Hlavní navigace

Architektura mikroprocesorů OpenRISC (dokončení)

6. 11. 2018
Doba čtení: 31 minut

Sdílet

Ve druhém článku o RISCových jádrech s architekturou OpenRISC dokončíme popis instrukčních sad těchto čipů. Zaměříme se jak na instrukce pro práci s plovoucí řádovou čárkou i na „vektorové“ operace.

Obsah

1. Problematika operací pro celočíselný součin a podíl

2. Operace s hodnotami s plovoucí řádovou čárkou

3. Význam prefixů a sufixů u instrukcí

4. Instrukční sady ORFPX32 a ORFPX64

5. Registr FPSCR

6. Rychlost provedení základních FP operací

7. Základní aritmetické operace: součet, součin, rozdíl, podíl, zbytek po dělení

8. Operace typu multiply-accumulate

9. Konverzní operace

10. Instrukce určené pro porovnání dvou hodnot s nastavením příznaku F

11. Stručné porovnání OpenRISCu s architekturou RISC-V v oblasti FP operací

12. FP operace specifikované v ISA v RISC-V

13. Implementace instrukcí SIMD na mikroprocesorech RISC

14. „Vektorové“ operace podporované architekturou OpenRISC

15. Saturace při provádění SIMD operací

16. Podporované typy vektorů a jejich prvků

17. Aritmetické operace

18. Porovnání dvou vektorů

19. Spojení a rozdělení prvků vektorů

20. Odkazy na Internetu

1. Problematika operací pro celočíselný součin a podíl

V úvodní kapitole se budeme zabývat problematikou provádění operací součinu a podílu na RISCových mikroprocesorech, samozřejmě včetně jader OpenRISC, které nás dnes zajímají nejvíce. Připomeňme si, že tyto operace patří – alespoň z pohledu programátora – do skupiny aritmetických operací. Jádra OpenRISC mohou – v závislosti na konkrétní konfiguraci čipu – podporovat následující množinu operací pro násobení a dělení:

# Instrukce Význam
1 l.mul násobení (se znaménkem)
2 l.mulu násobení (bez znaménka)
3 l.muli násobení konstantou (se znaménkem)
4 l.muld násobení s přesunem výsledku do jednotky MAC
5 l.muldu násobení s přesunem výsledku do jednotky MAC
     
6 l.div celočíselné dělení (se znaménkem)
7 l.divu celočíselné dělení (bez znaménka)

Kde tedy spočívá onen zmíněný problém? Všechny ostatní operace vykonávané aritmeticko-logickou jednotkou jsou totiž provedeny v jediném strojovém cyklu, což je ostatně chování, které u RISCových jader očekáváme (připomeňme si jen, že provedení operace odpovídá fázi EX v pipeline). Ovšem operace násobení je složitější a je tedy provedena ve třech cyklech a dělení dokonce v cyklech třiceti dvou! Podívejme se na následující tabulku s většinou operací OpenRISCu spadajících do ISA ORBIS32 (kromě skoků, kde záleží na existenci branch delay slotu):

Instrukce Počet cyklů pro výpočet
základní aritmetické operace 1
celočíselné násobení 3
celočíselné dělení 32
porovnání, nastavení F 1
logické operace 1
rotace a posuny 1
přenosy dat 1

To, že výpočet některých operací trvá déle, než jeden strojový cyklus, představuje poměrně velký problém, zvláště pro RISCové procesory. Při návrhu různých RISCových architektur se inženýři s tímto problémem vypořádali různými způsoby. Pěkným příkladem může být řešení použité u architektury MIPS-I, v níž byla násobička a dělička zcela oddělena od aritmeticko-logické jednotky a dokonce se v ní využívaly vlastní registry nazvané HI a LO, které byly odděleny od sady pracovních registrů.

Odlišným způsobem bylo násobení a dělení řešeno v instrukční sadě procesorů SPARC-V7. V této ISA je možné najít instrukci nazvanou MULScc, neboli Multiply Step and Modify icc, která dokázala při svém zavolání provést jeden krok násobení dvojice 32bitových celých čísel s 64bitovým mezivýsledkem (polovina mezivýsledku se ukládala do pomocného speciálního registru Y ležícího mimo sadu 32 viditelných pracovních registrů). Optimalizovaný programový kód pro násobení dokázal s využitím instrukce MULScc vynásobit dvě celá čísla bez znaménka za 47 strojových cyklů, popř. dvě celá čísla se znaménkem za 51 strojových cyklů, což sice není zanedbatelná doba, ale operace násobení i dělení trvaly poměrně dlouho i u dalších dobových mikroprocesorů, které je měly implementovány přímo v mikrokódu (například 80×86).

Jednou z nejviditelnějších změn, s níž se setkali programátoři mikroprocesorů s architekturou SPARC-V8, bylo právě přidání nových instrukcí určených pro provedení aritmetické operace celočíselného násobení a dělení. Ukazuje se zde částečný odklon od čistého RISCového procesoru, kde čistota návrhu byla vyvážena praktičtějším používáním. Navíc se díky tomu, že násobení a dělení probíhá v součinnosti s ALU, mohly instrukce pro násobení a dělení nastavovat příznakové bity, podobně jako to dokážou ostatní ALU operace:

# Instrukce Význam
1 MULScc provedení jednoho kroku násobení (převzato z V7)
2 UMUL násobení dvojice celočíselných hodnot bez znaménka
3 SMUL násobení dvojice celočíselných hodnot se znaménkem
4 UDIV dělení dvojice celočíselných hodnot bez znaménka
5 SDIV dělení dvojice celočíselných hodnot se znaménkem
6 UMULcc odpovídá instrukci UMUL, ovšem nastaví i příznakové bity
7 SMULcc odpovídá instrukci SMUL, ovšem nastaví i příznakové bity
8 UDIVcc odpovídá instrukci UDIV, ovšem nastaví i příznakové bity
9 SDIVcc odpovídá instrukci SDIV, ovšem nastaví i příznakové bity

Obrázek 1: I první dvě generace RISCových mikroprocesorů ARM měly násobičku oddělenou od běžného ALU. Násobička navíc prováděla zvolenou operaci delší dobu než tomu bylo v aritmeticko-logické jednotce u kratších a jednodušších operací.

2. Operace s hodnotami s plovoucí řádovou čárkou

Připomeňme si, že čipy s jádry OpenRISC jsou široce konfigurovatelné a jejich tvůrci dokonce mají možnost volby, které instrukční sady budou podporovány. Seznam instrukčních sad jsme si již uvedli minule, takže jen ve stručnosti:

# Zkratka Celé jméno Stručný popis
1 ORBIS32 OpenRISC Basic Instruction Set zpracování 32bitových operandů, skoky, podmínky, bitové operace
2 ORBIS64 OpenRISC Basic Instruction Set rozšíření na 64bitové operandy
3 ORFPX32 OpenRISC Floating Point eXtension operace s numerickými hodnotami typu float/single (jednoduchá přesnost)
4 ORFPX64 OpenRISC Floating Point eXtension operace s numerickými hodnotami typu double (dvojitá přesnost)
5 ORVDX64 OpenRISC Vector/DSP eXtension zpracování hodnot uložených v 64bitových vektorech

Instrukční sadu ORBIS32 jsme si již poměrně podrobně popsali minule. Dnes nás budou zajímat především ISA ORFPX32 a ORFPX64, což jsou instrukční sady realizující operace s hodnotami reprezentovanými ve formátu s plovoucí řádovou čárkou. Tyto dvě instrukční sady si popíšeme společně, protože většina instrukcí je totožných a liší se jen typem operandů.

3. Význam prefixů a sufixů u instrukcí

V úvodním článku o architektuře OpenRISC byly popsány instrukce, které začínaly prefixem „l.“. Tímto prefixem se označují instrukce z ISA ORBIS32, popř. ORBIS64. Všechny operace s hodnotami s plovoucí řádovou čárkou používají prefix „lf.“ a „vektorové“ operace pak prefix „lv.“:

Prefix Význam
l. celočíselné operace, řídicí instrukce, load & store atd.
lf. operace s FP hodnotami
lv. „vektorové“ (SIMD) operace

U některých instrukcí se navíc používá i sufix, tj. znak zapsaný za jméno instrukce a oddělený od mnemotechnického kódu tečkou. V současné variantě specifikace OpenRISC se setkáme s těmito sufixy:

Sufix Význam Použito
s single (float) ORFPX32
d double ORFPX64
b byte (8 bitů) ORVDX64
h half word (16 bitů) ORVDX64

Podívejme se nyní na příklady. Bude se jednat o instrukci součtu, ovšem pokaždé provedeného odlišným způsobem:

Instrukce Význam
l.add součet dvou celočíselných operandů uložených v pracovních registrech
lf.add.s součet dvou FP operandů typu single uložených v pracovních registrech
lf.add.d součet dvou FP operandů typu double uložených v pracovních registrech
lv.add.b součet osmi operandů typu byte uložených v 64bitových pracovních registrech
lv.add.h součet čtyř operandů typu half word uložených v 64bitových pracovních registrech
Poznámka: tento způsob zápisu sice může na první pohled vypadat zbytečně rozvláčný, ovšem je čitelnější, než snaha o používání znaků připojovaných přímo k mnemotechnickému kódu instrukce, jako je tomu například u x86–64 v případě GNU Assembleru atd.

4. Instrukční sady ORFPX32 a ORFPX64

Ve specifikaci OpenRISC jsou (prozatím) popsány dvě instrukční sady určené pro práci s hodnotami s plovoucí řádovou čárkou. První sada se jmenuje ORFPX32 a slouží pro zpracování hodnot typu float/single podle normy IEEE 754. Další sada se jmenuje ORFPX64. Tato sada je určena pro 64bitové čipy (!) a umožňuje zpracování hodnot typu double, opět podle IEEE 754. Ve skutečnosti obsahuje poslední úprava normy IEEE 754 i další formáty, ovšem široce podporované jsou právě float/single a double:

Norma/systém Šířka (b) Báze Exponent (b) Mantisa (b)
IEEE 754 half 16 2 5 10+1
         
IEEE 754 single 32 2 8 23+1
IEEE 754 double 64 2 11 52+1
         
IEEE 754 double extended 80 2 15 64
IEEE 754 quadruple 128 2 15 112+1
IEEE 754 octuple 256 2 19 236+1

Instrukční sada s instrukcemi pro FP operace je pojata přísně minimalisticky. Nalezneme zde především instrukce určené pro provádění základních aritmetických operací, dále instrukce pro konverzi dat a taktéž instrukce pro porovnání dvou hodnot s nastavením příznaku F. Instrukční sada je malá i z toho důvodu, že všechny operace jsou prováděny s hodnotami, které již musí být uloženy v běžných pracovních registrech (general purpose registers), což je dosti zvláštní řešení. Všech třicet v současnosti podporovaných instrukcí je vypsáno v další tabulce:

Instrukce Instrukce Instrukce Instrukce Instrukce
lf.add.s lf.div.s lf.sfeq.s lf.sfgt.s lf.ftoi.d
lf.add.d lf.div.d lf.sfeq.d lf.sfgt.d lf.ftoi.s
lf.sub.s lf.rem.s lf.sfne.s lf.sfle.s lf.itof.d
lf.sub.d lf.rem.d lf.sfne.d lf.sfle.d lf.itof.s
lf.mul.s lf.madd.s lf.sfge.s lf.sflt.s lf.cust1.s
lf.mul.d lf.madd.d lf.sfge.d lf.sflt.d lf.cust1.d
Poznámka: instrukce lf.cust1.s a lf.cust1.d jsou rezervovány pro použití v případech, že návrhář vytvoří čip s dalšími nestandardními FP operacemi.

5. Registr FPSCR

Všechny FP operace sice probíhají nad běžnými pracovními registry a výsledky porovnávacích operací nastavují příznak F, ovšem jádra OpenRISC, které FP operace podporují, ještě obsahují další specializovaný registr nazvaný FPSCR neboli Floating Point Control Status Register (prakticky totožné jméno mají tyto registry i na dalších architekturách s výjimkou x86–64 :-). V tomto registru jsou umístěny bity řídicí způsob provádění FP operací a další bity (vlastně příznaky) jsou nastavovány po všech FP operacích, takže je lze použít pro zjištění, proč například nastala při výpočtech výjimka atd.:

Bity Označení Význam
0 FPEE povolení či zákaz výjimek při FP operacích
1–2 RM zaokrouhlovací režim: k nejbližšímu číslu, k 0, k -∞, k +∞
3 OVF příznak přetečení
4 UNF příznak podtečení
5 SNF příznak „signalling“ NaN
6 QNF příznak „quiet“ NaN
7 ZF operace skončila s nulovým výsledkem
8 IXF nepřesný výsledek (bez normalizace)
9 IVF neplatný výsledek
10 INF výsledkem je nekonečno
11 DZF došlo k dělení nulou
12–31 reserved rezervováno pro další rozšíření
Poznámka: rezervované bity při čtení vrací hodnotu 0, což je specifikované chování všech rezervovaných bitů u všech registrů se speciálními funkcemi. Do rezervovaných bitů nelze provést zápis.

6. Rychlost základních FP operací

Podívejme se nyní, jak rychlé (nebo pomalé) je vykonání základních operací s operandy reprezentovanými v systému plovoucí řádové čárky. Počet strojových cyklů, který si můžete přečíst v následující tabulce, je převzat ze specifikace referenční architektury, takže je možné, že v budoucnu může dojít k vylepšení, většinou ovšem za cenu komplikovanějšího čipu:

Instrukce Počet cyklů pro výpočet
součet, rozdíl 10
součin 38
podíl 37
porovnání, nastavení příznaku F 2
konverze hodnot 7
Poznámka: porovnání je rychlejší než rozdíl, protože se u něho nepočítá s normalizací výsledku atd.

7. Základní aritmetické operace: součet, součin, rozdíl, podíl, zbytek po dělení

V této kapitole jsou popsány všechny základní aritmetické operace, tj. součet, rozdíl, součin, podíl a zbytek po dělení (tj. všechny FP operace, s nimiž se setkáme například v jazyku C):

# Instrukce Datový typ Význam
1 lf.add.s single součet dvou operandů
2 lf.add.d double součet dvou operandů
3 lf.sub.s single rozdíl dvou operandů
4 lf.sub.d double rozdíl dvou operandů
       
5 lf.mul.s single součin dvou operandů
6 lf.mul.d double součin dvou operandů
7 lf.div.s single podíl dvou operandů
8 lf.div.d double podíl dvou operandů
9 lf.rem.s single zbytek po dělení dvou operandů
10 lf.rem.d double zbytek po dělení dvou operandů
Poznámka: tyto instrukce sice nenastavují příznak F, ovšem ovlivňují obsah registru FPSCR.

Všechny tyto operace používají standardní formát R, který je nepatrně upraven, protože bity 8 až 10 jsou rezervovány pro další případná rozšíření instrukční sady:

 +-----+------+--------+--------+--------+-------+------------------+
 |31 30|29 26| 25 21 | 20 16 | 15 11 | 10 8 | 7       0 |
 +-----+------+--------+--------+--------+-------+------------------+
 |třída|opcode| rD (5) | rA (5) | rB (5) |rezerva| druhá část opcode|
 +-----+------+--------+--------+--------+-------+------------------+
Poznámka: jen pro připomenutí – tyto operace využívají standardní sadu pracovních registrů, nikoli nějaké další registry vyhrazené jen pro práci matematického koprocesoru (takové registry na platformě OpenRISC neexistují).

8. Operace typu multiply-accumulate

K aritmetickým instrukcím můžeme přiřadit i instrukce typu multiply-accumulate neboli MAC. Již minule jsme se setkali s několika instrukcemi tohoto typu, ovšem to se jednalo o instrukce celočíselné. Zajímavé a užitečné je, že i v instrukčních sadách ORFPX32 a ORFPX64 podobné instrukce nalezneme, což je patrné z následující tabulky:

# Instrukce Typ dat Význam
1 lf.madd.s single součin dvou registrů obsahujících hodnoty typu single
2 lf.madd.d double součin dvou registrů obsahujících hodnoty typu double

Tyto instrukce se od běžného součinu liší především v tom ohledu, že se výsledek součin neuloží do třetího pracovního registru, ale přičte se k obsahu speciálních registrů FPMADDLO a FPMADDHI (patřících do skupiny 11).

9. Konverzní operace

První dvě instrukce, s nimiž se seznámíme v této kapitole, slouží pro zaokrouhlení hodnoty typu float, popř. double na celé číslo (pokud je to samozřejmě možné). Další dvě instrukce jsou určeny pro konverzi hodnot mezi celočíselným typem int (long) na typ float popř. na typ double. V tomto případě dochází ke ztrátě přesnosti, protože několik bitů u FP hodnot je vždy použito pro uložení exponentu:

# Instrukce Význam
1 lf.ftoi.d převod hodnoty typu double na 64bitové celé číslo
2 lf.ftoi.s převod hodnoty typu single/float na 32bitové celé číslo
3 lf.itof.d převod 64bitového celého čísla na double
4 lf.itof.s převod 32bitového celého čísla na single/float

10. Instrukce určené pro porovnání dvou hodnot s nastavením příznaku F

Další skupina instrukcí slouží pro porovnání dvou hodnot, ať již typu single/float či double. Výsledkem porovnání je pravdivostní hodnota reprezentovaná jediným bitem, který je uložen do příznaku F, s nímž jsme se seznámili minule. Povšimněte si, že se toto chování odlišuje od mnoha dalších architektur, a to včetně ARMů či RISCu-V atd. U většiny architektur je k dispozici méně instrukcí pro porovnání, ovšem tyto instrukce nastavují větší množství příznaků (například současně příznak nulovosti a zápornosti). U OpenRISCu máme k dispozici všechny základní relační operace, které ovšem nastavují příznak jediný (podobné chování mají velmi elegantně navržená jádra SH-2A).

# Instrukce Datový typ Význam
1 lf.sfeq.s single porovnání dvou hodnot na rovnost
2 lf.sfeq.d double porovnání dvou hodnot na rovnost
3 lf.sfne.s single porovnání dvou hodnot na nerovnost
4 lf.sfne.d double porovnání dvou hodnot na nerovnost
       
5 lf.sfge.s single porovnání dvou hodnot na relaci „větší nebo rovno“
6 lf.sfge.d double porovnání dvou hodnot na relaci „větší nebo rovno“
7 lf.sfgt.s single porovnání dvou hodnot na relaci „větší než“
8 lf.sfgt.d double porovnání dvou hodnot na relaci „větší než“
       
9 lf.sfle.s single porovnání dvou hodnot na relaci „menší nebo rovno“
10 lf.sfle.d double porovnání dvou hodnot na relaci „menší nebo rovno“
11 lf.sflt.s single porovnání dvou hodnot na relaci „menší než“
12 lf.sflt.d double porovnání dvou hodnot na relaci „menší než“

Tyto instrukce používají instrukční slova, v nichž je několik bitů nevyužitých:

 +-----+------+---------+--------+--------+-------+------------------+
 |31 30|29 26| 25  21 | 20 16 | 15 11 | 10 8 | 7       0 |
 +-----+------+---------+--------+--------+-------+------------------+
 |třída|opcode|nevyužito| rA (5) | rB (5) |rezerva| druhá část opcode|
 +-----+------+---------+--------+--------+-------+------------------+

11. Stručné porovnání OpenRISCu s architekturou RISC-V v oblasti FP operací

Jen pro zajímavost se ve stručnosti podívejme, jakým způsobem jsou výpočty s hodnotami v pohyblivé řádové čárce realizovány v konkurenčním projektu RISC-V. I tato zajímavá (a úspěšnější) architektura totiž umožňuje – pokud je to samozřejmě s ohledem na řešený problém nutné – FPU do čipu přidat. Ve skutečnosti existují dokonce dvě rozšíření původní ISA. První rozšíření se jmenuje jednoduše „F“, protože specifikuje instrukce s hodnotami typu single/float, tj. s čísly s jednoduchou přesností podle normy IEEE 754–2008 (jedná se o zpřesnění původní slavné normy IEEE 754). Instrukce, které v tomto rozšíření ISA nalezneme, zhruba odpovídají výše popsané instrukční sadě ORFPX32.

Druhé rozšíření se podle očekávání jmenuje „D“, protože předepisuje operace s hodnotami typu double, tj. s čísly s přesností dvojitou. To zhruba odpovídá instrukční sadě ORFPX64. Proč však došlo k rozdělení funkcí matematického koprocesoru na dvě části? Existují totiž aplikace, v nichž postačuje pracovat s typem single/float, takže by v tomto případě podpora dvojnásobné přesnosti pouze přinášela komplikace v realizaci mikroprocesoru (ostatně i tak jsou obecně operace s plovoucí řádovou čárkou pomalejší, než celočíselné operace RISCové aritmeticko-logické jednotky). Dokonce existují i aplikace vyžadující malý a rychlý mikroprocesor s nativní podporou typu half-float, což jsou 16bitová čísla se znaménkem, mantisou i exponentem (zavedeny byly například v dnes již zapomenutém jazyce Cg).

Dalším rozšířením instrukčních sad je rozšíření označené písmenem „Q“. To přidává možnost práce s numerickými hodnotami s plovoucí řádovou čárkou se čtyřnásobnou přesností. Formát uložení těchto hodnot je specifikován v již několikrát zmíněné normě IEEE 754–2008. Ostatně podívejme se na následující tabulku, v níž jsou vypsány vybrané formáty numerických hodnot, které jsou v této normě specifikovány (vynechávám takzvané „decimální“ formáty) a jak se tyto formáty mapují na rozšířené instrukční sady mikroprocesorů RISC-V:

Oficiální jméno Známo též jako Znaménko Exponent Mantisa Celkem Decimálních číslic RISV-5
binary16 half 1 5b 10b 16b cca 3,3 není
binary32 single/float 1 8b 23b 32b cca 7,2 „F“
binary64 double 1 11b 52b 64b cca 15,9 „D“
binary128 quadruple 1 15b 112b 128b cca 34,0 „Q“

Pro rozšíření se jménem „F“ se používá nová sada pracovních registrů. Tyto registry jsou pojmenovány f0f31 a každý z těchto registrů má šířku 32 bitů. Podobně je tomu u rozšíření „D“, ovšem s tím rozdílem, že registry budou mít šířku celých 64 bitů. Navíc se u většiny operací používá i stavový a řídicí registr nazvaný fcrs.

Poznámka: zde můžeme vidět poměrně zásadní rozdíl mezi RISC-V a OpenRISCem. U OpenRISCu jsou čísla s plovoucí řádovou čárkou uložena v běžných pracovních registrech, zatímco u RISC-V se používají specializované registry. Obě řešení mají své výhody a nevýhody. U RISC-V se za cenu větší plochy čipu a jeho větší komplikovanosti prakticky zcela oddělila klasická ALU od FPU, takže výpočty mohou běžet nezávisle na sobě (záleží na konkrétní implementaci). Také rozšíření o dalších 32 registrů může zjednodušit práci překladače. U OpenRISCu se používají stejné registry pro celočíselné i FP operace, takže se sice zjednodušila instrukční sada (načtení FP hodnoty je shodné s načtením celočíselné hodnoty atd.), ovšem za cenu větších omezení (typ double u 32bitového čipu atd.)

12. FP operace specifikované v ISA v RISC-V

Následuje tabulka se všemi instrukcemi, které nalezneme v instrukční sadě „F“ čipů s jádrem RISC-V:

# Instrukce Význam
1 FLW načtení FP hodnoty z paměti (adresa rs+offset)
2 FSW uložení FP hodnoty do paměti (adresa rs+offset)
3 FADD.S součet dvou FP hodnot (tříadresový kód)
4 FSUB.S rozdíl dvou FP hodnot
5 FMUL.S součin dvou FP hodnot
6 FDIV.S podíl dvou FP hodnot
7 FMIN.S vrací menší z obou FP hodnot
8 FMAX.S vrací větší z obou FP hodnot
9 FSQRT.S druhá odmocnina (použity jsou jen dva registry)
10 FMADD.S rs1×rs2+rs3 (multiply-add, čtyřadresový kód!)
11 FMSUB.S rs1×rs2-rs3
12 FNMADD.S -(rs1×rs2+rs3)
13 FNMSUB.S -(rs1×rs2-rs3)
14 FCVT.W.S převod FP na integer
15 FCVT.S.W převod integer na FP
16 FCVT.WU.S převod FP na unsigned integer
17 FCVT.S.WU převod unsigned integer na FP
18 FMV.X.S pouze přesun mezi integer registrem a FP registrem (nikoli konverze)
19 FMV.S.X pouze přesun mezi FP registrem a integer registrem (nikoli konverze)
20 FLT.S porovnání dvou FP hodnot, zápis 0 či 1 do integer registru
21 FLE.S porovnání dvou FP hodnot, zápis 0 či 1 do integer registru
22 FEQ.S porovnání dvou FP hodnot, zápis 0 či 1 do integer registru
21 FCLASS zjistí „třídu“ FP hodnoty a nastaví deset bitů podle následující tabulky

Výsledek instrukce FCLASS zapsaný do vybraného integer registru:

Index bitu Význam
0 záporné nekonečno
1 záporné číslo (normalizovaná hodnota)
2 záporné číslo (nelze normalizovat)
3 záporná nula
4 kladná nula
5 kladné číslo (nelze normalizovat)
6 kladné číslo (normalizovaná hodnota)
7 kladné nekonečno
8 NaN (signaling)
9 NaN (quiet, lze je předat do mnoha instrukcí)

Základní aritmetické operace v rozšíření „D“ jsou prakticky stejné, pouze mají odlišný postfix:

# Instrukce Význam
1 FADD.D součet dvou FP hodnot (tříadresový kód)
2 FSUB.D rozdíl dvou FP hodnot
3 FMUL.D součin dvou FP hodnot
4 FDIV.D podíl dvou FP hodnot
5 FMIN.D vrací menší z obou FP hodnot
6 FMAX.D vrací větší z obou FP hodnot
     
7 FSQRT.D druhá odmocnina (použity jsou jen dva registry)

Dále jsou definovány konverzní operace mezi hodnotami s jednoduchou přesností a přesností dvojitou:

# Instrukce Význam
1 FCVT.S.D double na single (provádí se zaokrouhlení)
2 FCVT.D.S single na double (hodnota se nezmění)

Zapomenout nesmíme ani na konverzi mezi hodnotami typu integer a double, ovšem některé konverze lze provádět pouze na 64bitových procesorech s instrukční sadou RV64I (už jen z toho důvodu, že na 32bitových procesorech nejsou k dispozici dostatečně široké pracovní registry):

# Instrukce Význam
1 FCVT.W.D double → 32bit signed integer
2 FCVT.L.D double → 64bit signed integer
3 FCVT.WU.D double → 32bit unsigned integer
4 FCVT.LU.D double → 64bit unsigned integer
5 FCVT.D.W 32bit signed integer → double
6 FCVT.D.L 64bit signed integer → double
7 FCVT.D.WU 32bit unsigned integer → double
8 FCVT.D.LU 64bit unsigned integer → double

I instrukce pro práci se znaménky mají svoji 64bitovou obdobu:

# Instrukce Význam
1 FSGNJ.D kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je přečteno ze src2
2 FSGNJN.D kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je přečteno ze src2 a znegováno
3 FSGNJX.D kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je získáno ze src1src2 s využitím operace XOR

Stejně jako přesuny bitové kopie mezi celočíselným registrem a FP registrem (opět platí pouze pro 64bitovou instrukční sadu):

# Instrukce Význam
1 FMV.X.D pouze přesun mezi integer registrem a FP registrem (nikoli konverze)
1 FMV.D.X pouze přesun mezi FP registrem a integer registrem (nikoli konverze)

13. Implementace instrukcí SIMD na mikroprocesorech RISC

Prakticky u všech RISCových architektur došlo (dříve či později) k rozšíření jejich ISA o SIMD operace, což si samozřejmě vyžádalo modifikace ALU. Ve skutečnosti se dokonce tento typ instrukcí poprvé objevil právě na mikroprocesorech RISC a teprve se zhruba dvouletým zpožděním byl převzat i na původně čistě CISCovou architekturu x86 (ostatně se zdaleka nejedná o první ani o poslední technologii, která byla na x86 převzata právě z RISCových procesorů).

Obrázek 2: Superpočítač Cray-1 byl jedním ze superpočítačů s velmi dobrou podporou vektorových operací, ať se to týkalo instrukční sady, tak i podpory v překladači Fortranu. Ve skutečnosti se však dnešní „vektorové“ instrukce odlišují od implementace provedené Seymourem Crayem.

Důvodů, proč se vlastně instrukce typu SIMD na RISCových procesorech vůbec objevily, je větší množství. Jedním z nich je to, že se tyto procesory začaly používat v grafických pracovních stanicích, mj. i pro zpracování videa, provádění rastrových operací i 3D operací (před masivním příchodem grafických akcelerátorů a GPU), což je přesně ta oblast, v níž je možné informace zpracovávat nikoli jen ve formě skalárních dat, ale i jako vektory pevné délky. Dalším důvodem byla snaha výrobců RISCových procesorů o průnik na trh s počítači určenými pro náročné výpočty (jedná se o určitý mezistupeň mezi výkonnými pracovními stanicemi a superpočítači). V tomto oboru se mnoho algoritmů provádí nad maticemi a vektory obsahujícími numerické hodnoty reprezentované v systému plovoucí řádové čárky (FP: Floating Point). Třetím důvodem je samozřejmě snaha o zvýšení výpočetního výkonu a právě SIMD instrukce k němu mohou vést, aniž by bylo nutné radikálně měnit používanou výrobní technologii čipů (zvyšovat úroveň integrace, snižovat napěťové úrovně či zvyšovat frekvenci, popř. přidávat vyrovnávací paměti/cache).

Obrázek 3: Superpočítač CDC 7600 je předchůdcem superpočítačů Cray. Dnes se samozřejmě jedná o historický stroj z počítačového pravěku.

Prakticky každá významnější společnost (v případě PowerPC pak dokonce aliance) navrhující mikroprocesory s architekturou RISC přišla dříve či později na trh s instrukční sadou obsahující „vektorové“ instrukce, které jsou dnes souhrnně označovány zkratkou SIMD (původní vektorové instrukce používané na superpočítačích jsou v některých ohledech flexibilnější, proto budeme používat spíše zkratku SIMD). Rozšiřující instrukční sady byly pojmenovávány nejrůznějšími názvy a zkratkami a nikdy vlastně nedošlo – na rozdíl od platformy x86 – ke sjednocení těchto instrukcí do jediné skupiny „SIMD pro RISC“, což je vlastně logické, protože procesory RISC jsou mnohdy určeny pro specializované oblasti použití, od vestavných (embedded) systémů přes smartphony a tablety až po superpočítače.

Obrázek 4: Mikroprocesor HP PA-RISC 7300LC (PA=Precision Architecture). Jedná se moderní variantu procesorů RISC se zabudovaným matematickým koprocesorem a sadou 32bitových celočíselných registrů a taktéž 64bitových registrů pro FPU operace.
Zdroj obrázku: Wikipedia

Nejvýznamnější implementace instrukcí SIMD na mikroprocesorech s architekturou RISC, ať již se jedná o instrukce určené pro operace s celými čísly či s čísly reálnými (přesněji řečeno s plovoucí řádovou čárkou), jsou vypsány v následující tabulce:

# Zkratka/název Plný název Rodina procesorů
1 MAX-1 Multimedia Acceleration eXtensions v1 HP-PA RISC
2 MAX-2 Multimedia Acceleration eXtensions v2 HP-PA RISC
3 VIS 1 Visual Instruction v1 Set SPARC V9
4 VIS 2 Visual Instruction v2 Set SPARC V9
5 AltiVec (obchodní názvy Velocity Engine, VMX) PowerPC
6 MDMX MIPS Digital Media eXtension (MaDMaX) MIPS
7 MIPS-3D MIPS-3D MIPS
8 MVI Motion Video Instructions DEC Alpha
9 NEON Advanced SIMD Cortex (ARMv7)
10 ORVDX64 OpenRISC Vector/DSP eXtension OpenRISC

14. „Vektorové“ operace podporované architekturou OpenRISC

Skupina vektorových instrukcí u čipů s architekturou OpenRISC je sice poměrně rozsáhlá, ovšem je tomu tak z toho důvodu, že prakticky každá instrukce existuje ve dvou variantách podle toho, zda se zpracovávají vektory s prvky typu bajt (8 bitů) či půlslovo (16 bitů). V prvním případě obsahuje každý vektor osm prvků, ve druhém případě pak čtyři prvky. U mnoha instrukcí se taktéž rozlišuje, zda se má operace provést se saturací nebo bez saturace. A konečně nejvíce instrukcí je určeno pro porovnání korespondujících prvků dvou vektorů – buď musí být podmínka splněna pro všechny prvky, alespoň pro jeden prvek, popř. je možné výsledek uložit ve formě bitového pole do cílového registru.

15. Saturace při provádění SIMD operací

Zatímco při provádění aritmetických operací s využitím klasické aritmeticko-logické jednotky může docházet k přetečení či podtečení hodnot při provádění instrukcí typu ADD či SUB (součet, rozdíl), je chování instrukcí ORVDX64 odlišné, protože operace podporují takzvanou saturaci, což znamená, že v případě přetečení se do výsledku uloží maximální reprezentovatelná hodnota a naopak při podtečení minimální hodnota, což je například při zpracování signálu (většinou) žádoucí chování. Ostatně podívejme se na následující obrázky, kde je význam saturace popsán:

Obrázek 5: Zdrojový rastrový obrázek (známá fotografie Lenny), který tvoří zdroj pro jednoduchý konvoluční (FIR) filtr, jenž zvyšuje hodnoty pixelů o pevně zadanou konstantu (offset).

Obrázek 6: Pokud je pro přičtení offsetu použita operace součtu se zanedbáním přenosu (carry), tj. když se počítá systémem „modulo N“, dochází při překročení maximální hodnoty pixelu (čistě bílá barva) k jasně viditelným chybám.

Obrázek 7: Při použití operace součtu se saturací sice taktéž dojde ke ztrátě informace (vzniknou oblasti s pixely majícími hodnotu 255), ovšem viditelná chyba je mnohem menší, než na předchozím obrázku.

Poznámka: podobně rušivé je přetečení i u operací s audio signálem. Tam je saturace stejně důležitá, jako při zpracování videa.

16. Podporované typy vektorů a jejich prvků

Většina nových instrukcí přidaných v rámci instrukční sady ORVDX64 je určena pro provádění aritmetických a bitových operací s celočíselnými operandy o šířce 8 a 16 bitů, což pokrývá poměrně širokou oblast multimediálních dat – osmibitových i šestnáctibitových zvukových vzorků (samplů), barev pixelů (RGB, RGBA) atd. V následující tabulce jsou vypsány nově podporované datové typy i způsob jejich uložení ve slovech o šířce 64 bitů, které jsou zpracovávány:

Datový typ Suffix instrukce Bitová šířka operandu Počet prvků vektoru
byte .b 8 bitů 8
half word .h 16 bitů 4
Poznámka: kupodivu není podporována práce s dvojicí 32bitových operandů uložených do jediného 64bitového registru.

17. Aritmetické a logické operace

Skupina aritmetických operací je velmi rozsáhlá, zejména protože velké množství instrukcí existuje ve více variacích (různé datové typy, se saturací/bez saturace, atd.). Navíc do této skupiny řadíme i instrukce pro výpočet minima, maxima a průměru:

# Instrukce Datový typ Význam
1 lv.add.b signed byte součet dvou osmiprvkových vektorů s přetečením
2 lv.add.h signed half word součet dvou čtyřprvkových vektorů s přetečením
3 lv.adds.b signed byte součet dvou osmiprvkových vektorů se saturací
4 lv.adds.h signed half word součet dvou čtyřprvkových vektorů se saturací
       
5 lv.addu.b unsigned byte součet dvou osmiprvkových vektorů s přetečením
6 lv.addu.h unsigned half word součet dvou čtyřprvkových vektorů s přetečením
7 lv.addus.b unsigned byte součet dvou osmiprvkových vektorů se saturací
8 lv.addus.h unsigned half word součet dvou čtyřprvkových vektorů se saturací
       
9 lv.sub.b signed byte rozdíl dvou osmiprvkových vektorů s přetečením
10 lv.sub.h signed half word rozdíl dvou čtyřprvkových vektorů s přetečením
11 lv.subs.b signed byte rozdíl dvou osmiprvkových vektorů se saturací
12 lv.subs.h signed half word rozdíl dvou čtyřprvkových vektorů se saturací
       
13 lv.subu.b unsigned byte rozdíl dvou osmiprvkových vektorů s přetečením
14 lv.subu.h unsigned half word rozdíl dvou čtyřprvkových vektorů s přetečením
15 lv.subus.b unsigned byte rozdíl dvou osmiprvkových vektorů se saturací
16 lv.subus.h unsigned half word rozdíl dvou čtyřprvkových vektorů se saturací
       
17 lv.avg.b unsigned byte průměr korespondujících prvků
18 lv.avg.h unsigned half word průměr korespondujících prvků
       
19 lv.madds.h signed half word operace multiply-accumulate
20 lv.subss.h signed half word operace multiply-accumulate
21 lv.muls.h signed half word násobení se saturací
       
22 lv.max.b byte zjištění, který korespondující prvek vektorů je větší
23 lv.max.h half word zjištění, který korespondující prvek vektorů je větší
24 lv.min.b byte zjištění, který korespondující prvek vektorů je menší
25 lv.min.h half word zjištění, který korespondující prvek vektorů je menší

Další instrukce provádí bitové operace popř. bitové posuny:

# Instrukce Datový typ Význam
1 lv.and long word bitová operace logického součinu
2 lv.or long word bitová operace logického součtu
3 lv.nand bitová operace negace logického součinu
4 lv.nor bitová operace negace logického součtu
5 lv.xor long word bitová operace logické nonekvivalence
       
6 lv.rl.b byte bitové rotace doleva
7 lv.rl.h half word bitové rotace doleva
8 lv.sll.b byte bitové posuny doleva
9 lv.sll.h half word bitové posuny doleva
10 lv.sra.b byte aritmetické posuny doprava
11 lv.sra.h half word aritmetické posuny doprava
12 lv.srl.b byte bitové posuny doprava
13 lv.sll.h half word bitové posuny doprava

18. Porovnání dvou vektorů

Následují instrukce, které porovnávají příslušné prvky dvou osmiprvkových vektorů typu byte či vektorů čtyřprvkových typu half word. Pokud jsou všechny podmínky (4 nebo 8) splněny, je nastaven příznak F a současně se nastaví třetí (cílový) registr na samé jedničky. Pokud naopak podmínka není splněna pro všechny porovnávané dvojice, je příznak F vynulován a cílový registr je vynulován taktéž:

# Instrukce Datový typ Význam
1 lv.all_eq.b byte porovnání dvou osmiprvkových vektorů na rovnost
2 lv.all_eq.h half word porovnání dvou čtyřprvkových vektorů na rovnost
3 lv.all_ne.b byte porovnání dvou osmiprvkových vektorů na nerovnost
4 lv.all_ne.h half word porovnání dvou čtyřprvkových vektorů na nerovnost
       
5 lv.all_ge.b byte zjištění relace „větší nebo rovno“
6 lv.all_ge.h half word zjištění relace „větší nebo rovno“
7 lv.all_gt.b byte zjištění relace „větší než“
8 lv.all_gt.h half word zjištění relace „větší než“
       
9 lv.all_le.b byte zjištění relace „menší nebo rovno“
10 lv.all_le.h half word zjištění relace „menší nebo rovno“
11 lv.all_lt.b byte zjištění relace „menší než“
12 lv.all_lt.h half word zjištění relace „menší než“

Další instrukce jsou taktéž určeny pro porovnání, ovšem zjišťují, zda podmínka není splněna alespoň pro jednu porovnávanou dvojici prvků (provádí tedy or mezi prvky):

ICTS23

# Instrukce Datový typ Význam
1 lv.any_eq.b byte porovnání dvou osmiprvkových vektorů na rovnost
2 lv.any_eq.h half word porovnání dvou čtyřprvkových vektorů na rovnost
3 lv.any_ne.b byte porovnání dvou osmiprvkových vektorů na nerovnost
4 lv.any_ne.h half word porovnání dvou čtyřprvkových vektorů na nerovnost
       
5 lv.any_ge.b byte zjištění relace „větší nebo rovno“
6 lv.any_ge.h half word zjištění relace „větší nebo rovno“
7 lv.any_gt.b byte zjištění relace „větší než“
8 lv.any_gt.h half word zjištění relace „větší než“
       
9 lv.any_le.b byte zjištění relace „menší nebo rovno“
10 lv.any_le.h half word zjištění relace „menší nebo rovno“
11 lv.any_lt.b byte zjištění relace „menší než“
12 lv.any_lt.h half word zjištění relace „menší než“

Třetí sada instrukcí opět slouží pro porovnání dvou vektorů, ovšem u těchto instrukcí je výsledek porovnání uložen do registru cílového (vždy do všech osmi či čtyř bitů). Skupina jedniček znamená splněnou podmínku, skupina nul podmínku nesplněnou:

# Instrukce Datový typ Význam
1 lv.cmp_eq.b byte porovnání dvou osmiprvkových vektorů na rovnost
2 lv.cmp_eq.h half word porovnání dvou čtyřprvkových vektorů na rovnost
3 lv.cmp_ne.b byte porovnání dvou osmiprvkových vektorů na nerovnost
4 lv.cmp_ne.h half word porovnání dvou čtyřprvkových vektorů na nerovnost
       
5 lv.cmp_ge.b byte zjištění relace „větší nebo rovno“
6 lv.cmp_ge.h half word zjištění relace „větší nebo rovno“
7 lv.cmp_gt.b byte zjištění relace „větší než“
8 lv.cmp_gt.h half word zjištění relace „větší než“
       
9 lv.cmp_le.b byte zjištění relace „menší nebo rovno“
10 lv.cmp_le.h half word zjištění relace „menší nebo rovno“
11 lv.cmp_lt.b byte zjištění relace „menší než“
12 lv.cmp_lt.h half word zjištění relace „menší než“

19. Spojení a rozdělení prvků vektorů

Zbylé instrukce jsou určeny pro spojení popř. pro rozdělení prvků vektorů. Tyto operace jsou velmi užitečné, protože nám například umožňují rozložit rastrový obrázek ve formátu RGB na jednotlivé barvové složky apod.:

# Instrukce Význam
1 lv.merge.b spojení dvou vektorů (promíchání systémem sudá-lichá), pracuje s polovinou prvků
2 lv.merge.h spojení dvou vektorů (promíchání systémem sudá-lichá), pracuje s polovinou prvků
3 lv.pack.b spojení spodních polovin dvou vektorů (4 prvky vektoru prvního + 4 prvky vektoru druhého)
4 lv.pack.h spojení spodních polovin dvou vektorů (2 prvky vektoru prvního + 2 prvky vektoru druhého)
5 lv.packs.b spodní polovina bitů (4 bity) dvou vektorů se převedou na výsledný vektor
6 lv.packs.h spodní polovina bitů (8 bitů) dvou vektorů se převedou na výsledný vektor
7 lv.packus.b spodní polovina bitů (4 bity) dvou vektorů se převedou na výsledný vektor
8 lv.packus.h spodní polovina bitů (8 bitů) dvou vektorů se převedou na výsledný vektor
9 lv.unpack.b opak operace packs
10 lv.unpack.h opak operace packs

20. Odkazy na Internetu

 1. OpenRISC (oficiální stránky)
  http://openrisc.io/
 2. OpenRISC architecture
  http://openrisc.io/architecture.html
 3. Emulátor OpenRISC CPU v JavaScriptu
  http://s-macke.github.io/jor1k/demos/main.html
 4. Why Not Build on OpenRISC?
  https://riscv.org/2014/10/why-not-build-on-openrisc/
 5. OpenRISC (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/OpenRISC
 6. OpenRISC – instrukce
  http://sourceware.org/cgen/gen-doc/openrisc-insn.html
 7. OpenRISC – slajdy z přednášky
  https://iis.ee.ethz.ch/~gmichi/a­socd/lecturenotes/Lecture6­.pdf
 8. OpenRISC System-on-Chip Design Emulation
  https://arxiv.org/pdf/1602.03095.pdf
 9. Cortex-M4 Devices Generic User Guide: Multiply and divide instructions
  http://infocenter.arm.com/hel­p/index.jsp?topic=/com.ar­m.doc.dui0553a/BABFADHJ.html
 10. Open cores
  https://opencores.org/
 11. Projekt OpenRISC 2000
  https://opencores.org/project/or2k
 12. OpenRISC na GitHubu
  https://github.com/openrisc
 13. OpenRISC 1200
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/OpenRISC_1200
 14. OpenRISC 1200 IP Core Specification (Preliminary Draft)
  https://opencores.org/ocsvn/o­penrisc/openrisc/trunk/or1200/doc/o­penrisc1200_spec.pdf
 15. mor1kx – an OpenRISC processor IP core
  https://www.librecores.or­g/openrisc/mor1kx
 16. Multiply Without a Multiply Instruction
  http://www.robelle.com/smug­book/multiply.html
 17. MULT in a RISC – should instructions take the same amount of time in a RISC system
  https://cs.stackexchange.com/qu­estions/77010/mult-in-a-risc-should-instructions-take-the-same-amount-of-time-in-a-risc-syst
 18. Would removing the branch delay slots change the instructions set architecture?
  https://cs.stackexchange.com/qu­estions/59565/would-removing-the-branch-delay-slots-change-the-instructions-set-architecture?rq=1
 19. CRU: RISC-V, OpenRISC, LoRaWAN, and More
  https://abopen.com/news/cru-risc-v-openrisc-lorawan/
 20. Comparing four 32-bit soft processor cores
  http://www.eetimes.com/au­thor.asp?section_id=14&doc_id=1286116
 21. RISC-V Instruction Set
  http://riscv.org/download­.html#spec_compressed_isa
 22. RISC-V Spike (ISA Simulator)
  http://riscv.org/download.html#isa-sim
 23. RISC-V (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/RISC-V
 24. David Patterson (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/David_Patterson_(compu­ter_scientist)
 25. Maska mikroprocesoru RISC 1
  http://www.cs.berkeley.edu/~pat­trsn/Arch/RISC1.jpg
 26. Maska mikroprocesoru RISC 2
  http://www.cs.berkeley.edu/~pat­trsn/Arch/RISC2.jpg
 27. C.E. Sequin and D.A.Patterson: Design and Implementation of RISC I
  http://www.eecs.berkeley.e­du/Pubs/TechRpts/1982/CSD-82–106.pdf
 28. Berkeley RISC
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Berkeley_RISC
 29. Great moments in microprocessor history
  http://www.ibm.com/develo­perworks/library/pa-microhist.html
 30. Microprogram-Based Processors
  http://research.microsoft.com/en-us/um/people/gbell/Computer_Struc­tures_Principles_and_Exam­ples/csp0167.htm
 31. Great Microprocessors of the Past and Present
  http://www.cpushack.com/CPU/cpu1.html
 32. A Brief History of Microprogramming
  http://www.cs.clemson.edu/~mar­k/uprog.html
 33. What is RISC?
  http://www-cs-faculty.stanford.edu/~ero­berts/courses/soco/projec­ts/2000–01/risc/whatis/
 34. RISC vs. CISC
  http://www-cs-faculty.stanford.edu/~ero­berts/courses/soco/projec­ts/2000–01/risc/risccisc/
 35. RISC and CISC definitions:
  http://www.cpushack.com/CPU/cpu­AppendA.html
 36. FPGA
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Programovateln%C3%A9_hra­dlov%C3%A9_pole
 37. The Evolution of RISC
  http://www.ibm.com/develo­perworks/library/pa-microhist.html#sidebar1
 38. SPARC Processor Family Photo
  http://thenetworkisthecom­puter.com/site/?p=243
 39. SPARC: Decades of Continuous Technical Innovation
  http://blogs.oracle.com/on­therecord/entry/sparc_deca­des_of_continuous_technical
 40. The SPARC processors
  http://www.top500.org/2007_o­verview_recent_supercompu­ters/sparc_processors
 41. Reduced instruction set computing (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Reduced_instruction_set_com­puter
 42. MIPS architecture (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/MIPS_architecture
 43. Very long instruction word (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Very_long_instruction_word
 44. Classic RISC pipeline (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Classic_RISC_pipeline
 45. R2000 Microprocessor (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/R2000_(microprocessor)
 46. R3000 Microprocessor (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/R3000
 47. R4400 Microprocessor (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/R4400
 48. R8000 Microprocessor (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/R8000
 49. R10000 Microprocessor (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/R10000
 50. SPARC (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sparc
 51. CPU design (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/CPU_design
 52. Control unit (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_unit
 53. CPUID na x86–64
  http://www.felixcloutier.com/x86/CPU­ID.html
 54. Endianness
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Endianness
 55. Otevřené RISCové architektury OpenRISC a RISC-V
  https://www.root.cz/clanky/otevrene-riscove-architektury-openrisc-a-risc-v/
 56. Instrukční sada procesorových jader s otevřenou architekturou RISC-V
  https://www.root.cz/clanky/instrukcni-sada-procesorovych-jader-s-otevrenou-architekturou-risc-v/
 57. Rozšíření instrukční sady procesorových jader s otevřenou architekturou RISC-V
  https://www.root.cz/clanky/rozsireni-instrukcni-sady-procesorovych-jader-s-otevrenou-architekturou-risc-v/
 58. Instrukční sady procesorových jader s otevřenou architekturou RISC-V (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/instrukcni-sady-procesorovych-jader-s-otevrenou-architekturou-risc-v-dokonceni/
 59. RISCové mikroprocesory s komprimovanými instrukčními sadami
  https://www.root.cz/clanky/riscove-mikroprocesory-s-komprimovanymi-instrukcnimi-sadami/
 60. RISCové mikroprocesory s komprimovanými instrukčními sadami (2)
  https://www.root.cz/clanky/riscove-mikroprocesory-s-komprimovanymi-instrukcnimi-sadami-2/

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.