORLOOP     2 -2  ; to 11
    13   [30]  RETURN     1 2
    14   [32]  RETURN     0 1
--
-- Nerekurzivni vypocet faktorialu vyuzivajici programovou smycku typu while
--
function <factorials.lua:34,41> (8 instructions, 32 bytes at 0x246d8a0)
1 param, 2 slots, 0 upvalues, 2 locals, 2 constants, 0 functions
    1    [35]  LOADK      1 -1  ; 1
    2    [36]  LT       0 -2 0 ; 0 -
    3    [36]  JMP       3    ; to 7
    4    [37]  MUL       1 1 0
    5    [38]  SUB       0 0 -1 ; - 1
    6    [38]  JMP       -5   ; to 2
    7    [40]  RETURN     1 2
    8    [41]  RETURN     0 1

9. Odkazy na Internetu

 1. Factorial (Rosetta Code)
  http://rosettacode.org/wi­ki/Factorial#Lua
 2. Lua Profiler (GitHub)
  https://github.com/luafor­ge/luaprofiler
 3. Lua Profiler (LuaForge)
  http://luaforge.net/projec­ts/luaprofiler/
 4. ctrace
  http://webserver2.tecgraf.puc-rio.br/~lhf/ftp/lua/
 5. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua/
 6. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (2)
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-2/
 7. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (3)
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-3/
 8. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (4)
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-4/
 9. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (5 – tabulky a pole)
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-5-tabulky-a-pole/
 10. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (6 – překlad programových smyček do mezijazyka LuaJITu)
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-6-preklad-programovych-smycek-do-mezijazyka-luajitu/
 11. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (7 – dokončení popisu mezijazyka LuaJITu)
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-7-dokonceni-popisu-mezijazyka-luajitu/
 12. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (8 – základní vlastnosti trasovacího JITu)
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-8-zakladni-vlastnosti-trasovaciho-jitu/
 13. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (9 – další vlastnosti trasovacího JITu)
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-9-dalsi-vlastnosti-trasovaciho-jitu/
 14. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (10 – JIT překlad do nativního kódu)
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-10-jit-preklad-do-nativniho-kodu/
 15. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (11 – JIT překlad do nativního kódu procesorů s architekturami x86 a ARM)
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-11-jit-preklad-do-nativniho-kodu-procesoru-s-architekturami-x86-a-arm/
 16. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (12 – překlad operací s reálnými čísly)
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-12-preklad-operaci-s-realnymi-cisly/
 17. The Lua VM, on the Web
  https://kripken.github.io/lu­a.vm.js/lua.vm.js.html
 18. Lua.vm.js REPL
  https://kripken.github.io/lu­a.vm.js/repl.html
 19. lua2js
  https://www.npmjs.com/package/lua2js
 20. lua2js na GitHubu
  https://github.com/basicer/lua2js-dist
 21. Seriál o programovacím jazyku Lua
  http://www.root.cz/serialy/pro­gramovaci-jazyk-lua/
 22. Source-to-source compiler
  https://en.wikipedia.org/wiki/Source-to-source_compiler
 23. JavaScript is Assembly Language for the Web: Sematic Markup is Dead! Clean vs. Machine-coded HTML
  http://www.hanselman.com/blog/Ja­vaScriptIsAssemblyLanguage­ForTheWebSematicMarkupIsDe­adCleanVsMachinecodedHTML­.aspx
 24. JavaScript is Web Assembly Language and that's OK.
  http://www.hanselman.com/blog/Ja­vaScriptIsWebAssemblyLangu­ageAndThatsOK.aspx
 25. Dart
  https://www.dartlang.org/
 26. CoffeeScript
  http://coffeescript.org/
 27. TypeScript
  http://www.typescriptlang.org/
 28. Lua (programming language)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Lua_(programming_langu­age)
 29. Static single assignment form (SSA)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Static_single_assignmen­t_form
 30. Wikipedia: Mezijazyk
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Mezijazyk
 31. LuaJIT 2.0 SSA IRhttp://wiki.luajit.org/SSA-IR-2.0
 32. The LuaJIT Project
  http://luajit.org/index.html
 33. LuaJIT FAQ
  http://luajit.org/faq.html
 34. LuaJIT Performance Comparison
  http://luajit.org/performance.html
 35. LuaJIT 2.0 intellectual property disclosure and research opportunities
  http://article.gmane.org/gma­ne.comp.lang.lua.general/58908
 36. LuaJIT Wiki
  http://wiki.luajit.org/Home
 37. LuaJIT 2.0 Bytecode Instructions
  http://wiki.luajit.org/Bytecode-2.0
 38. Programming in Lua (first edition)
  http://www.lua.org/pil/contents.html
 39. Lua 5.2 sources
  http://www.lua.org/source/5.2/
 40. Tcl Plugin Version 3
  http://www.tcl.tk/software/plugin/
 41. JavaScript: The Web Assembly Language?
  http://www.informit.com/ar­ticles/article.aspx?p=1856657
 42. asm.js
  http://asmjs.org/
 43. List of languages that compile to JS
  https://github.com/jashke­nas/coffeescript/wiki/List-of-languages-that-compile-to-JS
 44. REPL
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 45. The LLVM Compiler Infrastructure
  http://llvm.org/ProjectsWithLLVM/
 46. clang: a C language family frontend for LLVM
  http://clang.llvm.org/
 47. emscripten
  http://kripken.github.io/emscripten-site/
 48. LLVM Backend („Fastcomp“)
  http://kripken.github.io/emscripten-site/docs/building_from_source/LLVM-Backend.html#llvm-backend
 49. Emscripten – Fastcomp na GitHubu
  https://github.com/kripken/emscripten-fastcomp
 50. Clang (pro Emscripten) na GitHubu
  https://github.com/kripken/emscripten-fastcomp-clang
 51. Why not use JavaScript?
  https://ckknight.github.i­o/gorillascript/
 52. Lambda the Ultimate: Coroutines in Lua,
  http://lambda-the-ultimate.org/node/438
 53. Coroutines Tutorial,
  http://lua-users.org/wiki/CoroutinesTutorial
 54. Lua Coroutines Versus Python Generators,
  http://lua-users.org/wiki/LuaCorouti­nesVersusPythonGenerators

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.