Hlavní navigace

Zpracování vektorů, matic a N-rozměrných polí v programovacím jazyku Kawa

13. 8. 2019
Doba čtení: 40 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o světě lispovských programovacích jazyků si ukážeme, jakým způsobem se v jazyku Kawa pracuje s vektory a maticemi. Tato velmi důležitá oblast informatiky, která je někdy nazývána array programming, se neustále rozvíjí, což zasáhlo i jazyky postavené na LISPu (Racket, Kawa, Clojure).

Obsah

1. Array programming a specializované programovací jazyky určené pro zpracování matic

2. Zpracování vektorů a matic v programovacím jazyku Kawa

3. Použití javovských polí v programovacím jazyku Kawa

4. Instrukce bajtkódu JVM určené pro konstrukci polí

5. Inicializace prvků polí

6. Vícerozměrná javovská pole

7. Vektory

8. N-rozměrná pole (ND-array)

9. Konstrukce N-rozměrných polí

10. Inicializace prvků N-rozměrných polí

11. Specifikace rozsahu (range)

12. Použití rozsahu (range) pro výběr hodnot z vektoru

13. Inicializace N-rozměrných polí s využitím rozsahů

14. Nepravidelná N-rozměrná pole

15. Malá odbočka na závěr: knihovny pro práci s vektory a maticemi pro programovací jazyk Clojure

16. Knihovna core.matrix

17. Obsah následující části seriálu

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Literatura

20. Odkazy na Internetu

1. Array programming a specializované programovací jazyky určené pro zpracování matic

Dnes se budeme zabývat jednou poměrně rozsáhlou oblastí v IT. Tou je zpracování vektorů, matic a taktéž vícerozměrných polí, protože s těmito strukturami se můžeme setkat v různých disciplínách, například ve finančnictví, pojišťovnictví, statistice, zpracování numerických dat, simulacích atd. Současně se jedná i o velmi zajímavou oblast, neboť právě kvůli nutnosti co nejrychlejší práce s velkými maticemi byly vytvořeny speciální výpočetní bloky v některých superpočítačích (příkladem mohou být superpočítače Cray) a došlo tak k důležitému podnětu pro další rozvoj výpočetní techniky (ten nepřímo vedl k vývoji moderních GPU). Současné knihovny pro práci s poli dokážou v případě potřeby využít jak některé rozšíření instrukčních sad (SIMD instrukce typu SSE neboli Streaming SIMD Extensions, původně též MMX či 3DNow!), tak i programovatelné grafické akcelerátory (GPU). SIMD instrukcemi jsme se již na stránkách Roota zabývali v samostatných článcích, zejména v:

 1. SIMD instrukce využívané v moderních mikroprocesorech řady x86
  https://www.root.cz/clanky/simd-instrukce-vyuzivane-v-modernich-mikroprocesorech-rady-x86/
 2. SIMD instrukce v moderních mikroprocesorech řady x86 (2.část: SSE)
  https://www.root.cz/clanky/simd-instrukce-v-modernich-mikroprocesorech-rady-x86–2-cast-sse/
 3. SIMD instrukce v moderních mikroprocesorech řady x86 (3.část: SSE2)
  https://www.root.cz/clanky/simd-instrukce-v-modernich-mikroprocesorech-rady-x86–3-cast-sse2/

Práce s vektory a maticemi byla (a samozřejmě doposud je) podporována v překladačích FORTRANu, které začaly být po vzniku superpočítačů vybaveny specializovanými algoritmy, které dokázaly převést některé typy programových smyček na „vektorové operace“. Paralelně vznikly i specializované jazyky určené téměř výhradně pro práci s vektory i maticemi. Velmi dobrým příkladem jsou programovací jazyky APL a J. I těmito neobvyklými (ale stále používanými!) programovacími jazyky jsme se na stránkách Rootu již zabývali, a to v následujících článcích:

 1. Programování mainframů: jazyk APL
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovani-mainframu-jazyk-apl/
 2. Programovací jazyk APL: programování bez smyček
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-apl-programovani-bez-smycek/
 3. Programovací jazyk APL – dokončení
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-apl-dokonceni/
 4. Programovací jazyk J – od hieroglyfů k ASCII znakům
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-j-ndash-od-hieroglyfu-k-nbsp-ascii-znakum/
 5. Programujeme v jazyku J: vektory a matice
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramujeme-v-jazyku-j-ndash-vektory-a-matice/
 6. Programovací jazyk J: operátory, uživatelské funkce a tacit programming
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-j-operatory-uzivatelske-funkce-a-tacit-programming/

Velmi dobrou podporu pro práci s maticemi ovšem nabízí i framework Torch založený na jazyku Lua, programovací jazyk Julia a knihovna Numpy určená pro programovací jazyk Python. Opět uvedu odkazy na články, v níž se touto populární a velmi často používanou knihovnou zabýváme do větší hloubky, než to umožňuje rozsah dnešního článku:

 1. Integrovaná vývojová prostředí ve Fedoře: vykreslování grafů s využitím knihoven Numpy a matplotlib
  https://mojefedora.cz/integrovana-vyvojova-prostredi-ve-fedore-vykreslovani-grafu-s-vyuzitim-knihoven-numpy-a-matplotlib/
 2. Integrovaná vývojová prostředí ve Fedoře: praktické použití IPython Notebooku a knihovny Numpy (2.část)
  https://mojefedora.cz/integrovana-vyvojova-prostredi-ve-fedore-prakticke-pouziti-ipython-notebooku-a-knihovny-numpy-2-cast/
 3. Integrovaná vývojová prostředí ve Fedoře: praktické použití IPython Notebooku a knihovny Numpy
  https://mojefedora.cz/integrovana-vyvojova-prostredi-ve-fedore-prakticke-pouziti-ipython-notebooku-a-knihovny-numpy/

2. Zpracování vektorů a matic v programovacím jazyku Kawa

V dnešním článku se budeme zabývat především tím, jak se matice (prakticky libovolných rozměrů a s obecně více dimenzemi, tedy i vektory) používají v programovacím jazyku Kawa, kterému jsme se podrobně věnovali minule a předminule. Nutno říci, že v této oblasti je Kawa v poněkud schizofrenní situaci, protože pochopitelně podporuje klasické LISPovské vektory (nejedná se sice o zcela základní datový typ, ovšem prakticky každá implementace LISPu či Scheme práci s vektory umožňuje), dále podporuje N-dimenzionální pole (ND-array) vycházející z konceptů, které se objevily v jazyce Racket, konkrétně ve standardním modulu math-array a zapomenout nesmíme ani na možnost použít pole kompatibilní s programovacím jazykem Java a podporované přímo v bajtkódu JVM (viz též předchozí část tohoto seriálu).

Kromě toho si na konci článku připomeneme existenci knihovny nazvané core.matrix, která vývojářům pracujícím s programovacím jazykem Clojure nabízí prakticky všechny potřebné operace, které se při práci s vektory a maticemi používají (včetně například výpočtu inverzní matice). Navíc je tato knihovna zajímavá tím, že předepisuje rozhraní pro všechny operace, ovšem konkrétní implementaci je možné si vybrat. To například znamená, že pokud je řešen nějaký problém, v němž se ve velké míře používají takzvané řídké matice (pěkným příkladem z praxe může být Google matrix), lze – beze změny uživatelského programu – vybrat takovou reprezentaci matic a takové algoritmy, které jsou optimalizovány právě pro práci s řídkými maticemi a nikoli s maticemi uloženými ve formě dvourozměrného pole.

Poznámka: část věnovaná jazyku Clojure byla zařazena z toho důvodu, že jak Clojure, tak i Kawa sdílí stejný ekosystém JVM.

3. Použití javovských polí v programovacím jazyku Kawa

Nejprve si ukažme, jakým způsobem je možné v programovacím jazyku Kawa pracovat s poli plně kompatibilními s Javou a tím pádem samozřejmě i s virtuálním strojem Javy. Připomeňme si, že v Javě mají pole poměrně speciální postavení, protože se jedná o kontejner, který dokáže uložit známý počet prvků určitého typu (počet prvků musí být specifikován při konstrukci pole). Samozřejmě je možné, aby pole obsahovalo jako své prvky další pole, čímž je umožněno vytvářet matice i vícerozměrné datové struktury, které navíc nemusí mít nutně obdélníkový či čtvercový tvar. Interně je pole v operační paměti, přesněji řečeno na haldě (heap) uloženo v jediném souvislém bloku, ovšem musíme si přesně uvědomit co to znamená – pole, jehož prvky jsou primitivními datovými typy je skutečně tvořeno souvislým blokem, ovšem pole objektů je ve skutečnosti realizováno blokem obsahujícím reference, popř. speciální hodnotu null, zatímco vlastní objekty jsou alokovány na jiném místě haldy a pouze odkaz (reference) na ně je uložena v poli.

Vícerozměrná pole jsou vlastně „pole polí“ a tudíž pole obsahující reference (což je jeden z poměrně zásadních rozdílů mezi Javou a jazykem C v této oblasti).

Toto uspořádání přináší některé výhody, ale i nevýhody. Mezi výhody patří relativně snadná práce garbage collectoru při přenášení pole v rámci jednotlivých regionů, na něž je halda rozdělena (více viz a navazující články) a zmenšuje se i počet tzv. Monitorování procesů a správa paměti v JDK 6 a JDK 7 (2), ovšem počet objektů a spotřeba operační paměti poměrně rychle narůstá, protože velká část haldy může obsahovat pouze reference na objekty (extrémním příkladem může být rastrový obrázek, v němž jsou jednotlivé pixely realizovány instancemi třídy Color).

V programovacím jazyku Kawa je umožněno vytvářet klasická Javovská pole libovolného typu. Nejjednodušší je situace v případě, že se má jednat o pole s prvky primitivních datových typů. Vytvoření takového pole, zde konkrétně pole prvků typu int může vypadat následovně:

(define array1 (int[] length: 10))
 
(display array1)
(newline)

S tímto výsledkem:

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

Samozřejmě je možné vytvořit funkci, která pole zkonstruuje a vrátí ho jako svoji návratovou hodnotu:

(define (createArray length)
 (int[] length: length))
 
(let ((array1 (createArray 10)))
  (display array1)
  (newline))

Výsledek:

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

Změna hodnoty prvku pole s využitím funkce set!:

(define array2 (int[] 1 2 3 4 5))
 
(display array2)
(newline)
 
(set! (array2 2) -1)
 
(display array2)
(newline)

S výsledkem:

[1 2 3 4 5]
[1 2 -1 4 5]
Poznámka: povšimněte si, že jméno funkce měnící pole končí vykřičníkem, podobně jako další podobně koncipované funkce, které obecně mění stav aplikace. Dále si povšimněte, že se prvky indexují od nuly, stejně jako v C a Javě.

Při přístupu k prvkům pole se hlídá rozsah indexů:

(define array2 (int[] 1 2 3 4 5))
 
(display array2)
(newline)
 
(set! (array2 100) -1)
 
(display array2)
(newline)

Při spuštění tohoto skriptu dojde k vyhození výjimky naprosto stejné, jako by tomu bylo v Javě:

[1 2 3 4 5]
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 100
    at Array2_exception.run(Array2_exception.scm:4)
    at gnu.expr.ModuleExp.evalModule2(ModuleExp.java:289)
    at gnu.expr.CompiledModule.evalModule(CompiledModule.java:42)
    at gnu.expr.CompiledModule.evalModule(CompiledModule.java:60)
    at kawa.Shell.runFile(Shell.java:565)
    at kawa.Shell.runFileOrClass(Shell.java:468)
    at kawa.repl.processArgs(repl.java:700)
    at kawa.repl.main(repl.java:820)

4. Instrukce bajtkódu JVM určené pro konstrukci polí

Konstrukce pole a přístup k prvkům pole je plně podporován i bajtkódem virtuálního stroje Javy. Zatímco objekty se vytváří s využitím instrukce new a pro přístup k jejich atributům se používají instrukce getfield a putfield, je situace v případě polí odlišná, protože se pro pole používá dvacet specializovaných instrukcí sloužících jak pro vytvoření pole, tak i pro přístup k jeho prvkům, popř. pro zjištění délky pole.

První instrukcí, se kterou se dnes seznámíme, je instrukce nazvaná newarray. Pravděpodobně uhodnete, k čemu tato instrukce slouží – lze ji použít pro vytvoření pole dané délky, ovšem pouze v tom případě, pokud má pole obsahovat prvky některého z primitivních datových typů, tj. pravdivostní hodnoty, znaky, celá čísla či čísla s plovoucí řádovou čárkou. Jinými slovy to znamená, že tuto instrukci nelze použít například pro vytvoření pole objektů. Formát instrukce newarray je vypsán v následující tabulce:

# Instrukce Opkód Operandy Prováděná operace
1 newarray 0×BC arraytype Vytvoří nové pole s prvky primitivního datového typu

Instrukce newarray očekává, že na vrcholu zásobníku operandů (TOS) bude uložena hodnota typu int udávající velikost pole. Tato hodnota je ze zásobníku v průběhu vytváření pole odstraněna a namísto ní se na vrchol zásobníku operandů uloží reference na právě vytvořené pole. Ještě nám zbývá popsat operand instrukce newarray nazvaný arraytype. Jde o jednobajtový operand, jehož hodnota určuje typ prvků vytvářeného pole. Jak jsme si již řekli v předchozím odstavci, může se pomocí instrukce newarray vytvořit pole složené z pravdivostních hodnot, znaků, celých čísel či čísel s plovoucí řádovou čárkou (ve všech případech se jedná o primitivní datové typy):

Arraytype Typ prvků pole
4 boolean
5 char
6 float
7 double
8 byte
9 short
10 int
11 long

Vytvoření pole pomocí:

(int[] length: 10)

Se do bajtkódu přeloží takto:

5: bipush    10
7: newarray   int

Naproti tomu funkce pro alokaci pole:

(define (createArray length)
 (int[] length: length))

Je přeložena do bajtkódu následujícím (neefektivním) způsobem:

 public static int[] createArray(java.lang.Object);
  Code:
    0: aload_0
    1: invokestatic #16         // Method gnu/mapping/Promise.force:(Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
    4: checkcast   #18         // class java/lang/Number
    7: invokevirtual #22         // Method java/lang/Number.intValue:()I
   10: newarray   int
   12: areturn

Lepší je použít typovou informaci o parametru length:

(define (createArray length :: int)
 (int[] length: length))
 
(let ((array1 (createArray 10)))
  (display array1)
  (newline))

Nyní je překlad funkce createArray do bajtkódu velmi efektivní:

 public static int[] createArray(int);
  Code:
    0: iload_0
    1: newarray  int
    3: areturn

Další instrukcí používanou při vytváření polí je instrukce nazvaná anewarray (na začátku jména této instrukce se nachází znak „a“). Tato instrukce se používá pro vytvoření pole, jehož prvky jsou objekty, a to objekty libovolného (specifikovaného) typu. Zatímco se u instrukce newarray specifikoval typ prvků pole pomocí hodnoty bajtu uloženého ihned za operačním kódem instrukce, je nutné u instrukce anewarray použít celé jméno třídy, rozhraní či výčtového typu (udávající typ prvků pole). Toto jméno třídy je, jak pravděpodobně již tušíte, uložené v constant poolu, takže se za operačním kódem instrukce anewarray nachází dvojice bajtů představujících index záznamu v constant poolu.

Chování obou zmíněných instrukcí však zůstává stejné – z vrcholu zásobníku operandů se vyzvedne hodnota typu int představující velikost pole, pole daného typu se vytvoří a následně se na zásobník operandů uloží reference na vytvořený objekt (v případě polí objektů samozřejmě nejsou tyto objekty vytvořeny a pole obsahuje hodnoty null):

# Instrukce Opkód Operandy Prováděná operace
1 anewarray 0×BD highbyte, lowbyte Vytvoří nové pole objektů

Příklad použití:

(define (createStringArray length :: int)
 (String[] length: length))
 
(let ((array1 (createStringArray 10)))
  (display array1)
  (newline))

Překlad do bajtkódu:

 public static java.lang.String[] createStringArray(int);
  Code:
    0: iload_0
    1: anewarray   #10  // class java/lang/String
    4: areturn

5. Inicializace prvků polí

Pole je možné při jejich konstrukci přímo i inicializovat, což je pochopitelně podporováno i v programovacím jazyku Kawa. Konstrukce pole s inicializací jeho prvků vypadá následovně:

(define array2 (int[] 1 2 3 4 5))
 
(display array2)
(newline)
 
(set! (array2 2) -1)
 
(display array2)
(newline)

S výsledkem:

[1 2 3 4 5]
[1 2 -1 4 5]

Ukažme si nyní nepatrně složitější příklad, v němž mají prvky hodnoty, které se nepodobají indexům prvků (což by nás mátlo při studiu bajtkódu):

(define array2 (int[] 100 200 300 400 500))
(set! (array2 2) -1)

Jak se tato zdánlivě triviální konstrukce přeloží do bajtkódu? Ukazuje se, že nepříliš efektivně – v bajtkódu se nejdříve pole zkonstruuje a následně se jednotlivé prvky inicializují samostatně, vždy několika instrukcemi (iconst+*push+iastore) pro každý prvek:

 public final void run(gnu.mapping.CallContext);
  Code:
    0: aload_1
    1: getfield   #8         // Field gnu/mapping/CallContext.consumer:Lgnu/lists/Consumer;
    4: astore_2
    5: iconst_5
    6: newarray    int
    8: dup
    9: iconst_0
   10: bipush    100
   12: iastore
   13: dup
   14: iconst_1
   15: sipush    200
   18: iastore
   19: dup
   20: iconst_2
   21: sipush    300
   24: iastore
   25: dup
   26: iconst_3
   27: sipush    400
   30: iastore
   31: dup
   32: iconst_4
   33: sipush    500
   36: iastore
   37: putstatic   #12         // Field array2:[I
   40: getstatic   #12         // Field array2:[I
   43: iconst_2
   44: iconst_m1
   45: iastore
   46: return

Podobně lze zkonstruovat a inicializovat i pole prvků typu float:

(define array3 (float[] 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000))
 
(display array3)
(newline)
 
(set! (array3 9) -1000)
 
(display array3)
(newline)

S výsledkem:

[100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 900.0 1000.0]
[100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 900.0 -1000.0]

Překlad do bajtkódu JVM:

 5: bipush    10
 7: newarray    float
 9: dup
10: iconst_0
11: bipush    100
13: i2f
14: fastore
15: dup
16: iconst_1
17: ldc      #9         // float 200.0f
19: fastore
20: dup
21: iconst_2
22: ldc      #10         // float 300.0f
24: fastore
25: dup
26: iconst_3
27: ldc      #11         // float 400.0f
29: fastore
30: dup
31: iconst_4
32: ldc      #12         // float 500.0f
34: fastore
35: dup
36: iconst_5
37: ldc      #13         // float 600.0f
39: fastore
40: dup
41: bipush    6
43: ldc      #14         // float 700.0f
45: fastore
46: dup
47: bipush    7
49: ldc      #15         // float 800.0f
51: fastore
52: dup
53: bipush    8
55: ldc      #16         // float 900.0f
57: fastore
58: dup
59: bipush    9
61: ldc      #17         // float 1000.0f
63: fastore
Poznámka: vidíme, že nyní se každý prvek inicializuje trojicí instrukcí iconst/bipush (načtení indexu) + ldc (načtení konstanty) + fastore (uložení do pole).

6. Vícerozměrná javovská pole

V předchozím textu jsme si ukázali, jakým způsobem je možné pracovat s jednorozměrnými javovskými poli libovolného typu. Ovšem programovací jazyk Kawa pochopitelně podporuje i vícerozměrná pole, která je možné zkonstruovat jediným příkazem, bez nutnosti konstruovat pole nižších dimenzí. Celou operaci si pochopitelně ukážeme na několika demonstračních příkladech. Nejprve vytvoření dvourozměrného pole:

(define matrix1 (int[][] [1 2 3] [4 5 6] [7 8 9]))
 
(display matrix1)
(newline)

Po spuštění tohoto příkladu by se na standardním výstupu měl objevit obsah matice:

[[1 2 3] [4 5 6] [7 8 9]]

Pole obsahující jako své prvky další pole, ovšem s různými délkami:

(define matrix2 (int[][] [1] [2 3] [4 5 6] [7 8 9 10]))
 
(display matrix2)
(newline)

Výsledkem bude:

[[1] [2 3] [4 5 6] [7 8 9 10]]

Totéž, ovšem pro prvky typu float:

(define matrix3 (float[][] [1] [2 3] [4 5 6] [7 8 9 10]))
 
(display matrix3)
(newline)

Výsledkem v tomto případě bude:

[[1.0] [2.0 3.0] [4.0 5.0 6.0] [7.0 8.0 9.0 10.0]]

Trojrozměrné pole:

(int[][][] [[1 2] [3 4]] [[5 6] [7 8]])

7. Vektory

Javovská pole podporovaná v programovacím jazyku Kawa přináší několik výhod, ale pochopitelně i nevýhod. Samotná pole mají pevnou délku a jejich prvky jsou vždy stejného typu. Tato vlastnost (výhoda a nevýhoda současně) umožňuje velmi efektivní přístup k prvkům pole, který má u jednorozměrných polí konstantní složitost. Současně jsme však omezeni například tím, že do javovských polí není možné jednoduše ukládat zlomky, celá čísla s libovolným rozsahem atd. V případě, že budeme potřebovat i tuto funkcionalitu, je nutné namísto polí použít odlišné datové typy programovacího jazyka Kawa. Může se jednat o vektory podporované v mnoha implementacích LISPu i Scheme (a taktéž v jazyku Clojure, i když zde mají vektory zcela odlišné vnitřní uspořádání) nebo o typ pojmenovaný pro větší zmatek v terminologii array.

V této kapitole si ukážeme práci s takzvanými vektory.

# Funkce Stručný popis funkce
1 vector konstrukce vektoru a inicializace jeho prvků
2 vector-ref přístup k prvku vektoru
3 vector-set! změna hodnoty prvku vektoru
4 vector? predikát: dotaz, zda je předaná hodnota typu vektor či nikoli
5 vector-length vrací délku vektoru, tedy počet jeho prvků
6 vector->list převod vektoru na seznam
7 list->vector opačný převod

Vektor lze zkonstruovat speciálním „konstruktorem“, v němž se jednotlivé prvky vektoru zapisují do hranatých závorek (což již známe z programovacího jazyka Clojure). K prvkům vektoru se přistupuje funkcí vector-ref:

(define vector1 [1 2 3 4])
 
(display vector1)
(newline)
 
(display (vector-ref vector1 0))
(display (vector-ref vector1 10))

Výsledek:

#(1 2 3 4)
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 10
    at gnu.lists.FVector.get(FVector.java:105)
    at kawa.lib.vectors.vectorRef(vectors.scm:21)
    at Vectors1.run(Vectors1.scm:7)
    at gnu.expr.ModuleExp.evalModule2(ModuleExp.java:289)
    at gnu.expr.CompiledModule.evalModule(CompiledModule.java:42)
    at gnu.expr.CompiledModule.evalModule(CompiledModule.java:60)
    at kawa.Shell.runFile(Shell.java:565)
    at kawa.Shell.runFileOrClass(Shell.java:468)
    at kawa.repl.processArgs(repl.java:700)
    at kawa.repl.main(repl.java:820)
Poznámka: chyba nastala při přístupu k prvku s indexem 10, který ve čtyřprvkovém vektoru pochopitelně neexistuje.

Vektory lze taktéž zapsat stylem #(), který je kompatibilní s R7RS:

#|kawa:1|# #(1 2 3)
#(1 2 3)
 
#|kawa:2|# [1 2 3]
#(1 2 3)
 
#|kawa:3|# (eq? #(1 2 3) [1 2 3])
#f
 
#|kawa:4|# (equal? #(1 2 3) [1 2 3])
#t

V dalším příkladu je namísto zápisu prvků vektoru do hranatých závorek použit konstruktor představovaný funkcí nazvanou jednoduše vector. Taktéž je zde ukázána změna hodnoty vybraného prvku s využitím funkce vector-set! (tato funkce opět obsahuje ve svém jménu vykřičník, protože mění stav aplikace):

(define vector2 (vector 1 2 3 4 5))
 
(display vector2)
(newline)
 
(display (vector-ref vector2 0))
(newline)
 
(vector-set! vector2 2 -1)
 
(display vector2)
(newline)

Výsledek:

#(1 2 3 4 5)
1
#(1 2 -1 4 5)

Dotazy, zda je daná hodnota vektorem či nikoli, používají predikát vector?:

#|kawa:25|# (vector? "A")
#f
 
#|kawa:26|# (vector? [1 2 3])
#t
 
#|kawa:27|# (vector? '(1 2 3))
#f

Další funkce je určena pro získání velikosti vektoru, tedy počtu jeho prvků:

#|kawa:28|# (vector-length [1 2 3])
3
 
#|kawa:29|# (vector-length [])
0

8. N-rozměrná pole (ND-Array)

V navazujících kapitolách se seznámíme s možnostmi typu array, což je datový typ představující N-rozměrná pole. Kromě toho si ukážeme i práci s takzvanými „rozsahy“ (range), které do značné míry s poli souvisí.

Datový typ array se používá nejenom v jazyce Kawa, ale například i v programovacím jazyce Racket, s nímž se seznámíme v navazujících částech tohoto seriálu (jedná se pravděpodobně o nejrozsáhlejší a nejúplnější implementaci Scheme vůbec). Samotné pole se skládá ze dvou částí: hodnot jednotlivých prvků a tvaru pole neboli shape. Tvar pole je důležitou strukturou, protože (nepřímo) určuje, jakým způsobem jsou prvky v poli uspořádány. To však není vše, protože je možné jednoduše tvar pole změnit a tím pádem prvky zdánlivě zpřeházet (interně se ovšem v operační paměti s prvky v některých případech manipulovat nemusí). Další důležitou vlastností datového typu array je možnost uložit do pole libovolné hodnoty; jedná se tedy o heterogenní kontejner, na rozdíl od běžných javovských polí.

9. Konstrukce N-rozměrných polí

Ke konstrukci N-rozměrného pole slouží funkce nazvaná make-array. Této funkci se předává vektor obsahující velikosti (rozsah indexů) N-rozměrného pole ve všech dimenzích. Počet prvků tohoto vektoru tedy odpovídá počtu dimenzí. Dále je možné této funkci předat i hodnoty jednotlivých prvků, což si ukážeme v navazující kapitole. Funkci make-array si můžeme velmi snadno otestovat v interaktivní smyčce REPL programovacího jazyka Kawa.

Mezní případ – prázdné pole:

#|kawa:3|# (make-array [0])
 
#()

Konstrukce jednoprvkového jednorozměrné pole:

#|kawa:8|# (make-array [1])
 
#(#!null)

Desetiprvkový vektor:

#|kawa:5|# (make-array [10])
 
#(#!null #!null #!null #!null #!null #!null #!null #!null #!null #!null)

Konstrukce matice 1×1 s jediným prvkem:

#|kawa:9|# (make-array [1 1])
 
╔#2a:1:1
║#!null║
╚══════╝

Konstrukce matice s jedním řádkem a dvěma sloupci:

#|kawa:7|# (make-array [1 2])
 
╔#2a:1:2══════╗
║#!null│#!null║
╚══════╧══════╝
Poznámka: povšimněte si, jakým způsobem interpret programovacího jazyka Kawa zobrazuje obsah zkonstruovaného pole. U jednorozměrných a dvourozměrných polí zobrazuje tabulku s obsahem jednotlivých prvků, přičemž je na prvním řádku upřesněn jak počet dimenzí, tak i rozsah indexů v jednotlivých dimenzích (zde konkrétně počet řádků oddělený od počtu sloupců dvojtečkou).

Konstrukce matice se dvěma řádky a třemi sloupci:

#|kawa:10|# (make-array [2 3])
 
╔#2a:2:3══════╤══════╗
║#!null│#!null│#!null║
╟──────┼──────┼──────╢
║#!null│#!null│#!null║
╚══════╧══════╧══════╝

Trojrozměrná struktura 2×3×4 prvky:

#|kawa:11|# (make-array [2 3 4])
 
╔#3a:2:3:4════╤══════╤══════╗
║#!null│#!null│#!null│#!null║
╟──────┼──────┼──────┼──────╢
║#!null│#!null│#!null│#!null║
╟──────┼──────┼──────┼──────╢
║#!null│#!null│#!null│#!null║
╠══════╪══════╪══════╪══════╣
║#!null│#!null│#!null│#!null║
╟──────┼──────┼──────┼──────╢
║#!null│#!null│#!null│#!null║
╟──────┼──────┼──────┼──────╢
║#!null│#!null│#!null│#!null║
╚══════╧══════╧══════╧══════╝
Poznámka: u trojrozměrné a taktéž u vícerozměrných struktur je již nutné použít oddělovač jednotlivých 2D podmatic tak, jak je to ukázáno na předchozím výstupu z interpretru programovacího jazyka Kawa. Podrobnější informace najdete na stránce https://www.gnu.org/softwa­re/guile/manual/html_node/A­rray-Syntax.html.

Taktéž trojrozměrná struktura, ovšem tentokrát s tvarem 4×3×2 prvky:

#|kawa:12|# (make-array [4 3 2])
 
╔#3a:4:3:2════╗
║#!null│#!null║
╟──────┼──────╢
║#!null│#!null║
╟──────┼──────╢
║#!null│#!null║
╠══════╪══════╣
║#!null│#!null║
╟──────┼──────╢
║#!null│#!null║
╟──────┼──────╢
║#!null│#!null║
╠══════╪══════╣
║#!null│#!null║
╟──────┼──────╢
║#!null│#!null║
╟──────┼──────╢
║#!null│#!null║
╠══════╪══════╣
║#!null│#!null║
╟──────┼──────╢
║#!null│#!null║
╟──────┼──────╢
║#!null│#!null║
╚══════╧══════╝

Čtyřrozměrné pole:

#|kawa:7|# (make-array [2 2 2 2])
 
╔#4a:2:2:2:2══╗
║#!null│#!null║
╟──────┼──────╢
║#!null│#!null║
╠══════╪══════╣
║#!null│#!null║
╟──────┼──────╢
║#!null│#!null║
╠══════╪══════╣
║#!null│#!null║
╟──────┼──────╢
║#!null│#!null║
╠══════╪══════╣
║#!null│#!null║
╟──────┼──────╢
║#!null│#!null║
╚══════╧══════╝

Pole, které má v jedné dimenzi nulovou velikost a celkově tedy nula prvků:

#|kawa:11|# (make-array [0 2 2 2])
 
#4a:0:2:2:2 ()

10. Inicializace prvků N-rozměrných polí

Funkci make-arrray, s jejím základním použitím jsme se seznámili v předchozí kapitole, je možné předat i hodnoty jednotlivých prvků vytvářeného pole. Pokud je počet zadaných hodnot menší než počet prvků, budou se prvky opakovat tak dlouho, až se pole postupně vyplní. Samozřejmě se opět podíváme na příklady.

Vektor obsahující stejné hodnoty ve všech prvcích:

#|kawa:13|# (make-array [10] 1/2)
 
#(1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2)

Dvourozměrné pole (matice) se dvěma řádky a čtyřmi sloupci:

#|kawa:1|# (make-array [2 4] 1 2 3 4 5)
 
╔#2a:2:4╗
║1│2│3│4║
╟─┼─┼─┼─╢
║5│1│2│3║
╚═╧═╧═╧═╝

Pole 5×5 prvků se shodnými řádky:

#|kawa:14|# (make-array [5 5] 1 2 3 4 5)
 
╔#2a:5:5╤═╗
║1│2│3│4│5║
╟─┼─┼─┼─┼─╢
║1│2│3│4│5║
╟─┼─┼─┼─┼─╢
║1│2│3│4│5║
╟─┼─┼─┼─┼─╢
║1│2│3│4│5║
╟─┼─┼─┼─┼─╢
║1│2│3│4│5║
╚═╧═╧═╧═╧═╝

Trojrozměrné pole 2×3×4 prvky:

#|kawa:2|# (make-array [2 3 4] 1 2 3 4 5)
 
#3a:2:3:4
║1│2│3│4║
╟─┼─┼─┼─╢
║5│1│2│3║
╟─┼─┼─┼─╢
║4│5│1│2║
╠═╪═╪═╪═╣
║3│4│5│1║
╟─┼─┼─┼─╢
║2│3│4│5║
╟─┼─┼─┼─╢
║1│2│3│4║
╚═╧═╧═╧═╝

Čtyřrozměrné pole 2×2×2×3 prvky:

#|kawa:11|# (make-array [2 2 2 3] 1 2 3)
 
#4a═╤═╗
║1│2│3║
╟─┼─┼─╢
║1│2│3║
╠═╪═╪═╣
║1│2│3║
╟─┼─┼─╢
║1│2│3║
╠═╪═╪═╣
║1│2│3║
╟─┼─┼─╢
║1│2│3║
╠═╪═╪═╣
║1│2│3║
╟─┼─┼─╢
║1│2│3║
╚═╧═╧═╝

Pole obsahující symboly:

#|kawa:23|# (make-array [3 3 3] 'x 'y 'z)
 
#3a═╤═╗
║x│y│z║
╟─┼─┼─╢
║x│y│z║
╟─┼─┼─╢
║x│y│z║
╠═╪═╪═╣
║x│y│z║
╟─┼─┼─╢
║x│y│z║
╟─┼─┼─╢
║x│y│z║
╠═╪═╪═╣
║x│y│z║
╟─┼─┼─╢
║x│y│z║
╟─┼─┼─╢
║x│y│z║
╚═╧═╧═╝

11. Specifikace rozsahu (range)

V jedenácté kapitole se seznámíme s velmi užitečným konceptem takzvaných rozsahů neboli range. Jedná se o jeden ze způsobů, jakým lze v programovacím jazyku Kawa popsat sekvenci hodnot bez toho, aby bylo nutné explicitně vypsat všechny prvky v sekvenci (a navíc může být zápis názornější, než v případě použití funkce range známé z mnoha jiných programovacích jazyků). Nejnázornější bude si ukázat možnosti, které při specifikaci rozsahů máme.

Hodnoty od 1 do 9 (hodnota 10 již v rozsahu není):

#|kawa:1|# [1 <: 10]
 
#(1 2 3 4 5 6 7 8 9)

Hodnoty od 1 do 10, včetně obou mezí:

#|kawa:2|# [1 <=: 10]
 
#(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

Počítání směrem k záporné ose (bez uvedení kroku):

#|kawa:3|# [10 >: 0]
 
#(10 9 8 7 6 5 4 3 2 1)

Dtto, ale včetně nuly:

#|kawa:5|# [10 >=: 0]
 
#(10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0)

Specifikace kroku:

#|kawa:4|# [10 by: -2 >: 0]
 
#(10 8 6 4 2)

Dtto, ale včetně nuly:

#|kawa:6|# [10 by: -2 >=: 0]
 
#(10 8 6 4 2 0)

Práce se zlomky:

#|kawa:7|# [1 by: 1/2 <=: 10]
 
#(1 3/2 2 5/2 3 7/2 4 9/2 5 11/2 6 13/2 7 15/2 8 17/2 9 19/2 10)

Počítání po 1/10 (což v IEEE 754 není možné):

#|kawa:8|# [0 by: 1/10 <=: 1]
 
#(0 1/10 1/5 3/10 2/5 1/2 3/5 7/10 4/5 9/10 1)

Výsledkem bude prázdný vektor:

#|kawa:14|# [0 by: 1 <=: -1]
 
#()

12. Použití rozsahu (range) pro výběr hodnot z vektoru

Rozsahy je možné použít i pro indexaci (výběr) většího množství hodnot z vektoru či z jiné datové struktury podporující indexaci. Ukážeme si to na příkladu řetězce obsahujícího všechny znaky malé abecedy:

#|kawa:17|# (define abeceda "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")

Výběr pátého až desátého znaku:

#|kawa:18|# (abeceda [5 <=: 10])
 
fghijk

Výběr pátého až desátého znaku, ovšem s přeskočením sudých znaků:

#|kawa:19|# (abeceda [5 by: 2 <=: 10])
 
fhj

Výběr znaků pozpátku:

#|kawa:20|# (abeceda [20 >=: 5])
 
utsrqponmlkjihgf

Celá abeceda, ovšem vybraná pozpátku:

#|kawa:21|# (abeceda [25 >=: 0])
 
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

Celá abeceda:

#|kawa:22|# (abeceda [<:])
 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

13. Inicializace N-rozměrných polí s využitím rozsahů

Rozsahy popsané v předchozí kapitole nám umožňují vytvořit pole s libovolným počtem rozměrů, ve kterých se budou vyskytovat sekvence hodnot. V tomto případě použijeme funkci index-array umožňující inicializaci pole takovým způsobem, že každý prvek bude obsahovat svůj index:

#|kawa:2|# (index-array [[1 <: 10]])
 
╔#1a@1:9╤═╤═╤═╤═╤═╗
║0│1│2│3│4│5│6│7│8║
╚═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╝

Popř.:

#|kawa:3|# (index-array [[1 <=: 10]])
╔#1a@1:10═╤═╤═╤═╤═╤═╗
║0│1│2│3│4│5│6│7│8│9║
╚═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╝

Dvourozměrné pole:

#|kawa:3|# (index-array [[1 <: 3] [2 <: 6]])
 
#2a@1:2@2:4
║0│1│2│3║
╟─┼─┼─┼─╢
║4│5│6│7║
╚═╧═╧═╧═╝

Trojrozměrné pole:

#|kawa:5|# (index-array [[1 <: 4] [1 <: 4] [1 <: 4]])
 
#3a@1:3@1:3@1:3
║ 0│ 1│ 2║
╟──┼──┼──╢
║ 3│ 4│ 5║
╟──┼──┼──╢
║ 6│ 7│ 8║
╠══╪══╪══╣
║ 9│10│11║
╟──┼──┼──╢
║12│13│14║
╟──┼──┼──╢
║15│16│17║
╠══╪══╪══╣
║18│19│20║
╟──┼──┼──╢
║21│22│23║
╟──┼──┼──╢
║24│25│26║
╚══╧══╧══╝

Odlišný spodní index:

#|kawa:12|# (index-array [[3 <: 7] [3 <: 7] [3 <: 7]])
 
#3a@3:4@3:4@3:4
║ 0│ 1│ 2│ 3║
╟──┼──┼──┼──╢
║ 4│ 5│ 6│ 7║
╟──┼──┼──┼──╢
║ 8│ 9│10│11║
╟──┼──┼──┼──╢
║12│13│14│15║
╠══╪══╪══╪══╣
║16│17│18│19║
╟──┼──┼──┼──╢
║20│21│22│23║
╟──┼──┼──┼──╢
║24│25│26│27║
╟──┼──┼──┼──╢
║28│29│30│31║
╠══╪══╪══╪══╣
║32│33│34│35║
╟──┼──┼──┼──╢
║36│37│38│39║
╟──┼──┼──┼──╢
║40│41│42│43║
╟──┼──┼──┼──╢
║44│45│46│47║
╠══╪══╪══╪══╣
║48│49│50│51║
╟──┼──┼──┼──╢
║52│53│54│55║
╟──┼──┼──┼──╢
║56│57│58│59║
╟──┼──┼──┼──╢
║60│61│62│63║
╚══╧══╧══╧══╝

14. Nepravidelná N-rozměrná pole

V programovacím jazyku Kawa mohou být prvky N-rozměrných polí libovolného typu. Může se jednat i o další pole atd. Ukažme si tuto možnost na několika demonstračních příkladech.

(make-array [2 3]
  (make-array [2 2] 1/2)
  42
  "foobar"
  [1 2 3 4]
  (make-array
  [4 1] 0)
  (make-array [5 5] 'x))
 
╔#2a:2:3══╤═══╤═════════════╗
║╔#2a:2:2╗│ 42│╔#1a:6╤═╤═╤═╗║
║║1/2│1/2║│  │║f│o│o│b│a│r║║
║╟───┼───╢│  │╚═╧═╧═╧═╧═╧═╝║
║║1/2│1/2║│  │       ║
║╚═══╧═══╝│  │       ║
╟─────────┼───┼─────────────╢
║╔#1a:4╤═╗│#2a│╔#2a:5:5╤═╗ ║
║║1│2│3│4║│║0║│║x│x│x│x│x║ ║
║╚═╧═╧═╧═╝│╟─╢│╟─┼─┼─┼─┼─╢ ║
║     │║0║│║x│x│x│x│x║ ║
║     │╟─╢│╟─┼─┼─┼─┼─╢ ║
║     │║0║│║x│x│x│x│x║ ║
║     │╟─╢│╟─┼─┼─┼─┼─╢ ║
║     │║0║│║x│x│x│x│x║ ║
║     │╚═╝│╟─┼─┼─┼─┼─╢ ║
║     │  │║x│x│x│x│x║ ║
║     │  │╚═╧═╧═╧═╧═╝ ║
╚═════════╧═══╧═════════════╝

V dalším příkladu je vytvořena matice se dvěma řádky a třemi sloupci. Prvky této matice jsou další matice (2×2 prvky atd.) i číselné hodnoty nebo vektory:

#|kawa:52|# (array [2 3]
  #2a((1 2) (3 4))
  9
  #2a((3 4) (5 6))
  [42 43]
  #2a:1:3((8 7 6))
  #2a((90 91) (100 101)))
 
╔#2a:2:3╤═══════╤═════════╗
║#2a═╗ │   9│#2a═╗  ║
║║1│2║ │    │║3│4║  ║
║╟─┼─╢ │    │╟─┼─╢  ║
║║3│4║ │    │║5│6║  ║
║╚═╧═╝ │    │╚═╧═╝  ║
╟───────┼───────┼─────────╢
║╔#1a:2╗│#2a:1:3│╔#2a:2:2╗║
║║42│43║│║8│7│6║│║ 90│ 91║║
║╚══╧══╝│╚═╧═╧═╝│╟───┼───╢║
║    │    │║100│101║║
║    │    │╚═══╧═══╝║
╚═══════╧═══════╧═════════╝

Následující příklad byl převzat z oficiální dokumentace a byl pouze nepatrně upraven pro větší čitelnost:

#|kawa:17|# (array [[1 <=: 2] [1 <=: 3]]
 
  #2a((1 2)
  (3 4))
  9
  #2a((3 4) (5 6))
  [42 43]
  #2a:1:3((8 7 6))
  #2a((90 91) (100 101)))
 
╔#2a@1:2@1:3════╤═════════╗
║#2a═╗ │   9│#2a═╗  ║
║║1│2║ │    │║3│4║  ║
║╟─┼─╢ │    │╟─┼─╢  ║
║║3│4║ │    │║5│6║  ║
║╚═╧═╝ │    │╚═╧═╝  ║
╟───────┼───────┼─────────╢
║╔#1a:2╗│#2a:1:3│╔#2a:2:2╗║
║║42│43║│║8│7│6║│║ 90│ 91║║
║╚══╧══╝│╚═╧═╧═╝│╟───┼───╢║
║    │    │║100│101║║
║    │    │╚═══╧═══╝║
╚═══════╧═══════╧═════════╝

15. Malá odbočka na závěr: knihovny pro práci s vektory a maticemi pro programovací jazyk Clojure

Pojďme si nyní alespoň ve stručnosti připomenout, jakým způsobem je práce s maticemi podporována v programovacím jazyku Clojure, protože Clojure do určité míry obsazuje stejný segment, jako dnes popisovaný programovací jazyk Kawa. Při studiu základních knihoven Clojure je možné dojít k závěru, že vlastně jen velmi málo funkcí a maker je určeno pro práci s těmito datovými typy, i když je samozřejmě možné jak vektory, tak i matice velmi snadno reprezentovat s využitím základních sekvenčních datových struktur Clojure – seznamů a vektorů. Ve skutečnosti to však není zcela ideální řešení, a to hned z několika důvodů, jejichž společným rysem je rychlost prováděných operací a do určité míry i nároky na operační paměť.

Z tohoto důvodu je v případě implementace algoritmů, v nichž se intenzivně používají operace s maticemi, mnohem výhodnější využít možností nabízených specializovanými knihovnami. My se dnes seznámíme především s elegantně navrženou knihovnou core.matrix. Existují ovšem ještě výkonnější řešení: knihovna Neanderthal, která využívá vysoce optimalizovanou nativní knihovnu ATLAS (Automatically Tuned Linear Algebra Software) s možností využití vysokého výpočetního výkonu současných GPU.

V přednášce nazvané velmi příhodně „Enter the Matrix“, která je dostupná na adrese http://www.slideshare.net/mi­keranderson/2013–1114-enter-thematrix, je mj. ukázáno, jakým způsobem jsou v Clojure implementována různá paradigmata programování. Díky podpoře maker a způsobu zápisu programového kódu v Clojure lze velmi snadno implementovat různé doménově specifické jazyky (DSL), mj. i právě jazyk pro array programming (viz též úvodní kapitolu dnešního článku):

Paradigma Jazyk Implementace v Clojure
funkcionální Haskell clojure.core
OOP Smalltalk clojure.core
metaprogramování Lisp clojure.core
logické Prolog core.logic
array programming APL, J core.matrix
Poznámka: původní tabulka byla upravena a doplněna.

16. Knihovna core.matrix

V dalším textu se budeme zabývat knihovnou nazvanou core.matrix, která je určena těm vývojářům, kteří ve svých projektech potřebují provádět velké množství operací s těmito strukturami, a to na poměrně vysoké úrovni, tj. bez nutnosti přesně specifikovat, jak mají být matice uloženy v paměti, jakým způsobem provádět operaci násobení matic atd. Díky tomuto přístupu a taktéž díky vlastnostem programovacího jazyka Clojure (existence tzv. threading makra a funkcí vyššího řádu) se práce s maticemi do značné míry začíná podobat práci v APL, až na ten rozdíl, že algoritmy zapisované v Clojure jsou pro většinu vývojářů přece jen čitelnější :-). Důležité je, že rozhraní definované v knihovně core.matrix může mít několik implementací. V současnosti se jedná o vectorz-clj, Clatrix a NDArray. V core.matrix navíc došlo k rozšíření operátorů +, – atd. takovým způsobem, že je lze použít i pro zpracování vektorů a matic (ve skutečnosti se samozřejmě nejedná o skutečné operátory, protože tento koncept Clojure a vlastně ani žádný další lispovský jazyk nepotřebuje).

Funkce a makra nabízená knihovnou core.matrix nejlépe prozkoumáme přímo s využitím REPLu, tj. interaktivního rozhraní, v němž ihned po zadání dochází k expanzi maker a vyhodnocování funkcí:

Konstrukce vektorů a matic

; vektor
matrixtest.core=> (matrix [1 2 3])
[1 2 3]
 
; vektor
matrixtest.core=> (matrix '(1 2 3))
[1 2 3]
 
; matice
matrixtest.core=> (matrix [[1 2] [3 4]])
[[1 2] [3 4]]
 
; matice
matrixtest.core=> (matrix (range 1 10))
[1 2 3 4 5 6 7 8 9]
 
; matice
matrixtest.core=> (matrix [[1 2 3] [4 5 6] [7 8 9]])
[[1 2 3] [4 5 6] [7 8 9]]

Pretty printing matic a vektorů

matrixtest.core=> (pm (matrix [[1 2] [3 4]]))
[[1.000 2.000]
 [3.000 4.000]]
 
matrixtest.core=> (matrix [[1 2] [3 4]])
[[1 2] [3 4]]
 
; *1 obsahuje výsledek poslední vyhodnocené funkce či symbolu
matrixtest.core=> (pm *1)
[[1.000 2.000]
 [3.000 4.000]]

Konstruktory nulové matice a jednotkové matice

matrixtest.core=> (zero-matrix 2 3)
[[0.0 0.0 0.0] [0.0 0.0 0.0]]
 
matrixtest.core=> (pm *1)
[[0.000 0.000 0.000]
 [0.000 0.000 0.000]]
 
matrixtest.core=> (zero-matrix 4 4)
[[0.0 0.0 0.0 0.0] [0.0 0.0 0.0 0.0] [0.0 0.0 0.0 0.0] [0.0 0.0 0.0 0.0]]
 
matrixtest.core=> (pm *1)
[[0.000 0.000 0.000 0.000]
 [0.000 0.000 0.000 0.000]
 [0.000 0.000 0.000 0.000]
 [0.000 0.000 0.000 0.000]]
 
matrixtest.core=> (identity-matrix 4 4)
[[1.0 0.0 0.0 0.0] [0.0 1.0 0.0 0.0] [0.0 0.0 1.0 0.0] [0.0 0.0 0.0 1.0]]
 
matrixtest.core=> (pm *1)
[[1.000 0.000 0.000 0.000]
 [0.000 1.000 0.000 0.000]
 [0.000 0.000 1.000 0.000]
 [0.000 0.000 0.000 1.000]]

Konstruktor permutační matice

; vektor udává pozice jedniček na jednotlivých řádcích matice
; rozměry matice jsou získány na základě velikosti tohoto vektoru
matrixtest.core=> (permutation-matrix [1 4 2 3 0])
#NDArray [[0.0 1.0 0.0 0.0 0.0] [0.0 0.0 0.0 0.0 1.0] [0.0 0.0 1.0 0.0 0.0] [0.0 0.0 0.0 1.0 0.0] [1.0 0.0 0.0 0.0 0.0]]
 
matrixtest.core=> (pm *1)
[[0.000 1.000 0.000 0.000 0.000]
 [0.000 0.000 0.000 0.000 1.000]
 [0.000 0.000 1.000 0.000 0.000]
 [0.000 0.000 0.000 1.000 0.000]
 [1.000 0.000 0.000 0.000 0.000]]

Transpozice matice

matrixtest.core=> (def M (matrix [[1 2] [3 4]]))
#'matrixtest.core/M
 
matrixtest.core=> M
[[1 2] [3 4]]
 
matrixtest.core=> (pm *1)
[[1.000 2.000]
 [3.000 4.000]]
 
matrixtest.core=> (transpose M)
[[1 3] [2 4]]
 
; vypíše se hodnota transponované matice, původní matice M se nemění
matrixtest.core=> (pm *1)
[[1.000 3.000]
 [2.000 4.000]]

Unární a binární operace nad maticemi

matrixtest.core=> (def M1 (matrix [[1 2][3 4]]))
#'matrixtest.core/M1
 
matrixtest.core=> (def M2 (matrix [[5 6][7 8]]))
#'matrixtest.core/M2
 
matrixtest.core=> (pm (+ M1 M2))
[[ 6.000 8.000]
 [10.000 12.000]]
 
matrixtest.core=> (pm (- M1 M2))
[[-4.000 -4.000]
 [-4.000 -4.000]]
 
matrixtest.core=> (pm (* M1 M2))
[[ 5.000 12.000]
 [21.000 32.000]]
 
matrixtest.core=> (pm (* M1 100))
[[100.000 200.000]
 [300.000 400.000]]
 
; zde se nejdříve vypočte inverzní matice k M1
matrixtest.core=> (pm (/ M2 M1))
[[5.000 3.000]
 [2.333 2.000]]
 
matrixtest.core=> (inverse M1)
#NDArrayDouble [[-1.9999999999999998 1.0] [1.4999999999999998 -0.49999999999999994]]
 
matrixtest.core=> (inverse M2)
#NDArrayDouble [[-4.000000000000002 3.0000000000000013] [3.5000000000000018 -2.5000000000000013]]

Funkce vracející informaci o tom, zda je hodnota skalárem či maticí

matrixtest.core=> (def v (matrix [1 2 3 4 5 6]))
#'matrixtest.core/v
 
matrixtest.core=> (def M (matrix [[1 2] [3 4]]))
#'matrixtest.core/M
 
; jen 42 je skalární hodnota
matrixtest.core=> (for [obj [42 v M MD]] (array? obj))
(false true true true)
 
; jen 42 je skalární hodnota
matrixtest.core=> (for [obj [42 v M MD]] (scalar? obj))
(true false false false)

Funkce vracející informace o maticích (počet dimenzí a tvar)

matrixtest.core=> (def v (matrix [1 2 3 4 5 6]))
#'matrixtest.core/v
 
matrixtest.core=> (def M (matrix [[1 2] [3 4]]))
#'matrixtest.core/M
 
; trojrozměrná matice
matrixtest.core=> (def MD (matrix [[ [1 2] [3 4] ] [ [5 6] [7 8] ] ]))
#'matrixtest.core/MD
 
matrixtest.core=> (pm MD)
[[[1.000 2.000]
 [3.000 4.000]]
 [[5.000 6.000]
 [7.000 8.000]]]
 
matrixtest.core=> (dimensionality v)
1
 
matrixtest.core=> (dimensionality M)
2
 
matrixtest.core=> (dimensionality MD)
3
 
matrixtest.core=> (dimensionality 1)
0
 
matrixtest.core=> (shape M)
[2 2]
 
matrixtest.core=> (shape v)
[6]
 
matrixtest.core=> (shape MD)
[2 2 2]

Přečtení hodnoty prvku matice a získání řezu (slice)

matrixtest.core=> (mget M 0 0)
1
 
matrixtest.core=> (slice v 1)
2
 
; řez 2D maticí
matrixtest.core=> (slice M 1)
[3 4]
 
; řez 3D maticí
matrixtest.core=> (slice MD 1)
[[5 6] [7 8]]
 
; operace nad řezy
matrixtest.core=> (for [slice (slices M)] (apply + slice))
(3 7)
 
; vektorová! operace nad řezy
matrixtest.core=> (apply + (slices M))
[4 6]

Změna tvaru matice

matrixtest.core=> (def v (matrix [1 2 3 4 5 6]))
#'matrixtest.core/v
 
matrixtest.core=> v
[1 2 3 4 5 6]
 
; velmi užitečná funkce převzatá z APL: vektor převeden na matici
matrixtest.core=> (reshape v [2 3])
[[1 2 3] [4 5 6]]
 
matrixtest.core=> (pm *1)
[[1.000 2.000 3.000]
 [4.000 5.000 6.000]]
 
; jiný tvar matice
matrixtest.core=> (reshape v [3 2])
[[1 2] [3 4] [5 6]]
 
matrixtest.core=> (pm *1)
[[1.000 2.000]
 [3.000 4.000]
 [5.000 6.000]]
 
matrixtest.core=> (reshape v [1 6])
[[1 2 3 4 5 6]]
 
matrixtest.core=> (pm *1)
[[1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000]]
 
matrixtest.core=> (reshape v [6 1])
[[1] [2] [3] [4] [5] [6]]
 
; sloupec z vektoru
matrixtest.core=> (pm *1)
[[1.000]
 [2.000]
 [3.000]
 [4.000]
 [5.000]
 [6.000]]

Využití makra → ke kompozici operací

; jedná se o oneliner rozepsaný kvůli větší čitelnosti na čtyři řádky
(-> (matrix (range 1 101))
  (reshape [10 10])
  transpose
  pm)
[[ 1.000 11.000 21.000 31.000 41.000 51.000 61.000 71.000 81.000 91.000]
 [ 2.000 12.000 22.000 32.000 42.000 52.000 62.000 72.000 82.000 92.000]
 [ 3.000 13.000 23.000 33.000 43.000 53.000 63.000 73.000 83.000 93.000]
 [ 4.000 14.000 24.000 34.000 44.000 54.000 64.000 74.000 84.000 94.000]
 [ 5.000 15.000 25.000 35.000 45.000 55.000 65.000 75.000 85.000 95.000]
 [ 6.000 16.000 26.000 36.000 46.000 56.000 66.000 76.000 86.000 96.000]
 [ 7.000 17.000 27.000 37.000 47.000 57.000 67.000 77.000 87.000 97.000]
 [ 8.000 18.000 28.000 38.000 48.000 58.000 68.000 78.000 88.000 98.000]
 [ 9.000 19.000 29.000 39.000 49.000 59.000 69.000 79.000 89.000 99.000]
 [10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000]]
 
; sekvence operací aplikovaných na matici M1
(-> M1
  transpose
  inverse
  (* 10000)
  transpose
  (* M2)
  (+ M1)
  pm)
[[-99999.000 60002.000]
 [105003.000 -39996.000]]

17. Obsah následující části seriálu

V navazující části seriálu o světě lispovských jazyků si představíme pravděpodobně nejrozsáhlejší a nejúplnější implementaci programovacího jazyka Scheme. Jedná se o jazyk Racket, který je dodáván i s interaktivním vývojovým prostředím a množstvím přídavných modulů pokrývajících různá odvětví informatiky (včetně počítačové grafiky, numerických výpočtů atd.).

ux tip do článku

Obrázek 1: Logo projektu Racket.

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů naprogramovaných v jazyce Kawa byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/lisp-families.git (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Popis příkladu Cesta
1 Array1.scm vytvoření jednorozměrného pole s prvky typu int https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/Array1.scm
2 Array1.asm disassemblovaný soubor .class předchozího skriptu https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/Array1.asm
3 Array2_exception.scm výjimka při přístupu k neexistujícímu prvku https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/A­rray2_exception.scm
4 Array2.scm vytvoření pole a přístup k jeho prvkům https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/Array2.scm
5 Array2.asm disassemblovaný soubor .class předchozího skriptu https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/Array2.asm
6 Array3.scm pole s odlišnými hodnotami https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/Array3.scm
7 Array3.asm disassemblovaný soubor .class předchozího skriptu https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/Array3.asm
8 Array4.scm pole s prvky typu float https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/Array4.scm
9 Array4.asm disassemblovaný soubor .class předchozího skriptu https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/Array4.asm
10 CreateArray1.scm funkce pro vytvoření pole zadané délky https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/Cre­ateArray1.scm
11 CreateArray1.asm disassemblovaný soubor .class předchozího skriptu https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/Cre­ateArray1.asm
12 CreateArray2.scm vylepšení funkce pro vytvoření pole zadané délky https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/Cre­ateArray2.scm
13 CreateArray2.asm disassemblovaný soubor .class předchozího skriptu https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/Cre­ateArray2.asm
14 CreateArray3.scm vytvoření pole řetězců https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/Cre­ateArray3.scm
15 CreateArray3.asm disassemblovaný soubor .class předchozího skriptu https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/Cre­ateArray3.asm
16 Matrix1.scm matice 3×3 prvky https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/Matrix1.scm
17 Matrix2.scm nepravidelná matice s prvky typu int https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/Matrix2.scm
18 Matrix3.scm nepravidelná matice s prvky typu float https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/Matrix3.scm
19 ranges1.scm příklad použití rozsahů https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/ranges1.scm
20 ranges2.scm výběr prvků s využitím rozsahů https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/ranges2.scm
21 Vectors1.scm jednorozměrné vektory https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/Vectors1.scm
22 Vectors2.scm přístup k prvkům vektorů a modifikace jejich hodnot https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/Vectors2.scm
23 Makefile soubor Makefile určený pro překlad demonstračních skriptů do bajtkódu a pro jejich disassembling https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/kawa/Makefile

19. Literatura

 1. Peter Seibel
  „Practical Common Lisp“
  2009
 2. Paul Graham
  „ANSI Common Lisp“
  1995
 3. Gerald Gazdar
  „Natural Language Processing in Lisp: An Introduction to Computational Linguistics“
  1989
 4. Peter Norvig
  „Paradigms of Artificial Intelligence Programming: Case Studies in Common Lisp“
  1991
 5. Alex Mileler et.al.
  „Clojure Applied: From Practice to Practitioner“
  2015
 6. „Living Clojure: An Introduction and Training Plan for Developers“
  2015
 7. Dmitri Sotnikov
  „Web Development with Clojure: Build Bulletproof Web Apps with Less Code“
  2016
 8. McCarthy
  „Recursive functions of symbolic expressions and their computation by machine, part I“
  1960
 9. R. Kent Dybvig
  „The Scheme Programming Language“
  2009
 10. Max Hailperin
  „Concrete Abstractions“
  1998
 11. Guy L. Steele
  „History of Scheme“
  2006, Sun Microsystems Laboratories
 12. Kolář J., Muller K.:
  „Speciální programovací jazyky“
  Praha 1981
 13. „AutoLISP Release 9, Programmer's reference“
  Autodesk Ltd., October 1987
 14. „AutoLISP Release 10, Programmer's reference“
  Autodesk Ltd., September 1988
 15. McCarthy, John; Abrahams, Paul W.; Edwards, Daniel J.; Hart, Timothy P.; Levin, Michael I.
  „LISP 1.5 Programmer's Manual“
  MIT Press. ISBN 0 262 130 1 1 4
 16. Carl Hewitt; Peter Bishop and Richard Steiger
  „A Universal Modular Actor Formalism for Artificial Intelligence“
  1973
 17. Feiman, J.
  „The Gartner Programming Language Survey (October 2001)“
  Gartner Advisory
 18. Harold Abelson, Gerald Jay Sussman, Julie Sussman:
  Structure and Interpretation of Computer Programs
  MIT Press. 1985, 1996 (a možná vyšel i další přetisk)
 19. Paul Graham
  On Lisp
  Prentice Hall, 1993
  Dostupné online na stránce http://www.paulgraham.com/on­lisptext.html
 20. David S. Touretzky
  Common LISP: A Gentle Introduction to Symbolic Computation (Dover Books on Engineering)
 21. Peter Norvig
  Paradigms of Artificial Intelligence Programming: Case Studies in Common Lisp
 22. Patrick Winston, Berthold Horn
  Lisp (3rd Edition)
  ISBN-13: 978–0201083194, ISBN-10: 0201083191
 23. Matthias Felleisen, David Van Horn, Dr. Conrad Barski
  Realm of Racket: Learn to Program, One Game at a Time!
  ISBN-13: 978–1593274917, ISBN-10: 1593274912

20. Odkazy na Internetu

 1. Vector Library (R7RS-compatible)
  https://srfi.schemers.org/srfi-133/srfi-133.html
 2. Vectors (pro Gauche)
  https://practical-scheme.net/gauche/man/gauche-refe/Vectors.html
 3. Kawa: Compiling Scheme to Java
  https://www.mit.edu/afs.new/sip­b/project/kawa/doc/kawa-tour.html
 4. Kawa in Languages shootout
  http://per.bothner.com/blog/2010/Kawa-in-shootout/
 5. Kawa 2.0 Supports Scheme R7RS
  https://developers.slashdot­.org/story/14/12/13/2259225/ka­wa-20-supports-scheme-r7rs/
 6. Kawa — fast scripting on the Java platform
  https://lwn.net/Articles/623349/
 7. Tail call (a její optimalizace)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Tail_call
 8. SLIME (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/SLIME
 9. slime.vim
  http://s3.amazonaws.com/mps/slime.vim
 10. What are the best scheme implementations?
  https://www.slant.co/topic­s/5282/~scheme-implementations
 11. Bigloo homepage
  http://www-sop.inria.fr/mimosa/fp/Bigloo/
 12. FTP s tarbally Bigloo
  ftp://ftp-sop.inria.fr/indes/fp/Bigloo
 13. GOTO 2018 • Functional Programming in 40 Minutes • Russ Olsen
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=0if71HOyVjY
 14. TinyScheme (stránka na Sourceforge)
  http://tinyscheme.sourcefor­ge.net/home.html
 15. Embedding Tiny Scheme in a Game
  http://www.silicondelight­.com/embedding-tiny-scheme-in-a-game/
 16. Embedding Scheme for a game mission scripting DSL
  http://carloscarrasco.com/embedding-scheme-for-a-game-mission-scripting-dsl.html
 17. Všechny verze TinyScheme na SourceForge
  https://sourceforge.net/pro­jects/tinyscheme/files/ti­nyscheme/
 18. Fork TinyScheme na GitHubu
  https://github.com/yawnt/tinyscheme
 19. Ackermannova funkce
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Ackermannova_funkce
 20. Ackermann function na Rosetta Code
  https://rosettacode.org/wi­ki/Ackermann_function#Sche­me
 21. Success Stories (lisp.org)
  https://lisp-lang.org/success/
 22. Allegro Common Lisp Success Stories
  https://franz.com/success/
 23. Clojure Success Stories
  https://clojure.org/commu­nity/success_stories
 24. Scheme Quick Reference
  https://www.st.cs.uni-saarland.de/edu/config-ss04/scheme-quickref.pdf
 25. Slajdy o Scheme (od slajdu číslo 15)
  https://docs.google.com/pre­sentation/d/1abmDnKjrq1tcjGvvRNAK­hOiSTSE2lyagtcEPal07Gbo/e­dit
 26. Scheme Cheat Sheet
  https://github.com/smythp/scheme-cheat-sheet
 27. Embedding Lua, embedding Guile
  http://puntoblogspot.blog­spot.com/2013/04/embedding-lua-embedding-guile.html
 28. Lambda Papers
  https://en.wikisource.org/wi­ki/Lambda_Papers
 29. Revised7Report on the Algorithmic Language Scheme
  https://small.r7rs.org/at­tachment/r7rs.pdf
 30. Video Lectures (MIT, SICP 2005)
  https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6–001-structure-and-interpretation-of-computer-programs-spring-2005/video-lectures/
 31. Why is Scheme my first language in university?
  https://softwareengineerin­g.stackexchange.com/questi­ons/115252/why-is-scheme-my-first-language-in-university
 32. The Perils of JavaSchools
  https://www.joelonsoftware­.com/2005/12/29/the-perils-of-javaschools-2/
 33. How to Design Programs, Second Edition
  https://htdp.org/2019–02–24/index.html
 34. LilyPond
  http://lilypond.org/
 35. LilyPond — Extending (přes Scheme)
  http://lilypond.org/doc/v2­.18/Documentation/extendin­g/scheme-tutorial
 36. Scheme in LilyPond
  http://lilypond.org/doc/v2­.18/Documentation/extendin­g/scheme-in-lilypond
 37. GnuCash
  http://www.gnucash.org/
 38. Custom Reports (in GNU Cash)
  https://wiki.gnucash.org/wi­ki/Custom_Reports
 39. Program by Design
  https://programbydesign.org/
 40. SchemePy
  https://pypi.org/project/SchemePy/
 41. LISP FQA: Section – [1–5] What is the „minimal“ set of primitives needed for a Lisp interpreter?
  http://www.faqs.org/faqs/lisp-faq/part1/section-6.html
 42. femtolisp
  https://github.com/JeffBe­zanson/femtolisp
 43. (How to Write a (Lisp) Interpreter (in Python))
  http://norvig.com/lispy.html
 44. Repositář s Guile Emacsem
  http://git.hcoop.net/?p=bpt/guile.git
 45. Interacting with Guile Compound Data Types in C
  http://www.lonelycactus.com/gu­ilebook/x1555.html
 46. Calling Guile functions from C
  http://www.lonelycactus.com/gu­ilebook/c1204.html#SECCAL­LGUILEFUNC
 47. Arrays, and other compound data types
  http://www.lonelycactus.com/gu­ilebook/charrays.html
 48. Interacting with Guile Compound Data Types in C
  http://www.lonelycactus.com/gu­ilebook/x1555.html
 49. Guile Reference Manual
  https://www.gnu.org/softwa­re/guile/manual/html_node/in­dex.html
 50. Scheme: Summary of Common Syntax
  https://www.gnu.org/softwa­re/guile/manual/html_node/Syn­tax-Summary.html#Syntax-Summary
 51. Scripting with Guile: Extension language enhances C and Scheme
  https://www.ibm.com/develo­perworks/library/l-guile/index.html
 52. Having fun with Guile: a tutorial
  http://dustycloud.org/misc/guile-tutorial.html
 53. Guile: Loading Readline Support
  https://www.gnu.org/softwa­re/guile/manual/html_node/Lo­ading-Readline-Support.html#Loading-Readline-Support
 54. lispy
  https://pypi.org/project/lispy/
 55. Lython
  https://pypi.org/project/Lython/
 56. Lizpop
  https://pypi.org/project/lizpop/
 57. Budoucnost programovacích jazyků
  http://www.knesl.com/budoucnost-programovacich-jazyku
 58. LISP Prolog and Evolution
  http://blog.samibadawi.com/2013/05/lisp-prolog-and-evolution.html
 59. List of Lisp-family programming languages
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_Lisp-family_programming_languages
 60. clojure_py na indexu PyPi
  https://pypi.python.org/py­pi/clojure_py
 61. PyClojure
  https://github.com/eigenhom­bre/PyClojure
 62. Hy na GitHubu
  https://github.com/hylang/hy
 63. Hy: The survival guide
  https://notes.pault.ag/hy-survival-guide/
 64. Hy běžící na monitoru terminálu společnosti Symbolics
  http://try-hy.appspot.com/
 65. Welcome to Hy’s documentation!
  http://docs.hylang.org/en/stable/
 66. Hy na PyPi
  https://pypi.org/project/hy/#des­cription
 67. Getting Hy on Python
  https://lwn.net/Articles/596626/
 68. Programming Can Be Fun with Hy
  https://opensourceforu.com/2014/02/pro­gramming-can-fun-hy/
 69. Přednáška o projektu Hy (pětiminutový lighttalk)
  http://blog.pault.ag/day/2013/04/02
 70. Hy (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Hy
 71. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Point
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Point.html
 72. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Narrowing
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Narrowing.html
 73. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Functions that Create Markers
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Creating-Markers.html
 74. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Motion
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Motion.html#Motion
 75. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Basic Char Syntax
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Basic-Char-Syntax.html
 76. Elisp: Sequence: List, Array
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_list_vs_vector.html
 77. Elisp: Property List
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_property_list.html
 78. Elisp: Hash Table
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_hash_table.html
 79. Elisp: Association List
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_association_list.html
 80. The mapcar Function (An Introduction to Programming in Emacs Lisp)
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­intr/mapcar.html
 81. Anaphoric macro
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Anaphoric_macro
 82. Some Common Lisp Loop Macro Examples
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=3yl8o6r_omw
 83. A Guided Tour of Emacs
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/tour/
 84. The Roots of Lisp
  http://www.paulgraham.com/ro­otsoflisp.html
 85. Evil (Emacs Wiki)
  https://www.emacswiki.org/emacs/Evil
 86. Evil (na GitHubu)
  https://github.com/emacs-evil/evil
 87. Evil (na stránkách repositáře MELPA)
  https://melpa.org/#/evil
 88. Evil Mode: How I Switched From VIM to Emacs
  https://blog.jakuba.net/2014/06/23/e­vil-mode-how-to-switch-from-vim-to-emacs.html
 89. GNU Emacs (home page)
  https://www.gnu.org/software/emacs/
 90. GNU Emacs (texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?GnuEmacs
 91. An Introduction To Using GDB Under Emacs
  http://tedlab.mit.edu/~dr/gdbin­tro.html
 92. An Introduction to Programming in Emacs Lisp
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­intr/index.html
 93. 27.6 Running Debuggers Under Emacs
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­macs/Debuggers.html
 94. GdbMode
  http://www.emacswiki.org/e­macs/GdbMode
 95. Emacs (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Emacs
 96. Emacs timeline
  http://www.jwz.org/doc/emacs-timeline.html
 97. Emacs Text Editors Family
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?EmacsFamily
 98. Vrapper aneb spojení možností Vimu a Eclipse
  https://mojefedora.cz/vrapper-aneb-spojeni-moznosti-vimu-a-eclipse/
 99. Vrapper aneb spojení možností Vimu a Eclipse (část 2: vyhledávání a nahrazování textu)
  https://mojefedora.cz/vrapper-aneb-spojeni-moznosti-vimu-a-eclipse-cast-2-vyhledavani-a-nahrazovani-textu/
 100. Emacs/Evil-mode – A basic reference to using evil mode in Emacs
  http://www.aakarshnair.com/posts/emacs-evil-mode-cheatsheet
 101. From Vim to Emacs+Evil chaotic migration guide
  https://juanjoalvarez.net/es/de­tail/2014/sep/19/vim-emacsevil-chaotic-migration-guide/
 102. Introduction to evil-mode {video)
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=PeVQwYUxYEg
 103. EINE (Emacs Wiki)
  http://www.emacswiki.org/emacs/EINE
 104. EINE (Texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?EINE
 105. ZWEI (Emacs Wiki)
  http://www.emacswiki.org/emacs/ZWEI
 106. ZWEI (Texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?ZWEI
 107. Zmacs (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Zmacs
 108. Zmacs (Texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?Zmacs
 109. TecoEmacs (Emacs Wiki)
  http://www.emacswiki.org/e­macs/TecoEmacs
 110. Micro Emacs
  http://www.emacswiki.org/e­macs/MicroEmacs
 111. Micro Emacs (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/MicroEMACS
 112. EmacsHistory
  http://www.emacswiki.org/e­macs/EmacsHistory
 113. Seznam editorů s ovládáním podobným Emacsu či kompatibilních s příkazy Emacsu
  http://www.finseth.com/emacs.html
 114. evil-numbers
  https://github.com/cofi/evil-numbers
 115. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (1.část)
  http://fedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 116. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2.část)
  http://fedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 117. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://fedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 118. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://fedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 119. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  https://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 120. Org mode
  https://orgmode.org/
 121. The Org Manual
  https://orgmode.org/manual/index.html
 122. Kakoune (modální textový editor)
  http://kakoune.org/
 123. Vim-style keybinding in Emacs/Evil-mode
  https://gist.github.com/tro­yp/6b4c9e1c8670200c04c16036805773d8
 124. Emacs – jak začít
  http://www.abclinuxu.cz/clan­ky/navody/emacs-jak-zacit
 125. Programovací jazyk LISP a LISP machines
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-lisp-a-lisp-machines/
 126. Evil-surround
  https://github.com/emacs-evil/evil-surround
 127. Spacemacs
  http://spacemacs.org/
 128. Lisp: Common Lisp, Racket, Clojure, Emacs Lisp
  http://hyperpolyglot.org/lisp
 129. Common Lisp, Scheme, Clojure, And Elisp Compared
  http://irreal.org/blog/?p=725
 130. Does Elisp Suck?
  http://irreal.org/blog/?p=675
 131. Emacs pro mírně pokročilé (9): Elisp
  https://www.root.cz/clanky/emacs-elisp/
 132. If I want to learn lisp, are emacs and elisp a good choice?
  https://www.reddit.com/r/e­macs/comments/2m141y/if_i_wan­t_to_learn_lisp_are_emacs_an­d_elisp_a/
 133. Clojure(Script) Interactive Development Environment that Rocks!
  https://github.com/clojure-emacs/cider
 134. An Introduction to Emacs Lisp
  https://harryrschwartz.com/2014/04/08/an-introduction-to-emacs-lisp.html
 135. Emergency Elisp
  http://steve-yegge.blogspot.com/2008/01/emergency-elisp.html
 136. Lambda calculus
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Lambda_calculus
 137. John McCarthy's original LISP paper from 1959
  https://www.reddit.com/r/pro­gramming/comments/17lpz4/joh­n_mccarthys_original_lisp_pa­per_from_1959/
 138. Micro Manual LISP
  https://www.scribd.com/do­cument/54050141/Micro-Manual-LISP
 139. How Lisp Became God's Own Programming Language
  https://twobithistory.org/2018/10/14/lis­p.html
 140. History of Lisp
  http://jmc.stanford.edu/ar­ticles/lisp/lisp.pdf
 141. The Roots of Lisp
  http://languagelog.ldc.upen­n.edu/myl/llog/jmc.pdf
 142. Racket
  https://racket-lang.org/
 143. The Racket Manifesto
  http://felleisen.org/matthi­as/manifesto/
 144. MIT replaces Scheme with Python
  https://www.johndcook.com/blog/2009/03/26/mit-replaces-scheme-with-python/
 145. Adventures in Advanced Symbolic Programming
  http://groups.csail.mit.e­du/mac/users/gjs/6.945/
 146. Why MIT Switched from Scheme to Python (2009)
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=14167453
 147. Starodávná stránka XLispu
  http://www.xlisp.org/
 148. AutoLISP
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/AutoLISP
 149. Seriál PicoLisp: minimalistický a výkonný interpret Lispu
  https://www.root.cz/serialy/picolisp-minimalisticky-a-vykonny-interpret-lispu/
 150. Common Lisp
  https://common-lisp.net/
 151. Getting Going with Common Lisp
  https://cliki.net/Getting%20Started
 152. Online Tutorial (Common Lisp)
  https://cliki.net/online%20tutorial
 153. Guile Emacs
  https://www.emacswiki.org/e­macs/GuileEmacs
 154. Guile Emacs History
  https://www.emacswiki.org/e­macs/GuileEmacsHistory
 155. Guile is a programming language
  https://www.gnu.org/software/guile/
 156. MIT Scheme
  http://groups.csail.mit.e­du/mac/projects/scheme/
 157. SIOD: Scheme in One Defun
  http://people.delphiforum­s.com/gjc//siod.html
 158. CommonLispForEmacs
  https://www.emacswiki.org/e­macs/CommonLispForEmacs
 159. Elisp: print, princ, prin1, format, message
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_printing.html
 160. Special Forms in Lisp
  http://www.nhplace.com/ken­t/Papers/Special-Forms.html
 161. Basic Building Blocks in LISP
  https://www.tutorialspoin­t.com/lisp/lisp_basic_syn­tax.htm
 162. Introduction to LISP – University of Pittsburgh
  https://people.cs.pitt.edu/~mi­los/courses/cs2740/Lectures/Lis­pTutorial.pdf
 163. Why don't people use LISP
  https://forums.freebsd.org/threads/why-dont-people-use-lisp.24572/
 164. Structured program theorem
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_program_the­orem
 165. Clojure: API Documentation
  https://clojure.org/api/api
 166. Tutorial for the Common Lisp Loop Macro
  http://www.ai.sri.com/pkarp/loop.html
 167. Common Lisp's Loop Macro Examples for Beginners
  http://www.unixuser.org/~e­uske/doc/cl/loop.html
 168. A modern list api for Emacs. No 'cl required.
  https://github.com/magnars/dash.el
 169. The LOOP Facility
  http://www.lispworks.com/do­cumentation/HyperSpec/Body/06_a­.htm
 170. Clojure.org: Vars and the Global Environment
  http://clojure.org/Vars
 171. Clojure.org: Refs and Transactions
  http://clojure.org/Refs
 172. Clojure.org: Atoms
  http://clojure.org/Atoms
 173. Clojure.org: Agents as Asynchronous Actions
  http://clojure.org/agents
 174. Transient Data Structureshttp://clojure.or­g/transients
 175. Dynamic Languages Strike Back
  http://steve-yegge.blogspot.cz/2008/05/dynamic-languages-strike-back.html
 176. Scripting: Higher Level Programming for the 21st Century
  http://www.tcl.tk/doc/scripting.html
 177. Clojure (na Wikipedia EN)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Clojure
 178. Clojure (na Wikipedia CS)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Clojure
 179. SICP (The Structure and Interpretation of Computer Programs)
  http://mitpress.mit.edu/sicp/
 180. Pure function
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Pure_function
 181. Funkcionální programování
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Funkcionální_programová­ní
 182. Jazyky Hy a Clojure-py: moderní dialekty LISPu určené pro Python VM
  https://www.root.cz/clanky/jazyky-hy-a-clojure-py-moderni-dialekty-lispu-urcene-pro-python-vm/
 183. Pixie: lehký skriptovací jazyk s „kouzelnými“ schopnostmi
  https://www.root.cz/clanky/pixie-lehky-skriptovaci-jazyk-s-kouzelnymi-schopnostmi/
 184. Programovací jazyk Pixie: funkce ze základní knihovny a použití FFI
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-pixie-funkce-ze-zakladni-knihovny-a-pouziti-ffi/
 185. Stránka projektu Jython
  http://www.jython.org/
 186. Jython (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Jython
 187. Scripting for the Java Platform (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Scripting_for_the_Java_Plat­form
 188. JSR 223: Scripting for the JavaTM Platform
  https://jcp.org/en/jsr/detail?id=223
 189. List of JVM languages
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_JVM_languages
 190. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 191. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 192. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 193. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 194. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 195. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.