Hlavní navigace

Chicken Scheme – další interpret a především překladač programovacího jazyka Scheme

12. 12. 2019
Doba čtení: 42 minut

Sdílet

Další zdařilá implementace programovacího jazyka Scheme je představována projektem nazvaným Chicken Scheme. Podobně jako u mnoha dalších moderních reinkarnací Scheme se nejedná o pouhý interpret, ale i o překladač.

Obsah

1. Chicken Scheme – další interpret a především překladač programovacího jazyka Scheme

2. Překlad a instalace projektu Chicken Scheme

3. Použití interpretru dodávaného současně s Chicken Scheme

4. Překlad skriptu naprogramovaného ve Scheme do nativního kódu

5. Možné problémy při překladu

6. Příprava jednoduchého benchmarku

7. Porovnání rychlosti interpretrů GNU Guile a Chicken Scheme

8. Rychlost benchmarku přeloženého do nativního kódu

9. Porovnání kvality překladače Chicken Scheme s alternativními implementacemi vytvořenými v C a Go

10. Typové informace a jejich vliv na výsledek benchmarku

11. Výsledky všech benchmarků v grafické podobě

12. Další vlastnosti programovacího jazyka implementovaného v rámci Chicken Scheme

13. Funkce a speciální formy

14. Koncová rekurze

15. Lokální rozsah proměnných

16. FFI – rozhraní mezi Chicken Scheme a nativními jazyky (C apod.)

17. Předchozí části seriálu

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Literatura

20. Odkazy na Internetu

1. Chicken Scheme – další interpret a především překladač programovacího jazyka Scheme

V dnešní části seriálu o rozsáhlém a možná i poněkud chaotickém světě lispovských programovacích jazyků se seznámíme se základními vlastnostmi projektu nazvaného Chicken Scheme, který naleznete na adrese https://call-cc.org/. Podle názvu tohoto projektu je možné snadno uhodnout, že se jedná o další implementaci programovacího jazyka Scheme (plně podle R5RS a částečně i R7RS), takže se nám sbírka již popsaných implementací úspěšně rozrůstá (mimochodem: je zajímavé, že se Scheme stále drží v první padesátce seznamu nejcitovanějších programovacích jazyků, což je zvláštní, když si uvědomíme, že například na slavné MIT byl předmět založený na SICP nahrazen jinými předměty).

Jen pro připomenutí, s jakými variantami tohoto programovacího jazyka jsme se již setkali: především se jednalo o projekt nazvaný GNU Guile a taktéž o nástroj TinyScheme. Oba zmíněné projekty nabízí programátorům jak klasickou interaktivní smyčku REPL, tak i možnost vložit (embed) interpret či překladač jazyka Scheme do dalších nativních aplikací a tím do značné míry rozšířit jejich možnosti (skriptovatelné aplikace, aplikace s podporou pluginů získaných od třetích stran atd.). Zatímco projekt GNU Guile obsahuje jak interpret, tak i překladač (a to relativně dobrý), je TinyScheme v tomto ohledu mnohem jednodušší, protože se jedná o „pouhý“ interpret, ovšem pochopitelně doplněný o automatickou správu paměti a další pro Scheme naprosto nezbytné vlastnosti.

Obrázek 1: Logo projektu GNU Guile.

Z rozsáhlejších projektů jsme se zmínili o jazyku nazvaném Kawa, který je zajímavý a potenciálně užitečný hned z několika důvodů. Jedná se o implementaci jazyka Scheme naprogramovanou v Javě a běžící nad virtuálním strojem Javy (JVM). Ovšem současně se v žádném případě nejedná o pouhý primitivní interpret, ale o překladač jazyka Scheme do bajtkódu JVM. Z benchmarků je patrné, že výsledný kód vůbec není pomalý ale naopak dokáže více než zdárně konkurovat dalším programovacím jazykům, které v současnosti nad JVM existují.

Obrázek 2: Logo projektu Kawa.

A konečně jsme se ve třech článcích zabývali projektem nazvaným Racket, jehož původní jméno bylo PLT Scheme. Samotný programovací jazyk Racketu sice vychází z klasického Scheme, ale je poměrně snadno rozšiřitelný a modifikovatelný, takže vzniklo hned několik jeho variant. Kromě klasického dynamicky typovaného jazyka Scheme je tak možné použít jazyk s možností přesné deklarace datových typů, jazyk s infixovu notací zápisu aritmetických výrazů, dokonce i implementaci Algolu 60 atd.

Obrázek 3: Logo projektu Racket.

Poznámka zcela na okraj: Algol 60 oslaví příští rok kulatiny, takže se seznámíme i s tímto jazykem. Oproti až absurdně rozsáhlému Algolu 68 je totiž Algol 60 i na dnešní poměry velmi elegantním jazykem, takže není divu, že od něj jsou odvozeny prakticky všechny dnešní mainstreamové jazyky (s výjimkou LISPovské větve a funkcionálních jazyků).

Přímými konkurenty Chicken Scheme jsou však odlišné implementace, s nimiž se ještě v tomto seriálu později podrobněji seznámíme:

 1. Gambit-C s pravděpodobně nejlepším překladačem do C
 2. Bigloo s překladačem do C, bajtkódu JVM a bajtkódu .NETu
 3. Scheme48 s překladačem do bajtkódu

Obrázek 4: Logo projektu Chicken Scheme.

2. Překlad a instalace projektu Chicken Scheme

Balíčky s projektem Chicken Scheme jsou sice většinou součástí standardních repositářů většiny rozšířených linuxových distribucí, ovšem mnohdy se setkáme se staršími verzemi tohoto jazyka. V době psaní tohoto článku je aktuální verze 5.1, ovšem například ve Fedoře 30 (což není tak stará distribuce) najdeme pouze Chicken Scheme ve verzi 4.12.0, o čemž se ostatně můžeme velmi snadno přesvědčit:

[schemer ~]$ cat /etc/redhat-release
Fedora release 30 (Thirty)
 
[schemer ~]$ chicken
 
(c) 2008-2017, The CHICKEN Team
(c) 2000-2007, Felix L. Winkelmann
Version 4.12.0
linux-unix-gnu-x86-64 [ 64bit manyargs dload ptables ]
compiled 2019-01-31 on buildvm-14.phx2.fedoraproject.org
 
Enter `chicken -help' for information on how to use the compiler,
or try `csc' for a more convenient interface.
 
Run `csi' to start the interactive interpreter.
Poznámka: jak je z předchozího zápisu patrné, bude se většina příkazů spouštět pod uživatelem se jménem schemer, který byl vytvořen jen pro účely testování různých implementací programovacího jazyka Scheme. Na vašem počítači samozřejmě můžete použít libovolného uživatele (snad kromě roota).

Aby bylo možné použít nejnovější stabilní verzi interpretru a překladače, je vhodnější provést překlad a instalaci Chicken Scheme přímo z dostupných zdrojových kódů. Potřebovat budeme standardní vývojové nástroje, zejména překladač programovacího jazyka C (výchozí je GCC, teoreticky je však možné využít i další překladače) a GNU Makefile. Nejprve je nutné stáhnout tarball se zdrojovými kódy stabilní verze Chicken Scheme. V tomto konkrétním příkladu se bude stahovat verze 5.1.0, ale pochopitelně můžete stáhnout i verzi starší či naopak novější:

[schemer ~]$ wget https://code.call-cc.org/releases/5.1.0/chicken-5.1.0.tar.gz
 
--2019-11-14 19:20:27-- https://code.call-cc.org/releases/5.1.0/chicken-5.1.0.tar.gz
Resolving code.call-cc.org (code.call-cc.org)... 78.47.93.131
Connecting to code.call-cc.org (code.call-cc.org)|78.47.93.131|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 4071169 (3,9M) [application/x-gzip]
Saving to: ‘chicken-5.1.0.tar.gz’
 
100%[=====================================================================================================================>] 4 071 169  1,73MB/s  in 2,2s

Následně je nutné stažený tarball rozbalit, a to běžným postupem:

[schemer ~]$ tar xvfz chicken-5.1.0.tar.gz

Dále přejít do adresáře vytvořeného při rozbalování tarballu se zdrojovými kódu:

[schemer ~]$ cd chicken-5.1.0

A provést vlastní překlad, který většinou trvá několik desítek sekund:

[schemer chicken-5.1.0]$ make PLATFORM=linux

Po překladu by se měly v aktuálním adresáři objevit minimálně tyto tři spustitelné soubory:

 1. chicken (základní tooling včetně interpretru)
 2. csi (interpret)
 3. csc (překladač)

Pro jistotu otestujeme, zda je možné spustit alespoň interpret (což by mělo být v každém případě možné):

[schemer chicken-5.1.0]$ ./csi
 
CHICKEN
(c) 2008-2019, The CHICKEN Team
(c) 2000-2007, Felix L. Winkelmann
Version 5.1.0 (rev 8e62f718)
linux-unix-gnu-x86-64 [ 64bit dload ptables ]
Poznámka: může následovat ještě další krok, a to konkrétně instalace do adresářové struktury v /usr/local. Pro tento krok budete potřebovat příslušná práva. Alternativně je možné instalaci provést do adresáře /opt/chicken, ovšem posléze je nutné správným způsobem nastavit cestu do podadresáře /opt/chicken/bin a přidat ji do proměnné prostředí PATH.

3. Použití interpretru dodávaného současně s Chicken Scheme

Interpret dodávaný společně s projektem Chicken Scheme (resp. přesněji řečeno interpret, který jsme přeložili podle postupu z předchozí kapitoly) je kompatibilní s dalšími dialekty tohoto programovacího jazyka, a to minimálně na úrovni R5RS. Nejprve si vyzkoušíme naprogramovat a následně spustit funkci určenou pro výpočet faktoriálu, a to v její rekurzivní variantě (bez tail callů). Tato funkce bývá v oblasti LISPovských jazyků obdobou programu typu „Hello world“, který se používá v jazycích odvozených od Algolu (tato tradice začala už u céčka):

(define (println item)
   (display item)
   (newline))
 
(define (factorial n)
  (if (= n 0) ; podmínka pro ukončení rekurzivního zanořování
    1    ; faktoriál nuly je definitoricky roven jedné
    (* n (factorial (- n 1)))))
 
(println (factorial 10))

Celý skript můžeme předat do interpretru, který je představován spustitelným souborem csi (Chicken Scheme Interpret):

[schemer ~]$ ./csi factorial.scm

Interpret by měl vypsat vypočtenou hodnotu faktoriálu a následně zůstat v interaktivní smyčce REPL:

[schemer ~]$ csi factorial.scm
 
CHICKEN
(c) 2008-2017, The CHICKEN Team
(c) 2000-2007, Felix L. Winkelmann
Version 4.12.0
linux-unix-gnu-x86-64 [ 64bit manyargs dload ptables ]
compiled 2019-01-31 on buildvm-14.phx2.fedoraproject.org
 
; loading factorial.scm ...
3628800

Interpret musíme ukončit, a to například zavoláním funkce s názvem quit:

#;1> (quit)

Pokud je vyžadováno, aby se interpret ukončil ihned poté, co je dokončen běh vybraného skriptu, je nutné použít přepínač -q:

[schemer ~]$ ./csi -q factorial.scm

S tímto výsledkem:

[schemer ~]$ csi -q factorial.scm
 
3628800

4. Překlad skriptu naprogramovaného ve Scheme do nativního kódu

Existují dva hlavní důvody, proč by se vývojář vůbec měl zabývat projektem Chicken Scheme. Prvním důvodem je existence poměrně rozsáhlého ekosystému, který je okolo tohoto jazyka postaven (takzvané Eggs). A druhým důvodem je fakt, že je projekt Chicken Scheme vybaven překladačem, který dokáže transformovat skripty zapsané ve Scheme do nativního spustitelného kódu nebo do knihovny určené pro statické či dynamické slinkování s dalšími bloky nativního kódu. Ve výsledném kódu je kromě běžných runtime funkcí dostupný i plnohodnotný správce paměti (garbage collector), který je pro LISPovské jazyky prakticky nutností.

Samotný překlad je přitom proveden v několika krocích:

 1. Transpilace zdrojového kódu ze Scheme do jazyka C
 2. Překlad transpilovaného kódu překladačem jazyka C (například GCC)
 3. Slinkování do spustitelné podoby a/nebo knihovny

Důležité a potenciálně užitečné přitom je, že je umožněn takzvaný cross překlad pro jiné architektury, než s jakou právě vývojář pracuje. Je tak například možné na platformě x86–64 provést překlad aplikace pro procesory ARM, AArch64 atd.

Dnes si ovšem ukážeme „pouhý“ překlad do nativního kódu pro stejnou platformu a systém, na které je provozován vlastní Chicken Scheme. Samotný překlad je z pohledu uživatele-programátora až triviálně jednoduchý, protože postačuje použít nástroj csc neboli Chicken Scheme Compiler, kterému se v tom nejjednodušším případě předá jediný argument – jméno překládaného skriptu:

[schemer ~]$ csc factorial.scm

Po několika sekundách by se měl vytvořit spustitelný soubor, jehož jméno je odvozeno od jména původního skriptu (tedy v našem případě factorial). Jedná se o běžnou aplikaci, kterou lze přímo spustit:

[schemer ~]$ ./factorial
3628800

Zajímavé bude zjistit, jak je vlastně výsledný soubor velký a jaké má závislosti:

[schemer ~]$ ls -l factorial
 
-rwxrwxr-x. 1 schemer schemer 51424 Dec 7 20:01 factorial
[schemer ~]$ ldd factorial
 
    linux-vdso.so.1 (0x00007fff789ed000)
    libchicken.so.8 => /lib64/libchicken.so.8 (0x00007f5c75db6000)
    libm.so.6 => /lib64/libm.so.6 (0x00007f5c75c70000)
    libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x00007f5c75c6a000)
    libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f5c75aa4000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f5c7623e000)
Poznámka: důležitá je především závislost na dynamické knihovně libchicken.so.8, kterou je nutné v případě potřeby distribuovat současně s aplikací.

5. Možné problémy při překladu

Pokud jste nainstalovali Chicken Scheme ze standardního repositáře vaší linuxové distribuce, může se stát, že se překlad skriptu pro výpočet faktoriálu nezdaří a namísto vytvoření výsledného spustitelného souboru se pouze zobrazí chybové hlášení:

[schemer ~]$ csc factorial.scm
 
sh: gcc: command not found
 
Error: shell command terminated with non-zero exit status 32512: 'gcc'
'factorial.c' -o 'factorial.o' -c -fno-strict-aliasing -fwrapv
-DHAVE_CHICKEN_CONFIG_H -DC_ENABLE_PTABLES -O2 -g -pipe -Werror=format-security
-Wp– D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wp– D_GLIBCXX_ASSERTIONS -fexceptions
-fstack-protector-strong -grecord-gcc-switches
-specs=/usr/lib/rpm/redhat/redhat-hardened-cc1
-specs=/usr/lib/rpm/redhat/redhat-annobin-cc1 -m64 -mtune=generic
-fasynchronous-unwind-tables -fstack-clash-protection -fcf-protection -Wformat
-Os -fomit-frame-pointer -I/usr/include/chicken

Napravení tohoto problému je snadné – postačuje nainstalovat gcc a vývojářskou verzi standardní céčkové knihovny.

Poznámka: ve chvíli, kdy byl Chicken Scheme přeložen ze zdrojových kódů podle postupu ze druhé kapitoly, bude překlad skriptu pro výpočet faktoriálu proveden v pořádku, protože již máte k dispozici všechny potřebné nástroje.

6. Příprava jednoduchého benchmarku

Vzhledem k tomu, že je projekt Chicken Scheme vybaven plnohodnotným překladačem, bude užitečné zjistit, jak kvalitní kód tento překladač vlastně generuje. Připravíme si tedy jednoduchý benchmark, s nímž jsme se vlastně již seznámili v předchozích článcích. Jedná se o program určený pro iterativní výpočet konstanty π s využitím (velmi pomalu konvergujícího) Wallisova součinu (Wallis product, který je popsán například na stránce https://en.wikipedia.org/wi­ki/Wallis_product). Přepis tohoto algoritmu do Scheme může vypadat následovně:

(define (compute-pi n)
 (let ((pi 4.0))
  (do ((i 3 (+ i 2)))
   ((> i (+ n 2)))
   (set! pi (* pi (/ (- i 1) i) (/ (+ i 1) i))))
  pi))
 
(do ((n 1 (* n 2)))
 ((> n 10000000))
 (display n)
 (display " ")
 (display (compute-pi n))
 (newline))
Poznámka: využíváme zde spíše imperativního přístupu a nikoli přístupu funkcionálního.

7. Porovnání rychlosti interpretrů GNU Guile a Chicken Scheme

S projektem nazvaným GNU Guile jsme se již v tomto seriálu seznámili. Jedná se o interpret jazyka Scheme doplněný o JIT překladač, takže můžeme předpokládat, že by výpočetní výkon takto doplněného interpretru mohl být vyšší, než je tomu v případě jednoduchého interpretru dodávaného s projektem Chicken Scheme. Ostatně se o tomto předpokladu můžeme snadno přesvědčit, protože výše popsaný výpočet konstanty π je napsán takovým způsobem, že je kompatibilní jak s GNU Guile, tak i s Chicken Scheme.

Nejprve tedy výpočet spustíme v GNU Guile a budeme sledovat jak strojový čas strávený výpočtem, tak i celkový čas viditelný vnějším pozorovatelem (což je mnohdy důležitější ukazatel):

[schemer ~]$ time guile pi1.scm

Výsledky, na jejichž konci jsou zobrazeny i časové údaje:

1 3.5555555555555554
2 3.5555555555555554
4 3.4133333333333336
8 3.302393550012597
16 3.230036466411716
32 3.1881271694471383
64 3.1654820600347926
128 3.1536988490957967
256 3.147686899556418
512 3.1446501625172
1024 3.143124017028185
2048 3.142358989121772
4096 3.141975985005608
8192 3.1417843602347433
16384 3.1416885171495856
32768 3.1416405879293077
65536 3.1416166213993866
131072 3.1416046376544267
262144 3.1415986456618494
524288 3.141595649635512
1048576 3.141594151614876
2097152 3.141593402602468
4194304 3.1415930280955355
8388608 3.1415928408418403
 
real  0m4.858s
user  0m5.212s
sys   0m0.058s
Poznámka: povšimněte si, že čas strávený výpočtem je z pohledu uživatele cca 4,8 sekundy (real=čas, který je možné změřit stopkami vně počítače), zatímco z pohledu mikroprocesoru je čas delší – celých 5,70 sekund (user+sys). To znamená, že některé výpočty musely být provedeny ve více vláknech.

Nyní si vyzkoušejme, jestli bude výpočet π podle stejného skriptu s využitím interpretru nástroje Chicken Scheme rychlejší nebo pomalejší. Použijeme přepínače -b a -q, které zajistí, že se interpret po dokončení výpočtů ihned ukončí a že se na začátku nebudou zobrazovat úvodní informace o projektu Chicken Scheme (což sice nevede k žádnému podstatnému urychlení, ale ke zpřesnění výsledných časů):

[schemer ~]$ time csi -b -q pi1.scm

Samotné výsledky výpočtu by měly být přibližně podobné, minimálně na prvních sedmi až osmi desetinných místech:

1 3.55555555555556
2 3.55555555555556
4 3.41333333333333
8 3.3023935500126
16 3.23003646641172
32 3.18812716944714
64 3.16548206003479
128 3.1536988490958
256 3.14768689955642
512 3.1446501625172
1024 3.14312401702818
2048 3.14235898912177
4096 3.14197598500561
8192 3.14178436023474
16384 3.14168851714959
32768 3.14164058792931
65536 3.14161662139939
131072 3.14160463765443
262144 3.14159864566185
524288 3.14159564963551
1048576 3.14159415161488
2097152 3.14159340260247
4194304 3.14159302809554
8388608 3.14159284084184
 
real  0m8.137s
user  0m7.739s
sys   0m0.318s

Čas celého výpočtu je v tomto případě výrazně delší, než tomu je v porovnání s projektem GNU Guile. Dále můžeme při porovnání všech tří časů předpokládat, že výpočet běžel pouze v jediném vláknu (což je ostatně pravda).

8. Rychlost benchmarku přeloženého do nativního kódu

Při porovnání předchozích časových údajů se může čtenář zajisté ptát, kde tedy spočívají přednosti Chicken Scheme oproti GNU Guile, když interpret je (alespoň v rámci jednoduchého a jednoúčelově zaměřeného benchmarku) pomalejší. Odpověď je zřejmá – tou je překladač. Budeme tedy muset benchmark nejdříve přeložit a otestovat, jak dlouho bude trvat výpočet provedený (přeloženým) nativním kódem.

Samotný překlad je jednoduchý a prakticky okamžitý:

[schemer ~]$ csc pi1.scm

Dále již budeme používat spustitelný soubor nazvaný „pi1“:

[schemer ~]$ time ./pi1

Se stejnými výsledky výpočtu, ovšem zcela odlišnými časy:

1 3.55555555555556
2 3.55555555555556
4 3.41333333333333
8 3.3023935500126
16 3.23003646641172
32 3.18812716944714
64 3.16548206003479
128 3.1536988490958
256 3.14768689955642
512 3.1446501625172
1024 3.14312401702818
2048 3.14235898912177
4096 3.14197598500561
8192 3.14178436023474
16384 3.14168851714959
32768 3.14164058792931
65536 3.14161662139939
131072 3.14160463765443
262144 3.14159864566185
524288 3.14159564963551
1048576 3.14159415161488
2097152 3.14159340260247
4194304 3.14159302809554
8388608 3.14159284084184
 
real  0m0.885s
user  0m0.869s
sys   0m0.011s

Nyní tedy celý výpočet trval pouze přibližně 0,89 sekundy, což je oproti interpretaci (více než 8 sekund) prakticky řádový rozdíl!

9. Porovnání kvality překladače Chicken Scheme s alternativními implementacemi vytvořenými v C a Go

Překladač Chicken Scheme tedy skutečně dokáže odvést poměrně velmi dobrou práci, minimálně v porovnání s klasickými interpretry popř. interpretry dovybavenými JIT překladačem. Ovšem jak dobrý či naopak špatný je tento překladač v porovnání s podobně naprogramovaným algoritmem v čistém céčku? Na tomto místě můžeme předpokládat, že Chicken Scheme bude produkovat horší kód (už jen kvůli neexistenci explicitního typového systému, resp. prozatím jsme tento systém nevyužili), ovšem musíme se o tomto předpokladu přesvědčit.

V céčku může obdobný výpočet konstanty π vypadat následovně (jedná se o prakticky doslovný přepis předchozího skriptu):

#include <stdio.h>
 
double compute_pi(int n) {
    double pi = 4.0;
    long i;
    for (i = 3; i <= n + 2; i += 2) {
        pi = pi * (i-1)/i * (i+1)/i;
    }
    return pi;
}
 
int main(void) {
    long n;
    for (n=1; n <= 10000000; n *= 2) {
        printf("%ld %16.14f\n", n, compute_pi(n));
    }
    return 0;

}

Výsledky pro neoptimalizovaný kód:

[schemer ~]$ gcc -Wall -ansi pi.c
 
[schemer ~]$ time ./a.out
 
1 3.55555555555556
2 3.55555555555556
4 3.41333333333333
8 3.30239355001260
16 3.23003646641172
32 3.18812716944714
64 3.16548206003480
128 3.15369884909580
256 3.14768689955642
512 3.14465016251721
1024 3.14312401702820
2048 3.14235898912179
4096 3.14197598500563
8192 3.14178436023478
16384 3.14168851714965
32768 3.14164058792947
65536 3.14161662139959
131072 3.14160463765471
262144 3.14159864566229
524288 3.14159564963532
1048576 3.14159415161453
2097152 3.14159340260678
4194304 3.14159302810327
8388608 3.14159284083911
 
real  0m0.157s
user  0m0.154s
sys   0m0.002s

Zde je urychlení cca 5,5násobné oproti výsledku překladače Chicken Scheme!

Překlad se základními optimalizacemi:

[schemer ~]$ gcc -Wall -ansi -O3 pi1.c 
 
[schemer ~]$ time ./a.out 
 
1 3.55555555555556
2 3.55555555555556
4 3.41333333333333
8 3.30239355001260
16 3.23003646641172
32 3.18812716944714
64 3.16548206003480
128 3.15369884909580
256 3.14768689955642
512 3.14465016251721
1024 3.14312401702820
2048 3.14235898912179
4096 3.14197598500563
8192 3.14178436023478
16384 3.14168851714965
32768 3.14164058792947
65536 3.14161662139959
131072 3.14160463765471
262144 3.14159864566229
524288 3.14159564963532
1048576 3.14159415161453
2097152 3.14159340260678
4194304 3.14159302810327
8388608 3.14159284083911
 
real  0m0.128s
user  0m0.126s
sys   0m0.001s

Je patrné, že jsme dosáhli ještě dalšího urychlení, i když již nikoli několikanásobného, jako tomu bylo při přechodu na C.

Pro zajímavost si ještě vyzkoušejme podobný algoritmus napsaný v programovacím jazyku Go. Nejdříve použijeme naivní přístup pracující v jednom vláknu (tj. stejný přístup, jako ve Scheme a jazyku C):

package main
 
import "fmt"
 
func computePi(n int) float64 {
    pi := 4.0
    var i int
    for i = 3; i <= n+2; i += 2 {
        fi := float64(i)
        pi = pi * (fi - 1) / fi * (fi + 1) / fi
    }
    return pi
}
 
func main() {
    var n int
    for n = 1; n <= 10000000; n *= 2 {
        fmt.Printf("%d %16.14f\n", n, computePi(n))
    }
}

S výsledky benchmarku:

[schemer ~]$ go build pi1.go
 
[schemer ~]$ time ./pi1
 
1 3.55555555555556
2 3.55555555555556
4 3.41333333333333
8 3.30239355001260
16 3.23003646641172
32 3.18812716944714
64 3.16548206003480
128 3.15369884909580
256 3.14768689955642
512 3.14465016251721
1024 3.14312401702820
2048 3.14235898912179
4096 3.14197598500563
8192 3.14178436023478
16384 3.14168851714965
32768 3.14164058792947
65536 3.14161662139959
131072 3.14160463765471
262144 3.14159864566229
524288 3.14159564963532
1048576 3.14159415161453
2097152 3.14159340260678
4194304 3.14159302810327
8388608 3.14159284083911
 
real  0m0.143s
user  0m0.136s
sys   0m0.005s

Výkonnější by mohl být algoritmus převedený do takové podoby, kdy se konstanta π získaná ze zadaného počtu prvků nějaké řady vypočítá v samostatné gorutině:

package main
 
import "fmt"
 
func computePi(n int, results chan<- float64) {
    pi := 4.0
    var i int
    for i = 3; i <= n+2; i += 2 {
        fi := float64(i)
        pi = pi * (fi - 1) / fi * (fi + 1) / fi
    }
    results <- pi
}
 
func main() {
    var results [30]chan float64
    // inicializace kanálů
    for i := range results {
        results[i] = make(chan float64)
    }
 
    // výpočet v gorutinách
    for i, n := 0, 1; n <= 10000000; i, n = i+1, n*2 {
        go computePi(n, results[i])
    }
 
    // čekání na dokončení gorutin
    for i, n := 0, 1; n <= 10000000; i, n = i+1, n*2 {
        fmt.Printf("%d %16.14f\n", n, <-results[i])
    }
}

Nyní budou výsledky odlišné:

[schemer ~]$ go build pi2.go
 
[schemer ~]$ time ./pi2
 
1 3.55555555555556
2 3.55555555555556
4 3.41333333333333
8 3.30239355001260
16 3.23003646641172
32 3.18812716944714
64 3.16548206003480
128 3.15369884909580
256 3.14768689955642
512 3.14465016251721
1024 3.14312401702820
2048 3.14235898912179
4096 3.14197598500563
8192 3.14178436023478
16384 3.14168851714965
32768 3.14164058792947
65536 3.14161662139959
131072 3.14160463765471
262144 3.14159864566229
524288 3.14159564963532
1048576 3.14159415161453
2097152 3.14159340260678
4194304 3.14159302810327
8388608 3.14159284083911
 
real  0m0.078s
user  0m0.138s
sys   0m0.008s

Tento výpočet z hlediska mikroprocesoru sice trval prakticky stejně dlouho, jako výpočet předchozí, ovšem z pohledu uživatele byl proveden v prakticky polovičním čase. To přesně odpovídá použití gorutin, kdy je celkový čas zdola omezen poslední gorutinou, která vlastně provádí více výpočtů, než všechny ostatní gorutiny dohromady.

Poznámka: podobných rozdílů lze dosáhnout i při řádovém zvýšení počtu iterací a tím pádem i ve chvíli, kdy se časy výpočtu měří spíše v jednotkách a desítkách sekund. Samotný čas spuštění interpretru a/nebo runtime prostředí v případě Go je prakticky neměřitelný (s využitím nástroje time).

10. Typové informace a jejich vliv na výsledek benchmarku

Dalšího vylepšení času výpočtu je možné dosáhnout přidáním typových informací do zdrojového kódu vytvořeného v jazyku Scheme. Chicken Scheme umožňuje specifikovat typ globálních symbolů tímto zápisem:

(: symbol typ)

V případě funkcí pak zápisem:

(: symbol (typy na vstupu -> typ návratové hodnoty)

Dále je možné explicitně zadat typ hodnoty přiřazené k lokálnímu symbolu, a to s využitím speciální formy the, které se předá datový typ a hodnota či výraz. Například:

(let ((pi (the float 4.0)))
  ...
  ...
  ...)

Předchozí výpočet tedy můžeme poněkud nešikovně přepsat takto:

(: compute-pi (fixnum -> float))
(define (compute-pi n)
 (let ((pi (the float 4.0)))
  (do ((i (the fixnum 3) (+ i 2)))
   ((> i (+ n 2)))
   (set! pi (* pi (/ (- i 1) i) (/ (+ i 1) i))))
  pi))
 
(do ((n 1 (* n 2)))
 ((> n 10000000))
 (display n)
 (display " ")
 (display (compute-pi n))
 (newline))
Poznámka: typ float odpovídá numerické hodnotě s plovoucí řádovou čárkou, zatímco fixnum celým číslům.

11. Výsledky všech benchmarků v grafické podobě

Výsledky předchozích benchmarků si můžeme zobrazit i v grafické podobě:

Obrázek 5: Výsledky benchmarků v grafické podobě.

Poznámka: na tomto místě je dobré si uvědomit, že se jedná o mikrobenchmark, který pokrývá jen malou část možností jazyka Scheme. Existují i další benchmarky, které porovnávají více implementací Scheme vybavených překladači:

Obrázek 6: Porovnání rychlostí výpočtu různých implementací jazyka Scheme..

12. Další vlastnosti programovacího jazyka implementovaného v rámci Chicken Scheme

Většina základních vlastností programovacího jazyka implementovaného v rámci Chicken Scheme je odvozena z R5RS a částečně i z novějších vydání RnRS. Týká se to především samotné sémantiky programovacího jazyka, ovšem s tím, že některé funkce, které jsou v ostatních implementacích Scheme běžně dostupné, je v Chicken Scheme zapotřebí explicitně importovat. Týká se to například i tak základních funkcí, jakými jsou funkce vyššího řádu map či filter. Ty jsou dostupné v balíčku nazvaném srfi-1 a před jejich použitím je nutné použít volání:

(use srfi-1)

popř.:

(import srfi-1)

Podobně jako je tomu i v dalších implementacích Scheme je i v Chicken Scheme základním strukturovaným datovým typem seznam (list) doplněný o základní funkce pro práci s ním. Z LISPu byly převzaty funkce car a cdr i jejich další varianty (cadr, cdar atd.):

; helper function
(define (println item)
   (display item)
   (newline))
 
(println '(1 2 3 4))
 
(println (list 1 2 3 4))
 
; create list and assign it to symbol
; (=variable)
(define a '(1 2 3 4))
 
; get the first item
(println (car a))
 
; get the rest of a list
(println (cdr a))
 
; combination of car+cdr
(println (cadr a))
 
; combination of cdr+cdr
(println (cddr a))

S výsledky:

(1 2 3 4)
(1 2 3 4)
1
(2 3 4)
2
(3 4)

Interně jsou seznamy reprezentovány prvky, přičemž každý prvek je tvořen takzvanou tečka-dvojicí, kterou si můžeme představit jako strukturu obsahující dvě hodnoty – buď ukazatel na další tečka-dvojici nebo hodnotu (včetně prázdné hodnoty):

; helper function
(define (println item)
   (display item)
   (newline))
 
; simple dot-pair
(println '(1 . 2))
 
(println '(1 . ((2 . 3) . 4)))
 
(println '((1 . 2) . (3 . 4)))
 
; this is proper list in LISP, but not in Scheme!
(println '(1 . (2 . (3 . nil))))
 
; this is proper list
(println '(1 . (2 . (3 . ()))))

Výsledky získané spuštěním tohoto skriptu:

(1 . 2)
(1 (2 . 3) . 4)
((1 . 2) 3 . 4)
(1 2 3 . nil)
(1 2 3)
Poznámka: povšimněte si, že se chování Scheme (zde konkrétně Chicken Scheme) v některých ohledech odlišuje od tradičních implementací programovacího jazyka LISP.

Seznamy je možné konstruovat i s využitím funkce cons:

(define (print item)
   (display item)
   (newline))
 
(print (cons 1 2))
 
(print (cons 1 (cons 2 3)))
 
(print '((1 . 2) . (3 . 4)))
 
; this is proper list
(print (cons 1 (cons 2 (cons 3 '()))))
 
(define nil '())
 
; this is proper list
(print (cons 1 (cons 2 (cons 3 nil))))

S výsledky:

(1 . 2)
(1 2 . 3)
((1 . 2) 3 . 4)
(1 2 3)
(1 2 3)

13. Funkce a speciální formy

Podobně jako u každého dialektu programovacího jazyka LISP, i v případě Scheme se program skládá především z funkcí. Ty mohou být anonymní (nepojmenované) či naopak pojmenované. Nejprve se zabývejme pojmenovanými funkcemi, protože ty se chovají prakticky stejně, jako běžné funkce v jiných programovacích jazycích. Pojmenované funkce se definují pomocí speciální formy define, za níž v závorkách následuje jméno funkce. Každá funkce může mít libovolný počet parametrů, jejichž jména se uvádí v seznamu ihned za pojmenováním funkce. Poslední částí formy define je v tomto případě tělo funkce, přičemž po zavolání funkce se vyhodnocená forma vrátí jako její výsledek (nikde se tedy nezapisuje slovo „return“ ani nic s podobným významem):

; one-liner function
(define (add x y) (+ x y))
 
; function written on more lines
(define (mul x y)
 (* x y))
Poznámka: ve skutečnosti je výše uvedená definice pouze syntaktickým cukrem nahrazujícím definici proměnné, jejíž hodnotou je anonymní funkce, která je zapisovaná pomocí speciální formy lambda. Bez použití syntaktického cukru by definice nové funkce vypadala takto:
; function written on more lines using lambda
(define div (lambda (x y)
 (* x y)))

Zavolání funkce je jednoduché – používá se stále ten samý formát seznamu, na jehož prvním místě je jméno funkce a za ním následují parametry:

(print (add 1 2))
(print (mul 6 7))
(print (div 10 3))

Kromě pojmenovaných funkcí, které jsme si již představili v předchozím textu, je možné ve Scheme použít i funkce anonymní, tj. funkce, které nejsou navázány na žádné jméno. Pro tento účel se používá přímo lambda výraz (bez define), podobně jako v každém ortodoxním Lispu (snad kromě PicoLispu):

; anonymous function is a value
(lambda (x y) (+ x y))
 
; call anonymous function
(print (lambda (x y) (+ x y)))

Další důležitou vlastností jazyka implementovaného v Chicken Scheme, s níž se dnes (znovu) seznámíme, je použití takzvaných speciálních forem. Ze syntaktického hlediska jsou speciální formy zapisovány naprosto stejným způsobem jako běžné funkce, ovšem existuje zde jeden významný rozdíl – zatímco u funkcí jsou všechny jejich parametry nejdříve vyhodnoceny, u speciálních forem k tomuto vyhodnocení obecně nedochází, resp. jsou vyhodnoceny pouze některé parametry (které konkrétně, to závisí na tom, o jakou speciální formu se jedná). S některými speciálními formami jsme se již setkali, především s formou define či let, ovšem existují i formy další – cond, if, and, lambda, quote, do atd.

14. Koncová rekurze

V naprosté většině algoritmů se objevují bloky kódu, které se mají iterativně opakovat. Při programování s využitím funkcionálního paradigmatu se iterace vyjadřuje formou rekurze. Ta je samozřejmě ve Scheme podporována (mezi jediné známější jazyky, které rekurzi nepodporovaly, patřil původní FORTRAN a Basic), ovšem specifikace jazyka Scheme jde ještě dále, protože určuje, ve kterých případech je skutečná rekurze (při níž se parametry a návratové adresy musí ukládat na zásobník) nahrazena takzvanou koncovou rekurzí, což zjednodušeně řečeno znamená, že se namísto skutečného rekurzivního volání funkce interně provede obyčejný skok (koncový skok či koncové volání) bez nutnosti alokace místa na zásobníku pro parametry volané funkce a návratové adresy.

Koncová rekurze představuje při správném použití velmi silnou programovací techniku, protože umožňuje zapisovat mnoho algoritmů v mnohdy elegantní rekurzivní formě, ovšem skutečné zpracování takto zapsaných algoritmů je stejně efektivní jako provádění programové smyčky (každou koncovou rekurzi lze nahradit smyčkou a naopak).

Klasickým příkladem rozdílu mezi normální (plnou, skutečnou) rekurzí a koncovou rekurzí je výpočet faktoriálu. Ten můžeme zapsat mnoha způsoby, například (jak je to v matematice obvyklé), rekurzivně:

(define (factorial n)
  (if (= n 0) ; podmínka pro ukončení rekurzivního zanořování
    1    ; faktoriál nuly je definitoricky roven jedné
    (* n (factorial (- n 1)))))

Z teoretického hlediska není na výše uvedené funkci nic nekorektního, ovšem při jejím praktickém používání brzy narazíme na limit způsobený omezenou velikostí zásobníku.

Výše uvedený rekurzivní výpočet lze relativně malou úpravou převést na výpočet který (alespoň v programovacím jazyce Scheme) vede na koncové volání, což mj. znamená, že paměťové (prostorové) nároky tohoto programu jsou konstantní:

; výpočet faktoriálu využívající koncového volání
(define (factorial n)
  (let fact-iter (     ; pomocná vnitřní funkce
         (n n)    ; počitadlo iterací
         (result 1)) ; průběžný výsledek
    (if (= n 0)      ; po dosažení koncového stavu
      result      ; se vrátí průběžný výsledek
      (fact-iter (- n 1) (* n result)) ; koncové volání
    )))
Poznámka: i překlad do nativního kódu by měl být v tomto případě lepší, než u běžné rekurzivní varianty.

15. Lokální rozsah proměnných

Jazyk Scheme je, na rozdíl od původních LISPů, založen na lokálním rozsahu proměnných (local scope). Můžeme si to ukázat na následujícím demonstračním příkladu, v němž je uvnitř funkce add použit lokální rozsah, v rámci něhož je vyhodnocována proměnná x:

(define x 1)
(define y 2)
 
(define (add x y)
  ; rozsah (scope) je lokální!
  (set! x (+ x y))
  x)
 
(print (add x y))
(print (add x y))
 
(set! x 10)
(print (add x y))
(print (add x y))

Po spuštění tohoto příkladu se vypíše:

3
3
12
12
Poznámka: ve funkci add se tedy neměnila globální proměnná x.

Příklad s globálními a lokálními proměnnými:

(define x 1)
(define y 2)
 
(define (add x y)
  (+ x y))
 
(print (add x y))
 
(print
  (let ((x 10)
     (y 20))
     (add x y)))
 
 
(set! x 10)
(print (add x y))
 
(print
  (let ((x 10)
     (y 20))
     (add x y)))
 
(print
  (let ((x 100))
     (add x y)))

Po spuštění tohoto příkladu se vypíše:

3
30
12
30
102
Poznámka: lexical scope má ovšem dalekosáhlejší důsledky, které mj. ovlivňují činnost správce paměti atd. Jde o to, že pokud je nějaká proměnná (která je definovaná vně funkce) na funkci navázána (prakticky: je ve funkci použita), nemůže tato proměnná zaniknout ani při opuštění daného bloku, protože společně s funkcí tvoří takzvaný uzávěr (closure). S uzávěry se v LISPovské rodině jazyků setkáme velmi často a dnes je nalezneme i v některých dalších programovacích jazycích (zdaleka ne ve všech):
(define (larger-than limit)
  (lambda (value) (> value limit)))
 
(print ((larger-than 5) 0))
(print ((larger-than 5) 10))
 
(print (filter (larger-than 5) '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)))

S těmito výsledky:

#f
#t
(6 7 8 9 10)
(6 7 8 9 10)

Další, nepatrně složitější implementace uzávěrů:

(use srfi-1)
 
(define (print item)
   (display item)
   (newline))
 
(define counter
  (let ((i -1))
     (lambda ()
       (set! i (+ i 1))
       i)))
 
(print (counter))
(print (counter))
(print (counter))

S výsledky:

0
1
2
Poznámka: zde jsme vytvořili funkci counter, kterou lze v určitém ohledu považovat za objekt, protože má vlastní stav a zapouzdřuje hodnotu čítače představovaného proměnnou i.
(use srfi-1)
 
(define (print item)
   (display item)
   (newline))
 
(define (get-counter)
  (let ((i -1))
     (lambda ()
       (set! i (+ i 1))
       i)))
 
(define counter1 (get-counter))
(define counter2 (get-counter))
 
(print (counter1))
(print (counter1))
(print (counter1))
 
(print (counter2))
(print (counter2))
(print (counter2))
 
(print (counter1))
(print (counter1))
(print (counter1))

Výsledky činnosti dvou čítačů:

0
1
2
 
0
1
2
 
3
4
5

16. FFI – rozhraní mezi Chicken Scheme a nativními jazyky (C apod.)

V ekosystému jazyka Chicken Scheme nalezneme hned několik implementací FFI neboli Foreign Function Interface. Jedno z těchto rozšíření se jmenuje přiléhavě – The „Easy“ Foreign Function Interface. Použití FFI, tedy zavolání nativní céčkové funkce, je s využitím tohoto rozšíření mnohdy velmi triviální. Pokud například potřebujeme zavolat standardní funkci getchar, jejíž deklaraci najdeme v hlavičkovém souboru stdio.h, stačí napsat:

(foreign-declare "
#include <stdio.h>
")
 
(foreign-parse "extern int getchar(void);")

Poté je možné tuto funkci zavolat, jakoby se jednalo o běžnou funkci či speciální formu deklarovanou přímo ve Scheme:

(print (getchar))

Podobné je to v případě funkce akceptující parametr nějakého (céčkového) typu:

(foreign-declare "
#include <math.h>
")
 
(foreign-parse "extern double fabs(double);")
 
(print (fabs -10))

V případě, že se použijí funkce, které nejsou dostupné ve standardní knihovně, je nutné příslušnou externí knihovnu či objektový soubor správně slinkovat:

$ csc -X easyffi ffi-test.scm soubor.o

Především při použití nestandardních knihoven je někdy nutné předat další parametry překladači céčka a/nebo linkeru, typicky s cestou ke hlavičkovým souborům a cestou ke knihovně, která se má slinkovat s vygenerovaným kódem do výsledného spustitelného souboru:

$ csc -X easyffi ffi-test.scm soubor.o -C -Iinclude_directory -L "-llinovaná_knihovna"
Poznámka: FFI lze využít jak při překladu (csc), což je implementačně jednodušší, tak i v režimu interpretace skriptů psaných ve Scheme.

17. Předchozí části seriálu

V této kapitole jsou uvedeny odkazy na všechny předchozí části seriálu o světě programovacích jazyků LISP a Scheme:

CS24_early

 1. Jemný úvod do rozsáhlého světa jazyků LISP a Scheme
  https://www.root.cz/clanky/jemny-uvod-do-rozsahleho-sveta-jazyku-lisp-a-scheme/
 2. PicoLisp: minimalistický a přitom překvapivě výkonný interpret Lispu
  https://www.root.cz/clanky/picolisp-minimalisticky-a-pritom-prekvapive-vykonny-interpret-lispu/
 3. PicoLisp: užitečné funkce a speciální formy používané při tvorbě aplikací
  https://www.root.cz/clanky/picolisp-uzitecne-funkce-a-specialni-formy-pouzivane-pri-tvorbe-aplikaci/
 4. PicoLisp: dokončení popisu a několik praktických rad na závěr
  https://www.root.cz/clanky/picolisp-dokonceni-popisu-a-nekolik-praktickych-rad-na-zaver/
 5. GNU Guile – interpret Scheme vestavitelný do nativních aplikací
  https://www.root.cz/clanky/gnu-guile-interpret-scheme-vestavitelny-do-nativnich-aplikaci/
 6. TinyScheme aneb další interpret jazyka Scheme vestavitelný do dalších aplikací
  https://www.root.cz/clanky/tinyscheme-aneb-dalsi-interpret-jazyka-scheme-vestavitelny-do-dalsich-aplikaci/
 7. Kawa: překvapivě silný a výkonný dialekt Scheme pro JVM
  https://www.root.cz/clanky/kawa-prekvapive-silny-a-vykonny-dialekt-scheme-pro-jvm/
 8. Jazyk Kawa v ekosystému virtuálního stroje Javy
  https://www.root.cz/clanky/jazyk-kawa-v-ekosystemu-virtualniho-stroje-javy/
 9. Zpracování vektorů, matic a N-rozměrných polí v programovacím jazyku Kawa
  https://www.root.cz/clanky/zpracovani-vektoru-matic-a-n-rozmernych-poli-v-programovacim-jazyku-kawa/
 10. Racket: programovací jazyk a současně i platforma pro vývoj nových jazyků
  https://www.root.cz/clanky/racket-programovaci-jazyk-a-soucasne-i-platforma-pro-vyvoj-novych-jazyku/
 11. Makra v Racketu i v dalších lispovských jazycích
  https://www.root.cz/clanky/makra-v-racketu-i-v-dalsich-lispovskych-jazycich/
 12. Základní knihovna jazyka Racket
  https://www.root.cz/clanky/zakladni-knihovna-jazyka-racket/
 13. Jazyk Joker: dialekt Clojure naprogramovaný v Go
  https://www.root.cz/clanky/jazyk-joker-dialekt-clojure-naprogramovany-v-go/

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/lisp-families.git (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Popis příkladu Cesta
1 dot_pairs.scm konstrukce tečka dvojic (dot pairs) https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/chic­ken/dot_pairs.scm
2 cons.scm funkce cons použitá pro konstrukci seznamu https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/chicken/cons.scm
3 lists.scm základní práce se seznamy https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/chicken/lists.scm
4 functions.scm deklarace a volání funkcí https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/chic­ken/functions.scm
       
5 factorial1.scm rekurzivní výpočet faktoriálu, první varianta https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/chic­ken/factorial1.scm
6 factorial2.scm rekurzivní výpočet faktoriálu, druhá varianta https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/chic­ken/factorial2.scm
7 factorial3.scm tail rekurze při výpočtu faktoriálu https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/chic­ken/factorial3.scm
       
8 lexical_scope1.scm lexikální oblast platnosti proměnných, příklad číslo 1 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/chic­ken/lexical_scope1.scm
9 lexical_scope2.scm lexikální oblast platnosti proměnných, příklad číslo 2 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/chic­ken/lexical_scope2.scm
10 lexical_scope3.scm lexikální oblast platnosti proměnných, příklad číslo 3 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/chic­ken/lexical_scope3.scm
11 lexical_scope4.scm lexikální oblast platnosti proměnných, příklad číslo 4 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/chic­ken/lexical_scope4.scm
       
12 closure1.scm uzávěry, příklad číslo 1 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/chic­ken/closure1.scm
13 closure2.scm uzávěry, příklad číslo 2 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/chic­ken/closure2.scm
14 closure3.scm uzávěry, příklad číslo 3 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/chic­ken/closure3.scm
15 closure4.scm uzávěry, příklad číslo 4 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/chic­ken/closure4.scm
       
16 pi1.scm výpočet π realizované ve Scheme, základní varianta https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/chicken/pi1.scm
17 pi2.scm výpočet π realizované ve Scheme, přidání typových informací https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/chicken/pi2.scm
18 pi1.c výpočet π realizovaný v jazyku C https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/chicken/pi1.c
19 pi1.go výpočet π realizovaný v jazyku Go, základní varianta https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/chicken/pi1.go 
20 pi2.go výpočet π realizovaný v jazyku Go, varianta založená na gorutinách https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/chicken/pi2.go

19. Literatura

Sbírka dnes již klasických knih o programovacích jazycích LISP a Scheme:

 1. Peter Seibel
  „Practical Common Lisp“
  2009
 2. Paul Graham
  „ANSI Common Lisp“
  1995
 3. Gerald Gazdar
  „Natural Language Processing in Lisp: An Introduction to Computational Linguistics“
  1989
 4. Peter Norvig
  „Paradigms of Artificial Intelligence Programming: Case Studies in Common Lisp“
  1991
 5. Alex Mileler et.al.
  „Clojure Applied: From Practice to Practitioner“
  2015
 6. „Living Clojure: An Introduction and Training Plan for Developers“
  2015
 7. Dmitri Sotnikov
  „Web Development with Clojure: Build Bulletproof Web Apps with Less Code“
  2016
 8. McCarthy
  „Recursive functions of symbolic expressions and their computation by machine, part I“
  1960
 9. R. Kent Dybvig
  „The Scheme Programming Language“
  2009
 10. Max Hailperin
  „Concrete Abstractions“
  1998
 11. Guy L. Steele
  „History of Scheme“
  2006, Sun Microsystems Laboratories
 12. Kolář J., Muller K.:
  „Speciální programovací jazyky“
  Praha 1981
 13. „AutoLISP Release 9, Programmer's reference“
  Autodesk Ltd., October 1987
 14. „AutoLISP Release 10, Programmer's reference“
  Autodesk Ltd., September 1988
 15. McCarthy, John; Abrahams, Paul W.; Edwards, Daniel J.; Hart, Timothy P.; Levin, Michael I.
  „LISP 1.5 Programmer's Manual“
  MIT Press. ISBN 0 262 130 1 1 4
 16. Carl Hewitt; Peter Bishop and Richard Steiger
  „A Universal Modular Actor Formalism for Artificial Intelligence“
  1973
 17. Feiman, J.
  „The Gartner Programming Language Survey (October 2001)“
  Gartner Advisory
 18. Harold Abelson, Gerald Jay Sussman, Julie Sussman:
  Structure and Interpretation of Computer Programs
  MIT Press. 1985, 1996 (a možná vyšel i další přetisk)
 19. Paul Graham
  On Lisp
  Prentice Hall, 1993
  Dostupné online na stránce http://www.paulgraham.com/on­lisptext.html
 20. David S. Touretzky
  Common LISP: A Gentle Introduction to Symbolic Computation (Dover Books on Engineering)
 21. Peter Norvig
  Paradigms of Artificial Intelligence Programming: Case Studies in Common Lisp
 22. Patrick Winston, Berthold Horn
  Lisp (3rd Edition)
  ISBN-13: 978–0201083194, ISBN-10: 0201083191
 23. Matthias Felleisen, David Van Horn, Dr. Conrad Barski
  Realm of Racket: Learn to Program, One Game at a Time!
  ISBN-13: 978–1593274917, ISBN-10: 1593274912
 24. Graham Hutton
  A tutorial on the universality andexpressiveness of fold
  http://www.cs.nott.ac.uk/~pszgmh/fol­d.pdf

20. Odkazy na Internetu

 1. Chicken Scheme
  https://call-cc.org/
 2. Eggs Unlimited
  http://wiki.call-cc.org/chicken-projects/egg-index-5.html
 3. Chicken Scheme Wiki
  https://wiki.call-cc.org/
 4. CHICKEN for Python programmers
  https://wiki.call-cc.org/chicken-for-python-programmers
 5. Programming for Performance
  http://wiki.call-cc.org/programming-for-performance
 6. Using the compiler
  https://wiki.call-cc.org/man/4/Using%20the%20compiler
 7. CHICKEN Scheme tutorials
  https://wiki.call-cc.org/tutorials
 8. Racket: programovací jazyk a současně i platforma pro vývoj nových jazyků
  https://www.root.cz/clanky/racket-programovaci-jazyk-a-soucasne-i-platforma-pro-vyvoj-novych-jazyku/
 9. Makra v Racketu i v dalších lispovských jazycích
  https://www.root.cz/clanky/makra-v-racketu-i-v-dalsich-lispovskych-jazycich/
 10. Základní knihovna jazyka Racket
  https://www.root.cz/clanky/zakladni-knihovna-jazyka-racket/
 11. Grafický metaformát PostScript
  https://www.root.cz/clanky/graficky-metaformat-postscript/
 12. Vektorový grafický formát SVG
  https://www.root.cz/clanky/vektorovy-graficky-format-svg/
 13. The Racket Drawing Toolkit
  https://docs.racket-lang.org/draw/index.html
 14. Traditional Turtles
  https://docs.racket-lang.org/turtles/Traditio­nal_Turtles.html
 15. [racket] How best to repeat a function call n times?
  https://lists.racket-lang.org/users/archive/2014-September/064203.html
 16. Racket: Macros
  https://www.it.uu.se/edu/cou­rse/homepage/avfunpro/ht13/lec­tures/Racket-3-Macros.pdf
 17. Beautiful Racket / explainers: Macros
  https://beautifulracket.com/ex­plainer/macros.html
 18. Macros (dokumentace k Racketu)
  https://docs.racket-lang.org/guide/macros.html
 19. Model syntaxe jazyka Racket
  https://docs.racket-lang.org/reference/syntax-model.html
 20. Syntax Objects
  https://docs.racket-lang.org/guide/stx-obj.html
 21. Tech behind Tech: Clojure Macros Simplified
  http://techbehindtech.com/2010/09/28/clo­jure-macros-simplified/
 22. Fatvat – Exploring functional programming: Clojure Macros
  http://www.fatvat.co.uk/2009/02/clo­jure-macros.html
 23. Beautiful Racket: an introduction to language-oriented programming using Racket
  https://beautifulracket.com/
 24. Stránky projektu Racket
  https://racket-lang.org/
 25. Dokumentace k projektu Racket
  https://docs.racket-lang.org/index.html
 26. Seznam dostupných balíčků pro Racket
  https://pkgs.racket-lang.org/
 27. Racket na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Racket_(programming_lan­guage)
 28. Blogy o Racketu a navazujících technologiích
  https://blog.racket-lang.org/
 29. Prográmky psané v Racketu na RosettaCode
  http://rosettacode.org/wi­ki/Category:Racket
 30. Fear of Macros
  https://www.greghendershott.com/fear-of-macros/
 31. Rackjure
  https://github.com/greghen­dershott/rackjure
 32. Matthew Flatt’s proposal to change Racket’s s-expressions based syntax to infix representation creates a stir in the community
  https://hub.packtpub.com/matthew-flatts-proposal-to-change-rackets-s-expressions-based-syntax-to-infix-representation-creates-a-stir-in-the-community/
 33. Racket News
  https://racket-news.com/
 34. Racket: Lisp for learning
  https://lwn.net/Articles/795385/
 35. Future of Racket
  https://www.greghendershot­t.com/2019/07/future-of-racket.html
 36. Kawa: Compiling Scheme to Java
  https://www.mit.edu/afs.new/sip­b/project/kawa/doc/kawa-tour.html
 37. Kawa in Languages shootout
  http://per.bothner.com/blog/2010/Kawa-in-shootout/
 38. Kawa 2.0 Supports Scheme R7RS
  https://developers.slashdot­.org/story/14/12/13/2259225/ka­wa-20-supports-scheme-r7rs/
 39. Kawa — fast scripting on the Java platform
  https://lwn.net/Articles/623349/
 40. Tail call (a její optimalizace)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Tail_call
 41. SLIME (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/SLIME
 42. slime.vim
  http://s3.amazonaws.com/mps/slime.vim
 43. What are the best scheme implementations?
  https://www.slant.co/topic­s/5282/~scheme-implementations
 44. Bigloo homepage
  http://www-sop.inria.fr/mimosa/fp/Bigloo/
 45. FTP s tarbally Bigloo
  ftp://ftp-sop.inria.fr/indes/fp/Bigloo
 46. GOTO 2018 • Functional Programming in 40 Minutes • Russ Olsen
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=0if71HOyVjY
 47. TinyScheme (stránka na Sourceforge)
  http://tinyscheme.sourcefor­ge.net/home.html
 48. Embedding Tiny Scheme in a Game
  http://www.silicondelight­.com/embedding-tiny-scheme-in-a-game/
 49. Embedding Scheme for a game mission scripting DSL
  http://carloscarrasco.com/embedding-scheme-for-a-game-mission-scripting-dsl.html
 50. Všechny verze TinyScheme na SourceForge
  https://sourceforge.net/pro­jects/tinyscheme/files/ti­nyscheme/
 51. Fork TinyScheme na GitHubu
  https://github.com/yawnt/tinyscheme
 52. Ackermannova funkce
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Ackermannova_funkce
 53. Ackermann function na Rosetta Code
  https://rosettacode.org/wi­ki/Ackermann_function#Sche­me
 54. Success Stories (lisp.org)
  https://lisp-lang.org/success/
 55. Allegro Common Lisp Success Stories
  https://franz.com/success/
 56. Clojure Success Stories
  https://clojure.org/commu­nity/success_stories
 57. Scheme Quick Reference
  https://www.st.cs.uni-saarland.de/edu/config-ss04/scheme-quickref.pdf
 58. Slajdy o Scheme (od slajdu číslo 15)
  https://docs.google.com/pre­sentation/d/1abmDnKjrq1tcjGvvRNAK­hOiSTSE2lyagtcEPal07Gbo/e­dit
 59. Scheme Cheat Sheet
  https://github.com/smythp/scheme-cheat-sheet
 60. Embedding Lua, embedding Guile
  http://puntoblogspot.blog­spot.com/2013/04/embedding-lua-embedding-guile.html
 61. Lambda Papers
  https://en.wikisource.org/wi­ki/Lambda_Papers
 62. Revised7Report on the Algorithmic Language Scheme
  https://small.r7rs.org/at­tachment/r7rs.pdf
 63. Video Lectures (MIT, SICP 2005)
  https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6–001-structure-and-interpretation-of-computer-programs-spring-2005/video-lectures/
 64. Why is Scheme my first language in university?
  https://softwareengineerin­g.stackexchange.com/questi­ons/115252/why-is-scheme-my-first-language-in-university
 65. The Perils of JavaSchools
  https://www.joelonsoftware­.com/2005/12/29/the-perils-of-javaschools-2/
 66. How to Design Programs, Second Edition
  https://htdp.org/2019–02–24/index.html
 67. LilyPond
  http://lilypond.org/
 68. LilyPond — Extending (přes Scheme)
  http://lilypond.org/doc/v2­.18/Documentation/extendin­g/scheme-tutorial
 69. Scheme in LilyPond
  http://lilypond.org/doc/v2­.18/Documentation/extendin­g/scheme-in-lilypond
 70. GnuCash
  http://www.gnucash.org/
 71. Custom Reports (in GNU Cash)
  https://wiki.gnucash.org/wi­ki/Custom_Reports
 72. Program by Design
  https://programbydesign.org/
 73. SchemePy
  https://pypi.org/project/SchemePy/
 74. LISP FQA: Section – [1–5] What is the „minimal“ set of primitives needed for a Lisp interpreter?
  http://www.faqs.org/faqs/lisp-faq/part1/section-6.html
 75. femtolisp
  https://github.com/JeffBe­zanson/femtolisp
 76. (How to Write a (Lisp) Interpreter (in Python))
  http://norvig.com/lispy.html
 77. Repositář s Guile Emacsem
  http://git.hcoop.net/?p=bpt/guile.git
 78. Interacting with Guile Compound Data Types in C
  http://www.lonelycactus.com/gu­ilebook/x1555.html
 79. Calling Guile functions from C
  http://www.lonelycactus.com/gu­ilebook/c1204.html#SECCAL­LGUILEFUNC
 80. Arrays, and other compound data types
  http://www.lonelycactus.com/gu­ilebook/charrays.html
 81. Interacting with Guile Compound Data Types in C
  http://www.lonelycactus.com/gu­ilebook/x1555.html
 82. Guile Reference Manual
  https://www.gnu.org/softwa­re/guile/manual/html_node/in­dex.html
 83. Scheme: Summary of Common Syntax
  https://www.gnu.org/softwa­re/guile/manual/html_node/Syn­tax-Summary.html#Syntax-Summary
 84. Scripting with Guile: Extension language enhances C and Scheme
  https://www.ibm.com/develo­perworks/library/l-guile/index.html
 85. Having fun with Guile: a tutorial
  http://dustycloud.org/misc/guile-tutorial.html
 86. Guile: Loading Readline Support
  https://www.gnu.org/softwa­re/guile/manual/html_node/Lo­ading-Readline-Support.html#Loading-Readline-Support
 87. lispy
  https://pypi.org/project/lispy/
 88. Lython
  https://pypi.org/project/Lython/
 89. Lizpop
  https://pypi.org/project/lizpop/
 90. Budoucnost programovacích jazyků
  http://www.knesl.com/budoucnost-programovacich-jazyku
 91. LISP Prolog and Evolution
  http://blog.samibadawi.com/2013/05/lisp-prolog-and-evolution.html
 92. List of Lisp-family programming languages
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_Lisp-family_programming_languages
 93. clojure_py na indexu PyPi
  https://pypi.python.org/py­pi/clojure_py
 94. PyClojure
  https://github.com/eigenhom­bre/PyClojure
 95. Hy na GitHubu
  https://github.com/hylang/hy
 96. Hy: The survival guide
  https://notes.pault.ag/hy-survival-guide/
 97. Hy běžící na monitoru terminálu společnosti Symbolics
  http://try-hy.appspot.com/
 98. Welcome to Hy’s documentation!
  http://docs.hylang.org/en/stable/
 99. Hy na PyPi
  https://pypi.org/project/hy/#des­cription
 100. Getting Hy on Python
  https://lwn.net/Articles/596626/
 101. Programming Can Be Fun with Hy
  https://opensourceforu.com/2014/02/pro­gramming-can-fun-hy/
 102. Přednáška o projektu Hy (pětiminutový lighttalk)
  http://blog.pault.ag/day/2013/04/02
 103. Hy (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Hy
 104. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Point
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Point.html
 105. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Narrowing
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Narrowing.html
 106. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Functions that Create Markers
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Creating-Markers.html
 107. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Motion
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Motion.html#Motion
 108. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Basic Char Syntax
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Basic-Char-Syntax.html
 109. Elisp: Sequence: List, Array
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_list_vs_vector.html
 110. Elisp: Property List
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_property_list.html
 111. Elisp: Hash Table
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_hash_table.html
 112. Elisp: Association List
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_association_list.html
 113. The mapcar Function (An Introduction to Programming in Emacs Lisp)
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­intr/mapcar.html
 114. Anaphoric macro
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Anaphoric_macro
 115. Some Common Lisp Loop Macro Examples
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=3yl8o6r_omw
 116. A Guided Tour of Emacs
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/tour/
 117. The Roots of Lisp
  http://www.paulgraham.com/ro­otsoflisp.html
 118. Evil (Emacs Wiki)
  https://www.emacswiki.org/emacs/Evil
 119. Evil (na GitHubu)
  https://github.com/emacs-evil/evil
 120. Evil (na stránkách repositáře MELPA)
  https://melpa.org/#/evil
 121. Evil Mode: How I Switched From VIM to Emacs
  https://blog.jakuba.net/2014/06/23/e­vil-mode-how-to-switch-from-vim-to-emacs.html
 122. GNU Emacs (home page)
  https://www.gnu.org/software/emacs/
 123. GNU Emacs (texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?GnuEmacs
 124. An Introduction To Using GDB Under Emacs
  http://tedlab.mit.edu/~dr/gdbin­tro.html
 125. An Introduction to Programming in Emacs Lisp
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­intr/index.html
 126. 27.6 Running Debuggers Under Emacs
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­macs/Debuggers.html
 127. GdbMode
  http://www.emacswiki.org/e­macs/GdbMode
 128. Emacs (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Emacs
 129. Emacs timeline
  http://www.jwz.org/doc/emacs-timeline.html
 130. Emacs Text Editors Family
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?EmacsFamily
 131. Vrapper aneb spojení možností Vimu a Eclipse
  https://mojefedora.cz/vrapper-aneb-spojeni-moznosti-vimu-a-eclipse/
 132. Vrapper aneb spojení možností Vimu a Eclipse (část 2: vyhledávání a nahrazování textu)
  https://mojefedora.cz/vrapper-aneb-spojeni-moznosti-vimu-a-eclipse-cast-2-vyhledavani-a-nahrazovani-textu/
 133. Emacs/Evil-mode – A basic reference to using evil mode in Emacs
  http://www.aakarshnair.com/posts/emacs-evil-mode-cheatsheet
 134. From Vim to Emacs+Evil chaotic migration guide
  https://juanjoalvarez.net/es/de­tail/2014/sep/19/vim-emacsevil-chaotic-migration-guide/
 135. Introduction to evil-mode {video)
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=PeVQwYUxYEg
 136. EINE (Emacs Wiki)
  http://www.emacswiki.org/emacs/EINE
 137. EINE (Texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?EINE
 138. ZWEI (Emacs Wiki)
  http://www.emacswiki.org/emacs/ZWEI
 139. ZWEI (Texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?ZWEI
 140. Zmacs (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Zmacs
 141. Zmacs (Texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?Zmacs
 142. TecoEmacs (Emacs Wiki)
  http://www.emacswiki.org/e­macs/TecoEmacs
 143. Micro Emacs
  http://www.emacswiki.org/e­macs/MicroEmacs
 144. Micro Emacs (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/MicroEMACS
 145. EmacsHistory
  http://www.emacswiki.org/e­macs/EmacsHistory
 146. Seznam editorů s ovládáním podobným Emacsu či kompatibilních s příkazy Emacsu
  http://www.finseth.com/emacs.html
 147. evil-numbers
  https://github.com/cofi/evil-numbers
 148. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (1.část)
  http://fedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 149. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2.část)
  http://fedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 150. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://fedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 151. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://fedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 152. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  https://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 153. Org mode
  https://orgmode.org/
 154. The Org Manual
  https://orgmode.org/manual/index.html
 155. Kakoune (modální textový editor)
  http://kakoune.org/
 156. Vim-style keybinding in Emacs/Evil-mode
  https://gist.github.com/tro­yp/6b4c9e1c8670200c04c16036805773d8
 157. Emacs – jak začít
  http://www.abclinuxu.cz/clan­ky/navody/emacs-jak-zacit
 158. Programovací jazyk LISP a LISP machines
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-lisp-a-lisp-machines/
 159. Evil-surround
  https://github.com/emacs-evil/evil-surround
 160. Spacemacs
  http://spacemacs.org/
 161. Lisp: Common Lisp, Racket, Clojure, Emacs Lisp
  http://hyperpolyglot.org/lisp
 162. Common Lisp, Scheme, Clojure, And Elisp Compared
  http://irreal.org/blog/?p=725
 163. Does Elisp Suck?
  http://irreal.org/blog/?p=675
 164. Emacs pro mírně pokročilé (9): Elisp
  https://www.root.cz/clanky/emacs-elisp/
 165. If I want to learn lisp, are emacs and elisp a good choice?
  https://www.reddit.com/r/e­macs/comments/2m141y/if_i_wan­t_to_learn_lisp_are_emacs_an­d_elisp_a/
 166. Clojure(Script) Interactive Development Environment that Rocks!
  https://github.com/clojure-emacs/cider
 167. An Introduction to Emacs Lisp
  https://harryrschwartz.com/2014/04/08/an-introduction-to-emacs-lisp.html
 168. Emergency Elisp
  http://steve-yegge.blogspot.com/2008/01/emergency-elisp.html
 169. Lambda calculus
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Lambda_calculus
 170. John McCarthy's original LISP paper from 1959
  https://www.reddit.com/r/pro­gramming/comments/17lpz4/joh­n_mccarthys_original_lisp_pa­per_from_1959/
 171. Micro Manual LISP
  https://www.scribd.com/do­cument/54050141/Micro-Manual-LISP
 172. How Lisp Became God's Own Programming Language
  https://twobithistory.org/2018/10/14/lis­p.html
 173. History of Lisp
  http://jmc.stanford.edu/ar­ticles/lisp/lisp.pdf
 174. The Roots of Lisp
  http://languagelog.ldc.upen­n.edu/myl/llog/jmc.pdf
 175. Racket
  https://racket-lang.org/
 176. The Racket Manifesto
  http://felleisen.org/matthi­as/manifesto/
 177. MIT replaces Scheme with Python
  https://www.johndcook.com/blog/2009/03/26/mit-replaces-scheme-with-python/
 178. Adventures in Advanced Symbolic Programming
  http://groups.csail.mit.e­du/mac/users/gjs/6.945/
 179. Why MIT Switched from Scheme to Python (2009)
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=14167453
 180. Starodávná stránka XLispu
  http://www.xlisp.org/
 181. AutoLISP
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/AutoLISP
 182. Seriál PicoLisp: minimalistický a výkonný interpret Lispu
  https://www.root.cz/serialy/picolisp-minimalisticky-a-vykonny-interpret-lispu/
 183. Common Lisp
  https://common-lisp.net/
 184. Getting Going with Common Lisp
  https://cliki.net/Getting%20Started
 185. Online Tutorial (Common Lisp)
  https://cliki.net/online%20tutorial
 186. Guile Emacs
  https://www.emacswiki.org/e­macs/GuileEmacs
 187. Guile Emacs History
  https://www.emacswiki.org/e­macs/GuileEmacsHistory
 188. Guile is a programming language
  https://www.gnu.org/software/guile/
 189. MIT Scheme
  http://groups.csail.mit.e­du/mac/projects/scheme/
 190. SIOD: Scheme in One Defun
  http://people.delphiforum­s.com/gjc//siod.html
 191. CommonLispForEmacs
  https://www.emacswiki.org/e­macs/CommonLispForEmacs
 192. Elisp: print, princ, prin1, format, message
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_printing.html
 193. Special Forms in Lisp
  http://www.nhplace.com/ken­t/Papers/Special-Forms.html
 194. Basic Building Blocks in LISP
  https://www.tutorialspoin­t.com/lisp/lisp_basic_syn­tax.htm
 195. Introduction to LISP – University of Pittsburgh
  https://people.cs.pitt.edu/~mi­los/courses/cs2740/Lectures/Lis­pTutorial.pdf
 196. Why don't people use LISP
  https://forums.freebsd.org/threads/why-dont-people-use-lisp.24572/
 197. Structured program theorem
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_program_the­orem
 198. Clojure: API Documentation
  https://clojure.org/api/api
 199. Tutorial for the Common Lisp Loop Macro
  http://www.ai.sri.com/pkarp/loop.html
 200. Common Lisp's Loop Macro Examples for Beginners
  http://www.unixuser.org/~e­uske/doc/cl/loop.html
 201. A modern list api for Emacs. No 'cl required.
  https://github.com/magnars/dash.el
 202. The LOOP Facility
  http://www.lispworks.com/do­cumentation/HyperSpec/Body/06_a­.htm
 203. Clojure.org: Vars and the Global Environment
  http://clojure.org/Vars
 204. Clojure.org: Refs and Transactions
  http://clojure.org/Refs
 205. Clojure.org: Atoms
  http://clojure.org/Atoms
 206. Clojure.org: Agents as Asynchronous Actions
  http://clojure.org/agents
 207. Transient Data Structureshttp://clojure.or­g/transients
 208. Dynamic Languages Strike Back
  http://steve-yegge.blogspot.cz/2008/05/dynamic-languages-strike-back.html
 209. Scripting: Higher Level Programming for the 21st Century
  http://www.tcl.tk/doc/scripting.html
 210. Clojure (na Wikipedia EN)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Clojure
 211. Clojure (na Wikipedia CS)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Clojure
 212. SICP (The Structure and Interpretation of Computer Programs)
  http://mitpress.mit.edu/sicp/
 213. Pure function
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Pure_function
 214. Funkcionální programování
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Funkcionální_programová­ní
 215. Jazyky Hy a Clojure-py: moderní dialekty LISPu určené pro Python VM
  https://www.root.cz/clanky/jazyky-hy-a-clojure-py-moderni-dialekty-lispu-urcene-pro-python-vm/
 216. Pixie: lehký skriptovací jazyk s „kouzelnými“ schopnostmi
  https://www.root.cz/clanky/pixie-lehky-skriptovaci-jazyk-s-kouzelnymi-schopnostmi/
 217. Programovací jazyk Pixie: funkce ze základní knihovny a použití FFI
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-pixie-funkce-ze-zakladni-knihovny-a-pouziti-ffi/
 218. Stránka projektu Jython
  http://www.jython.org/
 219. Jython (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Jython
 220. Scripting for the Java Platform (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Scripting_for_the_Java_Plat­form
 221. JSR 223: Scripting for the JavaTM Platform
  https://jcp.org/en/jsr/detail?id=223
 222. List of JVM languages
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_JVM_languages
 223. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 224. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 225. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 226. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 227. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 228. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.