Hlavní navigace

Vývoj her pro herní konzoli NES: atributy spritů, pokročilejší makra, zjištění velikosti generované ROM

23. 8. 2022
Doba čtení: 38 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
V dalším článku o vývoji pro Nintendo Entertainment System (NES) si podrobněji ukážeme práci s atributy spritů (barva, zrcadlení…), vytvoříme složitější makra a zjistíme, kolik bajtů ROM je obsazeno námi vytvořeným demem.

Obsah

1. Barvy použité při zobrazení spritů

2. Uložení indexu barvové palety v atributech spritů

3. Realizace změny barvové palety spritů při stisku tlačítka A

4. Úplný zdrojový kód prvního demonstračního příkladu

5. Zpomalení změny barvové palety spritů při stisku tlačítka

6. Realizace jednoduchého čítače

7. Úplný zdrojový kód druhého demonstračního příkladu

8. Horizontální a vertikální zrcadlení spritů

9. Makro pro inverzi vybraného bitu či bitů v paměťovém bloku

10. Realizace zrcadlení spritů řízených hráčem

11. Úplný zdrojový kód třetího demonstračního příkladu

12. Celková velikost vygenerovaného strojového kódu

13. Repositář s demonstračními příklady

14. Odkazy na Internetu

1. Barvy použité při zobrazení spritů

V první polovině dnešního článku si ukážeme, jakým způsobem je možné modifikovat barvy spritů zobrazených na displeji řízeného osmibitovou herní konzolí NES. Jedná se o relativně komplikovanou techniku, protože barvy všech objektů ve scéně nejsou určeny přímo (například s využitím RGB), ale je zde zvolen odlišný způsob – mapování barev s využitím barvové palety (color table). Ovšem ve skutečnosti je situace ještě nepatrně složitější, protože se nepracuje přímo s indexy do jedné barvové palety, ale je prováděno dvojí mapování, což je sice z pohledu vývojáře složitější řešení, ale počet operací s pamětí se poměrně radikálním způsobem snižuje, stejně jako celkové nároky na kapacitu RAM i ROM (ROM je přitom instalována na cartridgi, jejíž celková cena se nepřímo promítá do ceny každé hry).

Připomeňme si, že barvová paleta používaná v daném okamžiku je uložena v operační paměti od adresy $3f00, tedy konkrétně na konci třetí stránky paměti (každá stránka má 256 bajtů):

PALETTE = $3f00

Celková délka palety je rovna 32 bajtům, přičemž nejhrubší rozdělení je na šestnáct barev pozadí (background) a šestnáct barev spritů:

; samotná barvová paleta
palette:
  .byte $22, $29, $1a, $0F, $22, $36, $17, $0F, $22, $30, $21, $0F, $22, $27, $17, $0F ; barvy pozadí
  .byte $22, $16, $27, $18, $22, $1A, $30, $27, $22, $16, $30, $27, $22, $0F, $36, $17 ; barvy spritů

Hodnoty zde uložené jsou indexy do této barvové škály:

Obrázek 1: Barvová paleta používaná herní konzolí NES.

Ve skutečnosti je oněch 32 bajtů rozděleno nikoli do pouhých dvou oblastí, ale do devíti bloků:

Od Do Význam
0×3f00 (jediný bajt) globální barva pozadí
0×3f01 0×3f03 paleta pozadí #0
0×3f05 0×3f07 paleta pozadí #1
0×3f09 0×3f0b paleta pozadí #2
0×3f0d 0×3f0f paleta pozadí #3
0×3f11 0×3f13 paleta spritů #0
0×3f15 0×3f17 paleta spritů #1
0×3f19 0×3f1b paleta spritů #2
0×3f1d 0×3f1f paleta spritů #3

Zaměřme se nyní na barvy pixelů v zobrazených spritech. Skutečná barva je vybrána z výše uvedené palety (32 kódů barev), ovšem index do této palety se počítá složitějším způsobem. Konkrétní paleta #0 až #3 je uložena v atributu spritu, konkrétně v dolních dvou bitech atributového bajtu (viz další kapitolu) – to znamená, že můžeme barvovou paletu snadno modifikovat zápisem jediného bajtu do RAM. A barva v rámci této palety je získána ze dvou bitů bitmapy, která popisuje vlastní tvar spritu. Přitom platí, že barva číslo 0 je průhledná, takže sprite v pixelech s touto barvou není vykreslen a prosvítá zde buď jiný sprite nebo pozadí.

Obrázek 2: V tomto editoru spritů je patrné, jak jsou bitmapy spritů uloženy v ROM. Každý pixel může nabývat jedné ze čtyř barev (první barva je přitom při zobrazení na displeji průhledná) a jedná se o nepravé barvy. Konkrétní barva spritu je získána až výběrem určité palety čtyř barev atributovým bajtem (resp. dvěma bity atributového bajtu).

2. Uložení indexu barvové palety v atributech spritů

Ještě jednou se podívejme na to, jaké metainformace o spritech jsou uloženy v operační paměti dostupné mikroprocesoru MOS 6502. Připomeňme si, že pro uložení těchto informací máme rezervovanou celou druhou stránku operační paměti, tj. paměťové buňky s adresami $0200 až $02ff. Celkem je možné do těchto 256 bajtů uložit metainformace o 64 spritech, protože pro každý sprite jsou vyhrazeny čtyři bajty. Nás nyní bude nejvíce zajímat třetí bajt s atributy spritů. Prozatím zobrazujeme jen osm spritů, takže se celkově bude jednat o 8×4=32 bajtů:

; data pro větší množství spritů
spritedata:
  .byte $10, $00, $00, $08  ; y-coord, tile number, attributes, x-coord
  .byte $10, $01, $00, $10
  .byte $18, $02, $00, $08
  .byte $18, $03, $00, $10
  .byte $20, $04, $00, $08
  .byte $20, $05, $00, $10
  .byte $28, $06, $00, $08
  .byte $28, $07, $00, $10

Třetí bajt z celé čtyřbajtové struktury s metainformacemi o spritu obsahuje jedno bitové pole a tři samostatné bity, které řídí způsob zobrazení daného spritu (a to zcela nezávisle na ostatních spritech):

7 6 5 4 3 2 1 0
| | | | | | | |
| | | | | | +-+- Index barvové palety
| | | | | |
| | | +-+-+----- Nepoužito
| | |
| | +----------- Priorita (0: před pozadím; 1: za pozadím)
| |
| +------------- Horizontální zrcadlení spritu
|
+--------------- Vertikální zrcadlení spritu

Prozatím nás budou zajímat nejnižší dva bity, které určují index do barvové palety – viz též úvodní kapitolu s podrobnějšími informacemi.

Obrázek 3: Sprity zobrazené s využitím první barvové palety.

Obrázek 4: Sprity zobrazené s využitím druhé barvové palety.

Obrázek 5: Sprity zobrazené s využitím třetí barvové palety.

Obrázek 6: Sprity zobrazené s využitím čtvrté barvové palety.

3. Realizace změny barvové palety spritů při stisku tlačítka A

V této kapitole si ukážeme, jakým způsobem lze realizovat změnu barvové palety spritů zobrazených na obrazovce (konkrétně se jedná o osm spritů tvořících figurku Maria), a to konkrétně (opakovaným) stiskem tlačítka A na prvním herním ovladači.

Nejprve je nutné načíst stav všech osmi tlačítek do záchytného registru. To je technika, s níž jsme se již seznámili minule a spočívá v poslání signálu latch (záchyt hodnot) do řídicího registru $4016, jenž je v našich zdrojových kódech pojmenován JOYPAD:

    lda #$01
    sta JOYPAD1    ; načtení stavu všech osmi tlačítek do záchytného registru
    lda #$00
    sta JOYPAD1    ; začátek načítání jednotlivých bitů se stavy tlačítek v tomto pořadí:
              ; 
              ; 1) A           
              ; 2) B           
              ; 3) Select         
              ; 4) Start         
              ; 5) Up           
              ; 6) Down          
              ; 7) Left          
              ; 8) Right

Po provedení této operace je nutné osmkrát přečíst obsah řídicího registru JOYPAD1 a získat tak postupně stav všech osmi tlačítek ovladače. Nás dnes bude zajímat jen přečtení stavu tlačítka A. V případě, že je toto tlačítko stlačeno, provede se kód zapsaný v makru increment_block_mask:

 
    ATTRS = $0202   ; adresa buňky paměti s atributy spritu
 
    read_button    ; stisk tlačítka A bude sloužit pro přepínání barvy spritů
    beq button_a_not_pressed ; není stisknuto? => skok
 
    increment_block_mask ATTRS, 8, 4, 3
 
button_a_not_pressed:
    ...
    ...
    ...

Makro increment_block_mask zvýší obsah buněk ve vybraném paměťovém bloku, přičemž se po zvýšení hodnoty dané paměťové buňky provede maskování hodnoty bitovou maskou uloženou v parametru mask (my použijeme hodnotu 3, což znamená, že se nastaví jen dva nejnižší bity). Jak již dobře víme z minulého článku, nebudeme pracovat s blokem paměťových buněk uložených ihned za sebou, ale naopak s buňkami, mezi nimiž se nachází tři další bajty, které měnit nechceme. Adresa další paměťové buňky je tedy zvyšována nikoli o jedničku, ale o hodnotu specifikovanou v parametru gap (což je konkrétně hodnota 4):

.macro increment_block_mask address, count, gap, mask
    ldx #0       ; inicializace offsetu
:
    inc address, x   ; zvýšit pozici spritu o jedničku
 
    lda address, x   ; maskování hodnoty
    and #mask
    sta address, x
 
    txa        ; přesun offsetu do akumulátoru
    clc
    adc #gap      ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite)
    tax        ; přesun nového offsetu zpět do registru X
 
    cmp #count*gap   ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu
 
    bne :-       ; pokud ne, skok na začátek smyčky
.endmacro
Poznámka: připomeňme si, že se skutečně jedná o makro a tudíž je nutné korektně pracovat se znakem #, který určuje konstanty. Například adc #gap a adc gap jsou zcela odlišné instrukce – první pracuje s konstantou, druhá s obsahem adresy gap.

4. Úplný zdrojový kód prvního demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu (v pořadí již dvacátého druhého příkladu pro NES) je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example22.asm. Pro překlad a slinkování tohoto příkladu je zapotřebí i Makefile a příkaz make example21.nes:

; ---------------------------------------------------------------------
; Kostra programu pro herní konzoli NES
; Nastavení barvové palety, zvýšení intenzity barvy
; Setup PPU přes makro
; Definice spritu a zobrazení spritů s rozloženým Mariem.
; Pohyb celého Maria.
; Využití symbolických jmen adres.
; Pomocná makra pro pohyb spritu.
; Změna dalších vlastností spritů s využitím tlačítek A a B
;
; Založeno na příkladu https://github.com/depp/ctnes/tree/master/nesdev/01
; Taktéž založeno na https://nerdy-nights.nes.science/#main_tutorial-3
; Viz též článek na https://www.moria.us/blog/2018/03/nes-development
; Audio https://raw.githubusercontent.com/iliak/nes/master/doc/apu_ref.txt
; ---------------------------------------------------------------------
 
; Jména řídicích registrů použitých v kódu
PPUCTRL     = $2000
PPUMASK     = $2001
PPUSTATUS    = $2002
PPUADDR     = $2006
PPUDATA     = $2007
DMC_FREQ    = $4010
OAM_DMA     = $4014
 
; Další důležité adresy
PALETTE     = $3f00
 
; Ovladače
JOYPAD1     = $4016
JOYPAD2     = $4017
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Definice maker
; ---------------------------------------------------------------------
 
.macro setup_cpu
    ; nastavení stavu CPU
    sei           ; zákaz přerušení
    cld           ; vypnutí dekadického režimu (není podporován)
 
    ldx #$ff
    txs           ; vrchol zásobníku nastaven na 0xff (první stránka)
.endmacro
 
.macro wait_for_frame
:    bit PPUSTATUS      ; test obsahu registru PPUSTATUS 
    bpl :-          ; skok, pokud je příznak N nulový
.endmacro
 
.macro clear_ram
    lda #$00        ; vynulování registru A
:    sta $000, x       ; vynulování X-tého bajtu v nulté stránce
    sta $100, x
    sta $200, x
    sta $300, x
    sta $400, x
    sta $500, x
    sta $600, x
    sta $700, x       ; vynulování X-tého bajtu v sedmé stránce
    inx           ; přechod na další bajt
    bne :-         ; po přetečení 0xff -> 0x00 konec smyčky
.endmacro
 
.macro ppu_data_palette_address
    lda PPUSTATUS  ; reset záchytného registru
    lda #>PALETTE  ; nastavení adresy pro barvovou paletu $3f00
    sta PPUADDR
    lda #<PALETTE  ; nižší bajt adresy
    sta PPUADDR
.endmacro
 
.macro increment_block address, count, gap
    ldx #0       ; inicializace okonkrétní ffsetu
:
    inc address, x   ; zvýšit pozici spritu o jedničku
 
    txa        ; přesun offsetu do akumulátoru
    clc
    adc #gap      ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite)
    tax        ; přesun nového offsetu zpět do registru X
 
    cmp #count*gap   ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu
 
    bne :-       ; pokud ne, skok na začátek smyčky
.endmacro
 
.macro decrement_block address, count, gap
    ldx #0       ; inicializace offsetu
:
    dec address, x   ; zvýšit pozici spritu o jedničku
 
    txa        ; přesun offsetu do akumulátoru
    clc
    adc #gap      ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite)
    tax        ; přesun nového offsetu zpět do registru X
 
    cmp #count*gap   ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu
 
    bne :-       ; pokud ne, skok na začátek smyčky
.endmacro
 
.macro increment_block_mask address, count, gap, mask
    ldx #0       ; inicializace offsetu
:
    inc address, x   ; zvýšit pozici spritu o jedničku
 
    lda address, x   ; maskování hodnoty
    and #mask
    sta address, x
 
    txa        ; přesun offsetu do akumulátoru
    clc
    adc #gap      ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite)
    tax        ; přesun nového offsetu zpět do registru X
 
    cmp #count*gap   ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu
 
    bne :-       ; pokud ne, skok na začátek smyčky
.endmacro
 
.macro read_button
    lda JOYPAD1    ; stav tlačítka
    and #%00000001   ; maskovat všechny bity kromě prvního
.endmacro
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Definice hlavičky obrazu ROM
; ---------------------------------------------------------------------
 
; Size of PRG in units of 16 KiB.
prg_npage = 2
 
; Size of CHR in units of 8 KiB.
chr_npage = 1
 
; INES mapper number.
mapper = 0
 
; Mirroring (0 = horizontal, 1 = vertical)
mirroring = 1
 
.segment "HEADER"
    .byte $4e, $45, $53, $1a
    .byte prg_npage
    .byte chr_npage
    .byte ((mapper & $0f) << 4) | (mirroring & 1)
    .byte mapper & $f0
 
.segment "ZEROPAGE"
.segment "STARTUP"
.segment "CODE"
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Blok paměti s definicí dlaždic 8x8 pixelů
; ---------------------------------------------------------------------
 
.segment "CHR0a"
.segment "CHR0b"
 
 
.code
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Programový kód rutin pro NMI, RESET a IRQ volaných automaticky CPU
;
; viz též https://www.pagetable.com/?p=410
; ---------------------------------------------------------------------
 
; Obslužná rutina pro NMI (nemaskovatelné přerušení, vertical blank)
 
.proc nmi
    lda #$02      ; horní bajt adresy pro přenos + zahájení přenosu
    sta OAM_DMA
 
    lda #$01
    sta JOYPAD1    ; načtení stavu všech osmi tlačítek do záchytného registru
    lda #$00
    sta JOYPAD1    ; začátek načítání jednotlivých bitů se stavy tlačítek v tomto pořadí:
              ; 
              ; 1) A           
              ; 2) B           
              ; 3) Select         
              ; 4) Start         
              ; 5) Up           
              ; 6) Down          
              ; 7) Left          
              ; 8) Right
 
    XPOS = $0203    ; adresa buňky paměti s x-ovou souřadnicí spritu
    YPOS = $0200    ; adresa buňky paměti y x-ovou souřadnicí spritu
    ATTRS = $0202   ; adresa buňky paměti s atributy spritu
 
    read_button    ; stisk tlačítka A bude sloužit pro přepínání barvy spritů
    beq button_a_not_pressed ; není stisknuto? => skok
 
    increment_block_mask ATTRS, 8, 4, 3
 
button_a_not_pressed:
 
    read_button    ; stav tlačítka B jen načteme a ingorujeme
    read_button    ; stav tlačítka Select jen načteme a ingorujeme
    read_button    ; stav tlačítka Start jen načteme a ingorujeme
 
    read_button    ; stav tlačítka Up
    beq up_not_pressed ; není stisknuto? => skok
 
    decrement_block YPOS, 8, 4
 
up_not_pressed:
 
    read_button    ; stav tlačítka Down
    beq down_not_pressed ; není stisknuto? => skok
 
    increment_block YPOS, 8, 4
 
down_not_pressed:
 
    read_button   ; stav tlačítka Left
    beq left_not_pressed ; není stisknuto? => skok
 
    decrement_block XPOS, 8, 4
 
left_not_pressed:
 
    read_button   ; stav tlačítka Right
    beq right_not_pressed ; není stisknuto? => skok
 
    increment_block XPOS, 8, 4
 
right_not_pressed:
 
    rti        ; návrat z přerušení
 
.endproc
 
 
 
; Obslužná rutina pro IRQ (maskovatelné přerušení)
 
.proc irq
    rti           ; návrat z přerušení
.endproc
 
 
 
; Obslužná rutina pro RESET
 
.proc reset
    ; nastavení stavu CPU
    setup_cpu
 
    ; nastavení řídicích registrů
    ldx #$00
    stx PPUCTRL       ; nastavení PPUCTRL = 0 (NMI)
    stx PPUMASK       ; nastavení PPUMASK = 0
    stx DMC_FREQ      ; zákaz DMC IRQ
 
    ldx #$40
    stx $4017        ; interrupt inhibit bit
 
    ; čekání na vnitřní inicializaci PPU (dva snímky)
    wait_for_frame
    wait_for_frame
 
    ; vymazání obsahu RAM
    clear_ram
 
    ; čekání na další snímek
    wait_for_frame
 
    ; nastavení barvové palety
    jsr load_palette ; zavolání subrutiny
 
    ; nastavení spritů
    jsr load_sprites ; zavolání subrutiny
 
    ; vlastní herní smyčka je prozatím prázdná
game_loop:
    jmp game_loop      ; nekonečná smyčka (později rozšíříme)
.endproc
 
 
 
; vynulování barvové palety
.proc clear_palette
    ppu_data_palette_address
 
    ldx #$20    ; počitadlo barev v paletě: 16+16
    lda #$00    ; vynulování každé barvy
 
:
    sta PPUDATA   ; zápis barvy
    dex       ; snížení hodnoty počitadla
    bne :-
 
    rts       ; návrat ze subrutiny
.endproc
 
 
 
; nastavení barvové palety
.proc load_palette
    ppu_data_palette_address
 
    ; $3f00-$3f0f - paleta pozadí
    ; $3f10-$3f1f - paleta spritů
 
    ldx #$00    ; vynulovat počitadlo a offset
 
:
    lda palette, x ; načíst bajt s offsetem
    sta PPUDATA   ; zápis barvy do PPU
    inx       ; zvýšit počitadlo/offset
    cpx #32     ; limit počtu barev
    bne :-     ; opakovat smyčku 32x
 
    rts       ; návrat ze subrutiny
.endproc
 
 
 
; načtení spritů
.proc load_sprites
    ldx #0
:
    lda spritedata,X ; budeme přesouvat data z této oblasti
    sta $0200,X    ; uložení do paměti spritů
    inx        ; zvýšení hodnoty počitadla
    cpx #32      ; každý sprite má 4 bajty: y-coord, tile, attributy, y-coord * 8 spritů = 32
    bne :-
 
    cli        ; vynulování bitu I - povolení přerušení
    lda #%10000000
    sta PPUCTRL    ; při každém VBLANK se vyvolá NMI (důležité!)
 
    lda #%00010000  ; povolení zobrazení spritů
    sta PPUMASK
 
    rts        ; návrat ze subrutiny
.endproc
 
 
 
; samotná barvová paleta
palette:
  .byte $22, $29, $1a, $0F, $22, $36, $17, $0F, $22, $30, $21, $0F, $22, $27, $17, $0F ; barvy pozadí
  .byte $22, $16, $27, $18, $22, $1A, $30, $27, $22, $16, $30, $27, $22, $0F, $36, $17 ; barvy spritů
 
; data pro větší množství spritů
spritedata:
  .byte $10, $00, $00, $08  ; y-coord, tile number, attributes, x-coord
  .byte $10, $01, $00, $10
  .byte $18, $02, $00, $08
  .byte $18, $03, $00, $10
  .byte $20, $04, $00, $08
  .byte $20, $05, $00, $10
  .byte $28, $06, $00, $08
  .byte $28, $07, $00, $10
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Tabulka vektorů CPU
; ---------------------------------------------------------------------
 
.segment "VECTORS"
.addr nmi
.addr reset
.addr irq
 
 
 
.segment "CHARS"
  .incbin "mario.chr"
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Finito
; ---------------------------------------------------------------------

5. Zpomalení změny barvové palety spritů při stisku tlačítka

Pokud jste si předchozí demonstrační příklad přeložili a spustili, pravděpodobně jste již přišli na jednu jeho nepříjemnou vlastnost – změna barvové palety spritů totiž probíhá (pokud je pochopitelně tlačítko A stisknuto) velmi rychle. Je tomu tak z toho jednoduchého důvodu, že se test stisku tlačítka a případná změna palety provádí v subrutině VBLANK volané automaticky 50× až 60× za sekundu. To znamená, že i změna vybrané barvové palety probíhá s touto relativně vysokou frekvencí. Toto chování nijak nevadilo ve chvíli, kdy jsme zajišťovali pohyb spritu, protože změna pozice spritu 50×/60× za sekundu znamená, že sprite přejede přes celou obrazovku za přibližně pět sekundu (256/50 resp. 256/60 – lze si snadno a dokonce i relativně přesně ověřit stopkami). Nicméně se vraťme k problematice změny barvové palety. Bylo by ideální, kdyby tato změna probíhala s menší frekvencí, řekněme jen několikrát za sekundu. Toho lze relativně snadno dosáhnout s využitím čítače, který je postupně (s frekvencí 50 resp. 60 Hz) snižován na nulu a teprve při dosažení nuly se provede příslušná změna atributu spritů (a hodnota čítače je obnovena na původní hodnotu).

To znamená, že frekvence změny barvové palety bude přibližně rovna:

50/počáteční_hodnota_čítače

nebo:

60/počáteční_hodnota_čítače
Poznámka: mimochodem – ve hrách, v nichž se sprity pohybují rychleji, tj. přejedou přes celou obrazovku za méně než přibližně pět sekund, je změna pozice spritu prováděna o více než 1 pixel v každém směru (to se týká střel atd.). I přesto v naprosté většině případů není toto „poskakování“ patrné.

6. Realizace jednoduchého čítače

Nyní se podívejme na způsob realizace čítače zmíněného v předchozí kapitole. Hodnota čítače bude maximálně osmibitová a čítač uložíme do nulté stránky paměti, z níž je možné data číst či zapisovat efektivněji – všechny instrukce pracující s nultou stránkou paměti jsou totiž kratší o jeden bajt a taktéž rychlejší (typicky o jeden strojový cyklus – viz například https://www.masswerk.at/6502/6502_in­struction_set.html#LDA):

addressing   assembler    opc   bytes  cycles
immediate    LDA #oper    A9   2    2
zeropage    LDA oper    A5   2    3
zeropage,X   LDA oper,X   B5   2    4
absolute    LDA oper    AD   3    4
absolute,X   LDA oper,X   BD   3    4*
absolute,Y   LDA oper,Y   B9   3    4*
(indirect,X)  LDA (oper,X)  A1   2    6
(indirect),Y  LDA (oper),Y  B1   2    5*

Definujme tedy adresu, na níž je čítač uložen (poslední bajt nulté stránky):

; Čítač
COUNTER     = $00ff

Čítač nastavíme na výchozí hodnotu v rutině RESET, která je zavolána automaticky při inicializaci herní konzole:

; Obslužná rutina pro RESET
 
.proc reset
    ...
    ...
    ...
    lda #10      ; inicializace čítače
    sta COUNTER
    ...
    ...
    ...
game_loop:
    jmp game_loop      ; nekonečná smyčka (později rozšíříme)
.endproc

A v obslužné rutině VBLANK provedeme tento pseudokód:

if stisknuto(tlačítko_a) {
  čítač -= 1
  if čítač == 0 {
    čítač = výchozí_hodnota
    změn_atributy(sprite0..7)
  }
}

Výše uvedených sedm řádků pseudokódu lze zapsat do pouhých osmi řádků v assembleru:

    read_button       ; stisk tlačítka A bude sloužit pro přepínání barvy spritů
    beq button_a_not_pressed ; není stisknuto? => skok
 
    dec COUNTER       ; snížení hodnoty čítače a test na nulu
    bne button_a_not_pressed ; čítač != 0? => skok
 
    lda #10         ; nastavení výchozí hodnoty čítače
    sta COUNTER
 
    increment_block_mask ATTRS, 8, 4, 3
 
button_a_not_pressed:
Poznámka: je to zajímavé (a možná i neintuitivní), ale podobné jednoduché rozhodovací a konstrukce bývají v assembleru stejně složité (či naopak jednoduché), jako například v céčku. Situace se ovšem radikálně změní ve chvíli, kdy se volají funkce (s předáním parametrů), nebo se pracuje s poli či záznamy.

7. Úplný zdrojový kód druhého demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu (v pořadí již dvacátého třetího příkladu pro NES) je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example23.asm. Pro překlad a slinkování tohoto příkladu je zapotřebí i Makefile a příkaz make example23.nes:

; ---------------------------------------------------------------------
; Kostra programu pro herní konzoli NES
; Nastavení barvové palety, zvýšení intenzity barvy
; Setup PPU přes makro
; Definice spritu a zobrazení spritů s rozloženým Mariem.
; Pohyb celého Maria.
; Využití symbolických jmen adres.
; Pomocná makra pro pohyb spritu.
; Změna dalších vlastností spritů s využitím tlačítek A a B
;
; Založeno na příkladu https://github.com/depp/ctnes/tree/master/nesdev/01
; Taktéž založeno na https://nerdy-nights.nes.science/#main_tutorial-3
; Viz též článek na https://www.moria.us/blog/2018/03/nes-development
; Audio https://raw.githubusercontent.com/iliak/nes/master/doc/apu_ref.txt
; ---------------------------------------------------------------------
 
; Jména řídicích registrů použitých v kódu
PPUCTRL     = $2000
PPUMASK     = $2001
PPUSTATUS    = $2002
PPUADDR     = $2006
PPUDATA     = $2007
DMC_FREQ    = $4010
OAM_DMA     = $4014
 
; Další důležité adresy
PALETTE     = $3f00
 
; Ovladače
JOYPAD1     = $4016
JOYPAD2     = $4017
 
; Čítač
COUNTER     = $00ff
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Definice maker
; ---------------------------------------------------------------------
 
.macro setup_cpu
    ; nastavení stavu CPU
    sei           ; zákaz přerušení
    cld           ; vypnutí dekadického režimu (není podporován)
 
    ldx #$ff
    txs           ; vrchol zásobníku nastaven na 0xff (první stránka)
.endmacro
 
.macro wait_for_frame
:    bit PPUSTATUS      ; test obsahu registru PPUSTATUS 
    bpl :-          ; skok, pokud je příznak N nulový
.endmacro
 
.macro clear_ram
    lda #$00        ; vynulování registru A
:    sta $000, x       ; vynulování X-tého bajtu v nulté stránce
    sta $100, x
    sta $200, x
    sta $300, x
    sta $400, x
    sta $500, x
    sta $600, x
    sta $700, x       ; vynulování X-tého bajtu v sedmé stránce
    inx           ; přechod na další bajt
    bne :-         ; po přetečení 0xff -> 0x00 konec smyčky
.endmacro
 
.macro ppu_data_palette_address
    lda PPUSTATUS  ; reset záchytného registru
    lda #>PALETTE  ; nastavení adresy pro barvovou paletu $3f00
    sta PPUADDR
    lda #<PALETTE  ; nižší bajt adresy
    sta PPUADDR
.endmacro
 
.macro increment_block address, count, gap
    ldx #0       ; inicializace offsetu
:
    inc address, x   ; zvýšit pozici spritu o jedničku
 
    txa        ; přesun offsetu do akumulátoru
    clc
    adc #gap      ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite)
    tax        ; přesun nového offsetu zpět do registru X
 
    cmp #count*gap   ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu
 
    bne :-       ; pokud ne, skok na začátek smyčky
.endmacro
 
.macro decrement_block address, count, gap
    ldx #0       ; inicializace offsetu
:
    dec address, x   ; zvýšit pozici spritu o jedničku
 
    txa        ; přesun offsetu do akumulátoru
    clc
    adc #gap      ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite)
    tax        ; přesun nového offsetu zpět do registru X
 
    cmp #count*gap   ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu
 
    bne :-       ; pokud ne, skok na začátek smyčky
.endmacro
 
.macro increment_block_mask address, count, gap, mask
    ldx #0       ; inicializace offsetu
:
    inc address, x   ; zvýšit pozici spritu o jedničku
 
    lda address, x   ; maskování hodnoty
    and #mask
    sta address, x
 
    txa        ; přesun offsetu do akumulátoru
    clc
    adc #gap      ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite)
    tax        ; přesun nového offsetu zpět do registru X
 
    cmp #count*gap   ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu
 
    bne :-       ; pokud ne, skok na začátek smyčky
.endmacro
 
.macro read_button
    lda JOYPAD1    ; stav tlačítka
    and #%00000001   ; maskovat všechny bity kromě prvního
.endmacro
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Definice hlavičky obrazu ROM
; ---------------------------------------------------------------------
 
; Size of PRG in units of 16 KiB.
prg_npage = 2
 
; Size of CHR in units of 8 KiB.
chr_npage = 1
 
; INES mapper number.
mapper = 0
 
; Mirroring (0 = horizontal, 1 = vertical)
mirroring = 1
 
.segment "HEADER"
    .byte $4e, $45, $53, $1a
    .byte prg_npage
    .byte chr_npage
    .byte ((mapper & $0f) << 4) | (mirroring & 1)
    .byte mapper & $f0
 
.segment "ZEROPAGE"
.segment "STARTUP"
.segment "CODE"
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Blok paměti s definicí dlaždic 8x8 pixelů
; ---------------------------------------------------------------------
 
.segment "CHR0a"
.segment "CHR0b"
 
 
.code
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Programový kód rutin pro NMI, RESET a IRQ volaných automaticky CPU
;
; viz též https://www.pagetable.com/?p=410
; ---------------------------------------------------------------------
 
; Obslužná rutina pro NMI (nemaskovatelné přerušení, vertical blank)
 
.proc nmi
    lda #$02      ; horní bajt adresy pro přenos + zahájení přenosu
    sta OAM_DMA
 
    lda #$01
    sta JOYPAD1    ; načtení stavu všech osmi tlačítek do záchytného registru
    lda #$00
    sta JOYPAD1    ; začátek načítání jednotlivých bitů se stavy tlačítek v tomto pořadí:
              ; 
              ; 1) A           
              ; 2) B           
              ; 3) Select         
              ; 4) Start         
              ; 5) Up           
              ; 6) Down          
              ; 7) Left          
              ; 8) Right
 
    XPOS = $0203    ; adresa buňky paměti s x-ovou souřadnicí spritu
    YPOS = $0200    ; adresa buňky paměti y x-ovou souřadnicí spritu
    ATTRS = $0202   ; adresa buňky paměti s atributy spritu
 
    read_button    ; stisk tlačítka A bude sloužit pro přepínání barvy spritů
    beq button_a_not_pressed ; není stisknuto? => skok
 
    dec COUNTER
    bne button_a_not_pressed
 
    lda #10
    sta COUNTER
 
    increment_block_mask ATTRS, 8, 4, 3
 
button_a_not_pressed:
 
    read_button    ; stav tlačítka B jen načteme a ingorujeme
    read_button    ; stav tlačítka Select jen načteme a ingorujeme
    read_button    ; stav tlačítka Start jen načteme a ingorujeme
 
    read_button    ; stav tlačítka Up
    beq up_not_pressed ; není stisknuto? => skok
 
    decrement_block YPOS, 8, 4
 
up_not_pressed:
 
    read_button    ; stav tlačítka Down
    beq down_not_pressed ; není stisknuto? => skok
 
    increment_block YPOS, 8, 4
 
down_not_pressed:
 
    read_button   ; stav tlačítka Left
    beq left_not_pressed ; není stisknuto? => skok
 
    decrement_block XPOS, 8, 4
 
left_not_pressed:
 
    read_button   ; stav tlačítka Right
    beq right_not_pressed ; není stisknuto? => skok
 
    increment_block XPOS, 8, 4
 
right_not_pressed:
 
    rti        ; návrat z přerušení
 
.endproc
 
 
 
; Obslužná rutina pro IRQ (maskovatelné přerušení)
 
.proc irq
    rti           ; návrat z přerušení
.endproc
 
 
 
; Obslužná rutina pro RESET
 
.proc reset
    ; nastavení stavu CPU
    setup_cpu
 
    ; nastavení řídicích registrů
    ldx #$00
    stx PPUCTRL       ; nastavení PPUCTRL = 0 (NMI)
    stx PPUMASK       ; nastavení PPUMASK = 0
    stx DMC_FREQ      ; zákaz DMC IRQ
 
    ldx #$40
    stx $4017        ; interrupt inhibit bit
 
    ; čekání na vnitřní inicializaci PPU (dva snímky)
    wait_for_frame
    wait_for_frame
 
    ; vymazání obsahu RAM
    clear_ram
 
    ; čekání na další snímek
    wait_for_frame
 
    ; nastavení barvové palety
    jsr load_palette ; zavolání subrutiny
 
    ; nastavení spritů
    jsr load_sprites ; zavolání subrutiny
 
    lda #10      ; inicializace čítače
    sta COUNTER
 
    ; vlastní herní smyčka je prozatím prázdná
game_loop:
    jmp game_loop      ; nekonečná smyčka (později rozšíříme)
.endproc
 
 
 
; vynulování barvové palety
.proc clear_palette
    ppu_data_palette_address
 
    ldx #$20    ; počitadlo barev v paletě: 16+16
    lda #$00    ; vynulování každé barvy
 
:
    sta PPUDATA   ; zápis barvy
    dex       ; snížení hodnoty počitadla
    bne :-
 
    rts       ; návrat ze subrutiny
.endproc
 
 
 
; nastavení barvové palety
.proc load_palette
    ppu_data_palette_address
 
    ; $3f00-$3f0f - paleta pozadí
    ; $3f10-$3f1f - paleta spritů
 
    ldx #$00    ; vynulovat počitadlo a offset
 
:
    lda palette, x ; načíst bajt s offsetem
    sta PPUDATA   ; zápis barvy do PPU
    inx       ; zvýšit počitadlo/offset
    cpx #32     ; limit počtu barev
    bne :-     ; opakovat smyčku 32x
 
    rts       ; návrat ze subrutiny
.endproc
 
 
 
; načtení spritů
.proc load_sprites
    ldx #0
:
    lda spritedata,X ; budeme přesouvat data z této oblasti
    sta $0200,X    ; uložení do paměti spritů
    inx        ; zvýšení hodnoty počitadla
    cpx #32      ; každý sprite má 4 bajty: y-coord, tile, attributy, y-coord * 8 spritů = 32
    bne :-
 
    cli        ; vynulování bitu I - povolení přerušení
    lda #%10000000
    sta PPUCTRL    ; při každém VBLANK se vyvolá NMI (důležité!)
 
    lda #%00010000  ; povolení zobrazení spritů
    sta PPUMASK
 
    rts        ; návrat ze subrutiny
.endproc
 
 
 
; samotná barvová paleta
palette:
  .byte $22, $29, $1a, $0F, $22, $36, $17, $0F, $22, $30, $21, $0F, $22, $27, $17, $0F ; barvy pozadí
  .byte $22, $16, $27, $18, $22, $1A, $30, $27, $22, $16, $30, $27, $22, $0F, $36, $17 ; barvy spritů
 
; data pro větší množství spritů
spritedata:
  .byte $10, $00, $00, $08  ; y-coord, tile number, attributes, x-coord
  .byte $10, $01, $00, $10
  .byte $18, $02, $00, $08
  .byte $18, $03, $00, $10
  .byte $20, $04, $00, $08
  .byte $20, $05, $00, $10
  .byte $28, $06, $00, $08
  .byte $28, $07, $00, $10
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Tabulka vektorů CPU
; ---------------------------------------------------------------------
 
.segment "VECTORS"
.addr nmi
.addr reset
.addr irq
 
 
 
.segment "CHARS"
  .incbin "mario.chr"
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Finito
; ---------------------------------------------------------------------

8. Horizontální a vertikální zrcadlení spritů

Vraťme se nyní k obsahu bajtu, který pro každý sprite zvlášť určuje, jakým způsobem se má sprite zobrazit. Již víme, jakou roli hrají dva nejnižší bity – určují index barvové palety. Další tři bity jsou nevyužity a nejvyšší tři bity určují prioritu (ukážeme si příště), horizontální zrcadlení spritu a vertikální zrcadlení spritu:

7 6 5 4 3 2 1 0
| | | | | | | |
| | | | | | +-+- Index barvové palety
| | | | | |
| | | +-+-+----- Nepoužito
| | |
| | +----------- Priorita (0: před pozadím; 1: za pozadím)
| |
| +------------- Horizontální zrcadlení spritu
|
+--------------- Vertikální zrcadlení spritu

Díky možnosti individuálního zrcadlení spritů je možné, aby se Mario (či další postavy ve hrách) pohybovaly doprava i doleva, a to bez nutnosti mít pro každý směr rezervovány další sprity (tedy „obličej doprava“ i „obličej doleva“). Zrcadlení je možné využít i k dalším trikům, k nimž se vrátíme později. V každém případě se jedná o nenápadnou, ale o to důležitější součást grafického subsystému NESu.

Obrázek 7: Nezrcadlené sprity.

Obrázek 8: Vertikální zrcadlení.

Obrázek 9: Horizontální zrcadlení.

Obrázek 10: Horizontální i vertikální zrcadlení.

9. Makro pro inverzi vybraného bitu či bitů v paměťovém bloku

Pokud budeme chtít zrcadlit (ať již vertikálně či horizontálně) všech osm spritů tvořících postavičku Maria, bude nutné projít všemi osmi atributovými bajty a nastavit nebo invertovat buď sedmý bit nebo bit šestý. K tomuto účelu lze použít instrukci nazvanou EOR neboli exclusive or (známá na jiných platformách jako XOR). Inverzi sedmého (nejvyššího) bitu tak můžeme provést takto:

  lda address, x   ; maskování hodnoty
  eor #%10000000
  sta address, x

podobně inverze šestého bitu se provede následovně:

  lda address, x   ; maskování hodnoty
  eor #%01000000
  sta address, x

přičemž v address je uložena počáteční adresa metainformací o spritech (tedy konkrétně hodnota $0200) a v registru x offset atributového bajtu.

Můžeme tedy velmi snadno upravit již existující makro increment_block_mask tak, aby se namísto pouhého zvýšení obsahu atributového bajtu (s následným maskováním) jen invertoval jediný bit tohoto atributu. Maska pro inverzi je předána v parametru mask:

.macro flip_bit_block address, count, gap, mask
    ldx #0       ; inicializace offsetu
:
  lda address, x   ; maskování hodnoty
  eor #mask
  sta address, x
 
  txa        ; přesun offsetu do akumulátoru
  clc
  adc #gap      ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite)
  tax        ; přesun nového offsetu zpět do registru X
 
  cmp #count*gap   ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu
 
    bne :-       ; pokud ne, skok na začátek smyčky
.endmacro

Příklad aplikace tohoto makra pro inverzi šestého bitu:

    flip_bit_block ATTRS, 8, 4, %01000000

Pro úplnost dodejme seznam parametrů makra:

Parametr Význam
ATTRS adresa buňky paměti s atributy prvního spritu ($0202)
8 celkový počet spritů, jejichž atributy se mají měnit
4 offset mezi dvěma sousedními atributovými bajty
%01000000 vlastní bitová maska (zapsána binárně)

10. Realizace zrcadlení spritů řízených hráčem

Vlastní realizace zrcadlení spritů bude jednoduchá. Zrcadlení jsou realizována stiskem tlačítek B a Select. Stisk každého z těchto tlačítek vede k zahájení odpočítávání čítače a při dosažení nuly se neguje nejvyšší bit nebo šestý bit atributového bajtu všech prvních osmi spritů:

    read_button    ; stisk tlačítka B bude sloužit pro přepínání atributů spritů
    beq button_b_not_pressed ; není stisknuto? => skok
 
  dec COUNTER2
  bne button_b_not_pressed
 
  lda #10
  sta COUNTER2
 
    flip_bit_block ATTRS, 8, 4, %01000000
 
button_b_not_pressed:
 
    read_button    ; stisk tlačítka Select bude sloužit pro přepínání atributů spritů
    beq button_select_not_pressed ; není stisknuto? => skok
 
  dec COUNTER2
  bne button_select_not_pressed
 
  lda #10
  sta COUNTER2
 
    flip_bit_block ATTRS, 8, 4, %10000000
 
button_select_not_pressed:
Poznámka: stále tedy používáme stejných triků i stejné množiny instrukcí.

11. Úplný zdrojový kód třetího demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního třetího demonstračního příkladu (v pořadí již dvacátého čtvrtého příkladu pro NES) je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example24.asm. Pro překlad a slinkování tohoto příkladu je zapotřebí i Makefile a příkaz make example24.nes:

; ---------------------------------------------------------------------
; Kostra programu pro herní konzoli NES
; Nastavení barvové palety, zvýšení intenzity barvy
; Setup PPU přes makro
; Definice spritu a zobrazení spritů s rozloženým Mariem.
; Pohyb celého Maria.
; Využití symbolických jmen adres.
; Pomocná makra pro pohyb spritu.
; Změna dalších vlastností spritů s využitím tlačítek A a B
;
; Založeno na příkladu https://github.com/depp/ctnes/tree/master/nesdev/01
; Taktéž založeno na https://nerdy-nights.nes.science/#main_tutorial-3
; Viz též článek na https://www.moria.us/blog/2018/03/nes-development
; Audio https://raw.githubusercontent.com/iliak/nes/master/doc/apu_ref.txt
; ---------------------------------------------------------------------
 
; Jména řídicích registrů použitých v kódu
PPUCTRL     = $2000
PPUMASK     = $2001
PPUSTATUS    = $2002
PPUADDR     = $2006
PPUDATA     = $2007
DMC_FREQ    = $4010
OAM_DMA     = $4014
 
; Další důležité adresy
PALETTE     = $3f00
 
; Ovladače
JOYPAD1     = $4016
JOYPAD2     = $4017
 
; Čítače
COUNTER1    = $00fe
COUNTER2    = $00ff
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Definice maker
; ---------------------------------------------------------------------
 
.macro setup_cpu
    ; nastavení stavu CPU
    sei           ; zákaz přerušení
    cld           ; vypnutí dekadického režimu (není podporován)
 
    ldx #$ff
    txs           ; vrchol zásobníku nastaven na 0xff (první stránka)
.endmacro
 
.macro wait_for_frame
:    bit PPUSTATUS      ; test obsahu registru PPUSTATUS 
    bpl :-          ; skok, pokud je příznak N nulový
.endmacro
 
.macro clear_ram
    lda #$00        ; vynulování registru A
:    sta $000, x       ; vynulování X-tého bajtu v nulté stránce
    sta $100, x
    sta $200, x
    sta $300, x
    sta $400, x
    sta $500, x
    sta $600, x
    sta $700, x       ; vynulování X-tého bajtu v sedmé stránce
    inx           ; přechod na další bajt
    bne :-         ; po přetečení 0xff -> 0x00 konec smyčky
.endmacro
 
.macro ppu_data_palette_address
    lda PPUSTATUS  ; reset záchytného registru
    lda #>PALETTE  ; nastavení adresy pro barvovou paletu $3f00
    sta PPUADDR
    lda #<PALETTE  ; nižší bajt adresy
    sta PPUADDR
.endmacro
 
.macro increment_block address, count, gap
    ldx #0       ; inicializace offsetu
:
    inc address, x   ; zvýšit pozici spritu o jedničku
 
  txa        ; přesun offsetu do akumulátoru
  clc
  adc #gap      ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite)
  tax        ; přesun nového offsetu zpět do registru X
 
  cmp #count*gap   ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu
 
    bne :-       ; pokud ne, skok na začátek smyčky
.endmacro
 
.macro decrement_block address, count, gap
    ldx #0       ; inicializace offsetu
:
    dec address, x   ; zvýšit pozici spritu o jedničku
 
  txa        ; přesun offsetu do akumulátoru
  clc
  adc #gap      ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite)
  tax        ; přesun nového offsetu zpět do registru X
 
  cmp #count*gap   ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu
 
    bne :-       ; pokud ne, skok na začátek smyčky
.endmacro
 
.macro increment_block_mask address, count, gap, mask
    ldx #0       ; inicializace offsetu
:
    inc address, x   ; zvýšit pozici spritu o jedničku
 
  lda address, x   ; maskování hodnoty
  and #mask
  sta address, x
 
  txa        ; přesun offsetu do akumulátoru
  clc
  adc #gap      ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite)
  tax        ; přesun nového offsetu zpět do registru X
 
  cmp #count*gap   ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu
 
    bne :-       ; pokud ne, skok na začátek smyčky
.endmacro
 
.macro flip_bit_block address, count, gap, mask
    ldx #0       ; inicializace offsetu
:
  lda address, x   ; maskování hodnoty
  eor #mask
  sta address, x
 
  txa        ; přesun offsetu do akumulátoru
  clc
  adc #gap      ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite)
  tax        ; přesun nového offsetu zpět do registru X
 
  cmp #count*gap   ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu
 
    bne :-       ; pokud ne, skok na začátek smyčky
.endmacro
 
.macro read_button
    lda JOYPAD1    ; stav tlačítka
    and #%00000001   ; maskovat všechny bity kromě prvního
.endmacro
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Definice hlavičky obrazu ROM
; ---------------------------------------------------------------------
 
; Size of PRG in units of 16 KiB.
prg_npage = 2
 
; Size of CHR in units of 8 KiB.
chr_npage = 1
 
; INES mapper number.
mapper = 0
 
; Mirroring (0 = horizontal, 1 = vertical)
mirroring = 1
 
.segment "HEADER"
    .byte $4e, $45, $53, $1a
    .byte prg_npage
    .byte chr_npage
    .byte ((mapper & $0f) << 4) | (mirroring & 1)
    .byte mapper & $f0
 
.segment "ZEROPAGE"
.segment "STARTUP"
.segment "CODE"
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Blok paměti s definicí dlaždic 8x8 pixelů
; ---------------------------------------------------------------------
 
.segment "CHR0a"
.segment "CHR0b"
 
 
.code
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Programový kód rutin pro NMI, RESET a IRQ volaných automaticky CPU
;
; viz též https://www.pagetable.com/?p=410
; ---------------------------------------------------------------------
 
; Obslužná rutina pro NMI (nemaskovatelné přerušení, vertical blank)
 
.proc nmi
    lda #$02      ; horní bajt adresy pro přenos + zahájení přenosu
    sta OAM_DMA
 
    lda #$01
    sta JOYPAD1    ; načtení stavu všech osmi tlačítek do záchytného registru
    lda #$00
    sta JOYPAD1    ; začátek načítání jednotlivých bitů se stavy tlačítek v tomto pořadí:
              ; 
              ; 1) A           
              ; 2) B           
              ; 3) Select         
              ; 4) Start         
              ; 5) Up           
              ; 6) Down          
              ; 7) Left          
              ; 8) Right
 
    XPOS = $0203    ; adresa buňky paměti s x-ovou souřadnicí spritu
    YPOS = $0200    ; adresa buňky paměti y x-ovou souřadnicí spritu
  ATTRS = $0202   ; adresa buňky paměti s atributy spritu
 
    read_button    ; stisk tlačítka A bude sloužit pro přepínání barvy spritů
    beq button_a_not_pressed ; není stisknuto? => skok
 
  dec COUNTER1
  bne button_a_not_pressed
 
  lda #10
  sta COUNTER1
 
    increment_block_mask ATTRS, 8, 4, 3
 
button_a_not_pressed:
 
    read_button    ; stisk tlačítka B bude sloužit pro přepínání atributů spritů
    beq button_b_not_pressed ; není stisknuto? => skok
 
  dec COUNTER2
  bne button_b_not_pressed
 
  lda #10
  sta COUNTER2
 
    flip_bit_block ATTRS, 8, 4, %01000000
 
button_b_not_pressed:
 
    read_button    ; stisk tlačítka Select bude sloužit pro přepínání atributů spritů
    beq button_select_not_pressed ; není stisknuto? => skok
 
  dec COUNTER2
  bne button_select_not_pressed
 
  lda #10
  sta COUNTER2
 
    flip_bit_block ATTRS, 8, 4, %10000000
 
button_select_not_pressed:
 
    read_button    ; stav tlačítka Start jen načteme a ingorujeme
 
    read_button    ; stav tlačítka Up
    beq up_not_pressed ; není stisknuto? => skok
 
    decrement_block YPOS, 8, 4
 
up_not_pressed:
 
    read_button    ; stav tlačítka Down
    beq down_not_pressed ; není stisknuto? => skok
 
    increment_block YPOS, 8, 4
 
down_not_pressed:
 
    read_button   ; stav tlačítka Left
    beq left_not_pressed ; není stisknuto? => skok
 
    decrement_block XPOS, 8, 4
 
left_not_pressed:
 
    read_button   ; stav tlačítka Right
    beq right_not_pressed ; není stisknuto? => skok
 
    increment_block XPOS, 8, 4
 
right_not_pressed:
 
    rti        ; návrat z přerušení
 
.endproc
 
 
 
; Obslužná rutina pro IRQ (maskovatelné přerušení)
 
.proc irq
    rti           ; návrat z přerušení
.endproc
 
 
 
; Obslužná rutina pro RESET
 
.proc reset
    ; nastavení stavu CPU
    setup_cpu
 
    ; nastavení řídicích registrů
    ldx #$00
    stx PPUCTRL       ; nastavení PPUCTRL = 0 (NMI)
    stx PPUMASK       ; nastavení PPUMASK = 0
    stx DMC_FREQ      ; zákaz DMC IRQ
 
    ldx #$40
    stx $4017        ; interrupt inhibit bit
 
    ; čekání na vnitřní inicializaci PPU (dva snímky)
    wait_for_frame
    wait_for_frame
 
    ; vymazání obsahu RAM
    clear_ram
 
    ; čekání na další snímek
    wait_for_frame
 
    ; nastavení barvové palety
    jsr load_palette ; zavolání subrutiny
 
    ; nastavení spritů
    jsr load_sprites ; zavolání subrutiny
 
  lda #10      ; inicializace čítačů
  sta COUNTER1
  sta COUNTER2
 
    ; vlastní herní smyčka je prozatím prázdná
game_loop:
    jmp game_loop      ; nekonečná smyčka (později rozšíříme)
.endproc
 
 
 
; vynulování barvové palety
.proc clear_palette
    ppu_data_palette_address
 
    ldx #$20    ; počitadlo barev v paletě: 16+16
    lda #$00    ; vynulování každé barvy
 
:
    sta PPUDATA   ; zápis barvy
    dex       ; snížení hodnoty počitadla
    bne :-
 
    rts       ; návrat ze subrutiny
.endproc
 
 
 
; nastavení barvové palety
.proc load_palette
    ppu_data_palette_address
 
    ; $3f00-$3f0f - paleta pozadí
    ; $3f10-$3f1f - paleta spritů
 
    ldx #$00    ; vynulovat počitadlo a offset
 
:
    lda palette, x ; načíst bajt s offsetem
    sta PPUDATA   ; zápis barvy do PPU
    inx       ; zvýšit počitadlo/offset
    cpx #32     ; limit počtu barev
    bne :-     ; opakovat smyčku 32x
 
    rts       ; návrat ze subrutiny
.endproc
 
 
 
; načtení spritů
.proc load_sprites
    ldx #0
:
    lda spritedata,X ; budeme přesouvat data z této oblasti
    sta $0200,X    ; uložení do paměti spritů
    inx        ; zvýšení hodnoty počitadla
    cpx #32      ; každý sprite má 4 bajty: y-coord, tile, attributy, y-coord * 8 spritů = 32
    bne :-
 
    cli        ; vynulování bitu I - povolení přerušení
    lda #%10000000
    sta PPUCTRL    ; při každém VBLANK se vyvolá NMI (důležité!)
 
    lda #%00010000  ; povolení zobrazení spritů
    sta PPUMASK
 
    rts        ; návrat ze subrutiny
.endproc
 
 
 
; samotná barvová paleta
palette:
  .byte $22, $29, $1a, $0F, $22, $36, $17, $0F, $22, $30, $21, $0F, $22, $27, $17, $0F ; barvy pozadí
  .byte $22, $16, $27, $18, $22, $1A, $30, $27, $22, $16, $30, $27, $22, $0F, $36, $17 ; barvy spritů
 
; data pro větší množství spritů
spritedata:
  .byte $10, $00, $00, $08  ; y-coord, tile number, attributes, x-coord
  .byte $10, $01, $00, $10
  .byte $18, $02, $00, $08
  .byte $18, $03, $00, $10
  .byte $20, $04, $00, $08
  .byte $20, $05, $00, $10
  .byte $28, $06, $00, $08
  .byte $28, $07, $00, $10
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Tabulka vektorů CPU
; ---------------------------------------------------------------------
 
.segment "VECTORS"
.addr nmi
.addr reset
.addr irq
 
 
 
.segment "CHARS"
  .incbin "mario.chr"
 
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; Finito
; ---------------------------------------------------------------------

12. Celková velikost vygenerovaného strojového kódu

Zdrojový kód demonstračních příkladů již překročil 400 řádků, takže (pokud by se jednalo o vyšší programovací jazyk) by bylo vhodné zjistit, kolik ROM jsme vlastně prozatím obsadili (v případě RAM to víme – čtyři paměťové stránky, takže 1kB, z toho naprostá většina místa je prozatím nevyužita). ROM je rozdělena do jednotlivých segmentů, přičemž velikosti segmentů je možné v případě assembleru ca65 zjistit tak, že se při překladu dvakrát použije přepínač -v -v (druhou možností je vyčtení stejných údajů z listingu):

$ ca65 example24.asm -o example24.o -v -v

Assembler v tomto případě vypíše obsah jednotlivých buněk ROM, což nás ovšem nyní nezajímá. Důležitější jsou pro nás informace na řádcích End PC, které udávají adresu poslední zapisované buňky a tedy i velikost segmentu:

New segment: CODE
 Literal: A9 02 8D 14 40 A9 01 8D 16 40 A9 00 8D 16 40 AD 16 40
 Literal: 29 01 F0 1E C6 FE D0 1A A9 0A 85 FE A2 00 FE 02 02
 ...
 ...
 ...
 Literal: FB A9 00 95 00 9D 00 01 9D 00 02 9D 00 03 9D 00 04
 Literal: 9D 00 05 9D 00 06 9D 00 07 E8 D0 E6 2C 02 20 10 FB
 Literal: 20
 Expression (2): SYM( SEC $013A +)
 ...
 ...
 ...
 Literal: 17 0F 22 16 27 18 22 1A 30 27 22 16 30 27 22 0F 36
 Literal: 17 10 00 00 08 10 01 00 10 18 02 00 08 18 03 00 10
 Literal: 20 04 00 08 20 05 00 10 28 06 00 08 28 07 00 10
 End PC = $01AE
 
New segment: HEADER
 Literal: 4E 45 53 1A 02 01 01 00
 End PC = $0008
 
New segment: VECTORS
 Expression (2): SYM( SEC)
 
 Expression (2): SYM( SEC $00D3 +)
 
 Expression (2): SYM( SEC $00D2 +)
 
 End PC = $0006
 
New segment: CHARS
 Literal: 03 0F 1F 1F 1C 24 26 66 00 00 00 00 1F 3F 3F 7F E0 C0 80 FC 80 C0 00 20
 Literal: 00 20 60 00 F0 FC FE FE 60 70 18 07 0F 1F 3F 7F 7F 7F 1F 07 00 1E 3F 7F
 Literal: FC 7C 00 00 E0 F0 F8 F8 FC FC F8 C0 C2 67 2F 37 7F 7F FF FF 07 07 0F 0F
 ...
 ...
 ...
 Literal: 00 58 52 46 58 52 C6 9C F7 FF C6 F6 FE C6 F6 7A 00 7B 42 02 7A 42 02 7A
 Literal: 38 BC F6 F6 F6 F6 FE 5C 00 18 52 52 52 52 46 5C 00 FF FF FF FF FF FF FF
 Literal: FF FF FF FF FF FF FF FF
 End PC = $2000

Shrňme si tedy zjištěné informace do tabulky:

cyber23

Segment Velikost (hex) Velikost (dec) Poznámka
CODE $01AE 430 veškerý náš programový kód po překladu
HEADER $0008 8 hlavička ROM má pevně zadanou strukturu i délku 8 bajtů
VECTORS $0006 6 tři vektory pro RESET, IRQ a NMI: 3×2=6 bajtů
CHARS $2000 8192 dlaždice 8×8 pixelů s 2bpp (16 bajtů). 256 dlaždic pozadí + 256 dlaždic spritů

Strojový kód nám tedy poněkud narostl, a to mj. i kvůli barvové paletě (32 bajtů+obslužná rutina), datům spritů (32 bajtů) a expanzi maker. Nicméně s dalším rozšiřováním programové logiky bude velikost kódu narůstat velmi pomalu – a necelých 0,5kB je stále dobrá hodnota. V případě potřeby často volaná makra předěláme na běžné podprogramy (subrutiny).

13. Repositář s demonstračními příklady

Demonstrační příklady napsané v assembleru, které jsou určené pro překlad pomocí assembleru ca65 (jenž je součástí cc65), byly uložen do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame. Jednotlivé demonstrační příklady si můžete v případě potřeby stáhnout i jednotlivě bez nutnosti klonovat celý (dnes již poměrně rozsáhlý) repositář:

# Příklad Stručný popis Adresa
1 example01.asm zdrojový kód příkladu tvořeného kostrou aplikace pro NES https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example01.asm
2 example02.asm použití standardní konfigurace linkeru pro konzoli NES https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example02.asm
3 example03.asm symbolická jména řídicích registrů PPU https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example03.asm
4 example04.asm zjednodušený zápis lokálních smyček v assembleru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example04.asm
5 example05.asm zvukový výstup s využitím prvního „square“ kanálu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example05.asm
6 example06.asm použití maker bez parametrů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example06.asm
       
7 example07.asm nastavení barvové palety, zvýšení intenzity zvolené barvové složky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example07.asm
8 example08.asm využití operátorů < a > https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example08.asm
9 example09.asm vymazání barvové palety realizované makrem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example09.asm
10 example10.asm vymazání barvové palety realizované podprogramem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example10.asm
11 example11.asm nastavení barvové palety pozadí i spritů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example11.asm
12 example12.asm refaktoring předchozího příkladu makrem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example12.asm
       
13 example13.asm zobrazení spritů tvořících Maria https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example13.asm
14 example14.asm posun spritů, aby se zdůraznila jejich nezávislost https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example14.asm
15 example15.asm větší množství spritů na obrazovce rozdělených do řádků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example15.asm
16 example16.asm větší množství spritů na obrazovce na jediném řádku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example16.asm
17 example17.asm pohyb jednoho spritu pomocí ovladače https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example17.asm
18 example18.asm odvozeno z předchozího příkladu, symbolická jména adres https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example18.asm
19 example19.asm odvozeno z předchozího příkladu, pomocná makra pro pohyb spritu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example19.asm
20 example20.asm pohyb spritu je založen na instrukcích INCDEC https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example20.asm
21 example21.asm přesun celého Maria (8 spritů) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example21.asm
22 example22.asm (rychlá) změna barvové palety spritů tlačítkem A https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example22.asm
23 example23.asm realizace čítače pro snížení frekvence změn barvové palety https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example23.asm
24 example24.asm horizontální a vertikální zrcadlení spritů řízené hráčem stiskem tlačítek https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example24.asm
       
25 link.cfg konfigurace segmentů pro linker ld65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/link.cfg
26 Makefile Makefile pro překlad a slinkování všech příkladů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/Makefile
Poznámka: pro slinkování a spuštění dnešních demonstračních příkladů potřebujete i soubor mario.chr. Ten je stažen automaticky po zadání make example16make example23.

14. Odkazy na Internetu

 1. The Thirty Million Line Problem
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=kZRE7HIO3vk
 2. NesDev.org
  https://www.nesdev.org/
 3. The Sprite Attribute Byte
  https://www.patater.com/nes-asm-tutorials/day-17/
 4. How to Program an NES game in C
  https://nesdoug.com/
 5. Cycle reference chart
  https://www.nesdev.org/wi­ki/Cycle_reference_chart
 6. Getting Started Programming in C: Coding a Retro Game with C Part 2
  https://retrogamecoders.com/getting-started-with-c-cc65/
 7. NES game development in 6502 assembly – Part 1
  https://kibrit.tech/en/blog/nes-game-development-part-1
 8. NES (Nintendo Entertainment System) controller pinout
  https://pinoutguide.com/Ga­me/NES_controller_pinout.shtml
 9. NES Controller Shift Register
  https://www.allaboutcircu­its.com/uploads/articles/nes-controller-arduino.png?v=1469416980041
 10. „Game Development in Eight Bits“ by Kevin Zurawel
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TPbroUDHG0s&list=PLcGKfGE­EONaBjSfQaSiU9yQsjPxxDQyV8&in­dex=4
 11. Game Development for the 8-bit NES: A class by Bob Rost
  http://bobrost.com/nes/
 12. Game Development for the 8-bit NES: Lecture Notes
  http://bobrost.com/nes/lectures.php
 13. NES Graphics Explained
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=7Co_8dC2zb8
 14. NES GAME PROGRAMMING PART 1
  https://rpgmaker.net/tuto­rials/227/?post=240020
 15. NES 6502 Programming Tutorial – Part 1: Getting Started
  https://dev.xenforo.relay­.cool/index.php?threads/nes-6502-programming-tutorial-part-1-getting-started.858389/
 16. Minimal NES example using ca65
  https://github.com/bbbradsmith/NES-ca65-example
 17. List of 6502-based Computers and Consoles
  https://www.retrocompute.co.uk/list-of-6502-based-computers-and-consoles/
 18. History of video game consoles (second generation): Wikipedia
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_video_game_con­soles_(second_generation)
 19. 6502 – the first RISC µP
  http://ericclever.com/6500/
 20. 3 Generations of Game Machine Architecture
  http://www.atariarchives.or­g/dev/CGEXPO99.html
 21. bee – The Multi-Console Emulator
  http://www.thebeehive.ws/
 22. Nerdy Nights Mirror
  https://nerdy-nights.nes.science/
 23. The Nerdy Nights ca65 Remix
  https://github.com/ddribin/nerdy-nights
 24. NES Development Day 1: Creating a ROM
  https://www.moria.us/blog/2018/03/nes-development
 25. How to Start Making NES Games
  https://www.matthughson.com/2021/11/17/how-to-start-making-nes-games/
 26. ca65 Users Guide
  https://cc65.github.io/doc/ca65.html
 27. cc65 Users Guide
  https://cc65.github.io/doc/cc65.html
 28. ld65 Users Guide
  https://cc65.github.io/doc/ld65.html
 29. da65 Users Guide
  https://cc65.github.io/doc/da65.html
 30. Nocash NES Specs
  http://nocash.emubase.de/everynes.htm
 31. Nintendo Entertainment System
  http://cs.wikipedia.org/wiki/NES
 32. Nintendo Entertainment System Architecture
  http://nesdev.icequake.net/nes.txt
 33. NesDev
  http://nesdev.parodius.com/
 34. 2A03 technical reference
  http://nesdev.parodius.com/2A03%20techni­cal%20reference.txt
 35. NES Dev wiki: 2A03
  http://wiki.nesdev.com/w/in­dex.php/2A03
 36. Ricoh 2A03
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ricoh_2A03
 37. 2A03 pinouts
  http://nesdev.parodius.com/2A03_pi­nout.txt
 38. 27c3: Reverse Engineering the MOS 6502 CPU (en)
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=fWqBmmPQP40
 39. “Hello, world” from scratch on a 6502 — Part 1
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=LnzuMJLZRdU
 40. A Tour of 6502 Cross-Assemblers
  https://bumbershootsoft.wor­dpress.com/2016/01/31/a-tour-of-6502-cross-assemblers/
 41. Nintendo Entertainment System (NES)
  https://8bitworkshop.com/doc­s/platforms/nes/
 42. Question about NES vectors and PPU
  https://archive.nes.science/nesdev-forums/f10/t4154.xhtml
 43. How do mapper chips actually work?
  https://archive.nes.science/nesdev-forums/f9/t13125.xhtml
 44. INES
  https://www.nesdev.org/wiki/INES
 45. NES Basics and Our First Game
  http://thevirtualmountain­.com/nes/2017/03/08/nes-basics-and-our-first-game.html
 46. Where is the reset vector in a .nes file?
  https://archive.nes.science/nesdev-forums/f10/t17413.xhtml
 47. CPU memory map
  https://www.nesdev.org/wi­ki/CPU_memory_map
 48. How to make NES music
  http://blog.snugsound.com/2008/08/how-to-make-nes-music.html
 49. Nintendo Entertainment System Architecture
  http://nesdev.icequake.net/nes.txt
 50. MIDINES
  http://www.wayfar.net/0×f00000_o­verview.php
 51. FamiTracker
  http://famitracker.com/
 52. nerdTracker II
  http://nesdev.parodius.com/nt2/
 53. How NES Graphics work
  http://nesdev.parodius.com/nesgfx.txt
 54. NES Technical/Emulation/Development FAQ
  http://nesdev.parodius.com/NES­TechFAQ.htm
 55. Adventures with ca65
  https://atariage.com/forum­s/topic/312451-adventures-with-ca65/
 56. example ca65 startup code
  https://atariage.com/forum­s/topic/209776-example-ca65-startup-code/
 57. 6502 PRIMER: Building your own 6502 computer
  http://wilsonminesco.com/6502primer/
 58. 6502 Instruction Set
  https://www.masswerk.at/6502/6502_in­struction_set.html
 59. Chip Hall of Fame: MOS Technology 6502 Microprocessor
  https://spectrum.ieee.org/tech-history/silicon-revolution/chip-hall-of-fame-mos-technology-6502-microprocessor
 60. Single-board computer
  https://en.wikipedia.org/wiki/Single-board_computer
 61. www.6502.org
  http://www.6502.org/
 62. 6502 PRIMER: Building your own 6502 computer – clock generator
  http://wilsonminesco.com/6502pri­mer/ClkGen.html
 63. Great Microprocessors of the Past and Present (V 13.4.0)
  http://www.cpushack.com/CPU/cpu.html
 64. Jak se zrodil procesor?
  https://www.root.cz/clanky/jak-se-zrodil-procesor/
 65. Osmibitové mikroprocesory a mikrořadiče firmy Motorola (1)
  https://www.root.cz/clanky/osmibitove-mikroprocesory-a-mikroradice-firmy-motorola-1/
 66. Mikrořadiče a jejich použití v jednoduchých mikropočítačích
  https://www.root.cz/clanky/mikroradice-a-jejich-pouziti-v-jednoduchych-mikropocitacich/
 67. Mikrořadiče a jejich aplikace v jednoduchých mikropočítačích (2)
  https://www.root.cz/clanky/mikroradice-a-jejich-aplikace-v-jednoduchych-mikropocitacich-2/
 68. 25 Microchips That Shook the World
  https://spectrum.ieee.org/tech-history/silicon-revolution/25-microchips-that-shook-the-world
 69. Comparison of instruction set architectures
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Comparison_of_instructi­on_set_architectures
 70. Day 1 – Beginning NES Assembly
  https://www.patater.com/nes-asm-tutorials/day-1/
 71. Day 2 – A Source Code File's Structure
  https://www.patater.com/nes-asm-tutorials/day-2/
 72. Assembly Language Misconceptions
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=8_0tbkbSGRE
 73. How Machine Language Works
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=HWpi9n2H3kE

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.