Hlavní navigace

Serializace a deserializace datových struktur v programovacím jazyce Go (2.část)

25. 2. 2020
Doba čtení: 56 minut

Sdílet

Popisem problematiky serializace datových struktur se budeme zabývat i dnes. Mj. si ukážeme, jakým způsobem lze BSON zapsaný v Go přečíst v Pythonu a jakou katastrofou mohou být při serializaci grafy obsahující cyklus.

Obsah

1. Serializace a deserializace datových struktur v programovacím jazyce Go (2.část)

2. Uložení jednoduchých datových typů do formátu gob

3. Serializace celých čísel bez znaménka

4. Serializace celých čísel se znaménkem

5. Uložení složitějších datových struktur – řezů celých čísel

6. Datové struktury s ukazateli – binární stromy

7. Serializace binárního stromu do formátu gob

8. Serializace a deserializace binárního stromu s využitím formátu gob

9. Serializace a deserializace binárního stromu s využitím formátu JSON

10. Serializace a deserializace binárního stromu s využitím formátu BSON

11. Porovnání velikosti výsledných souborů se serializovanými daty

12. Vektor obsahující hodnoty s plovoucí řádovou čárkou

13. Serializovaná struktura obsahující jediný atribut – dlouhý řetězec

14. Serializovaný strom s 255 uzly

15. Výsledek porovnání, vliv komprimace dat

16. Problematika serializace grafových struktur

17. Graf po deserialiaci

18. Cyklus v datových strukturách (grafu atd.)

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Serializace a deserializace datových struktur v programovacím jazyce Go (2.část)

V dnešní části seriálu o programovacím jazyce Go budeme pokračovat v popisu problematiky, které jsme se začali zabývat minule. Připomeňme si, že se jedná o serializaci i deserializaci datových struktur. Jedná se o velmi často používanou operaci, neboť mnohdy je nutné datové struktury ukládat (ať již do běžných souborů, nebo do (post)relačních databází) a taktéž přenášet. Přes serializaci a deserializaci datových struktur lze poměrně jednoduše realizovat i vzdálené volání procedur neboli RPC (Remote Procedure Call) (použít lze i balíček net/rpc, popř. v případě potřeby složitější mechanismy). Dnes se naposledy budeme zabývat použitím binárního formátu BSON i nativního formátu jazyka Go – gob. Navíc provedeme porovnání velikosti souborů se serializovanými daty, protože právě snahy o zmenšení objemu dat vedou k používání binárních formátů oproti formátům textovým (další snahou je snížení doby serializace a deserializace).

Poznámka: při serializaci složitějších datových struktur, například grafů, může docházet k některých neočekávaným situacím. I na ty v dnešním článku upozorníme.

2. Uložení jednoduchých datových typů do formátu gob

Už minule jsme se zmínili o formátu gob neboli Go Object(s). Jak již z názvu tohoto formátu vyplývá, je primárně určen pro použití v programovacím jazyku Go pro serializaci a deserializaci prakticky libovolné datové struktury popř. struktur, které mohou být propojeny přes reference (neboli ukazatele). Zajímavé je, jak jsou serializovány celočíselné hodnoty – zde nezáleží na použitém datovém typu (int8, int16, int32, int64 atd.), ale na velikosti ukládané konstanty. V dnešním prvním demonstračním příkladu si toto chování ověříme, neboť budeme provádět serializaci hodnot různých typů (tedy i bitové šířky):

var b bool = true
var x uint8 = 42
var y uint16 = 42
var z uint32 = 42

Demonstrační příklad, v němž je serializace provedena (lokálně do bufferu) může vypadat následovně:

package main
 
import (
    "bytes"
    "encoding/gob"
    "encoding/hex"
    "fmt"
)
 
func encodeAndDecode(msg string, value interface{}) {
    var buffer bytes.Buffer
    encoder := gob.NewEncoder(&buffer)
 
    err := encoder.Encode(value)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    } else {
        content := buffer.Bytes()
        fmt.Printf("%s value encoded into %d bytes\n", msg, len(content))
        encoded := hex.EncodeToString(content)
        fmt.Println(encoded)
    }
}
 
func main() {
    var b bool = true
    encodeAndDecode("Boolean", b)
 
    var x uint8 = 42
    encodeAndDecode("Uint8", x)
 
    var y uint16 = 42
    encodeAndDecode("Uint16", y)
 
    var z uint32 = 42
    encodeAndDecode("Uint32", z)
}

Z výsledků je patrné, že nezávisle na velikosti datové struktury jsou data serializována do stejně dlouhé sekvence, zde konkrétně do čtyř bajtů. První bajt obsahuje délku sekvence (3 bajty), další typ, poté index v rámci datové pseudostruktury a konečně následuje ukládaná hodnota:

Boolean value encoded into 4 bytes
03020001
Uint8 value encoded into 4 bytes
0306002a
Uint16 value encoded into 4 bytes
0306002a
Uint32 value encoded into 4 bytes
0306002a

3. Serializace celých čísel bez znaménka

S celými čísly se při použití formátu gob pracuje podobně jako s celočíselnými konstantami. Jedná se o abstraktní typ bez explicitní specifikace velikosti, protože velikost čísla (v bajtech) je odvozena od jeho konkrétní hodnoty a nikoli od datového typu. Způsob uložení je přitom následující:

 • Pokud je hodnota menší než 128, je přímo uložena jako jeden bajt dogobu.
 • U větší hodnoty je zjištěn počet potřebných bajtů. Následně je tento počet uložen do gobu v negované podobě (aby se nespletl s malým číslem) a poté je uložena sekvence bajtů představující ono číslo (v pořadí big endian).

Příkladem může být hodnota 256, která je uložena do sekvence bajtů FE 01 00

Ukažme si nyní způsob uložení hodnot, které „překlenují“ celý 64bitový prostor datového typu uint64:

var value uint64 = 1
for i := 0; i < 64; i++ {
    encodeAndDecodeUint(value)
    value <<= 1
}

Realizace demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "bytes"
    "encoding/gob"
    "encoding/hex"
    "fmt"
)
 
func encodeAndDecodeUint(value uint64) {
    var buffer bytes.Buffer
    encoder := gob.NewEncoder(&buffer)
 
    err := encoder.Encode(value)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    } else {
        content := buffer.Bytes()
        fmt.Printf("%20d value encoded into %d bytes: ", value, len(content))
        encoded := hex.EncodeToString(content)
        fmt.Println(encoded)
    }
}
 
func main() {
    var value uint64 = 1
    for i := 0; i < 64; i++ {
        encodeAndDecodeUint(value)
        value <<= 1
    }
}

Z výsledků je patrné, jak se postupně se zvyšující se hodnotou mění i počet potřebných bajtů:

          1 value encoded into 4 bytes: 03060001
          2 value encoded into 4 bytes: 03060002
          4 value encoded into 4 bytes: 03060004
          8 value encoded into 4 bytes: 03060008
         16 value encoded into 4 bytes: 03060010
         32 value encoded into 4 bytes: 03060020
         64 value encoded into 4 bytes: 03060040
         128 value encoded into 5 bytes: 040600ff80
         256 value encoded into 6 bytes: 050600fe0100
         512 value encoded into 6 bytes: 050600fe0200
        1024 value encoded into 6 bytes: 050600fe0400
        2048 value encoded into 6 bytes: 050600fe0800
        4096 value encoded into 6 bytes: 050600fe1000
        8192 value encoded into 6 bytes: 050600fe2000
        16384 value encoded into 6 bytes: 050600fe4000
        32768 value encoded into 6 bytes: 050600fe8000
        65536 value encoded into 7 bytes: 060600fd010000
       131072 value encoded into 7 bytes: 060600fd020000
       262144 value encoded into 7 bytes: 060600fd040000
       524288 value encoded into 7 bytes: 060600fd080000
       1048576 value encoded into 7 bytes: 060600fd100000
       2097152 value encoded into 7 bytes: 060600fd200000
       4194304 value encoded into 7 bytes: 060600fd400000
       8388608 value encoded into 7 bytes: 060600fd800000
      16777216 value encoded into 8 bytes: 070600fc01000000
      33554432 value encoded into 8 bytes: 070600fc02000000
      67108864 value encoded into 8 bytes: 070600fc04000000
      134217728 value encoded into 8 bytes: 070600fc08000000
      268435456 value encoded into 8 bytes: 070600fc10000000
      536870912 value encoded into 8 bytes: 070600fc20000000
     1073741824 value encoded into 8 bytes: 070600fc40000000
     2147483648 value encoded into 8 bytes: 070600fc80000000
     4294967296 value encoded into 9 bytes: 080600fb0100000000
     8589934592 value encoded into 9 bytes: 080600fb0200000000
     17179869184 value encoded into 9 bytes: 080600fb0400000000
     34359738368 value encoded into 9 bytes: 080600fb0800000000
     68719476736 value encoded into 9 bytes: 080600fb1000000000
    137438953472 value encoded into 9 bytes: 080600fb2000000000
    274877906944 value encoded into 9 bytes: 080600fb4000000000
    549755813888 value encoded into 9 bytes: 080600fb8000000000
    1099511627776 value encoded into 10 bytes: 090600fa010000000000
    2199023255552 value encoded into 10 bytes: 090600fa020000000000
    4398046511104 value encoded into 10 bytes: 090600fa040000000000
    8796093022208 value encoded into 10 bytes: 090600fa080000000000
   17592186044416 value encoded into 10 bytes: 090600fa100000000000
   35184372088832 value encoded into 10 bytes: 090600fa200000000000
   70368744177664 value encoded into 10 bytes: 090600fa400000000000
   140737488355328 value encoded into 10 bytes: 090600fa800000000000
   281474976710656 value encoded into 11 bytes: 0a0600f901000000000000
   562949953421312 value encoded into 11 bytes: 0a0600f902000000000000
  1125899906842624 value encoded into 11 bytes: 0a0600f904000000000000
  2251799813685248 value encoded into 11 bytes: 0a0600f908000000000000
  4503599627370496 value encoded into 11 bytes: 0a0600f910000000000000
  9007199254740992 value encoded into 11 bytes: 0a0600f920000000000000
  18014398509481984 value encoded into 11 bytes: 0a0600f940000000000000
  36028797018963968 value encoded into 11 bytes: 0a0600f980000000000000
  72057594037927936 value encoded into 12 bytes: 0b0600f80100000000000000
 144115188075855872 value encoded into 12 bytes: 0b0600f80200000000000000
 288230376151711744 value encoded into 12 bytes: 0b0600f80400000000000000
 576460752303423488 value encoded into 12 bytes: 0b0600f80800000000000000
 1152921504606846976 value encoded into 12 bytes: 0b0600f81000000000000000
 2305843009213693952 value encoded into 12 bytes: 0b0600f82000000000000000
 4611686018427387904 value encoded into 12 bytes: 0b0600f84000000000000000
 9223372036854775808 value encoded into 12 bytes: 0b0600f88000000000000000
Poznámka: v nejhorším případě je použito dvanáct bajtů, protože musíme započítat celkovou délku (jeden bajt), typ (druhý bajt), index v rámci datové pseudostruktury (třetí bajt), negovanou šířku čísla (čtvrtý bajt) a následně osm bajtů s vlastní hodnotou.

4. Serializace celých čísel se znaménkem

Podobným způsobem, tedy s proměnnou bajtovou šířkou, jsou serializovány i hodnoty se znaménkem. Bude se pochopitelně lišit datový typ položky (druhý bajt) i samotné kódování, kde poslední bit (s nejnižší vahou) nese hodnotu znaménka. Opět si toto chování ověřme na demonstračním příkladu:

package main
 
import (
    "bytes"
    "encoding/gob"
    "encoding/hex"
    "fmt"
)
 
func encodeAndDecodeInt(value int64) {
    var buffer bytes.Buffer
    encoder := gob.NewEncoder(&buffer)
 
    err := encoder.Encode(value)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    } else {
        content := buffer.Bytes()
        fmt.Printf("%20d value encoded into %d bytes: ", value, len(content))
        encoded := hex.EncodeToString(content)
        fmt.Println(encoded)
    }
}
 
func main() {
    var value int64 = -1
    for i := 0; i < 63; i++ {
        encodeAndDecodeInt(value)
        value <<= 1
    }
}

Výsledky budou v tomto případě vypadat podobně jako u demonstračního příkladu popsaného v předchozí kapitole:

         -1 value encoded into 4 bytes: 03040001
         -2 value encoded into 4 bytes: 03040003
         -4 value encoded into 4 bytes: 03040007
         -8 value encoded into 4 bytes: 0304000f
         -16 value encoded into 4 bytes: 0304001f
         -32 value encoded into 4 bytes: 0304003f
         -64 value encoded into 4 bytes: 0304007f
        -128 value encoded into 5 bytes: 040400ffff
        -256 value encoded into 6 bytes: 050400fe01ff
        -512 value encoded into 6 bytes: 050400fe03ff
        -1024 value encoded into 6 bytes: 050400fe07ff
        -2048 value encoded into 6 bytes: 050400fe0fff
        -4096 value encoded into 6 bytes: 050400fe1fff
        -8192 value encoded into 6 bytes: 050400fe3fff
       -16384 value encoded into 6 bytes: 050400fe7fff
       -32768 value encoded into 6 bytes: 050400feffff
       -65536 value encoded into 7 bytes: 060400fd01ffff
       -131072 value encoded into 7 bytes: 060400fd03ffff
       -262144 value encoded into 7 bytes: 060400fd07ffff
       -524288 value encoded into 7 bytes: 060400fd0fffff
      -1048576 value encoded into 7 bytes: 060400fd1fffff
      -2097152 value encoded into 7 bytes: 060400fd3fffff
      -4194304 value encoded into 7 bytes: 060400fd7fffff
      -8388608 value encoded into 7 bytes: 060400fdffffff
      -16777216 value encoded into 8 bytes: 070400fc01ffffff
      -33554432 value encoded into 8 bytes: 070400fc03ffffff
      -67108864 value encoded into 8 bytes: 070400fc07ffffff
     -134217728 value encoded into 8 bytes: 070400fc0fffffff
     -268435456 value encoded into 8 bytes: 070400fc1fffffff
     -536870912 value encoded into 8 bytes: 070400fc3fffffff
     -1073741824 value encoded into 8 bytes: 070400fc7fffffff
     -2147483648 value encoded into 8 bytes: 070400fcffffffff
     -4294967296 value encoded into 9 bytes: 080400fb01ffffffff
     -8589934592 value encoded into 9 bytes: 080400fb03ffffffff
    -17179869184 value encoded into 9 bytes: 080400fb07ffffffff
    -34359738368 value encoded into 9 bytes: 080400fb0fffffffff
    -68719476736 value encoded into 9 bytes: 080400fb1fffffffff
    -137438953472 value encoded into 9 bytes: 080400fb3fffffffff
    -274877906944 value encoded into 9 bytes: 080400fb7fffffffff
    -549755813888 value encoded into 9 bytes: 080400fbffffffffff
   -1099511627776 value encoded into 10 bytes: 090400fa01ffffffffff
   -2199023255552 value encoded into 10 bytes: 090400fa03ffffffffff
   -4398046511104 value encoded into 10 bytes: 090400fa07ffffffffff
   -8796093022208 value encoded into 10 bytes: 090400fa0fffffffffff
   -17592186044416 value encoded into 10 bytes: 090400fa1fffffffffff
   -35184372088832 value encoded into 10 bytes: 090400fa3fffffffffff
   -70368744177664 value encoded into 10 bytes: 090400fa7fffffffffff
  -140737488355328 value encoded into 10 bytes: 090400faffffffffffff
  -281474976710656 value encoded into 11 bytes: 0a0400f901ffffffffffff
  -562949953421312 value encoded into 11 bytes: 0a0400f903ffffffffffff
  -1125899906842624 value encoded into 11 bytes: 0a0400f907ffffffffffff
  -2251799813685248 value encoded into 11 bytes: 0a0400f90fffffffffffff
  -4503599627370496 value encoded into 11 bytes: 0a0400f91fffffffffffff
  -9007199254740992 value encoded into 11 bytes: 0a0400f93fffffffffffff
 -18014398509481984 value encoded into 11 bytes: 0a0400f97fffffffffffff
 -36028797018963968 value encoded into 11 bytes: 0a0400f9ffffffffffffff
 -72057594037927936 value encoded into 12 bytes: 0b0400f801ffffffffffffff
 -144115188075855872 value encoded into 12 bytes: 0b0400f803ffffffffffffff
 -288230376151711744 value encoded into 12 bytes: 0b0400f807ffffffffffffff
 -576460752303423488 value encoded into 12 bytes: 0b0400f80fffffffffffffff
-1152921504606846976 value encoded into 12 bytes: 0b0400f81fffffffffffffff
-2305843009213693952 value encoded into 12 bytes: 0b0400f83fffffffffffffff
-4611686018427387904 value encoded into 12 bytes: 0b0400f87fffffffffffffff
Poznámka: povšimněte si, jak jsou záporná čísla ukládána – poslední bit vždy obsahuje znaménko.

5. Uložení složitějších datových struktur – řezů celých čísel

Velmi často se setkáme s potřebou uložení mnohdy velmi dlouhých řezů s celočíselnými hodnotami popř. hodnotami typu float32 a float64. Samotný řez je přitom přenesen relativně komplikovaným způsobem – jako explicitně popsaný datový typ s délkou a vlastními daty. Konkrétní chování si opět můžeme ukázat na příkladu, nyní na následujících řezech, které jsou sice stejného typu, ovšem liší se počtem položek i jejich rozsahem:

values1 := []int64{}
values2 := []int64{1, 2, 3, 4}
values3 := []int64{1, 2, 3, 4, 5}
values4 := []int64{1000000, 2000000, 3000000, 4000000}

Výsledek bude po spuštění tohoto demonstračního příkladu vypadat následovně:

Slice with 0 values encoded into 18 bytes: 0cff81020102ff82000104000004ff820000
Slice with 4 values encoded into 22 bytes: 0cff81020102ff82000104000008ff82000402040608
Slice with 5 values encoded into 23 bytes: 0cff81020102ff82000104000009ff820005020406080a
Slice with 4 values encoded into 34 bytes: 0cff81020102ff82000104000014ff820004fd1e8480fd3d0900fd5b8d80fd7a1200

Povšimněte si naprosto stejného prefixu u všech čtyř řezů (13 bajtů):

0cff81020102ff820001040000

Liší se obsah řezu, tedy jeho délka (v bajtech), počet položek a jejich konkrétní hodnoty zakódované způsobem popsaným v předchozích dvou kapitolách.

Poznámka: přeneseny jsou i nulové hodnoty, na rozdíl od situace, kdy se jedná o nulovou hodnotu primitivního datového typu.

Úplný zdrojový kód takto připraveného demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "bytes"
    "encoding/gob"
    "encoding/hex"
    "fmt"
)
 
func encodeAndDecodeSliceOfInts(values []int64) {
    var buffer bytes.Buffer
    encoder := gob.NewEncoder(&buffer)
 
    err := encoder.Encode(values)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    } else {
        content := buffer.Bytes()
        fmt.Printf("Slice with %d values encoded into %d bytes: ", len(values), len(content))
        encoded := hex.EncodeToString(content)
        fmt.Println(encoded)
    }
}
 
func main() {
    values1 := []int64{}
    encodeAndDecodeSliceOfInts(values1)
 
    values2 := []int64{1, 2, 3, 4}
    encodeAndDecodeSliceOfInts(values2)
 
    values3 := []int64{1, 2, 3, 4, 5}
    encodeAndDecodeSliceOfInts(values3)
 
    values4 := []int64{1000000, 2000000, 3000000, 4000000}
    encodeAndDecodeSliceOfInts(values4)
}

6. Datové struktury s ukazateli – binární stromy

Už v předchozím textu jsme si řekli, že do formátu gob lze ukládat i datové struktury obsahující ukazatele. Ukažme si tuto velmi užitečnou vlastnost na velmi známé datové struktuře založené na ukazatelích. Jedná se o binární stromy (binary tree), konkrétně o binární stromy, do nichž se prvky ukládají takovým způsobem, aby se u vyváženého stromu zajistilo vyhledání prvku v logaritmickém čase (binary search tree). Dále uvedená implementace binárních stromů je podrobněji popsána v článku Go Data Structures: Binary Search Tree. Uzel je popsán strukturou Node, vlastní uložená hodnota pak datovým typem Item:

type Item int
 
type Node struct {
    value Item
    left *Node
    right *Node
}
 
type BinaryTree struct {
    root *Node
}

Důležitá je metoda Insert, která společně s pomocnou funkcí insertNode zajistí vložení nového uzlu do stromu na správné místo (uzly nalevo obsahují menší hodnotu, uzly napravo hodnotu větší):

func (bt *BinaryTree) Insert(value Item) {
    node := &Node{value, nil, nil}
    if bt.root == nil {
        bt.root = node
    } else {
        insertNode(bt.root, node)
    }
}
 
func insertNode(node, newNode *Node) {
    if newNode.value < node.value {
        if node.left == nil {
            node.left = newNode
        } else {
            insertNode(node.left, newNode)
        }
    } else {
        if node.right == nil {
            node.right = newNode
        } else {
            insertNode(node.right, newNode)
        }
    }
}
Poznámka: povšimněte si, jak je implementace v Go jednoduchá například v porovnání s céčkovou implementací – jednoduchost je zajištěna automatickým správcem paměti, kdy se nemusíme starat o alokaci a dealokaci celé struktury binárního stromu.

7. Serializace binárního stromu do formátu gob

Samozřejmě nám nic nebrání pokusit se o serializaci binárního stromu do formátu gob. Pokusíme se nejprve o zobrazení serializovaných dat v hexadecimálním tvaru i o uložení bufferu do externího souboru:

func encodeAndDecodeBinaryTree(bt BinaryTree) {
    var buffer bytes.Buffer
    encoder := gob.NewEncoder(&buffer)
 
    err := encoder.Encode(bt)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    } else {
        content := buffer.Bytes()
        fmt.Printf("Binary tree encoded into %d bytes: ", len(content))
        encoded := hex.EncodeToString(content)
        fmt.Println(encoded)
 
        err = ioutil.WriteFile("tree1.gob", content, 0644)
        if err != nil {
            fmt.Println(err)
        } else {
            fmt.Println("And stored into file")
        }
    }
}

Celý zdrojový soubor vypadá následovně:

package main
 
import (
    "bytes"
    "encoding/gob"
    "encoding/hex"
    "fmt"
    "io/ioutil"
)
 
type Item int
 
type Node struct {
    value Item
    left *Node
    right *Node
}
 
type BinaryTree struct {
    root *Node
}
 
func (bt *BinaryTree) Insert(value Item) {
    node := &Node{value, nil, nil}
    if bt.root == nil {
        bt.root = node
    } else {
        insertNode(bt.root, node)
    }
}
 
func insertNode(node, newNode *Node) {
    if newNode.value < node.value {
        if node.left == nil {
            node.left = newNode
        } else {
            insertNode(node.left, newNode)
        }
    } else {
        if node.right == nil {
            node.right = newNode
        } else {
            insertNode(node.right, newNode)
        }
    }
}
 
func encodeAndDecodeBinaryTree(bt BinaryTree) {
    var buffer bytes.Buffer
    encoder := gob.NewEncoder(&buffer)
 
    err := encoder.Encode(bt)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    } else {
        content := buffer.Bytes()
        fmt.Printf("Binary tree encoded into %d bytes: ", len(content))
        encoded := hex.EncodeToString(content)
        fmt.Println(encoded)
 
        err = ioutil.WriteFile("tree1.gob", content, 0644)
        if err != nil {
            fmt.Println(err)
        } else {
            fmt.Println("And stored into file")
        }
    }
}
 
func main() {
    var bt BinaryTree
    bt.Insert(5)
    bt.Insert(3)
    bt.Insert(7)
    bt.Insert(1)
    bt.Insert(4)
    bt.Insert(6)
    bt.Insert(8)
    bt.Insert(9)
    bt.Insert(10)
    bt.Insert(0)
 
    encodeAndDecodeBinaryTree(bt)
}

Při pokusu o serializaci však dojde k chybě způsobené tím, že žádný prvek struktury nezačíná velkým písmenem a není ho tedy možné exportovat:

gob: type main.BinaryTree has no exported fields

Úprava je snadná – pouze změníme jména všech prvků ve struktuře Node a BinaryTree:

package main
 
import (
    "bytes"
    "encoding/gob"
    "encoding/hex"
    "fmt"
    "io/ioutil"
)
 
type Item int
 
type Node struct {
    Value Item
    Left *Node
    Right *Node
}
 
type BinaryTree struct {
    Root *Node
}
 
func (bt *BinaryTree) Insert(value Item) {
    node := &Node{value, nil, nil}
    if bt.Root == nil {
        bt.Root = node
    } else {
        insertNode(bt.Root, node)
    }
}
 
func insertNode(node, newNode *Node) {
    if newNode.Value < node.Value {
        if node.Left == nil {
            node.Left = newNode
        } else {
            insertNode(node.Left, newNode)
        }
    } else {
        if node.Right == nil {
            node.Right = newNode
        } else {
            insertNode(node.Right, newNode)
        }
    }
}
 
func encodeAndDecodeBinaryTree(bt BinaryTree) {
    var buffer bytes.Buffer
    encoder := gob.NewEncoder(&buffer)
 
    err := encoder.Encode(bt)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    } else {
        content := buffer.Bytes()
        fmt.Printf("Binary tree encoded into %d bytes: ", len(content))
        encoded := hex.EncodeToString(content)
        fmt.Println(encoded)
 
        err = ioutil.WriteFile("tree1.gob", content, 0644)
        if err != nil {
            fmt.Println(err)
        } else {
            fmt.Println("And stored into file")
        }
    }
}
 
func main() {
    var bt BinaryTree
    bt.Insert(5)
    bt.Insert(3)
    bt.Insert(7)
    bt.Insert(1)
    bt.Insert(4)
    bt.Insert(6)
    bt.Insert(8)
    bt.Insert(9)
    bt.Insert(10)
    bt.Insert(0)
 
    encodeAndDecodeBinaryTree(bt)
}

Nyní již bude možné strom vytvořit, výsledek bude mít délku pouze 127 bajtů, což je relativně málo (jak uvidíme dále):

Binary tree encoded into 127 bytes: 22ff810301010a42696e6172795472656501ff820001010104526f6f7401ff8400000031ff83030101044e6f646501ff84000103010556616c756501040001044c65667401ff84000105526967687401ff8400000029ff8201010a010106010102010000010108000001010e01010c00010110020112020114000000000000
And stored into file

8. Serializace a deserializace binárního stromu s využitím formátu gob

Nyní již máme k dispozici všechny potřebné informace nutné pro serializaci stromu do formátu gob a k jeho opětovné deserializaci. Strukturu binárního stromu zobrazíme touto pomocnou funkcí (ta zobrazuje strom „naležato“, což je implementačně jednodušší):

func printTree(node *Node, level int) {
    if node != nil {
        format := ""
        for i := 0; i < level; i++ {
            format += "    "
        }
        format += "---[ "
        level++
        printTree(node.Left, level)
        fmt.Printf(format+"%d\n", node.Value)
        printTree(node.Right, level)
    }
}

Implementace serializace a opětovné deserializace vypadá následovně:

package main
 
import (
    "bytes"
    "encoding/gob"
    "fmt"
    "io/ioutil"
)
 
type Item int
 
type Node struct {
    Value Item
    Left *Node
    Right *Node
}
 
type BinaryTree struct {
    Root *Node
}
 
func (bt *BinaryTree) Insert(value Item) {
    node := &Node{value, nil, nil}
    if bt.Root == nil {
        bt.Root = node
    } else {
        insertNode(bt.Root, node)
    }
}
 
func insertNode(node, newNode *Node) {
    if newNode.Value < node.Value {
        if node.Left == nil {
            node.Left = newNode
        } else {
            insertNode(node.Left, newNode)
        }
    } else {
        if node.Right == nil {
            node.Right = newNode
        } else {
            insertNode(node.Right, newNode)
        }
    }
}
 
func printTree(node *Node, level int) {
    if node != nil {
        format := ""
        for i := 0; i < level; i++ {
            format += "    "
        }
        format += "---[ "
        level++
        printTree(node.Left, level)
        fmt.Printf(format+"%d\n", node.Value)
        printTree(node.Right, level)
    }
}
 
func encodeBinaryTree(bt BinaryTree) (bytes.Buffer, error) {
    var buffer bytes.Buffer
    encoder := gob.NewEncoder(&buffer)
 
    err := encoder.Encode(bt)
    if err != nil {
        return buffer, err
    } else {
        return buffer, nil
    }
}
 
func decodeBinaryTree(encodedTree bytes.Buffer) (BinaryTree, error) {
    var newTree BinaryTree
    decoder := gob.NewDecoder(&encodedTree)
    err := decoder.Decode(&newTree)
    return newTree, err
}
 
func saveBinaryTree(encodedTree bytes.Buffer, filename string) {
    err := ioutil.WriteFile(filename, encodedTree.Bytes(), 0644)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    } else {
        fmt.Println("Stored into file\n")
    }
}
 
func main() {
    var bt BinaryTree
    bt.Insert(5)
    bt.Insert(3)
    bt.Insert(7)
    bt.Insert(1)
    bt.Insert(4)
    bt.Insert(6)
    bt.Insert(8)
    bt.Insert(9)
    bt.Insert(10)
    bt.Insert(0)
 
    printTree(bt.Root, 0)
 
    encodedTree, err := encodeBinaryTree(bt)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
 
    fmt.Println("\nBuffer with encoded tree: ", encodedTree.Len(), "\n")
 
    saveBinaryTree(encodedTree, "tree2.gob")
 
    decodedTree, err := decodeBinaryTree(encodedTree)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    } else {
        printTree(decodedTree.Root, 0)
    }
}

Výsledek po spuštění naznačuje, že jsme vše provedli korektně:

           ---[ 0
       ---[ 1
    ---[ 3
       ---[ 4
---[ 5
       ---[ 6
    ---[ 7
       ---[ 8
           ---[ 9
              ---[ 10
 
Buffer with encoded tree: 127
 
Stored into file
 
           ---[ 0
       ---[ 1
    ---[ 3
       ---[ 4
---[ 5
       ---[ 6
    ---[ 7
       ---[ 8
           ---[ 9
              ---[ 10

9. Serializace a deserializace binárního stromu s využitím formátu JSON

Na binární strom (popř. i na lineárně vázaný seznam) se můžeme dívat i jinak, než na klasický orientovaný graf. Uzel stromu může obsahovat dva přímo navázané synovské uzly (poduzly), což mj. znamená, že jak strom, tak i seznam je s určitými problémy reprezentovatelný i ve formátu JSON a XML. Tyto formáty sice neumožňují používat ukazatele (v XML teoreticky ano, ale komplikovaně), ovšem na druhou stranu dokážou strom uložit jako jediný kořenový uzel, který obsahuje dva poduzly, jež mohou rekurzivně obsahovat další dva poduzly atd. Serializace stromu do JSONu je tedy možná, na rozdíl od jiných typů grafů (s kružnicí, s více cestami mezi uzly atd.). Můžeme se o tom snadno přesvědčit:

package main
 
import (
    "encoding/json"
    "fmt"
    "io/ioutil"
)
 
type Item int
 
type Node struct {
    Value Item
    Left *Node
    Right *Node
}
 
type BinaryTree struct {
    Root *Node
}
 
func (bt *BinaryTree) Insert(value Item) {
    node := &Node{value, nil, nil}
    if bt.Root == nil {
        bt.Root = node
    } else {
        insertNode(bt.Root, node)
    }
}
 
func insertNode(node, newNode *Node) {
    if newNode.Value < node.Value {
        if node.Left == nil {
            node.Left = newNode
        } else {
            insertNode(node.Left, newNode)
        }
    } else {
        if node.Right == nil {
            node.Right = newNode
        } else {
            insertNode(node.Right, newNode)
        }
    }
}
 
func printTree(node *Node, level int) {
    if node != nil {
        format := ""
        for i := 0; i < level; i++ {
            format += "    "
        }
        format += "---[ "
        level++
        printTree(node.Left, level)
        fmt.Printf(format+"%d\n", node.Value)
        printTree(node.Right, level)
    }
}
 
func encodeBinaryTree(bt BinaryTree) ([]byte, error) {
    jsonOutput, err := json.Marshal(bt)

    if err != nil {
        return jsonOutput, err
    } else {
        return jsonOutput, nil
    }
}
 
func decodeBinaryTree(encodedTree []byte) (BinaryTree, error) {
    var newTree BinaryTree
    err := json.Unmarshal(encodedTree, &newTree)
    return newTree, err
}
 
func saveBinaryTree(encodedTree []byte, filename string) {
    err := ioutil.WriteFile(filename, encodedTree, 0644)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    } else {
        fmt.Println("Stored into file\n")
    }
}
 
func main() {
    var bt BinaryTree
    bt.Insert(5)
    bt.Insert(3)
    bt.Insert(7)
    bt.Insert(1)
    bt.Insert(4)
    bt.Insert(6)
    bt.Insert(8)
    bt.Insert(9)
    bt.Insert(10)
    bt.Insert(0)
 
    printTree(bt.Root, 0)
 
    encodedTree, err := encodeBinaryTree(bt)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
 
    fmt.Println("\nBuffer with encoded tree: ", len(encodedTree), "\n")
 
    saveBinaryTree(encodedTree, "tree.json")
 
    decodedTree, err := decodeBinaryTree(encodedTree)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    } else {
        printTree(decodedTree.Root, 0)
    }
}

Test funkčnosti předchozího příkladu:

           ---[ 0
       ---[ 1
    ---[ 3
       ---[ 4
---[ 5
       ---[ 6
    ---[ 7
       ---[ 8
           ---[ 9
              ---[ 10
 
Buffer with encoded tree: 334
 
Stored into file
 
           ---[ 0
       ---[ 1
    ---[ 3
       ---[ 4
---[ 5
       ---[ 6
    ---[ 7
       ---[ 8
           ---[ 9
              ---[ 10

10. Serializace a deserializace binárního stromu s využitím formátu BSON

Prakticky naprosto stejným způsobem můžeme provést serializaci a deserializaci binárního stromu do binárního formátu BSON, s nímž jsme se seznámili v předchozí části tohoto seriálu. Podobnost dále uvedeného příkladu s příkladem z deváté kapitoly není náhodná – rozhraní knihoven encoding/json a gopkg.in/mgo.v2/bson je z pohledu vývojáře takřka totožné:

package main
 
import (
    "fmt"
    "gopkg.in/mgo.v2/bson"
    "io/ioutil"
)
 
type Item int
 
type Node struct {
    Value Item
    Left *Node
    Right *Node
}
 
type BinaryTree struct {
    Root *Node
}
 
func (bt *BinaryTree) Insert(value Item) {
    node := &Node{value, nil, nil}
    if bt.Root == nil {
        bt.Root = node
    } else {
        insertNode(bt.Root, node)
    }
}
 
func insertNode(node, newNode *Node) {
    if newNode.Value < node.Value {
        if node.Left == nil {
            node.Left = newNode
        } else {
            insertNode(node.Left, newNode)
        }
    } else {
        if node.Right == nil {
            node.Right = newNode
        } else {
            insertNode(node.Right, newNode)
        }
    }
}
 
func printTree(node *Node, level int) {
    if node != nil {
        format := ""
        for i := 0; i < level; i++ {
            format += "    "
        }
        format += "---[ "
        level++
        printTree(node.Left, level)
        fmt.Printf(format+"%d\n", node.Value)
        printTree(node.Right, level)
    }
}
 
func encodeBinaryTree(bt BinaryTree) ([]byte, error) {
    bsonOutput, err := bson.Marshal(bt)

    if err != nil {
        return bsonOutput, err
    } else {
        return bsonOutput, nil
    }
}
 
func decodeBinaryTree(encodedTree []byte) (BinaryTree, error) {
    var newTree BinaryTree
    err := bson.Unmarshal(encodedTree, &newTree)
    return newTree, err
}
 
func saveBinaryTree(encodedTree []byte, filename string) {
    err := ioutil.WriteFile(filename, encodedTree, 0644)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    } else {
        fmt.Println("Stored into file\n")
    }
}
 
func main() {
    var bt BinaryTree
    bt.Insert(5)
    bt.Insert(3)
    bt.Insert(7)
    bt.Insert(1)
    bt.Insert(4)
    bt.Insert(6)
    bt.Insert(8)
    bt.Insert(9)
    bt.Insert(10)
    bt.Insert(0)
 
    printTree(bt.Root, 0)
 
    encodedTree, err := encodeBinaryTree(bt)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
 
    fmt.Println("\nBuffer with encoded tree: ", len(encodedTree), "\n")
 
    saveBinaryTree(encodedTree, "tree.bson")
 
    decodedTree, err := decodeBinaryTree(encodedTree)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    } else {
        printTree(decodedTree.Root, 0)
    }
}

Výsledek běhu tohoto příkladu:

           ---[ 0
       ---[ 1
    ---[ 3
       ---[ 4
---[ 5
       ---[ 6
    ---[ 7
       ---[ 8
           ---[ 9
              ---[ 10
 
Buffer with encoded tree: 301
 
Stored into file
 
           ---[ 0
       ---[ 1
    ---[ 3
       ---[ 4
---[ 5
       ---[ 6
    ---[ 7
       ---[ 8
           ---[ 9
              ---[ 10

Pro zajímavost si vyzkoušejme soubor vytvořený předchozím příkladem načíst do skriptu naprogramovaného v Pythonu s použitím knihovny BSON, jejíž zdrojové kódy lze nalézt na adrese https://github.com/py-bson/bson. Nejprve knihovnu BSON nainstalujeme pomocí nástroje pip:

$ pip3 install --user bson
 
Downloading/unpacking bson
 Downloading bson-0.5.9.tar.gz
 Running setup.py (path:/tmp/ramdisk/pip_build_tester/bson/setup.py) egg_info for package bson
 
Downloading/unpacking python-dateutil>=2.4.0 (from bson)
 Downloading python_dateutil-2.8.1-py2.py3-none-any.whl (227kB): 227kB downloaded
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six>=1.9.0 in ./.local/lib/python3.4/site-packages (from bson)
Installing collected packages: bson, python-dateutil
 Running setup.py install for bson
 
Successfully installed bson python-dateutil
Cleaning up...

První skript pro načtení serializovaného stromu používá pro zobrazení metodu PrettyPrinter.pprint:

import pprint
import bson
 
with open("tree.bson", "rb") as fin:
  content = fin.read()
  binary_tree = bson.loads(content)
  pp = pprint.PrettyPrinter(indent=4)
  pp.pprint(binary_tree)

Výsledek je ovšem poněkud nečitelný:

{  'root': {  'left': {  'left': {  'left': {  'left': None,
                          'right': None,
                          'value': 0},
                    'right': None,
                    'value': 1},
              'right': {  'left': None,
                     'right': None,
                     'value': 4},
              'value': 3},
        'right': {  'left': {  'left': None,
                     'right': None,
                     'value': 6},
               'right': {  'left': None,
                     'right': {  'left': None,
                            'right': {  'left': None,
                                  'right': None,
                                  'value': 10},
                            'value': 9},
                     'value': 8},
               'value': 7},
        'value': 5}}

Z tohoto důvodu funkci printTree, kterou jsme již implementovali v jazyce Go, přepíšeme do Pythonu a použijeme ji pro vypsání obsahu deserializovaného stromu:

import bson
 
def printTree(node, level):
  if node is not None:
    format = level * "    "
    format += "---[ "
    level += 1
    printTree(node["left"], level)
    print(format+str(node["value"]))
    printTree(node["right"], level)
  pass
 
with open("tree.bson", "rb") as fin:
  content = fin.read()
  binary_tree = bson.loads(content)
  printTree(binary_tree["root"], 0)

Z výsledku je patrné, že deserializovaný strom má v Pythonu stejnou strukturu, jako v jazyce Go (samozřejmě až na zcela odlišný typový systém obou jazyků):

           ---[ 0
       ---[ 1
    ---[ 3
       ---[ 4
---[ 5
       ---[ 6
    ---[ 7
       ---[ 8
           ---[ 9
              ---[ 10

11. Porovnání velikosti výsledných souborů se serializovanými daty

K binárním přenosovým formátům se většinou uchylujeme v těchto případech:

 1. Je nutné zajistit větší rychlost serializace a/nebo deserializace
 2. Z různých důvodů potřebujeme, aby serializovaná data byla uložena úsporněji, než v čistě textových formátech.

V následujících kapitolách si ukážeme trojici příkladů, na nichž zjistíme, do jaké míry zajišťují binární formáty menší objem serializovaných (a tím pádem i přenášených) dat. Zaměříme se na:

Použity budou textové formáty XML a JSON i binární formáty BSON a gob. Navíc všechny soubory následně zkomprimujeme a porovnáme i komprimované velikosti.

Výsledky budou shrnuty v patnácté kapitole.

12. Vektor obsahující hodnoty s plovoucí řádovou čárkou

V prvním příkladu vytvoříme vektor s jedním tisícem položek typu float64, které budou následně serializovány do všech podporovaných formátů:

var array [1000]float64

Úplný zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně (výsledky budou ukázány v patnácté kapitole):

package main
 
import (
    "bytes"
    "encoding/gob"
    "encoding/json"
    "encoding/xml"
    "fmt"
    "gopkg.in/mgo.v2/bson"
    "io/ioutil"
)
 
type Vector []float64
 
func encodeVectorIntoBSON(vector Vector) ([]byte, error) {
    bsonOutput, err := bson.Marshal(vector)
 
    if err != nil {
        return bsonOutput, err
    } else {
        return bsonOutput, nil
    }
}
 
func encodeVectorIntoJSON(vector Vector) ([]byte, error) {
    jsonOutput, err := json.Marshal(vector)
 
    if err != nil {
        return jsonOutput, err
    } else {
        return jsonOutput, nil
    }
}
 
func encodeVectorIntoIndentedJSON(vector Vector) ([]byte, error) {
    jsonOutput, err := json.MarshalIndent(vector, "", "  ")
 
    if err != nil {
        return jsonOutput, err
    } else {
        return jsonOutput, nil
    }
}
 
func encodeVectorIntoXML(vector Vector) ([]byte, error) {
    xmlOutput, err := xml.Marshal(vector)
 
    if err != nil {
        return xmlOutput, err
    } else {
        return xmlOutput, nil
    }
}
 
func encodeVectorIntoIndentedXML(vector Vector) ([]byte, error) {
    xmlOutput, err := xml.MarshalIndent(vector, "", "  ")
 
    if err != nil {
        return xmlOutput, err
    } else {
        return xmlOutput, nil
    }
}
 
func encodeVectorIntoGob(vector Vector) ([]byte, error) {
    var buffer bytes.Buffer
    encoder := gob.NewEncoder(&buffer)
 
    err := encoder.Encode(vector)
    if err != nil {
        return buffer.Bytes(), err
    } else {
        return buffer.Bytes(), nil
    }
}
 
func saveVector(encodedVector []byte, filename string) {
    err := ioutil.WriteFile(filename, encodedVector, 0644)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    } else {
        fmt.Println("Stored into file", filename)
    }
}
 
func printBufferInfo(buffer []byte) {
    fmt.Println("\nBuffer with encoded vector: ", len(buffer))
}
 
func main() {
    var array [1000]float64
 
    for i := 0; i < len(array); i++ {
        if i == 0 {
            array[i] = 1.0
        } else {
            array[i] = 1.0 / float64(i)
        }
    }
 
    var vector Vector = array[:]
 
    encodedVector, err := encodeVectorIntoXML(vector)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedVector)
    saveVector(encodedVector, "vector1.xml")
 
    encodedVector, err = encodeVectorIntoIndentedXML(vector)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedVector)
    saveVector(encodedVector, "vector2.xml")
 
    encodedVector, err = encodeVectorIntoJSON(vector)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedVector)
    saveVector(encodedVector, "vector1.json")
 
    encodedVector, err = encodeVectorIntoIndentedJSON(vector)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedVector)
    saveVector(encodedVector, "vector2.json")
 
    encodedVector, err = encodeVectorIntoBSON(vector)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedVector)
    saveVector(encodedVector, "vector1.bson")
 
    encodedVector, err = encodeVectorIntoGob(vector)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedVector)
    saveVector(encodedVector, "vector1.gob")
}

13. Serializovaná struktura obsahující jediný atribut – dlouhý řetězec

Ve druhém příkladu bude serializována jednoduchá struktura obsahující jediný atribut, kterým je řetězec:

type Item struct {
    Value string
}
Poznámka: musíme použít datovou strukturu, protože formát BSON nedokáže serializovat jediný (samotný) řetězec.

Testovací řetězec byl vytvořen známým generátorem náhodných proslovů:

„Další rozvoj různých forem činnosti vyzaduje rozšiřování logistických
prostředků a nových návrhů. Pestré a bohaté zkušenosti jasně říkají, že
konzultace se širokým aktivem dostatečně oddaluje propad odpovídajících
podmínek aktivizace. Ideové úvahy nejvyššího řádu a rovněž stabilní a
kvantitativní vzrůst a sféra naší aktivity ve značné míře podmiňuje vytvoření
systému výchovy pracovníků odpovídajících aktuálním potřebám. Nesmíme však
zapomínat, že navržená struktura organizace zvyšuje potřebu aplikace
existujících finančních a administrativních podmínek. Poslání organizace,
zejména pak stálé, informačně-propagandistické zabezpečení naší práce pomáhá
udržovat kumulativní progresi pozic jednotlivých účastníků k zadaným úkolům.
Tímto způsobem realizace plánovaných vytyčených úkolů vyvolává proces zavádění
a modernizace systému masové účasti. Naše dlouhodobé ambice, stejně jako nový
model organizační činnosti přetváří strukturu vedení směru progresivního
rozvoje“

Opět si pro jistotu ukažme úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu:

package main
 
import (
    "bytes"
    "encoding/gob"
    "encoding/json"
    "encoding/xml"
    "fmt"
    "gopkg.in/mgo.v2/bson"
    "io/ioutil"
)
 
type Item struct {
    Value string
}
 
func encodeStringIntoBSON(item Item) ([]byte, error) {
    bsonOutput, err := bson.Marshal(item)
 
    if err != nil {
        return bsonOutput, err
    } else {
        return bsonOutput, nil
    }
}
 
func encodeStringIntoJSON(item Item) ([]byte, error) {
    jsonOutput, err := json.Marshal(item)
 
    if err != nil {
        return jsonOutput, err
    } else {
        return jsonOutput, nil
    }
}
 
func encodeStringIntoIndentedJSON(item Item) ([]byte, error) {
    jsonOutput, err := json.MarshalIndent(item, "", "  ")
 
    if err != nil {
        return jsonOutput, err
    } else {
        return jsonOutput, nil
    }
}
 
func encodeStringIntoXML(item Item) ([]byte, error) {
    xmlOutput, err := xml.Marshal(item)
 
    if err != nil {
        return xmlOutput, err
    } else {
        return xmlOutput, nil
    }
}
 
func encodeStringIntoIndentedXML(item Item) ([]byte, error) {
    xmlOutput, err := xml.MarshalIndent(item, "", "  ")
 
    if err != nil {
        return xmlOutput, err
    } else {
        return xmlOutput, nil
    }
}
 
func encodeStringIntoGob(item Item) ([]byte, error) {
    var buffer bytes.Buffer
    encoder := gob.NewEncoder(&buffer)
 
    err := encoder.Encode(item)
    if err != nil {
        return buffer.Bytes(), err
    } else {
        return buffer.Bytes(), nil
    }
}
 
func saveString(encodedString []byte, filename string) {
    err := ioutil.WriteFile(filename, encodedString, 0644)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    } else {
        fmt.Println("Stored into file", filename)
    }
}
 
func printBufferInfo(buffer []byte) {
    fmt.Println("\nBuffer with encoded string: ", len(buffer))
}
 
func main() {
    var item Item
    item.Value = `Další rozvoj různých forem činnosti vyžaduje rozšiřování logistických prostředků a nových návrhů. Pestré a bohaté zkušenosti jasně říkají, že konzultace se širokým aktivem dostatečně oddaluje propad odpovídajících podmínek aktivizace. Ideové úvahy nejvyššího řádu a rovněž stabilní a kvantitativní vzrůst a sféra naší aktivity ve značné míře podmiňuje vytvoření systému výchovy pracovníků odpovídajících aktuálním potřebám. Nesmíme však zapomínat, že navržená struktura organizace zvyšuje potřebu aplikace existujících finančních a administrativních podmínek. Poslání organizace, zejména pak stálé, informačně-propagandistické zabezpečení naší práce pomáhá udržovat kumulativní progresi pozic jednotlivých účastníků k zadaným úkolům. Tímto způsobem realizace plánovaných vytyčených úkolů vyvolává proces zavádění a modernizace systému masové účasti. Naše dlouhodobé ambice, stejně jako nový model organizační činnosti přetváří strukturu vedení směru progresivního rozvoje.`
 
    encodedString, err := encodeStringIntoXML(item)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedString)
    saveString(encodedString, "string1.xml")
 
    encodedString, err = encodeStringIntoIndentedXML(item)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedString)
    saveString(encodedString, "string2.xml")
 
    encodedString, err = encodeStringIntoJSON(item)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedString)
    saveString(encodedString, "string1.json")
 
    encodedString, err = encodeStringIntoIndentedJSON(item)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedString)
    saveString(encodedString, "string2.json")
 
    encodedString, err = encodeStringIntoBSON(item)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedString)
    saveString(encodedString, "string1.bson")
 
    encodedString, err = encodeStringIntoGob(item)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedString)
    saveString(encodedString, "string1.gob")
}

14. Serializovaný strom s 255 uzly

Poslední benchmark je založen na serializaci binárního stromu s 255 uzly. Samotnou konstrukci tohoto stromu (tak, aby byl vyvážený) zajišťuje tato rekurzivní funkce:

func constructTree(bt *BinaryTree, min int, max int) {
    middle := (min + max) / 2
    if min < middle && middle < max {
        fmt.Println(middle)
        bt.Insert(Item(middle))
        constructTree(bt, min, middle)
        constructTree(bt, middle, max)
    }
}

Opět si pochopitelně ukážeme celý zdrojový kód příkladu:

package main
 
import (
    "bytes"
    "encoding/gob"
    "encoding/json"
    "encoding/xml"
    "fmt"
    "gopkg.in/mgo.v2/bson"
    "io/ioutil"
)
 
type Item int
 
type Node struct {
    Value Item
    Left *Node
    Right *Node
}
 
type BinaryTree struct {
    Root *Node
}
 
func (bt *BinaryTree) Insert(value Item) {
    node := &Node{value, nil, nil}
    if bt.Root == nil {
        bt.Root = node
    } else {
        insertNode(bt.Root, node)
    }
}
 
func insertNode(node, newNode *Node) {
    if newNode.Value < node.Value {
        if node.Left == nil {
            node.Left = newNode
        } else {
            insertNode(node.Left, newNode)
        }
    } else {
        if node.Right == nil {
            node.Right = newNode
        } else {
            insertNode(node.Right, newNode)
        }
    }
}
 
func printTree(node *Node, level int) {
    if node != nil {
        format := ""
        for i := 0; i < level; i++ {
            format += "    "
        }
        format += "---[ "
        level++
        printTree(node.Left, level)
        fmt.Printf(format+"%d\n", node.Value)
        printTree(node.Right, level)
    }
}
 
func encodeBinaryTreeIntoBSON(bt BinaryTree) ([]byte, error) {
    bsonOutput, err := bson.Marshal(bt)
 
    if err != nil {
        return bsonOutput, err
    } else {
        return bsonOutput, nil
    }
}
 
func encodeBinaryTreeIntoJSON(bt BinaryTree) ([]byte, error) {
    jsonOutput, err := json.Marshal(bt)
 
    if err != nil {
        return jsonOutput, err
    } else {
        return jsonOutput, nil
    }
}
 
func encodeBinaryTreeIntoIndentedJSON(bt BinaryTree) ([]byte, error) {
    jsonOutput, err := json.MarshalIndent(bt, "", "  ")
 
    if err != nil {
        return jsonOutput, err
    } else {
        return jsonOutput, nil
    }
}
 
func encodeBinaryTreeIntoXML(bt BinaryTree) ([]byte, error) {
    xmlOutput, err := xml.Marshal(bt)
 
    if err != nil {
        return xmlOutput, err
    } else {
        return xmlOutput, nil
    }
}
 
func encodeBinaryTreeIntoIndentedXML(bt BinaryTree) ([]byte, error) {
    xmlOutput, err := xml.MarshalIndent(bt, "", "  ")
 
    if err != nil {
        return xmlOutput, err
    } else {
        return xmlOutput, nil
    }
}
 
func encodeBinaryTreeIntoGob(bt BinaryTree) ([]byte, error) {
    var buffer bytes.Buffer
    encoder := gob.NewEncoder(&buffer)
 
    err := encoder.Encode(bt)
    if err != nil {
        return buffer.Bytes(), err
    } else {
        return buffer.Bytes(), nil
    }
}
 
func saveBinaryTree(encodedTree []byte, filename string) {
    err := ioutil.WriteFile(filename, encodedTree, 0644)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    } else {
        fmt.Println("Stored into file", filename)
    }
}
 
func constructTree(bt *BinaryTree, min int, max int) {
    middle := (min + max) / 2
    if min < middle && middle < max {
        fmt.Println(middle)
        bt.Insert(Item(middle))
        constructTree(bt, min, middle)
        constructTree(bt, middle, max)
    }
}
 
func printBufferInfo(buffer []byte) {
    fmt.Println("\nBuffer with encoded tree: ", len(buffer))
}
 
func main() {
    var bt BinaryTree
    constructTree(&bt, 0, 256)
 
    printTree(bt.Root, 0)
 
    encodedTree, err := encodeBinaryTreeIntoXML(bt)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedTree)
    saveBinaryTree(encodedTree, "tree1.xml")
 
    encodedTree, err = encodeBinaryTreeIntoIndentedXML(bt)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedTree)
    saveBinaryTree(encodedTree, "tree2.xml")
 
    encodedTree, err = encodeBinaryTreeIntoJSON(bt)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedTree)
    saveBinaryTree(encodedTree, "tree1.json")
 
    encodedTree, err = encodeBinaryTreeIntoIndentedJSON(bt)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedTree)
    saveBinaryTree(encodedTree, "tree2.json")
 
    encodedTree, err = encodeBinaryTreeIntoBSON(bt)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedTree)
    saveBinaryTree(encodedTree, "tree1.bson")
 
    encodedTree, err = encodeBinaryTreeIntoGob(bt)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedTree)
    saveBinaryTree(encodedTree, "tree1.gob")
}

15. Výsledek porovnání, vliv komprimace dat

Nyní se tedy podívejme na slibované výsledky:

Data/formát JSON JSON indent. BSON XML XML indent gob
[]float64 21017 26018 12895 39016 40015 8960
string 1118 1125 1123 1134 1140 1145
binary tree 8575 42115 7406 8076 31378 1431

Vidíme, že formát gob je většinou nejúspornější, a to přesto, že nese plné informace o vlastnostech původní datové struktury (což se projevilo v případě řetězce). Přednosti formátu BSON se nejvíce projevily u jednoduché, ale rozsáhlé struktury, tj. u prvního vektoru hodnot typu float64.

A jaký vliv bude mít následná komprimace dat? Použijeme bzip2:

Data/formát JSON JSON indent. BSON XML XML indent gob
[]float64 7161 7175 7246 7226 7227 6223
string 681 683 670 675 693 702
binary tree 587 684 906 551 721 653

Zde podle očekávání komprimace nejvíce pomohla textovým formátům, které se prakticky zcela přiblížily formátům binárním (taktéž po komprimaci) a někdy se dokonce dosáhlo ještě menšího objemu dat.

16. Problematika serializace grafových struktur

Ještě se krátce zmiňme o problematice serializace grafových struktur. Nejprve se uvedeme příklad grafu, v němž každý uzel může ukazovat na další dva uzly (jedním z příkladů takto navrženého grafu je binární strom):

type Item int
 
type Node struct {
    Value Item
    Left *Node
    Right *Node
}

Dále vytvoříme trojici uzlů, které jsou spojeny hranami tak, že mezi uzlem A a C existují dvě cesty – jedna přímá, druhá přes uzel B:

var a, b, c Node
 
a.Value = 1
b.Value = 2
c.Value = 3
a.Left = &b
a.Right = &c
b.Left = nil
b.Right = &c
c.Left = nil
c.Right = nil

Tyto původně tři jsou serializovány následujícím způsobem:

{
  "Value": 1,
  "Left": {
    "Value": 2,
    "Left": null,
    "Right": {
      "Value": 3,
      "Left": null,
      "Right": null
    }
  },
  "Right": {
    "Value": 3,
    "Left": null,
    "Right": null
  }
}

a:

<Node>
  <Value>1</Value>
  <Left>
    <Value>2</Value>
    <Right>
      <Value>3</Value>
    </Right>
  </Left>
  <Right>
    <Value>3</Value>
  </Right>
</Node>

Vidíme tedy, že se uzel číslo 3 © uložil dvakrát! Rekonstrukce původního grafu tedy nebude jednoduchá a formáty JSON, BSON či XML nám to (přímo) neumožní.

17. Graf po deserialiaci

Mohlo by se zdát, že výše zmíněnou grafovou strukturu bude možné korektně uložit na následně obnovit s využitím formátu gob, který dokáže pracovat s ukazateli. Pojďme si tedy tuto domněnku ověřit následujícím demonstračním příkladem:

package main
 
import (
    "bytes"
    "encoding/gob"
    "fmt"
)
 
type Item int
 
type Node struct {
    Value Item
    Left *Node
    Right *Node
}
 
func main() {
    var a, b, c Node
 
    a.Value = 1
    b.Value = 2
    c.Value = 3
    a.Left = &b
    a.Right = &c
    b.Left = nil
    b.Right = &c
    c.Left = nil
    c.Right = nil
 
    var x Node
    var buffer bytes.Buffer
    encoder := gob.NewEncoder(&buffer)
    err := encoder.Encode(&a)
    decoder := gob.NewDecoder(&buffer)
    err = decoder.Decode(&x)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    fmt.Printf("Node:    %p %v\n", &x, x)
    fmt.Printf("Left:    %p %v\n", x.Left, *x.Left)
    fmt.Printf("Right:    %p %v\n", x.Right, *x.Right)
    fmt.Printf("Left/Right: %p %v\n", x.Left.Right, *x.Left.Right)
}

Po spuštění příkladu však získáme informaci o čtyřech uzlech na adresách končících a8a0, ae80, aec0 a aea0, i když by měly existovat jen tři uzly:

Node:    0xc00000a8a0 {1 0xc00000ae80 0xc00000aec0}
Left:    0xc00000ae80 {2 <nil> 0xc00000aea0}
Right:    0xc00000aec0 {3 <nil> <nil>}
Left/Right: 0xc00000aea0 {3 <nil> <nil>}
Poznámka: i zde tedy došlo k duplikaci uzlu číslo 3 ©.

18. Cyklus v datových strukturách (grafu atd.)

Zdaleka největší problém však nastane ve chvíli, kdy uzel obsahuje cyklu (kružnici):

skoleni

type Item int
 
type Node struct {
    Value Item
    Next *Node
}
 
var a, b Node
 
a.Value = 1
b.Value = 2
a.Next = &b
b.Next = &a

Tento fakt není detekován (v žádném serializačním formátu!) a proto následující demonstrační příklad skončí po delší době chybou – tato doba bude tím delší, čím více paměti je k dispozici:

package main
 
import (
    "bytes"
    "encoding/gob"
    "encoding/json"
    "encoding/xml"
    "fmt"
    "gopkg.in/mgo.v2/bson"
    "io/ioutil"
)
 
type Item int
 
type Node struct {
    Value Item
    Next *Node
}
 
func encodeStructureIntoBSON(s Node) ([]byte, error) {
    bsonOutput, err := bson.Marshal(s)
 
    if err != nil {
        return bsonOutput, err
    } else {
        return bsonOutput, nil
    }
}
 
func encodeStructureIntoJSON(s Node) ([]byte, error) {
    jsonOutput, err := json.Marshal(s)
 
    if err != nil {
        return jsonOutput, err
    } else {
        return jsonOutput, nil
    }
}
 
func encodeStructureIntoIndentedJSON(s Node) ([]byte, error) {
    jsonOutput, err := json.MarshalIndent(s, "", "  ")
 
    if err != nil {
        return jsonOutput, err
    } else {
        return jsonOutput, nil
    }
}
 
func encodeStructureIntoXML(s Node) ([]byte, error) {
    xmlOutput, err := xml.Marshal(s)
 
    if err != nil {
        return xmlOutput, err
    } else {
        return xmlOutput, nil
    }
}
 
func encodeStructureIntoIndentedXML(s Node) ([]byte, error) {
    xmlOutput, err := xml.MarshalIndent(s, "", "  ")
 
    if err != nil {
        return xmlOutput, err
    } else {
        return xmlOutput, nil
    }
}
 
func encodeStructureIntoGob(s Node) ([]byte, error) {
    var buffer bytes.Buffer
    encoder := gob.NewEncoder(&buffer)
 
    err := encoder.Encode(s)
    if err != nil {
        return buffer.Bytes(), err
    } else {
        return buffer.Bytes(), nil
    }
}
 
func save(encodedStructure []byte, filename string) {
    err := ioutil.WriteFile(filename, encodedStructure, 0644)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    } else {
        fmt.Println("Stored into file", filename)
    }
}
 
func printBufferInfo(buffer []byte) {
    fmt.Println("\nBuffer with encoded structure: ", len(buffer))
}
 
func main() {
    var a, b Node
 
    a.Value = 1
    b.Value = 2
    a.Next = &b
    b.Next = &a
 
    encodedStructure, err := encodeStructureIntoXML(a)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedStructure)
    save(encodedStructure, "structure1.xml")
 
    encodedStructure, err = encodeStructureIntoIndentedXML(a)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedStructure)
    save(encodedStructure, "structure2.xml")
 
    encodedStructure, err = encodeStructureIntoJSON(a)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedStructure)
    save(encodedStructure, "structure1.json")
 
    encodedStructure, err = encodeStructureIntoIndentedJSON(a)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedStructure)
    save(encodedStructure, "structure2.json")
 
    encodedStructure, err = encodeStructureIntoBSON(a)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedStructure)
    save(encodedStructure, "structure1.bson")
 
    encodedStructure, err = encodeStructureIntoGob(a)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    printBufferInfo(encodedStructure)
    save(encodedStructure, "structure1.gob")
}

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně šest až sedm megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 01_gob_marshal_basic_types.go rozšířený příklad z minula – serializace základních typů do gob https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article58/01_gob_mar­shal_basic_types.go
2 02_gob_unsigned_integers.go uložení celých čísel bez znaménka do binárního formátu gob https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article58/02_gob_un­signed_integers.go
3 03_gob_signed_integers.go uložení celých čísel se znaménkem do binárního formátu gob https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article58/03_gob_sig­ned_integers.go
4 04_gob_slice_of_integers.go uložení řezu celých čísel do binárního formátu gob https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article58/04_gob_sli­ce_of_integers.go
5 05_gob_binary_tree.go práce s binárním stromem, jeho uložení do formátu gob https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article58/05_gob_bi­nary_tree.go
6 06_gob_binary_tree2.go vylepšení předchozího demonstračního příkladu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article58/06_gob_bi­nary_tree2.go
7 07_gob_binary_tree_decode.go serializace a deserializace binárního stromu (položky jsou exportovány) https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article58/07_gob_bi­nary_tree_decode.go
       
8 08_json_binary_tree_decode.go serializace binárního stromu do formátu JSON https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article58/08_json_bi­nary_tree_decode.go
9 09_bson_binary_tree_decode.go serializace binárního stromu do formátu BSON https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article58/09_bson_bi­nary_tree_decode.go
       
10 bson_decode_pprint.py načtení binárního souboru ve formátu BSON do Pythonu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article58/bson_de­code_pprint.py
11 bson_decode_better_output.py vylepšená varianta předchozího příkladu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article58/bson_de­code_better_output.py
       
12 10_size_comparison_A.go porovnání velikosti serializovaných dat – vektor obsahující hodnoty s plovoucí řádovou čárkou https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article58/10_si­ze_comparison_A.go
13 11_size_comparison_B.go porovnání velikosti serializovaných dat – serializovaná struktura obsahující jediný atribut – dlouhý řetězec https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article58/11_si­ze_comparison_B.go
14 12_size_comparison_C.go porovnání velikosti serializovaných dat – serializovaný strom s 255 uzly https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article58/12_si­ze_comparison_C.go
       
15 13_graph.go serializace jednoduchého grafu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article58/13_grap­h.go
16 14_graph_encode_decode.go serializace grafu s více cestami do jednoho uzlu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article58/14_grap­h_encode_decode.go
17 15_cycle_in_graph.go serializace grafu s cyklem (kružnicí) https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article58/15_cy­cle_in_graph.go

20. Odkazy na Internetu

 1. Go Data Structures: Binary Search Tree
  https://flaviocopes.com/golang-data-structure-binary-search-tree/
 2. Gobs of data
  https://blog.golang.org/gobs-of-data
 3. Formát BSON
  http://bsonspec.org/
 4. Golang Guide: A List of Top Golang Frameworks, IDEs & Tools
  https://blog.intelligentbe­e.com/2017/08/14/golang-guide-list-top-golang-frameworks-ides-tools/
 5. Tvorba univerzálních projevů
  http://www.kyblsoft.cz/projevy
 6. Repositář projektu Gift
  https://github.com/disinte­gration/gift
 7. Dokumentace k projektu Gift
  https://godoc.org/github.com/di­sintegration/gift
 8. Online x86 / x64 Assembler and Disassembler
  https://defuse.ca/online-x86-assembler.htm#disassembly2
 9. The Design of the Go Assembler
  https://talks.golang.org/2016/as­m.slide#1
 10. A Quick Guide to Go's Assembler
  https://golang.org/doc/asm
 11. AssemblyPolicy
  https://github.com/golang/go/wi­ki/AssemblyPolicy
 12. Geohash in Golang Assembly
  https://mmcloughlin.com/posts/geohash-assembly
 13. Command objdump
  https://golang.org/cmd/objdump/
 14. Assembly
  https://goroutines.com/asm
 15. Go & Assembly
  http://www.doxsey.net/blog/go-and-assembly
 16. A Foray Into Go Assembly Programming
  https://blog.sgmansfield.com/2017/04/a-foray-into-go-assembly-programming/
 17. Golang Capturing log.Println And fmt.Println Output
  https://medium.com/@hau12a1/golang-capturing-log-println-and-fmt-println-output-770209c791b4
 18. Stránka projektu plotly
  https://plot.ly/
 19. Plotly JavaScript Open Source Graphing Library
  https://plot.ly/javascript/
 20. Domain coloring
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Domain_coloring
 21. Michael Fogleman's projects
  https://www.michaelfogleman­.com/projects/tagged/grap­hics/
 22. Color Graphs of Complex Functions
  https://web.archive.org/web/20120511021419/htt­p://w.american.edu/cas/mat­hstat/lcrone/ComplexPlot.html
 23. A Gallery of Complex Functions
  http://wismuth.com/complex/ga­llery.html
 24. package glot
  https://godoc.org/github.com/A­rafatk/glot
 25. Gnuplotting: Output terminals
  http://www.gnuplotting.org/output-terminals/
 26. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://medium.com/@Arafat­./introducing-glot-the-plotting-library-for-golang-3133399948a1
 27. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://blog.gopheracademy.com/advent-2018/introducing-glot/
 28. Glot is a plotting library for Golang built on top of gnuplot
  https://github.com/Arafatk/glot
 29. Example plots (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot/wi­ki/Example-plots
 30. A repository for plotting and visualizing data (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot
 31. golang library to make https://chartjs.org/ plots
  https://github.com/brentp/go-chartjs
 32. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 33. The Gonum Numerical Computing Package
  https://www.gonum.org/pos­t/introtogonum/
 34. Gomacro na GitHubu
  https://github.com/cosmos72/gomacro
 35. gophernotes – Use Go in Jupyter notebooks and nteract
  https://github.com/gopher­data/gophernotes
 36. gonum
  https://github.com/gonum
 37. go-gota/gota – DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
  https://porter.io/github.com/go-gota/gota
 38. A repository for plotting and visualizing data
  https://github.com/gonum/plot
 39. Gonum Numerical Packages
  https://www.gonum.org/
 40. Stránky projektu MinIO
  https://min.io/
 41. MinIO Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-quickstart-guide.html
 42. MinIO Go Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/golang-client-api-reference
 43. MinIO Python Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/python-client-api-reference.html
 44. Performance at Scale: MinIO Pushes Past 1.4 terabits per second with 256 NVMe Drives
  https://blog.min.io/performance-at-scale-minio-pushes-past-1–3-terabits-per-second-with-256-nvme-drives/
 45. Benchmarking MinIO vs. AWS S3 for Apache Spark
  https://blog.min.io/benchmarking-apache-spark-vs-aws-s3/
 46. MinIO Client Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide.html
 47. Analýza kvality zdrojových kódů Minia
  https://goreportcard.com/re­port/github.com/minio/minio
 48. This is MinIO
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=vF0lQh0XOCs
 49. Running MinIO Standalone
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=dIQsPCHvHoM
 50. „Amazon S3 Compatible Storage in Kubernetes“ – Rob Girard, Principal Tech Marketing Engineer, Minio
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=wlpn8K0jJ4U
 51. Ginkgo
  http://onsi.github.io/ginkgo/
 52. Gomega
  https://onsi.github.io/gomega/
 53. Ginkgo's Preferred Matcher Library na GitHubu
  https://github.com/onsi/gomega/
 54. Provided Matchers
  http://onsi.github.io/gomega/#provided-matchers
 55. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 56. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 57. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 58. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 59. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 60. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 61. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 62. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 63. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 64. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 65. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 66. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 67. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 68. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 69. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 70. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 71. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 72. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 73. xml.org
  http://www.xml.org/
 74. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 75. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 76. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 77. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 78. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 79. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 80. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 81. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 82. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 83. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 84. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 85. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 86. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 87. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 88. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 89. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 90. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 91. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 92. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 93. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 94. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 95. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 96. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 97. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 98. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 99. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 100. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 101. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 102. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 103. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 104. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 105. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 106. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 107. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 108. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 109. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 110. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 111. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 112. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 113. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 114. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 115. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 116. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 117. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 118. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 119. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 120. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 121. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 122. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 123. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 124. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 125. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 126. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 127. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 128. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 129. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 130. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 131. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 132. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 133. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 134. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 135. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 136. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 137. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 138. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 139. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 140. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 141. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 142. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 143. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 144. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 145. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 146. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 147. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 148. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 149. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 150. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 151. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 152. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 153. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 154. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 155. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 156. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 157. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 158. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 159. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 160. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 161. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 162. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 163. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 164. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 165. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 166. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 167. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 168. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 169. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 170. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 171. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 172. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 173. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 174. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 175. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 176. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 177. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 178. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 179. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 180. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 181. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 182. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 183. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 184. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 185. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 186. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 187. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 188. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 189. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 190. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 191. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 192. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 193. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 194. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 195. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 196. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 197. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 198. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 199. GoConvey
  http://goconvey.co/
 200. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 201. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 202. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 203. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 204. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 205. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 206. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 207. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 208. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 209. YAML
  https://yaml.org/
 210. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 211. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 212. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 213. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 214. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 215. Introducing JSON
  http://json.org/
 216. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 217. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 218. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 219. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 220. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 221. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 222. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 223. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 224. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 225. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 226. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 227. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 228. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 229. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 230. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 231. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 232. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 233. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 234. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 235. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 236. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 237. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 238. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 239. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 240. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 241. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 242. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 243. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 244. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 245. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 246. GoDoc
  https://godoc.org/
 247. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 248. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 249. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 250. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 251. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 252. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 253. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 254. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 255. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 256. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 257. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 258. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 259. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 260. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 261. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 262. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 263. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 264. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 265. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 266. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 267. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 268. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 269. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 270. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 271. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 272. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 273. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 274. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 275. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 276. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 277. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 278. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 279. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 280. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 281. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 282. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 283. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 284. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 285. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 286. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 287. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 288. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 289. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 290. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 291. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 292. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 293. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 294. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 295. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 296. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 297. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 298. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 299. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 300. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 301. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 302. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 303. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 304. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 305. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 306. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 307. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 308. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 309. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 310. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 311. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 312. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 313. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 314. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 315. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 316. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 317. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 318. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 319. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 320. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 321. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 322. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 323. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 324. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 325. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 326. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 327. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 328. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 329. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 330. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 331. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 332. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 333. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 334. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 335. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 336. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 337. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 338. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 339. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 340. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 341. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 342. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 343. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 344. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 345. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 346. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 347. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 348. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.