Hlavní navigace

Tvorba grafů v jazyce Go

7. 1. 2020
Doba čtení: 46 minut

Sdílet

Dnes navážeme na předchozí dva články, v nichž jsme si popsali některé možnosti nabízené projektem Gonum v oblasti numerické matematiky. Dnes si popíšeme dvě knihovny určené pro tvorbu grafů.

Obsah

1. Tvorba grafů v jazyce Go

2. Knihovna glot

3. Graf s naměřenými hodnotami vykreslený knihovnou glot

4. Změna stylu vykreslování, specifikace rozsahů hodnot na osách x a y

5. Vykreslení několika průběhů do jediného grafu

6. Nastavení vyšší kvality zobrazení – použití antialiasingu

7. Specifikace titulku grafu a popisů obou jeho os

8. Vykreslení průběhu funkce

9. Automatický výpočet hodnot funkce při použití metody AddFunc2d

10. Vykreslení průběhů několika funkcí do jediného grafu

11. Nastavení hodnot zobrazovaných na osách

12. Sloupcové grafy

13. Zobrazení průběhu funkce se dvěma nezávislými proměnnými

14. Knihovna plot z projektu Gonum

15. Prázdný graf obsahující pouze legendu a osy

16. Graf s naměřenými hodnotami vykreslený knihovnou plot

17. Změna popisků na osách grafu

18. Zobrazení průběhů dvou funkcí v jediném grafu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Tvorba grafů v jazyce Go

V předchozích dvou částech [1] [2] seriálu o programovacím jazyce Go jsme se zabývali popisem některých možností poskytovaných sadou knihoven dodávaných v rámci projektu Gonum. Připomeňme si, že tento projekt programátorům poskytuje sadu funkcí, metod a datových typů z oblasti numerické matematiky, lineární algebry, grafových algoritmů atd. Většina výsledků je tištěna v textové podobě, ovšem mnohdy budeme potřebovat i grafický výstup, zejména zobrazení dat, popř. funkcí ve formě grafů. Pro jazyk Go existuje hned několik takových knihoven, které se od sebe odlišují jak poskytovanými možnostmi (jaké grafy lze vytvářet, do jaké míry je jejich styl modifikovatelný atd.), tak i použitým back endem, tedy knihovnou či nástrojem sloužím pro vlastní vykreslení grafu. Dnes se seznámíme především s knihovnou nazvanou glot, ovšem ukážeme si i základní grafy poskytované knihovnou plot, která pochází přímo z projektu Gonum.

Obrázek 1: V oblasti tvorby grafů nalezneme poměrně velké množství různých nástrojů. Některé z těchto nástrojů jsou určeny pro jeden konkrétní programovací jazyk (typicky pro R či pro jazyk Julia), další mohou být obecnější. V oblasti open source patří mezi tyto nástroje například populární knihovna Matplotlib pro programovací jazyk Python.

Poznámka: dnes popisovaná dvojice knihoven je sice použitelná v poměrně velkém množství případů, ovšem programovací jazyk Go se většinou používá pro tvorbu odlišných typů aplikací, typicky aplikací s REST API rozhraním apod. Pokud vám tedy možnosti popisovaných knihoven nebudou vyhovovat, může být užitečnější se zaměřit na použití odlišných knihoven, které „pouze“ poskytují data ve vhodném formátu, která jsou následně zpracována a vykreslena do plochy HTML stránky s využitím možností poskytovaných canvasem a programovacím jazykem JavaScript. Jednu z takto koncipovaných knihoven si ve stručnosti popíšeme příště. Navíc uvidíme, že kvůli silnému typovému systému jazyka Go a některým omezením volání funkcí (neexistence keywords parametrů) nemusí být tvorba grafů v tomto jazyce tak elegantní, jako v případě použití jazyka R, Matlabu či populární kombinace Python+NumPy+Matplotlib.

Obrázek 2: Ukázka dalších možností poskytovaných knihovnou Matplotlib.

2. Knihovna glot

První knihovnou, která umožňuje v programovacím jazyce Go vykreslovat některé typy grafů, je knihovna, která se jmenuje glot. Tento název je odvozen od známého nástroje Gnuplot, který již byl na stránkách Rootu popsán. Knihovna glot je totiž ve skutečnosti rozhraním mezi programovacím jazykem Go a právě nástrojem Gnuplot, z čehož vyplývají některé vlastnosti této knihovny, například závislost podporovaných výstupních formátů na tom, jak byl Gnuplot přeložen. Knihovna glot sice v aktuální verzi podporuje jen omezené množství grafů (v porovnání s možnostmi Gnuplotu, ale například i Matplotlibu), ovšem její vývoj není zdaleka ukončen, takže se pravděpodobně dočkáme dalších (dnes chybějících) funkcí, popř. rozšíření možností již implementovaných funkcí.

Obrázek 3: Ještě jeden typ grafu vykreslený s využitím knihovny Matplotlib.

Knihovna glot se nainstaluje stejným způsobem, jako jakákoli jiná knihovna určená pro ekosystém programovacího jazyka Go, konkrétně příkazem go get:

$ go get github.com/Arafatk/glot

Kromě toho je však nutné nainstalovat i vlastní Gnuplot:

$ sudo dnf install gnuplot-x11

popř.:

$ sudo apt-get install gnuplot-x11
Poznámka: kvůli závislosti na dalších balíčcích tedy není instalace glotu tak přímočará, jak jsme jinak ve světě Go zvyklí.

Obrázek 4: Knihovna Matplotlib umožňuje i tvorbu trojrozměrných grafů, projekcí 3D funkcí atd.

3. Graf s naměřenými hodnotami vykreslený knihovnou glot

Ukažme si nyní některé základní možnosti, které nám současná verze knihovny glot nabízí. Nejprve vykreslíme jednoduchý graf, v němž budou vyneseny „naměřené“ hodnoty, které budou vyobrazeny jako jednotlivé body. Naměřené hodnoty pro jednoduchost budeme reprezentovat sekvencí pevně zadaných hodnot, a to i v několika dalších demonstračních příkladech (samozřejmě je však možné příslušné hodnoty získat libovolným jiným způsobem):

[]int32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1}

Před samotným vykreslením je nutné vytvořit objekt (datovou strukturu) představující graf. K tomu slouží konstruktor nazvaný NewPlot, kterému je nutné mj. předat informaci o tom, zda se bude vykreslovat 2D či 3D graf:

plot, err := glot.NewPlot(2, false, false)
if err != nil {
    panic(err)
}
Poznámka: po ukončení práce s grafem by se mělo provést i jeho uzavření (deinicializace). Jedná se o typický případ, kdy v programovacím jazyce Go použijeme konstrukci defer:
defer plot.Close()

Dále je nutné do grafu přidat měřené body se specifikací jména vykreslené řady/funkce i způsobu jejich vykreslení (zde formou jednotlivých bodů – „points“):

plot.AddPointGroup("Measured data", "points", []int32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1})

Nakonec se výsledek uloží buď do rastrového souboru (PNG, GIF, JPEG) nebo do formátu s vektorovým výstupem (PDF atd.):

plot.SavePlot("glot01.png")

Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu vypadá takto:

package main
 
import (
    "github.com/Arafatk/glot"
)
 
func main() {
    plot, err := glot.NewPlot(2, false, false)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    plot.AddPointGroup("Measured data", "points", []int32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1})
    plot.SavePlot("glot01.png")
}

Obrázek 5: Graf s vynesenými naměřenými body vytvořený prvním demonstračním příkladem.

4. Změna stylu vykreslování, specifikace rozsahů hodnot na osách x a y

Ve druhém parametru metody AddPointGroup je nutné specifikovat styl vykreslování hodnot. V prvním příkladu byly použity jednotlivé body, ovšem hodnoty je možné spojit úsečkami:

plot.AddPointGroup("Measured data", "lines", []int32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1})

S následujícím výsledkem:

Obrázek 6: Změna stylu vykreslování grafu – body jsou spojeny úsečkami.

K dispozici jsou následující styly vykreslování:

# Styl
1 lines
2 points
3 linepoints
4 impulses
5 dots
6 bar
7 steps
8 fill
9 id
10 histogram
11 circle
12 errorbars
13 boxerrorbars
14 boxes
15 lp

Úplný zdrojový kód takto upraveného demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "github.com/Arafatk/glot"
)
 
func main() {
    plot, err := glot.NewPlot(2, false, false)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    plot.AddPointGroup("Measured data", "lines", []int32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1})
    plot.SavePlot("glot02.png")
}

Graf je možné upravovat i dalšími způsoby. Typickým požadavkem je specifikace rozsahu hodnot na x-ové a y-ové ose. To lze provést metodami nazvanými SetXrange a SetYrange:

plot.SetXrange(-2, 10)
plot.SetYrange(0, 10)
Poznámka: zajímavé je, že rozsahy jsou určeny celými čísly a ne hodnotami s plovoucí řádovou čárkou. Pravděpodobně se jedná o nedomyšlenost v návrhu knihovny, protože podobné omezení v původním Gnuplotu nenajdeme (autor článku posílá patch s opravou).

Obrázek 7: Graf, v němž byly změněny rozsahy na x-ové i y-ové ose.

Opět se samozřejmě podíváme na úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu:

package main
 
import (
    "github.com/Arafatk/glot"
)
 
func main() {
    plot, err := glot.NewPlot(2, false, false)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    plot.AddPointGroup("Measured data", "lines", []int32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1})
    plot.SetXrange(-2, 10)
    plot.SetYrange(0, 10)
    plot.SavePlot("glot03.png")
}

5. Vykreslení několika průběhů do jediného grafu

Do jediného grafu je možné v případě potřeby (a ta je poměrně častá) vykreslit i větší množství průběhů, přičemž je možné nezávisle nastavovat i styly vykreslování jednotlivých částí grafu. Každý průběh je označen legendou, která se předává jako první parametr metody AddPointGroup, popř. dalších dále zmíněných metod určených pro přidání nějakého objektu do grafu:

plot.AddPointGroup("Measured data", "lines", []float32{1.2, 1.9, 3.9, 8.2, 9.5, 8.1, 4.1, 1.8, 1.5})
plot.AddPointGroup("Expected data", "lines", []float32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1})

Samozřejmě lze zvolit odlišné styly vykreslování:

plot.AddPointGroup("Measured data", "points", []float32{1.2, 1.9, 3.9, 8.2, 9.5, 8.1, 4.1, 1.8, 1.5})
plot.AddPointGroup("Expected data", "lines", []float32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1})

Zdrojový kód programu, který vytvoří graf se dvěma průběhy, může v tom nejjednodušším případě vypadat následovně:

package main
 
import (
    "github.com/Arafatk/glot"
)
 
func main() {
    plot, err := glot.NewPlot(2, false, false)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    plot.AddPointGroup("Measured data", "lines", []float32{1.2, 1.9, 3.9, 8.2, 9.5, 8.1, 4.1, 1.8, 1.5})
    plot.AddPointGroup("Expected data", "lines", []float32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1})
 
    plot.SetXrange(-2, 10)
    plot.SetYrange(0, 10)
    plot.SavePlot("glot04.png")
}

Obrázek 8: Graf, do něhož byly zakresleny dva průběhy.

6. Nastavení vyšší kvality zobrazení – použití antialiasingu

Všechny předchozí grafy nevypadají na obrazovce monitoru a v použitém standardním rozlišení 640×480 pixelů příliš pěkně, a to mj. i z toho důvodu, že jsou patrné „schody“ na všech úsečkách, které nejsou vodorovné nebo naopak svislé. Tento typický vzorek, který je výsledkem aplikace klasického slavného Bresenhamova algoritmu, je však možné odstranit aplikací některého z algoritmů, který úsečky vykreslí s využitím antialiasingu (což vyžaduje použití více barvových odstínů). I Gnuplot a tím pádem i na něm postavená knihovna glot tuto možnost nabízí, a to konkrétně při použití back endu představovaného knihovnou Cairo. Potíž ovšem nastává při použití metody SavePlot, protože v této metodě se mění nastavení parametru terminal, jehož parametry jsou omezeny na „png“ a „pdf“ (opět se jedná o nedostatek současné verze). Namísto metody SavePlot by bylo vhodné zavolat tyto příkazy nástroje Gnuplot:

set terminal pngcairo
set output jméno_souboru.png
replot

Tyto příkazy sice nemají přímou obdobu v knihovně glot, což ovšem nevadí, protože je možné namísto nich použít „univerzální“ metodu nazvanou Cmd nebo CheckedCmd:

plot.Cmd("set terminal pngcairo")
plot.Cmd("set output 'glot05.png'")
plot.Cmd("replot")

resp.:

plot.Checked("set terminal pngcairo")
plot.Checked("set output 'glot05.png'")
plot.Checked("replot")
Poznámka: metody Cmd a CheckedCmd se od sebe odlišují – první z těchto metod vrací hodnotu typu error (nebo nil pokud k chybě nedošlo), zatímco druhá metoda při detekci chyby přímo zavolá funkci panic().

Demonstrační příklad, který vytiskne graf ve vyšší kvalitě, by tedy mohl vypadat následovně:

package main
 
import (
    "github.com/Arafatk/glot"
)
 
func main() {
    plot, err := glot.NewPlot(2, false, false)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer plot.Close()
 
    plot.AddPointGroup("Measured data", "lines", []float32{1.2, 1.9, 3.9, 8.2, 9.5, 8.1, 4.1, 1.8, 1.5})
    plot.AddPointGroup("Expected data", "lines", []float32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1})
 
    plot.SetXrange(-2, 10)
    plot.SetYrange(0, 10)
    plot.Cmd("set terminal pngcairo")
    plot.Cmd("set output 'glot05.png'")
    plot.Cmd("replot")
}

Obrázek 9: Antialiasing použitý při vykreslování.

Vzhledem k tomu, že požadavek na uložení grafu do rastrového obrázku ve vyšší kvalitě bude pravděpodobně velmi častý, vytvoříme pro tento účel novou metodu. Ovšem rozšíření datového typu z jiného balíčku o novou metodu není přímo možné – musíme namísto toho zabalit původní datový typ do nového uživatelsky definovaného typu:

type Plot struct {
    *glot.Plot
}

Pro tento nový typ (v aktuálním balíčku) je již vytvoření nové metody triviální:

func (plot *Plot) Save(filename string) {
    plot.Cmd("set terminal pngcairo")
    plot.Cmd("set output '" + filename + "'")
    plot.Cmd("replot")
}

Nesmíme samozřejmě zapomenout na konstruktor pro nový datový typ, který nahradí konstruktor výchozí:

func NewPlot(dimensions int) *Plot {
    plot, err := glot.NewPlot(dimensions, false, false)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return &Plot{plot}
}

Upravený kód příkladu tedy může vypadat například takto:

package main
 
import (
    "github.com/Arafatk/glot"
)
 
type Plot struct {
    *glot.Plot
}
 
func (plot *Plot) Save(filename string) {
    plot.Cmd("set terminal pngcairo")
    plot.Cmd("set output '" + filename + "'")
    plot.Cmd("replot")
}
 
func NewPlot(dimensions int) *Plot {
    plot, err := glot.NewPlot(dimensions, false, false)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return &Plot{plot}
}
 
func main() {
    plot := NewPlot(2)
    defer plot.Close()
 
    plot.AddPointGroup("Measured data", "lines", []float32{1.2, 1.9, 3.9, 8.2, 9.5, 8.1, 4.1, 1.8, 1.5})
    plot.AddPointGroup("Expected data", "lines", []float32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1})
 
    plot.SetXrange(-2, 10)
    plot.SetYrange(0, 10)
    plot.Save("glot06.png")
}

Obrázek 10: Výsledek běhu šestého demonstračního příkladu (aplikace antialiasingu).

7. Specifikace titulku grafu a popisů obou jeho os

Knihovna glot umožňuje i další manipulace s vytvářeným grafem. Například je možné specifikovat titulek grafu (typicky zobrazený nahoře, což je však možné v případě potřeby změnit) i popisky obou os. Pro tento účel se používá trojice metod se jmény SetTitle, SetXLabel a SetYLabel:

plot.SetTitle("Plot #7")
plot.SetXLabel("t")
plot.SetYLabel("m/s")

Samozřejmě nezapomeneme ani na úplný zdrojový kód takto upraveného příkladu:

package main
 
import (
    "github.com/Arafatk/glot"
)
 
type Plot struct {
    *glot.Plot
}
 
func (plot *Plot) Save(filename string) {
    plot.Cmd("set terminal pngcairo")
    plot.Cmd("set output '" + filename + "'")
    plot.Cmd("replot")
}
 
func NewPlot(dimensions int) *Plot {
    plot, err := glot.NewPlot(dimensions, false, false)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return &Plot{plot}
 
}
 
func main() {
    plot := NewPlot(2)
    defer plot.Close()
 
    plot.AddPointGroup("Measured data", "lines", []float32{1.2, 1.9, 3.9, 8.2, 9.5, 8.1, 4.1, 1.8, 1.5})
    plot.AddPointGroup("Expected data", "lines", []float32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1})
 
    plot.SetTitle("Plot #7")
    plot.SetXLabel("t")
    plot.SetYLabel("m/s")
 
    plot.SetXrange(-2, 10)
    plot.SetYrange(0, 10)
    plot.Save("glot07.png")
}

Obrázek 11: Graf, u něhož byl nastavený titulek i popisky obou os.

8. Vykreslení průběhu funkce

V mnoha případech je nutné do grafu vynést průběh nějaké funkce na určeném intervalu. V tomto případě můžeme při tvorbě grafu postupovat několika různými způsoby. Můžeme například vypočítat všechny hodnoty funkce na zadaném intervalu pro předem nastavený počet bodů, řekněme 100 bodů (což odpovídá počtu lomených čar, které aproximují průběh funkce):

const points = 100

Dále musíme vytvořit řez obsahující dvojici řezů typu float64. První z těchto řezů bude sloužit pro uložení x-ových souřadnic bodů, druhý pro uložený y-ových souřadnic. V následujícím úryvku kódu je ukázáno, jak se tento „řez řezů“ v programovacím jazyce Go zkonstruuje:

pts := make([][]float64, 2)
for i := 0; i < 2; i++ {
    pts[i] = make([]float64, points)
}
for i := 0; i < points; i++ {
    x := float64(i) * 2.0 * math.Pi / points
    pts[0][i] = x
    pts[1][i] = math.Sin(x)
}

Tento řez je následně předán nám již známé metodě AddPointGroup:

plot.AddPointGroup("sin t", "lines", pts)

S výsledkem:

Obrázek 12: Vykreslení průběhu funkce. Ve skutečnosti je hladká křivka nahrazena 99 úsečkami.

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá takto:

package main
 
import (
    "fmt"
    "github.com/Arafatk/glot"
    "math"
)
 
type Plot struct {
    *glot.Plot
}
 
func (plot *Plot) Save(filename string) {
    plot.Cmd("set terminal pngcairo")
    plot.Cmd("set output '" + filename + "'")
    plot.Cmd("replot")
}
 
func NewPlot(dimensions int) *Plot {
    plot, err := glot.NewPlot(dimensions, false, false)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return &Plot{plot}

}
 
const points = 100
 
func main() {
    plot := NewPlot(2)
    defer plot.Close()
 
    pts := make([][]float64, 2)
    for i := 0; i < 2; i++ {
        pts[i] = make([]float64, points)
    }
    for i := 0; i < points; i++ {
        x := float64(i) * 2.0 * math.Pi / points
        pts[0][i] = x
        pts[1][i] = math.Sin(x)
    }
    plot.AddPointGroup("sin t", "lines", pts)
 
    plot.SetTitle("Plot #8")
    plot.SetXLabel("t")
    plot.SetYLabel("sin t")

    plot.Save("glot08.png")
}

9. Automatický výpočet hodnot funkce při použití metody AddFunc2d

Existuje však ještě jeden způsob vykreslení funkce, který je ve většině případů lepší a poněkud obecnější. Tento způsob spočívá v použití metody nazvané AddFunc2d. Této metodě se předává čtveřice parametrů:

 1. Jméno průběhu (label)
 2. Styl vykreslování („lines“, „points“ atd.)
 3. Řez s x-ovými hodnotami
 4. Funkce, která se má vykreslit (připomeňme si, že v Go jsou funkce plnohodnotným datovým typem)

Příklad použití pro funkci math.Sin:

function := func(t float64) float64 {
    return math.Sin(t)
}
 
plot.AddFunc2d("sin t", "lines", pointsX[:], function)
Poznámka: ve skutečnosti lze předat přímo math.Sin.

Obrázek 13: Vykreslení průběhu funkce.

Opět si ukažme, jak vypadá celý zdrojový kód příkladu:

package main
 
import (
    "github.com/Arafatk/glot"
    "math"
)
 
type Plot struct {
    *glot.Plot
}
 
func (plot *Plot) Save(filename string) {
    plot.Cmd("set terminal pngcairo")
    plot.Cmd("set output '" + filename + "'")
    plot.Cmd("replot")
}
 
func NewPlot(dimensions int) *Plot {
    plot, err := glot.NewPlot(dimensions, false, false)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return &Plot{plot}

}
 
const points = 100
 
func main() {
    plot := NewPlot(2)
    defer plot.Close()
 
    var pointsX [points]float64
    for i := 0; i < points; i++ {
        pointsX[i] = float64(i) * 2.0 * math.Pi / points
    }
    function := func(t float64) float64 {
        return math.Sin(t)
    }
    plot.AddFunc2d("sin t", "lines", pointsX[:], function)
 
    plot.SetTitle("Plot #9")
    plot.SetXLabel("t")
    plot.SetYLabel("sin t")
 
    plot.Save("glot09.png")
}

V dalším příkladu změníme rozsah hodnot na x-ové i y-ové ose:

plot.SetXrange(0, int(math.Round(2.0*math.Pi)))
plot.SetYrange(-1, 1)
Poznámka: v současnosti je možné nastavit pouze celočíselné rozsahy.

Obrázek 14: Vykreslení průběhu funkce v odlišném rozsahu.

package main
 
import (
    "github.com/Arafatk/glot"
    "math"
)
 
type Plot struct {
    *glot.Plot
}
 
func (plot *Plot) Save(filename string) {
    plot.Cmd("set terminal pngcairo")
    plot.Cmd("set output '" + filename + "'")
    plot.Cmd("replot")
}
 
func NewPlot(dimensions int) *Plot {
    plot, err := glot.NewPlot(dimensions, false, false)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return &Plot{plot}
 
}
 
const points = 100
 
func main() {
    plot := NewPlot(2)
    defer plot.Close()
 
    var pointsX [points]float64
    for i := 0; i < points; i++ {
        pointsX[i] = float64(i) * 2.0 * math.Pi / points
    }
    function := func(t float64) float64 {
        return math.Sin(t)
    }
    plot.AddFunc2d("sin t", "lines", pointsX[:], function)
 
    plot.SetTitle("Plot #10")
    plot.SetXLabel("t")
    plot.SetYLabel("sin t")
 
    plot.SetXrange(0, int(math.Round(2.0*math.Pi)))
    plot.SetYrange(-1, 1)
    plot.Save("glot10.png")
}

10. Vykreslení průběhů několika funkcí do jediného grafu

Nyní se můžeme pokusit vykreslit několik funkcí do jediného grafu. Pro ilustraci možností knihovny glot (a tím pádem i nástroje Gnuplot) použijeme trojici anonymních funkcí, z nichž každá slouží pro vyčíslení hodnoty sinu s určitým posunutím (nulový posun, posun o 2π/3 a posun o –2π3):

function1 := func(t float64) float64 {
    return math.Sin(t)
}
 
function2 := func(t float64) float64 {
    return math.Sin(t + 2.0*math.Pi/3)
}
 
function3 := func(t float64) float64 {
    return math.Sin(t - 2.0*math.Pi/3)
}

Všechny tři funkce lze přidat do grafu s využitím nám již známé metody AddFunc2d:

plot.AddFunc2d("sin t", "lines", pointsX[:], function1)
plot.AddFunc2d("sin t+2{/Symbol p}/3", "lines", pointsX[:], function2)
plot.AddFunc2d("sin t-2{/Symbol p}/3", "lines", pointsX[:], function3)
Poznámka: povšimněte si, jakým způsobem se zapisuje symbol π tak, aby s ním korektně pracoval i nástroj Gnuplot.

Výsledkem by měl být následující graf:

Obrázek 11: Průběh tří funkcí vykreslený do jediného grafu.

Opět si pochopitelně ukážeme úplný zdrojový kód tohoto upraveného demonstračního příkladu:

package main
 
import (
    "github.com/Arafatk/glot"
    "math"
)
 
type Plot struct {
    *glot.Plot
}
 
func (plot *Plot) Save(filename string) {
    plot.Cmd("set terminal pngcairo")
    plot.Cmd("set output '" + filename + "'")
    plot.Cmd("replot")
}
 
func NewPlot(dimensions int) *Plot {
    plot, err := glot.NewPlot(dimensions, false, false)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return &Plot{plot}
 
}
 
const points = 100
 
func main() {
    plot := NewPlot(2)
    defer plot.Close()
 
    var pointsX [points]float64
    for i := 0; i < points; i++ {
        pointsX[i] = float64(i) * 2.0 * math.Pi / points
    }
 
    function1 := func(t float64) float64 {
        return math.Sin(t)
    }
 
    function2 := func(t float64) float64 {
        return math.Sin(t + 2.0*math.Pi/3)
    }
 
    function3 := func(t float64) float64 {
        return math.Sin(t - 2.0*math.Pi/3)
    }
 
    plot.AddFunc2d("sin t", "lines", pointsX[:], function1)
    plot.AddFunc2d("sin t+2{/Symbol p}/3", "lines", pointsX[:], function2)
    plot.AddFunc2d("sin t-2{/Symbol p}/3", "lines", pointsX[:], function3)
 
    plot.SetTitle("Plot #11")
    plot.SetXLabel("t")
    plot.SetYLabel("y")
 
    plot.SetXrange(0, int(math.Round(2.0*math.Pi)))
    plot.SetYrange(-1, 1)
    plot.Save("glot11.png")
}

11. Nastavení hodnot zobrazovaných na osách

U goniometrických funkcí jsou popisky x-ové osy odvozené od nastaveného rozsahu (0 až 6 resp. 0 až 7) spíše matoucí. Lepší by bylo, aby se na tuto osu zobrazily hodnoty odvozené od čísla π, protože pracujeme s jeho násobky a zlomky. K tomuto účelu sice prozatím neexistuje přímý příkaz v knihovně glot, ovšem můžeme použít metodu CheckedCmd pro předání libovolného příkazu nástroji Gnuplot. Toto řešení může vypadat následovně:

plot.CheckedCmd(`set xtics ('0' 0, '{/Symbol p}' pi, '2{/Symbol p}' 2*pi)`)

Výsledek může vypadat takto:

Obrázek 12: Graf, u nějž jsou specifikovány hodnoty zobrazené na x-ové ose.

Úplný výpis takto rozšířeného demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "github.com/Arafatk/glot"
    "math"
)
 
type Plot struct {
    *glot.Plot
}
 
func (plot *Plot) Save(filename string) {
    plot.Cmd("set terminal pngcairo")
    plot.Cmd("set output '" + filename + "'")
    plot.Cmd("replot")
}
 
func NewPlot(dimensions int) *Plot {
    plot, err := glot.NewPlot(dimensions, false, false)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return &Plot{plot}
 
}
 
const points = 100
 
func main() {
    plot := NewPlot(2)
    defer plot.Close()
 
    var pointsX [points]float64
    for i := 0; i < points; i++ {
        pointsX[i] = float64(i) * 2.0 * math.Pi / points
    }
 
    function1 := func(t float64) float64 {
        return math.Sin(t)
    }
 
    function2 := func(t float64) float64 {
        return math.Sin(t + 2.0*math.Pi/3)
    }
 
    function3 := func(t float64) float64 {
        return math.Sin(t - 2.0*math.Pi/3)
    }
 
    plot.AddFunc2d("sin t", "lines", pointsX[:], function1)
    plot.AddFunc2d("sin t+2{/Symbol p}/3", "lines", pointsX[:], function2)
    plot.AddFunc2d("sin t-2{/Symbol p}/3", "lines", pointsX[:], function3)
 
    plot.SetTitle("Plot #12")
    plot.SetXLabel("t")
    plot.SetYLabel("y")
 
    plot.SetXrange(0, 1+int(math.Round(2.0*math.Pi)))
    plot.SetYrange(-1, 1)
    plot.CheckedCmd(`set xtics ('0' 0, '{/Symbol p}' pi, '2{/Symbol p}' 2*pi)`)
    plot.Save("glot12.png")
}

12. Sloupcové grafy

Dalším typem grafu, s nímž se velmi často setkáme, jsou sloupcové grafy. Jejich použití si poněkud netradičně ukážeme na průběhu funkce sinc:

function1 := func(t float64) float64 {
    // limita
    if t == 0.0 {
        return 1.0
    }
    return math.Sin(t) / t
}

Vykreslení běžného průběhu funkce s využitím lomené čáry:

plot.AddFunc2d("sinc t", "lines", pointsX[:], function1)

Vykreslení sloupcového grafu:

plot.AddFunc2d("sinc t", "boxes", pointsX[:], function1)

Povšimněte si, že takto nakonfigurovaný sloupcový graf má relativní šířky sloupců rovné 1.0 (sloupce se dotýkají hranami) a navíc nejsou jednotlivé sloupce vyplněné:

Obrázek 13: Sloupcový graf, relativní šířka sloupců je rovna 1.0, sloupce jsou nevyplněné.

Celý kód příkladu je následující:

package main
 
import (
    "github.com/Arafatk/glot"
    "math"
)
 
type Plot struct {
    *glot.Plot
}
 
func (plot *Plot) Save(filename string) {
    plot.Cmd("set terminal pngcairo")
    plot.Cmd("set output '" + filename + "'")
    plot.Cmd("replot")
}
 
func NewPlot(dimensions int) *Plot {
    plot, err := glot.NewPlot(dimensions, false, false)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return &Plot{plot}
 
}
 
const points = 50
 
func main() {
    plot := NewPlot(2)
    defer plot.Close()
 
    var pointsX [points]float64
    for i := 0; i < points; i++ {
        pointsX[i] = float64(i) * 2.0 * math.Pi / points
    }
 
    function1 := func(t float64) float64 {
        // limita
        if t == 0.0 {
            return 1.0
        }
        return math.Sin(t) / t
    }
 
    plot.AddFunc2d("sinc t", "boxes", pointsX[:], function1)
 
    plot.SetTitle("Plot #13")
    plot.SetXLabel("t")
    plot.SetYLabel("y")
 
    plot.SetXrange(0, 1+int(math.Round(2.0*math.Pi)))
    plot.SetYrange(-1, 1)
    plot.CheckedCmd(`set xtics ('0' 0, '{/Symbol p}' pi, '2{/Symbol p}' 2*pi)`)
    plot.Save("glot13.png")
}

Nastavit je možné i výplň sloupců (zde prozatím bez uvedení barvy výplně) a jejich relativní šířky. Šířka 0.5 znamená, že sloupce budou stejně široké jako mezery mezi nimi:

plot.CheckedCmd("set style fill solid")
plot.CheckedCmd("set boxwidth 0.5 relative")

Obrázek 14: Sloupcový graf, relativní šířka sloupců je rovna 1/2, sloupce jsou vyplněné.

Opět si ukážeme příslušný příklad:

package main
 
import (
    "github.com/Arafatk/glot"
    "math"
)
 
type Plot struct {
    *glot.Plot
}
 
func (plot *Plot) Save(filename string) {
    plot.Cmd("set terminal pngcairo")
    plot.Cmd("set output '" + filename + "'")
    plot.Cmd("replot")
}
 
func NewPlot(dimensions int) *Plot {
    plot, err := glot.NewPlot(dimensions, false, false)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return &Plot{plot}
 
}
 
const points = 50
 
func main() {
    plot := NewPlot(2)
    defer plot.Close()
 
    var pointsX [points]float64
    for i := 0; i < points; i++ {
        pointsX[i] = float64(i) * 2.0 * math.Pi / points
    }
 
    function1 := func(t float64) float64 {
        // limita
        if t == 0.0 {
            return 1.0
        }
        return math.Sin(t) / t
    }
 
    plot.AddFunc2d("sinc t", "boxes", pointsX[:], function1)
 
    plot.CheckedCmd("set style fill solid")
    plot.CheckedCmd("set boxwidth 0.5 relative")
 
    plot.SetTitle("Plot #14")
    plot.SetXLabel("t")
    plot.SetYLabel("y")
 
    plot.SetXrange(0, 1+int(math.Round(2.0*math.Pi)))
    plot.SetYrange(-1, 1)
    plot.CheckedCmd(`set xtics ('0' 0, '{/Symbol p}' pi, '2{/Symbol p}' 2*pi)`)
    plot.Save("glot14.png")
}

13. Zobrazení průběhu funkce se dvěma nezávislými proměnnými

Další typ grafu, s nímž se dnes seznámíme, je trojrozměrný graf, ve kterém se zobrazuje funkce typu [z]=f(x, y) pro vybrané vstupní hodnoty x a y (jedná se tedy o odlišný typ grafu, než je tomu u grafů ze třetího a čtvrtého obrázku). Před zobrazením této funkce je nejprve nutné připravit dva řezy. První řez bude obsahovat x-ové souřadnice bodů, druhý řez y-ové souřadnice. Pokud například budeme chtít vykreslit spirálu, budou x-ové a y-ové souřadnice nezávislých hodnot opisovat kružnici:

var pointsX [points]float64
var pointsY [points]float64
for i := 0; i < points; i++ {
    t := float64(i) * 8.0 * math.Pi / points
    pointsX[i] = math.Sin(t)
    pointsY[i] = math.Cos(t)
}

Hodnotu funkce odpovídající z-ovým souřadnicím získáme pomocí malého triku – nezávisle na předaných parametrech budeme vracet rostoucí posloupnost hodnot typu float64:

z := 0.0
function1 := func(u, v float64) float64 {
    z = z + 1.0
    return z
}
Poznámka: povšimněte si, že se v tomto případě jedná o uzávěr (closure).

Obrázek 15: Spirála vykreslená do 3D grafu.

Pro vykreslení funkce v 3D prostoru se používá metoda AddFunc3d:

plot.AddFunc3d("spiral", "points", pointsX[:], pointsY[:], function1)

Opět si ukažme úplný zdrojový kód tohoto příkladu:

package main
 
import (
    "github.com/Arafatk/glot"
    "math"
)
 
type Plot struct {
    *glot.Plot
}
 
func (plot *Plot) Save(filename string) {
    plot.Cmd("set terminal pngcairo")
    plot.Cmd("set output '" + filename + "'")
    plot.Cmd("replot")
}
 
func NewPlot(dimensions int) *Plot {
    plot, err := glot.NewPlot(dimensions, false, false)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return &Plot{plot}
 
}
 
const points = 400
 
func main() {
    plot := NewPlot(3)
    defer plot.Close()
 
    var pointsX [points]float64
    var pointsY [points]float64
    for i := 0; i < points; i++ {
        t := float64(i) * 8.0 * math.Pi / points
        pointsX[i] = math.Sin(t)
        pointsY[i] = math.Cos(t)
    }
 
    z := 0.0
    function1 := func(u, v float64) float64 {
        z = z + 1.0
        return z
    }
 
    plot.AddFunc3d("spiral", "points", pointsX[:], pointsY[:], function1)
 
    plot.SetTitle("Plot #15")
    plot.SetXLabel("t")
    plot.SetYLabel("y")
 
    plot.Save("glot15.png")
}

Nepatrnou úpravou dosáhneme vykreslení funkce v 3D pomocí lomené čáry:

plot.AddFunc3d("spiral", "lines", pointsX[:], pointsY[:], function1)

S výsledky:

Obrázek 16: Spirála vykreslená do 3D grafu.

14. Knihovna plot z projektu Gonum

Druhou knihovnou určenou pro tvorbu grafů, o níž se dnes alespoň ve stručnosti zmíníme, je knihovna nazvaná jednoduše plot, jejíž repositář se nachází na adrese https://github.com/gonum/plot. Jedná se o součást projektu Gonum, ovšem v případě potřeby lze knihovnu plot použít nezávisle na ostatních balíčcích, které v Gonum nalezneme. Na rozdíl od výše popsané knihovny glot, která závisí na nástroji Gnuplot (a nejedná se tedy o „čistý“ Go projekt, se všemi z toho plynoucími důsledky), je plot vytvořena pouze v jazyku Go, což mj. znamená její snadnější instalaci popř. bezproblémové použití v dalších aplikacích.

Samotná instalace této knihovny (tedy její stažení a překlad) je pro programátory používající jazyk Go triviální:

$ go get gonum.org/v1/plot/...
Poznámka: dnes se seznámíme pouze se základními vlastnostmi knihovny plot. Další možnosti, které tato knihovna uživatelům nabízí, budou vysvětleny a na demonstračních příkladech ukázány příště.

15. Prázdný graf obsahující pouze legendu a osy

Nejprve si ukážeme, jak se v knihovně plot vykresluje prázdný graf, který obsahuje pouze legendu a osy. Strukturu popisující graf vytvoříme konstruktorem plot.New():

p, err := plot.New()
if err != nil {
    panic(err)
}

Při vykreslování grafu je nutné zadat rozlišení výsledného obrázku. To se však nespecifikuje v pixelech, ale v absolutních délkových jednotkách (milimetry, typografické body atd.). Vzhledem k tomu, že se pro přepočet rozlišení na pixely používá metoda převzatá z PostScriptu, můžeme rozlišení 640×480 pixelů specifikovat v palcích takto:

const resX = 20.0 / 3.0 * vg.Inch
const resY = 5.0 * vg.Inch

Posledním krokem je vykreslení do zvoleného výstupního souboru, samozřejmě s kontrolou chyby:

err = p.Save(resX, resY, "plot01.png")
if err != nil {
    panic(err)
}

Obrázek 17: Prázdný graf vykreslený knihovnou plot.

Celý příklad bude vypadat následovně:

package main
 
import (
    "gonum.org/v1/plot"
    "gonum.org/v1/plot/vg"
)
 
const resX = 20.0 / 3.0 * vg.Inch
const resY = 5.0 * vg.Inch
 
func main() {
    p, err := plot.New()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    err = p.Save(resX, resY, "plot01.png")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

16. Graf s naměřenými hodnotami vykreslený knihovnou plot

Do grafu nyní přidáme několik naměřených hodnot. Ty budeme specifikovat polem popř. řezem:

input := [...]int32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1}

Z těchto hodnot se vytvoří pole hodnot typu plotter.XYs, tedy pole obsahující struktury nesoucí x-ové a y-ové souřadnice bodů. V jazyce Go je nutné použít explicitní zápis:

points := make(plotter.XYs, len(input))
for i := range points {
    points[i].X = float64(i)
    points[i].Y = float64(input[i])
}

A nakonec příslušný průběh přidáme do grafu pomocí metody AddLinePoints, což se vlastně příliš neliší od postupu použitého v knihovně glot:

err = plotutil.AddLinePoints(p, "Measured data", points)
if err != nil {
    panic(err)
}

Výsledek:

Obrázek 18: Graf s naměřenými hodnotami vykreslený knihovnou plot.

Zdrojový kód druhého demonstračního příkladu používajícího knihovnu plot:

package main
 
import (
    "gonum.org/v1/plot"
    "gonum.org/v1/plot/plotter"
    "gonum.org/v1/plot/plotutil"
    "gonum.org/v1/plot/vg"
)
 
const resX = 20.0 / 3.0 * vg.Inch
const resY = 5.0 * vg.Inch
 
func main() {
    p, err := plot.New()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    input := [...]int32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1}
 
    points := make(plotter.XYs, len(input))
    for i := range points {
        points[i].X = float64(i)
        points[i].Y = float64(input[i])
    }
    err = plotutil.AddLinePoints(p, "Measured data", points)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    err = p.Save(resX, resY, "plot02.png")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

17. Změna popisků na osách grafu

V sedmé kapitole jsme si ukázali, jakým způsobem se mění titulek grafu popř. popisky obou os v knihovně glot. Při použití alternativní knihovny plot je ve skutečnosti tato změna ještě jednodušší, protože pouze postačuje nastavit několik atributů:

p.Title.Text = "Plot #3"
p.X.Label.Text = "X"
p.Y.Label.Text = "Y"

S výsledkem zobrazeným na devatenáctém obrázku:

Obrázek 19: Graf se změněným titulkem i popiskami obou os.

Třetí varianta příkladu založeného na knihovně plot bude vypadat takto:

package main
 
import (
    "gonum.org/v1/plot"
    "gonum.org/v1/plot/plotter"
    "gonum.org/v1/plot/plotutil"
    "gonum.org/v1/plot/vg"
)
 
const resX = 20.0 / 3.0 * vg.Inch
const resY = 5.0 * vg.Inch
 
func main() {
    p, err := plot.New()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    input := [...]int32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1}
 
    points := make(plotter.XYs, len(input))
    for i := range points {
        points[i].X = float64(i)
        points[i].Y = float64(input[i])
    }
 
    p.Title.Text = "Plot #3"
    p.X.Label.Text = "X"
    p.Y.Label.Text = "Y"
 
    err = plotutil.AddLinePoints(p, "Measured data", points)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    err = p.Save(resX, resY, "plot03.png")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

18. Zobrazení průběhů dvou funkcí v jediném grafu

Graf s několika průběhy, s jehož tvorbou v glotu jsme se seznámili v desáté kapitole, je možné při použití knihovny plot vytvořit předáním dalších parametrů do funkce AddLinePoints. Povšimněte si, že se (kromě prvního parametru, což je struktura typu graf) vždy předává dvojice parametrů jméno průběhu+příslušné body (x,y):

err = plotutil.AddLinePoints(p, "Expected data", points1, "Measured data", points2)
if err != nil {
    panic(err)
}

Výsledek může vypadat následovně:

Obrázek 20: Výsledek běhu čtvrtého příkladu používajícího knihovnu plot.

CS24_early

Nakonec si uveďme zdrojový kód dnešního posledního demonstračního příkladu:

package main
 
import (
    "gonum.org/v1/plot"
    "gonum.org/v1/plot/plotter"
    "gonum.org/v1/plot/plotutil"
    "gonum.org/v1/plot/vg"
 
    "math/rand"
)
 
const resX = 20.0 / 3.0 * vg.Inch
const resY = 5.0 * vg.Inch
 
func main() {
    p, err := plot.New()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    input := [...]int32{1, 2, 4, 8, 9, 8, 4, 2, 1}
 
    points1 := make(plotter.XYs, len(input))
    points2 := make(plotter.XYs, len(input))
    for i := range input {
        points1[i].X = float64(i)
        points2[i].X = float64(i)
        points1[i].Y = float64(input[i])
        points2[i].Y = float64(input[i]) + rand.Float64()/2.0 - 0.5
    }
 
    p.Title.Text = "Plot #3"
    p.X.Label.Text = "X"
    p.Y.Label.Text = "Y"
 
    err = plotutil.AddLinePoints(p, "Expected data", points1, "Measured data", points2)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    err = p.Save(resX, resY, "plot04.png")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně pět až šest megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 glot01.go graf s naměřenými hodnotami vykreslený knihovnou glot https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/glot01.go
2 glot02.go změna stylu vykreslování https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/glot02.go
3 glot03.go specifikace rozsahů hodnot na osách x a y https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/glot03.go
4 glot04.go vykreslení několika průběhů do jediného grafu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/glot04.go
5 glot05.go nastavení vyšší kvality zobrazení – použití antialiasingu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/glot05.go
6 glot06.go vylepšení a refaktoring předchozího příkladu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/glot06.go
7 glot07.go specifikace titulku grafu a popisů obou jeho os https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/glot07.go
8 glot08.go vykreslení průběhu funkce https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/glot08.go
9 glot09.go automatický výpočet hodnot funkce při použití metody AddFunc2d https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/glot09.go
10 glot10.go specifikace rozsahů hodnot na osách x a y https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/glot10.go
11 glot11.go vykreslení průběhů několika funkcí do jediného grafu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/glot11.go
12 glot12.go nastavení hodnot zobrazovaných na osách https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/glot12.go
13 glot13.go vykreslení sloupcového grafu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/glot13.go
14 glot14.go vykreslení vyplněného sloupcového grafu, určení šířky sloupců https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/glot14.go
15 glot15.go zobrazení průběhu funkce se dvěma nezávislými proměnnými https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/glot15.go
16 glot16.go zobrazení průběhu funkce se dvěma nezávislými proměnnými https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/glot16.go
       
17 plot01.go prázdný graf obsahující pouze legendu a osy https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/plot01.go
18 plot02.go graf s naměřenými hodnotami vykreslený knihovnou plot https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/plot02.go
19 plot03.go změna popisků na osách https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/plot03.go
20 plot04.go zobrazení průběhů dvou funkcí v jediném grafu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article50/plot04.go

20. Odkazy na Internetu

 1. package glot
  https://godoc.org/github.com/A­rafatk/glot
 2. Gnuplotting: Output terminals
  http://www.gnuplotting.org/output-terminals/
 3. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://medium.com/@Arafat­./introducing-glot-the-plotting-library-for-golang-3133399948a1
 4. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://blog.gopheracademy.com/advent-2018/introducing-glot/
 5. Glot is a plotting library for Golang built on top of gnuplot
  https://github.com/Arafatk/glot
 6. Example plots (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot/wi­ki/Example-plots
 7. A repository for plotting and visualizing data (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot
 8. golang library to make https://chartjs.org/ plots
  https://github.com/brentp/go-chartjs
 9. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 10. The Gonum Numerical Computing Package
  https://www.gonum.org/pos­t/introtogonum/
 11. Gomacro na GitHubu
  https://github.com/cosmos72/gomacro
 12. gophernotes – Use Go in Jupyter notebooks and nteract
  https://github.com/gopher­data/gophernotes
 13. gonum
  https://github.com/gonum
 14. go-gota/gota – DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
  https://porter.io/github.com/go-gota/gota
 15. A repository for plotting and visualizing data
  https://github.com/gonum/plot
 16. Gonum Numerical Packages
  https://www.gonum.org/
 17. Stránky projektu MinIO
  https://min.io/
 18. MinIO Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-quickstart-guide.html
 19. MinIO Go Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/golang-client-api-reference
 20. MinIO Python Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/python-client-api-reference.html
 21. Performance at Scale: MinIO Pushes Past 1.4 terabits per second with 256 NVMe Drives
  https://blog.min.io/performance-at-scale-minio-pushes-past-1–3-terabits-per-second-with-256-nvme-drives/
 22. Benchmarking MinIO vs. AWS S3 for Apache Spark
  https://blog.min.io/benchmarking-apache-spark-vs-aws-s3/
 23. MinIO Client Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide.html
 24. Analýza kvality zdrojových kódů Minia
  https://goreportcard.com/re­port/github.com/minio/minio
 25. This is MinIO
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=vF0lQh0XOCs
 26. Running MinIO Standalone
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=dIQsPCHvHoM
 27. „Amazon S3 Compatible Storage in Kubernetes“ – Rob Girard, Principal Tech Marketing Engineer, Minio
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=wlpn8K0jJ4U
 28. Ginkgo
  http://onsi.github.io/ginkgo/
 29. Gomega
  https://onsi.github.io/gomega/
 30. Ginkgo's Preferred Matcher Library na GitHubu
  https://github.com/onsi/gomega/
 31. Provided Matchers
  http://onsi.github.io/gomega/#provided-matchers
 32. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 33. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 34. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 35. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 36. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 37. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 38. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 39. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 40. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 41. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 42. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 43. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 44. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 45. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 46. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 47. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 48. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 49. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 50. xml.org
  http://www.xml.org/
 51. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 52. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 53. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 54. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 55. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 56. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 57. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 58. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 59. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 60. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 61. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 62. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 63. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 64. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 65. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 66. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 67. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 68. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 69. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 70. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 71. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 72. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 73. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 74. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 75. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 76. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 77. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 78. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 79. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 80. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 81. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 82. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 83. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 84. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 85. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 86. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 87. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 88. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 89. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 90. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 91. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 92. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 93. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 94. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 95. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 96. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 97. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 98. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 99. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 100. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 101. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 102. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 103. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 104. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 105. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 106. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 107. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 108. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 109. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 110. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 111. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 112. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 113. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 114. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 115. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 116. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 117. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 118. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 119. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 120. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 121. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 122. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 123. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 124. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 125. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 126. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 127. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 128. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 129. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 130. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 131. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 132. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 133. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 134. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 135. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 136. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 137. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 138. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 139. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 140. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 141. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 142. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 143. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 144. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 145. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 146. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 147. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 148. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 149. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 150. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 151. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 152. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 153. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 154. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 155. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 156. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 157. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 158. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 159. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 160. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 161. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 162. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 163. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 164. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 165. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 166. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 167. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 168. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 169. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 170. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 171. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 172. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 173. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 174. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 175. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 176. GoConvey
  http://goconvey.co/
 177. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 178. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 179. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 180. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 181. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 182. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 183. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 184. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 185. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 186. YAML
  https://yaml.org/
 187. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 188. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 189. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 190. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 191. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 192. Introducing JSON
  http://json.org/
 193. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 194. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 195. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 196. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 197. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 198. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 199. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 200. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 201. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 202. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 203. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 204. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 205. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 206. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 207. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 208. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 209. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 210. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 211. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 212. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 213. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 214. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 215. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 216. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 217. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 218. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 219. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 220. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 221. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 222. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 223. GoDoc
  https://godoc.org/
 224. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 225. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 226. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 227. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 228. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 229. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 230. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 231. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 232. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 233. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 234. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 235. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 236. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 237. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 238. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 239. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 240. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 241. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 242. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 243. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 244. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 245. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 246. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 247. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 248. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 249. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 250. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 251. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 252. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 253. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 254. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 255. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 256. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 257. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 258. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 259. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 260. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 261. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 262. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 263. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 264. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 265. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 266. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 267. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 268. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 269. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 270. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 271. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 272. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 273. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 274. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 275. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 276. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 277. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 278. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 279. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 280. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 281. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 282. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 283. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 284. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 285. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 286. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 287. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 288. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 289. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 290. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 291. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 292. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 293. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 294. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 295. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 296. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 297. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 298. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 299. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 300. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 301. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 302. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 303. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 304. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 305. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 306. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 307. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 308. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 309. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 310. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 311. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 312. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 313. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 314. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 315. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 316. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 317. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 318. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 319. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 320. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 321. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 322. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 323. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 324. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 325. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.