Hlavní navigace

Souběžné a paralelně běžící úlohy naprogramované v Pythonu – knihovna Trio (2)

17. 5. 2022
Doba čtení: 37 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Dnes se budeme zabývat problematikou komunikace mezi souběžně běžícími korutinami. Pro komunikaci se používají kanály, což je známý koncept, který však může přinášet řadu komplikací.

Obsah

1. Klasická úloha typu producent-konzument podruhé

2. Malá odbočka: producent-konzument realizovaný v jazyce Go gorutinami a kanálem

3. Chování Tria v případě, že existuje jen producent zpráv u kanálu s nulovou kapacitou

4. Detekce neexistence konzumenta implementovaná v jazyce Go

5. Chování kanálu s bufferem o zadané kapacitě

6. Zápis zprávy do kanálu synchronní operací send_nowait

7. Pokus o zápis do kanálu se specifikovanou maximální dobou čekání

8. Chování Tria v případě, že existuje jen konzument zpráv u kanálu s nulovou kapacitou

9. Úprava předchozího příkladu – náhrada smyčky async for za while

10. Detekce neexistence producenta implementovaná v jazyce Go

11. Synchronní příjem zpráv z kanálu (bez čekání)

12. Pokus o příjem zprávy z kanálu se specifikovanou maximální dobou čekání

13. Větší množství producentů a konzumentů sdílejících společný kanál

14. Realizace a vylepšení předchozího příkladu v jazyce Go

15. Obsah závěrečné části článku o knihovně Trio

16. Repositář s demonstračními příklady

17. Odkazy na Internetu

1. Klasická úloha typu producent-konzument podruhé

V předchozím článku o knihovně Trio jsme si mj. ukázali i klasickou úlohu typu producent-konzument s jediným producentem a jediným konzumentem. Připomeňme si ve stručnosti, že celé řešení bylo založeno na korutinách (pochopitelně) a na kanálu, který je z pohledu programátora realizován dvojicí objektů – vstupem a výstupem. Producent použije „vysílací“ část kanálu a producent část „přijímací“:

send_channel, receive_channel = trio.open_memory_channel(0)
Poznámka: to, že se jako první vrací vysílací část a ve druhé návratové hodnotě část přijímací, je dáno čistě kulturními zvyky, protože data proudí ve směru send_channel → receive_channel.

Jak producent, tak i konzument jsou vytvořeny společně s kanálem v bloku async with, čímž je zajištěno automatické uzavření všech prostředků. Tento demonstrační příklad lze později rozšířit, například tak, aby se použil kanál s kapacitou, větší množství producentů a/nebo větší množství konzumentů:

import trio
 
 
async def producer(send_channel):
  for i in range(1, 10):
    message = f"message {i}"
    print(f"Producer: {message}")
    await send_channel.send(message)
 
 
async def consumer(receive_channel):
  async for value in receive_channel:
    print(f"Consumer: received{value!r}")
    await trio.sleep(1)
 
 
async def main():
  async with trio.open_nursery() as nursery:
    send_channel, receive_channel = trio.open_memory_channel(0)
    nursery.start_soon(producer, send_channel)
    nursery.start_soon(consumer, receive_channel)
 
 
trio.run(main)
Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio14.py.

Nyní se pokusme skript spustit, aby bylo možné sledovat jeho chování:

$ python3 trio_14.py
 
Producer: message 1
Producer: message 2
Consumer: received'message 1'
Producer: message 3
Consumer: received'message 2'
Producer: message 4
Consumer: received'message 3'
Producer: message 5
Consumer: received'message 4'
Producer: message 6
Consumer: received'message 5'
Producer: message 7
Consumer: received'message 6'
Producer: message 8
Consumer: received'message 7'
Consumer: received'message 8'
Producer: message 9
Consumer: received'message 9'

V této chvíli je kanál vyprázdněn konzumentem, ovšem producent žádné další zprávy neposílá. Celý program se tedy „zasekne“, protože korutina s realizací konzumenta čeká na zprávy v nekonečné smyčce a prozatím nemáme k dispozici mechanismus pro detekování tohoto (nekonečného) čekání. Skript můžeme zastavit externě, například stlačením Ctrl+C, což vede k vyhození výjimky typu KeyboardInterrupt:

^CTraceback (most recent call last):
 File "trio_14.py", line 24, in <module>
  trio.run(main)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 1946, in run
  raise runner.main_task_outcome.error
 File "trio_14.py", line 21, in main
  nursery.start_soon(consumer, receive_channel)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 813, in __aexit__
  raise combined_error_from_nursery
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 1184, in raise_cancel
  raise KeyboardInterrupt
KeyboardInterrupt

2. Malá odbočka: producent-konzument realizovaný v jazyce Go gorutinami a kanálem

Pro zajímavost a taktéž pro ukázku rozdílného chování v runtime se podívejme na realizaci též klasické úlohy typu producent-konzument, tentokrát ovšem v programovacím jazyku Go. Namísto korutin budou použity gorutiny (které běží nejenom souběžně, ale mohou běžet i paralelně) a pro komunikaci mezi producentem a konzumentem se použije kanál. Ten je v jazyce Go reprezentován jediným objektem, do kterého je možné číst i zapisovat. Jedná se sice o univerzálnější řešení, které je ale méně přehledné (lze ovšem alespoň specifikovat směr toku dat při definici typu kanálu v hlavičce funkce). Navíc je nutné nějakým způsobem čekat na dokončení běhu gorutin. Prozatím zcela primitivním způsobem budeme číst z dalšího kanálu nazvaného done, čímž hlavní gorutinu de facto zastavíme:

package main
 
import (
    "fmt"
)
 
func producer(channel chan string) {
    for i := 1; i <= 10; i++ {
        message := fmt.Sprintf("message %d", i)
        fmt.Printf("Producer: %s\n", message)
        channel <- message
    }
}
 
func consumer(channel chan string) {
    for {
        message := <-channel
        fmt.Printf("Consumer: received %s\n", message)
    }
}
 
func main() {
    var channel = make(chan string)
    var done = make(chan interface{})
    go producer(channel)
    go consumer(channel)
    <-done
}
Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/producer_consumer.go.

Po spuštění tohoto příkladu dojde k zajímavé situaci, protože je (zcela korektně) detekován stav, kdy žádná gorutina neběží, protože čeká na zprávy z nějakého kanálu:

 1. Gorutina producenta byla ukončena
 2. Gorutina konzumenta čeká na zprávu poslanou někým do kanáluchannel
 3. Hlavní gorutina čeká na zprávu poslanou někým do kanáludone

Toto čekání je korektně detekováno runtimem jazyka Go, což je patrné z následujících zpráv získaných po spuštění demonstračního příkladu:

Producer: message 1
Producer: message 2
Consumer: received message 1
Consumer: received message 2
Producer: message 3
Producer: message 4
Consumer: received message 3
Consumer: received message 4
Producer: message 5
Producer: message 6
Consumer: received message 5
Consumer: received message 6
Producer: message 7
Producer: message 8
Consumer: received message 7
Consumer: received message 8
Producer: message 9
Producer: message 10
Consumer: received message 9
Consumer: received message 10
fatal error: all goroutines are asleep - deadlock!
 
goroutine 1 [chan receive]:
main.main()
    /home/ptisnovs/src/most-popular-python-libs/concurrent/producer_consumer.go:27 +0xc5
 
goroutine 19 [chan receive]:
main.consumer(0x0?)
    /home/ptisnovs/src/most-popular-python-libs/concurrent/producer_consumer.go:17 +0x29
created by main.main
    /home/ptisnovs/src/most-popular-python-libs/concurrent/producer_consumer.go:26 +0xb8
exit status 2

Tomuto chování lze v reálných programech předejít, například korektním použitím kanálu, který se většinou jmenuje done, tedy stejně, jako v našem kódu. Producent jednoduše zápisem jakékoli hodnoty do tohoto kanálu oznámí, že jeho práce je dokončena, čímž dojde i k dokončení hlavní gorutiny, tedy funkce main. Úprava zdrojového kódu je jednoduchá (viz podtržené části):

package main
 
import (
    "fmt"
)
 
func producer(channel chan string, done chan interface{}) {
    for i := 1; i <= 10; i++ {
        message := fmt.Sprintf("message %d", i)
        fmt.Printf("Producer: %s\n", message)
        channel <- message
    }
    done <- struct{}{}
}
 
func consumer(channel chan string) {
    for {
        message := <-channel
        fmt.Printf("Consumer: received %s\n", message)
    }
}
 
func main() {
    var channel = make(chan string)
    var done = make(chan interface{})
    go producer(channel, done)
    go consumer(channel)
    <-done
}
Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/producer_consumer2.go.

Po spuštění takto upraveného příkladu již bude program ukončen bez chyby, protože po opuštění hlavní gorutiny se ukončí i ostatní gorutiny, tedy včetně gorutiny konzumenta:

Producer: message 1
Producer: message 2
Consumer: received message 1
Consumer: received message 2
Producer: message 3
Producer: message 4
Consumer: received message 3
Consumer: received message 4
Producer: message 5
Producer: message 6
Consumer: received message 5
Consumer: received message 6
Producer: message 7
Producer: message 8
Consumer: received message 7
Consumer: received message 8
Producer: message 9
Producer: message 10
Consumer: received message 9
Consumer: received message 10

3. Chování Tria v případě, že existuje jen producent zpráv u kanálu s nulovou kapacitou

Vraťme se nyní k Pythonu a ke knihovně Trio. Ukážeme si, jak se bude chovat program, který v korutině zapisuje zprávy do kanálu s nulovou kapacitou, přičemž tyto zapisované zprávy nejsou nikde čteny (neexistuje tedy žádný běžící konzument). Realizace takového programu může vypadat následovně:

import trio
 
 
async def producer(send_channel):
  for i in range(1, 1000):
    message = f"message {i}"
    print(f"Producer: {message}")
    await send_channel.send(message)
 
 
async def main():
  async with trio.open_nursery() as nursery:
    send_channel, receive_channel = trio.open_memory_channel(0)
    nursery.start_soon(producer, send_channel)
 
 
trio.run(main)
Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio17_no_consumer.py.

Tento program po svém spuštění pouze vypíše informaci o tom, že do kanálu zapsal první zprávu. Poté se „zasekne“, protože byl kanál naplněn a žádná další korutina z něj nečte:

$ python3 trio_17_no_consumer.py 
 
Producer: message 1

Tato skutečnost prozatím není Triem detekována, takže opět budeme muset použít Ctrl+C:

^CTraceback (most recent call last):
 File "trio_17_no_consumer.py", line 17, in <module>
  trio.run(main)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 1946, in run
  raise runner.main_task_outcome.error
 File "trio_17_no_consumer.py", line 14, in main
  nursery.start_soon(producer, send_channel)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 813, in __aexit__
  raise combined_error_from_nursery
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 1184, in raise_cancel
  raise KeyboardInterrupt
KeyboardInterrupt

4. Detekce neexistence konzumenta implementovaná v jazyce Go

Jak se bude chovat obdobný příklad, ovšem napsaný v Go, v němž se použijí gorutiny (souběžné a běžící paralelně) namísto korutin (souběžné)? Můžeme si to snadno otestovat:

package main
 
import (
    "fmt"
)
 
func producer(channel chan string) {
    for i := 1; i <= 10; i++ {
        message := fmt.Sprintf("message %d", i)
        fmt.Printf("Producer: %s\n", message)
        channel <- message
    }
}
 
func main() {
    var channel = make(chan string)
    var done = make(chan interface{})
    go producer(channel)
    <-done
}

Po produkci první zprávy se obě gorutiny zastaví – hlavní gorutina totiž čeká na zprávu v kanálu done, producent naopak čeká na uvolnění kanálu channel. Tento stav je detekován runtime jazyka Go:

Producer: message 1
fatal error: all goroutines are asleep - deadlock!
 
goroutine 1 [chan receive]:
main.main()
    /home/ptisnovs/src/most-popular-python-libs/concurrent/producer_only.go:19 +0x87
 
goroutine 6 [chan send]:
main.producer(0x0?)
    /home/ptisnovs/src/most-popular-python-libs/concurrent/producer_only.go:11 +0xf0
created by main.main
    /home/ptisnovs/src/most-popular-python-libs/concurrent/producer_only.go:18 +0x7b
exit status 2

5. Chování kanálu s bufferem o zadané kapacitě

Jak již víme z předchozího článku, lze v knihovně Trio vytvořit kanál s bufferem o zadané kapacitě. Zápis do takového kanálu producentem je zpočátku neblokující, protože do kanálu je možné zapsat n prvků bez jejich čtení, aniž by zápis byl blokující operací. K zablokování kanálu dojde až při pokusu o zápis další (n+11) zprávy, pochopitelně za předpokladu, že mezitím nedošlo k přečtení zprávy (zpráv) nějakým konzumentem. V následujícím demonstračním příkladu je vytvořen kanál s bufferem o kapacitě deseti prvků a (opět) se nepoužívá konzument:

import trio
 
 
async def producer(send_channel):
  for i in range(1, 1000):
    message = f"message {i}"
    print(f"Producer: {message}")
    await send_channel.send(message)
 
 
async def main():
  async with trio.open_nursery() as nursery:
    send_channel, receive_channel = trio.open_memory_channel(10)
    nursery.start_soon(producer, send_channel)
 
 
trio.run(main)
Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio18_no_consumer_capa­city.py.

Po spuštění se do kanálu zapíše deset prvních zpráv a k zablokování korutiny s producentem dojde až při zápisu jedenácté zprávy:

$ python3 trio_18_no_consumer_capacity.py 
 
Producer: message 1
Producer: message 2
Producer: message 3
Producer: message 4
Producer: message 5
Producer: message 6
Producer: message 7
Producer: message 8
Producer: message 9
Producer: message 10
Producer: message 11

K ukončení skriptu opět musíme použít externí signál, například Ctrl+C:

^CTraceback (most recent call last):
 File "trio_18_no_consumer_capacity.py", line 17, in <module>
  trio.run(main)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 1946, in run
  raise runner.main_task_outcome.error
 File "trio_18_no_consumer_capacity.py", line 14, in main
  nursery.start_soon(producer, send_channel)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 813, in __aexit__
  raise combined_error_from_nursery
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 1184, in raise_cancel
  raise KeyboardInterrupt
KeyboardInterrupt

6. Zápis zprávy do kanálu synchronní operací send_nowait

Alternativně je možné se pokusit zprávu poslat do kanálu synchronní operací nazvanou send_nowait. Název této operace hovoří jasně – zpráva se buď ihned zapíše (předpokládá se tedy, že kanál není blokován nebo má volnou kapacitu) nebo dojde k vyhození výjimky. Předchozí příklad tedy můžeme jednoduše upravit a použít tuto novou operaci:

import trio
 
 
async def producer(send_channel):
  for i in range(1, 1000):
    message = f"message {i}"
    print(f"Producer: {message}")
    send_channel.send_nowait(message)
 
 
async def main():
  async with trio.open_nursery() as nursery:
    send_channel, receive_channel = trio.open_memory_channel(10)
    nursery.start_soon(producer, send_channel)
 
 
trio.run(main)
Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio19_no_consumer_no_wa­it.py.

Sledujme chování takto upraveného příkladu po jeho spuštění:

Producer: message 1
Producer: message 2
Producer: message 3
Producer: message 4
Producer: message 5
Producer: message 6
Producer: message 7
Producer: message 8
Producer: message 9
Producer: message 10
Producer: message 11
Traceback (most recent call last):
 File "trio_19_no_consumer_no_wait.py", line 17, in <module>
  trio.run(main)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 1946, in run
  raise runner.main_task_outcome.error
 File "trio_19_no_consumer_no_wait.py", line 14, in main
  nursery.start_soon(producer, send_channel)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 813, in __aexit__
  raise combined_error_from_nursery
 File "trio_19_no_consumer_no_wait.py", line 8, in producer
  send_channel.send_nowait(message)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_ki.py", line 159, in wrapper
  return fn(*args, **kwargs)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_channel.py", line 150, in send_nowait
  raise trio.WouldBlock
trio.WouldBlock

Vidíme, že namísto čekání na (neexistujícího) konzumenta zpráv dojde k vyhození výjimky typu WouldBlock, která jasně napovídá, že operace poslání zprávy by byla v dané chvíli blokující.

7. Pokus o zápis do kanálu se specifikovanou maximální dobou čekání

V některých aplikacích může být výhodnější namísto nekonečného čekání na zápis do kanálu použít operaci zápisu se specifikovanou maximální dobou čekání. Tuto operaci sice nelze zapsat přímo (neexistuje zde metoda typu send_with_timeout), ale knihovna Trio nám nabízí další programovou konstrukci založenou na bloku with s manažerem kontextu fail_after, kterému se předá maximální doba čekání na operaci (či více operací) umístěných v tomto bloku. Jedná se o zajímavý koncept, kde jedinou konstrukcí můžeme nahradit mnoho variant funkcí s „timeoutem“. Podívejme se nyní na příklad, v němž se na dokončení poslání zprávy do kanálu čeká maximálně jednu sekundu. Po této době dojde k vyhození výjimky, kterou je pochopitelně možné v případě potřeby zachytit a vhodným způsobem na ni reagovat:

import trio
 
 
async def producer(send_channel):
  for i in range(1, 1000):
    message = f"message {i}"
    print(f"Producer: {message}")
    with trio.fail_after(1):
      await send_channel.send(message)
 
 
async def main():
  async with trio.open_nursery() as nursery:
    send_channel, receive_channel = trio.open_memory_channel(10)
    nursery.start_soon(producer, send_channel)
 
 
trio.run(main)
Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio20_no_consumer_fail_af­ter.py.

Po spuštění skriptu se podle očekávání nejdříve do kanálu (resp. do jeho bufferu) zapíše deset zpráv:

Producer: message 1
Producer: message 2
Producer: message 3
Producer: message 4
Producer: message 5
Producer: message 6
Producer: message 7
Producer: message 8
Producer: message 9
Producer: message 10

Pokus o zápis jedenácté zprávy skončí s chybou po uběhnutí jedné sekundy:

Producer: message 11
Traceback (most recent call last):
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_timeouts.py", line 106, in fail_at
  yield scope
 File "trio_20_no_consumer_fail_after.py", line 9, in producer
  await send_channel.send(123)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_channel.py", line 178, in send
  await trio.lowlevel.wait_task_rescheduled(abort_fn)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_traps.py", line 166, in wait_task_rescheduled
  return (await _async_yield(WaitTaskRescheduled(abort_func))).unwrap()
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/outcome/_impl.py", line 138, in unwrap
  raise captured_error
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 1173, in raise_cancel
  raise Cancelled._create()
trio.Cancelled: Cancelled

A vznikne ještě jedna výjimka:

During handling of the above exception, another exception occurred:
 
Traceback (most recent call last):
 File "trio_20_no_consumer_fail_after.py", line 18, in <module>
  trio.run(main)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 1946, in run
  raise runner.main_task_outcome.error
 File "trio_20_no_consumer_fail_after.py", line 15, in main
  nursery.start_soon(producer, send_channel)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 813, in __aexit__
  raise combined_error_from_nursery
 File "trio_20_no_consumer_fail_after.py", line 9, in producer
  await send_channel.send(123)
 File "/usr/lib/python3.8/contextlib.py", line 131, in __exit__
  self.gen.throw(type, value, traceback)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_timeouts.py", line 108, in fail_at
  raise TooSlowError
trio.TooSlowError

8. Chování Tria v případě, že existuje jen konzument zpráv u kanálu s nulovou kapacitou

Opět si upravme náš demonstrační příklad. Tentokrát ovšem takovým způsobem, že bude existovat pouze konzument zpráv, nikoli jejich producent. Prozatím použijeme kanál s nulovou kapacitou. Upravená verze příkladu může vypadat následovně:

import trio
 
 
async def consumer(receive_channel):
  async for value in receive_channel:
    print(f"Consumer: received{value!r}")
    await trio.sleep(1)
 
 
async def main():
  async with trio.open_nursery() as nursery:
    send_channel, receive_channel = trio.open_memory_channel(0)
    nursery.start_soon(consumer, receive_channel)
 
 
trio.run(main)

Po spuštění se – podle očekávání – nezobrazí žádná zpráva, protože konzument čeká ve smyčce async for a vlastně vůbec nedojde k dalším příkazům uvedeným uvnitř této smyčky. K ukončení tohoto skriptu opět použijeme oblíbenou zkratku Ctrl+C:

^CTraceback (most recent call last):
 File "trio_21_no_producer.py", line 16, in <module>
  trio.run(main)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 1946, in run
  raise runner.main_task_outcome.error
 File "trio_21_no_producer.py", line 13, in main
  nursery.start_soon(consumer, receive_channel)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 813, in __aexit__
  raise combined_error_from_nursery
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 1184, in raise_cancel
  raise KeyboardInterrupt
KeyboardInterrupt

9. Úprava předchozího příkladu – náhrada smyčky async for za while

Předchozí příklad se smyčkou async for byl sice zapsán (pro Trio) idiomaticky, ovšem nevýhodou je, že async for pro kontinuální čtení zpráv z kanálu se těžko přímočaře nahrazuje za jinou operaci (čtení s čekáním, čtení bez blokace atd.). Proto provedeme náhradu – použijeme nekonečnou smyčku while a zprávy budeme z kanálu číst metodou receive. Jedná se o korutinu a tudíž musíme použít await:

import trio
 
 
async def consumer(receive_channel):
  while True:
    value = await receive_channel.receive()
    print(f"Consumer: received{value!r}")
    await trio.sleep(1)
 
 
async def main():
  async with trio.open_nursery() as nursery:
    send_channel, receive_channel = trio.open_memory_channel(0)
    nursery.start_soon(consumer, receive_channel)
 
 
trio.run(main)

Chování je přitom totožné, jako tomu bylo i v předchozím příkladu – blokující čtení je nutné ukončit pomocí Ctrl+C:

^CTraceback (most recent call last):
 File "trio_22_no_producer_B.py", line 17, in <module>
  trio.run(main)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 1946, in run
  raise runner.main_task_outcome.error
 File "trio_22_no_producer_B.py", line 14, in main
  nursery.start_soon(consumer, receive_channel)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 813, in __aexit__
  raise combined_error_from_nursery
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 1184, in raise_cancel
  raise KeyboardInterrupt
KeyboardInterrupt

10. Detekce neexistence producenta implementovaná v jazyce Go

Opět si otestujme, jak se bude chovat obdobný příklad, ovšem napsaný v jazyce Go, v němž se použijí gorutiny (souběžné a běžící paralelně) namísto korutin (souběžné):

package main
 
import (
    "fmt"
)
 
func consumer(channel chan string) {
    for {
        message := <-channel
        fmt.Printf("Consumer: received %s\n", message)
    }
}
 
func main() {
    var channel = make(chan string)
    var done = make(chan interface{})
    go consumer(channel)
    <-done
}

Runtime jazyka Go opět zjistí, že žádná z gorutin (ani hlavní gorutina) nemůže pokračovat (je blokována čtením z kanálu) a proto je aplikace ukončena běhovou chybou:

$ go run consumer_only.go 
 
fatal error: all goroutines are asleep - deadlock!
 
goroutine 1 [chan receive]:
main.main()
    /home/ptisnovs/src/most-popular-python-libs/concurrent/consumer_only.go:18 +0x87
 
goroutine 6 [chan receive]:
main.consumer(0x0?)
    /home/ptisnovs/src/most-popular-python-libs/concurrent/consumer_only.go:9 +0x29
created by main.main
    /home/ptisnovs/src/most-popular-python-libs/concurrent/consumer_only.go:17 +0x7b
exit status 2

11. Synchronní příjem zpráv z kanálu (bez čekání)

V případě, že je nutné zajistit okamžité příjetí zprávy z kanálu (bez jakéhokoli čekání), použije se namísto korutiny channel.receive běžná metoda nazvaná channel.receive_nowait. Tato metoda buď ihned vrátí zprávu získanou z kanálu (samozřejmě za předpokladu, že kanál zprávu obsahuje) nebo se vyhodí výjimka – nikdy se tedy nebude čekat na příjem zprávy. Předchozí demonstrační příklad tedy můžeme triviálním způsobem upravit do následující podoby:

import trio
 
 
async def consumer(receive_channel):
  while True:
    value = receive_channel.receive_nowait()
    print(f"Consumer: received{value!r}")
    await trio.sleep(1)
 
 
async def main():
  async with trio.open_nursery() as nursery:
    send_channel, receive_channel = trio.open_memory_channel(0)
    nursery.start_soon(consumer, receive_channel)
 
 
trio.run(main)

Chování příkladu bez producenta zpráv bude následující – při prvním pokusu o přečtení zprávy dojde k vyhození výjimky a celý program je následně ukončen, protože tato výjimka není zachycena:

$ python3 trio_23_no_producer_no_wait.py
 
Traceback (most recent call last):
 File "trio_23_no_producer_no_wait.py", line 17, in <module>
  trio.run(main)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 1946, in run
  raise runner.main_task_outcome.error
 File "trio_23_no_producer_no_wait.py", line 14, in main
  nursery.start_soon(consumer, receive_channel)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 813, in __aexit__
  raise combined_error_from_nursery
 File "trio_23_no_producer_no_wait.py", line 6, in consumer
  value = receive_channel.receive_nowait()
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_ki.py", line 159, in wrapper
  return fn(*args, **kwargs)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_channel.py", line 284, in receive_nowait
  raise trio.WouldBlock
trio.WouldBlock

12. Pokus o příjem zprávy z kanálu se specifikovanou maximální dobou čekání

Podobně, jako jsme v sedmé kapitole vytvořili producenta, u něhož se čekalo na uvolnění kanálu při posílání zprávy pouze po specifikovaný časový úsek (timeout), je možné stejný způsob použít i pro konzumenta zpráv pro zajištění, že se na příjem zprávy bude čekat po maximální zadanou dobu. Opět se použije manažer kontextu vytvořený pomocí trio.fail_after:

import trio
 
 
async def consumer(receive_channel):
  while True:
    with trio.fail_after(1):
      value = await receive_channel.receive()
      print(f"Consumer: received{value!r}")
      await trio.sleep(1)
 
 
async def main():
  async with trio.open_nursery() as nursery:
    send_channel, receive_channel = trio.open_memory_channel(0)
    nursery.start_soon(consumer, receive_channel)
 
 
trio.run(main)

S výsledkem:

$ python3 trio_24_no_producer_fail_after.py
 
Traceback (most recent call last):
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_timeouts.py", line 106, in fail_at
  yield scope
 File "trio_24_no_producer_fail_after.py", line 7, in consumer
  value = await receive_channel.receive()
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_channel.py", line 314, in receive
  return await trio.lowlevel.wait_task_rescheduled(abort_fn)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_traps.py", line 166, in wait_task_rescheduled
  return (await _async_yield(WaitTaskRescheduled(abort_func))).unwrap()
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/outcome/_impl.py", line 138, in unwrap
  raise captured_error
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 1173, in raise_cancel
  raise Cancelled._create()
trio.Cancelled: Cancelled
 
During handling of the above exception, another exception occurred:
 
Traceback (most recent call last):
 File "trio_24_no_producer_fail_after.py", line 18, in
  trio.run(main)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 1946, in run
  raise runner.main_task_outcome.error
 File "trio_24_no_producer_fail_after.py", line 15, in main
  nursery.start_soon(consumer, receive_channel)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_core/_run.py", line 813, in __aexit__
  raise combined_error_from_nursery
 File "trio_24_no_producer_fail_after.py", line 9, in consumer
  await trio.sleep(1)
 File "/usr/lib/python3.8/contextlib.py", line 131, in __exit__
  self.gen.throw(type, value, traceback)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.8/site-packages/trio/_timeouts.py", line 108, in fail_at
  raise TooSlowError
trio.TooSlowError
Poznámka: povšimněte si, že došlo k vyhození ještě jedné výjimky, která způsobila výjimku zachytitelnou v programovém kódu.

13. Větší množství producentů a konzumentů sdílejících společný kanál

Vykoušejme si nyní vytvořit nepatrně komplikovanější demonstrační příklad, v němž se namísto jediného producenta zpráv a jediného konzumenta vyskytuje obecný počet producentů a konzumentů. Pro komunikaci mezi všemi korutinami se (prozatím) používá pouze jediný kanál se dvěma konci (vysílací a přijímací část), přičemž každý konec je sdílen několika korutinami běžícími souběžně. Díky použití await je zajištěn koordinovaný přístup ke kanálu:

import trio
 
 
num_producers = 5
num_consumers = 20
 
 
async def producer(id, send_channel):
  for i in range(1, 10):
    message = f"message {i}"
    print(f"Producer #{id}: {message}")
    await send_channel.send(message)
 
 
async def consumer(id, receive_channel):
  async for value in receive_channel:
    print(f"Consumer #{id}: received{value!r}")
    await trio.sleep(1)
 
 
async def main():
  async with trio.open_nursery() as nursery:
    send_channel, receive_channel = trio.open_memory_channel(0)
    for id in range(num_producers):
      nursery.start_soon(producer, id, send_channel)
    for id in range(num_consumers):
      nursery.start_soon(consumer, id, receive_channel)
 
 
trio.run(main)

Zdálo by se, že úkol byl splněn, ovšem ve skutečnosti chybí doplnit celou řadu praktických kroků:

 1. Zajištění, že všichni konzumenti skončí ve chvíli, kdy je již zřejmé, že žádná zpráva nedojde.
 2. Zajištění korektní funkčnosti i při vzniku výjimky (nepatrná chyba v jediné korutině by neměla vést k pádu celého programu).
 3. Zajištění předčasného ukončení korutiny či korutin.

S řešeními těchto problémů se seznámíme v závěrečném článku o knihovně Trio.

14. Realizace a vylepšení předchozího příkladu v jazyce Go

Pro zajímavost se ještě podívejme, jak by byl podobný příklad řešen v programovacím jazyce Go. Zde ovšem došlo k vylepšení, protože kanál done je zde použit pro čekání na dokončení všech producentů – každý producent musí do kanálu zapsat jedinou hodnotu a v hlavní gorutině se čeká na zápis tolika hodnot, kolik existuje producentů:

package main
 
import (
    "fmt"
)
 
const (
    num_producers = 5
    num_consumers = 20
)
 
func producer(id int, channel chan string, done chan interface{}) {
    for i := 1; i <= 10; i++ {
        message := fmt.Sprintf("message %d", i)
        fmt.Printf("Producer %d: %s\n", id, message)
        channel <- message
    }
    done <- struct{}{}
}
 
func consumer(id int, channel chan string) {
    for {
        message := <-channel
        fmt.Printf("Consumer %d: received %s\n", id, message)
    }
}
 
func main() {
    var channel = make(chan string)
    var done = make(chan interface{})
    for i := 0; i < num_producers; i++ {
        go producer(i, channel, done)
    }
    for i := 0; i < num_consumers; i++ {
        go consumer(i, channel)
    }
    for i := 0; i < num_producers; i++ {
        <-done
    }
}

Podívejme se na důkaz, že jsou skutečně zpracovány všechny zprávy:

Producer 0: message 1
Producer 0: message 2
Producer 0: message 3
Consumer 7: received message 2
Consumer 7: received message 3
Producer 2: message 1
Producer 2: message 2
Consumer 19: received message 1
Producer 1: message 1
Producer 1: message 2
Producer 2: message 3
Producer 0: message 4
Consumer 3: received message 3
Consumer 7: received message 1
Producer 3: message 1
Producer 3: message 2
Producer 3: message 3
Producer 3: message 4
Producer 3: message 5
Producer 3: message 6
Producer 3: message 7
Producer 3: message 8
Producer 3: message 9
Producer 3: message 10
Consumer 2: received message 2
Consumer 5: received message 1
Consumer 6: received message 2
Consumer 0: received message 2
Consumer 14: received message 3
Producer 2: message 4
Producer 2: message 5
Producer 2: message 6
Producer 2: message 7
Producer 2: message 8
Producer 2: message 9
Producer 2: message 10
Consumer 2: received message 10
Producer 4: message 1
Producer 4: message 2
Producer 4: message 3
Producer 4: message 4
Producer 4: message 5
Producer 4: message 6
Consumer 15: received message 4
Consumer 15: received message 6
Consumer 17: received message 5
Consumer 9: received message 5
Consumer 19: received message 6
Consumer 4: received message 4
Consumer 18: received message 7
Consumer 10: received message 6
Consumer 3: received message 8
Consumer 1: received message 1
Consumer 7: received message 9
Consumer 11: received message 7
Consumer 12: received message 8
Consumer 5: received message 1
Producer 1: message 3
Producer 1: message 4
Producer 1: message 5
Producer 1: message 6
Producer 1: message 7
Producer 1: message 8
Producer 1: message 9
Producer 1: message 10
Consumer 10: received message 9
Producer 4: message 7
Producer 4: message 8
Producer 4: message 9
Producer 4: message 10
Consumer 9: received message 5
Consumer 4: received message 7
Consumer 16: received message 10
Consumer 17: received message 4
Consumer 0: received message 3
Consumer 19: received message 6
Consumer 11: received message 9
Consumer 12: received message 10
Consumer 8: received message 4
Consumer 2: received message 5
Producer 0: message 5
Producer 0: message 6
Producer 0: message 7
Producer 0: message 8
Producer 0: message 9
Producer 0: message 10

15. Obsah závěrečné části článku o knihovně Trio

V předchozích dvou kapitolách jsme částečně narazili na zajímavý problém – jak zajistit kooperaci mezi větším množstvím korutin, tedy jak mj. zajistit, že se počká na jejich dokončení nebo jak naopak „donutit“ korutiny k jejich předčasnému ukončení. Nejedná se ani zdaleka o akademické problémy, ale naopak o prakticky každodenní úlohy, s nimiž se při tvorbě aplikací se souběžně spuštěným kódem velmi často setkáme a musíme je umět řešit. Zde již pouhé abstraktní teoretické koncepty typu korutina+kanál nemusí dostačovat, popř. nemusí být dostatečně přehledné. Proto si příště (což bude s velkou pravděpodobností již poslední článek na dané téma) ukážeme, jak se takové problémy dají s knihovnou Trio poměrně uspokojivě a především idiomaticky vyřešit (idiomaticky proto, aby již ze stylu zápisu bylo patrné, jaký problém je řešen – což lze považovat za prazáklad návrhových vzorů).

16. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech prozatím popsaných demonstračních příkladů určených pro programovací jazyk Python 3 byly uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs. V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem stále velmi malý, dnes má velikost zhruba několik desítek kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Demonstrační příklad Stručný popis příkladu Cesta
1 multithreading1.py spuštění tří vláken vykonávajících déletrvající činnost https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/multithreading1.py
2 multithreading2.py spuštění tří vláken, předání parametrů volaným funkcím https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/multithreading2.py
3 multithreading3.py explicitní čekání na dokončení běhu vláken metodou join https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/multithreading3.py
4 multithreading4.py sdílený objekt https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/multithreading4.py
5 multithreading_join_deamon.py čekání na dokončení vláken s příznakem „daemon“ https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/multithreading_join_dea­mon.py
6 multithreading_no_join_deamon.py vlákna s příznakem „daemon“, na jejichž ukončení se nečeká https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/multithreading_no_join_de­amon.py
7 multithreading_no_join_no_deamon.py běžná vlákna bez příznaku „daemon“ https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/multithreading_no_join_no_de­amon.py
8 multithreading_timeout.py specifikace maximální doby čekání na ukončení vlákna https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/multithreading_timeout.py
       
9 multiprocessing1.py zavolání funkce spuštěné v rámci dalšího procesu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/multiprocessing1.py
10 multiprocessing2.py spuštění většího množství procesů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/multiprocessing2.py
11 multiprocessing3.py nepatrná úprava předchozího příkladu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/multiprocessing3.py
12 multiprocessing4.py řízení workerů posílanými příkazy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/multiprocessing4.py
13 multiprocessing5.py řízení workerů posílanými příkazy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/multiprocessing5.py
14 multiprocessing6.py jeden proces a sdílená globální hodnota https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/multiprocessing6.py
15 multiprocessing7.py více procesů, které nesdílí hodnoty https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/multiprocessing7.py
       
16 queue_example.py základní vlastnosti sdílené datové struktury Queue https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/queue_example.py
17 simple_queue_example.py základní vlastnosti sdílené datové struktury SimpleQueue https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/simple_queue_example.py
18 priority_queue_example.py základní vlastnosti sdílené datové struktury PriorityQueue https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/priority_queue_example.py
       
19 queues1.py komunikace mezi vlákny s využitím front: základní forma https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurrent/queues1.py
20 queues2.py komunikace mezi vlákny s využitím front: více konzumentů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurrent/queues2.py
21 queues3.py komunikace mezi vlákny s využitím front: více producentů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurrent/queues3.py
22 queues4.py komunikace mezi vlákny s využitím front: více producentů i konzumentů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurrent/queues4.py
       
23 thread_pool1.py spuštění tří úloh ve třech vláknech https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/thread_pool1.py
24 thread_pool2.py spuštění deseti úloh v deseti vláknech https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/thread_pool2.py
25 thread_pool3.py omezení počtu vláken na 3 pro celkem deset úloh https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/thread_pool3.py
26 thread_pool4.py návratová hodnota získaná po spuštění úlohy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/thread_pool4.py
27 thread_pool5.py získání vypočtených hodnot https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/thread_pool5.py
28 thread_pool6.py alternativní způsob zápisu předchozího příkladu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/thread_pool6.py
       
29 process_pool1.py spuštění tří úloh ve vlastních procesech https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/process_pool1.py
30 process_pool2.py návratové hodnoty https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/process_pool2.py
31 process_pool3.py čekání na dokončení úloh + získání návratových hodnot https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/process_pool3.py
       
32 async_await1.py základní způsob použití async a await https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/async_await1.py
33 async_await2.py funkce main volaná asynchronně https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/async_await2.py
34 async_await3.py dvě asynchronně běžící úlohy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/async_await3.py
35 async_await4.py získání výsledků z asynchronně běžících úloh https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/async_await4.py
36 async_queue1.py fronty pro kooperace mezi korutinami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/async_queue1.py
37 async_queue2.py korektní spuštění většího množství korutin https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/async_queue2.py
38 async_queue3.py využití asyncio.gather https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/async_queue3.py
39 async_aiohttp1.py použití knihovny aiohttp https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/async_aiohttp1.py
40 async_aiohttp2.py záznam časů trvání jednotlivých operací https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/async_aiohttp2.py
41 async_aiohttp3.py vylepšení předchozího příkladu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/async_aiohttp3.py
42 async_aiohttp4.py využití deseti korutin https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/async_aiohttp4.py
       
43 curio01.py základní konstrukce nabízené knihovnou curio (curio.run) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/curio01.py
44 curio02.py předání parametrů asynchronně volané korutině při volání curio.run https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/curio02.py
45 curio03.py chování programu při spuštění několika korutin funkcí curio.run https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/curio03.py
46 curio04.py asynchronní spuštění korutin pomocí curio.spawn (nekorektní příklad) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/curio04.py
47 curio05.py asynchronní spuštění korutin pomocí curio.spawn (korektní příklad) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/curio05.py
48 curio06.py čekání na dokončení korutin s využitím metody task.join https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/curio06.py
49 curio07.py spuštění monitoru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/curio07.py
50 curio08.py využití fronty pro předávání parametrů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/curio08.py
51 curio09.py datová struktura curio.UniversalQueue https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/curio09.py
52 curio10.py klasický program typu producent-konzument https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/curio10.py
53 curio11.py výsledky vrácené korutinami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/curio11.py
54 curio12.py výsledky vrácené dlouho běžícími korutinami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/curio12.py
55 curio13.py čekání na výsledky po stanovený mezní časový interval https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/curio13.py
56 curio14.py reakce na vypršení mezního časového intervalu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/curio14.py
57 curio15.py výjimka vzniklá v korutině https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/curio14.py
58 curio16.py reakce na výjimku vyhozenou v korutině https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/curio16.py
       
59 with_block.py blok with a context manager https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/with_block.py
60 async_with_block.py blok async with a asynchronní context manager https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/async_with_block.py
       
61 trio01.py spuštění korutiny knihovnou Trio https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio01.py
62 trio01_error.py chybné vynechání slova awai při volání jiné korutiny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio01_error.py
63 trio02.py déletrvající souběžně běžící úloha https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio02.py
64 trio03.py tři souběžně běžící úlohy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio03.py
65 trio04.py základní způsob použití objektu nursery https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio04.py
66 trio05.py hodnota získaná po spuštění korutiny https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio05.py
67 trio06.py trojice postupně spuštěných korutin https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio06.py
68 trio07.py https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio07.py
69 trio08.py vyhození výjimky v korutině https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio08.py
70 trio09.py pokus o zachycení výjimky v korutině https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio09.py
71 trio10.py vznik výjimek v několika korutinách https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio10.py
72 trio11.py paměťové nároky programu se 100 korutinami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio11.py
73 trio12.py paměťové nároky programu s 10000 korutinami https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio12.py
74 trio13.py spuštění 10000 souběžných úloh https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio13.py
75 trio14.py ukázka klasické úlohy typu producent-konzument https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio14.py
       
76 trio15.py programátorem vyvolané výjimky v korutině https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio15.py
77 trio16.py zachycení výjimky typu TaskError https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio16.py
       
78 trio17_no_consumer.py chování Tria v případě, že existuje jen producent zpráv u kanálu s nulovou kapacitou https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio17_no_consumer.py
79 trio18_no_consumer_capacity.py chybějící konzument, použití komunikačního kanálu s nenulovou kapacitou https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio18_no_consumer_capa­city.py
80 trio19_no_consumer_no_wait.py zápis zprávy do kanálu synchronní operací send_nowait https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio19_no_consumer_no_wa­it.py
81 trio20_no_consumer_fail_after.py pokus o zápis do kanálu se specifikovanou maximální dobou čekání https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio20_no_consumer_fail_af­ter.py
82 trio21_no_producer.py chování Tria v případě, že existuje jen konzument zpráv u kanálu s nulovou kapacitou https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio21_no_producer.py
83 trio22_no_producer_B.py úprava předchozího příkladu – náhrada smyčky async for za while https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio22_no_producer_B.py
84 trio23_no_producer_no_wait.py synchronní příjem zpráv z kanálu (bez čekání) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio23_no_producer_no_wa­it.py
85 trio24_no_producer_fail_after.py pokus o příjem zprávy z kanálu se specifikovanou maximální dobou čekání https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio24_no_producer_fail_af­ter.py
86 trio25_multiple_prod_cons.py větší množství producentů a konzumentů zpráv https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/trio25_multiple_prod_con­s.py
       
87 producer_consumer.go klasická úloha typu producent-konzument naprogramovaná v jazyku Go https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/producer_consumer.go
88 producer_consumer2.go vylepšená klasická úloha typu producent-konzument naprogramovaná v jazyku Go https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/producer_consumer2.go
89 producer_only.go producent, zprávy nejsou nikým konzumovány https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/producer_only.go
90 consumer_only.go konzument, zprávy nejsou nikým produkovány https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/consumer_only.go
91 producers_consumers.go větší množství producentů a konzumentů zpráv https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/concurren­t/producers_consumers.go

17. Odkazy na Internetu

 1. Dokumentace Pythonu: balíček queue
  https://docs.python.org/3/li­brary/queue.html
 2. Dokumentace Pythonu: balíček threading
  https://docs.python.org/3/li­brary/threading.html?
 3. Dokumentace Pythonu: balíček multiprocessing
  https://docs.python.org/3/li­brary/multiprocessing.html
 4. Dokumentace Pythonu: balíček asyncio
  https://docs.python.org/3/li­brary/asyncio.html
 5. Synchronization Primitives
  https://docs.python.org/3/li­brary/asyncio-sync.html
 6. Coroutines
  https://docs.python.org/3/li­brary/asyncio-task.html
 7. Queues
  https://docs.python.org/3/li­brary/asyncio-queue.html
 8. python-csp
  https://python-csp.readthedocs.io/en/latest/
 9. TrellisSTM
  http://peak.telecommunity­.com/DevCenter/TrellisSTM
 10. Python Multithreading and Multiprocessing Tutorial
  https://www.toptal.com/pyt­hon/beginners-guide-to-concurrency-and-parallelism-in-python
 11. ThreadPoolExecutor
  https://docs.python.org/3/li­brary/concurrent.futures.html#thre­adpoolexecutor
 12. ProcessPoolExecutor
  https://docs.python.org/3/li­brary/concurrent.futures.html#pro­cesspoolexecutor
 13. asyncio — Asynchronous I/O
  https://docs.python.org/3/li­brary/asyncio.html
 14. Threads vs Async: Has Asyncio Solved Concurrency?
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=NZq31Sg8R9E
 15. Python Asynchronous Programming – AsyncIO & Async/Await
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=t5Bo1Je9EmE
 16. AsyncIO & Asynchronous Programming in Python
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=6RbJYN7SoRs
 17. Coroutines and Tasks
  https://docs.python.org/3/li­brary/asyncio-task.html
 18. Python async/await Tutorial
  https://stackabuse.com/python-async-await-tutorial/
 19. Demystifying Python's Async and Await Keywords
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=F19R_M4Nay4
 20. Curio
  https://curio.readthedocs­.io/en/latest/
 21. Trio: a friendly Python library for async concurrency and I/O
  https://trio.readthedocs.i­o/en/stable/
 22. Curio – A Tutorial Introduction
  https://curio.readthedocs­.io/en/latest/tutorial.html
 23. unsync
  https://github.com/alex-sherman/unsync
 24. David Beazley – Die Threads
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=xOyJiN3yGfU
 25. Miguel Grinberg Asynchronous Python for the Complete Beginner PyCon 2017
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=iG6fr81×HKA
 26. Build Your Own Async
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=Y4Gt3Xjd7G8
 27. The Other Async (Threads + Async = ❤️)
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=x1ndXuw7S0s
 28. Fear and Awaiting in Async: A Savage Journey to the Heart of the Coroutine Dream
  https://www.youtube.com/watch?v=E-1Y4kSsAFc
 29. Keynote David Beazley – Topics of Interest (Python Asyncio)
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ZzfHjytDceU
 30. David Beazley – Python Concurrency From the Ground Up: LIVE! – PyCon 2015
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=MCs5OvhV9S4
 31. Python Async basics video (100 million HTTP requests)
  https://www.youtube.com/watch?v=Mj-Pyg4gsPs
 32. Nathaniel J. Smith – Trio: Async concurrency for mere mortals – PyCon 2018
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=oLkfnc_UMcE
 33. Timeouts and cancellation for humans
  https://vorpus.org/blog/timeouts-and-cancellation-for-humans/
 34. What is the core difference between asyncio and trio?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/49482969/what-is-the-core-difference-between-asyncio-and-trio
 35. Some thoughts on asynchronous API design in a post-async/await world
  https://vorpus.org/blog/some-thoughts-on-asynchronous-api-design-in-a-post-asyncawait-world/#the-curious-effectiveness-of-curio
 36. Companion post for my PyCon 2018 talk on async concurrency using Trio
  https://vorpus.org/blog/companion-post-for-my-pycon-2018-talk-on-async-concurrency-using-trio/
 37. Control-C handling in Python and Trio
  https://vorpus.org/blog/control-c-handling-in-python-and-trio/
 38. Context Managers and Python's with Statement
  https://realpython.com/python-with-statement/
 39. Notes on structured concurrency, or: Go statement considered harmful
  https://vorpus.org/blog/notes-on-structured-concurrency-or-go-statement-considered-harmful/
 40. Structured concurrency explained – Part 1: Introduction
  https://www.thedevtavern.com/blog/pos­ts/structured-concurrency-explained/
 41. Structured concurrency
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_concurrency
 42. Structured Concurrency
  https://250bpm.com/blog:71/
 43. Python and Trio, where producers are consumers, how to exit gracefully when the job is done?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/65304775/python-and-trio-where-producers-are-consumers-how-to-exit-gracefully-when-the

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.