Hlavní navigace

Použití databáze Redis v aplikacích naprogramovaných v Go

23. 6. 2020
Doba čtení: 52 minut

Sdílet

 Autor: Redis
Dnes si ukážeme způsob přístupu k databázi Redis. Tu lze využít pro mnoho účelů – od centrálního uložení konfigurace přes dokumentovou databázi až pro implementaci vlastního message brokera.

Obsah

1. Použití databáze Redis v aplikacích naprogramovaných v Go

2. Instalace Redisu i balíčku pro jazyk Go

3. Inicializace klienta zajišťujícího komunikaci s Redisem

4. Ověření připojení protokolem PING-PONG

5. Alternativní způsob specifikace připojení k Redisu

6. Uložení řetězců do Redisu

7. Přečtení řetězce z Redisu

8. Rozlišení chyby, ke které při čtení došlo

9. Nastavení doby expirace záznamu

10. Zvýšení či snížení celočíselné hodnoty uložené v Redisu

11. Zvýšení či snížení numerické hodnoty s plovoucí řádovou čárkou

12. Základy práce se seznamy

13. Základní operace se seznamy – lpush, lpopllen

14. Seznam použitý v roli fronty

15. Opačný přístup k prvkům seznamu použitého ve funkci fronty

16. Fronta jakožto základ pro message brokera

17. Producent zpráv

18. Konzument zpráv

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Použití databáze Redis v aplikacích naprogramovaných v Go

V dnešní části seriálu o programovacím jazyku Go si ukážeme základní způsoby použití databáze Redis, což je v Go poměrně velmi často využívaná technologie. Programovací jazyk Go se totiž, jak již ostatně víme, velmi často používá mj. i pro implementaci různých služeb a mikroslužeb. V těchto případech se stav služby (pochopitelně pokud se nejedná o bezstavovou službu) musí ukládat do nějakého datového úložiště. Může se – podle povahy dat a popř. při požadavcích na ACID, HA atd. – jednat o relační databáze, dokumentové databáze, objektové databáze atd. A velmi často se setkáme právě s použitím systému Redis. Jedná se o databázi typu key-value, což znamená, že hodnoty ukládané do databáze je možné jednoznačně identifikovat (najít, smazat atd.) na základě klíče, který je reprezentován řetězcem. Podobných databází samozřejmě existuje celá řada; za zmínku stojí především Berkeley DB, dále pak MemcacheDB, Dynamo či InfinityDB. Databáze Redis může být pro vývojáře zajímavá a užitečná zejména z toho důvodu, že se jedná o velmi flexibilní systém, který lze škálovat nejenom „nahoru“ (distribuované systémy se shardingem a/nebo replikací), ale i „dolů“ (jednoduše nastavitelné datové odkladiště pro jednouživatelskou aplikaci).

Samotný systém Redis jsme si již na stránkách Roota popsali ve dvojici článků zmíněných pod tímto odstavcem. Tyto články, přesněji řečeno použité demonstrační příklady, byly orientovány především na vývojáře používající programovací jazyk Python. Taktéž jsme si v jiných článcích ukázali některé možnosti využití Redisu v message brokerech, protože v této oblasti je Redis velmi populární. Jedná se zejména o projekt RQ neboli Redis Queue, ovšem například i o minulý týden popsaný nástroj Huey (ovšem Redis se někdy používá i v souvislosti s Kafkou pro uložení offsetů či dalších informací se stavem konzumentů). Bližší informace lze najít v těchto článcích:

 1. Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python
  https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python/
 2. Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python-dokonceni/
 3. Použití nástroje RQ (Redis Queue) pro správu úloh zpracovávaných na pozadí
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-nastroje-rq-redis-queue-pro-spravu-uloh-zpracovavanych-na-pozadi/
 4. Nástroj huey: užitečná knihovna pro práci s frontami úloh v Pythonu
  https://www.root.cz/clanky/nastroj-huey-uzitecna-knihovna-pro-praci-s-frontami-uloh-v-pythonu/
 5. Apache Kafka: distribuovaná streamovací platforma
  https://www.root.cz/clanky/apache-kafka-distribuovana-streamovaci-platforma/

2. Instalace Redisu i balíčku pro jazyk Go

Instalace Redisu do Linuxu je snadná, protože ve většině distribucí existuje příslušný balíček s touto službou. Tímto tématem jsme se ostatně již zabývali v páté kapitole článku Nástroj huey: užitečná knihovna pro práci s frontami úloh v Pythonu.

Po instalaci a úpravě konfiguračního souboru redis.conf celou službu Redis spustíme:

15018:C 19 Jun 20:28:15.250 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
15018:C 19 Jun 20:28:15.250 # Redis version=4.0.10, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=15018, just started
15018:C 19 Jun 20:28:15.250 # Configuration loaded
15018:C 19 Jun 20:28:15.250 * supervised by systemd, will signal readiness
        _._
      _.-``__ ''-._
   _.-``  `. `_. ''-._      Redis 4.0.10 (00000000/0) 64 bit
 .-`` .-```. ```\/  _.,_ ''-._
 (  '   ,    .-` | `,  )   Running in standalone mode
 |`-._`-...-` __...-.``-._|'` _.-'|   Port: 6379
 |  `-._  `._  /   _.-'  |   PID: 15018
 `-._  `-._ `-./ _.-'  _.-'
 |`-._`-._  `-.__.-'  _.-'_.-'|
 |  `-._`-._    _.-'_.-'  |      http://redis.io
 `-._  `-._`-.__.-'_.-'  _.-'
 |`-._`-._  `-.__.-'  _.-'_.-'|
 |  `-._`-._    _.-'_.-'  |
 `-._  `-._`-.__.-'_.-'  _.-'
   `-._  `-.__.-'  _.-'
     `-._    _.-'
       `-.__.-'
 
15018:M 19 Jun 20:28:15.253 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
15018:M 19 Jun 20:28:15.253 # Server initialized
15018:M 19 Jun 20:28:15.254 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background save may fail under low memory condition. To fix this issue add 'vm.overcommit_
15018:M 19 Jun 20:28:15.254 # WARNING you have Transparent Huge Pages (THP) support enabled in your kernel. This will create latency and memory usage issues wi
15018:M 19 Jun 20:28:15.254 * DB loaded from disk: 0.000 seconds
15018:M 19 Jun 20:28:15.254 * Ready to accept connections
Poznámka: důležité je, aby se v logu skutečně objevil poslední řádek „Ready to accept connections“

Instalace balíčku, který zprostředkuje rozhraní mezi Redisem a aplikací naprogramovanou v jazyku Go, vyžaduje použití modulů, protože se používá verzování. Pro tento účel si můžeme vytvořit modul použitý pouze pro instalaci – po ní ho můžeme zahodit:

$ go mod init x
 
go: creating new go.mod: module x

V adresáři, kde vznikl soubor go.mod spustíme příkaz zajišťující instalaci balíčku:

$ go get github.com/go-redis/redis/v8
 
go: finding github.com/go-redis/redis/v8 v8.0.0-beta.5
go: finding github.com/go-redis/redis v6.15.8+incompatible
go: downloading github.com/go-redis/redis/v8 v8.0.0-beta.5
go: downloading github.com/go-redis/redis v6.15.8+incompatible
go: extracting github.com/go-redis/redis v6.15.8+incompatible
go: extracting github.com/go-redis/redis/v8 v8.0.0-beta.5
go: downloading github.com/dgryski/go-rendezvous v0.0.0-20200609043717-5ab96a526299
go: downloading go.opentelemetry.io/otel v0.6.0
go: extracting github.com/dgryski/go-rendezvous v0.0.0-20200609043717-5ab96a526299
go: extracting go.opentelemetry.io/otel v0.6.0
go: downloading google.golang.org/grpc v1.29.1
go: extracting google.golang.org/grpc v1.29.1
go: finding github.com/dgryski/go-rendezvous v0.0.0-20200609043717-5ab96a526299
go: finding go.opentelemetry.io/otel v0.6.0
go: finding google.golang.org/grpc v1.29.1

Od této chvíle by měl být balíček dostupný pro všechny aplikace vyvíjené v programovacím jazyku Go, ovšem za předpokladu, že tyto aplikace taktéž využívají systém modulů (což je dnes již samozřejmostí).

3. Inicializace klienta zajišťujícího komunikaci s Redisem

Nyní si již můžeme ukázat první demonstrační příklad, který pouze provede inicializaci klienta, jenž zajišťuje komunikaci s Redisem. Příklad je založen na využití systému modulů a bude tedy umístěn ve vlastním adresáři se souborem go.mod, jenž může vypadat následovně:

module redis1
 
go 1.13
 
require github.com/go-redis/redis/v8 v8.0.0-beta.5

Klient, resp. přesněji řečeno struktura představující klienta, se vytvoří konstruktorem redis.NewClient, jemuž se předává další datová struktura s podrobnějšími konfiguračními informacemi. Nutné je zadat adresu běžícího serveru (i s portem), případné heslo pro přihlášení (v našem případě je prázdné) a identifikaci použité databáze (0 = výchozí databáze). Konstruktor nekontroluje připojení a i z tohoto důvodu nevrací ve druhé návratové hodnotě strukturu s chybou:

// vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů
client := redis.NewClient(&redis.Options{
    Addr:   redisAddress,
    Password: "", // no password set
    DB:    0, // use default DB
})

Při ukončování aplikace by se měl klient uzavřít, což zajistí zavolání metody Close, kterou můžeme provést v bloku defer:

defer func() {
    err := client.Close()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}()

Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/go-redis/redis/v8"
)
 
// adresa určující službu Redisu, která se má použít
const redisAddress = "localhost:6379"
 
func main() {
    // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů
    client := redis.NewClient(&redis.Options{
        Addr:   redisAddress,
        Password: "", // no password set
        DB:    0, // use default DB
    })
 
    // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem
    defer func() {
        err := client.Close()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }()
 
    // pouze zobrazíme textovou podobu struktury Client
    fmt.Println("Redis client:", client)
}
Poznámka: vzhledem k tomu, že se nekontroluje připojení, bude příklad spustitelný i ve chvíli, kdy připojení k Redisu nebylo navázáno.

Tento demonstrační příklad naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article65/01_new_cli­ent/01_new_client.go.

4. Ověření připojení protokolem PING-PONG

Příkazem „ping“ můžeme snadno otestovat, jestli se klient připojí k serveru a zda od něj dokáže získávat odpovědi. Chování si můžeme ověřit z CLI klienta:

127.0.0.1:6379> ping
PONG
127.0.0.1:6379> ping test
"test"

Prakticky stejným způsobem lze postupovat v programovacím jazyku Go, protože rozhraní, které je splněno strukturou klient, má předepsánu i metodu Ping. Tato metoda – podobně jako všechny metody reprezentující příkazy Redisu – vrací hodnotu typu „příkaz“, jehož výsledek (a případnou chybu) vrací metoda Result:

// pokus o klasický handshake typu PING-PONG
pong, err := client.Ping(context).Result()

Ukažme si nyní úplný zdrojový kód upraveného demonstračního příkladu lze získat na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article65/02_pin­g_pong/02_ping_pong.go:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/go-redis/redis/v8"
)
 
// adresa určující službu Redisu, která se má použít
const redisAddress = "localhost:6379"
 
func main() {
    // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů
    client := redis.NewClient(&redis.Options{
        Addr:   redisAddress,
        Password: "", // no password set
        DB:    0, // use default DB
    })
 
    // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem
    defer func() {
        err := client.Close()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }()
 
    // pouze zobrazíme textovou podobu struktury Client
    fmt.Println("Redis client:", client)
 
    // získáme kontext a zobrazíme informace o něm
    context := client.Context()
    fmt.Println("Context:", context)
 
    // pokus o klasický handshake typu PING-PONG
    pong, err := client.Ping(context).Result()
    fmt.Println("Ping-pong result:", pong, err)
}

Chování při úspěšném připojení k Redisu:

Redis client: Redis<localhost:6379 db:0>
Context: context.Background
Ping-pong result: PONG <nil>

Chování ve chvíli, kdy se připojení nezdařilo:

Redis client: Redis<localhost:6379 db:0>
Context: context.Background
Ping-pong result: dial tcp [::1]:6379: connect: connection refused

5. Alternativní způsob specifikace připojení k Redisu

Parametry připojení, které jsme používali v předchozích dvou demonstračních příkladech, je možné zadat i jediným řetězcem, což je ostatně i velmi často používaný způsob, protože takový „connection string“ může být snadno uložen v proměnných prostředí či v konfiguračním souboru. Pro zpracování takového řetězce a vytvoření struktury reprezentující parametry připojení se používá funkce nazvaná ParseURL:

// konfigurační parametry nutné pro připojení k Redisu
options, err := redis.ParseURL("redis://" + redisAddress)
if err != nil {
    panic(err)
}

Tuto funkci lze velmi snadno zakomponovat do příkladu, a to následujícím způsobem:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/go-redis/redis/v8"
)
 
// adresa určující službu Redisu, která se má použít
const redisAddress = "localhost:6379"
 
func main() {
    // konfigurační parametry nutné pro připojení k Redisu
    options, err := redis.ParseURL("redis://" + redisAddress)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů
    client := redis.NewClient(options)
 
    // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem
    defer func() {
        err := client.Close()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }()
 
    // pouze zobrazíme textovou podobu struktury Client
    fmt.Println("Redis client:", client)
 
    // získáme kontext a zobrazíme informace o něm
    context := client.Context()
    fmt.Println("Context:", context)
 
    // pokus o klasický handshake typu PING-PONG
    pong, err := client.Ping(context).Result()
    fmt.Println("Ping-pong result:", pong, err)
}

Chování příkladu při úspěšném připojení k Redisu:

Redis client: Redis<localhost:6379 db:0>
Context: context.Background
Ping-pong result: PONG <nil>

Chování příkladu ve chvíli, kdy se připojení nezdařilo:

Redis client: Redis<localhost:6379 db:0>
Context: context.Background
Ping-pong result: dial tcp [::1]:6379: connect: connection refused

6. Uložení řetězců do Redisu

Základním datovým typem, který se v Redisu používá, jsou řetězce. Ve skutečnosti se jedná o sekvenci bajtů známé délky, které nejsou žádným způsobem interpretovány. Díky tomu, že je délka řetězce uložena ve zvláštním atributu, nemusí Redis používat například znak s kódem 0 pro ukončení řetězce a tudíž se i tento znak může bez problému v řetězci vyskytovat (na rozdíl od klasických céčkovských řetězců). Maximální délka řetězce je v současné verzi Redisu 512 MB, což v praxi znamená, že se řetězce mohou použít například pro uložení dokumentů, strukturovaných dat reprezentovaných ve formátech JSON, XML, YAML atd. atd.

V dalším demonstračním příkladu je ukázáno, jakým způsobem je možné do Redisu uložit řetězec z programu napsaného v Go. Použijeme zde metodu Set, které je nutné předat kontext, klíč (což je také řetězec), vlastní hodnotu a dále dobu platnosti hodnoty (tedy relativní čas expirace). Pokud použijeme nulu, bude hodnota uložena trvale. Tato metoda vrací případnou chybu:

err := client.Set(context,
    "Seriál o jazyku Go",
    "https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/",
    0).Err()
if err != nil {
    panic(err)
}

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root/tree/master/article65/04_set_strin­g, vypadá následovně:

package main
 
import (
    "github.com/go-redis/redis/v8"
)
 
// adresa určující službu Redisu, která se má použít
const redisAddress = "localhost:6379"
 
func main() {
    // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů
    client := redis.NewClient(&redis.Options{
        Addr:   redisAddress,
        Password: "", // no password set
        DB:    0, // use default DB
    })
 
    // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem
    defer func() {
        err := client.Close()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }()
 
    // získáme kontext
    context := client.Context()
 
    // zápis hodnoty do databáze Redisu
    err := client.Set(context,
        "Seriál o jazyku Go",
        "https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/",
        0).Err()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

Po spuštění tohoto demonstračního příkladu se připojíme k Redisu a pokusíme se přečíst uloženou hodnotu přímo z CLI klienta:

$ redis-cli 
 
127.0.0.1:6379> ping
PONG

Vypíšeme všechny dostupné klíče:

127.0.0.1:6379> keys *
1) "Seri\xc3\xa1l o jazyku Go"

A přečteme hodnotu:

127.0.0.1:6379> get "Seri\xc3\xa1l o jazyku Go"
"https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/"
 
127.0.0.1:6379> quit

Pokud vám vadí, že se některé Unicode znaky nevypíšou čitelným způsobem, lze klienta spustit s přepínačem –raw a ponechat transformaci znaků na emulátoru terminálu:

$ redis-cli --raw
 
127.0.0.1:6379> ping
PONG
 
127.0.0.1:6379> keys *
Seriál o jazyku Go
 
127.0.0.1:6379> get "Seriál o jazyku Go"
https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/
 
127.0.0.1:6379> quit

7. Přečtení řetězce z Redisu

Opakem metody Set, kterou jsme si popsali v předchozí kapitole, je pochopitelně metoda nazvaná Get, která slouží k přečtení (řetězcové) hodnoty z Redisu. Základní způsob použití je založen na stejném principu, jaký jsme již mohli vidět při popisu metody Ping – návratová hodnota je typu „příkaz Redisu“, takže je nutné pro získání skutečné hodnoty (a vlastně i pro provedení operace – včetně komunikace s Redisem) použít metodu Result vracející jak výsledek, tak i informaci o případné chybě, která nastala:

// přečtení hodnoty z databáze Redisu
address, err := client.Get(context, "Seriál o jazyku Go").Result()
if err != nil {
    panic(err)
}
fmt.Println("Adresa:", address)

Podívejme se na úplný zdrojový kód demonstračního příkladu, který tuto operaci provede:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/go-redis/redis/v8"
)
 
// adresa určující službu Redisu, která se má použít
const redisAddress = "localhost:6379"
 
func main() {
    // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů
    client := redis.NewClient(&redis.Options{
        Addr:   redisAddress,
        Password: "", // no password set
        DB:    0, // use default DB
    })
 
    // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem
    defer func() {
        err := client.Close()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }()
 
    // získáme kontext
    context := client.Context()
 
    // přečtení hodnoty z databáze Redisu
    address, err := client.Get(context, "Seriál o jazyku Go").Result()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    fmt.Println("Adresa:", address)
}

Předchozí příklad má však jednu malou vadu – nedokáže rozlišit mezi chybou způsobenou například tím, že Redis není dostupný, a chybou při přístupu k neexistující hodnotě (tj. ke klíči, ke kterému žádná hodnota není přiřazena). Rozlišení mezi těmito dvěma stavy, z nichž každý je sémanticky značně odlišný, si ukážeme v navazující kapitole.

8. Rozlišení chyby, ke které při čtení došlo

Nedostatek zmíněný na konci předchozí kapitoly, tj. rozlišení mezi chybou při komunikaci, popř. chybou způsobenou neexistující hodnotou, lze relativně snadno napravit. Můžeme totiž zjistit, jakého typu je vlastní návratová hodnota reprezentující chybu. Nejprve se pokusíme o přečtení hodnoty (v našem případě adresy – URL) z Redisu:

// přečtení hodnoty z databáze Redisu
address, err := client.Get(context, "Seriál o jazyku Go").Result()

A následně se pokusíme chybu analyzovat. Mohou přitom nastat tři základní situace:

 1. K chybě nedošlo a máme tedy hodnotu přečtenou z Redisu
 2. Hodnota neexistuje, takže se vrátila hodnota nil
 3. K chybě došlo při komunikaci s Redisem (odmítnutí připojení atd.)

Mezi těmito třemi stavy můžeme snadno rozlišit – důležitá je hned první podmínka:

// vyhodnocení předchozí operace
switch {
case err == redis.Nil:
    fmt.Println("no value found")
case err != nil:
    panic(err)
default:
    fmt.Println("Adresa:", address)
}

Opět si samozřejmě ukážeme úplný zdrojový kód demonstračního příkladu, který rozlišení chyby provádí:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/go-redis/redis/v8"
)
 
// adresa určující službu Redisu, která se má použít
const redisAddress = "localhost:6379"
 
func main() {
    // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů
    client := redis.NewClient(&redis.Options{
        Addr:   redisAddress,
        Password: "", // no password set
        DB:    0, // use default DB
    })
 
    // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem
    defer func() {
        err := client.Close()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }()
 
    // získáme kontext
    context := client.Context()
 
    // přečtení hodnoty z databáze Redisu
    address, err := client.Get(context, "Seriál o jazyku Go").Result()
 
    // vyhodnocení předchozí operace
    switch {
    case err == redis.Nil:
        fmt.Println("no value found")
    case err != nil:
        panic(err)
    default:
        fmt.Println("Adresa:", address)
    }
}
Poznámka: sami si vyzkoušejte, jak se bude systém chovat ve chvíli, kdy Redis neběží, popř. při čtení neexistující hodnoty.

9. Nastavení doby expirace záznamu

V případě, že se systém Redis používá pro implementaci vyrovnávací paměti, je možné využít jeho další užitečnou funkci – u všech záznamů je totiž možné specifikovat dobu jejich životnosti (TTL – Time To Live). K tomuto účelu se používá několik příkazů, zejména pak:

Příkaz Význam
setex vytvoření záznamu + nastavení jeho životnosti v sekundách
psetex vytvoření záznamu + nastavení jeho životnosti v milisekundách
expire nastavení životnosti existujícího záznamu v sekundách
pexpire nastavení životnosti existujícího záznamu v milisekundách

I tyto příkazy lze zavolat přímo z jazyka Go, a to díky existenci jejich ekvivalentu v rozhraní klienta. Nejjednodušší je situace při použití metody Set, u níž lze třetím parametrem nastavit dobu expirace. Prozatím jsme namísto této hodnoty dosazovali nulu, ovšem akceptována je jakákoli hodnota typu time.Duration. Příklad vytvoření struktury reprezentující „dobu trvanlivosti“ pět minut:

// specifikace doby platnosti hodnoty uložené do Redisu
expiration, err := time.ParseDuration("5m")
if err != nil {
    panic(err)
}

V příkladu se nejdříve záznam s dobou expirace vytvoří:

// zápis hodnoty do databáze Redisu
err = client.Set(context,
    "Seriál o jazyku Go",
    "https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/",
    expiration).Err()
if err != nil {
    panic(err)
}

A následně se pokusíme o jeho postupné čtení v programové smyčce:

for {
    // přečtení hodnoty z databáze Redisu
    address, err := client.Get(context, "Seriál o jazyku Go").Result()
 
    // vyhodnocení předchozí operace
    switch {
        case err == redis.Nil:
            // záznam již neexistuje - ukončení smyčky
            fmt.Println("no value found")
            return
        ...
        ...
        ...
    time.Sleep(1 * time.Second)
}

Úplný demonstrační příklad naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article65/07_set_ex­piration/07_set_expiration­.go:

package main
 
import (
    "fmt"
    "time"

    "github.com/go-redis/redis/v8"
)
 
// adresa určující službu Redisu, která se má použít
const redisAddress = "localhost:6379"
 
func main() {
    // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů
    client := redis.NewClient(&redis.Options{
        Addr:   redisAddress,
        Password: "", // no password set
        DB:    0, // use default DB
    })
 
    // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem
    defer func() {
        err := client.Close()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }()
 
    // získáme kontext
    context := client.Context()
 
    // specifikace doby platnosti hodnoty uložené do Redisu
    expiration, err := time.ParseDuration("10s")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    // zápis hodnoty do databáze Redisu
    err = client.Set(context,
        "Seriál o jazyku Go",
        "https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/",
        expiration).Err()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    for {
        // přečtení hodnoty z databáze Redisu
        address, err := client.Get(context, "Seriál o jazyku Go").Result()
 
        // vyhodnocení předchozí operace
        switch {
        case err == redis.Nil:
            // záznam již neexistuje - ukončení smyčky
            fmt.Println("no value found")
            return
        case err != nil:
            panic(err)
        default:
            fmt.Println("Adresa:", address)
        }
 
        time.Sleep(1 * time.Second)
    }
}

Příklad běhu příkladu – po cca deseti sekundách již záznam přestane existovat a program se ukončí:

Adresa: https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/
Adresa: https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/
Adresa: https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/
Adresa: https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/
Adresa: https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/
Adresa: https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/
Adresa: https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/
Adresa: https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/
Adresa: https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/
Adresa: https://www.root.cz/serialy/programovaci-jazyk-go/
no value found

10. Zvýšení či snížení celočíselné hodnoty uložené v Redisu

Zajímavé je, že i když Redis neobsahuje přímou podporu pro datový typ „celé číslo“, nabízí svým uživatelům několik operací určených pro atomickou změnu numerických hodnot reprezentovaných řetězcem v běžném dekadickém formátu. Pro zvýšení hodnoty o jedničku se používá operace INCR, opakem je pochopitelně funkce DECR. V případě, že budeme potřebovat zvýšit nebo snížit uloženou hodnotu o krok odlišný od jedničky, je možné pro tento účel použít operaci pojmenovanou příhodně INCRBY.

Tyto operace jsou dostupné i v programovacím jazyku Go; konkrétně se jedná o metody pojmenované Incr a IncrBy. Tyto metody nejenže zvýší/sníží celočíselnou hodnotu o zadaný ofset, ale vrátí novou hodnotu (dostupnou přes Val), což se v některých případech může velmi dobře hodit (operace je z pohledu dalších programů atomická). Podívejme se nyní na příklad, který tyto dvě metody používá:

package main
 
import (
    "fmt"

    "github.com/go-redis/redis/v8"
)
 
// adresa určující službu Redisu, která se má použít
const redisAddress = "localhost:6379"
 
func main() {
    // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů
    client := redis.NewClient(&redis.Options{
        Addr:   redisAddress,
        Password: "", // no password set
        DB:    0, // use default DB
    })
 
    // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem
    defer func() {
        err := client.Close()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }()
 
    // získáme kontext
    context := client.Context()
 
    // pokus o klasický handshake typu PING-PONG
    _, err := client.Ping(context).Result()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    // smazání hodnoty, pokud existovala
    client.Del(context, "counter")
 
    // inkrementace (neexistující) hodnoty
    newValue := client.Incr(context, "counter").Val()
    fmt.Println("Counter value:", newValue)
 
    // přečtení hodnoty z databáze Redisu
    newValue = client.IncrBy(context, "counter", 0).Val()
    fmt.Println("Counter value:", newValue)
 
    // inkrementace (nyní již existující) hodnoty
    newValue = client.Incr(context, "counter").Val()
    fmt.Println("Counter value:", newValue)
 
    // dekrementace (nyní již existující) hodnoty
    newValue = client.IncrBy(context, "counter", -1).Val()
    fmt.Println("Counter value:", newValue)
}
Poznámka: zdrojový kód příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article65/08_in­cr/08_incr.go.

Naprosto stejným způsobem lze použít metody Decr a DecrBy, takže si již bez dalšího popisu ukažme použití těchto metod:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/go-redis/redis/v8"
)
 
// adresa určující službu Redisu, která se má použít
const redisAddress = "localhost:6379"
 
func main() {
    // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů
    client := redis.NewClient(&redis.Options{
        Addr:   redisAddress,
        Password: "", // no password set
        DB:    0, // use default DB
    })
 
    // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem
    defer func() {
        err := client.Close()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }()
 
    // získáme kontext
    context := client.Context()
 
    // pokus o klasický handshake typu PING-PONG
    _, err := client.Ping(context).Result()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    // smazání hodnoty, pokud existovala
    client.Del(context, "counter")
 
    // dekrementace (neexistující) hodnoty
    newValue := client.Decr(context, "counter").Val()
    fmt.Println("Counter value:", newValue)
 
    // přečtení hodnoty z databáze Redisu
    newValue = client.DecrBy(context, "counter", 0).Val()
    fmt.Println("Counter value:", newValue)
 
    // dekrementace (nyní již existující) hodnoty
    newValue = client.Decr(context, "counter").Val()
    fmt.Println("Counter value:", newValue)
 
    // inkrementace (nyní již existující) hodnoty
    newValue = client.DecrBy(context, "counter", -1).Val()
    fmt.Println("Counter value:", newValue)
}
Poznámka: zdrojový kód příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article65/09_de­cr/09_decr.go.

11. Zvýšení či snížení numerické hodnoty s plovoucí řádovou čárkou

Podobná operace nazvaná INCRBYFLOAT slouží pro změnu hodnoty čísla s desetinnou tečkou (opět ovšem uloženého formou běžného řetězce). Tuto operaci je možné použít například pro implementaci akumulátoru. V případě, že hodnota vůbec neexistuje, je vytvořena a je jí přiřazena nulová hodnota (konkrétně 0,0). Následuje příklad na interpretaci řetězce jako čísla s plovoucí řádovou čárkou:

package main
 
import (
    "fmt"

    "github.com/go-redis/redis/v8"
)
 
// adresa určující službu Redisu, která se má použít
const redisAddress = "localhost:6379"
 
func main() {
    // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů
    client := redis.NewClient(&redis.Options{
        Addr:   redisAddress,
        Password: "", // no password set
        DB:    0, // use default DB
    })
 
    // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem
    defer func() {
        err := client.Close()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }()
 
    // získáme kontext
    context := client.Context()
 
    // pokus o klasický handshake typu PING-PONG
    _, err := client.Ping(context).Result()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    // smazání hodnoty, pokud existovala
    client.Del(context, "accumulator")
 
    // inkrementace (neexistující) hodnoty
    newValue := client.IncrByFloat(context, "accumulator", 0.0).Val()
    fmt.Println("Accumulator value:", newValue)
 
    // přečtení hodnoty z databáze Redisu
    newValue = client.IncrByFloat(context, "accumulator", 0.0).Val()
    fmt.Println("Accumulator value:", newValue)
 
    // inkrementace (nyní již existující) hodnoty
    newValue = client.IncrByFloat(context, "accumulator", 3.14).Val()
    fmt.Println("Accumulator value:", newValue)
 
    // dekrementace (nyní již existující) hodnoty
    newValue = client.IncrByFloat(context, "accumulator", -10e12).Val()
    fmt.Println("Accumulator value:", newValue)
}
Poznámka: interaktivní klient Redisu skutečně s hodnotami pracuje jako s řetězci (resp. se snaží obsah řetězců interpretovat jako čísla), ovšem jazyk Go je typově (více) bezpečný, takže metoda IncrByFloat vyžaduje hodnotu typu float64.

12. Základy práce se seznamy

Dalším datovým typem, který se v Redisu velmi často používá, jsou seznamy (list). Tento název je ovšem poněkud nepřesný, protože seznamy je možné využít například i pro implementaci fronty (queue), zásobníku (stack), běžného pole (array) nebo dokonce obousměrné fronty (deque). Počet prvků zapisovaných do seznamu může dosahovat prakticky neomezené hodnoty, konkrétně lze do jediného seznamu uložit 232-1 prvků. Mezi základní operace pro práci se seznamy patří:

Příkaz Význam
lpush přidání prvku na začátek seznamu
rpush přidání prvku na konec seznamu
lpop přečtení prvního prvku ze seznamu s jeho odstraněním
rpop přečtení posledního prvku ze seznamu s jeho odstraněním
   
lset změna hodnoty prvku na určeném indexu v seznamu
lindex přečtení prvku se zadaným indexem
   
linsert přidání prvku na určený index seznamu (s posunem dalších prvků)
llen přečtení délky seznamu
Poznámka: jak uvidíme v dalším textu, lze seznamy použít i pro implementaci fronty, zásobníku, kruhové fronty atd.

13. Základní operace se seznamy – lpush, lpop a llen

V dalším demonstračním příkladu, jehož úplný zdrojový kód naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article65/11_lis­t/11_list.go, je ukázáno použití operací lpush (přidání prvku na začátek seznamu), lpop (přečtení prvního prvku ze seznamu s jeho odstraněním) a llen (přečtení délky seznamu). Nejdříve je do seznamu vloženo několik hodnot funkcí mustPush, která navíc vždy vypíše délku seznamu po provedení příslušné operace:

func mustPush(client *redis.Client, context context.Context, key string, value string) {
    fmt.Println("Pushing", value, "into", key)
    // přidání prvku do seznamu
    length, err := client.LPush(context, key, value).Result()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    fmt.Println("List length", length)
}

Dále ze seznamu postupně jednotlivé prvky vyčteme – ze seznamem se tedy pracuje jako se zásobníkem, tedy s datovou strukturou typu LIFO (Last In-First Out). Jakmile další prvek není nalezen, je programová smyčka ukončena:

// přečtení všech hodnot ze seznamu
for {
    // pokus o přečtení hodnoty ze seznamu
    value, err := client.LPop(context, "seznam").Result()
 
    // vyhodnocení předchozí operace
    switch {
    case err == redis.Nil:
        fmt.Println("no value found")
        return
    case err != nil:
        panic(err)
    default:
        fmt.Println("Value from list", value)
    }
 
    length := client.LLen(context, "seznam").Val()
    fmt.Println("List length", length)
}

Příklad výsledků:

Pushing foo into seznam
List length 1
Pushing bar into seznam
List length 2
Pushing baz into seznam
List length 3
 
Value from list baz
List length 2
Value from list bar
List length 1
Value from list foo
List length 0
no value found

Celý zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "context"
    "fmt"

    "github.com/go-redis/redis/v8"
)
 
// adresa určující službu Redisu, která se má použít
const redisAddress = "localhost:6379"
 
func mustPush(client *redis.Client, context context.Context, key string, value string) {
    fmt.Println("Pushing", value, "into", key)
    // přidání prvku do seznamu
    length, err := client.LPush(context, key, value).Result()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    fmt.Println("List length", length)
}
 
func main() {
    // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů
    client := redis.NewClient(&redis.Options{
        Addr:   redisAddress,
        Password: "", // no password set
        DB:    0, // use default DB
    })
 
    // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem
    defer func() {
        err := client.Close()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }()
 
    // získáme kontext
    context := client.Context()
 
    // pokus o klasický handshake typu PING-PONG
    _, err := client.Ping(context).Result()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    // smazání seznamu, pokud existoval
    client.Del(context, "seznam")
 
    mustPush(client, context, "seznam", "foo")
    mustPush(client, context, "seznam", "bar")
    mustPush(client, context, "seznam", "baz")
 
    fmt.Println()
 
    // přečtení všech hodnot ze seznamu
    for {
        // pokus o přečtení hodnoty ze seznamu
        value, err := client.LPop(context, "seznam").Result()
 
        // vyhodnocení předchozí operace
        switch {
        case err == redis.Nil:
            fmt.Println("no value found")
            return
        case err != nil:
            panic(err)
        default:
            fmt.Println("Value from list", value)
        }
 
        length := client.LLen(context, "seznam").Val()
        fmt.Println("List length", length)
    }
}

14. Seznam použitý v roli fronty

V případě, že operace se seznamem omezíme pouze na lpush a rpop, stane se ze seznamu fronta, protože prvky jsou vkládány na opačný konec, než z něhož jsou opět čteny. Čtení a zápis je v základním režimu neblokující, ovšem lze použít i blokující operace a přiblížit se tak skutečným frontám (například s omezenou kapacitou). Následující zdrojový kód se vlastně příliš neliší od předchozího příkladu, což ovšem není překvapující, protože operace nad frontou a nad zásobníkem jsou z pohledu implementace (měnitelný seznam) podobné, i když sémantika a způsob praktického použití je zcela jiný:

package main
 
import (
    "context"
    "fmt"
 
    "github.com/go-redis/redis/v8"
)
 
// adresa určující službu Redisu, která se má použít
const redisAddress = "localhost:6379"
 
// jméno hodnoty použité pro implementaci jednoduché fronty
const queueName = "fronta"
 
// printQueueLength vypíše aktuální délku fronty, samotná délka je přitom
// získána jiným způsobem (vložením prvku, použitím LLen atd.)
func printQueueLength(length int64) {
    fmt.Printf("Queue length after enqueuing is %d\n", length)
}
 
// mustEnqueue zajistí vložení prvku do fronty, popř. pád aplikace v případě,
// kdy vložení není možné provést (Redis je odpojen atd.)
func mustEnqueue(client *redis.Client, context context.Context, key string, value string) {
    fmt.Printf("Enqueuing '%s' into queue named '%s'\n", value, key)
    // přidání prvku do seznamu
    length, err := client.LPush(context, key, value).Result()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    printQueueLength(length)
}
 
// vstupní bod do demonstračního příkladu
func main() {
    // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů
    client := redis.NewClient(&redis.Options{
        Addr:   redisAddress,
        Password: "", // no password set
        DB:    0, // use default DB
    })
 
    // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem
    defer func() {
        err := client.Close()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }()
 
    // získáme kontext
    context := client.Context()
 
    // pokus o klasický handshake typu PING-PONG
    _, err := client.Ping(context).Result()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    // smazání seznamu, pokud existoval
    client.Del(context, queueName)
 
    // vložení prvků do fronty
    mustEnqueue(client, context, queueName, "první")
    mustEnqueue(client, context, queueName, "druhý")
    mustEnqueue(client, context, queueName, "třetí")
    mustEnqueue(client, context, queueName, "čtvrtý")
 
    fmt.Println()
 
    // přečtení všech hodnot z fronty
    for {
        // pokus o přečtení hodnoty z fronty
        value, err := client.RPop(context, queueName).Result()
 
        // vyhodnocení předchozí operace
        switch {
        case err == redis.Nil:
            fmt.Println("no value found")
            return
        case err != nil:
            panic(err)
        default:
            fmt.Printf("Value dequed from queue: '%s'\n", value)
        }
 
        length := client.LLen(context, queueName).Val()
        printQueueLength(length)
    }
}

Samozřejmě si opět můžeme ukázat, jak fronta pracuje v praxi:

Enqueuing 'první' into queue named 'fronta'
Queue length after enqueuing is 1
Enqueuing 'druhý' into queue named 'fronta'
Queue length after enqueuing is 2
Enqueuing 'třetí' into queue named 'fronta'
Queue length after enqueuing is 3
Enqueuing 'čtvrtý' into queue named 'fronta'
Queue length after enqueuing is 4
 
Value dequed from queue: 'první'
Queue length after enqueuing is 3
Value dequed from queue: 'druhý'
Queue length after enqueuing is 2
Value dequed from queue: 'třetí'
Queue length after enqueuing is 1
Value dequed from queue: 'čtvrtý'
Queue length after enqueuing is 0
no value found

Z výpisu je patrné, že prvky jsou z fronty čteny v tom pořadí, v jakém do ní byly vloženy, protože fronta je typu FIFO (First-in first-out).

15. Opačný přístup k prvkům seznamu použitého ve funkci fronty

Jen pro úplnost si ukažme, že seznam lze použít jako frontu i „obráceně“, konkrétně tak, že se namísto operací lpush a rpop použijí operace rpush a lpop. Z hlediska výkonu by mělo být (pravděpodobně) jedno, která dvojice operací se použije. Následující demonstrační příklad je tedy až na několik detailů prakticky totožný s příkladem z předchozí kapitoly:

package main
 
import (
    "context"
    "fmt"
 
    "github.com/go-redis/redis/v8"
)
 
// adresa určující službu Redisu, která se má použít
const redisAddress = "localhost:6379"
 
// jméno hodnoty použité pro implementaci jednoduché fronty
const queueName = "fronta"
 
// printQueueLength vypíše aktuální délku fronty, samotná délka je přitom
// získána jiným způsobem (vložením prvku, použitím LLen atd.)
func printQueueLength(length int64) {
    fmt.Printf("Queue length after enqueuing is %d\n", length)
}
 
// mustEnqueue zajistí vložení prvku do fronty, popř. pád aplikace v případě,
// kdy vložení není možné provést (Redis je odpojen atd.)
func mustEnqueue(client *redis.Client, context context.Context, key string, value string) {
    fmt.Printf("Enqueuing '%s' into queue named '%s'\n", value, key)
    // přidání prvku do seznamu
    length, err := client.RPush(context, key, value).Result()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    printQueueLength(length)
}
 
// vstupní bod do demonstračního příkladu
func main() {
    // vytvoření nového klienta s předáním konfiguračních parametrů
    client := redis.NewClient(&redis.Options{
        Addr:   redisAddress,
        Password: "", // no password set
        DB:    0, // use default DB
    })
 
    // neměli bychom zapomenout na ukončení práce s klientem
    defer func() {
        err := client.Close()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }()
 
    // získáme kontext
    context := client.Context()
 
    // pokus o klasický handshake typu PING-PONG
    _, err := client.Ping(context).Result()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    // smazání seznamu, pokud existoval
    client.Del(context, queueName)
 
    // vložení prvků do fronty
    mustEnqueue(client, context, queueName, "první")
    mustEnqueue(client, context, queueName, "druhý")
    mustEnqueue(client, context, queueName, "třetí")
    mustEnqueue(client, context, queueName, "čtvrtý")
 
    fmt.Println()
 
    // přečtení všech hodnot z fronty
    for {
        // pokus o přečtení hodnoty z fronty
        value, err := client.LPop(context, queueName).Result()
 
        // vyhodnocení předchozí operace
        switch {
        case err == redis.Nil:
            fmt.Println("no value found")
            return
        case err != nil:
            panic(err)
        default:
            fmt.Printf("Value dequed from queue: '%s'\n", value)
        }
 
        length := client.LLen(context, queueName).Val()
        printQueueLength(length)
    }
}

16. Fronta jakožto základ pro message brokera

Redis je velmi často použit jako jedna komponenta message brokera. Ostatně se není čemu divit, protože již v předchozích dvou kapitolách jsme mohli vidět, jak snadno se dá sestavit jednoduchá fronta, která tvoří základ prakticky každého message brokera. Ukažme si však kostru skutečného message brokera, který vlastně nahradí koncept kanálů programovacího jazyka Go – namísto kanálu se použije fronta, jež „přežije“ restart aplikace.

17. Producent zpráv

Nejdříve vytvoříme producenta zpráv, který bude ukládat zprávy do fronty. Zprávou je zde myšleno celé číslo v daných mezích. Nejedná se o žádnou novinku, protože všechny operace známe z předchozích kapitol:

// mustEnqueue zajistí vložení prvku do fronty, popř. pád aplikace v případě,
// kdy vložení není možné provést (Redis je odpojen atd.)
func mustEnqueueInteger(client *redis.Client, context context.Context, key string, value int) {
    fmt.Printf("Enqueuing %d into queue named '%s'\n", value, key)
    // přidání prvku do seznamu
    length, err := client.LPush(context, key, value).Result()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    printQueueLength(length)
}
 
func producer(client *redis.Client, context context.Context, key string, from int, to int) {
    // postupné vložení prvků do fronty
    for i := from; i < to; i++ {
        mustEnqueueInteger(client, context, queueName, i)
        time.Sleep(1 * time.Second)
    }
}

18. Konzument zpráv

Konzument zpráv je – alespoň prozatím – implementován velmi jednoduše nekonečnou smyčkou, v níž se postupně čtou hodnoty z fronty. Ovšem je zde jedna změna oproti předchozím zdrojovým kódům – namísto operace rpop používáme operaci nazvanou brpop, což je „blokující“ obdoba operace pop. Konzument tedy bude v případě prázdné fronty čekat na příchod zprávy s nastavenou maximální dobou čekání (timeout):

func consumer(client *redis.Client, context context.Context, key string, timeout time.Duration) {
    // přečtení všech hodnot z fronty
    for {
 
        // pokus o přečtení hodnoty z fronty
        keyValue, err := client.BRPop(context, timeout, queueName).Result()
 
        // vyhodnocení předchozí operace
        switch {
        case err == redis.Nil:
            fmt.Println("no value found")
            return
        case err != nil:
            panic(err)
        default:
            key := keyValue[0]
            value := keyValue[1]
            fmt.Printf(
                "Value dequed from queue named '%s': '%s'\n",
                key, value)
        }
 
        length := client.LLen(context, queueName).Val()
        printQueueLength(length)
        fmt.Println()
    }
}

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně stovku kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 01_new_client/01_new_client.go vytvoření instance Redis klienta https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article65/01_new_cli­ent/01_new_client.go
2 02_ping_pong/02_ping_pong.go otestování komunikace s využitím PING-PONG https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article65/02_pin­g_pong/02_ping_pong.go
3 03_connection_string/03_con­nection_string.go použití řetězce se specifikací adresy serveru https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article65/03_con­nection_string/03_connecti­on_string.go
4 04_set_string/04_set_string.go uložení řetězcové hodnoty https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article65/04_set_strin­g/04_set_string.go
5 05_get_string/05_get_string.go přečtení řetězcové hodnoty https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article65/05_get_strin­g/05_get_string.go
6 06_more_checks/06_more_checks.go otestování přečtené hodnoty https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article65/06_mo­re_checks/06_more_checks.go
7 07_set_expiration/07_set_expiration.go nastavení doby expirace záznamu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article65/07_set_ex­piration/07_set_expiration­.go
8 08_incr/08_incr.go zvýšení celočíselné hodnoty o zadanou konstantu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article65/08_in­cr/08_incr.go
9 09_decr/09_decr.go snížení celočíselné hodnoty o zadanou konstantu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article65/09_de­cr/09_decr.go
10 10_float/10_float.go zvýšení FP hodnoty o zadanou konstantu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article65/10_flo­at/10_float.go
11 11_list/11_list.go základní operace se seznamu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article65/11_lis­t/11_list.go
12 12_queue/12_queue.go použití seznamů ve funkci fronty https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article65/12_qu­eue/12_queue.go
13 13_reverse_queue/13_reverse_queue.go použití seznamů ve funkci fronty, opačné operace https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article65/13_re­verse_queue/13_reverse_qu­eue.go
14 14_message_broker/14_message_broker.go velmi primitivní message broker založený na frontě https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article65/14_mes­sage_broker/14_message_bro­ker.go
15 15_session/15_session.go úprava předchozího příkladu pro lepší čitelnost https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article65/15_ses­sion/15_session.go
Poznámka: jednotlivé zdrojové kódy jsou umístěny ve vlastních adresářích, protože musíme využít systém modulů programovacího jazyka Go.

20. Odkazy na Internetu

 1. Repositář projektu s Redis klientem pro jazyk Go
  https://github.com/go-redis/redis
 2. Type-safe Redis client for Go
  https://redis.uptrace.dev/
 3. Dokumentace k balíčku redis
  https://pkg.go.dev/github.com/go-redis/redis/v8?tab=doc
 4. godis – redis client implement by golang, inspired by jedis.
  https://github.com/piaohao/godis
 5. How to Use Redis Go Client go-redis/redis with GoLang
  https://kb.objectrocket.com/redis/how-to-use-redis-go-client-go-redis-redis-with-golang-592
 6. Adventures in message queues
  http://antirez.com/news/88
 7. redeo
  https://github.com/bsm/redeo
 8. First-in, first-out queues
  https://redislabs.com/ebook/part-2-core-concepts/chapter-6-application-components-in-redis/6–4-task-queues/6–4–1-first-in-first-out-queues/
 9. Stránky projektu Redis
  https://redis.io/
 10. Introduction to Redis
  https://redis.io/topics/introduction
 11. Try Redis
  http://try.redis.io/
 12. Redis tutorial, April 2010 (starší, ale pěkně udělaný)
  https://static.simonwilli­son.net/static/2010/redis-tutorial/
 13. Redis: key-value databáze v paměti i na disku
  https://www.zdrojak.cz/clanky/redis-key-value-databaze-v-pameti-i-na-disku/
 14. Praktický úvod do Redis (1): vaše distribuovaná NoSQL cache
  http://www.cloudsvet.cz/?p=253
 15. Praktický úvod do Redis (2): transakce
  http://www.cloudsvet.cz/?p=256
 16. Praktický úvod do Redis (3): cluster
  http://www.cloudsvet.cz/?p=258
 17. Go Data Structures: Binary Search Tree
  https://flaviocopes.com/golang-data-structure-binary-search-tree/
 18. Gobs of data
  https://blog.golang.org/gobs-of-data
 19. Formát BSON
  http://bsonspec.org/
 20. Golang Guide: A List of Top Golang Frameworks, IDEs & Tools
  https://blog.intelligentbe­e.com/2017/08/14/golang-guide-list-top-golang-frameworks-ides-tools/
 21. Tvorba univerzálních projevů
  http://www.kyblsoft.cz/projevy
 22. Repositář projektu Gift
  https://github.com/disinte­gration/gift
 23. Dokumentace k projektu Gift
  https://godoc.org/github.com/di­sintegration/gift
 24. Online x86 / x64 Assembler and Disassembler
  https://defuse.ca/online-x86-assembler.htm#disassembly2
 25. The Design of the Go Assembler
  https://talks.golang.org/2016/as­m.slide#1
 26. A Quick Guide to Go's Assembler
  https://golang.org/doc/asm
 27. AssemblyPolicy
  https://github.com/golang/go/wi­ki/AssemblyPolicy
 28. Geohash in Golang Assembly
  https://mmcloughlin.com/posts/geohash-assembly
 29. Command objdump
  https://golang.org/cmd/objdump/
 30. Assembly
  https://goroutines.com/asm
 31. Go & Assembly
  http://www.doxsey.net/blog/go-and-assembly
 32. A Foray Into Go Assembly Programming
  https://blog.sgmansfield.com/2017/04/a-foray-into-go-assembly-programming/
 33. Golang Capturing log.Println And fmt.Println Output
  https://medium.com/@hau12a1/golang-capturing-log-println-and-fmt-println-output-770209c791b4
 34. Stránka projektu plotly
  https://plot.ly/
 35. Plotly JavaScript Open Source Graphing Library
  https://plot.ly/javascript/
 36. Domain coloring
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Domain_coloring
 37. Michael Fogleman's projects
  https://www.michaelfogleman­.com/projects/tagged/grap­hics/
 38. Color Graphs of Complex Functions
  https://web.archive.org/web/20120511021419/htt­p://w.american.edu/cas/mat­hstat/lcrone/ComplexPlot.html
 39. A Gallery of Complex Functions
  http://wismuth.com/complex/ga­llery.html
 40. package glot
  https://godoc.org/github.com/A­rafatk/glot
 41. Gnuplotting: Output terminals
  http://www.gnuplotting.org/output-terminals/
 42. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://medium.com/@Arafat­./introducing-glot-the-plotting-library-for-golang-3133399948a1
 43. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://blog.gopheracademy.com/advent-2018/introducing-glot/
 44. Glot is a plotting library for Golang built on top of gnuplot
  https://github.com/Arafatk/glot
 45. Example plots (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot/wi­ki/Example-plots
 46. A repository for plotting and visualizing data (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot
 47. golang library to make https://chartjs.org/ plots
  https://github.com/brentp/go-chartjs
 48. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 49. The Gonum Numerical Computing Package
  https://www.gonum.org/pos­t/introtogonum/
 50. Gomacro na GitHubu
  https://github.com/cosmos72/gomacro
 51. gophernotes – Use Go in Jupyter notebooks and nteract
  https://github.com/gopher­data/gophernotes
 52. gonum
  https://github.com/gonum
 53. go-gota/gota – DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
  https://porter.io/github.com/go-gota/gota
 54. A repository for plotting and visualizing data
  https://github.com/gonum/plot
 55. Gonum Numerical Packages
  https://www.gonum.org/
 56. Stránky projektu MinIO
  https://min.io/
 57. MinIO Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-quickstart-guide.html
 58. MinIO Go Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/golang-client-api-reference
 59. MinIO Python Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/python-client-api-reference.html
 60. Performance at Scale: MinIO Pushes Past 1.4 terabits per second with 256 NVMe Drives
  https://blog.min.io/performance-at-scale-minio-pushes-past-1–3-terabits-per-second-with-256-nvme-drives/
 61. Benchmarking MinIO vs. AWS S3 for Apache Spark
  https://blog.min.io/benchmarking-apache-spark-vs-aws-s3/
 62. MinIO Client Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide.html
 63. Analýza kvality zdrojových kódů Minia
  https://goreportcard.com/re­port/github.com/minio/minio
 64. This is MinIO
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=vF0lQh0XOCs
 65. Running MinIO Standalone
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=dIQsPCHvHoM
 66. „Amazon S3 Compatible Storage in Kubernetes“ – Rob Girard, Principal Tech Marketing Engineer, Minio
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=wlpn8K0jJ4U
 67. Ginkgo
  http://onsi.github.io/ginkgo/
 68. Gomega
  https://onsi.github.io/gomega/
 69. Ginkgo's Preferred Matcher Library na GitHubu
  https://github.com/onsi/gomega/
 70. Provided Matchers
  http://onsi.github.io/gomega/#provided-matchers
 71. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 72. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 73. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 74. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 75. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 76. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 77. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 78. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 79. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 80. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 81. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 82. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 83. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 84. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 85. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 86. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 87. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 88. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 89. xml.org
  http://www.xml.org/
 90. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 91. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 92. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 93. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 94. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 95. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 96. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 97. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 98. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 99. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 100. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 101. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 102. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 103. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 104. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 105. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 106. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 107. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 108. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 109. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 110. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 111. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 112. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 113. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 114. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 115. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 116. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 117. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 118. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 119. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 120. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 121. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 122. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 123. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 124. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 125. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 126. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 127. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 128. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 129. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 130. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 131. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 132. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 133. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 134. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 135. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 136. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 137. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 138. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 139. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 140. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 141. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 142. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 143. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 144. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 145. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 146. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 147. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 148. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 149. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 150. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 151. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 152. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 153. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 154. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 155. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 156. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 157. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 158. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 159. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 160. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 161. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 162. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 163. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 164. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 165. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 166. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 167. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 168. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 169. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 170. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 171. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 172. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 173. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 174. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 175. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 176. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 177. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 178. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 179. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 180. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 181. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 182. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 183. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 184. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 185. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 186. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 187. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 188. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 189. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 190. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 191. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 192. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 193. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 194. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 195. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 196. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 197. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 198. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 199. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 200. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 201. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 202. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 203. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 204. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 205. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 206. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 207. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 208. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 209. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 210. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 211. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 212. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 213. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 214. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 215. GoConvey
  http://goconvey.co/
 216. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 217. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 218. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 219. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 220. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 221. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 222. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 223. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 224. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 225. YAML
  https://yaml.org/
 226. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 227. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 228. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 229. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 230. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 231. Introducing JSON
  http://json.org/
 232. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 233. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 234. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 235. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 236. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 237. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 238. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 239. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 240. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 241. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 242. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 243. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 244. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 245. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 246. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 247. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 248. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 249. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 250. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 251. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 252. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 253. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 254. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 255. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 256. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 257. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 258. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 259. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 260. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 261. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 262. GoDoc
  https://godoc.org/
 263. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 264. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 265. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 266. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 267. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 268. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 269. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 270. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 271. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 272. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 273. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 274. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 275. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 276. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 277. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 278. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 279. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 280. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 281. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 282. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 283. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 284. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 285. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 286. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 287. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 288. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 289. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 290. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 291. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 292. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 293. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 294. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 295. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 296. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 297. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 298. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 299. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 300. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 301. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 302. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 303. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 304. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 305. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 306. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 307. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 308. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 309. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 310. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 311. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 312. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 313. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 314. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 315. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 316. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 317. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 318. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 319. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 320. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 321. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 322. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 323. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 324. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 325. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 326. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 327. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 328. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 329. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 330. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 331. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 332. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 333. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 334. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 335. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 336. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 337. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 338. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 339. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 340. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 341. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 342. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 343. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 344. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 345. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 346. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 347. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 348. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 349. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 350. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 351. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 352. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 353. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 354. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 355. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 356. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 357. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 358. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 359. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 360. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 361. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 362. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 363. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 364. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.