Hlavní navigace

Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v jazyce Clojure (3)

16. 6. 2015
Doba čtení: 18 minut

Sdílet

Ve třetí části článku o programovacím jazyce Clojure a o knihovnách dostupných pro tento jazyk si popíšeme další vybrané vlastnosti knihovny nazvané Seesaw. Nejprve si popíšeme použití funkcí alert a input a posléze se budeme zabývat dostupnými správci rozvržení komponent GUI (widgetů) v oknech a panelech.

Obsah

1. Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v jazyce Clojure (3)

2. Volitelný parametr :listen použitý při tvorbě widgetů

3. Využití funkce alert

4. Využití funkce input

5. Další správci rozvržení dostupní v knihovně Seesaw

6. Správce rozvržení flow-panel

7. Správce rozvržení border-panel

8. Správce rozvržení horizontal-panel

9. Správce rozvržení vertical-panel

10. Repositář s demonstračními příklady

11. Odkazy na předchozí části seriálu

12. Odkazy na Internetu

1. Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v jazyce Clojure (3)

V předchozích dvou částech tohoto seriálu jsme si mj. řekli, jakým způsobem je možné reagovat na události vznikající (generované) při práci uživatele s aplikací s grafickým uživatelským rozhraním. Základem bylo „naslouchání“ nějaké události svázané s konkrétním prvkem GUI (widgetem). Příkladem může být naprogramování reakcí na stisk tlačítka, přejetí kurzoru myši do plochy tlačítka či naopak opuštění plochy tohoto tlačítka (reference na tlačítko je uložena v lokální proměnné btn):

  (listen btn :mouse-clicked (fn [e] (println "Very well"))
        :mouse-entered (fn [e] (println "Mouse caught"))
        :mouse-exited (fn [e] (println "Mouse escaped")))

Alternativně je možné svázat určitý prvek GUI (typicky slider, ale například i listbox, kombobox, vstupní textové pole atd.) se zvolenou proměnnou, jejíž hodnota se bude měnit synchronně se stavem widgetu, tj. například s posunem zmíněného slideru:

(bind/bind slider-control
   slider-atom-value
   slider-control)

2. Volitelný parametr :listen použitý při tvorbě widgetů

Třetím způsobem naprogramování reakce na události je použití volitelného parametru :listen předaného konstruktoru widgetu (například tlačítka). Hodnotou parametru :listen je funkce (typicky anonymní funkce) zavolaná při vzniku zvoleného typu události. Této funkci se (při jejím volání) předá objekt typu Event obsahující všechny informace o události, která v grafickém uživatelském prostředí nastala. V příkladu pod tímto odstavcem je použita anonymní funkce deklarovaná makrem #(), takže její první parametr je přístupný pod pseudojménem %1:

(button :text ":background :red"
    :background :red
    :listen [:action #(println "Button#1\n" %1)])

Použití volitelného parametru :listen si ukážeme na dnešním prvním demonstračním příkladu, který je pojmenovaný seesaw9. Kostru tohoto příkladu vytvoříme způsobem, který již známe z minula a předminula:

lein new app seesaw9

Po spuštění tohoto příkazu by se měla vygenerovat následující struktura adresářů a souborů:

.
├── doc
│   └── intro.md
├── LICENSE
├── project.clj
├── README.md
├── resources
├── src
│   └── seesaw9
│     └── core.clj
└── test
    └── seesaw9
      └── core_test.clj

Obrázek 1: Grafické uživatelské rozhraní příkladu seesaw9.

Úprava projektového souboru project.clj je, podobně jako u dříve popisovaných příkladů, snadná – viz zvýrazněný řádek:

(defproject seesaw9 "0.1.0-SNAPSHOT"
 :description "FIXME: write description"
 :url "http://example.com/FIXME"
 :license {:name "Eclipse Public License"
      :url "http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html"}
 :dependencies [[org.clojure/clojure "1.6.0"]
         [seesaw "1.4.5"]]
 :main ^:skip-aot seesaw9.core
 :target-path "target/%s"
 :profiles {:uberjar {:aot :all}})

Obrázek 2: Zprávy vypisované na terminál po stisku tlačítek.

Zdrojový soubor src/seesaw9/core.clj:

(ns seesaw9.core
  (:gen-class))
 
(use 'seesaw.core)
(use 'seesaw.color)
 
(def formular
  (grid-panel :columns 2
        :rows 3
        :items [(button :text ":background :red"
                :background :red
                :listen [:action #(println "Button#1\n" %1)])
            (button :text ":background :yellow"
                :background :yellow
                :listen [:action #(println "Button#2\n" %1)])
            (button :text ":background :orange"
                :background :orange
                :listen [:action #(println "Button#3\n" %1)])
            (button :text ":background #ff8080"
                :background "#ff8080"
                :listen [:action #(println "Button#4\n" %1)])
            (button :text ":background #8080ff"
                :background "#8080ff"
                :listen [:action #(println "Button#5\n" %1)])
            (button :text ":background #8f8"
                :background "#8f8"
                :listen [:action #(println "Button#6\n" %1)])
            ]))
 
(defn -main
  [& args]
  (-> (frame :title "Color test"
        :on-close :exit
        :content formular)
    (pack!)
    (show!)))

3. Využití funkce alert

V mnoha aplikacích s grafickým uživatelským rozhraním se setkáme s nutností zobrazení zprávy uživateli a potvrzení této zprávy. V případě, že se jedná o jednoduchou textovou zprávu, která se pouze „odklepne“, lze v knihovně Seesaw pro její zobrazení použít funkci alert, která vyvolá zobrazení následujícího dialogu:

Obrázek 3: Příklad použití funkce alert.

Použití této funkce je snadné (ostatně alert představuje snad nejjednodušeji použitelnou GUI funkci):

(defn button-clicked-event
  [e]
  (alert "Button clicked!"))
 
(button :text ":background :yellow"
  :background :yellow
  :listen [:action button-clicked-event])

Vyzkoušejme si nyní tuto funkci zakomponovat do demonstračního příkladu. Vytvoření kostry demonstračního příkladu:

lein new app seesaw10

Projektový soubor project.clj:

(defproject seesaw10 "0.1.0-SNAPSHOT"
 :description "FIXME: write description"
 :url "http://example.com/FIXME"
 :license {:name "Eclipse Public License"
      :url "http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html"}
 :dependencies [[org.clojure/clojure "1.6.0"]
         [seesaw "1.4.5"]]
 :main ^:skip-aot seesaw10.core
 :target-path "target/%s"
 :profiles {:uberjar {:aot :all}})

Zdrojový soubor src/seesaw10/core.clj:

(ns seesaw10.core
  (:gen-class))
 
(use 'seesaw.core)
(use 'seesaw.color)
 
(defn button-clicked-event
  [e]
  (alert (str "Button clicked!")))
 
(def formular
  (grid-panel :columns 2
        :rows 3
        :items [(button :text ":background :red"
                :background :red
                :listen [:action button-clicked-event])
            (button :text ":background :yellow"
                :background :yellow
                :listen [:action button-clicked-event])
            (button :text ":background :orange"
                :background :orange
                :listen [:action button-clicked-event])
            (button :text ":background #ff8080"
                :background "#ff8080"
                :listen [:action button-clicked-event])
            (button :text ":background #8080ff"
                :background "#8080ff"
                :listen [:action button-clicked-event])
            (button :text ":background #8f8"
                :background "#8f8"
                :listen [:action button-clicked-event])
            ]))
 
(defn -main
  [& args]
  (-> (frame :title "Color test"
        :on-close :exit
        :content formular)
    (pack!)
    (show!)))

4. Využití funkce input

Funkce alert popsaná v předchozí kapitole sice vyniká svou jednoduchostí, ale je možné ji použít pouze pro zobrazení zprávy uživateli a nikoli již pro vstup dat. Pokud je zapotřebí v nějaké GUI aplikaci získat nějaký řetězec, vybrat hodnotu z nabízeného seznamu či se jen rozhodnout mezi Ano/Ne, je možné namísto alert použít podobnou funkci nazvanou prostě input. Tato funkce již dokáže vrátit odpověď uživatele, popř. speciální hodnotu nil v případě, že uživatel okno s dialogem zavřel. Bez delšího vysvětlování si ukažme některé možnosti nabízené funkcí input a jejich nepovinných pojmenovaných parametrů:

Obrázek 4: Dialog vytvořený zavoláním (input „Type anything“).

Obrázek 5: Dialog vytvořený zavoláním (input „Type anything“ :type :warning).

Obrázek 6: Dialog vytvořený zavoláním (input „Type anything“ :type :error).

Obrázek 7: Dialog vytvořený zavoláním (input „Type anything“ :type :info).

Obrázek 8: Dialog vytvořený zavoláním (input „Type anything“ :type :question).

Obrázek 9: Dialog vytvořený zavoláním (input „Type anything“ :value 42).

Obrázek 10: Dialog vytvořený zavoláním (input „Pick a color“ :choices [„red“ „green“ „blue“ „yellow“ „orange“ „pink“]).

Obrázek 11: Dialog vytvořený zavoláním (input „Pick a color“ :type :question :choices [„red“ „green“ „blue“ „yellow“ „orange“ „pink“]).

Vidíme, že je možné zvolit ikonu (parametr :type), napsat výchozí hodnotu (parametr :value), zobrazit dialog se seznamem (parametr :choices) popř. tyto parametry kombinovat. Podívejme se nyní na (polo)praktický příklad, v němž bude funkce input volána. Vytvoření kostry demonstračního příkladu zajistí nám již dobře známý příkaz:

lein new app seesaw11

Projektový soubor project.clj:

(defproject seesaw11 "0.1.0-SNAPSHOT"
 :description "FIXME: write description"
 :url "http://example.com/FIXME"
 :license {:name "Eclipse Public License"
      :url "http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html"}
 :dependencies [[org.clojure/clojure "1.6.0"]
         [seesaw "1.4.5"]]
 :main ^:skip-aot seesaw11.core
 :target-path "target/%s"
 :profiles {:uberjar {:aot :all}})

Zdrojový soubor src/seesaw11/core.clj:

(ns seesaw11.core
  (:gen-class))
 
(use 'seesaw.core)
(use 'seesaw.color)
 
(defn input1
  [e]
  (println (input "Type anything")))
 
(defn input2
  [e]
  (println (input "Type anything" :type :warning)))
 
(defn input3
  [e]
  (println (input "Type anything" :type :error)))
 
(defn input4
  [e]
  (println (input "Type anything" :type :info)))
 
(defn input5
  [e]
  (println (input "Type anything" :type :question)))
 
(defn input6
  [e]
  (println (input "Type anything" :value 42)))
 
(defn input7
  [e]
  (println (input "Pick a color"
       :choices ["red" "green" "blue" "yellow" "orange" "pink"])))
 
(defn input8
  [e]
  (println (input "Pick a color"
       :type :question
       :choices ["red" "green" "blue" "yellow" "orange" "pink"])))
 
(def formular
  (grid-panel :columns 2
        :rows 4
        :items [(button :text "Plain input"
                :background :red
                :listen [:action input1])
            (button :text "Warning"
                :background :yellow
                :listen [:action input2])
            (button :text "Error"
                :background :orange
                :listen [:action input3])
            (button :text "Info"
                :background "#ff8080"
                :listen [:action input4])
            (button :text "Question"
                :background "#8080ff"
                :listen [:action input5])
            (button :text "Init value"
                :background "#8f8"
                :listen [:action input6])
            (button :text "Choice"
                :background "#ff8"
                :listen [:action input7])
            (button :text "Choice + question"
                :background "#f8f"
                :listen [:action input8])
            ]))
 
(defn -main
  [& args]
  (-> (frame :title "Color test"
        :on-close :exit
        :content formular)
    (pack!)
    (show!)))

5. Další správci rozvržení dostupní v knihovně Seesaw

V předchozí části tohoto seriálu jsme se setkali s prvním správcem rozvržení (layout manager), který sloužil k rozmístění grafických komponent (widgetů) na plochu okna či panelu. Tento správce se jmenoval GridLayout a v knihovně Seesaw ho bylo možné vytvořit s využitím funkce grid-panel. Ovšem GridLayout má ve Swingu a tím pádem i v knihovně Seesaw několik omezení, která se týkají především velikosti komponent a taktéž praktické nemožnosti roztažení vybraných komponent mezi větší množství buněk pomyslné mřížky. Z tohoto důvodu je nutné používat i další správce rozložení. V dalších čtyřech kapitolách si proto popíšeme tyto správce: flow-panel, border-panel, horizontal-panel a vertical-panel.

6. Správce rozvržení flow-panel

Jedním ze základních správců rozvržení, který se poměrně často používá většinou v kombinaci s dalšími manažery, je správce nazvaný jednoduše FlowLayout. Všechny grafické prvky (widgety) jsou při použití tohoto správce umisťovány na jeden řádek a teprve poté, co je dosaženo nastavené maximální šířky okna, se další komponenty začnou přidávat na další řádek – FlowLayout manažer tedy pracuje podobně, jako kdyby se v HTML umisťovaly obrázky (či jiné prvky) do jednoho odstavce. FlowLayout manažer je v knihovně Seesaw představován funkcí flow-panel, které se předají jednotlivé prvky v parametru pojmenovaném :items. Kromě toho lze při volání této funkce specifikovat i další pravidla použitá při umisťování jednotlivých prvků do okna – okraj, horizontální a vertikální mezeru a taktéž zarovnání prvků (doleva, doprava, na střed). Podívejme se na příklad:

(flow-panel :hgap 10 :vgap 10 :border 10 :align :center
      :items [(button :text ":background :red"  :background :red)
          (button :text ":background :yellow" :background :yellow)
          (button :text ":background :orange" :background :orange)
          (button :text ":background #ff8080" :background "#ff8080")
          (button :text ":background #8080ff" :background "#8080ff")
          (button :text ":background #8f8"  :background "#8f8"))

Použité pojmenované parametry:

# Parametr Význam
1 :border šířka mezi okraji okna a komponentami
2 :hgap horizontální mezera mezi komponentami
3 :vgap vertikální mezera mezi komponentami
4 :align zarovnání komponent
5 :items sekvence obsahující komponenty, které se mají umístit do okna či na panel

Tento úryvek kódu bude použit v demonstračním příkladu nazvaném seesaw12.

Vytvoření kostry demonstračního příkladu:

lein new app seesaw12

Projektový soubor project.clj:

(defproject seesaw12 "0.1.0-SNAPSHOT"
 :description "FIXME: write description"
 :url "http://example.com/FIXME"
 :license {:name "Eclipse Public License"
      :url "http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html"}
 :dependencies [[org.clojure/clojure "1.6.0"]
         [seesaw "1.4.5"]]
 :main ^:skip-aot seesaw12.core
 :target-path "target/%s"
 :profiles {:uberjar {:aot :all}})

Zdrojový soubor src/seesaw12/core.clj:

(ns seesaw12.core
  (:gen-class))
 
(use 'seesaw.core)
(use 'seesaw.color)
 
(def formular
  (flow-panel :hgap 10 :vgap 10 :border 10 :align :center
        :items [(button :text ":background :red"  :background :red)
            (button :text ":background :yellow" :background :yellow)
            (button :text ":background :orange" :background :orange)
            (button :text ":background #ff8080" :background "#ff8080")
            (button :text ":background #8080ff" :background "#8080ff")
            (button :text ":background #8f8"  :background "#8f8")
            ]))
 
(defn -main
  [& args]
  (-> (frame :title "Flow layout test"
        :on-close :exit
        :content formular)
    (pack!)
    (show!)))

Obrázek 12: Tlačítka umístěná na plochu okna s využitím správce rozvržení flow-panel.

7. Správce rozvržení border-panel

V pořadí třetím správcem rozvržení grafických komponent, s nímž se setkáme, je BorderLayout manažer. Pro vývojáře, kteří nikdy nepracovali s knihovnou Swing, se může jednat o poněkud zvláštního správce rozvržení (použitelný je pro maximálně pět komponent popř. pro pět subpanelů), ve skutečnosti se však jedná o velmi užitečný nástroj, především při ručním návrhu formulářů. Při použití BorderLayout manažeru se v knihovně Seesaw používá funkce/konstruktor nazvaná border-panel. Této funkci je možné předat několik pojmenovaných parametrů:

# Parametr Význam
1 :border šířka mezi okraji okna a komponentami
2 :hgap horizontální mezera mezi komponentami
3 :vgap vertikální mezera mezi komponentami
4 :north komponenta umístěná v horní části okna/panelu
5 :south komponenta umístěná v dolní části okna/panelu
6 :west komponenta umístěná v levé části okna/panelu
7 :east komponenta umístěná v pravé části okna/panelu
8 :center komponenta umístěná ve střední části okna/panelu

Podívejme se na příklad – umístění pěti tlačítek na formuláři:

(border-panel :hgap 10 :vgap 10 :border 10
       :north (button :text "North" :background "#afa")
       :south (button :text "South" :background "#aaf")
       :west  (button :text "West"  :background :yellow)
       :center (button :text "Center" :background :orange)
       :east  (button :text "East"  :background :red)
       ))

Obrázek 13: Tlačítka umístěná na plochu okna s využitím správce rozvržení border-panel.

Tento kód je součástí dalšího dnešního demonstračního příkladu. Vytvoření kostry demonstračního příkladu se provede příkazem:

lein new app seesaw13

Projektový soubor project.clj:

(defproject seesaw13 "0.1.0-SNAPSHOT"
 :description "FIXME: write description"
 :url "http://example.com/FIXME"
 :license {:name "Eclipse Public License"
      :url "http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html"}
 :dependencies [[org.clojure/clojure "1.6.0"]
         [seesaw "1.4.5"]]
 :main ^:skip-aot seesaw13.core
 :target-path "target/%s"
 :profiles {:uberjar {:aot :all}})

Zdrojový soubor src/seesaw13/core.clj:

(ns seesaw13.core
  (:gen-class))
 
(use 'seesaw.core)
(use 'seesaw.color)
 
(def formular
  (border-panel :hgap 10 :vgap 10 :border 10
         :north (button :text "North" :background "#afa")
         :south (button :text "South" :background "#aaf")
         :west  (button :text "West"  :background :yellow)
         :center (button :text "Center" :background :orange)
         :east  (button :text "East"  :background :red)
         ))
 
(defn -main
  [& args]
  (-> (frame :title "Border layout test"
        :on-close :exit
        :content formular)
    (pack!)
    (show!)))

8. Správce rozvržení horizontal-panel

Další správce rozvržení je v knihovně Seesaw reprezentován funkcí/konstruktorem horizontal-panel. Použití tohoto správce je velmi jednoduché, neboť umisťuje jednotlivé komponenty vedle sebe na jediný řádek, podobně jako FlowLayout manažer, ovšem bez automatického přechodu na další řádek:

Obrázek 14: Tlačítka umístěná na plochu okna s využitím správce rozvržení horizontal-panel.

Bez dalšího zdlouhavého popisu se podívejme na dnešní předposlední demonstrační příklad, v němž se tento správce rozložení použije pro umístění pětice tlačítek na formulář.

Vytvoření kostry demonstračního příkladu:

lein new app seesaw14

Projektový soubor project.clj:

(defproject seesaw14 "0.1.0-SNAPSHOT"
 :description "FIXME: write description"
 :url "http://example.com/FIXME"
 :license {:name "Eclipse Public License"
      :url "http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html"}
 :dependencies [[org.clojure/clojure "1.6.0"]
         [seesaw "1.4.5"]]
 :main ^:skip-aot seesaw14.core
 :target-path "target/%s"
 :profiles {:uberjar {:aot :all}})

Zdrojový soubor src/seesaw14/core.clj:

(ns seesaw14.core
  (:gen-class))
 
(use 'seesaw.core)
(use 'seesaw.color)
 
(def formular
  (horizontal-panel :border 10
        :items [(button :text ":background :red"  :background :red)
            (button :text ":background :yellow" :background :yellow)
            (button :text ":background :orange" :background :orange)
            (button :text ":background #ff8080" :background "#ff8080")
            (button :text ":background #8080ff" :background "#8080ff")
            (button :text ":background #8f8"  :background "#8f8")
            ]))
 
(defn -main
  [& args]
  (-> (frame :title "Horizontal panel layout test"
        :on-close :exit
        :content formular)
    (pack!)
    (show!)))

9. Správce rozvržení vertical-panel

V dnešním sedmém a současně i posledním demonstračním příkladu si ukážeme použití správce rozvržení představovaného v knihovně Seesaw funkcí/konstruktorem se jménem vertical-panel. Jak již název napovídá, jsou všechny komponenty umístěny vertikálně pod sebou, ovšem šířka komponent není (ve výchozím nastavení) nijak ovlivněna šířkou ostatních komponent, což je ostatně patrné i při pohledu na screenshot:

Obrázek 15: Tlačítka umístěná na plochu okna s využitím správce rozvržení vertical-panel.

Použití tohoto správce rozvržení je velmi snadné:

(vertical-panel :border 10
      :items [(button :text ":background :red"  :background :red)
          (button :text ":background :yellow" :background :yellow)
          (button :text ":background :orange" :background :orange)
          (button :text ":background #ff8080" :background "#ff8080")
          (button :text ":background #8080ff" :background "#8080ff")
          (button :text ":background #8f8"  :background "#8f8")
          ]))

Podívejme se nyní na celý kód demonstračního příkladu. Vytvoření kostry demonstračního příkladu:

lein new app seesaw15

Projektový soubor project.clj:

(defproject seesaw15 "0.1.0-SNAPSHOT"
 :description "FIXME: write description"
 :url "http://example.com/FIXME"
 :license {:name "Eclipse Public License"
      :url "http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html"}
 :dependencies [[org.clojure/clojure "1.6.0"]
         [seesaw "1.4.5"]]
 :main ^:skip-aot seesaw15.core
 :target-path "target/%s"
 :profiles {:uberjar {:aot :all}})

Zdrojový soubor src/seesaw15/core.clj:

(ns seesaw15.core
  (:gen-class))
 
(use 'seesaw.core)
(use 'seesaw.color)
 
(def formular
  (vertical-panel :border 10
        :items [(button :text ":background :red"  :background :red)
            (button :text ":background :yellow" :background :yellow)
            (button :text ":background :orange" :background :orange)
            (button :text ":background #ff8080" :background "#ff8080")
            (button :text ":background #8080ff" :background "#8080ff")
            (button :text ":background #8f8"  :background "#8f8")
            ]))
 
(defn -main
  [& args]
  (-> (frame :title "Vertical panel layout test"
        :on-close :exit
        :content formular)
    (pack!)
    (show!)))

10. Repositář s demonstračními příklady

Všech sedm dnes popsaných demonstračních příkladů bylo, podobně jako v předchozích částech tohoto seriálu, uloženo do GIT repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/clojure-examples. V tabulce zobrazené pod tímto odstavcem naleznete na jednotlivé příklady přímé odkazy:

Naklonování celého repositáře zajistí příkaz:

git clone http://github.com/tisnik/clojure-examples.git
Cloning into 'clojure-examples'...
remote: Counting objects: 560, done.
remote: Compressing objects: 100% (50/50), done.
remote: Total 560 (delta 32), reused 0 (delta 0), pack-reused 478
Receiving objects: 100% (560/560), 95.12 KiB | 0 bytes/s, done.
Resolving deltas: 100% (212/212), done.
Checking connectivity... done.

11. Odkazy na předchozí části seriálu

Stalo se již zvykem uvést odkazy na všechny předchozí části tohoto seriálu. Tento zvyk samozřejmě dodržíme i dnes:

 1. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure/
 2. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (2)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-2/
 3. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (3)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-3/
 4. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (4)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-4/
 5. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (5)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-5/
 6. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (6)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-6/
 7. Programovací jazyk Clojure a databáze (1.část)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-databaze-1-cast/
 8. Pluginy pro Leiningen
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-pluginy-pro-leiningen/
 9. Programovací jazyk Clojure a knihovny pro práci s vektory a maticemi
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-knihovny-pro-praci-s-vektory-a-maticemi/
 10. Programovací jazyk Clojure a knihovny pro práci s vektory a maticemi
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-knihovny-pro-praci-s-vektory-a-maticemi-2/
 11. Programovací jazyk Clojure: syntéza procedurálních textur s využitím knihovny Clisk
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-synteza-proceduralnich-textur-s-vyuzitim-knihovny-clisk/
 12. Programovací jazyk Clojure: syntéza procedurálních textur s využitím knihovny Clisk (2)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-synteza-proceduralnich-textur-s-vyuzitim-knihovny-clisk-2/
 13. Programovací jazyk Clojure: syntéza procedurálních textur s využitím knihovny Clisk (dokončení)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-synteza-proceduralnich-textur-s-vyuzitim-knihovny-clisk-dokonceni/
 14. Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v jazyce Clojure
  http://www.root.cz/clanky/seesaw-knihovna-pro-snadnou-tvorbu-gui-v-jazyce-clojure/
 15. Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v jazyce Clojure (2)
  http://www.root.cz/clanky/seesaw-knihovna-pro-snadnou-tvorbu-gui-v-jazyce-clojure-2/

12. Odkazy na Internetu

 1. Building User Interfaces with Seesaw (slajdy k přednášce)
  http://darevay.com/talks/clo­jurewest2012/#/title-slide
 2. Seesaw na GitHubu
  https://github.com/daveray/seesaw
 3. Seesaw API Documentation
  http://daveray.github.io/seesaw/
 4. Seesaw wiki
  https://github.com/davera­y/seesaw/wiki
 5. seesaw-repl-tutorial.clj
  https://gist.github.com/da­veray/1441520
 6. Témata o Seesaw na Google groups
  https://groups.google.com/fo­rum/#!forum/seesaw-clj
 7. Threading macro (dokumentace k jazyku Clojure)
  https://clojure.github.io/clo­jure/clojure.core-api.html#clojure.core/->
 8. Understanding the Clojure → macro
  http://blog.fogus.me/2009/09/04/un­derstanding-the-clojure-macro/
 9. Clisk
  https://github.com/mikera/clisk
 10. clojars: net.mikera/clisk
  https://clojars.org/net.mikera/clisk
 11. clojure.inspector
  http://clojure.github.io/clo­jure/clojure.inspector-api.html
 12. Clisk: wiki
  https://github.com/mikera/clisk/wiki
 13. Dokumentace vygenerovaná pro knihovnu core.matrix
  https://cloojure.github.i­o/doc/core.matrix/index.html
 14. Size and Dimensionality
  https://groups.google.com/fo­rum/#!topic/numerical-clojure/zebBCa68eTw/discussion
 15. Towards core.matrix for Clojure?
  https://clojurefun.wordpres­s.com/2013/01/05/towards-core-matrix-for-clojure/
 16. The Clojure Toolbox
  http://www.clojure-toolbox.com/
 17. Neanderthal
  http://neanderthal.uncomplicate.org/
 18. Hello world project
  https://github.com/uncompli­cate/neanderthal/blob/mas­ter/examples/hello-world/project.clj
 19. vectorz-clj
  https://github.com/mikera/vectorz-clj
 20. vectorz – Examples
  https://github.com/mikera/vectorz-clj/wiki/Examples
 21. gloss
  https://github.com/ztellman/gloss
 22. HTTP client/server for Clojure
  http://www.http-kit.org/
 23. Array Programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Array_programming
 24. Discovering Array Languages
  http://archive.vector.org­.uk/art10008110
 25. no stinking loops – Kalothi
  http://www.nsl.com/
 26. Vector (obsahuje odkazy na články, knihy a blogy o programovacích jazycích APL, J a K)
  http://www.vector.org.uk/
 27. APL Interpreters
  http://www.vector.org.uk/?a­rea=interpreters
 28. APL_(programming_language
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/APL_(programming_langu­age
 29. APL FAQ
  http://www.faqs.org/faqs/apl-faq/
 30. APL FAQ (nejnovější verze)
  http://home.earthlink.net/~swsir­lin/apl.faq.html
 31. A+
  http://www.aplusdev.org/
 32. APLX
  http://www.microapl.co.uk/
 33. FreeAPL
  http://www.pyr.fi/apl/index.htm
 34. J: a modern, high-level, general-purpose, high-performance programming language
  http://www.jsoftware.com/
 35. K, Kdb: an APL derivative for Solaris, Linux, Windows
  http://www.kx.com
 36. openAPL (GPL)
  http://sourceforge.net/pro­jects/openapl
 37. Parrot APL (GPL)
  http://www.parrotcode.org/
 38. Learning J (Roger Stokes)
  http://www.jsoftware.com/hel­p/learning/contents.htm
 39. Rosetta Code
  http://rosettacode.org/wiki/Main_Page
 40. Why APL
  http://www.acm.org/sigapl/whyapl.htm
 41. java.jdbc API Reference
  https://clojure.github.io/java.jdbc/
 42. Hiccup
  https://github.com/weavejester/hiccup
 43. Clojure Ring na GitHubu
  https://github.com/ring-clojure/ring
 44. A brief overview of the Clojure web stack
  https://brehaut.net/blog/2011/rin­g_introduction
 45. Getting Started with Ring
  http://www.learningclojure­.com/2013/01/getting-started-with-ring.html
 46. Getting Started with Ring and Compojure – Clojure Web Programming
  http://www.myclojureadven­ture.com/2011/03/getting-started-with-ring-and-compojure.html
 47. Unit Testing in Clojure
  http://nakkaya.com/2009/11/18/unit-testing-in-clojure/
 48. Testing in Clojure (Part-1: Unit testing)
  http://blog.knoldus.com/2014/03/22/tes­ting-in-clojure-part-1-unit-testing/
 49. API for clojure.test – Clojure v1.6 (stable)
  https://clojure.github.io/clo­jure/clojure.test-api.html
 50. Leiningen: úvodní stránka
  http://leiningen.org/
 51. Leiningen: Git repository
  https://github.com/techno­mancy/leiningen
 52. leiningen-win-installer
  http://leiningen-win-installer.djpowell.net/
 53. Clojure 1: Úvod
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm/
 54. Clojure 2: Symboly, kolekce atd.
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm-2-cast/
 55. Clojure 3: Funkcionální programování
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm-3-cast-funkcionalni-programovani/
 56. Clojure 4: Kolekce, sekvence a lazy sekvence
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm-4-cast-kolekce-sekvence-a-lazy-sekvence/
 57. Clojure 5: Sekvence, lazy sekvence a paralelní programy
  http://www.root.cz/clanky/clojure-a-bezpecne-aplikace-pro-jvm-sekvence-lazy-sekvence-a-paralelni-programy/
 58. Clojure 6: Podpora pro paralelní programování
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-6-futures-nejsou-jen-financni-derivaty/
 59. Clojure 7: Další funkce pro paralelní programování
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-7-dalsi-podpurne-prostredky-pro-paralelni-programovani/
 60. Clojure 8: Identity, stavy, neměnné hodnoty a reference
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-8-identity-stavy-nemenne-hodnoty-a-referencni-typy/
 61. Clojure 9: Validátory, pozorovatelé a kooperace s Javou
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-9-validatory-pozorovatele-a-kooperace-mezi-clojure-a-javou/
 62. Clojure 10: Kooperace mezi Clojure a Javou
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-10-kooperace-mezi-clojure-a-javou-pokracovani/
 63. Clojure 11: Generátorová notace seznamu/list comprehension
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-11-generatorova-notace-seznamu-list-comprehension/
 64. Clojure 12: Překlad programů z Clojure do bajtkódu JVM I:
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-12-preklad-programu-z-clojure-do-bajtkodu-jvm/
 65. Clojure 13: Překlad programů z Clojure do bajtkódu JVM II:
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-13-preklad-programu-z-clojure-do-bajtkodu-jvm-pokracovani/
 66. Clojure 14: Základy práce se systémem maker
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-14-zaklady-prace-se-systemem-maker/
 67. Clojure 15: Tvorba uživatelských maker
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-15-tvorba-uzivatelskych-maker/
 68. Clojure 16: Složitější uživatelská makra
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-16-slozitejsi-uzivatelska-makra/
 69. Clojure 17: Využití standardních maker v praxi
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-17-vyuziti-standardnich-maker-v-praxi/
 70. Clojure 18: Základní techniky optimalizace aplikací
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-18-zakladni-techniky-optimalizace-aplikaci/
 71. Clojure 19: Vývojová prostředí pro Clojure
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-19-vyvojova-prostredi-pro-clojure/
 72. Clojure 20: Vývojová prostředí pro Clojure (Vimu s REPL)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-20-vyvojova-prostredi-pro-clojure-integrace-vimu-s-repl/
 73. Clojure 21: ClojureScript aneb překlad Clojure do JS
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-21-clojurescript-aneb-preklad-clojure-do-javascriptu/

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.