Hlavní navigace

Knihovna Gift pro zpracování rastrových obrázků v Go

6. 2. 2020
Doba čtení: 44 minut

Sdílet

Dnes si popíšeme knihovnu Gift, která slouží ke zpracování rastrových obrázků. Ostatně i samotný název této knihovny je zkratkou získanou z „Go Image Filtering Toolkit“. Použití je podobné balíčku Pillow pro Python.

Obsah

1. Knihovna Gift pro zpracování rastrových obrázků

2. Získání testovacího obrázku používaného demonstračními příklady

3. Kostra demonstračních příkladů

4. Typy obrazových filtrů nabízených knihovnou Gift

5. Konverze obrázku na stupně šedi a použití filtru „sepia“

6. Inverze obrázku

7. Kombinace několika filtrů postupně aplikovaných na jediný vstupní obrázek

8. Změna světlosti, kontrastu a saturace barev

9. Gamma korekce

10. Posun v barvovém prostoru

11. Filtry pracující s nejbližším okolím pixelů

12. Výběr lokálního minima, maxima, průměru a mediánu

13. Konvoluční filtry

14. Příklady jednoduchých 2D konvolučních filtrů

15. Sobelův operátor

16. Obecný konvoluční filtr

17. Automatická normalizace pixelu po aplikaci kernelu

18. Obsah následující části seriálu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Knihovna Gift pro zpracování rastrových obrázků

V předchozích dvou částech [1] [2] seriálu o programovacím jazyce Go jsme se zabývali problematikou spolupráce mezi překladačem jazyka Go a vestavěným assemblerem. Dnes se tímto tématem (zdánlivě) nebudeme zabývat, protože si namísto toho popíšeme knihovnu nazvanou Gift, která slouží ke zpracování rastrových obrázků. Ostatně i samotný název této knihovny je vlastně zkratkou získanou z „Go Image Filtering Toolkit “. Jak toto téma souvisí s assemblerem si vysvětlíme příště, takže jen v krátkosti – velkou část operací prováděných nad rastrovými obrázky lze velmi dobře (a mnohdy i významně) urychlit použitím SIMD instrukcí, což konkrétně na platformě x86–64 znamená použití instrukcí ze sady SSE, SSE2, SSE3 či AVX. Knihovna Gift tato rozšíření přímo nepoužívá, protože je kompletně psána v programovacím jazyce Go bez použití assembleru a možnosti Go při automatické vektorizaci prozatím nejsou příliš velké. Ovšem příště si tyto metody optimalizace popíšeme a ukážeme.

Samotnou knihovnu Gift lze nainstalovat stejně snadno jako jakýkoli jiný balíček určený pro ekosystém programovacího jazyka Go:

$ go get -u github.com/disintegration/gift
Důležitá poznámka: Gift je knihovna nabízející pouze základní funkce pro zpracování obrazu. Není v žádném případě určena jako náhrada za OpenCV a podobné komplikované nástroje, ovšem naopak může sloužit jako základ pro sofistikovanější aplikace. Navíc Gift nenabízí některé často používané funkce, jako je decimace, snižování počtu barev s aplikací ditheringu atd.

2. Získání testovacího obrázku používaného demonstračními příklady

Před popisem jednotlivých operací, které knihovna Gift podporuje, a před spuštěním demonstračních příkladů je nutné získat testovací obrázek, který bude do příkladů načítán a dále zpracováván. Vzhledem k tomu, že si budeme mj. popisovat i různé konvoluční filtry aplikované na rastrové obrázky, použijeme dnes již legendární testovací obrázek s fotkou Lenny (Leny), který se v oblasti počítačové grafiky a zpracování obrazu používá již několik desetiletí, konkrétně od roku 1973 (více viz stránka Lenna 97: A Complete Story of Lenna).

Obrázek 1: Klasický testovací obrázek Lenny v původním rozlišení 512×512 pixelů.

Testovací obrázek, který má dnes již „klasické“ rozlišení 512×512 pixelů, je možné získat například z Wikipedie, a to následujícím jednoduchým skriptem. Skript je vhodné spustit ve stejném adresáři, kde se nachází i demonstrační příklady získané z repositáře popsaného v devatenácté kapitole:

$ original_image_address="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7d/Lenna_%28test_image%29.png"
 
$ wget -v -O Lenna.png $original_image_address

Po spuštění tohoto skriptu by se měl v pracovním adresáři objevit nový soubor nazvaný Lenna.png. O tom se samozřejmě můžeme velmi snadno přesvědčit pomocí příkazů ls a file:

$ ls -l Lenna.png
 
-rw-rw-r--. 1 ptisnovs ptisnovs 473831 10. kvě 17.16 Lenna.png
$ file Lenna.png
 
Lenna.png: PNG image data, 512 x 512, 8-bit/color RGB, non-interlaced

Pro účely tohoto článku však obrázek zmenšíme na polovinu v obou směrech. Výsledkem této operace tedy bude bitmapa o rozměrech 256×256 pixelů:

$ convert Lenna.png -resize 256x256 Lenna.png

Zkontrolujeme výsledek:

$ ls -l Lenna.png
-rw-r--r-- 1 tester tester 118234 úno 4 21:27 Lenna.png
 
$ file Lenna.png 
Lenna.png: PNG image data, 256 x 256, 8-bit/color RGB, non-interlaced

Obrázek 2: Testovací obrázek Lenny zmenšený na rozlišení 256×256 pixelů, tedy tak, jak je použitý ve všech dnešních demonstračních příkladech.

3. Kostra demonstračních příkladů

Všechny dnešní demonstrační příklady budou postaveny na podobném základu, který je zobrazen a popsán níže. Ve zdrojovém kódu příkladu můžeme vidět dvojici pomocných funkcí určených pro načtení rastrového obrázku ve formátu PNG a pro uložení výsledného obrázku, taktéž do formátu PNG. Jedná se o funkce se jmény loadImage a saveImage.

Poznámka: zajímavé je, že tyto funkce jsem napsal ještě předtím, než jsem se podíval na existující příklady. Pro programovací jazyk Go je typické, že oba kódy jsou nakonec prakticky totožné.

Důležitou součástí všech demonstračních příkladů je však aplikace filtrů, která vypadá takto:

g := gift.New()
 
destinationImage := image.NewRGBA(g.Bounds(sourceImage.Bounds()))
g.Draw(destinationImage, sourceImage)

Můžeme zde vidět konstrukci „pipeline“ s filtry, zde konkrétně prázdné „pipeline“, v níž se žádné filtry nenachází:

g := gift.New()

Dále se na základě analýzy filtrů vytvoří nový prázdný obrázek a následně se do tohoto obrázku provede vykreslení s využitím aplikací filtru/filtrů na zdrojový obrázek. Velikost cílového obrázku může být odlišná, což platí například po aplikaci filtru pro otočení atd. Právě z tohoto důvodu je důležité velikost zjistit zavoláním:

g.Bounds(sourceImage.Bounds())

Nakonec je filtr/filtry aplikován a obrázek je vykreslen metodou Draw:

g.Draw(destinationImage, sourceImage)

Výsledek bude vypadat takto (bude se jednat o kopii původního obrázku):

Úplná kostra dnešních příkladů vypadá následovně:

package main
 
import (
    "github.com/disintegration/gift"
    "image"
    "image/png"
    "log"
    "os"
)
 
const SourceImageFileName = "Lenna.png"
const DestinationImageFileName = "01.png"
 
func loadImage(filename string) (image.Image, error) {
    infile, err := os.Open(filename)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    defer infile.Close()
 
    src, _, err := image.Decode(infile)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return src, nil
}
 
func saveImage(filename string, img image.Image) error {
    outfile, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        return err
    }
    defer outfile.Close()
 
    png.Encode(outfile, img)
    return nil
}
 
func main() {
    sourceImage, err := loadImage(SourceImageFileName)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    g := gift.New()
 
    destinationImage := image.NewRGBA(g.Bounds(sourceImage.Bounds()))
    g.Draw(destinationImage, sourceImage)
 
    err = saveImage(DestinationImageFileName, destinationImage)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}

4. Typy obrazových filtrů nabízených knihovnou Gift

V knihovně Gift najdeme několik typů filtrů, které se od sebe odlišují zejména tím, jaké manipulace s rastrovými obrázky jsou prováděny:

 1. Filtry, které pouze modifikují barvy jednotlivých pixelů na základě jejich původní barvy (tedy bez ohledu na to, jak vypadá okolí měněného pixelu). Jedná se o nejjednodušší a obecně nejrychlejší typ filtrů, které slouží například pro změnu kontrastu, k barevné korekci, negaci obrázku, převodu obrázku na stupně šedi atd. Z hlediska implementace (o které se budeme bavit příště) je možné zpracování výrazně zparalelizovat.
 2. Druhé filtry jsou konvoluční. Ty již pracují nejenom s barvou měněného pixelu, ale i s jeho nejbližším okolím, jehož velikost je typicky nastavena na 3×3 pixely, 5×5 pixelů, ale a u některých filtrů může být i větší. Tyto filtry slouží k detekci hran, zaostření, rozostření atd.
 3. Třetí typ filtrů obrázek (jako celek) převrací či otáčí. Výsledkem je v obecném případě nový obrázek s odlišným rozlišením, což platí zejména pro otáčení obrázků a samozřejmě taktéž pro filtry typu resize a crop.

5. Konverze obrázku na stupně šedi a použití filtru „sepia“

V prvním skutečném demonstračním příkladu je ukázána konverze původně plnobarevného (truecolor) obrázku na stupně šedi. Pro tento účel se používá filtr pojmenovaný Grayscale, jenž se aplikuje následovně:

g := gift.New(
    gift.Grayscale())

Výsledkem je skutečně černobílý obrázek:

Druhý implementovaný filtr je podobný filtru prvnímu, ovšem používá se zde efekt známý pod jménem sepia, který se snaží navodit dojem starých fotografií. Parametr udává míru „zastarávání“ fotografie:

g = gift.New(
    gift.Sepia(50.0))

Výsledek v tomto případě vypadá následovně:

Ukažme si nyní úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu:

package main
 
import (
    "github.com/disintegration/gift"
    "image"
    "image/png"
    "log"
    "os"
)
 
const SourceImageFileName = "Lenna.png"
const DestinationImageFileName1 = "02_grayscale.png"
const DestinationImageFileName2 = "02_sepia.png"
 
func loadImage(filename string) (image.Image, error) {
    infile, err := os.Open(filename)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    defer infile.Close()
 
    src, _, err := image.Decode(infile)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return src, nil
}
 
func saveImage(filename string, img image.Image) error {
    outfile, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        return err
    }
    defer outfile.Close()
 
    png.Encode(outfile, img)
    return nil
}
 
func main() {
    sourceImage, err := loadImage(SourceImageFileName)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    g := gift.New(
        gift.Grayscale())
 
    destinationImage := image.NewRGBA(g.Bounds(sourceImage.Bounds()))
    g.Draw(destinationImage, sourceImage)
 
    err = saveImage(DestinationImageFileName1, destinationImage)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    g = gift.New(
        gift.Sepia(50.0))
 
    destinationImage = image.NewRGBA(g.Bounds(sourceImage.Bounds()))
    g.Draw(destinationImage, sourceImage)
 
    err = saveImage(DestinationImageFileName2, destinationImage)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}

6. Inverze obrázku

Další demonstrační příklad je jednoduchý, protože v něm pouze provedeme inverzi obrázku. Z hlediska interní reprezentace je možné právě tuto operaci plně a bez problémů paralelizovat, a to velmi úspěšně (mnohem lépe, než je tomu u ostatních filtrů):

g := gift.New(
    gift.Invert())

Výsledek aplikace tohoto filtru vypadá následovně:

Následuje výpis úplného zdrojového kódu tohoto demonstračního příkladu, v němž se filtr Invert používá:

package main
 
import (
    "github.com/disintegration/gift"
    "image"
    "image/png"
    "log"
    "os"
)
 
const SourceImageFileName = "Lenna.png"
const DestinationImageFileName = "03_invert.png"
 
func loadImage(filename string) (image.Image, error) {
    infile, err := os.Open(filename)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    defer infile.Close()
 
    src, _, err := image.Decode(infile)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return src, nil
}
 
func saveImage(filename string, img image.Image) error {
    outfile, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        return err
    }
    defer outfile.Close()
 
    png.Encode(outfile, img)
    return nil
}
 
func main() {
    sourceImage, err := loadImage(SourceImageFileName)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    g := gift.New(
        gift.Invert())
 
    destinationImage := image.NewRGBA(g.Bounds(sourceImage.Bounds()))
    g.Draw(destinationImage, sourceImage)
 
    err = saveImage(DestinationImageFileName, destinationImage)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}

7. Kombinace několika filtrů postupně aplikovaných na jediný vstupní obrázek

Jednotlivé filtry poskytované knihovnou Gift, popř. uživatelem definované filtry, je možné zřetězit. Všechny aplikované filtry, popř. i jejich parametry se předávají do konstruktoru gift.New:

g := gift.New(
    gift.Grayscale(),
    gift.Invert())

S výsledkem, který je očekávatelný – obrázek je nejdříve převeden na stupně šedi a posléze invertován:

Poznámka: obecně záleží na posloupnosti aplikace filtrů, ta tedy nemůže být libovolná. Počet aplikovaných filtrů není prakticky omezen, pouze se (podle očekávání) prodlouží doba běhu konvertoru.

Opět se podívejme na to, jak vypadá zdrojový kód takto upraveného příkladu:

package main
 
import (
    "github.com/disintegration/gift"
    "image"
    "image/png"
    "log"
    "os"
)
 
const SourceImageFileName = "Lenna.png"
const DestinationImageFileName = "04_grayscale_invert.png"
 
func loadImage(filename string) (image.Image, error) {
    infile, err := os.Open(filename)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    defer infile.Close()
 
    src, _, err := image.Decode(infile)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return src, nil
}
 
func saveImage(filename string, img image.Image) error {
    outfile, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        return err
    }
    defer outfile.Close()
 
    png.Encode(outfile, img)
    return nil
}
 
func main() {
    sourceImage, err := loadImage(SourceImageFileName)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    g := gift.New(
        gift.Grayscale(),
        gift.Invert())
 
    destinationImage := image.NewRGBA(g.Bounds(sourceImage.Bounds()))
    g.Draw(destinationImage, sourceImage)
 
    err = saveImage(DestinationImageFileName, destinationImage)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}

8. Změna světlosti, kontrastu a saturace barev

Další jednoduchý filtr se jmenuje Brightness a používá se ke změně celkové světlosti všech pixelů v obrázku. Tento filtr akceptuje parametr, kterým může být hodnota typu float32, přičemž záporné hodnoty značí, že se obrázek ztmaví a kladné hodnoty slouží k jeho zesvětlení. Příklad aplikace filtru s parametry –50, –30, –10, 10, 30 a 50:


Tyto obrázky byly získány kódem:

package main
 
import (
    "fmt"
    "github.com/disintegration/gift"
    "image"
    "image/png"
    "log"
    "os"
)
 
const SourceImageFileName = "Lenna.png"
const DestinationImageFileNameTemplate = "05_brightness_%d.png"
 
func loadImage(filename string) (image.Image, error) {
    infile, err := os.Open(filename)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    defer infile.Close()
 
    src, _, err := image.Decode(infile)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return src, nil
}
 
func saveImage(filename string, img image.Image) error {
    outfile, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        return err
    }
    defer outfile.Close()
 
    png.Encode(outfile, img)
    return nil
}
 
func main() {
    sourceImage, err := loadImage(SourceImageFileName)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    for brightness := -50; brightness <= 50; brightness += 20 {
        g := gift.New(
            gift.Brightness(float32(brightness)))
 
        destinationImage := image.NewRGBA(g.Bounds(sourceImage.Bounds()))
        g.Draw(destinationImage, sourceImage)
 
        filename := fmt.Sprintf(DestinationImageFileNameTemplate, brightness)
        err = saveImage(filename, destinationImage)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        }
    }
}

Podobně existuje filtr Contrast pro změnu kontrastu. Následuje příklad aplikace filtru s parametry –50, –30, –10, 10, 30 a 50:


A příslušný zdrojový kód:

package main
 
import (
    "fmt"
    "github.com/disintegration/gift"
    "image"
    "image/png"
    "log"
    "os"
)
 
const SourceImageFileName = "Lenna.png"
const DestinationImageFileNameTemplate = "06_contrast_%d.png"
 
func loadImage(filename string) (image.Image, error) {
    infile, err := os.Open(filename)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    defer infile.Close()
 
    src, _, err := image.Decode(infile)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return src, nil
}
 
func saveImage(filename string, img image.Image) error {
    outfile, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        return err
    }
    defer outfile.Close()
 
    png.Encode(outfile, img)
    return nil
}
 
func main() {
    sourceImage, err := loadImage(SourceImageFileName)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    for contrast := -50; contrast <= 50; contrast += 20 {
        g := gift.New(
            gift.Contrast(float32(contrast)))
 
        destinationImage := image.NewRGBA(g.Bounds(sourceImage.Bounds()))
        g.Draw(destinationImage, sourceImage)
 
        filename := fmt.Sprintf(DestinationImageFileNameTemplate, contrast)
        err = saveImage(filename, destinationImage)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        }
    }
}

A konečně si ukažme filtr pro změnu barevné saturace obrázku, opět nejdříve na několika výsledcích, tentokrát ovšem pro hodnoty od –80 (nižší saturace) po +80 (vysoká saturace):

Tyto obrázky byly vytvořeny příkladem:

package main

import (
    "fmt"
    "github.com/disintegration/gift"
    "image"
    "image/png"
    "log"
    "os"
)
 
const SourceImageFileName = "Lenna.png"
const DestinationImageFileNameTemplate = "07_saturation_%d.png"
 
func loadImage(filename string) (image.Image, error) {
    infile, err := os.Open(filename)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    defer infile.Close()
 
    src, _, err := image.Decode(infile)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return src, nil
}
 
func saveImage(filename string, img image.Image) error {
    outfile, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        return err
    }
    defer outfile.Close()
 
    png.Encode(outfile, img)
    return nil
}
 
func main() {
    sourceImage, err := loadImage(SourceImageFileName)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    for saturation := -80; saturation <= 80; saturation += 40 {
        g := gift.New(
            gift.Saturation(float32(saturation)))
 
        destinationImage := image.NewRGBA(g.Bounds(sourceImage.Bounds()))
        g.Draw(destinationImage, sourceImage)
 
        filename := fmt.Sprintf(DestinationImageFileNameTemplate, saturation)
        err = saveImage(filename, destinationImage)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        }
    }
}

9. Gamma korekce

Dalším často používaným filtrem (zejména při zpracování obrázků získaných na jiném zařízení) je takzvaná gamma korekce. Jedná se o nelineární změnu jasu pixelů, kterou budeme aplikovat na černobílý obrázek, kde je efekt gamma korekce lépe viditelný:

V těchto obrázcích se hodnota gamma měnila podle smyčky:

for gamma := 0.25; gamma <= 4.0; gamma *= 2 {
    g := gift.New(
        gift.Grayscale(),
        gift.Gamma(float32(gamma)))

Úplný zdrojový kód příkladu:

package main
 
import (
    "fmt"
    "github.com/disintegration/gift"
    "image"
    "image/png"
    "log"
    "os"
)
 
const SourceImageFileName = "Lenna.png"
const DestinationImageFileNameTemplate = "08_gamma_%4.2f.png"
 
func loadImage(filename string) (image.Image, error) {
    infile, err := os.Open(filename)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    defer infile.Close()
 
    src, _, err := image.Decode(infile)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return src, nil
}
 
func saveImage(filename string, img image.Image) error {
    outfile, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        return err
    }
    defer outfile.Close()
 
    png.Encode(outfile, img)
    return nil
}
 
func main() {
    sourceImage, err := loadImage(SourceImageFileName)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    for gamma := 0.25; gamma <= 4.0; gamma *= 2 {
        g := gift.New(
            gift.Grayscale(),
            gift.Gamma(float32(gamma)))
 
        destinationImage := image.NewRGBA(g.Bounds(sourceImage.Bounds()))
        g.Draw(destinationImage, sourceImage)
 
        filename := fmt.Sprintf(DestinationImageFileNameTemplate, gamma)
        err = saveImage(filename, destinationImage)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        }
    }
}

10. Posun v barvovém prostoru

Posledním jednoduchým filtrem je filtr, který provádí posun barev pixelů v barvovém prostoru. Nemění se tedy ani kontrast ani celková světlost, ale „jen“ barvový odstín, tak, jak je to patrné na následujících obrázcích:Tento filtr se nastavuje s využitím funkce gift.Hue, které se předá hodnota typu float32 určující otočení v barvovém prostoru (HSV, HLS):

g := gift.New(
    gift.Hue(float32(hue)))

Celý příklad, který vygeneroval předchozí sedmici obrázků:

package main
 
import (
    "fmt"
    "github.com/disintegration/gift"
    "image"
    "image/png"
    "log"
    "os"
)
 
const SourceImageFileName = "Lenna.png"
const DestinationImageFileNameTemplate = "09_hue_%d.png"
 
func loadImage(filename string) (image.Image, error) {
    infile, err := os.Open(filename)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    defer infile.Close()
 
    src, _, err := image.Decode(infile)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return src, nil
}
 
func saveImage(filename string, img image.Image) error {
    outfile, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        return err
    }
    defer outfile.Close()
 
    png.Encode(outfile, img)
    return nil
}
 
func main() {
    sourceImage, err := loadImage(SourceImageFileName)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    for hue := -120; hue <= 120; hue += 40 {
        g := gift.New(
            gift.Hue(float32(hue)))
 
        destinationImage := image.NewRGBA(g.Bounds(sourceImage.Bounds()))
        g.Draw(destinationImage, sourceImage)
 
        filename := fmt.Sprintf(DestinationImageFileNameTemplate, hue)
        err = saveImage(filename, destinationImage)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        }
    }
}

11. Filtry pracující s nejbližším okolím pixelů

Základním filtrem, který pracuje nejenom s jedním pixelem, ale i s jeho okolím, je filtr pro efekt „pixelize“ či „pixelate“. U tohoto filtru se zadává velikost čtverců se shodnou barvou:
Opět si samozřejmě ukážeme úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu:

package main
 
import (
    "fmt"
    "github.com/disintegration/gift"
    "image"
    "image/png"
    "log"
    "os"
)
 
const SourceImageFileName = "Lenna.png"
const DestinationImageFileNameTemplate = "10_pixelate_%02d.png"
 
func loadImage(filename string) (image.Image, error) {
    infile, err := os.Open(filename)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    defer infile.Close()
 
    src, _, err := image.Decode(infile)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return src, nil
}
 
func saveImage(filename string, img image.Image) error {
    outfile, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        return err
    }
    defer outfile.Close()
 
    png.Encode(outfile, img)
    return nil
}
 
func main() {
    sourceImage, err := loadImage(SourceImageFileName)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    for size := 2; size <= 16; size *= 2 {
        g := gift.New(
            gift.Pixelate(size))
 
        destinationImage := image.NewRGBA(g.Bounds(sourceImage.Bounds()))
        g.Draw(destinationImage, sourceImage)
 
        filename := fmt.Sprintf(DestinationImageFileNameTemplate, size)
        err = saveImage(filename, destinationImage)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        }
    }
}

12. Výběr lokálního minima, maxima, průměru a mediánu

Další filtry pracují podobně jako filtr z předchozí kapitoly. Filtr vybírá barvu pixelů na základě lokálního minima, maxima, průměru, popř. mediánu zjištěného v okolí právě zpracovávaného pixelu. Okolí může být buď čtvercové nebo kruhové.

Efekt výběru lokálního maxima pro postupně se zvětšující okolí:
Efekt výběru lokálního minima pro postupně se zvětšující okolí:
Efekt výpočtu a výběru průměru pro postupně se zvětšující okolí:
Efekt výpočtu a výběru mediánu pro postupně se zvětšující okolí:
Následující demonstrační příklad vypočte a vykreslí všech šestnáct předchozích obrázků:

package main
 
import (
    "fmt"
    "github.com/disintegration/gift"
    "image"
    "image/png"
    "log"
    "os"
)
 
const SourceImageFileName = "Lenna.png"
const DestinationImageFileNameTemplateMin = "11_min_%02d.png"
const DestinationImageFileNameTemplateMax = "11_max_%02d.png"
const DestinationImageFileNameTemplateMean = "11_mean_%02d.png"
const DestinationImageFileNameTemplateMedian = "11_median_%02d.png"
 
func loadImage(filename string) (image.Image, error) {
    infile, err := os.Open(filename)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    defer infile.Close()
 
    src, _, err := image.Decode(infile)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return src, nil
}
 
func saveImage(filename string, img image.Image) error {
    outfile, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        return err
    }
    defer outfile.Close()
 
    png.Encode(outfile, img)
    return nil
}
 
func main() {
    sourceImage, err := loadImage(SourceImageFileName)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    for size := 2; size <= 16; size *= 2 {
        g := gift.New(gift.Minimum(size, false))
        destinationImage := image.NewRGBA(g.Bounds(sourceImage.Bounds()))
        g.Draw(destinationImage, sourceImage)
        filename := fmt.Sprintf(DestinationImageFileNameTemplateMin, size)
        err = saveImage(filename, destinationImage)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        }
 
        g = gift.New(gift.Maximum(size, false))
        destinationImage = image.NewRGBA(g.Bounds(sourceImage.Bounds()))
        g.Draw(destinationImage, sourceImage)
        filename = fmt.Sprintf(DestinationImageFileNameTemplateMax, size)
        err = saveImage(filename, destinationImage)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        }
 
        g = gift.New(gift.Mean(size, false))
        destinationImage = image.NewRGBA(g.Bounds(sourceImage.Bounds()))
        g.Draw(destinationImage, sourceImage)
        filename = fmt.Sprintf(DestinationImageFileNameTemplateMean, size)
        err = saveImage(filename, destinationImage)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        }
 
        g = gift.New(gift.Median(size, false))
        destinationImage = image.NewRGBA(g.Bounds(sourceImage.Bounds()))
        g.Draw(destinationImage, sourceImage)
        filename = fmt.Sprintf(DestinationImageFileNameTemplateMedian, size)
        err = saveImage(filename, destinationImage)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        }
 
    }
}

13. Konvoluční filtry

Potenciálně velmi užitečná funkce z balíčku (knihovny) Gift se skrývá pod jménem Convolution. Ta slouží k aplikaci konvolučního filtru na zdrojové obrázky. Pod pojmem filtrace si přitom můžeme představit soubor lokálních transformací rastrového obrazu, kterými se v případě monochromatických obrazů převádí hodnoty jasu původního obrazu na nové hodnoty jasu obrazu výstupního. Barevný obraz si můžeme pro účely filtrace představit jako tři monochromatické obrazy, z nichž každý obsahuje jas jedné barvové složky (ovšem interní reprezentace obrázku je odlišná). Podle vlastností funkčního vztahu pro výpočet jasu výsledného okolí na základě okolí O ve vstupním obrazu můžeme rozdělit metody filtrace na lineární a nelineární.

Lineární operace vyjadřují výslednou hodnotu jasu jako konvoluci okolí O příslušného bodu [i, j] a takzvaného konvolučního jádra (kernel). Mezi postupy předzpracování obrazu patří i algoritmy obnovení, které se obvykle také vyjadřují ve formě konvoluce. Okolím O, které se používá k výpočtu, je ale obecně celý obraz. Jedná se tedy o výpočetně velmi náročnou operaci. Obnovení se používá pro odstranění poruch s předem známými vlastnostmi jako například rozostření objektivu (též zrcadla) nebo rozmazání vlivem pohybu při snímání.

V dalším textu se však budeme zabývat pouze velmi jednoduchými konvolučními filtry, které pracují nad poměrně malým okolím zpracovávaných pixelů. Velikost konvolučního jádra určuje i velikost zpracovávaného okolí.

Nejpoužívanějším konvolučním filtrem je při práci s rastrovými obrazy bezesporu dvojdimenzionální konvoluční filtr. Jeho užitečnost spočívá především ve velkých možnostech změny rastrového obrazu, které přesahují možnosti jednodimenzionálních filtrů. Pomocí dvojdimenzionálních konvolučních filtrů je možné provádět ostření obrazu, rozmazávání, zvýrazňování hran nebo tvorbu reliéfů (vytlačeného vzoru) ze zadaného rastrového obrazu. Navíc je možné filtry řetězit a dosahovat tak různých složitějších efektů (což vše knihovna Gift pochopitelně podporuje).

14. Příklady jednoduchých 2D konvolučních filtrů

Podívejme se nyní na několik často používaných konvolučních filtrů, které většinou mají jádro o velikosti 3×3.

Obyčejné průměrování filtruje obraz tím, že nová hodnota jasu se spočítá jako aritmetický průměr jasu čtvercového nebo (méně často) obdélníkového okolí. Velikost skvrn šumu by měla být menší než velikost okolí a to by mělo být menší než nejmenší významný detail v obrazu, což je sice pěkná teorie, ovšem těžko dosažitelná. Při aplikaci tohoto filtru vždy dojde k rozmazání hran (alespoň v minimální míře podle velikosti jádra).

Konvoluční jádro filtru velikosti 3×3 pro obyčejné průměrování má tvar:

  1 |1 1 1|
h= - |1 1 1|
  9 |1 1 1|

Jednoduchým rozšířením obyčejného průměrování je průměrování s Gaussovským rozložením. Toto rozložení samozřejmě nelze použít bez dalších úprav, protože by velikost konvoluční masky byla nekonečná. Proto se konvoluční maska filtru vytvoří tak, že se zvýší váhy středového bodu masky a/nebo i jeho 4-okolí (tj. bodů, které mají se středovým bodem společnou jednu souřadnici, druhá se o jednotku liší). Jedna z možných podob konvoluční masky má tvar:

  1 |1 2 1|
h= -- |2 4 2|
  16 |1 2 1|

Všimněte si, že součet všech položek konvoluční matice dává po vynásobení vahou před maticí výslednou hodnotu 1. To zjednodušeně znamená, že se nemění celková světlost obrázku.

Mezi filtry používané pro zvýraznění hran patří Sobelův operátor. Pomocí tohoto operátoru jsou aproximovány první parciální derivace 2D funkce představované obrazem, jedná se tedy o operátor směrově závislý. Směr se u těchto operátorů udává podle světových stran. Sobelův operátor ve směru „sever“ má například tvar:

  | 1 2 1|
h= | 0 0 0|
  |-1 -2 -1|

Sobelův operátor v jiném směru lze získat rotací této matice.

15. Sobelův operátor

Sobelův operátor se na rastrový obrázek aplikuje takto:

g := gift.New(
    gift.Sobel())

S výsledkem:

Vidíme, že tento filtr skutečně dokáže zvýraznit hrany:

package main

import (
    "github.com/disintegration/gift"
    "image"
    "image/png"
    "log"
    "os"
)

const SourceImageFileName = "Lenna.png"
const DestinationImageFileName = "12_sobel.png"

func loadImage(filename string) (image.Image, error) {
    infile, err := os.Open(filename)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    defer infile.Close()

    src, _, err := image.Decode(infile)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return src, nil
}

func saveImage(filename string, img image.Image) error {
    outfile, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        return err
    }
    defer outfile.Close()

    png.Encode(outfile, img)
    return nil
}

func main() {
    sourceImage, err := loadImage(SourceImageFileName)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }

    g := gift.New(
        gift.Sobel())

    destinationImage := image.NewRGBA(g.Bounds(sourceImage.Bounds()))
    g.Draw(destinationImage, sourceImage)

    err = saveImage(DestinationImageFileName, destinationImage)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}

16. Obecný konvoluční filtr

Obecný konvoluční filtr se vytváří funkcí gift.Convolution, které se musí předat konvoluční jádro a další parametry – zda se má provádět normalizace, aplikovat filtr na alfa složku, posouvat výslednou barvovou složku o nějakou hodnotu atd. Typickým příkladem je filtr, který vytváří efekt vytlačeného vzorku, jehož jádro lze zadat následujícím způsobem:

filter := gift.Convolution([]float32{
    -1, -1, 0,
    -1, 1, 1,
     0, 1, 1,
}, false, false, false, 0.0)
Poznámka: filtr existuje i v dalších podobách – otočení atd.

Výsledek aplikace takového filtru:

Příklad s aplikací filtru:

package main
 
import (
    "github.com/disintegration/gift"
    "image"
    "image/png"
    "log"
    "os"
)
 
const SourceImageFileName = "Lenna.png"
const DestinationImageFileName = "13_emboss.png"
 
func loadImage(filename string) (image.Image, error) {
    infile, err := os.Open(filename)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    defer infile.Close()
 
    src, _, err := image.Decode(infile)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return src, nil
}
 
func saveImage(filename string, img image.Image) error {
    outfile, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        return err
    }
    defer outfile.Close()
 
    png.Encode(outfile, img)
    return nil
}
 
func main() {
    sourceImage, err := loadImage(SourceImageFileName)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    filter := gift.Convolution([]float32{
        -1, -1, 0,
        -1, 1, 1,
        0, 1, 1,
    }, false, false, false, 0.0)
 
    g := gift.New(filter)
 
    destinationImage := image.NewRGBA(g.Bounds(sourceImage.Bounds()))
    g.Draw(destinationImage, sourceImage)
 
    err = saveImage(DestinationImageFileName, destinationImage)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}

Můžeme samozřejmě aplikovat i filtr, kde součet položek v jádru nebude roven jedné, což je příklad následujícího ostřícího filtru:

filter := gift.Convolution([]float32{
    0, -1, 0,
    -1, 5, 1,
    0, -1, 0,
}, false, false, false, 0.0)

Výsledkem ovšem bude obraz, jehož barvy budou posunuty směrem k bílé (protože součet složek je větší než jedna):

Zdrojový kód příkladu:

package main
 
import (
    "github.com/disintegration/gift"
    "image"
    "image/png"
    "log"
    "os"
)
 
const SourceImageFileName = "Lenna.png"
const DestinationImageFileName = "14_sharpen.png"
 
func loadImage(filename string) (image.Image, error) {
    infile, err := os.Open(filename)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    defer infile.Close()
 
    src, _, err := image.Decode(infile)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return src, nil
}
 
func saveImage(filename string, img image.Image) error {
    outfile, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        return err
    }
    defer outfile.Close()
 
    png.Encode(outfile, img)
    return nil
}
 
func main() {
    sourceImage, err := loadImage(SourceImageFileName)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    filter := gift.Convolution([]float32{
        0, -1, 0,
        -1, 5, 1,
        0, -1, 0,
    }, false, false, false, 0.0)
 
    g := gift.New(filter)
 
    destinationImage := image.NewRGBA(g.Bounds(sourceImage.Bounds()))
    g.Draw(destinationImage, sourceImage)
 
    err = saveImage(DestinationImageFileName, destinationImage)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}

17. Automatická normalizace pixelu po aplikaci kernelu

Jedním z parametrů funkce Convolution je i přepínač určující, jestli se má provést automatická normalizace vah hodnot v jádru filtru. V případě, že je normalizace povolena, bude výsledný obrázek zaostřený a bude mít shodné barvy s obrázkem zdrojovým:

CS24_early

package main
 
import (
    "github.com/disintegration/gift"
    "image"
    "image/png"
    "log"
    "os"
)
 
const SourceImageFileName = "Lenna.png"
const DestinationImageFileName = "15_sharpen.png"
 
func loadImage(filename string) (image.Image, error) {
    infile, err := os.Open(filename)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    defer infile.Close()
 
    src, _, err := image.Decode(infile)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return src, nil
}
 
func saveImage(filename string, img image.Image) error {
    outfile, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        return err
    }
    defer outfile.Close()
 
    png.Encode(outfile, img)
    return nil
}
 
func main() {
    sourceImage, err := loadImage(SourceImageFileName)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    filter := gift.Convolution([]float32{
        0, -1, 0,
        -1, 5, 1,
        0, -1, 0,
    }, true, false, false, 0.0)
 
    g := gift.New(filter)
 
    destinationImage := image.NewRGBA(g.Bounds(sourceImage.Bounds()))
    g.Draw(destinationImage, sourceImage)
 
    err = saveImage(DestinationImageFileName, destinationImage)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}

18. Obsah následující části seriálu

V další části seriálu o programovacím jazyce Go nejdříve dokončíme popis knihovny Gift a posléze si ukážeme využití vybraných „vektorových“ instrukcí pro urychlení operací s rastrovými obrázky (ovšem i s jinými typy dat).

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně šest až sedm megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 01_no_op_filter.go pouhá kopie obrázku bez použití filtrů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article55/01_no_op_fil­ter.go
2 02_grayscale.go filtr typu grayscale a sepia https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article55/02_gra­yscale.go
3 03_invert.go inverze obrázku https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article55/03_in­vert.go
4 04_grayscale_invert.go převod na stupně šedi a inverze obrázku https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article55/04_gra­yscale_invert.go
5 05_brightness.go změna světlosti obrázku https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article55/05_brig­htness.go
6 06_contrast.go změna kontrastu obrázku https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article55/06_con­trast.go
7 07_saturation.go změna saturace https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article55/07_sa­turation.go
8 08_gamma.go gamma korekce https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article55/08_gam­ma.go
9 09_hue.go posun pixelů v barvovém prostoru https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article55/09_hue.go
10 10_pixelate.go „pixelizace“ celého obrázku https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article55/10_pi­xelate.go
11 11_min_max_mean_median.go obarvení pixelu na základě lokálního minima, maxima, průměru a mediánu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article55/11_min_max_me­an_median.go
12 12_sobel.go Sobelův operátor https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article55/12_so­bel.go
13 13_emboss.go vytlačený vzorek (vlastní filtr) https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article55/13_em­boss.go
14 14_sharpen.go zaostření obrázku bez normalizace pixelů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article55/14_shar­pen.go
15 15_sharpen.go zaostření obrázku s normalizací pixelů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article55/15_shar­pen.go

20. Odkazy na Internetu

 1. Repositář projektu Gift
  https://github.com/disinte­gration/gift
 2. Dokumentace k projektu Gift
  https://godoc.org/github.com/di­sintegration/gift
 3. Online x86 / x64 Assembler and Disassembler
  https://defuse.ca/online-x86-assembler.htm#disassembly2
 4. The Design of the Go Assembler
  https://talks.golang.org/2016/as­m.slide#1
 5. A Quick Guide to Go's Assembler
  https://golang.org/doc/asm
 6. AssemblyPolicy
  https://github.com/golang/go/wi­ki/AssemblyPolicy
 7. Geohash in Golang Assembly
  https://mmcloughlin.com/posts/geohash-assembly
 8. Command objdump
  https://golang.org/cmd/objdump/
 9. Assembly
  https://goroutines.com/asm
 10. Go & Assembly
  http://www.doxsey.net/blog/go-and-assembly
 11. A Foray Into Go Assembly Programming
  https://blog.sgmansfield.com/2017/04/a-foray-into-go-assembly-programming/
 12. Golang Capturing log.Println And fmt.Println Output
  https://medium.com/@hau12a1/golang-capturing-log-println-and-fmt-println-output-770209c791b4
 13. Stránka projektu plotly
  https://plot.ly/
 14. Plotly JavaScript Open Source Graphing Library
  https://plot.ly/javascript/
 15. Domain coloring
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Domain_coloring
 16. Michael Fogleman's projects
  https://www.michaelfogleman­.com/projects/tagged/grap­hics/
 17. Color Graphs of Complex Functions
  https://web.archive.org/web/20120511021419/htt­p://w.american.edu/cas/mat­hstat/lcrone/ComplexPlot.html
 18. A Gallery of Complex Functions
  http://wismuth.com/complex/ga­llery.html
 19. package glot
  https://godoc.org/github.com/A­rafatk/glot
 20. Gnuplotting: Output terminals
  http://www.gnuplotting.org/output-terminals/
 21. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://medium.com/@Arafat­./introducing-glot-the-plotting-library-for-golang-3133399948a1
 22. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://blog.gopheracademy.com/advent-2018/introducing-glot/
 23. Glot is a plotting library for Golang built on top of gnuplot
  https://github.com/Arafatk/glot
 24. Example plots (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot/wi­ki/Example-plots
 25. A repository for plotting and visualizing data (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot
 26. golang library to make https://chartjs.org/ plots
  https://github.com/brentp/go-chartjs
 27. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 28. The Gonum Numerical Computing Package
  https://www.gonum.org/pos­t/introtogonum/
 29. Gomacro na GitHubu
  https://github.com/cosmos72/gomacro
 30. gophernotes – Use Go in Jupyter notebooks and nteract
  https://github.com/gopher­data/gophernotes
 31. gonum
  https://github.com/gonum
 32. go-gota/gota – DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
  https://porter.io/github.com/go-gota/gota
 33. A repository for plotting and visualizing data
  https://github.com/gonum/plot
 34. Gonum Numerical Packages
  https://www.gonum.org/
 35. Stránky projektu MinIO
  https://min.io/
 36. MinIO Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-quickstart-guide.html
 37. MinIO Go Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/golang-client-api-reference
 38. MinIO Python Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/python-client-api-reference.html
 39. Performance at Scale: MinIO Pushes Past 1.4 terabits per second with 256 NVMe Drives
  https://blog.min.io/performance-at-scale-minio-pushes-past-1–3-terabits-per-second-with-256-nvme-drives/
 40. Benchmarking MinIO vs. AWS S3 for Apache Spark
  https://blog.min.io/benchmarking-apache-spark-vs-aws-s3/
 41. MinIO Client Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide.html
 42. Analýza kvality zdrojových kódů Minia
  https://goreportcard.com/re­port/github.com/minio/minio
 43. This is MinIO
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=vF0lQh0XOCs
 44. Running MinIO Standalone
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=dIQsPCHvHoM
 45. „Amazon S3 Compatible Storage in Kubernetes“ – Rob Girard, Principal Tech Marketing Engineer, Minio
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=wlpn8K0jJ4U
 46. Ginkgo
  http://onsi.github.io/ginkgo/
 47. Gomega
  https://onsi.github.io/gomega/
 48. Ginkgo's Preferred Matcher Library na GitHubu
  https://github.com/onsi/gomega/
 49. Provided Matchers
  http://onsi.github.io/gomega/#provided-matchers
 50. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 51. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 52. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 53. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 54. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 55. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 56. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 57. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 58. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 59. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 60. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 61. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 62. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 63. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 64. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 65. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 66. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 67. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 68. xml.org
  http://www.xml.org/
 69. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 70. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 71. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 72. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 73. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 74. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 75. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 76. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 77. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 78. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 79. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 80. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 81. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 82. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 83. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 84. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 85. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 86. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 87. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 88. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 89. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 90. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 91. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 92. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 93. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 94. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 95. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 96. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 97. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 98. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 99. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 100. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 101. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 102. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 103. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 104. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 105. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 106. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 107. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 108. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 109. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 110. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 111. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 112. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 113. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 114. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 115. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 116. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 117. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 118. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 119. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 120. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 121. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 122. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 123. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 124. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 125. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 126. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 127. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 128. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 129. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 130. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 131. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 132. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 133. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 134. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 135. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 136. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 137. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 138. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 139. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 140. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 141. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 142. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 143. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 144. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 145. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 146. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 147. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 148. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 149. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 150. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 151. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 152. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 153. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 154. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 155. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 156. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 157. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 158. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 159. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 160. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 161. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 162. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 163. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 164. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 165. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 166. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 167. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 168. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 169. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 170. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 171. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 172. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 173. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 174. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 175. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 176. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 177. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 178. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 179. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 180. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 181. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 182. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 183. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 184. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 185. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 186. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 187. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 188. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 189. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 190. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 191. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 192. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 193. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 194. GoConvey
  http://goconvey.co/
 195. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 196. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 197. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 198. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 199. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 200. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 201. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 202. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 203. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 204. YAML
  https://yaml.org/
 205. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 206. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 207. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 208. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 209. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 210. Introducing JSON
  http://json.org/
 211. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 212. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 213. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 214. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 215. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 216. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 217. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 218. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 219. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 220. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 221. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 222. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 223. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 224. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 225. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 226. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 227. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 228. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 229. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 230. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 231. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 232. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 233. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 234. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 235. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 236. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 237. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 238. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 239. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 240. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 241. GoDoc
  https://godoc.org/
 242. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 243. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 244. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 245. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 246. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 247. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 248. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 249. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 250. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 251. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 252. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 253. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 254. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 255. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 256. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 257. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 258. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 259. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 260. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 261. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 262. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 263. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 264. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 265. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 266. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 267. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 268. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 269. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 270. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 271. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 272. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 273. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 274. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 275. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 276. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 277. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 278. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 279. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 280. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 281. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 282. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 283. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 284. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 285. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 286. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 287. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 288. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 289. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 290. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 291. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 292. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 293. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 294. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 295. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 296. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 297. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 298. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 299. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 300. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 301. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 302. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 303. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 304. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 305. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 306. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 307. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 308. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 309. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 310. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 311. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 312. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 313. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 314. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 315. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 316. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 317. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 318. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 319. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 320. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 321. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 322. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 323. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 324. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 325. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 326. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 327. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 328. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 329. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 330. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 331. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 332. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 333. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 334. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 335. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 336. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 337. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 338. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 339. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 340. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 341. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 342. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 343. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.