Hlavní navigace

Ukazatele v Rustu aneb temná strana Síly 2

25. 5. 2017
Doba čtení: 18 minut

Sdílet

 Autor: Rust project
V dalším článku o jazyce Rust budeme pokračovat v popisu vlastností ukazatelů (pointerů), které sice v Rustu existují, ale jsou používány s mnohem menší frekvencí než například v jazyku C.

Obsah

1. Přístup ke složkám datové struktury přes ukazatel

2. Změna složek datové struktury ve chvíli, kdy již byla odstraněna z paměti

3. Použití metody as_ptr()

4. Ukazatelová aritmetika: metoda offset()

5. Přístup mimo prvky pole přes ukazatel

6. Zápis do paměti přes ukazatel

7. Ukazatel NULL

8. Pokus o přístup do paměti přes ukazatel NULL

9. Operace std::ptr::write()

10. Chování aplikace při přímém přiřazení nové hodnoty do proměnné

11. Chování aplikace při použití operace std::ptr::write()

12. Kdy nepoužít ukazatele?

13. Repositář s demonstračními příklady

14. Odkazy na Internetu

1. Přístup ke složkám datové struktury přes ukazatel

Důležité upozornění: tento článek se, podobně jako článek předchozí, zabývá relativně okrajovou částí programovacího jazyka Rust. V praxi byste se s použitím ukazatelů v Rustu neměli setkat příliš často, a to především z toho důvodu, že mnohé vlastnosti ukazatelů jsou nahrazeny jinými prostředky – referencemi, „řezy“ (slice), typem „Box“, typem „Rc“ atd. Na druhou stranu je ovšem dobré znát i temné a nebezpečné zákoutí programovacího jazyka.

Vraťme se k demonstračnímu příkladu, který jsme si ukázali na konci předchozího článku. V tomto příkladu je deklarován datový typ (struktura) Complex, k níž existuje i destruktor. Následně vytvoříme hodnotu tohoto typu a adresu, na níž je hodnota uložena, předáme do ukazatele. V příkladu je dále ukázáno, že k prvkům datové struktury je možné přistupovat i přes ukazatel: (*pointer).real. Přitom je nutné mít na paměti, že v Rustu neexistuje obdoba operátoru – > známého z C a C++:

#[derive(Debug)]
struct Complex {
  real: f32,
  imag: f32,
}
 
impl Complex {
  fn new(real: f32, imag: f32) -> Complex {
    println!("Constructing complex number: {:}+{:}i", real, imag);
    Complex{real:real, imag:imag}
  }
}
 
impl Drop for Complex {
  fn drop(&mut self) {
    println!("Dropping complex number: {:}+{:}i", self.real, self.imag);
  }
}
 
fn main() {
  let mut value: Complex = Complex::new(1.0, 2.0);
  let pointer: *mut Complex;
 
  pointer = &mut value;
 
  println!("{:?}", value);
  unsafe {
    println!("{:?}", *pointer);
  }
 
  value.real = 10.0;
  value.imag = 20.0;
 
  println!("{:?}", value);
  unsafe {
    println!("{:?}", *pointer);
  }
 
  unsafe {
    (*pointer).real = 20.0;
    (*pointer).imag = 40.0;
  }
 
  println!("{:?}", value);
 
  unsafe {
    println!("{:?}", *pointer);
  }
}

Podívejme se, jaké zprávy se vypíšou při spuštění tohoto příkladu:

Constructing complex number: 1+2i
Complex { real: 1, imag: 2 }
Complex { real: 1, imag: 2 }
Complex { real: 10, imag: 20 }
Complex { real: 10, imag: 20 }
Complex { real: 20, imag: 40 }
Complex { real: 20, imag: 40 }
Dropping complex number: 20+40i

2. Změna složek datové struktury ve chvíli, kdy již byla odstraněna z paměti

Při použití ukazatelů překladač programovacího jazyka Rust předpokládá, že programátor přesně ví, co dělá, takže se neprovádí prakticky žádné kontroly životnosti/viditelnost proměnných. V následujícím příkladu má proměnná value omezenou živostnost na „svůj“ blok {}, zatímco ukazatel nazvaný pointer k proměnné přistupuje i ve chvíli, kdy již byla opuštěna oblast její platnosti (to bude patrné po spuštění aplikace):

#[derive(Debug)]
struct Complex {
  real: f32,
  imag: f32,
}
 
impl Complex {
  fn new(real: f32, imag: f32) -> Complex {
    println!("Constructing complex number: {:}+{:}i", real, imag);
    Complex{real:real, imag:imag}
  }
}
 
impl Drop for Complex {
  fn drop(&mut self) {
    println!("Dropping complex number: {:}+{:}i", self.real, self.imag);
  }
}
 
fn main() {
  let pointer: *mut Complex;
 
  {
    let mut value: Complex = Complex::new(1.0, 2.0);
    pointer = &mut value;
 
    println!("{:?}", value);
    unsafe {
      println!("{:?}", *pointer);
    }
 
    value.real = 10.0;
    value.imag = 20.0;
 
    println!("{:?}", value);
    unsafe {
      println!("{:?}", *pointer);
    }
 
    unsafe {
      (*pointer).real = 20.0;
      (*pointer).imag = 40.0;
    }
    println!("{:?}", value);
    unsafe {
      println!("{:?}", *pointer);
    }
  }
 
  // !!!
  unsafe {
    (*pointer).real = -1.1;
    (*pointer).imag = -2.2;
    println!("{:?}", *pointer);
  }
}

Velmi zajímavé věci nastanou při spuštění aplikace. Povšimněte si především toho, že skutečně vypršela oblast viditelnosti proměnné typu Complex a dokonce byl zavolán její destruktor. Teprve poté jsme přes ukazatel zapsali do paměti, která ovšem již proměnné nepatří! V tomto konkrétním případě sice nedošlo k pádu aplikace (což souvisí se způsobem alokace zásobníkových rámců), ale samozřejmě se jedná o sémanticky špatně napsaný program:

Constructing complex number: 1+2i
Complex { real: 1, imag: 2 }
Complex { real: 1, imag: 2 }
Complex { real: 10, imag: 20 }
Complex { real: 10, imag: 20 }
Complex { real: 20, imag: 40 }
Complex { real: 20, imag: 40 }
Dropping complex number: 20+40i
Complex { real: -1.1, imag: -2.2 }

Představte si navíc tento (sémanticky taktéž chybný) příklad, který opět půjde přeložit:

fn get_ptr_to_complex() -> *mut Complex {
  let mut value: Complex = Complex::new(1.0, 2.0);
  println!("{:?}", value);
  return &mut value;
}

3. Použití metody as_ptr()

U některých typů je možné získat ukazatel na hodnotu daného typu pomocí metody as_ptr(). Z datových typů, s nimiž se často setkáte, se jedná především o řetězce (str) a řezy poli (slice). Vzhledem k tomu, že v naprosté většině případů dokáže překladač Rustu automaticky volat metody pro slice přímo nad zdrojovými poli (pro které je řez vytvořen), je možné metodu as_ptr() volat i pro celé pole:

  let array: [i32; 5] = [1, 2, 3, 4, 5];
 
  let pointer: *const i32 = array.as_ptr();
 
  println!("{:?}", array);

Poznámka: ve skutečnosti je řez/slice interně reprezentován právě ukazatelem + počtem prvků.

4. Ukazatelová aritmetika: metoda offset()

Oproti programovacímu jazyku C nejsou v Rustu některé operace s ukazateli prováděny přes „klasickou“ ukazatelovou aritmetiku (přičtení offsetu k ukazateli přetíženým operátorem + atd.), ovšem namísto toho je možné použít metodu offset(), která vypočte offset na základě datového typu ukazatele – jinými slovy pokud se jedná o ukazatel na hodnotu typu i8 nebo pole i8, bude offet použit přímo, u typu i32 bude offset vynásoben čtyřmi, protože jeden prvek i32 zabírá v paměti čtyři bajty. Podívejme se na jednoduchý příklad, v němž se vytvoří pole s pěti prvky typu i32 a následně se přistoupí k prvnímu prvku přímo přes ukazatel, dále ke stejnému prvku přes offset (nulový) a poté ke druhému prvku pole:

fn main() {
  let array: [i32; 5] = [1, 2, 3, 4, 5];
 
  let pointer: *const i32 = array.as_ptr();
 
  println!("{:?}", array);
  unsafe {
    println!("{}", *pointer);
    println!("{}", *pointer.offset(0));
    println!("{}", *pointer.offset(1));
  }
}

Po překladu a spuštění by se mělo vypsat:

[1, 2, 3, 4, 5]
1
1
2

Typ ukazatele se odvodí automaticky, takže ho nemusíme explicitně zapisovat:

fn main() {
  let array: [i32; 5] = [1, 2, 3, 4, 5];
 
  let pointer = array.as_ptr();
 
  println!("{:?}", array);
  unsafe {
    println!("{}", *pointer);
    println!("{}", *pointer.offset(0));
    println!("{}", *pointer.offset(1));
  }
}

Ukazatel ovšem můžeme získat například i pro druhý prvek pole, čímž se situace změní, protože offsety budou počítány relativně k tomuto prvku. Zde můžeme použít záporného offsetu k přístupu do předchozího prvku:

fn main() {
  let array: [i32; 5] = [1, 2, 3, 4, 5];
 
  let pointer: *const i32 = &array[1] as *const i32;
 
  println!("{:?}", array);
  unsafe {
    println!("{}", *pointer);
    println!("{}", *pointer.offset(-1));
    println!("{}", *pointer.offset(1));
  }
}

Po překladu a spuštění by se mělo vypsat:

[1, 2, 3, 4, 5]
2
1
3

5. Přístup mimo prvky pole přes ukazatel

Pravděpodobně jste si povšimli, že metodu offset() voláme v bloku unsafe. To je vyžadováno překladačem z toho prostého důvodu, že není (a obecně ani nemůže být) prováděna žádná kontrola, jestli přes offset stále přistupujeme k platným adresám či zda je offset zadán špatně. V následujícím programu hned na třech místech přistupujeme do paměti, která nám vlastně nepatří:

fn main() {
  let array: [i32; 5] = [1, 2, 3, 4, 5];
 
  let pointer: *const i32 = &array[0] as *const i32;
 
  println!("{:?}", array);
  unsafe {
    println!("{}", *pointer);
    println!("{}", *pointer.offset(1));
 
    // !!!
    println!("{}", *pointer.offset(10));
 
    // !!!
    println!("{}", *pointer.offset(-1));
 
    // !!!
    println!("{}", *pointer.offset(-10));
  }
}

V mém případě se program podařilo spustit bez segfaultu (což však není zaručeno), ovšem samozřejmě přečteme pseudonáhodné hodnoty:

[1, 2, 3, 4, 5]
1
2
32678
1808587265
0

6. Zápis do paměti přes ukazatel

Přes metodu offset() získáme vlastně jen jiný ukazatel, takže můžeme provádět i nepřímý zápis. V následujícím příkladu se nejdříve vypíšou původní hodnoty pětiprvkového pole, následně se dva prvky změní, a to nepřímo přes ukazatel a posléze se vypíše nový obsah pole. Samozřejmě i zápis přes ukazatel a výpočet offsetu musí být umístěn v bloku unsafe:

fn main() {
  let mut array: [i32; 5] = [1, 2, 3, 4, 5];
 
  let pointer: *mut i32 = array.as_mut_ptr();
 
  println!("{:?}", array);
  unsafe {
    *pointer = 100;
    *pointer.offset(2) = 200;
  }
  println!("{:?}", array);
}

Příklad výstupu:

[1, 2, 3, 4, 5]
[100, 2, 200, 4, 5]

7. Ukazatel NULL

V programovacím jazyku Rust je možné pracovat i s ukazatelem obsahujícím speciální hodnotu NULL. Ta se vytváří jednoduše – funkcí ptr::null() pro ukazatele na konstantní hodnoty popř. funkcí ptr::null_mut() pro ukazatele na hodnoty měnitelné. Použití těchto funkcí je snadné:

use std::ptr;
 
fn main() {
  let pointer: *const i32 = ptr::null();
 
  println!("{:p}", pointer);
}

Příklad výpisu asi skalní céčkaře nepřekvapí:

0x0

Inicializace ukazatele na měnitelnou hodnotu:

use std::ptr;
 
fn main() {
  let pointer: *mut i32 = ptr::null_mut();
 
  println!("{:p}", pointer);
}

Příklad výpisu (skutečně se zde jedná o stejnou adresu), ovšem její typ je odlišný:

0x0

Pokud budeme chtít ukazatel sice inicializovat na hodnotu NULL, ale později adresu změnit, musíme deklarovat měnitelnou (mutable) proměnnou:

use std::ptr;
 
fn main() {
  let mut pointer: *const i32 = ptr::null();
 
  println!("{:p}", pointer);
 
  let value: i32 = 42;
  pointer = &value;
 
  println!("{:p}", pointer);
}

Příklad výpisu:

0x0
0x7fff2aab8c1c

8. Pokus o přístup do paměti přes ukazatel NULL

Přístup do paměti přes ukazatel nastavený na NULL je sice možný – překladač takovou konstrukci nebude detekovat ani ji nebude hlásit jako chybu – ale na všech moderních 32bitových a 64bitových architekturách vždy dojde k pádu aplikace v runtime (což je asi jediné rozumné chování). Otestování je snadné.

Čtení:

use std::ptr;
 
fn main() {
  let pointer: *const i32 = ptr::null();
 
  println!("{:p}", pointer);
 
  unsafe {
    println!("{}", *pointer);
  }
}

Jedna z mála možností, jak v Rustu dosáhnout segfaultu:

$ ./test
0x0
Segmentation fault
$ echo $?
139

Zápis:

use std::ptr;
 
fn main() {
  let pointer: *mut i32 = ptr::null_mut();
 
  println!("{:p}", pointer);
 
  unsafe {
    *pointer = 42;
  }
}

Nahlásí se stejná chyba:

$ ./test
0x0
Segmentation fault
$ echo $?
139

9. Operace std::ptr::write()

Další vyloženě nebezpečnou operací je operace představována funkcí std::ptr::write(). Tato funkce provádí zdánlivě banální operaci – zápis nové hodnoty na zadanou adresu:

use std::ptr;
 
fn main() {
  let mut x = 0;
  let pointer: *mut i32 = &mut x;
  let y = 42;
 
  println!("{:p}", pointer);
  println!("{}", x);
 
  unsafe {
    ptr::write(pointer, y);
  }
  println!("{}", x);
}

Ve skutečnosti se však provede jen přepis staré hodnoty hodnotou novou, ale již se neprovede korektní zrušení staré hodnoty: nezavolá se destruktor atd. Proto je nutné tuto operaci použít skutečně jen ve chvíli, kdy víme, co děláme.

10. Chování aplikace při přímém přiřazení nové hodnoty do proměnné

Podívejme se nyní, jak se aplikace chová ve chvíli, kdy do proměnné přiřadíme jinou hodnotu (k tomu se vůbec nepoužívají ukazatele):

use std::ptr;
 
#[derive(Debug)]
struct Complex {
  real: f32,
  imag: f32,
}
 
impl Complex {
  fn new(real: f32, imag: f32) -> Complex {
    println!("Constructing complex number: {:}+{:}i", real, imag);
    Complex{real:real, imag:imag}
  }
}
 
impl Drop for Complex {
  fn drop(&mut self) {
    println!("Dropping complex number: {:}+{:}i", self.real, self.imag);
  }
}
 
fn main() {
  let mut value: Complex = Complex::new(1.0, 2.0);
  let value2: Complex = Complex::new(100.0, 200.0);
  let pointer: *mut Complex = &mut value;
 
  println!("{:p}", pointer);
  println!("{:?}", value);
 
  value = value2;
  println!("{:p}", pointer);
  println!("{:?}", value);
}

Podle očekávání získáme následující výsledek – jsou zkonstruována dvě komplexní čísla a tudíž se taktéž zavolají dva destruktory ve chvíli, kdy končí životnost hodnot:

Constructing complex number: 1+2i
Constructing complex number: 100+200i
0x7fffe54b4658
Complex { real: 1, imag: 2 }
Dropping complex number: 1+2i
0x7fffe54b4658
Complex { real: 100, imag: 200 }
Dropping complex number: 100+200i

Podobně tomu bude ve chvíli, kdy upravíme funkci main() tak, aby se přiřazení provedlo přes ukazatel:

fn main() {
  let mut value: Complex = Complex::new(1.0, 2.0);
  let value2: Complex = Complex::new(100.0, 200.0);
  let pointer: *mut Complex = &mut value;
 
  println!("{:p}", pointer);
  println!("{:?}", value);
 
  unsafe {
    *pointer = value2;
  }
 
  println!("{:p}", pointer);
  println!("{:?}", value);
}

Překladač Rustu je v tomto případě dost chytrý na to, aby poznal, že přiřazením v bloku unsafe končí životnost prvního komplexního čísla.

11. Chování aplikace při použití operace std::ptr::write()

Třetí modifikace příkladu spočívá v použití std::ptr::write() namísto přiřazení:

use std::ptr;
 
#[derive(Debug)]
struct Complex {
  real: f32,
  imag: f32,
}
 
impl Complex {
  fn new(real: f32, imag: f32) -> Complex {
    println!("Constructing complex number: {:}+{:}i", real, imag);
    Complex{real:real, imag:imag}
  }
}
 
impl Drop for Complex {
  fn drop(&mut self) {
    println!("Dropping complex number: {:}+{:}i", self.real, self.imag);
  }
}
 
fn main() {
  let mut value: Complex = Complex::new(1.0, 2.0);
  let value2: Complex = Complex::new(100.0, 200.0);
  let pointer: *mut Complex = &mut value;
 
  println!("{:p}", pointer);
  println!("{:?}", value);
 
  unsafe {
    ptr::write(pointer, value2);
  }
 
  println!("{:p}", pointer);
  println!("{:?}", value);
}

Zde je již chování diametrálně odlišné, neboť se nezavolá destruktor pro první komplexní číslo!

Constructing complex number: 1+2i
Constructing complex number: 100+200i
0x7fff05ac3478
Complex { real: 1, imag: 2 }
0x7fff05ac3478
Complex { real: 100, imag: 200 }
Dropping complex number: 100+200i

Tuto operaci má tedy smysl použít jen v několika ojedinělých případech, kdy přesně víme, že nechceme volat destruktory staré hodnoty.

skoleni

12. Kdy nepoužít ukazatele?

Jak již bylo naznačeno v úvodní kapitole, používají se ukazatele v Rustu jen v relativně malém množství případů, typicky při nutnosti volání nativních funkcí přes FFI či při implementaci efektivních datových struktur (viz zdrojové kódy pro Vec). Důležitější je pro céčkaře vědět, kdy naopak ukazatele nepoužít, protože Rust nabízí lepší (typicky bezpečnější) řešení:

 • Pokud potřebujete předat parametr do funkce odkazem a ne hodnotou, použijte referenci.
 • Pokud potřebujete alokovat strukturu na haldě, použijte typ Box. Rust si sám ohlídá viditelnost/životnost struktury.
 • Pokud navíc potřebujete automatickou správu paměti s počítáním referencí, je k dispozici typ Rc a Arc.
 • Někdy se v C používají ukazatele proto, aby se mohla vrátit „žádná hodnota“ (tedy NULL) nebo „chyba“ (většinou taktéž NULL). V takovém případe je mnohem lepší použít typ Option nebo Result (liší se především sémantikou)

13. Repositář s demonstračními příklady

Všechny dnes popisované demonstrační příklady byly, ostatně podobně jako ve všech předchozích částech tohoto seriálu, uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/pre­sentations. Demonstrační příklady si můžete v případě potřeby stáhnout i jednotlivě bez nutnosti klonovat celý repositář:

14. Odkazy na Internetu

 1. The Rustonomicon: The Dark Arts of Advanced and Unsafe Rust Programming
  https://doc.rust-lang.org/nomicon/
 2. Primitive Type pointer
  https://doc.rust-lang.org/std/primitive.pointer.html
 3. Cargo: správce projektů a balíčků pro programovací jazyk Rust
  https://mojefedora.cz/cargo-spravce-projektu-a-balicku-pro-programovaci-jazyk-rust/
 4. Network Communication and Serialization in Rust
  https://www.safaribookson­line.com/blog/2014/01/28/net­work-communication-serialization-rust/
 5. Crate bincode
  http://tyoverby.com/binco­de/bincode/index.html
 6. Struct std::fs::File
  https://doc.rust-lang.org/std/fs/struct.File.html
 7. Trait std::io::Seek
  https://doc.rust-lang.org/std/io/trait.Seek.html
 8. Trait std::io::Read
  https://doc.rust-lang.org/std/io/trait.Read.html
 9. Trait std::io::Write
  https://doc.rust-lang.org/std/io/trait.Write.html
 10. Trait std::io::BufRead
  https://doc.rust-lang.org/std/io/trait.BufRead.html
 11. Module std::io::prelude
  https://doc.rust-lang.org/std/io/prelude/index.html
 12. std::net::IpAddr
  https://doc.rust-lang.org/std/net/enum.IpAddr.html
 13. std::net::Ipv4Addr
  https://doc.rust-lang.org/std/net/struct.Ipv4Addr.html
 14. std::net::Ipv6Addr
  https://doc.rust-lang.org/std/net/struct.Ipv6Addr.html
 15. TcpListener
  https://doc.rust-lang.org/std/net/struct.TcpLis­tener.html
 16. TcpStream
  https://doc.rust-lang.org/std/net/struct.TcpStream.html
 17. Binary heap (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Binary_heap
 18. Binární halda (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Bin%C3%A1rn%C3%AD_halda
 19. Halda (datová struktura)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Halda_%28datov%C3%A1_struk­tura%29
 20. Struct std::collections::HashSet
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/struc­t.HashSet.html
 21. Struct std::collections::BTreeSet
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/struc­t.BTreeSet.html
 22. Struct std::collections::BinaryHeap
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/struc­t.BinaryHeap.html
 23. Set (abstract data type)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Set_%28abstract_data_ty­pe%29#Language_support
 24. Associative array
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Associative_array
 25. Hash Table
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hash_table
 26. B-tree
  https://en.wikipedia.org/wiki/B-tree
 27. Pedro Celis: Robin Hood Hashing (naskenované PDF!)
  https://cs.uwaterloo.ca/re­search/tr/1986/CS-86–14.pdf
 28. Robin Hood hashing
  http://codecapsule.com/2013/11/11/ro­bin-hood-hashing/
 29. Robin Hood hashing: backward shift deletion
  http://codecapsule.com/2013/11/17/ro­bin-hood-hashing-backward-shift-deletion/
 30. Module std::collections
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/
 31. Module std::vec
  https://doc.rust-lang.org/nightly/std/vec/index.html
 32. Struct std::collections::VecDeque
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/struc­t.VecDeque.html
 33. Struct std::collections::LinkedList
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/struc­t.LinkedList.html
 34. Module std::fmt
  https://doc.rust-lang.org/std/fmt/
 35. Macro std::println
  https://doc.rust-lang.org/std/macro.println.html
 36. Enum std::result::Result
  https://doc.rust-lang.org/std/result/enum.Result.html
 37. Module std::result
  https://doc.rust-lang.org/std/result/
 38. Result
  http://rustbyexample.com/std/re­sult.html
 39. Rust stdlib: Option
  https://doc.rust-lang.org/std/option/enum.Option.html
 40. Module std::option
  https://doc.rust-lang.org/std/option/index.html
 41. Rust by example: option
  http://rustbyexample.com/std/op­tion.html
 42. Rust by example: if-let
  http://rustbyexample.com/flow_con­trol/if_let.html
 43. Rust by example: while let
  http://rustbyexample.com/flow_con­trol/while_let.html
 44. Rust by example: Option<i32>
  http://rustbyexample.com/std/op­tion.html
 45. An Overview of Macros in Rust
  http://words.steveklabnik.com/an-overview-of-macros-in-rust
 46. A Practical Intro to Macros in Rust 1.0
  https://danielkeep.github.io/practical-intro-to-macros.html
 47. The Rust Programming Language: macros
  https://doc.rust-lang.org/beta/book/macros.html
 48. Rust by example: 15 macro_rules!
  http://rustbyexample.com/macros.html
 49. Primitive Type isize
  https://doc.rust-lang.org/nightly/std/primi­tive.isize.html
 50. Primitive Type usize
  https://doc.rust-lang.org/nightly/std/primi­tive.usize.html
 51. Primitive Type array
  https://doc.rust-lang.org/nightly/std/primi­tive.array.html
 52. Module std::slice
  https://doc.rust-lang.org/nightly/std/slice/
 53. Rust by Example: 2.3 Arrays and Slices
  http://rustbyexample.com/pri­mitives/array.html
 54. What is the difference between Slice and Array (stackoverflow)
  http://stackoverflow.com/qu­estions/30794235/what-is-the-difference-between-slice-and-array
 55. Learning Rust With Entirely Too Many Linked Lists
  http://cglab.ca/~abeinges/blah/too-many-lists/book/
 56. Testcase: linked list
  http://rustbyexample.com/cus­tom_types/enum/testcase_lin­ked_list.html
 57. Operators and Overloading
  https://doc.rust-lang.org/book/operators-and-overloading.html
 58. Module std::ops
  https://doc.rust-lang.org/std/ops/index.html
 59. Module std::cmp
  https://doc.rust-lang.org/std/cmp/index.html
 60. Trait std::ops::Add
  https://doc.rust-lang.org/stable/std/ops/trait.Add.html
 61. Trait std::ops::AddAssign
  https://doc.rust-lang.org/std/ops/trait.AddAssign.html
 62. Trait std::ops::Drop
  https://doc.rust-lang.org/std/ops/trait.Drop.html
 63. Trait std::cmp::Eq
  https://doc.rust-lang.org/std/cmp/trait.Eq.html
 64. Struct std::boxed::Box
  https://doc.rust-lang.org/std/boxed/struct.Box.html
 65. Explore the ownership system in Rust
  https://nercury.github.io/rus­t/guide/2015/01/19/ownership­.html
 66. Rust's ownership and move semantic
  http://www.slideshare.net/sa­neyuki/rusts-ownership-and-move-semantics
 67. Trait std::marker::Copy
  https://doc.rust-lang.org/stable/std/marker/tra­it.Copy.html
 68. Trait std::clone::Clone
  https://doc.rust-lang.org/stable/std/clone/tra­it.Clone.html
 69. The Stack and the Heap
  https://doc.rust-lang.org/book/the-stack-and-the-heap.html
 70. Rust Compare: Pointers & References
  http://www.rust-compare.com/site/pointers.html
 71. Rust Compare: Parameters
  http://www.rust-compare.com/site/params.html
 72. Why does this compile? Automatic dereferencing?
  https://users.rust-lang.org/t/why-does-this-compile-automatic-dereferencing/2183
 73. Understanding Pointers, Ownership, and Lifetimes in Rust
  http://koerbitz.me/posts/Understanding-Pointers-Ownership-and-Lifetimes-in-Rust.html
 74. Rust lang series episode #25 — pointers (#rust-series)
  https://steemit.com/rust-series/@jimmco/rust-lang-series-episode-25-pointers-rust-series
 75. Rust – home page
  https://www.rust-lang.org/en-US/
 76. Rust – Frequently Asked Questions
  https://www.rust-lang.org/en-US/faq.html
 77. Destructuring and Pattern Matching
  https://pzol.github.io/get­ting_rusty/posts/20140417_des­tructuring_in_rust/
 78. The Rust Programming Language
  https://doc.rust-lang.org/book/
 79. Rust (programming language)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Rust_%28programming_lan­guage%29
 80. Go – home page
  https://golang.org/
 81. Stack Overflow – Most Loved, Dreaded, and Wanted language
  https://stackoverflow.com/re­search/developer-survey-2016#technology-most-loved-dreaded-and-wanted
 82. Rust vs Go (dva roky staré hodnocení, od té doby došlo k posunům v obou jazycích)
  http://jaredforsyth.com/2014/03/22/rust-vs-go/
 83. Rust vs Go: My experience
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/21m6jq/rust_vs_go_my_ex­perience/
 84. Friends of Rust (Organizations running Rust in production)
  https://www.rust-lang.org/en-US/friends.html
 85. Rust programs versus C++ g++
  https://benchmarksgame.ali­oth.debian.org/u64q/compa­re.php?lang=rust&lang2=gpp
 86. Další benchmarky (nejedná se o reálné příklady „ze života“)
  https://github.com/kostya/benchmarks
 87. Go na Redditu
  https://www.reddit.com/r/golang/
 88. Rust vs. Go
  http://vschart.com/compare/rust/vs/go-language
 89. Abstraction without overhead: traits in Rust
  https://blog.rust-lang.org/2015/05/11/traits.html
 90. Method Syntax
  https://doc.rust-lang.org/book/method-syntax.html
 91. Traits in Rust
  https://doc.rust-lang.org/book/traits.html
 92. Functional Programming in Rust – Part 1 : Function Abstraction
  http://blog.madhukaraphatak­.com/functional-programming-in-rust-part-1/
 93. Of the emerging systems languages Rust, D, Go and Nim, which is the strongest language and why?
  https://www.quora.com/Of-the-emerging-systems-languages-Rust-D-Go-and-Nim-which-is-the-strongest-language-and-why
 94. Chytré ukazatele (moderní verze jazyka C++) [MSDN]
  https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/hh279674.aspx
 95. UTF-8 Everywhere
  http://utf8everywhere.org/
 96. Rust by Example
  http://rustbyexample.com/
 97. Rust oficiálně ve Fedoře
  https://mojefedora.cz/rust-oficialne-ve-fedore/
 98. Resource acquisition is initialization
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Resource_acquisition_is_i­nitialization
 99. TIOBE index (October 2016)
  http://www.tiobe.com/tiobe-index/
 100. Porovnání Go, D a Rustu na OpenHubu:
  https://www.openhub.net/lan­guages/compare?language_na­me[]=-1&language_name[]=-1&language_name[]=dmd&lan­guage_name[]=golang&langu­age_name[]=rust&language_na­me[]=-1&measure=commits
 101. String Types in Rust
  http://www.suspectsemantic­s.com/blog/2016/03/27/str­ing-types-in-rust/
 102. Trait (computer programming)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Trait_%28computer_program­ming%29
 103. Type inference
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Type_inference