Hlavní navigace

Programování v JavaFX: zobrazení a formátování dat z databázové tabulky (2)

8. 10. 2015
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Minulý šestý díl byl zaměřen na kód potřebný pro základní zobrazení dat z tabulky ve formuláři a nastínil také možná obecnější řešení této problematiky. V dnešním sedmém dílu budeme obecnější řešení implementovat a komentovat a konečně si ukážeme kompletní obsah tabulky ukázkových dat.

Na konci minulého dílu jsme si jednak rozebrali základní předpoklady pro možnosti obecnějšího řešení dané úlohy a také si připravili vše potřebné pro implementaci nějakého konkrétního kódu. Proto nebudeme dlouho otálet a ukážeme si kód procedury pro čtení dat a jejich uložení do lokální proměnné:

private ObservableList<ObservableList> dataView (final String query, final Integer[] cols){                --1
  ObservableList<ObservableList> data = FXCollections.observableArrayList();                  --2
    PreparedStatement pStat = null;                             --3
    String item = null;                               --4
    Integer type = null;                                --5
    Double dbl = null;                               --6
    CONN = connDB("fxguide", "fxguide");                            --7
    try { pStat = CONN.prepareStatement(query);                         --8
    ResultSet rs = pStat.executeQuery();                          --9
      while (rs.next()) {                               --10
    ObservableList<Object> row = FXCollections.observableArrayList();                 --11
        for (int i=1;i<=cols.length;i++){                          --12
    item=rs.getObject(i).toString();                          --13
    type=cols[i-1];                               --14
          switch (type) { case 0: row.add(item); break;                      --15
                  case 1: row.add(item.replaceAll("\\s+$", "")); break;                --16
                  case 2: dbl=Double.valueOf(item); row.add(nform2.format(dbl)); break;            --17
                  case 3: row.add(item.substring(8) + "." + item.substring(5, 7) + "." + item.substring(0, 4)); break;    --18
                  case 4: dbl=Double.valueOf(item); row.add((dbl < 0.001 && dbl >-0.001) ? "" : nform2.format(dbl)); break; } }  --19
        data.add(row); }                              --20
        } catch (SQLException e) { e.getMessage()); }                        --21
        finally {                                --22
      if (pStat != null) {                            --23
        try { pStat.close(); }                         --24
        catch (SQLException e) { e.getMessage(); }                   --25
        try { CONN.close(); }                          --26
        catch (SQLException e) { e.getMessage; }} }                   --27
        return data;                            --28
        }

Kódu je ve funkci celkem dost (ale jenom o 6 řádků více, než v původní verzi v pátém dílu, tedy 28 vs 22), takže se na něj podíváme trochu podrobněji:

 • 1. do parametrů funkce přibylo pole celočíselných hodnot. Jejich význam si ukážeme později
 • 2. zde je vše při starém
 • 3. ani tady se nic nemění
 • 4. nová deklarace textové proměnné
 • 5. nová deklarace celočíselné proměnné
 • 6. nová deklarace desetinné proměnné
 • 7. již známé přihlášení k databázi
 • 8. beze změny, příprava dotazu
 • 9. provedení dotazu a uložení do příslušné proměnné také beze změn
 • 10. start procházení výsledků dotazu je také stejný
 • 11. deklarace řádku údajů opět ve známém formátu
 • 12. zahájení smyčky FOR je nové a souvisí se změnou funkce na obecnou. Prochází se přes deklarovanou proměnnou, která představuje počet sloupců, které jsou výsledkem dotazu a vyjadřuje také jejich typ
 • 13. do deklarované textové proměnné se uloží výsledek dotazu pro každý sloupec v obecném formátu Object a převede se na typ String
 • 14. do deklarované proměnné se uloží požadovaný typ (vlastně budoucí formát zobrazení) příslušného sloupce výsledné datové sady
 • 15. pomocí této proměnné se určí typ sloupce, nastaví se jeho formát a tato hodnota se uloží do proměnné pro každý řádek výsledného dotazu. Pro typ 0 se neděje nic a hodnota se uloží jako String
 • 16. typ 1 znamená oříznutí nadbytečných prázdných znaků zprava pomocí deklarované funkce
 • 17. typ 2 znamená převod na formát pro uložení např, finančních údajů – desetinné číslo se dvěma viditelnými desetinnými místy
 • 18. typ 3 je pak formátován jako běžné datum v národním formátu – DD.MM.YYYY
 • 19. typ 4 nahradí malá desetinná čísla prázdným znakem (opět se může hodit pro nějaké finanční a peněžní hodnoty). Za tímto formátováním končí jednak přepínač podle typu sloupce, ale také smyčka pro všechny sloupce dotazu
 • 20. uložením jednotlivých řádků do proměnné s obsahem datové sady se také ukončí procházení výsledků dotazu
 • 21. – 28. ukončení funkce se zachycením výjimek a návratová proměnné jsou opět stejné

Další změnu uděláme v proceduře pro inicializaci jednotlivých sloupců tabulky. Jak již bylo řečeno, zde je zobecnění mnohem jednodušší:

private void initTableColumn(final TableColumn[] column) {                       --1
    for (int i=0;i<column.length;i++) {                           --2
  final int finalI = i;                                --3
      column[i].setCellValueFactory(new Callback<TableColumn.CellDataFeatures<ObservableList<String>, String>, ObservableValue<String>>() {  --4
        @Override
        public ObservableValue<String> call(TableColumn.CellDataFeatures<ObservableList<String>, String> param) {       --5
          return new SimpleStringProperty(param.getValue().get(finalI));                 --6
          } }); } }

Zde přibyl pouze jeden řádek proti původní verzi, kterou jsme ale nekomentovali. Proto to uděláme teď:

 • 1. do parametrů se přidá deklarace pole s typem tabulkového sloupce
 • 2. zahájí se smyčka přes počet deklarovaných sloupců
 • 3. definuje se lokální proměnná tak, aby bylo možné použít parametr smyčky v dalším kódu funkce
 • 4. konkrétní sloupec je zde nahrazen hodnotou deklarovaného pole a všechny parametry jsou typu String bez ohledu na původní typ sloupce
 • 5. i zde jsou všechny parametry typu String
 • 6. vzhledem k tomu, že jsou předchozí parametry všechny stejné, je možné zde použít pouze jeden typ funkce a přiřadit příslušný sloupec pomocí deklarované proměnné

Poslední novou procedurou je pak procedura na zarovnání tabulkových hodnot ve sloupcích. Ani zde nebylo zobecnění nijak složité:

private void alignTableColumn(final TableColumn[] column, final Integer[] pos) {                --1
    for (int i=0;i<column.length;i++) {                         --2
      final int finalI = i;                          --3
      column[i].setCellFactory(new Callback<TableColumn<ObservableList<String>, String>, TableCell<ObservableList<String>, String>>() { --4
        @Override
        public TableCell<ObservableList<String>, String> call(TableColumn<ObservableList<String>, String> param) {     --5
          TableCell<ObservableList<String>, String> tc = new TableCell<ObservableList<String>, String>() {        --6
            @Override
            public void updateItem(String item, boolean empty) {                  --7
              if (item != null) { setText(item); } } };            --8
          switch (pos[finalI]) {                         --9
            case 1: tc.setAlignment(Pos.CENTER_LEFT); break;            --10
            case 2: tc.setAlignment(Pos.CENTER); break;                   --11
            case 3: tc.setAlignment(Pos.CENTER_RIGHT); break; }                 --12
            return tc;                           --13
            } }); } }

Zde jsou nově tři řádky a podrobnější komentář následuje:

 • 1. do parametrů se přidají deklarace pole tabulkových sloupců a celočíselné pole
 • 2. zahájí se smyčka přes všechny sloupce tabulky
 • 3. definuje se lokální proměnná tak, aby bylo možné použít parametr smyčky v dalším kódu funkce
 • 4. pro každý sloupec se nastaví příslušná vlastnost, všechny parametry jsou opět textové
 • 5. – 8. další deklarace jsou prakticky stejné
 • 9. pro přepínač se použije deklarovaná proměnná pole s parametrem smyčky
 • 10. pro hodnotu 1 se provede zarovnání nalevo
 • 11. pro hodnotu 2 se provede zarovnání na střed
 • 12. pro hodnotu 3 se provede zarovnání napravo
 • 13. návratová hodnota je stejná

Nové verze procedur už sice máme připravené, ale naše snažení ještě není na úspěšném konci. Už jenom z toho důvodu, že IJI hlásí spoustu chyb. Některé z nich je možné odstranit importem potřebných knihoven, ale určitě ne všechny. Hlavně chyby v posledních dvou procedurách mají souvislost s deklarací tabulky a jejích sloupců. Už bylo dříve řečeno, že všechny sloupce budou deklarovány úplně stejně (typ String) bez ohledu na jejich typ. Pro lepší přehled si sloupce také seřadíme:

@FXML private TableView<ObservableList<ObservableList>> table_Obce;
@FXML private TableColumn<ObservableList<String>, String> col_ID;
@FXML private TableColumn<ObservableList<String>, String> col_Ckraje;
@FXML private TableColumn<ObservableList<String>, String> col_Kraj;
@FXML private TableColumn<ObservableList<String>, String> col_COkresu;
@FXML private TableColumn<ObservableList<String>, String> col_Okres;
@FXML private TableColumn<ObservableList<String>, String> col_Obec;

Ani tohle ale ještě nevede k vítěznému závěru a IJI pořád tvrdošíjně lpí na chybách. Proto musíme do třídy samexam2 zkopírovat z předchozí verze třídy samexam1 jednak obě procedury na připojení k databázi a kontrolu úspěšnosti tohoto připojení (conDB, logOK) a také obě globální proměnné:

private Connection CONN = null;
private String host = "jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/fxguidedb";

K tomu musíme přidat ještě funkci pro formátování hodnot v desetinném tvaru:

public NumberFormat nform2 = new DecimalFormat("#,##0.00");

Toto je samozřejmě pouze jedna z možností a ukázka formátování. Obecně lze asi konstatovat, že výše uvedené obecné provedení dává tvůrcům a uživatelům poměrně dobré a jednoduché nástroje pro formátování výsledných datových sad dle jejich potřeb.

Poslední dvě změny, které musíme udělat, je vytvoření procedury pro volání všech výše uvedených funkcí a procedur a spuštění této procedury při otevření formuláře:

 private void showData() {
    final String query = "SELECT * FROM obce ORDER BY ckraje, cokresu;";    --1
    final ObservableList data = dataView(query, new Integer[]{1,0,1,0,1,1});    --2
    final TableColumn[] tc = new TableColumn[]{col_ID, col_Ckraje, col_Kraj, col_Cokresu, col_Okres, col_Obec}; --3
    initTableColumn(tc);    --4
    alignTableColumn(tc, new Integer[]{2,2,1,2,1,1});    --5
    table_Obce.setItems(data);   --6
  }

Řádků sice není příliš mnoho, ale přesto k nim přidáme krátký komentář:

 • 1. v definici dotazu bylo použito řazení dle čísel krajů a okresů
 • 2. datová sady pro zobrazení je deklarována pomocí předchozího dotazu a proměnné, kde je celkem 5 sloupců s deklarací požadovaného typu (formátu) zobrazení
 • 3. pole tabulkových sloupců je deklarováno pomocí proměnných z FXML
 • 4. inicializace sloupců tabulky je volaná pouze jedním příkazem
 • 5. zarovnání zobrazených hodnot v tabulce stačí volat také pouze jednou. jako parametry jsou použitá pole pro definici tabulkových sloupců a pole pro typ jejich zarovnání v zobrazované tabulce
 • 6. přiřazení darové sady příslušnému widgetu je pak opět stejné, jako v úvodním příkladu

Nyní už by měl být vše v pořádku, takže můžeme změny v kódu uložit a přeložit a spustit příslušnou aplikaci. Když si vybereme nově definovanou úlohu, tak uvidíme, že je vše v pořádku a dostaneme výsledek, který je viditelný na následujícím obrázku:

CS24_early

V příloze jsou také příslušné nové třídy: samExam2.fxmlsame­xam2.java.

V dnešním dílu jsme představili konkrétní obecnější řešení implementace a komentovali podrobněji celý kód. Konečně jsme si také ukázali kompletní obsah tabulky ukázkových dat. V příštím dílu se budeme věnovat pokročilejším funkcím PG jako jsou pohledy a uložené procedury. Samozřejmě si také ukážeme, jak tyto funkce využít v rámci aplikace JavaFX.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku