Hlavní navigace

Základní knihovny pro 2D grafiku v jazyku Racket

24. 9. 2019
Doba čtení: 39 minut

Sdílet

V dnešním článku o jazyku Racket si ukážeme vybrané balíčky sloužící pro práci s grafikou. Popis začneme u balíčku určeného pro vykreslování 2D grafiky, ovšem nezapomeneme ani na (kdysi velmi populární) balíček s želví grafikou.

Obsah

1. Základní knihovny pro 2D grafiku v jazyku Racket

2. Bitmapy, grafické kontexty a vykreslení (rasterizace) úseček

3. Nastavení vizuálních vlastností vykreslovaných objektů

4. Vykreslení vyplněných 2D objektů

5. Nastavení antialiasingu při vykreslování

6. Styl vykreslovaných úseček, oblouků, křivek a cest

7. Změna tvaru stopy na konci úseček

8. Styl výplně uzavřených objektů

9. Gradientní barvové přechody

10. Cesty

11. Vykreslení loga programovacího jazyka Racket

12. Spline křivka

13. Nastavení alfa kanálu (průhlednosti)

14. Vykreslení textu

15. Želví grafika

16. Použití funkce repeat pro vykreslení složitějších obrazců

17. Další možnosti želví grafiky

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Literatura

20. Odkazy na Internetu

1. Základní knihovny pro 2D grafiku v jazyku Racket

Na rozdíl od předchozích tří článků [1] [2] [3], v nichž jsme se věnovali základním konceptům, na nichž je postaven programovací jazyk Racket, se dnes začneme věnovat praktičtějším příkladům, které se mj. používají i ve výuce (i když je nutné na tomto místě poznamenat, že se Racket do výuky nerozšířil do takové míry, jak jeho tvůrci doufali). Mezi nejvíce názorné metody výuky programování stále patří použití jednoduché 2D grafiky a pro tento účel v Racketu nalezneme hned několik knihoven, zejména pak knihovnu Racket Drawing Toolkit představovanou balíčkem racket/draw.

V první části dnešního článku se budeme zabývat výše zmíněným balíčkem racket/draw, v níž nalezneme většinu standardních funkcí pro vykreslování 2D grafiky. V části druhé si pak ve stručnosti popíšeme knihovnu graphics/turtles, v níž je implementována takzvaná želví grafika neboli turtle graphics.

Balíček racket/draw je určen pro vykreslování 2D grafiky tvořené jak základními geometrickými tvary (úsečka, oblouk, elipsa), tak i textem a popř. i cestami (paths). Většina konceptů, na nichž je tato knihovna postavena, bude mnoha čtenářům připadat známá. Není to samozřejmě náhodou, protože se tvůrci inspirovali PostScriptem [4], z něhož je nepřímo odvozen i jazyk SVG [5]. To mj. znamená, že se setkáme s takovými termíny, jako je pero (pen), štětec (brush), cesta (path) atd. Vzhledem k tomu, že jsou tyto pojmy vysvětleny v odkazovaných článcích, budeme se dnes soustředit především na způsob jejich použití v programovacím jazyku Racket.

2. Bitmapy, grafické kontexty a vykreslení (rasterizace) úseček

Knihovna používá koncepty objektově orientovaného programování, s nimiž jsme se v jazyku Racket prozatím nesetkali, ovšem dnes nám bude stačit pouze vědět, jakým způsobem se vytvoří (zkonstruuje) objekt a jak se tomuto objektu pošle zpráva, resp. (pokud preferujete terminologii C++ či Javy) jak se zavolá metoda objektu. Nový objekt se zkonstruuje pomocí formy new, které se předá výraz typu třída a případné parametry konstruktoru:

(new bitmap-dc% [bitmap target])
Poznámka: většinou jména tříd končí znakem procenta, všechny třídy jsou pak odvozeny od supertřídy object%.

Jakmile je objekt zkonstruován, je možné mu poslat zprávou pomocí metody send popř. nějaké další varianty této formy (variant existuje několik, velmi užitečná je forma send*, která objektu postupně pošle více zpráv):

(send objekt metoda argumenty metody)
 
(send* objekt zpráva1 zpráva2 zpráva3 ...)

Znalost těchto dvou forem nám bude pro účely dnešního článku plně dostačovat.

Nyní si ukažme ten nejjednodušší demonstrační příklad, na němž budou vysvětleny dva základní koncepty knihovny racket/draw:

#lang racket/base
 
(require racket/class)
(require racket/draw)
 
(define target (make-bitmap 256 256))
(define dc (new bitmap-dc% [bitmap target]))
 
(send dc draw-line 0 0 255 255)
(send dc draw-line 0 255 255 0)
 
(send target save-file "01.png" 'png)

Obrázek 1: Výsledek běhu dnešního prvního demonstračního příkladu.

V tomto příkladu se postupně vykonají následující operace:

 1. Vytvoří se bitmapa (rastrový obrázek), do kterého se bude provádět vykreslování. Povšimněte si, že u bitmapy musíme specifikovat její horizontální i vertikální rozlišení a popř. i další parametry (například to, zda se má používat alfa kanál atd.).
 2. Vytvoří a inicializuje se takzvaný grafický kontext držící stav vykreslovacího enginu (šířku a barvu pera atd.). U samotných vykreslovacích operací se pouze specifikuje, jaký tvar se má vykreslit a jaký je jeho geometrický tvar (souřadnice). Barva vykreslení či výplně je součástí grafického kontextu.
 3. Následně přes grafický kontext vykreslíme základní geometrický tvar – úsečku. Souřadnice koncových bodů úsečky jsou specifikovány v souřadném systému bitmapy, v našem případě v souřadném systému, v němž má x-ová i y-ová osa limity 0 až 255 (ve skutečnosti to není zcela pravda, protože je možné provádět lineární transformace souřadnic, ty však prozatím nemáme nastavené).
 4. Nakonec je bitmapa uložena do rastrového souboru ve formátu PNG, ovšem v případě potřeby je možné zvolit i další formáty, pochopitelně včetně JPEGu.

Ve druhém příkladu navíc bitmapu nejprve „smažeme“ nakreslením bílého obdélníku (viz zvýrazněná část skriptu):

#lang racket/base
 
(require racket/class)
(require racket/draw)
 
(define target (make-bitmap 256 256))
(define dc (new bitmap-dc% [bitmap target]))
 
(send dc draw-rectangle 0 0 256 256)
 
(send dc draw-line 0 0 255 255)
(send dc draw-line 0 255 255 0)
 
(send target save-file "02.png" 'png)

Obrázek 2: Výsledek běhu příkladu druhého.

3. Nastavení vizuálních vlastností vykreslovaných objektů

Podobně, jako je tomu například ve vektorovém formátu SVG, PostScriptu či v knihovně OpenVG, se i při použití knihovny racket/draw setkáme se třemi důležitými pojmy:

 1. Pero (pen) je nástroj použitý při vykreslování obrysu tvarů a samozřejmě i všech liniových tvarů (úsečky, oblouky, …).
 2. Štětec (brush) je nástroj použitý pro vyplnění uzavřených tvarů (obdélník, polygon, elipsa, cesta).
 3. Cesta (path) se používá k popisu složitějších tvarů složených z úseček a oblouků. Nad cestami je definováno větší množství operací, například test, zda bod leží uvnitř objektu popsaného cestou atd.
Poznámka: styly vykreslování se nastavují pro všechny běžné geometrické tvary stejnými metodami. Výjimkou jsou texty (font) s vlastním nastavením nezávislým na ostatních grafických entitách.

Barva obrysů lze nastavit takto:

(send dc set-pen "red" 3 'solid)

4. Vykreslení vyplněných 2D objektů

Některé objekty jsou „otevřené“ (úsečka, oblouk, spline křivka), další „uzavřené“ (obdélník, elipsa). U uzavřených objektů je možné zvolit, jakým způsobem se vyplní jejich vnitřek. V nejjednodušším případě se vyplnění provede konstantní barvou, což si ukážeme v dalším příkladu. Barva výplně je součástí stavu takzvaného „štětce“ (brush) a nastavuje se metodou set-brush:

#lang racket/base
 
(require racket/class)
(require racket/draw)
 
(define target (make-bitmap 256 256))
(define dc (new bitmap-dc% [bitmap target]))
 
(send dc set-brush "white" 'solid)
 
(send dc set-pen "white" 1 'transparent)
(send dc draw-rectangle 0 0 256 256)
 
(send dc set-pen "red" 3 'solid)
(send dc draw-line 0 0 255 255)
(send dc draw-line 0 255 255 0)
 
(send target save-file "03.png" 'png)

Obrázek 3: Třetí demonstrační příklad s vykresleným obdélníkem a dvojicí úseček.

5. Nastavení antialiasingu při vykreslování

Nejrychlejším algoritmem pro vykreslování úseček do bitmapy je slavný Bresenhamův algoritmus. Ovšem klasická podoba tohoto algoritmu má jednu podstatnou nevýhodu, která je navíc ještě zviditelněna kvalitními monitory s pevným rastrem – stopa úsečky tvoří typické „schody“, takže se výsledek někdy označuje „jagged lines“. Existují ovšem i vykreslovací algoritmy, které dokážou úsečky a další tvary vykreslit s využitím antialiasingu. I tyto algoritmy jsou v knihovně racket/draw podporovány a to dokonce ve dvou variantách. První varianta počítá s tím že koncové body úseček a dalších tvarů leží ve středech pixelů, druhá varianta naopak počítá s tím, že koncové body leží na hranicích mezi pixely. Rozdíly mezi všemi třemi vykreslovacími algoritmy jsou ukázány na trojici demonstračních příkladů.

Vykreslení úseček klasickým Bresenhamovým algoritmem se „schody“:

#lang racket/base
 
(require racket/class)
(require racket/draw)
 
(define target (make-bitmap 256 256))
(define dc (new bitmap-dc% [bitmap target]))
 
(send dc set-brush "white" 'solid)
 
(send dc set-pen "white" 1 'transparent)
(send dc draw-rectangle 0 0 256 256)
 
(send dc set-pen "black" 1 'solid)
 
(for ([i (in-range 0 256 10)])
   (send dc draw-line 255 0 i i)
   (send dc draw-line 0 i i 255))
 
(send target save-file "04.png" 'png)

Obrázek 4: Vykreslení úseček klasickým Bresenhamovým algoritmem se „schody“.

První algoritmus využívající antialiasing. Zpráva/metoda, která tento algoritmus zapíná, je zvýrazněna tučným písmem:

#lang racket/base
 
(require racket/class)
(require racket/draw)
 
(define target (make-bitmap 256 256))
(define dc (new bitmap-dc% [bitmap target]))
 
(send dc set-brush "white" 'solid)
 
(send dc set-pen "white" 1 'transparent)
(send dc draw-rectangle 0 0 256 256)
 
(send dc set-pen "black" 1 'solid)
(send dc set-smoothing 'smoothed)
 
(for ([i (in-range 0 256 10)])
   (send dc draw-line 255 0 i i)
   (send dc draw-line 0 i i 255))
 
(send target save-file "05.png" 'png)

Obrázek 5: První algoritmus pro antialiasing.

Druhý algoritmus využívající antialiasing. Zpráva/metoda, která tento algoritmus zapíná, je opět zvýrazněna:

#lang racket/base
 
(require racket/class)
(require racket/draw)
 
(define target (make-bitmap 256 256))
(define dc (new bitmap-dc% [bitmap target]))
 
(send dc set-brush "white" 'solid)
 
(send dc set-pen "white" 1 'transparent)
(send dc draw-rectangle 0 0 256 256)
 
(send dc set-pen "black" 1 'solid)
(send dc set-smoothing 'aligned)
 
(for ([i (in-range 0 256 10)])
   (send dc draw-line 255 0 i i)
   (send dc draw-line 0 i i 255))
 
(send target save-file "06.png" 'png)

Obrázek 6: Druhý algoritmus pro antialiasing.

Rozdíl mezi oběma algoritmy používajícími antialiasing je ještě více viditelný v případě, že budeme vykreslovat vodorovné či naopak svislé úsečky. Ukažme si rozdíl na příkladu s vodorovnými úsečkami.

První algoritmus využívající antialiasing. Zpráva/metoda, která tento algoritmus zapíná, je zvýrazněna tučným písmem:

#lang racket/base
 
(require racket/class)
(require racket/draw)
 
(define target (make-bitmap 256 256))
(define dc (new bitmap-dc% [bitmap target]))
 
(send dc set-brush "white" 'solid)
 
(send dc set-pen "white" 1 'transparent)
(send dc draw-rectangle 0 0 256 256)
 
(send dc set-pen "black" 1 'solid)
(send dc set-smoothing 'smoothed)
 
(for ([i (in-range 0 256 10)])
   (send dc draw-line 0 i 255 i))
 
(send target save-file "07.png" 'png)

Obrázek 7: První algoritmus využívající antialiasing pro vykreslení vodorovných úseček.

Druhý algoritmus využívající antialiasing. Zpráva/metoda, která tento algoritmus zapíná, je opět zvýrazněna:

#lang racket/base
 
(require racket/class)
(require racket/draw)
 
(define target (make-bitmap 256 256))
(define dc (new bitmap-dc% [bitmap target]))
 
(send dc set-brush "white" 'solid)
 
(send dc set-pen "white" 1 'transparent)
(send dc draw-rectangle 0 0 256 256)
 
(send dc set-pen "black" 1 'solid)
(send dc set-smoothing 'aligned)
 
(for ([i (in-range 0 256 10)])
   (send dc draw-line 0 i 255 i))
 
(send target save-file "08.png" 'png)

Obrázek 8: Druhý algoritmus využívající antialiasing pro vykreslení vodorovných úseček.

6. Styl vykreslovaných úseček, oblouků, křivek a cest

Při kresbě liniových obrazců nebo okrajů plošných obrazců je možné zvolit vzorek (styl) úseček – plná (výchozí nastavení), čárkovaná, čerchovaná, střídavá apod. Tento styl se nastavuje posledním parametrem metody set-pen a jednotlivé možnosti jsou ukázány v dalším demonstračním příkladu (pro větší kvalitu výsledku je povolen antialiasing):

Obrázek 9: Několik úseček s různým stylem vykreslování.

Poznámka: povšimněte si, že se vzorek zvětšuje společně s nastavenou šířkou vykreslované úsečky (což v jiných knihovnách podobného zaměření obecně neplatí).

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

#lang racket/base
 
(require racket/class)
(require racket/draw)
 
(define target (make-bitmap 256 256))
(define dc (new bitmap-dc% [bitmap target]))
 
(send dc set-brush "white" 'solid)
 
(send dc set-pen "white" 1 'transparent)
(send dc draw-rectangle 0 0 256 256)
 
(send dc set-smoothing 'aligned)
 
(send dc set-pen "black" 1 'solid)
(send dc draw-line 0 10 255 10)
 
(send dc set-pen "black" 1 'dot)
(send dc draw-line 0 20 255 20)
 
(send dc set-pen "black" 1 'long-dash)
(send dc draw-line 0 30 255 30)
 
(send dc set-pen "black" 1 'short-dash)
(send dc draw-line 0 40 255 40)
 
(send dc set-pen "black" 1 'dot-dash)
(send dc draw-line 0 50 255 50)
 
(send dc set-pen "gray" 5 'solid)
(send dc draw-line 0 80 255 80)
 
(send dc set-pen "gray" 5 'dot)
(send dc draw-line 0 90 255 90)
 
(send dc set-pen "gray" 5 'long-dash)
(send dc draw-line 0 100 255 100)
 
(send dc set-pen "gray" 5 'short-dash)
(send dc draw-line 0 110 255 110)
 
(send dc set-pen "gray" 5 'dot-dash)
(send dc draw-line 0 120 255 120)
 
(send dc set-pen "darkgreen" 15 'solid)
(send dc draw-line 0 150 255 150)
 
(send dc set-pen "darkgreen" 15 'dot)
(send dc draw-line 0 170 255 170)
 
(send dc set-pen "darkgreen" 15 'long-dash)
(send dc draw-line 0 190 255 190)
 
(send dc set-pen "darkgreen" 15 'short-dash)
(send dc draw-line 0 210 255 210)
 
(send dc set-pen "darkgreen" 15 'dot-dash)
(send dc draw-line 0 230 255 230)
 
 
(send target save-file "09.png" 'png)

7. Změna tvaru stopy na konci úseček

Konce (zejména) širokých úseček či oblouků mohou být zaobleny, popř. mohou končit přímo na zadaném koncovém bodě (vrcholu) nebo může křivka přesahovat koncový bod tak, aby vzdálenost koncového bodu (vrchol) od vykresleného konce křivky odpovídala polovině jejího průměru. Toto chování vykreslovacího algoritmu nelze nastavit přímo metodou set-pen, ale musíme použít tento postup:

(send dc set-pen (send the-pen-list find-or-create-pen "black" 1 'solid 'butt))

Alternativně můžeme použít metodu set-cap.

Důležitý je poslední parametr metody find-or-create-pen, který může nabývat hodnot:

 1. 'round (zakulacený konec křivky)
 2. 'projecting (kolmé ukončení křivky, křivka je prodloužena přes koncový bod)
 3. 'butt (kolmé ukončení křivky, křivka končí přímo v koncovém bodě)

Podívejme se nyní na úpravu předchozího příkladu tak, aby se změnil způsob vykreslení konců úseček:

#lang racket/base
 
(require racket/class)
(require racket/draw)
 
(define target (make-bitmap 256 256))
(define dc (new bitmap-dc% [bitmap target]))
 
(send dc set-brush "white" 'solid)
 
(send dc set-pen "white" 1 'transparent)
(send dc draw-rectangle 0 0 256 256)
 
(send dc set-smoothing 'aligned)
 
(send dc set-pen (send the-pen-list find-or-create-pen "black" 1 'solid 'butt))
(send dc draw-line 0 10 255 10)
 
(send dc set-pen (send the-pen-list find-or-create-pen "black" 1 'dot 'butt))
(send dc draw-line 0 20 255 20)
 
(send dc set-pen (send the-pen-list find-or-create-pen "black" 1 'long-dash 'butt))
(send dc draw-line 0 30 255 30)
 
(send dc set-pen (send the-pen-list find-or-create-pen "black" 1 'short-dash 'butt))
(send dc draw-line 0 40 255 40)
 
(send dc set-pen (send the-pen-list find-or-create-pen "black" 1 'dot-dash 'butt))
(send dc draw-line 0 50 255 50)
 
(send dc set-pen (send the-pen-list find-or-create-pen "gray" 5 'solid 'butt))
(send dc draw-line 0 80 255 80)
 
(send dc set-pen (send the-pen-list find-or-create-pen "gray" 5 'dot 'butt))
(send dc draw-line 0 90 255 90)
 
(send dc set-pen (send the-pen-list find-or-create-pen "gray" 5 'long-dash 'butt))
(send dc draw-line 0 100 255 100)
 
(send dc set-pen (send the-pen-list find-or-create-pen "gray" 5 'short-dash 'butt))
(send dc draw-line 0 110 255 110)
 
(send dc set-pen (send the-pen-list find-or-create-pen "gray" 5 'dot-dash 'butt))
(send dc draw-line 0 120 255 120)
 
(send dc set-pen (send the-pen-list find-or-create-pen "darkgreen" 15 'solid 'butt))
(send dc draw-line 0 150 255 150)
 
(send dc set-pen (send the-pen-list find-or-create-pen "darkgreen" 15 'dot 'butt))
(send dc draw-line 0 170 255 170)
 
(send dc set-pen (send the-pen-list find-or-create-pen "darkgreen" 15 'long-dash 'butt))
(send dc draw-line 0 190 255 190)
 
(send dc set-pen (send the-pen-list find-or-create-pen "darkgreen" 15 'short-dash 'butt))
(send dc draw-line 0 210 255 210)
 
(send dc set-pen (send the-pen-list find-or-create-pen "darkgreen" 15 'dot-dash 'butt))
(send dc draw-line 0 230 255 230)
 
 
(send target save-file "10.png" 'png)

Obrázek 10: Změněné konce úseček.

8. Styl výplně uzavřených objektů

Uzavřené dvourozměrné entity, mezi něž náleží především obdélníky a elipsy (speciálně pak kružnice) mohou být vyplněny, což jsme si již ostatně ukázali ve druhém demonstračním příkladu. Tradičně se může jednat o výplň konstantní barvou, výplň vzorkem (hatch), bitmapou nebo gradientním barvovým přechodem. Nejdříve si ukážeme vyplnění obdélníků vzorkem. V knihovně racket/draw je předpřipraveno několik vzorků, které jsou všechny použity v dalším demonstračním příkladu. Jejich názvy jsou ve zdrojovém kódu tohoto příkladu zvýrazněny tučným písmem:

#lang racket/base
 
(require racket/class)
(require racket/draw)
 
(define target (make-bitmap 256 256))
(define dc (new bitmap-dc% [bitmap target]))
 
(send dc set-brush "white" 'solid)
(send dc set-pen "white" 1 'transparent)
(send dc draw-rectangle 0 0 256 256)
 
(send dc set-brush "black" 'transparent)
(send dc draw-rectangle 10 10 50 50)
 
(send dc set-brush "black" 'solid)
(send dc draw-rectangle 105 10 50 50)
 
(send dc set-brush "black" 'hilite)
(send dc draw-rectangle 200 10 50 50)
 
 
(send dc set-brush "black" 'horizontal-hatch)
(send dc draw-rectangle 10 105 50 50)
 
(send dc set-brush "black" 'vertical-hatch)
(send dc draw-rectangle 105 105 50 50)
 
(send dc set-brush "black" 'cross-hatch)
(send dc draw-rectangle 200 105 50 50)
 
 
(send dc set-brush "black" 'bdiagonal-hatch)
(send dc draw-rectangle 10 200 50 50)
 
(send dc set-brush "black" 'fdiagonal-hatch)
(send dc draw-rectangle 105 200 50 50)
 
(send dc set-brush "black" 'crossdiag-hatch)
(send dc draw-rectangle 200 200 50 50)
 
 
(send target save-file "11.png" 'png)

Výsledek vypadá následovně:

Obrázek 11: Devět čtverců, každý vykreslený s jiným stylem výplně. První čtverec je vykreslen s transparentní výplní a není viditelný, protože i jeho okraj je transparentní.

9. Gradientní barvové přechody

Další demonstrační příklad je poněkud složitější, protože je v něm deklarován a následně použit gradientní barvový přechod, který posloužil jako výplň uzavřeného 2D obrazce, zde konkrétně obdélníku. Povšimněte si, jakým způsobem je gradientní přechod deklarován – zvolí se dva body v ploše a nakonec barvy ležící na spojnici mezi těmito dvěma body. Barev lze zadat libovolné množství, jen je zapotřebí udržovat seznam setříděný podle parametru t rostoucího od 0 do 1:

(new linear-gradient%
   [x0 0]
   [y0 100]
   [x1 100]
   [y1 0]
   [stops
   (list (list 0  (make-object color% 255 0 0))
      (list 0.5 (make-object color% 0 255 0))
      (list 1  (make-object color% 0 0 255)))])]))

Jeho následné nastavení a použití je zcela jednoduché:

(define rectangle-brush
 (new brush% [gradient ...]))
 
(send dc set-brush rectangle-brush)

S výsledkem:

Obrázek 12: Obdélník vyplněný s využití barvového gradientního přechodu.

Následuje výpis úplného zdrojového kódu tohoto demonstračního příkladu:

#lang racket/base
 
(require racket/class)
(require racket/draw)
 
(define target (make-bitmap 256 256))
(define dc (new bitmap-dc% [bitmap target]))
 
(send dc set-brush "white" 'solid)
(send dc set-pen "white" 1 'transparent)
(send dc draw-rectangle 0 0 256 256)
 
(define rectangle-brush
 (new brush%
    [gradient
    (new linear-gradient%
       [x0 0]
       [y0 100]
       [x1 100]
       [y1 0]
       [stops
       (list (list 0  (make-object color% 255 0 0))
          (list 0.5 (make-object color% 0 255 0))
          (list 1  (make-object color% 0 0 255)))])]))
 
(send dc set-brush rectangle-brush)
(send dc draw-rectangle 0 0 255 255)
 
(send target save-file "12.png" 'png)

10. Cesty

Dalším důležitým konceptem, s nímž se setkáme jak v knihovně , tak i ve výše zmíněném PostScriptu či SVG, jsou takzvané cesty. Jedná se o geometrické tvary vytvořené z úseček, oblouků a křivek. Cesty mohou být uzavřené (potom je lze vyplnit) či otevřené. Samotná cesta je realizována objektem typu dc-path%:

(new dc-path%)

Tomuto objektu se potom posílají zprávy pro přidání nového úsečkového segmentu (line-to), křivkového segmentu (curve-to) či o posunu aktivního bodu na zadané souřadnice (move-to):

(let ([p (new dc-path%)])
  (send p move-to 153 44)
  (send p line-to 161.5 60)
  (send p curve-to 202.5 49 230 42 245 61)
  ...
  ...
  ...

Podívejme se nyní na příklad, který po svém spuštění vykreslí část loga programovacího jazyka Racket:

#lang racket/base
 
(require racket/class)
(require racket/draw)
 
(define target (make-bitmap 256 256))
(define dc (new bitmap-dc% [bitmap target]))
 
(send dc set-brush "white" 'solid)
(send dc set-pen "white" 1 'transparent)
(send dc draw-rectangle 0 0 256 256)
 
(define left-lambda-path
 (let ([p (new dc-path%)])
  (send p move-to 153 44)
  (send p line-to 161.5 60)
  (send p curve-to 202.5 49 230 42 245 61)
  (send p curve-to 280.06 105.41 287.5 141 296.5 186)
  (send p curve-to 301.12 209.08 299.11 223.38 293.96 244)
  (send p curve-to 281.34 294.54 259.18 331.61 233.5 375)
  (send p curve-to 198.21 434.63 164.68 505.6 125.5 564)
  (send p line-to 135 572)
  p))
 
(send dc translate 5 5)
(send dc scale 0.4 0.4)
 
(send dc set-smoothing 'smoothed)
(send dc set-pen "black" 1 'solid)
(send dc draw-path left-lambda-path)
 
(send target save-file "13.png" 'png)

Obrázek 13: Cesta vykreslená předchozím demonstračním příkladem.

11. Vykreslení loga programovacího jazyka Racket

Následující demonstrační příklad byl převzat přímo z dokumentace programovacího jazyka Racket, ovšem byl pro účely dnešního článku zjednodušen. Tento příklad slouží pro vykreslení několika cest, po jejichž vyplnění vznikne logo tohoto programovacího jazyka:

Obrázek 14: Logo programovacího jazyka Racket vykresleného dále vypsaným příkladem.

Úplný zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

#lang racket/base
 
(require racket/class)
(require racket/draw)
 
(define target (make-bitmap 256 256))
(define dc (new bitmap-dc% [bitmap target]))
 
(send dc set-brush "white" 'solid)
(send dc set-pen "white" 1 'transparent)
(send dc draw-rectangle 0 0 256 256)
 
(define left-lambda-path
 (let ([p (new dc-path%)])
  (send p move-to 153 44)
  (send p line-to 161.5 60)
  (send p curve-to 202.5 49 230 42 245 61)
  (send p curve-to 280.06 105.41 287.5 141 296.5 186)
  (send p curve-to 301.12 209.08 299.11 223.38 293.96 244)
  (send p curve-to 281.34 294.54 259.18 331.61 233.5 375)
  (send p curve-to 198.21 434.63 164.68 505.6 125.5 564)
  (send p line-to 135 572)
  p))
 
(define left-logo-path
 (let ([p (new dc-path%)])
  (send p append left-lambda-path)
  (send p arc 0 0 630 630 (* 47/72 2 3.14) (* 121/360 2 3.14) #f)
  p))
 
(define bottom-lambda-path
 (let ([p (new dc-path%)])
  (send p move-to 135 572)
  (send p line-to 188.5 564)
  (send p curve-to 208.5 517 230.91 465.21 251 420)
  (send p curve-to 267 384 278.5 348 296.5 312)
  (send p curve-to 301.01 302.98 318 258 329 274)
  (send p curve-to 338.89 288.39 351 314 358 332)
  (send p curve-to 377.28 381.58 395.57 429.61 414 477)
  (send p curve-to 428 513 436.5 540 449.5 573)
  (send p line-to 465 580)
  (send p line-to 529 545)
  p))
 
(define bottom-logo-path
 (let ([p (new dc-path%)])
  (send p append bottom-lambda-path)
  (send p arc 0 0 630 630 (* 157/180 2 3.14) (* 47/72 2 3.14) #f)
  p))
 
(define right-lambda-path
 (let ([p (new dc-path%)])
  (send p move-to 153 44)
  (send p curve-to 192.21 30.69 233.21 14.23 275 20)
  (send p curve-to 328.6 27.4 350.23 103.08 364 151)
  (send p curve-to 378.75 202.32 400.5 244 418 294)
  (send p curve-to 446.56 375.6 494.5 456 530.5 537)
  (send p line-to 529 545)
  p))
 
(define right-logo-path
 (let ([p (new dc-path%)])
  (send p append right-lambda-path)
  (send p arc 0 0 630 630 (* 157/180 2 3.14) (* 121/360 2 3.14) #t)
  p))
 
(define lambda-path
 (let ([p (new dc-path%)])
  (send p append left-lambda-path)
  (send p append bottom-lambda-path)
  (let ([t (new dc-path%)])
   (send t append right-lambda-path)
   (send t reverse)
   (send p append t))
  (send p close)
  p))
 
(send dc translate 5 5)
(send dc scale 0.39 0.39)
 
(send dc set-smoothing 'smoothed)
 
(send dc set-pen "black" 0 'solid)
(send dc set-brush "white" 'solid)
(send dc draw-path lambda-path)
 
(send dc set-pen "black" 4 'solid)
 
(send dc set-brush "red" 'solid)
(send dc draw-path left-logo-path)
(send dc draw-path bottom-logo-path)
 
(send dc set-brush "blue" 'solid)
(send dc draw-path right-logo-path)
 
(send target save-file "14.png" 'png)

Připomeňme si, že do objektu lze poslat jednu zprávu pomocí formy send, ovšem taktéž můžeme poslat více zpráv metodou pojmenovanou send*. A právě tuto druhou metodu použijeme proto, aby se zdrojový kód příkladu zkrátil a taktéž do jisté míry zjednodušil:

#lang racket/base
 
(require racket/class)
(require racket/draw)
 
(define target (make-bitmap 256 256))
(define dc (new bitmap-dc% [bitmap target]))
 
(send dc set-brush "white" 'solid)
(send dc set-pen "white" 1 'transparent)
(send dc draw-rectangle 0 0 256 256)
 
(define left-lambda-path
 (let ([p (new dc-path%)])
  (send* p (move-to 153 44)
       (line-to 161.5 60)
       (curve-to 202.5 49 230 42 245 61)
       (curve-to 280.06 105.41 287.5 141 296.5 186)
       (curve-to 301.12 209.08 299.11 223.38 293.96 244)
       (curve-to 281.34 294.54 259.18 331.61 233.5 375)
       (curve-to 198.21 434.63 164.68 505.6 125.5 564)
       (line-to 135 572))
  p))
 
(define left-logo-path
 (let ([p (new dc-path%)])
  (send* p (append left-lambda-path)
       (arc 0 0 630 630 (* 47/72 2 3.14) (* 121/360 2 3.14) #f))
  p))
 
(define bottom-lambda-path
 (let ([p (new dc-path%)])
  (send* p (move-to 135 572)
       (line-to 188.5 564)
       (curve-to 208.5 517 230.91 465.21 251 420)
       (curve-to 267 384 278.5 348 296.5 312)
       (curve-to 301.01 302.98 318 258 329 274)
       (curve-to 338.89 288.39 351 314 358 332)
       (curve-to 377.28 381.58 395.57 429.61 414 477)
       (curve-to 428 513 436.5 540 449.5 573)
       (line-to 465 580)
       (line-to 529 545))
  p))
 
(define bottom-logo-path
 (let ([p (new dc-path%)])
  (send* p (append bottom-lambda-path)
       (arc 0 0 630 630 (* 157/180 2 3.14) (* 47/72 2 3.14) #f))
  p))
 
(define right-lambda-path
 (let ([p (new dc-path%)])
  (send* p (move-to 153 44)
       (curve-to 192.21 30.69 233.21 14.23 275 20)
       (curve-to 328.6 27.4 350.23 103.08 364 151)
       (curve-to 378.75 202.32 400.5 244 418 294)
       (curve-to 446.56 375.6 494.5 456 530.5 537)
       (line-to 529 545))
  p))
 
(define right-logo-path
 (let ([p (new dc-path%)])
  (send* p (append right-lambda-path)
       (arc 0 0 630 630 (* 157/180 2 3.14) (* 121/360 2 3.14) #t))
  p))
 
(define lambda-path
 (let ([p (new dc-path%)])
  (send* p (append left-lambda-path)
       (append bottom-lambda-path))
  (let ([t (new dc-path%)])
   (send t append right-lambda-path)
   (send t reverse)
   (send p append t))
  (send p close)
  p))
 
(send dc translate 5 5)
(send dc scale 0.39 0.39)
 
(send dc set-smoothing 'smoothed)
 
(send dc set-pen "black" 0 'solid)
(send dc set-brush "white" 'solid)
(send dc draw-path lambda-path)
 
(send dc set-pen "black" 4 'solid)
 
(send dc set-brush "red" 'solid)
(send dc draw-path left-logo-path)
(send dc draw-path bottom-logo-path)
 
(send dc set-brush "blue" 'solid)
(send dc draw-path right-logo-path)
 
(send target save-file "15.png" 'png)

Obrázek 15: Logo programovacího jazyka Racket vykresleného výše vypsaným příkladem.

12. Spline křivka

V knihovně je podporována i práce se spline křivkami a taktéž s Bézierovými křivkami. Nejdříve se podívejme na způsob použití spline křivky určené třemi body – dvěma body koncovými a bodem řídicím. Tato křivka se vykreslí metodou draw-spline:

#lang racket/base
 
(require racket/class)
(require racket/draw)
 
(define target (make-bitmap 256 256))
(define dc (new bitmap-dc% [bitmap target]))
 
(send dc set-brush "white" 'solid)
 
(send dc set-pen "white" 1 'transparent)
(send dc draw-rectangle 0 0 256 256)
 
(send dc set-smoothing 'aligned)
 
(send dc set-pen "red" 1 'long-dash)
(send dc draw-line 10 128 128 10)
(send dc draw-line 128 10 246 128)
 
(send dc set-pen "blue" 1 'solid)
(send dc draw-spline 10 130 128 12 246 130)
 
(send target save-file "16.png" 'png)

Obrázek 16: Spline křivka a její řídicí body (spojené úsečkami). Pro větší přehlednost je spline křivka posunuta o dva pixely níže, aby neležela přesně na svých řídicích úsečkách.

Poznámka: povšimněte si, že křivka prochází oběma koncovými body a bod řídicí určuje její tvar a zakřivení.

13. Nastavení alfa kanálu (průhlednosti)

Knihovna racket/draw plně podporuje alfa kanál, který lze využít jak při kreslení otevřených křivek, tak i (a to zejména) křivek uzavřených. V dalším příkladu je ukázáno, jakým způsobem se nastavuje alfa složka (tedy míra průhlednosti resp. přesněji řečeno neprůhlednosti) při vykreslování čtverců umístěných nad již nakreslený obrazec:

(define alpha 0.0)
 
(for ([y (in-range 0 4)])
   (for ([x (in-range 0 4)])
     (send dc set-alpha alpha)
     (set! alpha (+ 0.06 alpha))
     (send dc draw-rectangle (+ 10 (* x 60))
                 (+ 10 (* y 60))
                 50 50)))

Obrázek 17: Čtverce vykreslené červenou barvou s různou mírou průhlednosti.

Obrázek 18: Čtverce vykreslené zelenou barvou s různou mírou průhlednosti.

Obrázek 19: Čtverce vykreslené modrou barvou s různou mírou průhlednosti.

Obrázek 20: Čtverce vykreslené černou barvou s různou mírou průhlednosti.

Úplný zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

#lang racket/base
 
(require racket/class)
(require racket/draw)
 
(define (draw-example color filename)
  (define target (make-bitmap 256 256))
  (define dc (new bitmap-dc% [bitmap target]))
 
  (send dc set-brush "white" 'solid)
  (send dc set-pen "white" 1 'transparent)
  (send dc draw-rectangle 0 0 256 256)
 
 
  (send dc set-pen "black" 1 'solid)
  (send dc set-smoothing 'aligned)
 
  (for ([i (in-range 0 256 10)])
     (send dc draw-line 255 0 i i)
     (send dc draw-line 0 i i 255))
 
 
  (send dc set-brush color 'solid)
 
  (define alpha 0.0)
 
  (for ([y (in-range 0 4)])
     (for ([x (in-range 0 4)])
       (send dc set-alpha alpha)
       (set! alpha (+ 0.06 alpha))
       (send dc draw-rectangle (+ 10 (* x 60))
                   (+ 10 (* y 60))
                   50 50)))
 
  (send target save-file filename 'png))
 
(draw-example "red"  "17A.png")
(draw-example "green" "17B.png")
(draw-example "blue" "17C.png")
(draw-example "black" "17D.png")

14. Vykreslení textu

Do rastrových obrázků lze pochopitelně vykreslovat i text. Nejprve je však vhodné nastavit font (řez písma), jeho velikost, váhu atd.:

(send dc set-font (make-font #:size 60 #:family 'swiss #:weight 'bold))

Následně se text vykreslí stejným způsobem jako ostatní entity:

(send dc set-text-foreground "red")
(send dc draw-text "Hello" 16 20)
 
(send dc set-text-foreground "blue")
(send dc draw-text "Hello" 16 140)

Výsledek:

Obrázek 21: Text vykreslený do bitmapového obrázku.

Opět pochopitelně následuje výpis zdrojového kódu demonstračního příkladu:

#lang racket/base
 
(require racket/class)
(require racket/draw)
 
(define (draw-example filename)
  (define target (make-bitmap 256 256))
  (define dc (new bitmap-dc% [bitmap target]))
 
  (send dc set-brush "white" 'solid)
  (send dc set-pen "white" 1 'transparent)
  (send dc draw-rectangle 0 0 256 256)
 
 
  (send dc set-pen "black" 1 'solid)
  (send dc set-smoothing 'aligned)
 
  (for ([i (in-range 0 256 10)])
     (send dc draw-line 255 0 i i)
     (send dc draw-line 0 i i 255))
 
  (send dc set-alpha 0.6)
  (send dc set-font (make-font #:size 60 #:family 'swiss #:weight 'bold))
 
  (send dc set-text-foreground "red")
  (send dc draw-text "Hello" 16 20)
 
  (send dc set-text-foreground "blue")
  (send dc draw-text "Hello" 16 140)
 
  (send target save-file filename 'png))
 
(draw-example "18.png")

15. Želví grafika

V jazyku Racket existuje i několik knihoven určených pro kreslení s využitím želví grafiky, které jsme se věnovali v samostatném článku. Základní knihovna určená pro tuto oblast se jmenuje graphics/turtles. Podívejme se nyní jen na několik základních příkladů.

Vykreslení čtverce:

#lang racket/base
 
(require graphics/turtles)
 
(turtles)
 
(draw 100)
(turn 90)
 
(draw 100)
(turn 90)
 
(draw 100)
(turn 90)
 
(draw 100)
(turn 90)
 
(turtles #f)
(save-turtle-bitmap "19.png" 'png)

Obrázek 22: Čtverec vykreslený pomocí želví grafiky.

Poznámka: ve chvíli zavolání funkce turtles se zobrazí grafické okno s GUI a kreslicí plochou.

Vykreslení mnohoúhelníku se 72 hranami (takže se podobá kružnici):

#lang racket/base
 
(require graphics/turtles)
 
(turtles)
 
(define (repeat count function)
 (for ((i (in-range count)))
    (function)))
 
(repeat 72
    (lambda ()
     (turn 5)
     (draw 15)))
 
(turtles #f)
(save-turtle-bitmap "20.png" 'png)

Obrázek 23: Mnohoúhelník se 72 hranami.

Stejný příklad, ovšem želva byla posunuta o 100 pixelů ve vertikálním směru (na obrázku to není patrné, ale při zobrazení GUI se celý mnohoúhelník/kružnice posune do středu okna:

#lang racket/base
 
(require graphics/turtles)
 
(turtles)
 
(move-offset 0 100)
 
(define (repeat count function)
 (for ((i (in-range count)))
    (function)))
 
(repeat 72
    (lambda ()
     (turn 5)
     (draw 15)))
 
(turtles #f)
(save-turtle-bitmap "21.png" 'png)

Obrázek 24: Mnohoúhelník se 72 hranami.

16. Použití funkce repeat pro vykreslení složitějších obrazců

V programovacím jazyku Logo se velmi často používá příkaz repeat pro opakované volání stejného kódu, v němž se ovšem mění stav samotné želvy (viz například příklad uvedený zde nebo zde, popř. popis uvedený v tomto článku). Tento příkaz můžeme odsimulovat i v jazyku Racket:

(define (repeat count function)
 (for ((i (in-range count))) (function)))

Příklad použití, v němž je repeat třikrát zanořen:

#lang racket/base
 
(require graphics/turtles)
 
(turtles)
 
(define (repeat count function)
 (for ((i (in-range count))) (function)))
 
(repeat 36
    (lambda ()
     (turn 10)
     (repeat 10
         (lambda ()
          (turn 36)
          (draw 80)
          (repeat 3
              (lambda ()
               (draw 30)
               (turn 120)))))))
 
(turtles #f)
(save-turtle-bitmap "22.png" 'png)
Poznámka: povšimněte si nutnosti použití anonymní funkce – lambdy.

Obrázek 25: Obrazec vytvořený pomocí opakování příkazů s využitím repeat.

17. Další možnosti želví grafiky

S využitím funkce repeat můžeme začít vytvářet i složitější obrazce:

#lang racket/base
 
(require graphics/turtles)
 
(turtles)
 
(define (repeat count function)
 (for ((i (in-range count))) (function)))
 
(repeat 36
    (lambda ()
     (turn 10)
     (repeat 36
         (lambda ()
          (turn 10)
          (draw 20)))))
 
(turtles #f)
(save-turtle-bitmap "23.png" 'png)

Obrázek 26: Obrazec vytvořený pomocí opakování příkazů s využitím repeat.

Některé knihovny a systémy pro práci s želví grafikou umožňují použít větší množství želv (tento koncept se objevil například i ve stařičkém Atari Logu pro osmibitové mikropočítače Atari, kde pro tento účel sloužila funkce TELL). Jakmile je vytvořena další želva (či želvy), budou všechny želvy reagovat na další příkazy pro posun, kreslení, otočení atd. Vytvoření želvy se provádí funkcí:

(split ...)

Důležité je, že se této funkci může přidat příkaz pro posun či pro otočení želvy. Nová želva tedy nebude zcela totožná s původní želvou nebo želvami. Ukažme si nyní použití několika želv, které budou postupně vytvářeny a budou postupně kreslit části výsledného obrazce:

#lang racket/base
 
(require graphics/turtles)
 
(turtles)
 
(define (repeat count function)
 (for ((i (in-range count))) (function)))
 
(repeat 6
    (lambda ()
     (turn 60)
     (split (move 10))
     (repeat 36
         (lambda ()
          (turn 10)
          (draw 20)))))
 
(turtles #f)
(save-turtle-bitmap "24.png" 'png)

Obrázek 27: Obrazec vykreslený několika želvami.

Poznámka: souběžná práce s více želvami má jeden velmi nepříjemný důsledek – celé vykreslování se velmi podstatným způsobem zpomalí. Již při použití desíti želv je zpomalení citelné. Z tohoto důvodu je vhodné udržovat počet želv na relativně malých hodnotách.

V dnešním posledním demonstračním příkladu použijeme pomocnou funkci nazvanou radial-turtles, kterou nalezneme v knihovně graphics/turtle-examples. Tato funkce slouží pro vytvoření stanoveného počtu želv, které jsou rozmístěny po kružnici. Poté, co všem těmto želvám zadáme vykreslení hvězdy, vznikne následující obrazec:

Obrázek 28: Obrazec vykreslený několika želvami.

Zdrojový kód příkladu, v němž je použita výše zmíněná funkce , vypadá následovně:

#lang racket/base
 
(require graphics/turtles)
(require graphics/turtle-examples)
 
(turtles)
 
(define (repeat count function)
 (for ((i (in-range count))) (function)))
 
(radial-turtles 5)
 
(move 120)
 
(repeat 6
    (lambda ()
      (draw 30)
      (turn 144)))
 
(turtles #f)
(save-turtle-bitmap "25.png" 'png)

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/lisp-families.git (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Popis příkladu Cesta
1 01-line.rkt vykreslení úseček do bitmapy https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/01-line.rkt
2 02-rectangle.rkt vykreslení vyplněného obdélníku https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/02-rectangle.rkt
3 03-basic-styles.rkt základní styly použité při vykreslování https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/03-basic-styles.rkt
4 04-no-smoothing.rkt úsečky vykreslené bez použití antialiasingu https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/04-no-smoothing.rkt
5 05-smoothed.rkt úsečky vykreslené s použitím antialiasingu (první metoda) https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/05-smoothed.rkt
6 06-aligned.rkt úsečky vykreslené s použitím antialiasingu (druhá metoda) https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/06-aligned.rkt
7 07-smoothed-horlines.rkt porovnání dvou podporovaných metod antialiasingu https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/07-smoothed-horlines.rkt/
8 08-aligned-horlines.rkt porovnání dvou podporovaných metod antialiasingu https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/08-aligned-horlines.rkt
9 09-pen-styles.rkt styly kreslení perem https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/09-pen-styles.rkt
10 10-pen-cap.rkt ukončení úseček a dalších typů segmentů https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/10-pen-cap.rkt
11 11-brushes.rkt styly vyplňování štětcem https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/11-brushes.rkt
12 12-gradient.rkt gradientní barvové přechody https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/12-gradient.rkt
13 13-paths.rkt základ práce s cestami https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/13-paths.rkt
14 14-racket-logo.rkt vykreslení loga Racketu, první verze https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/14-racket-logo.rkt
15 15-racket-logo.rkt vykreslení loga Racketu, druhá verze https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/15-racket-logo.rkt
16 16-spline.rkt spline křivky https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/16-spline.rkt
17 17-alpha.rkt využití alfa kanálu při kreslení poloprůhledných objektů https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/17-alpha.rkt
18 18-text.rkt vykreslení textu do bitmapy https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/18-text.rkt
19 19-turtles.rkt želví grafika, posun želvy a otočení želvy https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/19-turtles.rkt
20 20-turtles-repeat.rkt želví grafika a opakování příkazů funkcí repeat https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/20-turtles-repeat.rkt
21 21-turtles-move-offset.rkt použití funkce move-offset pro relativní posun želvy https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/21-turtles-move-offset.rkt
22 22-turtles-nested-repeats.rkt vnořené „smyčky“ typu repeat https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/22-turtles-nested-repeats.rkt
23 23-turtles-no-split.rkt vykreslení obrazce jednou želvou https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/23-turtles-no-split.rkt
24 24-turtles-split.rkt vykreslení obrazce více želvami https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/24-turtles-split.rkt
25 25-radial-turtles.rkt vykreslení obrazce více želvami, každá je natočena jiným směrem https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/graphics-libraries/25-radial-turtles.rkt

19. Literatura

 1. Peter Seibel
  „Practical Common Lisp“
  2009
 2. Paul Graham
  „ANSI Common Lisp“
  1995
 3. Gerald Gazdar
  „Natural Language Processing in Lisp: An Introduction to Computational Linguistics“
  1989
 4. Peter Norvig
  „Paradigms of Artificial Intelligence Programming: Case Studies in Common Lisp“
  1991
 5. Alex Mileler et.al.
  „Clojure Applied: From Practice to Practitioner“
  2015
 6. „Living Clojure: An Introduction and Training Plan for Developers“
  2015
 7. Dmitri Sotnikov
  „Web Development with Clojure: Build Bulletproof Web Apps with Less Code“
  2016
 8. McCarthy
  „Recursive functions of symbolic expressions and their computation by machine, part I“
  1960
 9. R. Kent Dybvig
  „The Scheme Programming Language“
  2009
 10. Max Hailperin
  „Concrete Abstractions“
  1998
 11. Guy L. Steele
  „History of Scheme“
  2006, Sun Microsystems Laboratories
 12. Kolář J., Muller K.:
  „Speciální programovací jazyky“
  Praha 1981
 13. „AutoLISP Release 9, Programmer's reference“
  Autodesk Ltd., October 1987
 14. „AutoLISP Release 10, Programmer's reference“
  Autodesk Ltd., September 1988
 15. McCarthy, John; Abrahams, Paul W.; Edwards, Daniel J.; Hart, Timothy P.; Levin, Michael I.
  „LISP 1.5 Programmer's Manual“
  MIT Press. ISBN 0 262 130 1 1 4
 16. Carl Hewitt; Peter Bishop and Richard Steiger
  „A Universal Modular Actor Formalism for Artificial Intelligence“
  1973
 17. Feiman, J.
  „The Gartner Programming Language Survey (October 2001)“
  Gartner Advisory
 18. Harold Abelson, Gerald Jay Sussman, Julie Sussman:
  Structure and Interpretation of Computer Programs
  MIT Press. 1985, 1996 (a možná vyšel i další přetisk)
 19. Paul Graham
  On Lisp
  Prentice Hall, 1993
  Dostupné online na stránce http://www.paulgraham.com/on­lisptext.html
 20. David S. Touretzky
  Common LISP: A Gentle Introduction to Symbolic Computation (Dover Books on Engineering)
 21. Peter Norvig
  Paradigms of Artificial Intelligence Programming: Case Studies in Common Lisp
 22. Patrick Winston, Berthold Horn
  Lisp (3rd Edition)
  ISBN-13: 978–0201083194, ISBN-10: 0201083191
 23. Matthias Felleisen, David Van Horn, Dr. Conrad Barski
  Realm of Racket: Learn to Program, One Game at a Time!
  ISBN-13: 978–1593274917, ISBN-10: 1593274912
 24. Graham Hutton
  A tutorial on the universality andexpressiveness of fold
  http://www.cs.nott.ac.uk/~pszgmh/fol­d.pdf

20. Odkazy na Internetu

 1. Racket: programovací jazyk a současně i platforma pro vývoj nových jazyků
  https://www.root.cz/clanky/racket-programovaci-jazyk-a-soucasne-i-platforma-pro-vyvoj-novych-jazyku/
 2. Makra v Racketu i v dalších lispovských jazycích
  https://www.root.cz/clanky/makra-v-racketu-i-v-dalsich-lispovskych-jazycich/
 3. Základní knihovna jazyka Racket
  https://www.root.cz/clanky/zakladni-knihovna-jazyka-racket/
 4. Grafický metaformát PostScript
  https://www.root.cz/clanky/graficky-metaformat-postscript/
 5. Vektorový grafický formát SVG
  https://www.root.cz/clanky/vektorovy-graficky-format-svg/
 6. The Racket Drawing Toolkit
  https://docs.racket-lang.org/draw/index.html
 7. Traditional Turtles
  https://docs.racket-lang.org/turtles/Traditio­nal_Turtles.html
 8. [racket] How best to repeat a function call n times?
  https://lists.racket-lang.org/users/archive/2014-September/064203.html
 9. Racket: Macros
  https://www.it.uu.se/edu/cou­rse/homepage/avfunpro/ht13/lec­tures/Racket-3-Macros.pdf
 10. Beautiful Racket / explainers: Macros
  https://beautifulracket.com/ex­plainer/macros.html
 11. Macros (dokumentace k Racketu)
  https://docs.racket-lang.org/guide/macros.html
 12. Model syntaxe jazyka Racket
  https://docs.racket-lang.org/reference/syntax-model.html
 13. Syntax Objects
  https://docs.racket-lang.org/guide/stx-obj.html
 14. Tech behind Tech: Clojure Macros Simplified
  http://techbehindtech.com/2010/09/28/clo­jure-macros-simplified/
 15. Fatvat – Exploring functional programming: Clojure Macros
  http://www.fatvat.co.uk/2009/02/clo­jure-macros.html
 16. Beautiful Racket: an introduction to language-oriented programming using Racket
  https://beautifulracket.com/
 17. Stránky projektu Racket
  https://racket-lang.org/
 18. Dokumentace k projektu Racket
  https://docs.racket-lang.org/index.html
 19. Seznam dostupných balíčků pro Racket
  https://pkgs.racket-lang.org/
 20. Racket na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Racket_(programming_lan­guage)
 21. Blogy o Racketu a navazujících technologiích
  https://blog.racket-lang.org/
 22. Prográmky psané v Racketu na RosettaCode
  http://rosettacode.org/wi­ki/Category:Racket
 23. Fear of Macros
  https://www.greghendershott.com/fear-of-macros/
 24. Rackjure
  https://github.com/greghen­dershott/rackjure
 25. Matthew Flatt’s proposal to change Racket’s s-expressions based syntax to infix representation creates a stir in the community
  https://hub.packtpub.com/matthew-flatts-proposal-to-change-rackets-s-expressions-based-syntax-to-infix-representation-creates-a-stir-in-the-community/
 26. Racket News
  https://racket-news.com/
 27. Racket: Lisp for learning
  https://lwn.net/Articles/795385/
 28. Future of Racket
  https://www.greghendershot­t.com/2019/07/future-of-racket.html
 29. Kawa: Compiling Scheme to Java
  https://www.mit.edu/afs.new/sip­b/project/kawa/doc/kawa-tour.html
 30. Kawa in Languages shootout
  http://per.bothner.com/blog/2010/Kawa-in-shootout/
 31. Kawa 2.0 Supports Scheme R7RS
  https://developers.slashdot­.org/story/14/12/13/2259225/ka­wa-20-supports-scheme-r7rs/
 32. Kawa — fast scripting on the Java platform
  https://lwn.net/Articles/623349/
 33. Tail call (a její optimalizace)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Tail_call
 34. SLIME (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/SLIME
 35. slime.vim
  http://s3.amazonaws.com/mps/slime.vim
 36. What are the best scheme implementations?
  https://www.slant.co/topic­s/5282/~scheme-implementations
 37. Bigloo homepage
  http://www-sop.inria.fr/mimosa/fp/Bigloo/
 38. FTP s tarbally Bigloo
  ftp://ftp-sop.inria.fr/indes/fp/Bigloo
 39. GOTO 2018 • Functional Programming in 40 Minutes • Russ Olsen
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=0if71HOyVjY
 40. TinyScheme (stránka na Sourceforge)
  http://tinyscheme.sourcefor­ge.net/home.html
 41. Embedding Tiny Scheme in a Game
  http://www.silicondelight­.com/embedding-tiny-scheme-in-a-game/
 42. Embedding Scheme for a game mission scripting DSL
  http://carloscarrasco.com/embedding-scheme-for-a-game-mission-scripting-dsl.html
 43. Všechny verze TinyScheme na SourceForge
  https://sourceforge.net/pro­jects/tinyscheme/files/ti­nyscheme/
 44. Fork TinyScheme na GitHubu
  https://github.com/yawnt/tinyscheme
 45. Ackermannova funkce
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Ackermannova_funkce
 46. Ackermann function na Rosetta Code
  https://rosettacode.org/wi­ki/Ackermann_function#Sche­me
 47. Success Stories (lisp.org)
  https://lisp-lang.org/success/
 48. Allegro Common Lisp Success Stories
  https://franz.com/success/
 49. Clojure Success Stories
  https://clojure.org/commu­nity/success_stories
 50. Scheme Quick Reference
  https://www.st.cs.uni-saarland.de/edu/config-ss04/scheme-quickref.pdf
 51. Slajdy o Scheme (od slajdu číslo 15)
  https://docs.google.com/pre­sentation/d/1abmDnKjrq1tcjGvvRNAK­hOiSTSE2lyagtcEPal07Gbo/e­dit
 52. Scheme Cheat Sheet
  https://github.com/smythp/scheme-cheat-sheet
 53. Embedding Lua, embedding Guile
  http://puntoblogspot.blog­spot.com/2013/04/embedding-lua-embedding-guile.html
 54. Lambda Papers
  https://en.wikisource.org/wi­ki/Lambda_Papers
 55. Revised7Report on the Algorithmic Language Scheme
  https://small.r7rs.org/at­tachment/r7rs.pdf
 56. Video Lectures (MIT, SICP 2005)
  https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6–001-structure-and-interpretation-of-computer-programs-spring-2005/video-lectures/
 57. Why is Scheme my first language in university?
  https://softwareengineerin­g.stackexchange.com/questi­ons/115252/why-is-scheme-my-first-language-in-university
 58. The Perils of JavaSchools
  https://www.joelonsoftware­.com/2005/12/29/the-perils-of-javaschools-2/
 59. How to Design Programs, Second Edition
  https://htdp.org/2019–02–24/index.html
 60. LilyPond
  http://lilypond.org/
 61. LilyPond — Extending (přes Scheme)
  http://lilypond.org/doc/v2­.18/Documentation/extendin­g/scheme-tutorial
 62. Scheme in LilyPond
  http://lilypond.org/doc/v2­.18/Documentation/extendin­g/scheme-in-lilypond
 63. GnuCash
  http://www.gnucash.org/
 64. Custom Reports (in GNU Cash)
  https://wiki.gnucash.org/wi­ki/Custom_Reports
 65. Program by Design
  https://programbydesign.org/
 66. SchemePy
  https://pypi.org/project/SchemePy/
 67. LISP FQA: Section – [1–5] What is the „minimal“ set of primitives needed for a Lisp interpreter?
  http://www.faqs.org/faqs/lisp-faq/part1/section-6.html
 68. femtolisp
  https://github.com/JeffBe­zanson/femtolisp
 69. (How to Write a (Lisp) Interpreter (in Python))
  http://norvig.com/lispy.html
 70. Repositář s Guile Emacsem
  http://git.hcoop.net/?p=bpt/guile.git
 71. Interacting with Guile Compound Data Types in C
  http://www.lonelycactus.com/gu­ilebook/x1555.html
 72. Calling Guile functions from C
  http://www.lonelycactus.com/gu­ilebook/c1204.html#SECCAL­LGUILEFUNC
 73. Arrays, and other compound data types
  http://www.lonelycactus.com/gu­ilebook/charrays.html
 74. Interacting with Guile Compound Data Types in C
  http://www.lonelycactus.com/gu­ilebook/x1555.html
 75. Guile Reference Manual
  https://www.gnu.org/softwa­re/guile/manual/html_node/in­dex.html
 76. Scheme: Summary of Common Syntax
  https://www.gnu.org/softwa­re/guile/manual/html_node/Syn­tax-Summary.html#Syntax-Summary
 77. Scripting with Guile: Extension language enhances C and Scheme
  https://www.ibm.com/develo­perworks/library/l-guile/index.html
 78. Having fun with Guile: a tutorial
  http://dustycloud.org/misc/guile-tutorial.html
 79. Guile: Loading Readline Support
  https://www.gnu.org/softwa­re/guile/manual/html_node/Lo­ading-Readline-Support.html#Loading-Readline-Support
 80. lispy
  https://pypi.org/project/lispy/
 81. Lython
  https://pypi.org/project/Lython/
 82. Lizpop
  https://pypi.org/project/lizpop/
 83. Budoucnost programovacích jazyků
  http://www.knesl.com/budoucnost-programovacich-jazyku
 84. LISP Prolog and Evolution
  http://blog.samibadawi.com/2013/05/lisp-prolog-and-evolution.html
 85. List of Lisp-family programming languages
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_Lisp-family_programming_languages
 86. clojure_py na indexu PyPi
  https://pypi.python.org/py­pi/clojure_py
 87. PyClojure
  https://github.com/eigenhom­bre/PyClojure
 88. Hy na GitHubu
  https://github.com/hylang/hy
 89. Hy: The survival guide
  https://notes.pault.ag/hy-survival-guide/
 90. Hy běžící na monitoru terminálu společnosti Symbolics
  http://try-hy.appspot.com/
 91. Welcome to Hy’s documentation!
  http://docs.hylang.org/en/stable/
 92. Hy na PyPi
  https://pypi.org/project/hy/#des­cription
 93. Getting Hy on Python
  https://lwn.net/Articles/596626/
 94. Programming Can Be Fun with Hy
  https://opensourceforu.com/2014/02/pro­gramming-can-fun-hy/
 95. Přednáška o projektu Hy (pětiminutový lighttalk)
  http://blog.pault.ag/day/2013/04/02
 96. Hy (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Hy
 97. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Point
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Point.html
 98. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Narrowing
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Narrowing.html
 99. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Functions that Create Markers
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Creating-Markers.html
 100. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Motion
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Motion.html#Motion
 101. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Basic Char Syntax
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Basic-Char-Syntax.html
 102. Elisp: Sequence: List, Array
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_list_vs_vector.html
 103. Elisp: Property List
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_property_list.html
 104. Elisp: Hash Table
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_hash_table.html
 105. Elisp: Association List
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_association_list.html
 106. The mapcar Function (An Introduction to Programming in Emacs Lisp)
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­intr/mapcar.html
 107. Anaphoric macro
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Anaphoric_macro
 108. Some Common Lisp Loop Macro Examples
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=3yl8o6r_omw
 109. A Guided Tour of Emacs
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/tour/
 110. The Roots of Lisp
  http://www.paulgraham.com/ro­otsoflisp.html
 111. Evil (Emacs Wiki)
  https://www.emacswiki.org/emacs/Evil
 112. Evil (na GitHubu)
  https://github.com/emacs-evil/evil
 113. Evil (na stránkách repositáře MELPA)
  https://melpa.org/#/evil
 114. Evil Mode: How I Switched From VIM to Emacs
  https://blog.jakuba.net/2014/06/23/e­vil-mode-how-to-switch-from-vim-to-emacs.html
 115. GNU Emacs (home page)
  https://www.gnu.org/software/emacs/
 116. GNU Emacs (texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?GnuEmacs
 117. An Introduction To Using GDB Under Emacs
  http://tedlab.mit.edu/~dr/gdbin­tro.html
 118. An Introduction to Programming in Emacs Lisp
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­intr/index.html
 119. 27.6 Running Debuggers Under Emacs
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­macs/Debuggers.html
 120. GdbMode
  http://www.emacswiki.org/e­macs/GdbMode
 121. Emacs (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Emacs
 122. Emacs timeline
  http://www.jwz.org/doc/emacs-timeline.html
 123. Emacs Text Editors Family
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?EmacsFamily
 124. Vrapper aneb spojení možností Vimu a Eclipse
  https://mojefedora.cz/vrapper-aneb-spojeni-moznosti-vimu-a-eclipse/
 125. Vrapper aneb spojení možností Vimu a Eclipse (část 2: vyhledávání a nahrazování textu)
  https://mojefedora.cz/vrapper-aneb-spojeni-moznosti-vimu-a-eclipse-cast-2-vyhledavani-a-nahrazovani-textu/
 126. Emacs/Evil-mode – A basic reference to using evil mode in Emacs
  http://www.aakarshnair.com/posts/emacs-evil-mode-cheatsheet
 127. From Vim to Emacs+Evil chaotic migration guide
  https://juanjoalvarez.net/es/de­tail/2014/sep/19/vim-emacsevil-chaotic-migration-guide/
 128. Introduction to evil-mode {video)
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=PeVQwYUxYEg
 129. EINE (Emacs Wiki)
  http://www.emacswiki.org/emacs/EINE
 130. EINE (Texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?EINE
 131. ZWEI (Emacs Wiki)
  http://www.emacswiki.org/emacs/ZWEI
 132. ZWEI (Texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?ZWEI
 133. Zmacs (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Zmacs
 134. Zmacs (Texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?Zmacs
 135. TecoEmacs (Emacs Wiki)
  http://www.emacswiki.org/e­macs/TecoEmacs
 136. Micro Emacs
  http://www.emacswiki.org/e­macs/MicroEmacs
 137. Micro Emacs (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/MicroEMACS
 138. EmacsHistory
  http://www.emacswiki.org/e­macs/EmacsHistory
 139. Seznam editorů s ovládáním podobným Emacsu či kompatibilních s příkazy Emacsu
  http://www.finseth.com/emacs.html
 140. evil-numbers
  https://github.com/cofi/evil-numbers
 141. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (1.část)
  http://fedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 142. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2.část)
  http://fedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 143. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://fedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 144. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://fedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 145. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  https://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 146. Org mode
  https://orgmode.org/
 147. The Org Manual
  https://orgmode.org/manual/index.html
 148. Kakoune (modální textový editor)
  http://kakoune.org/
 149. Vim-style keybinding in Emacs/Evil-mode
  https://gist.github.com/tro­yp/6b4c9e1c8670200c04c16036805773d8
 150. Emacs – jak začít
  http://www.abclinuxu.cz/clan­ky/navody/emacs-jak-zacit
 151. Programovací jazyk LISP a LISP machines
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-lisp-a-lisp-machines/
 152. Evil-surround
  https://github.com/emacs-evil/evil-surround
 153. Spacemacs
  http://spacemacs.org/
 154. Lisp: Common Lisp, Racket, Clojure, Emacs Lisp
  http://hyperpolyglot.org/lisp
 155. Common Lisp, Scheme, Clojure, And Elisp Compared
  http://irreal.org/blog/?p=725
 156. Does Elisp Suck?
  http://irreal.org/blog/?p=675
 157. Emacs pro mírně pokročilé (9): Elisp
  https://www.root.cz/clanky/emacs-elisp/
 158. If I want to learn lisp, are emacs and elisp a good choice?
  https://www.reddit.com/r/e­macs/comments/2m141y/if_i_wan­t_to_learn_lisp_are_emacs_an­d_elisp_a/
 159. Clojure(Script) Interactive Development Environment that Rocks!
  https://github.com/clojure-emacs/cider
 160. An Introduction to Emacs Lisp
  https://harryrschwartz.com/2014/04/08/an-introduction-to-emacs-lisp.html
 161. Emergency Elisp
  http://steve-yegge.blogspot.com/2008/01/emergency-elisp.html
 162. Lambda calculus
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Lambda_calculus
 163. John McCarthy's original LISP paper from 1959
  https://www.reddit.com/r/pro­gramming/comments/17lpz4/joh­n_mccarthys_original_lisp_pa­per_from_1959/
 164. Micro Manual LISP
  https://www.scribd.com/do­cument/54050141/Micro-Manual-LISP
 165. How Lisp Became God's Own Programming Language
  https://twobithistory.org/2018/10/14/lis­p.html
 166. History of Lisp
  http://jmc.stanford.edu/ar­ticles/lisp/lisp.pdf
 167. The Roots of Lisp
  http://languagelog.ldc.upen­n.edu/myl/llog/jmc.pdf
 168. Racket
  https://racket-lang.org/
 169. The Racket Manifesto
  http://felleisen.org/matthi­as/manifesto/
 170. MIT replaces Scheme with Python
  https://www.johndcook.com/blog/2009/03/26/mit-replaces-scheme-with-python/
 171. Adventures in Advanced Symbolic Programming
  http://groups.csail.mit.e­du/mac/users/gjs/6.945/
 172. Why MIT Switched from Scheme to Python (2009)
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=14167453
 173. Starodávná stránka XLispu
  http://www.xlisp.org/
 174. AutoLISP
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/AutoLISP
 175. Seriál PicoLisp: minimalistický a výkonný interpret Lispu
  https://www.root.cz/serialy/picolisp-minimalisticky-a-vykonny-interpret-lispu/
 176. Common Lisp
  https://common-lisp.net/
 177. Getting Going with Common Lisp
  https://cliki.net/Getting%20Started
 178. Online Tutorial (Common Lisp)
  https://cliki.net/online%20tutorial
 179. Guile Emacs
  https://www.emacswiki.org/e­macs/GuileEmacs
 180. Guile Emacs History
  https://www.emacswiki.org/e­macs/GuileEmacsHistory
 181. Guile is a programming language
  https://www.gnu.org/software/guile/
 182. MIT Scheme
  http://groups.csail.mit.e­du/mac/projects/scheme/
 183. SIOD: Scheme in One Defun
  http://people.delphiforum­s.com/gjc//siod.html
 184. CommonLispForEmacs
  https://www.emacswiki.org/e­macs/CommonLispForEmacs
 185. Elisp: print, princ, prin1, format, message
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_printing.html
 186. Special Forms in Lisp
  http://www.nhplace.com/ken­t/Papers/Special-Forms.html
 187. Basic Building Blocks in LISP
  https://www.tutorialspoin­t.com/lisp/lisp_basic_syn­tax.htm
 188. Introduction to LISP – University of Pittsburgh
  https://people.cs.pitt.edu/~mi­los/courses/cs2740/Lectures/Lis­pTutorial.pdf
 189. Why don't people use LISP
  https://forums.freebsd.org/threads/why-dont-people-use-lisp.24572/
 190. Structured program theorem
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_program_the­orem
 191. Clojure: API Documentation
  https://clojure.org/api/api
 192. Tutorial for the Common Lisp Loop Macro
  http://www.ai.sri.com/pkarp/loop.html
 193. Common Lisp's Loop Macro Examples for Beginners
  http://www.unixuser.org/~e­uske/doc/cl/loop.html
 194. A modern list api for Emacs. No 'cl required.
  https://github.com/magnars/dash.el
 195. The LOOP Facility
  http://www.lispworks.com/do­cumentation/HyperSpec/Body/06_a­.htm
 196. Clojure.org: Vars and the Global Environment
  http://clojure.org/Vars
 197. Clojure.org: Refs and Transactions
  http://clojure.org/Refs
 198. Clojure.org: Atoms
  http://clojure.org/Atoms
 199. Clojure.org: Agents as Asynchronous Actions
  http://clojure.org/agents
 200. Transient Data Structureshttp://clojure.or­g/transients
 201. Dynamic Languages Strike Back
  http://steve-yegge.blogspot.cz/2008/05/dynamic-languages-strike-back.html
 202. Scripting: Higher Level Programming for the 21st Century
  http://www.tcl.tk/doc/scripting.html
 203. Clojure (na Wikipedia EN)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Clojure
 204. Clojure (na Wikipedia CS)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Clojure
 205. SICP (The Structure and Interpretation of Computer Programs)
  http://mitpress.mit.edu/sicp/
 206. Pure function
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Pure_function
 207. Funkcionální programování
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Funkcionální_programová­ní
 208. Jazyky Hy a Clojure-py: moderní dialekty LISPu určené pro Python VM
  https://www.root.cz/clanky/jazyky-hy-a-clojure-py-moderni-dialekty-lispu-urcene-pro-python-vm/
 209. Pixie: lehký skriptovací jazyk s „kouzelnými“ schopnostmi
  https://www.root.cz/clanky/pixie-lehky-skriptovaci-jazyk-s-kouzelnymi-schopnostmi/
 210. Programovací jazyk Pixie: funkce ze základní knihovny a použití FFI
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-pixie-funkce-ze-zakladni-knihovny-a-pouziti-ffi/
 211. Stránka projektu Jython
  http://www.jython.org/
 212. Jython (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Jython
 213. Scripting for the Java Platform (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Scripting_for_the_Java_Plat­form
 214. JSR 223: Scripting for the JavaTM Platform
  https://jcp.org/en/jsr/detail?id=223
 215. List of JVM languages
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_JVM_languages
 216. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 217. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 218. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 219. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 220. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 221. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.