Hlavní navigace

Tvorba grafů v jazyce Go: kreslení ve webovém klientu

14. 1. 2020
Doba čtení: 48 minut

Sdílet

Dnes se zaměříme především na způsob vykreslování grafů na straně (webového) klienta. Go použijeme pro přípravu a přenos hodnot, které se mají vykreslit. O samotnou tvorbu grafů se stará příslušná JS knihovna, například plotly.

Obsah

1. Tvorba grafů v jazyce Go (2.část)

2. Použití balíčků poskytovaných knihovnou plot

3. Složitější příklad založený na knihovně plot

4. Tvorba interaktivních grafů pro webové stránky

5. Postup vykreslení grafu na straně klienta ve webové stránce

6. Stažení všech potřebných knihoven

7. První graf na webové stránce vykreslený z hodnot, které jsou přímo součástí skriptu

8. Samostatný soubor s hodnotami, které se mají vykreslit do grafu

9. Získání hodnot, které se mají vykreslit, ze serveru

10. Generování hodnot pro vykreslení přímo serverem

11. Výpočet hodnot na straně serveru

12. Graf s průběhy několika funkcí, nastavení stylu vykreslování grafu

13. Výpočet hodnot, které se mají vykreslit, na základě zadaných parametrů

14. Sloupcový graf

15. Koláčový graf

16. Úpravy vzhledu koláčového grafu

17. Knihovna Chart.js

18. Jednoduchý příklad používající knihovnu Chart.js

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Tvorba grafů v jazyce Go (2.část)

V dnešní části seriálu o programovacím jazyku Go si ukážeme některé další způsoby vykreslování grafů s naměřenými hodnotami či s průběhy funkcí. Navážeme tak na část předchozí, ve které jsme si popsali možnosti nabízené knihovnami glot a plot (z balíčku Gonum). Tyto knihovny slouží pro vytvoření grafů na straně serveru (či pracovního stroje uživatele), ovšem mnohdy je zapotřebí grafy vykreslit na klientovi, tj. v typickém případě ve webovém prohlížeči. Pro tento účel lze využít kombinaci několika technologií – HTTP serveru naprogramovaného v Go, vybrané knihovny pro vykreslování grafů na straně klienta (plotly, chart.js atd.) a většinou relativně jednoduchého skriptu, který načte hodnoty, jež se mají zobrazit a provede (resp. zahájí) jejich vykreslení.

Nejdříve se ovšem na chvíli vraťme ke knihovně plot z projektu Gonum. Tato knihovna se ve skutečnosti skládá ze čtyř balíčků, které jsou vypsány v následující tabulce:

# Balíček Stručný popis balíčku
1 plot základní balíček se základními strukturami a jejich metodami
2 plotter konkrétní implementace rozhraní Plotter
3 plotutil pomocné funkce pro vytvoření různých průběhů v grafu atd.
4 vg rozhraní pro vykreslování 2D grafiky (vektorové)

Většinou je nutné použít všechny tři balíčky, protože v balíčku plotter najdeme konkrétní implementace rozhraní Plotter a v plotutil pak jednotlivé typy průběhů, které se mohou v grafu objevit. Sice by bylo možné tyto části implementovat přímo v aplikaci (což je někdy nutné), ovšem pro běžné grafy je to zbytečná práce navíc.

2. Použití balíčků poskytovaných knihovnou plot

Minule jsme si taktéž ukázali čtveřici příkladů určených pro tvorbu jednoduchých grafů s využitím možností nabízených knihovnou plot. Na těchto příkladech je patrné, že je většinou nutné použít všechny čtyři balíčky zmíněné v úvodní kapitole, což je ukázáno na příkladu, s nímž jsme se již setkali:

package main
 
import (
    "gonum.org/v1/plot"
    "gonum.org/v1/plot/plotter"
    "gonum.org/v1/plot/plotutil"
    "gonum.org/v1/plot/vg"
)
 
const resX = 20.0 / 3.0 * vg.Inch
const resY = 5.0 * vg.Inch
 
func main() {
    p, err := plot.New()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    input := [...]int32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1}
 
    points := make(plotter.XYs, len(input))
    for i := range points {
        points[i].X = float64(i)
        points[i].Y = float64(input[i])
    }
 
    p.Title.Text = "Plot #5"
    p.X.Label.Text = "X"
    p.Y.Label.Text = "Y"
 
    err = plotutil.AddLinePoints(p, "Measured data", points)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    err = p.Save(resX, resY, "plot05.png")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

Obrázek 1: Výsledek běhu předchozího demonstračního příkladu.

3. Složitější příklad založený na knihovně plot

Uveďme si ještě poněkud složitější příklad, který je inspirovaný kódem uvedeným přímo na stránce projektu Plot. V tomto příkladu jsou vykresleny průběhy tří funkcí, pokaždé s jiným stylem vykreslování a popisem jednotlivých os:

s, err := plotter.NewScatter(series1)
l, err := plotter.NewLine(series2)
lpLine, lpPoints, err := plotter.NewLinePoints(series3)

Dále je v příkladu ukázán způsob definice stylů vykreslování, například zde pro poslední průběh:

lpLine.Color = color.RGBA{G: 255, A: 255}
lpPoints.Shape = draw.PyramidGlyph{}

Změna barvy jednotlivých průběhů je snadná:

s.GlyphStyle.Color = color.RGBA{R: 255, B: 128, A: 255}
l.LineStyle.Color = color.RGBA{B: 255, A: 255}
lpPoints.Color = color.RGBA{R: 255, A: 255}

Úplný zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "image/color"
    "math"
 
    "gonum.org/v1/plot"
    "gonum.org/v1/plot/plotter"
    "gonum.org/v1/plot/vg"
    "gonum.org/v1/plot/vg/draw"
)
 
const points = 50
 
const resX = 20.0 / 3.0 * vg.Inch
const resY = 5.0 * vg.Inch
 
func fillInSeries(offset float64) plotter.XYs {
    series := make(plotter.XYs, points)
    function1 := func(t float64, offset float64) float64 {
        // limita
        if t == 0.0 {
            return 1.0
        }
        return math.Sin(t-offset) / t
    }
 
    for i := range series {
        t := float64(i)*5.0*math.Pi/points + 0.4
        series[i].X = t
        series[i].Y = function1(t, offset)
    }
    return series
}
 
func main() {
    series1 := fillInSeries(0)
    series2 := fillInSeries(math.Pi / 2.0)
    series3 := fillInSeries(-math.Pi / 2.0)
 
    p, err := plot.New()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    p.Title.Text = "Points Example"
    p.X.Label.Text = "X"
    p.Y.Label.Text = "Y"
 
    p.Add(plotter.NewGrid())
 
    s, err := plotter.NewScatter(series1)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    s.GlyphStyle.Color = color.RGBA{R: 255, B: 128, A: 255}
 
    l, err := plotter.NewLine(series2)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    l.LineStyle.Width = vg.Points(1)
    l.LineStyle.Dashes = []vg.Length{vg.Points(5), vg.Points(5)}
    l.LineStyle.Color = color.RGBA{B: 255, A: 255}
 
    lpLine, lpPoints, err := plotter.NewLinePoints(series3)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    lpLine.Color = color.RGBA{G: 255, A: 255}
    lpPoints.Shape = draw.PyramidGlyph{}
    lpPoints.Color = color.RGBA{R: 255, A: 255}
 
    p.Add(s, l, lpLine, lpPoints)
    p.Legend.Add("scatter", s)
    p.Legend.Add("line", l)
    p.Legend.Add("line points", lpLine, lpPoints)
 
    err = p.Save(resX, resY, "plot06.png")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

Obrázek 2: Výsledek běhu příkladu popsaného v této kapitole.

4. Tvorba interaktivních grafů pro webové stránky

Knihovny glot a Gonum plot, s nimiž jsme se seznámili v předchozím textu, jsou primárně určeny pro vykreslování grafů do rastrových obrázků, popř. do souborů, které mohou obsahovat vektorové kresby (SVG, PostScript, PDF). Jedná se tedy o knihovny, které jsou primárně určeny pro použití buď na pracovních stanicích uživatelů nebo na serverech – server v tomto případě připravuje již hotové grafy, které jsou na základě požadavku přeneseny ke klientovi a tam zobrazeny. V mnoha případech, zejména při implementaci různých „dashboardů“ (viz například známý projekt Grafana, který se často kombinuje s nástrojem Prometheus), je však výhodnější přenést i samotné vykreslení grafu na klienta. Server v tomto případě slouží pro výpočet (či jakékoli jiné získání) dat, která se mají v grafu vykreslit. A právě tímto způsobem, který do ekosystému, jenž je v současnosti okolo programovacího jazyka Go vytvořen, zapadá mnohem líp, se budeme zabývat v navazujících kapitolách.

Poznámka: v případě, že se chystáte zobrazit pouze jediný graf (například nějaký sloupcový graf s výsledky benchmarků, koláčový graf atd.), nemusí být využití JavaScriptové knihovny z pohledu klienta vždy rychlejší, protože samotný kód knihovny může být velmi rozsáhlý (dále použitá knihovna plotly má v minifikované verzi cca 3MB), takže například graf přenesený v SVG (tedy ve vektorové podobě) může být na klientovi vykreslen rychleji. Ovšem ztrácíme tím možnou interaktivitu – u dalších příkladů si totiž po jejich spuštění a zobrazení ve webovém prohlížeči můžete graf různě zvětšovat, po najetí myší na průběh se zobrazí hodnota v daném místě grafu (popř. hodnoty všech průběhů pro danou hodnotu nezávislé proměnné), graf je možné uložit přímo na straně klienta v různých formátech atd.

5. Postup vykreslení grafu na straně klienta ve webové stránce

Celý postup vykreslení grafu na straně klienta do plochy webové stránky je ve skutečnosti poměrně jednoduchý a přímočarý:

 1. Server pošle klientovi kostru HTML stránky (což může být základ proSPA neboli pro Single Page Application).
 2. Klient si na základě obsahu této stránky vyžádá další potřebné informace, typicky zdrojový (minifikovaný) kód knihovny sloužící pro vykreslení grafů s využitím JavaScriptu a možností HTML 5 (canvas).
 3. Další kód umístěný na HTML stránce či v JavaScriptových zdrojových kódech vede k požadavku klienta na poslání dat, která se mají zobrazit v grafu.
 4. Server požadovaná data nějakým způsobem získá (například je vypočítá, načte metriky uložené v databázi atd.) a pošle je ve vhodném formátu zpět klientovi. Může například použít formát JSON, který sice není pro tyto účely příliš úsporný, ovšem pro data určená pro jednodušší grafy to nemusí být kritické.
Poznámka: v současnosti existuje takřka nepřeberné množství JavaScriptových knihoven, které tvorbu grafů na straně klienta (tedy webového prohlížeče) umožňují. Některé z těchto knihoven nabízí pouze minimální možnosti úpravy grafů – takové knihovny mají tu výhodu, že jsou relativně malé. Příkladem může být původní verze knihovny Flot, popř. knihovna graph.js, kterou si taktéž ukážeme. Jednou z nejznámějších a možná i nejuniverzálnějších knihoven tohoto typu je knihovna nazvaná plotly, jíž lze získat z adresy https://cdn.plot.ly/plotly-latest.min.js a jejíž vybrané možnosti si ukážeme v navazujících kapitolách.

Prakticky všechny dále uvedené demonstrační příklady se skládají ze tří částí:

 1. Implementace HTTP serveru, který je naprogramován v jazyce Go, protože právě Go se pro tyto účely velmi dobře hodí. Některé příklady jsou implementovány jako HTTP server, který klientovi poskytuje pouze statická data, další příklady mají přímo v serveru implementován i výpočet dat pro graf.
 2. HTML stránku s plochou, do které se bude vykreslovat graf. Na této stránce se načítá kód knihovny plotly (tu klientovi poskytuje HTTP server), v některých případech i kód knihovny jQuery a taktéž krátký kód napsaný v JavaScriptu, jenž je popsán v následujícím bodu.
 3. Třetí částí příkladu je již výše zmíněný kód naprogramovaný v JavaScriptu, který provede inicializaci plotly, vyžádá si data pro vykreslení a následně zažádá plotly o vykreslení grafu.

6. Stažení všech potřebných knihoven

Ještě před spuštěním dále popsaných demonstračních příkladů postavených nad knihovnou plotly je nutné získat minifikovanou verzi této knihovny. Některé příklady navíc používají i známou sadu pomocných funkcí jQuery. Následující program nazvaný setup.go, který je naprogramovaný v jazyce Go, zajistí jak stažení potřebných knihoven, tak i jejich rozkopírování na potřebná místa (ve skutečnosti se neprovádí fyzická kopie, pouze vytvoření hard linku):

package main
 
import (
    "fmt"
    "io"
    "net/http"
    "os"
)
 
func downloadFile(url string, filename string) (int64, error) {
    resp, err := http.Get(url)
    if err != nil {
        return 0, err
    }
    defer resp.Body.Close()
 
    out, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        return 0, err
    }
    defer out.Close()
 
    downloaded, err := io.Copy(out, resp.Body)
    return downloaded, err
}
 
func performDownload(url string, filename string) {
    downloaded, err := downloadFile(url, filename)
    if err != nil {
        fmt.Printf("Download from URL %s failed: %v\n", url, err)
        return
    }
    fmt.Printf("Downloaded %d bytes from URL %s into file %s\n", downloaded, url, filename)
}
 
func createLinkInDirectory(filename string, directory string) {
    target := directory + filename
    err := os.Link(filename, target)
    if err != nil {
        fmt.Printf("Unable to create hard link from %s to %s: %v\n", filename, target, err)
    }
}
 
func main() {
    performDownload("https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js", "jquery.min.js")
    performDownload("https://cdn.plot.ly/plotly-latest.min.js", "plotly-latest.min.js")
    for example := 1; example <= 10; example++ {
        directory := fmt.Sprintf("plotly%02d/", example)
        createLinkInDirectory("jquery.min.js", directory)
        createLinkInDirectory("plotly-latest.min.js", directory)
    }

}
Poznámka: pochopitelně je možné tento program nahradit nějakým skriptem naprogramovaným v shellu, ovšem výše uvedený program je kompatibilní i s těmi neunixovými operačními systémy, jejichž souborové systémy podporují tvoru linků.

7. První graf na webové stránce vykreslený z hodnot, které jsou přímo součástí skriptu

První aplikace, jejíž serverová část je vyvinutá v programovacím jazyku Go, je velmi jednoduchá, protože se jedná o pouhou kostru, na níž budeme později stavět komplikovanější příklady. Nejdříve si ukažme implementaci HTTP serveru. Ta je prozatím velmi stručná, protože jediným úkolem tohoto HTTP serveru je dodávat statická data uložená v podadresáři „plotly01“, v němž se nachází HTML stránka i všechny JavaScriptové soubory (knihovna plotly, popř. link na ni a námi vytvořený skript):

package main
 
import (
    "log"
    "net/http"
)
 
func startHttpServer(address string) {
    log.Printf("Starting server on address %s", address)
    http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir("plotly01/")))
    http.ListenAndServe(address, nil)
}
 
func main() {
    startHttpServer(":8080")
}

V podadresáři nazvaném „plotly01“ je mj. umístěn i soubor obsahující HTML stránku, do jejíž plochy se má graf vykreslit. Povšimněte si, že do prohlížeče budeme načítat i skript s implementací knihovny plotly a taktéž náš skript pojmenovaný „plot.js“:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Plot #1</title>
    <meta name="Generator" content="golang">
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
    <script src="plotly-latest.min.js" language="javascript"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Plot #1</h1>
    <div id="graphElement" style="width:800px;height:600px;"></div>
    <script src="plot.js" language="javascript"></script>
  </body>
</html>

Poslední součástí tohoto demonstračního příkladu je již výše zmíněný skript uložený do souboru „plot.js“. V tomto skriptu se přímo s využitím možností nabízených knihovnou plotly vykreslí jednoduchý graf, který vznikne vynesením a propojením pěti bodů do kartézské souřadné soustavy. Hodnoty, které mají být vykresleny, jsou v tomto případě přímo součástí skriptu – jedná se o strukturu nazvanou data:

var graphElement = document.getElementById('graphElement');
var data = {
  x: [1, 2, 3, 4, 5],
  y: [1, 2, 4, 8, 16]
}
var opts = {
  margin: { t: 0}
}
Plotly.plot(graphElement, [data], opts)

Za zmínku stojí fakt, že do funkce Plotly.plot se ve druhém parametru může předat více průběhů (sekvencí hodnot), které se mají zobrazit. Z tohoto důvodu je námi vytvořená struktura data (jediným) prvkem pole, které se do Plotly.plot předává. V některých dalších příkladech této vlastnosti využijeme a do jediného grafu vykreslíme několik různých průběhů, pochopitelně s odlišnými hodnotami.

Obrázek 3: Graf vykreslený knihovnou plotly přímo na plochu WWW stránky.

Obrázek 4: Jednou z vlastností knihovny plotly je i podpora pro změnu měřítka, zobrazení výřezu z grafu atd. Zde je zobrazen stejný průběh, jako na druhém obrázku, pouze s jiným měřítkem.

8. Samostatný soubor s hodnotami, které se mají vykreslit do grafu

Předchozí demonstrační příklad dokázal vykreslit graf z hodnot, které byly uloženy přímo ve zdrojovém kódu skriptu, konkrétně ve skriptu „plot.js“. To je pochopitelně příliš jednoúčelové řešení. Ve druhém demonstračním příkladu z tohoto důvodu provedeme určité zobecnění, protože hodnoty budou uloženy ve zvláštním souboru, a to konkrétně ve formátu JSON:

{
  "x": [1, 2, 3, 4, 5],
  "y": [1, 2, 4, 8, 16]
}

Samotná implementace serverové části (tj. část projektu naprogramovaná v Go) se prozatím nebude odlišovat od předchozího HTTP serveru. Jedinou změnou je, že tentokrát bude server vracet statická data (obsahy souborů) uložená v podadresáři „plotly02“ a nikoli v podadresáři „plotly01“:

package main
 
import (
    "log"
    "net/http"
)
 
func startHttpServer(address string) {
    log.Printf("Starting server on address %s", address)
    http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir("plotly02/")))
    http.ListenAndServe(address, nil)
}
 
func main() {
    startHttpServer(":8080")
}
Poznámka: HTTP server implementovaný v Go vrací pro statické soubory korektní hlavičky.

Ani HTML stránka tvořící kostru aplikace na straně klienta se příliš nezměnila. Pouze v hlavičce načítáme druhou JavaScriptovou knihovnu jQuery a ihned poté námi vytvořený skript „plot.js“ (ten se tedy nyní nenačítá až na konci stránky, protože přímo s využitím možností jQuery můžeme velmi snadno specifikovat, kdy se má část skriptu spustit):

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Plot #2</title>
    <meta name="Generator" content="golang">
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
    <script src="plotly-latest.min.js" language="javascript"></script>
    <script src="jquery.min.js" language="javascript"></script>
    <script src="plot.js" language="javascript"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Plot #2</h1>
    <div id="graphElement" style="width:800px;height:600px;"></div>
  </body>
</html>

Samotný skript „plot.js“ je však oproti prvnímu příkladu zcela odlišný. Nejdříve se pokusíme načíst obsah souboru „data.json“. Ten je uložený na serveru, který obsah dodá s využitím AJAXu (funkci XMLHttpRequest ovšem nevoláme přímo, ale využijeme zde opět možnosti jQuery). Po přijetí obsahu a jeho unmarshallingu získáme datovou strukturu, která je předána do anonymní funkce v parametru nazvaném data. Vzhledem k tomu, že obsah i formát této struktury přímo odpovídá požadavkům knihovny plotly, můžeme provést vykreslení grafu pouhými deseti řádky kódu:

$(document).ready(function() {
  $.getJSON("data.json",
    function (data) {
      var graphElement = $('#graphElement')[0];
      var opts = {
        margin: { t: 0}
      };
      Plotly.plot(graphElement, [data], opts);
    });
});
Poznámka: jedním z důvodů, proč je v současnosti nutné použít HTTP server i pro takto jednoduché demonstrační příklady, je fakt, že moderní webové prohlížeče (pokud je nenastavíte do jiného režimu) odmítnou načítat JSON z lokálního souboru. Viz též problematika okolo CORS (obecně je však toto chování prohlížečů bezpečnější, než tomu bylo v minulosti).

Obrázek 5: Předchozí příklad po vykreslení grafu do webové stránky na straně klienta.

9. Získání hodnot, které se mají vykreslit, ze serveru

Předchozí dva demonstrační příklady byly samozřejmě pro většinu použití příliš umělé, protože vyžadovaly, aby hodnoty byly dopředu připraveny ve formě statických dat, ke kterým má server přístup. Mnohdy však potřebujeme vykreslit dynamicky vytvářené a/nebo počítané hodnoty čtené ze strany serveru a posílané klientovi. Naši implementaci HTTP serveru tedy upravíme takovým způsobem, aby po přístupu na vybraný endpoint vracel generovaná data, resp. přesněji řečeno sadu x-ových a y-ových souřadnic bodů. V první variantě se bude jednat o endpoint „/data“, který bude obsluhován callback funkcí (či možná přesněji řečeno handlerem) nazvanou dataHandler. Registrace handleru vypadá následovně:

http.HandleFunc("/data", dataHandler)

Implementace handleru je prozatím opět velmi jednoduchá – nastavíme hlavičku HTTP odpovědi, kód HTTP odpovědi (zde konkrétně 200 OK) a v těle odpovědi pošleme data ve formátu JSON:

func dataHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    writer.WriteHeader(http.StatusOK)
    fmt.Fprintf(writer, `
{
  "x": [1, 2, 3, 4, 5],
  "y": [1, 2, 4, 8, 16]
}
    `)
}

Úplný zdrojový kód serveru tedy může vypadat následovně:

package main
 
import (
    "fmt"
    "log"
    "net/http"
)
 
func dataHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    writer.WriteHeader(http.StatusOK)
    fmt.Fprintf(writer, `
{
  "x": [1, 2, 3, 4, 5],
  "y": [1, 2, 4, 8, 16]
}
    `)
}
 
func startHttpServer(address string) {
    log.Printf("Starting server on address %s", address)
    http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir("plotly03/")))
    http.HandleFunc("/data", dataHandler)
    http.ListenAndServe(address, nil)
}
 
func main() {
    startHttpServer(":8080")
}

Statická HTML stránka (taktéž posílaná serverem) se prakticky nezmění:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Plot #3</title>
    <meta name="Generator" content="golang">
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
    <script src="plotly-latest.min.js" language="javascript"></script>
    <script src="jquery.min.js" language="javascript"></script>
    <script src="plot.js" language="javascript"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Plot #3</h1>
    <div id="graphElement" style="width:800px;height:600px;"></div>
  </body>
</html>

Podobný zůstane i skript, který zahájí vykreslování, nesmíme jen zapomenout uvést korektní adresu endpointu. Zde není k dalším změnám žádný důvod, protože skript neví a ani nemusí vědět, že hodnoty nejsou získány ze statického souboru, ale jsou generovány přímo serverem:

$(document).ready(function() {
  $.getJSON("/data",
    function (data) {
      var graphElement = $('#graphElement')[0];
      var opts = {
        margin: { t: 0}
      };
      Plotly.plot(graphElement, [data], opts);
    });
});

Obrázek 6: Výsledek spuštění třetího demonstračního příkladu používajícího knihovnu plotly.

10. Generování hodnot pro vykreslení přímo serverem

Nic nám v této chvíli nebrání upravit zdrojový kód serveru takovým způsobem, aby hodnoty, které se mají vykreslit, přímo generoval. Pro tuto funkcionalitu je nutné provést několik úprav, zejména si připravit datovou strukturu, jejíž obsah bude serializován (používá se též termín marshalling, i když má poněkud odlišný význam) do formátu JSON, který bude poslán klientovi:

type Points struct {
    X []int `json:"x"`
    Y []int `json:"y"`
}
Poznámka: povšimněte si, že musíme uvést i příslušné jméno atributu v JSONu, protože prvky struktury musí být v jazyce Go psány velkými písmeny (jinak budou při serializaci ignorovány).

Pochopitelně se změní i obslužná rutina endpointu „/data“, a to následujícím způsobem:

func dataHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    var points Points
    points.X = []int{1, 2, 3, 4, 5}
    points.Y = []int{1, 2, 4, 8, 16}
 
    writer.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    writer.WriteHeader(http.StatusOK)
    json.NewEncoder(writer).Encode(points)
}

Úplný zdrojový kód takto upraveného HTTP serveru vypadá následovně:

package main
 
import (
    "encoding/json"
    "log"
    "net/http"
)
 
type Points struct {
    X []int `json:"x"`
    Y []int `json:"y"`
}
 
func dataHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    var points Points
    points.X = []int{1, 2, 3, 4, 5}
    points.Y = []int{1, 2, 4, 8, 16}
 
    writer.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    writer.WriteHeader(http.StatusOK)
    json.NewEncoder(writer).Encode(points)
}
 
func startHttpServer(address string) {
    log.Printf("Starting server on address %s", address)
    http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir("plotly04/")))
    http.HandleFunc("/data", dataHandler)
    http.ListenAndServe(address, nil)
}
 
func main() {
    startHttpServer(":8080")
}

Samotný skript spouštěný na straně klienta získá přes AJAX hodnoty, které se mají vykreslit a použije tyto hodnoty při volání funkce Plotly.plot:

$(document).ready(function() {
  $.getJSON("/data",
    function (data) {
      var graphElement = $('#graphElement')[0];
      var opts = {
        margin: { t: 0}
      };
      Plotly.plot(graphElement, [data], opts);
    });
});

Obrázek 7: Výsledek tohoto příkladu je totožný s oběma příklady předchozími.

11. Výpočet hodnot na straně serveru

Samotný HTTP server naprogramovaný v Go může sloužit i pro výpočet hodnot, které se mají následně vykreslit v grafu. Tento přístup je ukázán v dalším příkladu, který je postaven na příkladu předchozím (například se používá totožná datová struktura Point). Rozdílná je však implementace handleru, který poskytuje hodnoty pro vykreslení:

func dataHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    points := makePoints(npoints)
 
    writer.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    writer.WriteHeader(http.StatusOK)
    json.NewEncoder(writer).Encode(points)
}

Vidíme, že se zde již nenaplňují dva řezy s hodnotami konstantami, ale volá se jiná funkce, která tyto řezy inicializuje a naplní vhodnými daty. Konkrétně se jedná o výpočet funkce sinc:

func makePoints(npoints uint) Points {
    var points Points
    points.X = make([]float64, npoints)
    points.Y = make([]float64, npoints)
    for i := uint(0); i < npoints; i++ {
        t := float64(i) * periods * 2.0 * math.Pi / float64(npoints)
        points.X[i] = t
        // limita
        if t == 0.0 {
            points.Y[i] = 1.0
        } else {
            points.Y[i] = math.Sin(t) / t
        }
    }
    return points
}

Opět si pochopitelně ukážeme úplný zdrojový kód tohoto příkladu (resp. jeho serverovou část):

package main
 
import (
    "encoding/json"
    "log"
    "math"
    "net/http"
)
 
type Points struct {
    X []float64 `json:"x"`
    Y []float64 `json:"y"`
}
 
const npoints = 100
const periods = 3
 
func makePoints(npoints uint) Points {
    var points Points
    points.X = make([]float64, npoints)
    points.Y = make([]float64, npoints)
    for i := uint(0); i < npoints; i++ {
        t := float64(i) * periods * 2.0 * math.Pi / float64(npoints)
        points.X[i] = t
        // limita
        if t == 0.0 {
            points.Y[i] = 1.0
        } else {
            points.Y[i] = math.Sin(t) / t
        }
    }
    return points
}
 
func dataHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    points := makePoints(npoints)
 
    writer.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    writer.WriteHeader(http.StatusOK)
    json.NewEncoder(writer).Encode(points)
}
 
func startHttpServer(address string) {
    log.Printf("Starting server on address %s", address)
    http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir("plotly05/")))
    http.HandleFunc("/data", dataHandler)
    http.ListenAndServe(address, nil)
}
 
func main() {
    startHttpServer(":8080")
}
Poznámka: část, která je spuštěna na klientovi, je prakticky totožná s předchozími příklady a proto ji zde již nebudeme uvádět.

Obrázek 8: Graf se zobrazením hodnot, které byly vypočteny na straně serveru.

12. Graf s průběhy několika funkcí, nastavení stylu vykreslování grafu

V dalším demonstračním příkladu si ukážeme, jakým způsobem je možné do jednoho grafu vykreslit několik funkcí. Podobně jako v předchozích příkladech si nejprve ukážeme implementaci HTTP serveru. Ten nyní obsahuje upravený výpočet funkce sinc, která je volitelně vykreslena se zvoleným offsetem (ovšem pouze u úhlu, nikoli ve jmenovateli):

func makePoints(npoints uint, offset float64) Points {
    var points Points
    points.X = make([]float64, npoints)
    points.Y = make([]float64, npoints)
    for i := uint(0); i < npoints; i++ {
        t := float64(i) * periods * 2.0 * math.Pi / float64(npoints)
        points.X[i] = t
        // limita
        if t == 0.0 {
            points.Y[i] = 1.0
        } else {
            points.Y[i] = math.Sin(t+offset) / t
        }
    }
    return points
}

Vytvořena je trojice handlerů, přičemž každý bude dodávat odlišné hodnoty. Tyto handlery jsou zaregistrovány pro tři odlišné endpointy:

func series1Handler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    points := makePoints(npoints, 0)
    writePoints(writer, points)
}
 
func series2Handler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    points := makePoints(npoints, npoints/2.0)
    writePoints(writer, points)
}
 
func series3Handler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    points := makePoints(npoints, -npoints/2.0)
    writePoints(writer, points)
}

Pro jistotu bude celá implementace serveru znovu vypsána:

package main
 
import (
    "encoding/json"
    "log"
    "math"
    "net/http"
)
 
type Points struct {
    X []float64 `json:"x"`
    Y []float64 `json:"y"`
}
 
const npoints = 100
const periods = 2
 
func makePoints(npoints uint, offset float64) Points {
    var points Points
    points.X = make([]float64, npoints)
    points.Y = make([]float64, npoints)
    for i := uint(0); i < npoints; i++ {
        t := float64(i) * periods * 2.0 * math.Pi / float64(npoints)
        points.X[i] = t
        // limita
        if t == 0.0 {
            points.Y[i] = 1.0
        } else {
            points.Y[i] = math.Sin(t+offset) / t
        }
    }
    return points
}
 
func writePoints(writer http.ResponseWriter, points Points) {
 
    writer.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    writer.WriteHeader(http.StatusOK)
    json.NewEncoder(writer).Encode(points)
}
 
func series1Handler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    points := makePoints(npoints, 0)
    writePoints(writer, points)
}
 
func series2Handler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    points := makePoints(npoints, npoints/2.0)
    writePoints(writer, points)
}
 
func series3Handler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    points := makePoints(npoints, -npoints/2.0)
    writePoints(writer, points)
}
 
func startHttpServer(address string) {
    log.Printf("Starting server on address %s", address)
    http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir("plotly06/")))
    http.HandleFunc("/series1", series1Handler)
    http.HandleFunc("/series2", series2Handler)
    http.HandleFunc("/series3", series3Handler)
    http.ListenAndServe(address, nil)
}
 
func main() {
    startHttpServer(":8080")
}

Změní se i skript spouštěný na straně klienta, protože je nutné načíst všechny tři série hodnot. Pro jednoduchost je provádí synchronní čtení dat (s čekáním na dokončení přenosu), což nemusí být ve všech aplikacích ideální řešení. Samotné vykreslení obstará jediné volání funkce Plotly.plot:

$(document).ready(function() {
  $.ajaxSetup({
    async: false
  });
 
  var series1, series2, series3;
 
  $.getJSON("/series1",
    function (data) {
      series1 = data;
      console.log(series1);
    });
  $.getJSON("/series2",
    function (data) {
      series2 = data;
      console.log(series2);
    });
  $.getJSON("/series3",
    function (data) {
      series3 = data;
      console.log(series3);
    });
  var graphElement = $('#graphElement')[0];
  var opts = {
    margin: { t: 0}
  };
  Plotly.plot(graphElement, [series1, series2, series3], opts);
});

Obrázek 9: Graf se třemi průběhy.

Obrázek 10: Zobrazení podrobnějších informací z vybrané oblasti grafu.

Obrázek 11: Zobrazení podrobnějších informací z vybrané oblasti grafu.

13. Výpočet hodnot, které se mají vykreslit, na základě zadaných parametrů

V dalším příkladu je již ukázáno praktičtější použití technik, s nimiž jsme se seznámili v rámci předchozích kapitol. Zde HTTP server slouží nejenom k poskytování potřebných hodnot pro graf, ale i pro jejich výpočet (jako v předchozím příkladu), přičemž parametry pro výpočet jsou získány z parametrů předaných v požadavku (request):

offsetStr := request.URL.Query().Get("offset")
offset, err := strconv.ParseFloat(offsetStr, 64)
if err != nil {
    writer.WriteHeader(http.StatusBadRequest)
    return
}
points := makePoints(npoints, offset)
writePoints(writer, points)

Úplný kód serveru:

package main
 
import (
    "encoding/json"
    "log"
    "math"
    "net/http"
    "strconv"
)
 
type Points struct {
    X []float64 `json:"x"`
    Y []float64 `json:"y"`
}
 
const npoints = 100
const periods = 2
 
func makePoints(npoints uint, offset float64) Points {
    var points Points
    points.X = make([]float64, npoints)
    points.Y = make([]float64, npoints)
    for i := uint(0); i < npoints; i++ {
        t := float64(i) * periods * 2.0 * math.Pi / float64(npoints)
        points.X[i] = t
        // limita
        if t == 0.0 {
            points.Y[i] = 1.0
        } else {
            points.Y[i] = math.Sin(t+offset) / t
        }
    }
    return points
}
 
func writePoints(writer http.ResponseWriter, points Points) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    writer.WriteHeader(http.StatusOK)
    json.NewEncoder(writer).Encode(points)
}
 
func seriesHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    offsetStr := request.URL.Query().Get("offset")
    offset, err := strconv.ParseFloat(offsetStr, 64)
    if err != nil {
        writer.WriteHeader(http.StatusBadRequest)
        return
    }
    points := makePoints(npoints, offset)
    writePoints(writer, points)
}
 
func startHttpServer(address string) {
    log.Printf("Starting server on address %s", address)
    http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir("plotly07/")))
    http.HandleFunc("/series", seriesHandler)
    http.ListenAndServe(address, nil)
}
 
func main() {
    startHttpServer(":8080")
}

Parametry ovlivňující průběh vykreslované funkce jsou vytvořeny na straně klienta, zde (poněkud uměle) přímo ve funkci zavolané po inicializaci stránky:

$(document).ready(function() {
  $.ajaxSetup({
    async: false
  });
 
  var series1, series2, series3;
 
  $.getJSON("/series?offset=0",
    function (data) {
      series1 = data;
      series1.mode = 'lines'
    });
  $.getJSON("/series?offset=-3.14",
    function (data) {
      series2 = data;
      series2.mode = 'markers'
    });
  $.getJSON("/series?offset=0.25",
    function (data) {
      series3 = data;
      series3.mode = 'lines+markers'
    });
  var graphElement = $('#graphElement')[0];
  var opts = {
    margin: { t: 0}
  };
  Plotly.plot(graphElement, [series1, series2, series3], opts);
});
Poznámka: samozřejmě je možné v případě potřeby tyto parametry nastavovat na webové stránce přes formulářové prvky atd.

Obrázek 12: Průběhy tří funkcí vykreslené příkladem.

14. Sloupcový graf

Dalším často používaným typem grafu je sloupcový graf. Ten lze vykreslit jednoduše – postačuje u vybrané sekvence hodnot nastavit atribut type na hodnotu (řetězec) „bar“ tak, jak je to ukázáno v následujícím skriptu:

$(document).ready(function() {
  $.ajaxSetup({
    async: false
  });
 
  var series1, series2;
 
  $.getJSON("/series?offset=-3.14",
    function (data) {
      series1 = data;
      series1.type = 'scatter';
    });
  $.getJSON("/series?offset=0",
    function (data) {
      series2 = data;
      series2.type = 'bar';
    });
  var graphElement = $('#graphElement')[0];
  var opts = {
    margin: { t: 0}
  };
  Plotly.plot(graphElement, [series1, series2], opts);
});
Poznámka: ostatní součásti příkladu (HTTP server atd.) jsou totožné s příkladem předchozím.

Obrázek 13: Kombinace sloupcového grafu a grafu s lomenou čarou.

15. Koláčový graf

Třetím typem grafu, který zná prakticky každý, je koláčový graf. Na straně klienta, konkrétně v skriptu plot.js, je vytvoření koláčového grafu snadné, ostatně se postačuje podívat na zdrojový kód:

$(document).ready(function() {
  $.getJSON("/values",
    function (data) {
      var graphElement = $('#graphElement')[0];
      var pie = {};
      pie.values = data;
      pie.labels = ['Go', 'Rust', 'C', 'Java'];
      pie.type = 'pie';
      var opts = {
        margin: { t: 0}
      };
      Plotly.plot(graphElement, [pie], opts);
    });
});

Výše uvedený skript očekává, že ze serveru získá čtveřici hodnot, které ovlivňují relativní velikost kruhových výseků na koláčovém grafu. Tyto hodnoty jsou poskytovány HTTP serverem, zde konkrétně v handleru pojmenovaném valuesHandler:

package main
 
import (
    "encoding/json"
    "log"
    "net/http"
)
 
func valuesHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    values := []float64{20, 30, 40, 50}
    writer.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    writer.WriteHeader(http.StatusOK)
    json.NewEncoder(writer).Encode(values)
}
 
func startHttpServer(address string) {
    log.Printf("Starting server on address %s", address)
    http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir("plotly09/")))
    http.HandleFunc("/values", valuesHandler)
    http.ListenAndServe(address, nil)
}
 
func main() {
    startHttpServer(":8080")
}

Obrázek 14: Koláčový graf.

16. Úpravy vzhledu koláčového grafu

Tato kapitola bude velmi stručná, protože si v ní pouze ukážeme, jak lze změnit vzhled koláčového grafu, konkrétně změnit kruhové výseče na části prstence. Vzhled grafu se řídí atributem hole udávajícím poměr vnitřního a vnějšího poloměru prstence:

$(document).ready(function() {
  $.getJSON("/values",
    function (data) {
      var graphElement = $('#graphElement')[0];
      var pie = {};
      pie.values = data;
      pie.labels = ['Go', 'Rust', 'C', 'Java'];
      pie.type = 'pie';
      pie.hole = 0.4;
      var opts = {
        margin: { t: 0}
      };
      Plotly.plot(graphElement, [pie], opts);
    });
});

Obrázek 15: Koláčový graf s modifikovaným vzhledem.

17. Knihovna Chart.js

Druhou knihovnou určenou pro vykreslení grafů na straně klienta, s níž se dnes alespoň ve stručnosti seznámíme, je knihovna nazvaná Chart.js. Kromě klasických grafů (bodový graf, graf s lomenou čarou, sloupcový graf, koláčový graf) je možné vytvořit i animované grafy, což je však téma svým rozsahem určené pro samostatný článek. Dnes si ukážeme jednoduchý příklad, který se opět bude skládat z HTTP serveru a klientské části. Nejdříve si ukažme HTTP server. V něm se (opět) počítají hodnoty, které se mají vykreslit, ve funkci makePoints:

package main
 
import (
    "encoding/json"
    "log"
    "math"
    "net/http"
)
 
type Points struct {
    X []float64 `json:"x"`
    Y []float64 `json:"y"`
}
 
const npoints = 40
const periods = 3
 
func makePoints(npoints uint) Points {
    var points Points
    points.X = make([]float64, npoints)
    points.Y = make([]float64, npoints)
    for i := uint(0); i < npoints; i++ {
        t := float64(i) * periods * 2.0 * math.Pi / float64(npoints)
        points.X[i] = t
        // limita
        if t == 0.0 {
            points.Y[i] = 1.0
        } else {
            points.Y[i] = math.Sin(t) / t
        }
    }
    return points
}
 
func valuesHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    points := makePoints(npoints)

    writer.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    writer.WriteHeader(http.StatusOK)
    json.NewEncoder(writer).Encode(points)
}
 
func startHttpServer(address string) {
    log.Printf("Starting server on address %s", address)
    http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir("chart-js/")))
    http.HandleFunc("/values", valuesHandler)
    http.ListenAndServe(address, nil)
}
 
func main() {
    startHttpServer(":8080")
}
Poznámka: hodnoty jsou opět, jako v předchozích příkladech, přenášeny ve struktuře Points s dvojicí atributů X a Y:
type Points struct {
    X []float64 `json:"x"`
    Y []float64 `json:"y"`
}

18. Jednoduchý příklad používající knihovnu Chart.js

Následuje statická HTML stránka poskytovaná HTTP serverem. V ní je vytvořen element typu canvas:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Plot #11 - chart.js</title>
    <meta name="Generator" content="golang">
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
    <script src="Chart.min.js" language="javascript"></script>
    <script src="jquery.min.js" language="javascript"></script>
    <script src="plot.js" language="javascript"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Plot #11 - chart.js</h1>
    <canvas id="graphElement" width="600px" height="600px"></canvas>
  </body>
</html>

O samotné vykreslení se postará skript plot.js s tímto obsahem:

$(document).ready(function() {
  $.getJSON("/values",
    function (data) {
      var graphElement = $('#graphElement')[0];
      var context = graphElement.getContext('2d');
      var myChart = new Chart(context, {
        type: 'bar',
        data: {
          labels: data.x,
          datasets: [{
            label: '# of Votes',
            data: data.y,
            borderWidth: 1
          }]
        },
        options: {
          scales: {
            yAxes: [{
              ticks: {
                beginAtZero: true
              }
            }]
          },
          maintainAspectRatio: false,
        }
      });
    });
});

Obrázek 16: Graf vykreslený knihovnou Chart.js.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně pět až šest megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 plot01.go prázdný graf obsahující pouze legendu a osy https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/plot01.go
2 plot02.go graf s naměřenými hodnotami vykreslený knihovnou plot https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/plot02.go
3 plot03.go změna popisků na osách https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/plot03.go
4 plot04.go zobrazení průběhů dvou funkcí v jediném grafu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/plot04.go
5 plot05.go další ukázka možností knihovny plot z projektu Gonum https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article51/plot05.go
       
6 setup.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article51/setup.go
       
7 plotly01.go server prvního příkladu používajícího knihovnu Plotly https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article51/plo­tly01.go
8 plotly02.go server druhého příkladu používajícího knihovnu Plotly https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article51/plo­tly02.go
9 plotly03.go server třetího příkladu používajícího knihovnu Plotly https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article51/plo­tly03.go
10 plotly04.go server čtvrtého příkladu používajícího knihovnu Plotly https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article51/plo­tly04.go
11 plotly05.go server pátého příkladu používajícího knihovnu Plotly https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article51/plo­tly05.go
12 plotly06.go server šestého příkladu používajícího knihovnu Plotly https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article51/plo­tly06.go
13 plotly07.go server sedmého příkladu používajícího knihovnu Plotly https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article51/plo­tly07.go
14 plotly08.go server osmého příkladu používajícího knihovnu Plotly https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article51/plo­tly08.go
15 plotly09.go server devátého příkladu používajícího knihovnu Plotly https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article51/plo­tly09.go
16 plotly10.go server desátého příkladu používajícího knihovnu Plotly https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article51/plo­tly10.go
       
17 chart_js.go server příkladu používajícího knihovnu Chart.js https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article51/char­t_js.go
Poznámka: první čtyři příklady jsou uvedeny jen pro úplnost, protože jsme se jejich podrobnějším popisem zabývali v předchozí části seriálu o programovacím jazyce Go.

20. Odkazy na Internetu

 1. Stránka projektu plotly
  https://plot.ly/
 2. Plotly JavaScript Open Source Graphing Library
  https://plot.ly/javascript/
 3. Domain coloring
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Domain_coloring
 4. Michael Fogleman's projects
  https://www.michaelfogleman­.com/projects/tagged/grap­hics/
 5. Color Graphs of Complex Functions
  https://web.archive.org/web/20120511021419/htt­p://w.american.edu/cas/mat­hstat/lcrone/ComplexPlot.html
 6. A Gallery of Complex Functions
  http://wismuth.com/complex/ga­llery.html
 7. package glot
  https://godoc.org/github.com/A­rafatk/glot
 8. Gnuplotting: Output terminals
  http://www.gnuplotting.org/output-terminals/
 9. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://medium.com/@Arafat­./introducing-glot-the-plotting-library-for-golang-3133399948a1
 10. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://blog.gopheracademy.com/advent-2018/introducing-glot/
 11. Glot is a plotting library for Golang built on top of gnuplot
  https://github.com/Arafatk/glot
 12. Example plots (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot/wi­ki/Example-plots
 13. A repository for plotting and visualizing data (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot
 14. golang library to make https://chartjs.org/ plots
  https://github.com/brentp/go-chartjs
 15. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 16. The Gonum Numerical Computing Package
  https://www.gonum.org/pos­t/introtogonum/
 17. Gomacro na GitHubu
  https://github.com/cosmos72/gomacro
 18. gophernotes – Use Go in Jupyter notebooks and nteract
  https://github.com/gopher­data/gophernotes
 19. gonum
  https://github.com/gonum
 20. go-gota/gota – DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
  https://porter.io/github.com/go-gota/gota
 21. A repository for plotting and visualizing data
  https://github.com/gonum/plot
 22. Gonum Numerical Packages
  https://www.gonum.org/
 23. Stránky projektu MinIO
  https://min.io/
 24. MinIO Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-quickstart-guide.html
 25. MinIO Go Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/golang-client-api-reference
 26. MinIO Python Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/python-client-api-reference.html
 27. Performance at Scale: MinIO Pushes Past 1.4 terabits per second with 256 NVMe Drives
  https://blog.min.io/performance-at-scale-minio-pushes-past-1–3-terabits-per-second-with-256-nvme-drives/
 28. Benchmarking MinIO vs. AWS S3 for Apache Spark
  https://blog.min.io/benchmarking-apache-spark-vs-aws-s3/
 29. MinIO Client Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide.html
 30. Analýza kvality zdrojových kódů Minia
  https://goreportcard.com/re­port/github.com/minio/minio
 31. This is MinIO
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=vF0lQh0XOCs
 32. Running MinIO Standalone
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=dIQsPCHvHoM
 33. „Amazon S3 Compatible Storage in Kubernetes“ – Rob Girard, Principal Tech Marketing Engineer, Minio
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=wlpn8K0jJ4U
 34. Ginkgo
  http://onsi.github.io/ginkgo/
 35. Gomega
  https://onsi.github.io/gomega/
 36. Ginkgo's Preferred Matcher Library na GitHubu
  https://github.com/onsi/gomega/
 37. Provided Matchers
  http://onsi.github.io/gomega/#provided-matchers
 38. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 39. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 40. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 41. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 42. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 43. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 44. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 45. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 46. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 47. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 48. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 49. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 50. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 51. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 52. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 53. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 54. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 55. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 56. xml.org
  http://www.xml.org/
 57. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 58. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 59. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 60. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 61. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 62. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 63. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 64. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 65. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 66. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 67. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 68. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 69. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 70. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 71. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 72. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 73. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 74. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 75. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 76. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 77. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 78. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 79. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 80. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 81. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 82. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 83. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 84. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 85. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 86. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 87. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 88. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 89. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 90. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 91. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 92. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 93. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 94. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 95. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 96. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 97. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 98. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 99. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 100. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 101. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 102. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 103. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 104. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 105. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 106. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 107. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 108. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 109. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 110. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 111. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 112. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 113. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 114. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 115. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 116. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 117. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 118. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 119. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 120. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 121. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 122. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 123. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 124. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 125. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 126. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 127. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 128. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 129. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 130. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 131. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 132. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 133. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 134. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 135. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 136. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 137. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 138. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 139. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 140. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 141. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 142. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 143. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 144. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 145. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 146. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 147. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 148. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 149. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 150. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 151. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 152. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 153. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 154. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 155. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 156. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 157. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 158. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 159. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 160. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 161. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 162. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 163. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 164. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 165. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 166. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 167. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 168. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 169. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 170. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 171. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 172. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 173. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 174. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 175. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 176. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 177. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 178. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 179. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 180. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 181. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 182. GoConvey
  http://goconvey.co/
 183. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 184. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 185. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 186. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 187. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 188. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 189. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 190. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 191. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 192. YAML
  https://yaml.org/
 193. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 194. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 195. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 196. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 197. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 198. Introducing JSON
  http://json.org/
 199. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 200. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 201. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 202. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 203. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 204. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 205. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 206. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 207. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 208. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 209. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 210. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 211. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 212. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 213. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 214. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 215. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 216. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 217. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 218. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 219. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 220. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 221. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 222. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 223. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 224. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 225. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 226. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 227. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 228. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 229. GoDoc
  https://godoc.org/
 230. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 231. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 232. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 233. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 234. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 235. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 236. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 237. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 238. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 239. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 240. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 241. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 242. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 243. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 244. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 245. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 246. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 247. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 248. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 249. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 250. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 251. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 252. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 253. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 254. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 255. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 256. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 257. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 258. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 259. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 260. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 261. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 262. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 263. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 264. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 265. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 266. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 267. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 268. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 269. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 270. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 271. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 272. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 273. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 274. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 275. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 276. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 277. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 278. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 279. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 280. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 281. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 282. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 283. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 284. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 285. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 286. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 287. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 288. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 289. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 290. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 291. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 292. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 293. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 294. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 295. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 296. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 297. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 298. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 299. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 300. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 301. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 302. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 303. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 304. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 305. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 306. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 307. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 308. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 309. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 310. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 311. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 312. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 313. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 314. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 315. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 316. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 317. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 318. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 319. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 320. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 321. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 322. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 323. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 324. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 325. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 326. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 327. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 328. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 329. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 330. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 331. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.