Hlavní navigace

Použití databáze Redis v aplikacích naprogramovaných v Go (2)

25. 6. 2020
Doba čtení: 47 minut

Sdílet

 Autor: Redis
V dalším článku o využití databáze Redis v aplikacích v Go si ukážeme některé pokročilejší vlastnosti Redisu. Zejména bude vysvětlena implementace základních komunikačních strategií, použití kanálů, pipeline a skriptů.

Obsah

1. Posílání zpráv v aplikacích založených na mikroslužbách

2. Zpráva požadující provedení úlohy: COMMAND

3. Zpráva poslaná ve chvíli, kdy došlo k nějaké události – EVENT

4. Implementace komunikačních strategií PUSH-PULL a PUBLISH-SUBSCRIBE

5. Jednoduchý message broker implementující strategii PUSH-PULL

6. Otestování činnosti message brokera

7. Chování brokera při pozdějším spuštění konzumenta zpráv

8. Vylepšení příkladu: použití session se všemi informacemi o připojení k Redisu

9. Komunikační strategie PUBLISH-SUBSCRIBE

10. Implementace zdroje zpráv

11. Implementace příjemce zpráv

12. Úplný zdrojový kód příkladu se zdrojem i příjemcem zpráv

13. Chování systému ve chvíli, kdy je připojeno větší množství příjemců

14. Příjemce používající kanál jazyka Go

15. Využití pipeline nabízené Redisem

16. Zdrojový kód příkladu používajícího pipeline

17. Skripty naprogramované v jazyku Lua a spouštěné na serveru

18. Příklad jednoduchého skriptu spouštěného na straně serveru

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Posílání zpráv v aplikacích založených na mikroslužbách

„It's hard to get messaging right“

Programovací jazyk Go se používá v několika oblastech a jednou z těchto oblastí jsou i mikroslužby. Ty spolu musí vhodným způsobem komunikovat – a to s využitím nějakých zpráv, které typicky nebývají posílané přímo mezi jednotlivými mikroslužbami, ale využívá se nějaký centralizovaný či decentralizovaný message broker. Namísto specializovaného message brokeru si však mnohdy vystačíme i s jednodušším a přitom dobře škálovatelným řešením založeným na Redisu. A právě z tohoto důvodu je kombinace Go+Redis velmi často využívaná v praxi. V úvodních kapitolách si připomeneme, jaké dva typy komunikace se používá, ovšem s tím, že třetí typ (QUERY) není zmíněn, protože pro něj nepotřebujeme použít Redis. Ovšem pro komunikace typu PUSH-PULL a PUBLISH-SUBSCRIBE je Redis v mnoha případech poměrně dobrým řešením.

Obrázek 1: Příklad aplikace používající architekturu kappa. Teoreticky je možné i zde použít Redis, ovšem častěji se setkáme se specializovaným řešením založeným na projektu Apache Kafka (méně často s NATS).

V souvislosti se zprávami i s celým návrhem architektury aplikace založené na mikroslužbách se často setkáme s termíny CQS a CQRS. Termín CQS znamená Command–query separation a CQRS je zkratkou vzniklou z Command-query responsibility segregation (nebo separation). CQR se používá při vývoji a znamená takový návrh aplikace (typicky založené na OOP, ale není to nutné), kdy každá funkce či metoda provádí buď nějaký příkaz (command) nebo slouží k získání dat (query); žádná z metod by neměla provádět obě akce. Zatímco se metodika CQR typicky aplikuje na jednotlivé třídy, tedy na relativně malou a izolovanou část aplikace, je druhá z metodik CQRS aplikována na celou architekturu služeb a mikroslužeb, přičemž command je ta část modelu aplikace, která slouží ke změně stavu a query druhá část modelu používaná pro agregaci dat.

2. Zpráva požadující provedení úlohy: COMMAND

„Microservice – “small autonomous services modelled around business domain that work together““
Sam Newman, jeden z původních autorů myšlenky mikroslužeb

Zprávy typu COMMAND obecně slouží ke změně stavu aplikace a obecně tedy provádí nějaký side-effect, typicky modifikaci dat (kromě odpovědi se změní i nějaká další část aplikace, například se zapíše záznam do databáze atd.). Můžeme se ale setkat i s takovými zprávami typu COMMAND, které stav aplikace nezmění. Poměrně dobrým příkladem může být žádost o poslání e-mailu uživateli – zde se tedy mění spíše stav okolního systému (mailboxu příjemce).

Zprávy typu COMMAND jsou typické tím, že většinou existuje pouze jediná komponenta, která může daný příkaz provést. To, o kterou komponentu ve funkci příjemce zprávy se konkrétně jedná, však nemusí zdrojová komponenta (tj. komponenta, která příkaz posílá) řešit, resp. přesněji řečeno by to ani ve správně navržené aplikaci neměla řešit, protože by se jednalo o zbytečně těsné svázání obou komponent (mikroslužeb).

Většinou taktéž požadujeme, aby přijímající komponenta poslala odpověď na zprávu typu COMMAND. V naprosté většině případů se jedná o jednoduchou stavovou informaci typu OK/Not OK, popř. ACK/NACK, jen výjimečně s dalšími daty (například s ID vytvořeného požadavku); v případě, že by v odpovědi byla další data, jednalo by se pravděpodobně o porušení CQRS. Tento typ odpovědi může být poslán synchronně či asynchronně.

Existuje několik způsobů směrování (routing) používaných pro zprávy typu COMMAND. Typicky je možné rozhodnout přímo na základě příslušného příkazu, která komponenta má příkaz zpracovat (příklady příkazů: create_new_user, send_notification_email atd.). V tom nejjednodušším případě se příkaz ihned přepošle cílové komponentě, ovšem většinou se setkáme s využitím front zpráv (message queue), které slouží jak pro zajištění persistence zpráv v případě, že přijímající komponenta není spuštěna či pokud je přetížena, tak i případně pro load balancin. Použitou komunikační strategií je tedy strategie PUSH-PULL.

Obrázek 2: Komunikační strategie typu PUSH-PULL bez použití fronty.

3. Zpráva poslaná ve chvíli, kdy došlo k nějaké události – EVENT

Druhý typ zpráv nazvaný EVENT je prakticky libovolnými komponentami posílán ve chvíli, kdy dojde k určité události, o nichž chce komponenta informovat okolní systém. Může se jednat o prakticky libovolnou událost (tedy nikoli pouze o událost na GUI). Příkladem může být detekce změny některých dat, zjištění, že došlo k překročení nějakého časového limitu, informace o přetížení určitého uzlu v clusteru, informace o překročení nastaveného limitu databáze, opakované pokusy o přihlášení atd. Můžeme sem řadit i komponenty/mikroslužby typu cron, které slouží právě k posílání informací o naplánovaných událostech, ať již periodických (zaslání e-mailu se žádostí o změnu hesla, pravidelná kontrola jiné služby přes její API), tak i neperiodických (ad-hoc události). Typicky komponenta pouze oznámí, že došlo k nějaké události a neočekává žádné odpovědi. Z implementačního hlediska je posílání a zpracování těchto zpráv nejjednodušší.

Zprávy typu EVENT se většinou směrují odlišným způsobem, než zprávy typu COMMAND. Je tomu tak z toho důvodu, že na události může reagovat obecně větší množství komponent, nikoli jediný typ komponenty. Z tohoto důvodu se používá komunikační strategie PUBLISH-SUBSCRIBE neboli PUB-SUB, která je podporována většinou message brokerů. Ovšem můžeme se setkat i s dalšími konfiguracemi, například s takzvanými soupeřícími konzumenty (competing consumers) nebo s balanced consumers.

Obrázek 3: Komunikační strategie typu PUBLISH-SUBSCRIBE používaná při vzniku událostí.

Poznámka: stále častěji se ovšem setkáme s tím, že se namísto klasické komunikační strategie PUBLISH-SUBSCRIBE použije technologie streamingu událostí implementovaná v již zmíněném NATS Streaming Serveru nebo v Apache Kafka. V takovém případě se záznam o události neztratí (pokud ho komponenty nestihnou přijmout), ale je uložen do rostoucího logu s neměnitelnými záznamy předchozích událostí. Toto řešení je pro některé typy problémů takřka ideální, ovšem u některých aplikací můžeme vidět i opačný problém – nasazování streamingu i tam, kde by neměl být použit, resp. tam, kde jeho použití pouze přináší větší nároky na systémové zdroje.

4. Implementace komunikačních strategií PUSH-PULL a PUBLISH-SUBSCRIBE

Obě výše zmíněné komunikační strategie lze v Go (ale samozřejmě i v dalších jazycích) relativně snadno implementovat s využitím Redisu, přičemž se využijí jak jeho základní podporované datové typy (zejména seznamy), tak i možnosti poskytované knihovnou pro jazyk Go, která nabízí realizaci komunikační strategie PubSub (přesněji PUBLISH-SUBSCRIBE) takovým způsobem, že lze snadno využít kanály. Dále uvedené demonstrační příklady jsou vždy realizovány jediným zdrojovým kódem, v němž je naprogramován jak producent (producer) či zdroj (publisher) zpráv, tak i jejich konzument (consumer) či příjemce (subscriber). V praxi jsou však tyto role většinou odděleny, což lze v případě dále popsaných demonstračních příkladů realizovat poměrně snadným způsobem.

5. Jednoduchý message broker implementující strategii PUSH-PULL

Již v závěru předchozího článku jsme si ukázali funkce naprogramované v jazyku Go, které je možné využít při implementaci jednoduchého message brokera s frontou, který implementuje komunikační strategii PUSH-PULL: producenti zpráv používají operaci typu PUSH, konzumenti pak typu PULL. Jak producenta tak i konzumenta zpráv lze realizovat jediným programem, ovšem (pochopitelně) s tím, že producent poběží v jiné gorutině než konzument:

// spustíme producenta zpráv
go producer(client, context, queueName, 0, 10)
 
timeout, err := time.ParseDuration("10s")
if err != nil {
    panic(err)
}
 
// nyní již můžeme spustit konzumenta zpráv
consumer(client, context, queueName, timeout)

Takový systém bude funkční a jeho úplný programový kód je zobrazen pod tímto odstavcem:

package main
 
import (
    "context"
    "fmt"
    "time"

    "github.com/go-redis/redis/v8"
)
 
// adresa určující službu Redisu, která se má použít
const redisAddress = "localhost:6379"
 
// jméno hodnoty použité pro implementaci jednoduché fronty
const queueName = "fronta"
 
// printQueueLength vypíše aktuální délku fronty, samotná délka je přitom
// získána jiným způsobem (vložením prvku, použitím LLen atd.)
func printQueueLength(length int64) {
    fmt.Printf("Queue length after enqueuing is %d\n", length)
}
 
// mustEnqueue zajistí vložení prvku do fronty, popř. pád aplikace v případě,
// kdy vložení není možné provést (Redis je odpojen atd.)
func mustEnqueueInteger(client *redis.Client, context context.Context, key string, value int) {
    fmt.Printf("Enqueuing %d into queue named '%s'\n", value, key)
    // přidání prvku do seznamu
    length, err := client.LPush(context, key, value).Result()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    printQueueLength(length)
}
 
func producer(client *redis.Client, context context.Context, key string, from int, to int) {
    // postupné vložení prvků do fronty
    for i := from; i < to; i++ {
        mustEnqueueInteger(client, context, queueName, i)
        time.Sleep(1 * time.Second)
    }
}
 
func consumer(client *redis.Client, context context.Context, key string, timeout time.Duration) {
    // přečtení všech hodnot z fronty
    for {
 
        // pokus o přečtení hodnoty z fronty
        keyValue, err := client.BRPop(context, timeout, queueName).Result()
 
        // vyhodnocení předchozí operace
        switch {
        case err == redis.Nil:
            fmt.Println("no value found")
            return
        case err != nil:
            panic(err)
        default:
            key := keyValue[0]
            value := keyValue[1]
            fmt.Printf(
                "Value dequed from queue named '%s': '%s'\n",
                key, value)
        }
 
        length := client.LLen(context, queueName).Val()
        printQueueLength(length)
        fmt.Println()
    }
}
 
// vstupní bod do demonstračního příkladu
func main() {
    // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů
    client := redis.NewClient(&redis.Options{
        Addr:   redisAddress,
        Password: "", // no password set
        DB:    0, // use default DB
    })
 
    // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem
    defer func() {
        err := client.Close()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }()
 
    // získáme kontext
    context := client.Context()
 
    // pokus o klasický handshake typu PING-PONG
    _, err := client.Ping(context).Result()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    // smazání seznamu, pokud existoval
    client.Del(context, queueName)
 
    // spustíme producenta zpráv
    go producer(client, context, queueName, 0, 10)
 
    timeout, err := time.ParseDuration("10s")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    // nyní již můžeme spustit konzumenta zpráv
    consumer(client, context, queueName, timeout)
}

6. Otestování činnosti message brokera

Po překladu zdrojového kódu a spuštění procesu by se měly objevit zprávy, které ukazují, že konzument začíná zprávy číst ihned poté, co jsou připraveny producentem:

Enqueuing 0 into queue named 'fronta'
Value dequed from queue named 'fronta': '0'
Queue length after enqueuing is 1
Queue length after enqueuing is 0
 
Enqueuing 1 into queue named 'fronta'
Queue length after enqueuing is 1
Value dequed from queue named 'fronta': '1'
Queue length after enqueuing is 0
 
Enqueuing 2 into queue named 'fronta'
Value dequed from queue named 'fronta': '2'
Queue length after enqueuing is 1
Queue length after enqueuing is 0
 
Enqueuing 3 into queue named 'fronta'
Queue length after enqueuing is 1
Value dequed from queue named 'fronta': '3'
Queue length after enqueuing is 0
 
Enqueuing 4 into queue named 'fronta'
Queue length after enqueuing is 1
Value dequed from queue named 'fronta': '4'
Queue length after enqueuing is 0
 
Enqueuing 5 into queue named 'fronta'
Queue length after enqueuing is 1
Value dequed from queue named 'fronta': '5'
Queue length after enqueuing is 0
 
Enqueuing 6 into queue named 'fronta'
Queue length after enqueuing is 1
Value dequed from queue named 'fronta': '6'
Queue length after enqueuing is 0
 
Enqueuing 7 into queue named 'fronta'
Queue length after enqueuing is 1
Value dequed from queue named 'fronta': '7'
Queue length after enqueuing is 0
 
Enqueuing 8 into queue named 'fronta'
Queue length after enqueuing is 1
Value dequed from queue named 'fronta': '8'
Queue length after enqueuing is 0
 
Enqueuing 9 into queue named 'fronta'
Queue length after enqueuing is 1
Value dequed from queue named 'fronta': '9'
Queue length after enqueuing is 0
 
no value found

7. Chování brokera při pozdějším spuštění konzumenta zpráv

Taktéž si můžeme otestovat chování brokera ve chvíli, kdy je konzument zpráv spuštěn později (což je ostatně v praxi velmi častý příklad). Upravíme tedy konec předchozího demonstračního příkladu vložením time.Sleep, aby konzument začal zpracovávat zprávy přibližně až po sedmi sekundách a nikoli okamžitě:

// spustíme producenta zpráv
go producer(client, context, queueName, 0, 10)
 
timeout, err := time.ParseDuration("10s")
if err != nil {
    panic(err)
}
 
// konzument (jeho start) bude zpomalen
time.Sleep(7 * time.Second)
 
// nyní již můžeme spustit konzumenta zpráv
consumer(client, context, queueName, timeout)

Výsledek nyní bude podle očekávání vypadat odlišně, protože se nejdříve začnou zprávy hromadit ve frontě, poté je konzument rychle zpracuje a následně bude čekat na zbývající tři zprávy:

Enqueuing 0 into queue named 'fronta'
Queue length after enqueuing is 1
Enqueuing 1 into queue named 'fronta'
Queue length after enqueuing is 2
Enqueuing 2 into queue named 'fronta'
Queue length after enqueuing is 3
Enqueuing 3 into queue named 'fronta'
Queue length after enqueuing is 4
Enqueuing 4 into queue named 'fronta'
Queue length after enqueuing is 5
Enqueuing 5 into queue named 'fronta'
Queue length after enqueuing is 6
Enqueuing 6 into queue named 'fronta'
Queue length after enqueuing is 7
Value dequed from queue named 'fronta': '0'
Queue length after enqueuing is 6
 
Value dequed from queue named 'fronta': '1'
Queue length after enqueuing is 5
 
Value dequed from queue named 'fronta': '2'
Queue length after enqueuing is 4
 
Value dequed from queue named 'fronta': '3'
Queue length after enqueuing is 3
 
Value dequed from queue named 'fronta': '4'
Queue length after enqueuing is 2
 
Value dequed from queue named 'fronta': '5'
Queue length after enqueuing is 1
 
Value dequed from queue named 'fronta': '6'
Queue length after enqueuing is 0
 
Enqueuing 7 into queue named 'fronta'
Value dequed from queue named 'fronta': '7'
Queue length after enqueuing is 1
Queue length after enqueuing is 0
 
Enqueuing 8 into queue named 'fronta'
Queue length after enqueuing is 1
Value dequed from queue named 'fronta': '8'
Queue length after enqueuing is 0
 
Enqueuing 9 into queue named 'fronta'
Value dequed from queue named 'fronta': '9'
Queue length after enqueuing is 1
Queue length after enqueuing is 0
 
no value found

8. Vylepšení příkladu: použití session se všemi informacemi o připojení k Redisu

Při vývoji aplikací v Go nebývá zvykem předávat do funkcí či metod příliš velké množství parametrů (ostatně pravidla formátování jsou v tomto ohledu poněkud nepříjemná, takže zápis parametrů pod sebe je nepřehledný), takže se namísto toho příbuzné parametry předávají v jediné datové struktuře, popř. v odkazu na strukturu. Toto řešení můžeme použít i při úpravě předchozího příkladu vytvořením struktury nesoucí informace o „sezení“ Redisu, tedy s odkazem na klienta a současně i na kontext:

type redisSession struct {
    client *redis.Client
    context context.Context
}

Zdrojový kód demonstračního příkladu po úpravě bude vypadat následovně:

package main
 
import (
    "context"
    "fmt"
    "time"

    "github.com/go-redis/redis/v8"
)
 
// adresa určující službu Redisu, která se má použít
const redisAddress = "localhost:6379"
 
// jméno hodnoty použité pro implementaci jednoduché fronty
const queueName = "fronta"
 
type redisSession struct {
    client *redis.Client
    context context.Context
}
 
// printQueueLength vypíše aktuální délku fronty, samotná délka je přitom
// získána jiným způsobem (vložením prvku, použitím LLen atd.)
func printQueueLength(length int64) {
    fmt.Printf("Queue length after enqueuing is %d\n", length)
}
 
// mustEnqueue zajistí vložení prvku do fronty, popř. pád aplikace v případě,
// kdy vložení není možné provést (Redis je odpojen atd.)
func mustEnqueueInteger(session redisSession, key string, value int) {
    fmt.Printf("Enqueuing %d into queue named '%s'\n", value, key)
    // přidání prvku do seznamu
    length, err := session.client.LPush(
        session.context, key, value).Result()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    printQueueLength(length)
}
 
func producer(session redisSession, key string, from int, to int) {
    // postupné vložení prvků do fronty
    for i := from; i < to; i++ {
        mustEnqueueInteger(session, queueName, i)
        time.Sleep(1 * time.Second)
    }
}
 
func consumer(session redisSession, key string, timeout time.Duration) {
    // přečtení všech hodnot z fronty
    for {
        // pokus o přečtení hodnoty z fronty
        keyValue, err := session.client.BRPop(
            session.context, timeout, queueName).Result()
 
        // vyhodnocení předchozí operace
        switch {
        case err == redis.Nil:
            fmt.Println("no value found")
            return
        case err != nil:
            panic(err)
        default:
            key := keyValue[0]
            value := keyValue[1]
            fmt.Printf(
                "Value dequed from queue named '%s': '%s'\n",
                key, value)
        }
 
        length := session.client.LLen(session.context, queueName).Val()
        printQueueLength(length)
        fmt.Println()
    }
}
 
// vstupní bod do demonstračního příkladu
func main() {
    // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů
    client := redis.NewClient(&redis.Options{
        Addr:   redisAddress,
        Password: "", // no password set
        DB:    0, // use default DB
    })
 
    // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem
    defer func() {
        err := client.Close()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }()
 
    // získáme kontext
    context := client.Context()
 
    session := redisSession{
        client: client,
        context: context,
    }
 
    // pokus o klasický handshake typu PING-PONG
    _, err := client.Ping(context).Result()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    // smazání seznamu, pokud existoval
    client.Del(context, queueName)
 
    // spustíme producenta zpráv
    go producer(session, queueName, 0, 10)
 
    // je možné pustit více producentů
    // go producer(session, queueName, 11, 20)
 
    timeout, err := time.ParseDuration("10s")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    // nyní již můžeme spustit konzumenta zpráv
    consumer(session, queueName, timeout)
}
Poznámka: chování konzumenta ani producenta by se nemělo nijak změnit.

9. Komunikační strategie PUBLISH-SUBSCRIBE

Komunikační strategie PUBLISH-SUBSCRIBE se v několika ohledech odlišuje od strategie PUSH-PULL. Ve strategii PUSH-PULL jednu zprávu přijme a zpracuje pouze jeden příjemce, zatímco v PUBLISH-SUBSCRIBE to může být libovolné množství příjemců. Navíc se v PUSH-PULL používá fronta, takže pokud není žádný příjemce připojen, je zpráva (mezi)uložena do fronty. V PUBLISH-SUBSCRIBE je tomu jinak – zpráva je dodána aktuálně připojeným příjemcům a pokud takoví neexistují, není vůbec předána. Zprávy jsou navíc posílány do takzvaného kanálu, který je obdobou fronty ve strategii PUSH-PULL. Redis a knihovna s rozhraním pro Go navíc umožňují, aby příjemce byl připojen k více kanálům, resp. podle správné terminologie aby byl odběratelem zpráv z většího množství kanálů. Tato komunikační strategie je tedy určena pro oddělení zdroje zpráv od příjemce, což je v mnoha případech velmi dobré řešení.

10. Implementace zdroje zpráv

Vzhledem k tomu, že samotný Redis podporuje operace PUBLISHSUBSCRIBE, je implementace zdroje zpráv, tedy procesu nebo gorutiny, která zprávy posílá, jednoduchá – postačuje použít metodu Publish, které se kromě kontextu musí předat i jméno kanálu (řetězec) a vlastní zpráva (hodnota prakticky jakéhokoli datového typu). Pro otestování, zda se publikování zprávy podařilo, postačuje zavolat metodu Err objektu/struktury IntCmd. Implementace je tedy jen několikařádková:

// zdroj zpráv
func publisher(session redisSession, channel string, from int, to int) {
    for i := from; i < to; i++ {
        err := session.client.Publish(session.context, channel, i).Err()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        time.Sleep(1 * time.Second)
    }
}
Poznámka: povšimněte si, že se jedná o neblokující operaci, tudíž se u ní ani neuvádí timeout.

11. Implementace příjemce zpráv

Příjemce zpráv neboli subscriber je podobně jednoduchý, neboť zaregistrování a příjem zpráv je opět plně podporováno samotným Redisem. Nejdříve je nutné se zaregistrovat k příjmu zpráv z určitého kanálu (metoda Subscribe) a následně zprávy přijímat, například v nekonečné smyčce, metodou ReceiveMessage. Vrátí se dvě hodnoty – samotná zpráva (data) a informace o chybě:

// příjemce zpráv
func subscriber(session redisSession, channel string) {
    pubsub := session.client.Subscribe(session.context, channel)
    for {
        message, err := pubsub.ReceiveMessage(session.context)
        if err != nil {
            panic(err)
        }
 
        fmt.Printf("Channel: %s Message: '%s'\n",
            message.Channel,
            message.Payload)
    }
}
Poznámka: tento způsob má jednu zásadní nevýhodu – umožňuje příjem zpráv z jednoho kanálu. Ovšem v dalších kapitolách si ukážeme řešení použitelné pro příjem zpráv z více kanálů.

12. Úplný zdrojový kód příkladu se zdrojem i příjemcem zpráv

Pro úplnost si ukažme úplný zdrojový kód příkladu, který používá zdroje i příjemce zpráv popsané v kapitole 10 a taktéž v kapitole 11. Příjemce pochopitelně musí běžet v jiném vláknu, než zdroj zpráv:

package main
 
import (
    "context"
    "fmt"
    "time"
 
    "github.com/go-redis/redis/v8"
)
 
// adresa určující službu Redisu, která se má použít
const redisAddress = "localhost:6379"
 
// jméno kanálu
const channelName = "c1"
 
// struktura obsahující "session"
type redisSession struct {
    client *redis.Client
    context context.Context
}
 
// zdroj zpráv
func publisher(session redisSession, channel string, from int, to int) {
    for i := from; i < to; i++ {
        err := session.client.Publish(session.context, channel, i).Err()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        time.Sleep(1 * time.Second)
    }
}
 
// příjemce zpráv
func subscriber(session redisSession, channel string) {
    pubsub := session.client.Subscribe(session.context, channel)
    for {
        message, err := pubsub.ReceiveMessage(session.context)
        if err != nil {
            panic(err)
        }
 
        fmt.Printf("Channel: %s Message: '%s'\n",
            message.Channel,
            message.Payload)
    }
}
 
// vstupní bod do demonstračního příkladu
func main() {
    // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů
    client := redis.NewClient(&redis.Options{
        Addr:   redisAddress,
        Password: "", // no password set
        DB:    0, // use default DB
    })
 
    // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem
    defer func() {
        err := client.Close()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }()
 
    // získáme kontext
    context := client.Context()
 
    // vytvoříme session
    session := redisSession{
        client: client,
        context: context,
    }
 
    // pokus o klasický handshake typu PING-PONG
    _, err := client.Ping(context).Result()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    // smazání kanálu, pokud existoval
    client.Del(context, channelName)
 
    // spustíme zdroj zpráv
    go publisher(session, channelName, 0, 10)
 
    // nyní můžeme spustit příjemce zpráv
    subscriber(session, channelName)
}
Poznámka: celý zdrojový kód tohoto příkladu je také dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article66/02_pub_sub/02_pub_­sub.go.

13. Chování systému ve chvíli, kdy je připojeno větší množství příjemců

Příklad si můžeme nepatrně upravit takovým způsobem, aby se spustilo větší množství příjemců zpráv, pochopitelně každý ve své vlastní gorutině. Upravit ve skutečnosti postačuje jen posledních pět řádků funkce main, a to takto:

// nyní můžeme spustit několik příjemců zpráv
go subscriber(session, channelName)
go subscriber(session, channelName)
go subscriber(session, channelName)
 
// spustíme zdroj zpráv
publisher(session, channelName, 0, 10)

V praxi to znamená, že na stejném kanálu bude naslouchat několik příjemců a každý z těchto příjemců získá stejné zprávy – ostatně právě proto se jedná o komunikační strategii typu PUBLISH-SUBSCRIBE. Zdroj zpráv (či více zdrojů) přitom nemá žádnou přímou vazbu na příjemce, takže je zajištěno oddělení (decoupling) těchto modulů. Po spuštění příkladu by se stejná zpráva (představovaná pro jednoduchost celým číslem) měla přeposlat všem třem příjemcům:

Channel: c1 Message: '1'
Channel: c1 Message: '1'
Channel: c1 Message: '1'
Channel: c1 Message: '2'
Channel: c1 Message: '2'
Channel: c1 Message: '2'
Channel: c1 Message: '3'
Channel: c1 Message: '3'
Channel: c1 Message: '3'
Channel: c1 Message: '4'
Channel: c1 Message: '4'
Channel: c1 Message: '4'
Channel: c1 Message: '5'
Channel: c1 Message: '5'
Channel: c1 Message: '5'
Channel: c1 Message: '6'
Channel: c1 Message: '6'
Channel: c1 Message: '6'
Channel: c1 Message: '7'
Channel: c1 Message: '7'
Channel: c1 Message: '7'
Channel: c1 Message: '8'
Channel: c1 Message: '8'
Channel: c1 Message: '8'
Channel: c1 Message: '9'
Channel: c1 Message: '9'
Channel: c1 Message: '9'

Upravený demonstrační příklad vypadá takto:

package main
 
import (
    "context"
    "fmt"
    "time"

    "github.com/go-redis/redis/v8"
)
 
// adresa určující službu Redisu, která se má použít
const redisAddress = "localhost:6379"
 
// jméno kanálu
const channelName = "c1"
 
// struktura obsahující "session"
type redisSession struct {
    client *redis.Client
    context context.Context
}
 
// zdroj zpráv
func publisher(session redisSession, channel string, from int, to int) {
    for i := from; i < to; i++ {
        err := session.client.Publish(session.context, channel, i).Err()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        time.Sleep(1 * time.Second)
    }
}
 
// příjemce zpráv
func subscriber(session redisSession, channel string) {
    pubsub := session.client.Subscribe(session.context, channel)
    for {
        message, err := pubsub.ReceiveMessage(session.context)
        if err != nil {
            panic(err)
        }
 
        fmt.Printf("Channel: %s Message: '%s'\n",
            message.Channel,
            message.Payload)
    }
}
 
// vstupní bod do demonstračního příkladu
func main() {
    // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů
    client := redis.NewClient(&redis.Options{
        Addr:   redisAddress,
        Password: "", // no password set
        DB:    0, // use default DB
    })
 
    // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem
    defer func() {
        err := client.Close()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }()
 
    // získáme kontext
    context := client.Context()
 
    // vytvoříme session
    session := redisSession{
        client: client,
        context: context,
    }
 
    // pokus o klasický handshake typu PING-PONG
    _, err := client.Ping(context).Result()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    // smazání kanálu, pokud existoval
    client.Del(context, channelName)
 
    // nyní můžeme spustit několik příjemců zpráv
    go subscriber(session, channelName)
    go subscriber(session, channelName)
    go subscriber(session, channelName)
 
    // spustíme zdroj zpráv
    publisher(session, channelName, 0, 10)
}

14. Příjemce používající kanál jazyka Go

Předchozí implementace příjemce s využitím nekonečné smyčky, v níž se vždy čeká na další zprávu, má jeden nepříjemný důsledek – bylo by poměrně složité zařídit, aby se zprávy četly z většího množství kanálů Redisu, což je ovšem na druhou stranu poměrně běžný požadavek. Řešení tohoto problému existuje a spočívá ve využití kanálů programovacího jazyka Go (což je něco zcela jiného než pojmenovaný kanál Redisu). Příjemce lze upravit takto:

// příjemce zpráv
func subscriber(session redisSession, channel string) {
    pubsub := session.client.Subscribe(session.context, channel)
    ch := pubsub.Channel()
 
    for message := range ch {
        fmt.Printf("Channel: %s Message: '%s'\n",
            message.Channel,
            message.Payload)
    }
}

Koncepce kanálů v jazyku Go je velmi mocná, protože nám umožňuje například čekat na zprávu, která může dojít do libovolného kanálu:

select {
case <-ch1:
    fmt.Println("Data z kanálu 1")
case <-ch2:
    fmt.Println("Data z kanálu 2")
}

Tuto programovou konstrukci můžeme rozšířit o větev vyvolanou ve chvíli, kdy žádné zprávy nejsou v určitém časovém úseku přijaty:

select {
case <-ch1:
    fmt.Println("Data z kanálu 1")
case <-ch2:
    fmt.Println("Data z kanálu 2")
case <-time.After(10 * time.Second):
    fmt.Println("Timeout!")
}
Poznámka: v praxi to znamená, že se celé schéma poskládání mikroslužeb může stát komplikovanější, protože jedna mikroslužba může odebírat zprávy z většího množství kanálů, nebo naopak může zprávy produkovat do více kanálů.

Příklad s upravenou funkcí příjemce může vypadat následovně (ostatní kód se nijak nezměnil):

package main
 
import (
    "context"
    "fmt"
    "time"

    "github.com/go-redis/redis/v8"
)
 
// adresa určující službu Redisu, která se má použít
const redisAddress = "localhost:6379"
 
// jméno kanálu
const channelName = "c1"
 
// struktura obsahující "session"
type redisSession struct {
    client *redis.Client
    context context.Context
}
 
// zdroj zpráv
func publisher(session redisSession, channel string, from int, to int) {
    for i := from; i < to; i++ {
        err := session.client.Publish(session.context, channel, i).Err()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        time.Sleep(1 * time.Second)
    }
}
 
// příjemce zpráv
func subscriber(session redisSession, channel string) {
    pubsub := session.client.Subscribe(session.context, channel)
    ch := pubsub.Channel()

    for message := range ch {
        fmt.Printf("Channel: %s Message: '%s'\n",
            message.Channel,
            message.Payload)
    }
}
 
// vstupní bod do demonstračního příkladu
func main() {
    // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů
    client := redis.NewClient(&redis.Options{
        Addr:   redisAddress,
        Password: "", // no password set
        DB:    0, // use default DB
    })
 
    // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem
    defer func() {
        err := client.Close()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }()
 
    // získáme kontext
    context := client.Context()
 
    // vytvoříme session
    session := redisSession{
        client: client,
        context: context,
    }
 
    // pokus o klasický handshake typu PING-PONG
    _, err := client.Ping(context).Result()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    // smazání kanálu, pokud existoval
    client.Del(context, channelName)
 
    // nyní můžeme spustit několik příjemců zpráv
    go subscriber(session, channelName)
    go subscriber(session, channelName)
    go subscriber(session, channelName)
 
    // spustíme zdroj zpráv
    publisher(session, channelName, 0, 10)
}

15. Využití pipeline nabízené Redisem

V Redisu je možné využít i takzvané pipeline, což jsou vlastně sekvence příkazů zpracované sekvenčně v takovém pořadí, v jakém jsou specifikovány. Nejedná se však o transakce a příkazy provedené v rámci pipeline ani nesplňují kritéria ACID. Samotné příkazy vkládané do pipeline se vytváří pomocí rozhraní Pipeliner, jehož předpis vypadá následovně:

type Pipeliner interface {
    StatefulCmdable
    Do(ctx context.Context, args ...interface{}) *Cmd
    Process(ctx context.Context, cmd Cmder) error
    Close() error
    Discard() error
    Exec(ctx context.Context) ([]Cmder, error)
}

Příklad deklarace nové pipeline:

_, err = client.Pipelined(context, func(pipe redis.Pipeliner) error {
    ...
    ...
    ...
    return nil
})
if err != nil {
    panic(err)
}

V pipeline, která je reprezentována anonymní funkcí, lze pochopitelně používat i proměnné deklarované vně funkce a viditelné uvnitř jejího těla (Go podporuje uzávěry). Proto můžeme vytvořit pipeline se třemi příkazy, které ovlivní obsah vázaných proměnných counter1, counter2 a accumulator:

var counter1 *redis.IntCmd
var counter2 *redis.IntCmd
var accumulator *redis.FloatCmd
 
_, err = client.Pipelined(context, func(pipe redis.Pipeliner) error {
    counter1 = pipe.Incr(context, "counter1")
    counter2 = pipe.Decr(context, "counter2")
    accumulator = pipe.IncrByFloat(context, "accumulator", 3.14)
    return nil
})
if err != nil {
    panic(err)
}

16. Zdrojový kód příkladu používajícího pipeline

V následujícím (dnes již předposledním) demonstračním příkladu je celá pipeline zavolána pětkrát za sebou, pokaždé s následným výpisem obsahu obou čítačů i akumulátoru:

package main
 
import (
    "fmt"

    "github.com/go-redis/redis/v8"
)
 
// adresa určující službu Redisu, která se má použít
const redisAddress = "localhost:6379"
 
func main() {
    // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů
    client := redis.NewClient(&redis.Options{
        Addr:   redisAddress,
        Password: "", // no password set
        DB:    0, // use default DB
    })
 
    // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem
    defer func() {
        err := client.Close()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }()
 
    // získáme kontext
    context := client.Context()
 
    // pokus o klasický handshake typu PING-PONG
    _, err := client.Ping(context).Result()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    // smazání hodnoty, pokud existovala
    client.Del(context, "counter1")
    client.Del(context, "counter2")
    client.Del(context, "accumulator")
 
    var counter1 *redis.IntCmd
    var counter2 *redis.IntCmd
    var accumulator *redis.FloatCmd
 
    for i := 0; i < 5; i++ {
        _, err = client.Pipelined(context, func(pipe redis.Pipeliner) error {
            counter1 = pipe.Incr(context, "counter1")
            counter2 = pipe.Decr(context, "counter2")
            accumulator = pipe.IncrByFloat(context, "accumulator", 3.14)
            return nil
        })
        if err != nil {
            panic(err)
        }
 
        fmt.Printf("1st counter: %d\n", counter1.Val())
        fmt.Printf("2nd counter: %d\n", counter2.Val())
        fmt.Printf("accumulator: %f\n\n", accumulator.Val())
    }
}

17. Skripty naprogramované v jazyku Lua a spouštěné na serveru

Jednou z poměrně velkých předností Redisu je fakt, že od verze 2.6 je možné dokonce využít i podporu pro přímé spouštění příkazů Redisu ze skriptů napsaných v programovacím jazyce Lua, který se skutečně velmi dobře hodí pro skriptování aplikací. Důležité přitom je, že skripty lze nahrát přímo do serveru Redisu a spustit je až ve chvíli, kdy jsou skutečně zapotřebí. Pro často prováděné operace tak může dojít k poměrně významnému ušetření přenosové kapacity, nehledě na to, že skripty psané v jazyku Lua mohou pro aplikace představovat rozhraní, které aplikace odstíní od nízkoúrovňového přístupu Redisu. Tímto způsobem by například bylo možné realizovat operace s frontou, prioritní frontou či specializovanější operace prováděné v transakci (lze zařídit i ACID).

18. Příklad jednoduchého skriptu spouštěného na straně serveru

Podívejme se nyní na jednoduchý skript naprogramovaný v jazyku Lua. Tento skript byl získán přímo z dokumentace k rozhraní k Redisu a vrací výsledek zvýšení nějakého čítače (hodnoty uložené pod klíčem) o zadaný offset:

if redis.call("GET", KEYS[1]) ~= false then
  return redis.call("INCRBY", KEYS[1], ARGV[1])
end
return false

Skript načteme běžnými funkcemi ze standardní knihovny jazyka Go:

func mustLoadScriptSource(filename string) string {
    bytes, err := ioutil.ReadFile(filename)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return string(bytes)
}
 
scriptSource := mustLoadScriptSource("script.lua")

Převedeme zdrojový kód na objekt reprezentující spustitelný skript:

script := redis.NewScript(scriptSource)

A použijeme ho:

n, err := script.Run(context, client, []string{counterKey}, 2).Result()
fmt.Println(n, err)
Poznámka: povšimněte si způsobu předávání parametrů skriptu (pole řetězců, což odpovídá zpracování parametru).

Úplný zdrojový kód takto vytvořeného demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "fmt"
    "io/ioutil"
 
    "github.com/go-redis/redis/v8"
)
 
// adresa určující službu Redisu, která se má použít
const redisAddress = "localhost:6379"
 
const counterKey = "counter2"
 
func mustLoadScriptSource(filename string) string {
    bytes, err := ioutil.ReadFile(filename)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return string(bytes)
}
 
func main() {
    // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů
    client := redis.NewClient(&redis.Options{
        Addr:   redisAddress,
        Password: "", // no password set
        DB:    0, // use default DB
    })
 
    // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem
    defer func() {
        err := client.Close()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }()
 
    // získáme kontext
    context := client.Context()
 
    // pokus o klasický handshake typu PING-PONG
    _, err := client.Ping(context).Result()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    scriptSource := mustLoadScriptSource("script.lua")
    fmt.Printf("Loaded script:\n%s\n\n", scriptSource)
 
    script := redis.NewScript(scriptSource)
 
    n, err := script.Run(context, client, []string{counterKey}, 2).Result()
    fmt.Println(n, err)
 
    err = client.Set(context, counterKey, "40", 0).Err()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    n, err = script.Run(context, client, []string{counterKey}, 2).Result()
    fmt.Println(n, err)
}

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně stovku kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 01_session/01_session.go session (sezení) – vylepšení message brokera https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article66/01_ses­sion/01_session.go
2 02_pub_sub/02_pub_sub.go příklad implementace strategie PUBLISH-SUBSCRIBE https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article66/02_pub_sub/02_pub_­sub.go
3 03_pub_more_sub/03_pub_more_sub.go strategie PUBLISH-SUBSCRIBE s více příjemci https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article66/03_pub_mo­re_sub/03_pub_more_sub.go
4 04_pub_sub_channel/04_pub_sub_chan­nel.go strategie PUBLISH-SUBSCRIBE s příjemci používajícími kanály https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article66/04_pub_sub_chan­nel/04_pub_sub_channel.go
5 05_pipeline/05_pipeline.go pipeline příkazů v Redisu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article66/05_pi­peline/05_pipeline.go
6 06_script/06_script.go spuštění skriptu na straně serveru (Redisu) https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article66/06_scrip­t/06_script.go
Poznámka: jednotlivé zdrojové kódy jsou umístěny ve vlastních adresářích, protože musíme využít systém modulů programovacího jazyka Go.

20. Odkazy na Internetu

 1. Repositář projektu s Redis klientem pro jazyk Go
  https://github.com/go-redis/redis
 2. Type-safe Redis client for Go
  https://redis.uptrace.dev/
 3. Dokumentace k balíčku redis
  https://pkg.go.dev/github.com/go-redis/redis/v8?tab=doc
 4. godis – redis client implement by golang, inspired by jedis.
  https://github.com/piaohao/godis
 5. How to Use Redis Go Client go-redis/redis with GoLang
  https://kb.objectrocket.com/redis/how-to-use-redis-go-client-go-redis-redis-with-golang-592
 6. Adventures in message queues
  http://antirez.com/news/88
 7. redeo
  https://github.com/bsm/redeo
 8. First-in, first-out queues
  https://redislabs.com/ebook/part-2-core-concepts/chapter-6-application-components-in-redis/6–4-task-queues/6–4–1-first-in-first-out-queues/
 9. Stránky projektu Redis
  https://redis.io/
 10. Introduction to Redis
  https://redis.io/topics/introduction
 11. Try Redis
  http://try.redis.io/
 12. Redis tutorial, April 2010 (starší, ale pěkně udělaný)
  https://static.simonwilli­son.net/static/2010/redis-tutorial/
 13. Redis: key-value databáze v paměti i na disku
  https://www.zdrojak.cz/clanky/redis-key-value-databaze-v-pameti-i-na-disku/
 14. Praktický úvod do Redis (1): vaše distribuovaná NoSQL cache
  http://www.cloudsvet.cz/?p=253
 15. Praktický úvod do Redis (2): transakce
  http://www.cloudsvet.cz/?p=256
 16. Praktický úvod do Redis (3): cluster
  http://www.cloudsvet.cz/?p=258
 17. Go Data Structures: Binary Search Tree
  https://flaviocopes.com/golang-data-structure-binary-search-tree/
 18. Gobs of data
  https://blog.golang.org/gobs-of-data
 19. Formát BSON
  http://bsonspec.org/
 20. Golang Guide: A List of Top Golang Frameworks, IDEs & Tools
  https://blog.intelligentbe­e.com/2017/08/14/golang-guide-list-top-golang-frameworks-ides-tools/
 21. Tvorba univerzálních projevů
  http://www.kyblsoft.cz/projevy
 22. Repositář projektu Gift
  https://github.com/disinte­gration/gift
 23. Dokumentace k projektu Gift
  https://godoc.org/github.com/di­sintegration/gift
 24. Online x86 / x64 Assembler and Disassembler
  https://defuse.ca/online-x86-assembler.htm#disassembly2
 25. The Design of the Go Assembler
  https://talks.golang.org/2016/as­m.slide#1
 26. A Quick Guide to Go's Assembler
  https://golang.org/doc/asm
 27. AssemblyPolicy
  https://github.com/golang/go/wi­ki/AssemblyPolicy
 28. Geohash in Golang Assembly
  https://mmcloughlin.com/posts/geohash-assembly
 29. Command objdump
  https://golang.org/cmd/objdump/
 30. Assembly
  https://goroutines.com/asm
 31. Go & Assembly
  http://www.doxsey.net/blog/go-and-assembly
 32. A Foray Into Go Assembly Programming
  https://blog.sgmansfield.com/2017/04/a-foray-into-go-assembly-programming/
 33. Golang Capturing log.Println And fmt.Println Output
  https://medium.com/@hau12a1/golang-capturing-log-println-and-fmt-println-output-770209c791b4
 34. Stránka projektu plotly
  https://plot.ly/
 35. Plotly JavaScript Open Source Graphing Library
  https://plot.ly/javascript/
 36. Domain coloring
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Domain_coloring
 37. Michael Fogleman's projects
  https://www.michaelfogleman­.com/projects/tagged/grap­hics/
 38. Color Graphs of Complex Functions
  https://web.archive.org/web/20120511021419/htt­p://w.american.edu/cas/mat­hstat/lcrone/ComplexPlot.html
 39. A Gallery of Complex Functions
  http://wismuth.com/complex/ga­llery.html
 40. package glot
  https://godoc.org/github.com/A­rafatk/glot
 41. Gnuplotting: Output terminals
  http://www.gnuplotting.org/output-terminals/
 42. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://medium.com/@Arafat­./introducing-glot-the-plotting-library-for-golang-3133399948a1
 43. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://blog.gopheracademy.com/advent-2018/introducing-glot/
 44. Glot is a plotting library for Golang built on top of gnuplot
  https://github.com/Arafatk/glot
 45. Example plots (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot/wi­ki/Example-plots
 46. A repository for plotting and visualizing data (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot
 47. golang library to make https://chartjs.org/ plots
  https://github.com/brentp/go-chartjs
 48. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 49. The Gonum Numerical Computing Package
  https://www.gonum.org/pos­t/introtogonum/
 50. Gomacro na GitHubu
  https://github.com/cosmos72/gomacro
 51. gophernotes – Use Go in Jupyter notebooks and nteract
  https://github.com/gopher­data/gophernotes
 52. gonum
  https://github.com/gonum
 53. go-gota/gota – DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
  https://porter.io/github.com/go-gota/gota
 54. A repository for plotting and visualizing data
  https://github.com/gonum/plot
 55. Gonum Numerical Packages
  https://www.gonum.org/
 56. Stránky projektu MinIO
  https://min.io/
 57. MinIO Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-quickstart-guide.html
 58. MinIO Go Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/golang-client-api-reference
 59. MinIO Python Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/python-client-api-reference.html
 60. Performance at Scale: MinIO Pushes Past 1.4 terabits per second with 256 NVMe Drives
  https://blog.min.io/performance-at-scale-minio-pushes-past-1–3-terabits-per-second-with-256-nvme-drives/
 61. Benchmarking MinIO vs. AWS S3 for Apache Spark
  https://blog.min.io/benchmarking-apache-spark-vs-aws-s3/
 62. MinIO Client Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide.html
 63. Analýza kvality zdrojových kódů Minia
  https://goreportcard.com/re­port/github.com/minio/minio
 64. This is MinIO
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=vF0lQh0XOCs
 65. Running MinIO Standalone
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=dIQsPCHvHoM
 66. „Amazon S3 Compatible Storage in Kubernetes“ – Rob Girard, Principal Tech Marketing Engineer, Minio
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=wlpn8K0jJ4U
 67. Ginkgo
  http://onsi.github.io/ginkgo/
 68. Gomega
  https://onsi.github.io/gomega/
 69. Ginkgo's Preferred Matcher Library na GitHubu
  https://github.com/onsi/gomega/
 70. Provided Matchers
  http://onsi.github.io/gomega/#provided-matchers
 71. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 72. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 73. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 74. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 75. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 76. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 77. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 78. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 79. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 80. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 81. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 82. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 83. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 84. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 85. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 86. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 87. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 88. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 89. xml.org
  http://www.xml.org/
 90. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 91. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 92. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 93. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 94. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 95. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 96. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 97. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 98. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 99. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 100. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 101. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 102. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 103. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 104. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 105. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 106. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 107. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 108. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 109. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 110. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 111. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 112. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 113. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 114. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 115. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 116. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 117. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 118. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 119. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 120. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 121. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 122. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 123. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 124. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 125. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 126. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 127. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 128. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 129. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 130. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 131. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 132. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 133. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 134. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 135. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 136. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 137. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 138. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 139. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 140. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 141. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 142. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 143. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 144. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 145. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 146. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 147. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 148. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 149. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 150. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 151. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 152. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 153. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 154. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 155. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 156. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 157. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 158. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 159. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 160. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 161. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 162. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 163. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 164. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 165. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 166. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 167. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 168. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 169. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 170. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 171. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 172. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 173. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 174. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 175. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 176. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 177. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 178. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 179. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 180. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 181. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 182. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 183. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 184. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 185. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 186. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 187. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 188. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 189. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 190. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 191. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 192. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 193. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 194. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 195. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 196. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 197. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 198. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 199. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 200. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 201. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 202. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 203. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 204. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 205. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 206. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 207. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 208. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 209. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 210. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 211. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 212. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 213. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 214. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 215. GoConvey
  http://goconvey.co/
 216. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 217. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 218. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 219. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 220. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 221. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 222. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 223. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 224. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 225. YAML
  https://yaml.org/
 226. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 227. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 228. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 229. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 230. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 231. Introducing JSON
  http://json.org/
 232. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 233. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 234. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 235. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 236. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 237. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 238. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 239. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 240. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 241. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 242. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 243. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 244. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 245. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 246. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 247. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 248. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 249. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 250. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 251. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 252. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 253. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 254. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 255. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 256. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 257. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 258. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 259. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 260. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 261. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 262. GoDoc
  https://godoc.org/
 263. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 264. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 265. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 266. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 267. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 268. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 269. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 270. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 271. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 272. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 273. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 274. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 275. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 276. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 277. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 278. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 279. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 280. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 281. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 282. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 283. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 284. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 285. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 286. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 287. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 288. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 289. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 290. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 291. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 292. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 293. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 294. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 295. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 296. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 297. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 298. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 299. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 300. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 301. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 302. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 303. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 304. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 305. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 306. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 307. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 308. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 309. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 310. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 311. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 312. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 313. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 314. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 315. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 316. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 317. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 318. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 319. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 320. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 321. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 322. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 323. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 324. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 325. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 326. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 327. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 328. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 329. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 330. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 331. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 332. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 333. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 334. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 335. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 336. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 337. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 338. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 339. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 340. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 341. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 342. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 343. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 344. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 345. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 346. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 347. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 348. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 349. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 350. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 351. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 352. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 353. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 354. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 355. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 356. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 357. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 358. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 359. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 360. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 361. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 362. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 363. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 364. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.