Hlavní navigace

Podpora funkcionálního programování v jazyku Lua s využitím knihovny Moses (dokončení)

20. 8. 2020
Doba čtení: 39 minut

Sdílet

Ve třetím a současně i závěrečném článku o knihovně Moses dokončíme popis prakticky všech zbývajících funkcí určených jak pro práci s poli, tak i se slovníky. Obě struktury jsou přitom reprezentovány jediným typem – tabulkou.

Obsah

1. Podpora funkcionálního programování v jazyku Lua s využitím knihovny Moses (dokončení)

2. Krátké zopakování z minula – funkce sortedk a sortedv

3. Testy (predikáty) prováděné nad prvky tabulky

4. Vyhledání prvku v tabulce

5. Test, zda všechny prvky pole odpovídají zadané podmínce

6. Zjištění, kolikrát se prvek v tabulce opakuje

7. Zjištění, kolik prvků odpovídá zadanému testu (predikátu)

8. Operace prováděné nad dvojicí tabulek

9. Test, jestli má dvojice tabulek prvky se shodnými klíči

10. Test, zda tabulka obsahuje prvky s klíči získanými z jiné tabulky

11. Test, jestli mají dvě tabulky shodné hodnoty prvků

12. Složitější operace prováděné nad polem

13. Operace interpose – proložení prvků tabulky zvolenou konstantou

14. Operace interleave – proložení dvou tabulek do tabulky jediné

15. Operace permutation – výpočet všech permutací množiny představované prvky tabulky

16. Operace powerset – výpočet potenční množiny z množiny prvků

17. Operace shuffle – náhodné zamíchání prvků v poli

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Články o programovacím jazyce Lua i o technologii LuaJITu

20. Odkazy na Internetu

1. Podpora funkcionálního programování v jazyku Lua s využitím knihovny Moses (dokončení)

Na předchozí dva články [1] [2] o knihovně Moses určené pro použití v programovacím jazyku Lua dnes navážeme. Popíšeme si totiž zbývající funkce a metody, které je možné použít při zpracování polí (array) a slovníků (dictionary). Z předchozích dvou článků již víme, že obě dvě zmíněné datové struktury, i když mají dosti odlišnou sémantiku, jsou v programovacím jazyku Lua reprezentovány jediným unifikovaným typem nazvaným tabulka (table). Interně je tabulka rozdělena na dvě části – na prvky indexované celočíselným indexem a na prvky, ke kterým se přistupuje s využitím klíče (mimochodem – operátor # vracející délku pracuje korektně pouze pro první část tabulky).

V dnešním článku si opět ukážeme množství demonstračních příkladů, které budou tvořit nejvíce obsahu. Ještě předtím si ale ukážeme tabulku se všemi funkcemi a metodami, které jsme si již popsali, nebo které budou popsány dnes. U každé funkce je pochopitelně uveden i odkaz na článek a konkrétní kapitolu, v níž byla daná funkce nebo metoda popsána:

# Funkce Význam Článek Kapitola
1 zeros pole obsahující nulové prvky 1 4
2 ones pole obsahující prvky s hodnotou 1 1 4
3 rep pole obsahující prvky se shodnou hodnotou předanou do konstruktoru 1 4
4 vector implementuje stejnou funkcionalitu, jako konstruktor rep 1 4
5 range pole s aritmetickou posloupností zadané délky 1 5
6 reverse získání otočeného pole 1 6
7 first získání prvních N prvků z pole 1 7
8 last získání posledních N prvků z pole 1 7
9 initial získání prvků z pole kromě posledních N prvků 1 8
10 rest získání všech prvků z pole za indexem N 1 8
11 union sjednocení dvou či více množin 1 9
12 intersection průnik dvou či více množin 1 9
13 difference rozdíl množin 1 9
14 symmetricDifference symetrická diference (negace průniku) 1 9
15 push připojení nové hodnoty za konec pole 1 10
16 unshift odstranění a vrácení posledního prvku pole 1 10
17 shift odstranění a vrácení prvního prvku pole 1 11
18 pop jmenný alias k funkci shift 1 12
19 slice provedení řezu polem 1 13
20 unique získání unikátních prvků z pole 1 14
21 take_while získání prvků ze začátku sekvence na základě zadané podmínky 1 15
22 drop_while získání nové sekvence získané přeskočením prvků na začátku základě podmínky 1 16
23 filter výběr prvků ze sekvence na základě zadané podmínky 1 17
24 sum výpočet součtu všech prvků v tabulce 2 2
25 product výpočet součinu všech prvků v tabulce 2 2
26 mean výpočet průměru všech prvků 2 3
27 median výpočet mediánu všech prvků 2 3
28 min výběr prvku s minimální hodnotou 2 3
29 max výběr prvku s maximální hodnotou 2 3
30 flatten zpoštění pole s rekurzivními poli 2 4
31 compact odstranění nepravdivých prvků z pole 2 4
32 xprod vytvoření párů hodnot 2 5
33 reduce zpracování tabulky prvek po prvku s akumulací mezivýsledků 2 6
34 reduceRight dtto, ovšem zpracování začne od konce tabulky 2 7
35 groupBy rozdělení prvků tabulky na základě uživatelské funkce 2 8
36 each iterace nad prvky slovníku 2 9
37 eachi iterace nad prvky pole 2 10
38 map aplikace zvolené funkce na všechny prvky tabulky 2 11
39 chain zřetězení většího množství operací 2 12
40 mapReduce kombinace map a reduce 2 14
41 mapReduceRight kombinace map a reduceRight 2 15
42 sortedk průchod prvky tabulky setříděnými podle klíče 2 16
43 sortedv průchod prvky tabulky setříděnými podle své hodnoty 2 16
44 some zjištění, jestli tabulka obsahuje alespoň jeden prvek splňující zadanou podmínku 3 4
45 all zjištění, jestli všechny prvky tabulky splňují zadanou podmínku 3 5
46 count zjištění, kolik prvků tabulky má specifikovanou hodnotu 3 6
47 countf zjištění, kolik prvků tabulky splňuje zadanou podmínku 3 7
48 sameKeys test, jestli dvě tabulky obsahují prvky se shodnými klíči 3 9
49 containsKeys test, jestli prvky z jedné tabulky mají klíče shodné s prvky ze druhé tabulky 3 10
50 same test, jestli dvě tabulky obsahují shodné hodnoty (i když uložené pod jinými klíči) 3 11
51 interpose proložení prvků tabulky zvolenou konstantou 3 13
52 interleave proložení dvou tabulek do tabulky jediné 3 14
53 permutation výpočet všech permutací množiny představované prvky tabulky 3 15
54 powerset výpočet potenční množiny představované prvky tabulky 3 16
55 shuffle náhodné zamíchání prvků v poli 3 17

2. Krátké zopakování z minula – funkce sortedk a sortedv

Na konci předchozího článku jsme se v krátkosti zmínili o funkcích nazvaných sortedk a sortedv. První z těchto funkcí umožňuje iterovat přes všechny prvky tabulky, a to takovým způsobem, jakoby prvky byly setříděny podle svého klíče. Obecně sice platí, že v tabulce není zachováno pořadí prvků, ovšem právě existence funkce sortedk nám umožňuje s tabulkou pracovat jako se slovníkem setříděným podle klíčů:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru
M = require "moses"
M.import()
 
-- oddělení obsahu
function printSeparator()
  print("-------------------------------")
end
 
a = {}
 
-- naplnění pole
for i = 1, 9 do
  a[tostring(i)] = i
end
 
printSeparator()
 
-- tisk pole
for key, value in pairs(a) do
  print(key, value)
end
 
printSeparator()
 
-- tisk pole setříděného podle klíčů
for key, value in sortedk(a) do
  print(key, value)
end

Z výsledků je patrné, že v prvním výpisu je pořadí z pohledu uživatele náhodné, kdežto ve druhém případě jsou prvky seřazeny podle klíčů (klíče jsou řetězci):

-------------------------------
5    5
4    4
3    3
2    2
9    9
8    8
7    7
6    6
1    1
-------------------------------
1    1
2    2
3    3
4    4
5    5
6    6
7    7
8    8
9    9

Setřídění podle hodnot zajišťuje funkce sortedv, což je v demonstračním příkladu ukázáno v poslední smyčce:

a = {}
 
-- naplnění pole
for i = 1, 9 do
  a[tostring(i)] = 1/i
end
 
printSeparator()
 
-- tisk pole
for key, value in pairs(a) do
  print(key, value)
end
 
printSeparator()
 
-- tisk pole setříděného podle klíčů
for key, value in sortedk(a) do
  print(key, value)
end
 
printSeparator()
 
-- tisk pole setříděného podle hodnot
for key, value in sortedv(a) do
  print(key, value)
end

Výsledky:

-------------------------------
9    0.11111111111111
8    0.125
3    0.33333333333333
2    0.5
1    1.0
7    0.14285714285714
6    0.16666666666667
5    0.2
4    0.25
-------------------------------
1    1.0
2    0.5
3    0.33333333333333
4    0.25
5    0.2
6    0.16666666666667
7    0.14285714285714
8    0.125
9    0.11111111111111
-------------------------------
9    0.11111111111111
8    0.125
7    0.14285714285714
6    0.16666666666667
5    0.2
4    0.25
3    0.33333333333333
2    0.5
1    1.0
Poznámka: ani jedna z těchto funkcí nemá přesně definované chování v případě, že hodnoty několika prvků jsou shodné.

3. Testy (predikáty) prováděné nad prvky tabulky

Další čtveřice funkcí slouží ke zjištění vlastností prvků v tabulce (či mnohem častěji v poli). Jedná se o relativně jednoduché funkce, které ovšem v programovém kódu dokáží nahradit programové smyčky a podmínky za jediné zavolání funkce (což samozřejmě snižuje počet chyb, čas na vytvoření jednotkových testů apod.):

# Test Stručný popis
1 some test na existenci alespoň jednoho prvku s danou hodnotou či odpovídajícímu podmínce
2 all test, jestli všechny prvky v poli odpovídají zadané podmínce
3 count zjištění, kolikrát se prvek v tabulce opakuje
4 countf Zjištění, kolik prvků odpovídá zadanému testu (predikátu)

4. Vyhledání prvku v tabulce

Prvním z predikátů je funkce, která otestuje, zda pole obsahuje prvek se zadanou hodnotou. Tento predikát se jmenuje some a vrací pravdivostní hodnotu True v případě, že alespoň jeden prvek v poli odpovídá prvku hledanému. V opačném případě se vrací pravdivostní hodnota False. Užitečné ovšem je, že hledaný prvek nemusí být zadán pouze hodnotou, ale i funkcí s podmínkou. Například můžeme otestovat, jestli pole obsahuje alespoň jeden prvek větší než nula atd. Oba typy testů jsou použity v dalším demonstračním příkladu:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru
M = require "moses"
M.import()
 
-- oddělení obsahu
function printSeparator()
  print("-------------------------------")
end
 
a = {}
 
-- naplnění pole
for i = 1, 9 do
  a[tostring(i)] = 1/i
end
 
printSeparator()
 
-- tisk pole
for key, value in pairs(a) do
  print(key, value)
end
 
printSeparator()
 
-- několik testů na vlastnosti prvků tabulky
print("some(a, 0.5):", some(a, 0.5))
print("some(a, 1.5):", some(a, 1.5))
print("some(a, lambda x: x < 0.2):", some(a, function (x) return x < 0.2 end))
print("some(a, lambda x: x > 2.0):", some(a, function (x) return x > 2.0 end))
 
printSeparator()

Po spuštění demonstračního příkladu se nejdříve vypíše původní pole a poté se zobrazí výsledek čtyř testů: zda pole obsahuje prvek rovný 0,5, zda pole obsahuje prvek rovný 1,5, zda pole obsahuje prvek větší než 0,2 a konečně jestli pole obsahuje prvek větší než 2,0:

-------------------------------
5    0.2
6    0.16666666666667
3    0.33333333333333
4    0.25
1    1.0
2    0.5
9    0.11111111111111
7    0.14285714285714
8    0.125
-------------------------------
some(a, 0.5):  true
some(a, 1.5):  false
some(a, lambda x: x < 0.2): true
some(a, lambda x: x > 2.0): false
-------------------------------

5. Test, zda všechny prvky pole odpovídají zadané podmínce

Dalším predikátem je test, jestli všechny prvky v poli odpovídají zadané podmínce. Tento predikát se jmenuje all a opět mu lze předat buď hodnotu prvku (testuje se, zda pole obsahuje všechny prvky s touto hodnotou) nebo funkce s podmínkou. Typicky se tato funkce zapisuje jako funkce anonymní, ovšem pochopitelně nám nic nebrání použít i běžnou pojmenovanou funkci. To je ukázáno na dalším demonstračním příkladu, který otestuje, jestli jsou všechny prvky menší než nula, větší než nula, v rozsahu od 0 do 1 (kromě) či v rozsahu od 0 do 1 (včetně):

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru
M = require "moses"
M.import()
 
-- oddělení obsahu
function printSeparator()
  print("-------------------------------")
end
 
a = {}
 
-- naplnění pole
for i = 1, 9 do
  a[tostring(i)] = 1/i
end
 
printSeparator()
 
-- tisk pole
for key, value in pairs(a) do
  print(key, value)
end
 
printSeparator()
 
-- několik testů na vlastnosti prvků tabulky
print("all(a, lambda x: x < 0.0):", all(a, function (x) return x < 0.0 end))
print("all(a, lambda x: x > 0.0):", all(a, function (x) return x > 0.0 end))
print("all(a, lambda x: 0.0 < x < 1.0):", all(a, function (x) return 0.0 < x and x < 1.0 end))
print("all(a, lambda x: 0.0 <= x <= 1.0):", all(a, function (x) return 0.0 <= x and x <= 1.0 end))
 
printSeparator()

Po spuštění se opět nejdříve vypíše obsah původního pole a následně i výsledky všech čtyř testovaných podmínek:

-------------------------------
9    0.11111111111111
8    0.125
7    0.14285714285714
6    0.16666666666667
5    0.2
4    0.25
3    0.33333333333333
2    0.5
1    1.0
-------------------------------
all(a, lambda x: x < 0.0):  false
all(a, lambda x: x > 0.0):  true
all(a, lambda x: 0.0 < x < 1.0): false
all(a, lambda x: 0.0 <= x <= 1.0):    true
-------------------------------

6. Zjištění, kolikrát se prvek v tabulce opakuje

Funkce some popř. all vracely pouze pravdivostní hodnoty na základě hodnot všech prvků v tabulce. Ovšem v některých případech je užitečné vědět, kolik prvků má zadanou hodnotu popř. kolik prvků odpovídá specifikované podmínce. A právě k tomuto účelu slouží funkce nazvané count a countf. První z těchto funkcí projde celou tabulkou (či častěji polem) a zjistí počet prvků s hodnotou, která je do funkce count předána (ve druhém parametru – prvním parametrem je samotná tabulka). Podívejme se nyní na jednoduchý demonstrační příklad:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru
M = require "moses"
M.import()
 
-- tisk obsahu pole
function printArrayInLine(array)
  -- test na prázdné pole
  if #array == 0 then
    print("*empty*")
    return
  end
  for i, value in ipairs(array) do
    io.write(value)
    if i ~= #array then
      io.write(", ")
    end
  end
  print()
end
 
-- oddělení obsahu
function printSeparator()
  print("-------------------------------")
end
 
-- vytvoření a naplnění pole o sto prvcích
a={}
for i = 1, 100 do
  -- náhodná hodnota v rozsahu 1 až 10
  a[i] = math.random(10)
end
 
-- vytištění původního pole
printSeparator()
print("Original array")
printArrayInLine(a)
 
for i = 1, 10 do
  print("count(" .. i .. "): " .. count(a, i))
end

Demonstrační příklad nejdříve vypíše původní pole s náhodnými hodnotami v rozsahu 1 až 10 a následně zobrazí, kolik prvků má hodnotu 1, kolik 2 atd. (jedná se tedy o formu histogramu):

-------------------------------
Original array
9, 4, 8, 8, 10, 2, 4, 8, 3, 6, 5, 7, 4, 6, 10, 10, 7, 8, 2, 7, 1, 3, 2, 9, 2, 5, 2, 2, 10, 3, 6, 9, 7, 3, 7, 6, 5, 10, 3, 8, 6, 8, 5, 9, 3, 4, 9, 10, 1, 10, 6, 1, 2, 7, 9, 4, 1, 1, 5, 1, 3, 10, 10, 9, 3, 6, 4, 8, 6, 7, 6, 1, 5, 10, 10, 8, 3, 8, 7, 4, 7, 2, 5, 9, 9, 4, 3, 9, 4, 7, 10, 6, 7, 9, 5, 10, 4, 9, 7, 10
count(1): 7
count(2): 8
count(3): 10
count(4): 10
count(5): 8
count(6): 10
count(7): 12
count(8): 9
count(9): 12
count(10): 14

Počet náhodných prvků v poli můžeme zvýšit až na 100000. Potom lze předpokládat, že histogram bude v každém svém bucketu obsahovat přibližně 10000 prvků, tedy 10% všech prvků:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru
M = require "moses"
M.import()
 
-- vytvoření a naplnění pole o sto tisících prvcích
a={}
for i = 1, 100000 do
  -- náhodná hodnota v rozsahu 1 až 10
  a[i] = math.random(10)
end
 
for i = 1, 10 do
  print("count(" .. i .. "):\t" .. count(a, i) .. "\t== " .. 100.0 * count(a, i)/100000 .. "%")
end

Výsledky získané příkladem odpovídají předpokladu:

count(1):    9993  == 9.993%
count(2):    9932  == 9.932%
count(3):    10189  == 10.189%
count(4):    10016  == 10.016%
count(5):    9908  == 9.908%
count(6):    10044  == 10.044%
count(7):    9959  == 9.959%
count(8):    9925  == 9.925%
count(9):    10017  == 10.017%
count(10):   10017  == 10.017%

7. Zjištění, kolik prvků odpovídá zadanému testu (predikátu)

Funkce count dokáže zjistit počet prvků se specifikovanou hodnotou, ovšem mnohdy je nutné použít složitější podmínku než „je roven“. V tomto případě se namísto funkce count použije funkce countf, která ve svém druhém parametru akceptuje funkci – predikát – aplikovaný na každý prvek vstupního pole. Ukažme si opět demonstrační příklad, který do jisté míry analyzuje pole s prvky s náhodnou hodnotou:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru
M = require "moses"
M.import()
 
-- tisk obsahu pole
function printArrayInLine(array)
  -- test na prázdné pole
  if #array == 0 then
    print("*empty*")
    return
  end
  for i, value in ipairs(array) do
    io.write(value)
    if i ~= #array then
      io.write(", ")
    end
  end
  print()
end
 
-- oddělení obsahu
function printSeparator()
  print("-------------------------------")
end
 
-- vytvoření a naplnění pole o sto prvcích
a={}
for i = 1, 100 do
  -- náhodná hodnota v rozsahu 1 až 10
  a[i] = math.random(10)
end
 
-- vytištění původního pole
printSeparator()
print("Original array")
printArrayInLine(a)
 
for i = 1, 11 do
  print("<" .. i .. "\t" .. countf(a, function(x) return x < i end))
end

Po spuštění se vypíše původní pole a následně počet prvků menších než zadaná hodnota. Na konci (poslední podmínka) se pochopitelně musí zobrazit počet prvků odpovídajících počtu prvků ve vstupním poli:

-------------------------------
Original array
9, 4, 8, 8, 10, 2, 4, 8, 3, 6, 5, 7, 4, 6, 10, 10, 7, 8, 2, 7, 1, 3, 2, 9, 2, 5, 2, 2, 10, 3, 6, 9, 7, 3, 7, 6, 5, 10, 3, 8, 6, 8, 5, 9, 3, 4, 9, 10, 1, 10, 6, 1, 2, 7, 9, 4, 1, 1, 5, 1, 3, 10, 10, 9, 3, 6, 4, 8, 6, 7, 6, 1, 5, 10, 10, 8, 3, 8, 7, 4, 7, 2, 5, 9, 9, 4, 3, 9, 4, 7, 10, 6, 7, 9, 5, 10, 4, 9, 7, 10
<1    0
<2    7
<3    15
<4    25
<5    35
<6    43
<7    53
<8    65
<9    74
<10   86
<11   100

Lépe je rozložení hodnot v rozsahu 1 až 10 patrné na poli s mnohem větším počtem prvků:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru
M = require "moses"
M.import()
 
-- vytvoření a naplnění pole o sto tisících prvcích
a={}
for i = 1, 100000 do
  -- náhodná hodnota v rozsahu 1 až 10
  a[i] = math.random(10)
end
 
for i = 1, 11 do
  print("<" .. i .. "\t" .. countf(a, function(x) return x < i end))
end

Nyní by jednotlivé podmínky měly platit pro přibližně 10000, 20000, 30000 atd. prvků, což lze snadno ověřit:

<1   0
<2   9993
<3   19925
<4   30114
<5   40130
<6   50038
<7   60082
<8   70041
<9   79966
<10   89983
<11   100000

8. Operace prováděné nad dvojicí tabulek

Další sada operací (a funkcí, které tyto operace implementují) bude prováděná nad dvojicí tabulek. Velmi často se totiž setkáme s požadavkem na zjištění, zda jsou dvě tabulky zcela shodné (mají stejný obsah), zda jedna tabulka obsahuje všechny klíče obsažené ve druhé tabulce nebo zda obě tabulky obsahují stejné hodnoty (ovšem ty mohou být uloženy pod různými klíči). Implementace těchto testů si při „ručním“ programování žádá použití vnořených smyček for a několika podmínek. Je tedy nepochybně dobré, že jsou tyto funkce již v knihovně Moses implementovány a otestovány. Jedná se o tyto funkce:

# Funkce Stručný popis
1 sameKeys test, jestli dvě tabulky obsahují prvky se shodnými klíči
2 containsKeys test, jestli prvky z jedné tabulky mají klíče shodné s prvky ze druhé tabulky
3 same test, jestli dvě tabulky obsahují shodné hodnoty (i když uložené pod jinými klíči)
Poznámka: pozor je zapotřebí dát především na sémantiku funkce same, která vrátí pravdivostní hodnotu True i ve chvíli, kdy se klíče budou lišit! Týká se to například následujících dvou tabulek:
b={}
b["Leden"] = 0
b["Únor"] = 0
b["Březen"] = 0
b["Duben"] = 100
b["Květen"] = 0
b["Červen"] = 0
b["Červenec"] = 60
b["Srpen"] = 70
b["Září"] = 0
b["Říjen"] = 0
b["Listopad"] = 90
b["Prosinec"] = 10
 
c={}
c["a"] = 0
c["b"] = 0
c["c"] = 0
c["d"] = 100
c["e"] = 0
c["f"] = 0
c["g"] = 60
c["h"] = 70
c["i"] = 0
c["j"] = 0
c["k"] = 90
c["l"] = 10

9. Test, jestli má dvojice tabulek prvky se shodnými klíči

První testovací funkce se jmenuje sameKeys a jedná se o přiléhavý název, protože tato funkce skutečně zjišťuje, jestli dvě tabulky obsahují prvky se shodnými klíči (na pořadí samozřejmě nezáleží – to ostatně nijak neovlivníme), bez ohledu na konkrétní hodnoty těchto prvků. Demonstrační příklad ukazující chování této funkce bude jednoduchý a přímočarý:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru
M = require "moses"
M.import()
 
-- tisk tabulky
function printTable(table)
  for key, value in pairs(table) do
    print(key, value)
  end
end
 
-- oddělení obsahu
function printSeparator()
  print("--------------------------------------------")
end
 
-- vytvoření a naplnění první tabulky
a={}
a["Leden"] = 10
a["Únor"] = 20
a["Březen"] = 30
a["Duben"] = 0
a["Květen"] = 40
a["Červen"] = 50
a["Červenec"] = 60
a["Srpen"] = 0
a["Září"] = 70
a["Říjen"] = 80
a["Listopad"] = 90
a["Prosinec"] = 100
 
-- vytvoření a naplnění druhé tabulky
b={}
b["Leden"] = 0
b["Únor"] = 0
b["Březen"] = 0
b["Duben"] = 100
b["Květen"] = 0
b["Červen"] = 0
b["Červenec"] = 60
b["Srpen"] = 70
b["Září"] = 0
b["Říjen"] = 0
b["Listopad"] = 90
b["Prosinec"] = 10
 
-- vytvoření a naplnění druhé tabulky
c={}
c["Leden"] = 0
c["Únor"] = nil
c["Březen"] = 0
c["Duben"] = 100
c["Květen"] = 0
c["Červen"] = 0
c["Červenec"] = 60
c["Srpen"] = 70
c["Září"] = nil
c["Říjen"] = 0
c["Listopad"] = 90
c["Prosinec"] = 10
 
printSeparator()
printTable(a)
printSeparator()
printTable(b)
printSeparator()
printTable(c)
printSeparator()
 
print("sameKeys(a, b):", sameKeys(a, b))
print("sameKeys(a, c):", sameKeys(a, c))

Ze zobrazených výsledků je patrné, že tabulky a a b skutečně mají stejné klíče, kdežto tabulka c nikoli (to je způsobeno použitím hodnoty nil, která prvek z tabulky de facto odstraní, což je poměrně problematická vlastnost programovacího jazyka Lua):

--------------------------------------------
Srpen      0
Září      70
Listopad    90
Březen     30
Leden      10
Prosinec    100
Červenec    60
Únor      20
Říjen      80
Červen     50
Duben      0
Květen     40
--------------------------------------------
Srpen      70
Září      0
Listopad    90
Březen     0
Leden      0
Prosinec    10
Červenec    60
Únor      0
Říjen      0
Červen     0
Duben      100
Květen     0
--------------------------------------------
Srpen      70
Listopad    90
Březen     0
Leden      0
Prosinec    10
Červenec    60
Říjen      0
Červen     0
Duben      100
Květen     0
--------------------------------------------
sameKeys(a, b): true
sameKeys(a, c): false

10. Test, zda tabulka obsahuje prvky s klíči získanými z jiné tabulky

Druhá testovací funkce se jmenuje containsKeys. Tato funkce zjišťuje, jestli první tabulka obsahuje všechny klíče, které jsou v tabulce druhé. Jedná se tedy o nesymetrickou operaci, kdy containsKeys(a,b) může dát opačný výsledek než containsKeys(b,a). Opět si chování vyzkoušejme na demonstračním příkladu:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru
M = require "moses"
M.import()
 
-- tisk tabulky
function printTable(table)
  for key, value in pairs(table) do
    print(key, value)
  end
end
 
-- oddělení obsahu
function printSeparator()
  print("--------------------------------------------")
end
 
-- vytvoření a naplnění první tabulky
a={}
a["Leden"] = 10
a["Únor"] = 20
a["Březen"] = 30
a["Duben"] = 0
a["Květen"] = 40
a["Červen"] = 50
a["Červenec"] = 60
a["Srpen"] = 0
a["Září"] = 70
a["Říjen"] = 80
a["Listopad"] = 90
a["Prosinec"] = 100
 
-- vytvoření a naplnění druhé tabulky
b={}
b["Leden"] = 0
b["Únor"] = 0
b["Březen"] = 0
b["Duben"] = 100
b["Květen"] = 0
b["Červen"] = 0
b["Červenec"] = 60
b["Srpen"] = 70
b["Září"] = 0
b["Říjen"] = 0
b["Listopad"] = 90
b["Prosinec"] = 10
 
-- vytvoření a naplnění třetí tabulky
c={}
c["Leden"] = 0
c["Únor"] = nil
c["Březen"] = 0
c["Duben"] = 100
c["Květen"] = 0
c["Červen"] = 0
c["Červenec"] = 60
c["Srpen"] = 70
c["Září"] = nil
c["Říjen"] = 0
c["Listopad"] = 90
c["Prosinec"] = 10
 
printSeparator()
printTable(a)
printSeparator()
printTable(b)
printSeparator()
printTable(c)
printSeparator()
 
print("containsKeys(a, b):", containsKeys(a, b))
print("containsKeys(b, a):", containsKeys(b, a))
print()
 
print("containsKeys(a, c):", containsKeys(a, c))
print("containsKeys(c, a):", containsKeys(c, a))

Nyní si zobrazme výsledky:

--------------------------------------------
Červenec    60
Říjen      80
Květen     40
Červen     50
Srpen      0
Duben      0
Březen     30
Leden      10
Listopad    90
Září      70
Prosinec    100
Únor      20
--------------------------------------------
Červenec    60
Říjen      0
Květen     0
Červen     0
Srpen      70
Duben      100
Březen     0
Leden      0
Listopad    90
Září      0
Prosinec    10
Únor      0
--------------------------------------------
Červenec    60
Říjen      0
Květen     0
Červen     0
Srpen      70
Leden      0
Březen     0
Listopad    90
Prosinec    10
Duben      100
--------------------------------------------
containsKeys(a, b):       true
containsKeys(b, a):       true
 
containsKeys(a, c):       true
containsKeys(c, a):       false

Na posledních pěti řádcích výstupu je patrná nesymetričnost tohoto testu, což je ovšem plně pochopitelné z vlastnosti, kterou testujeme.

11. Test, jestli mají dvě tabulky shodné hodnoty prvků

Poslední testovací operace se jmenuje same. Jedná se o poměrně zvláštní operaci (resp. přesněji řečeno její název může být matoucí), protože se testuje, zda dvě tabulky obsahují shodné hodnoty, ovšem bez ohledu na klíče. Operaci prováděnou funkcí same si opět otestujeme na příkladu, kde dvě tabulky obsahují hodnoty navázané na jména měsíců, kdežto tabulka poslední má zcela odlišné klíče:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru
M = require "moses"
M.import()
 
-- tisk tabulky
function printTable(table)
  for key, value in pairs(table) do
    print(key, value)
  end
end
 
-- oddělení obsahu
function printSeparator()
  print("--------------------------------------------")
end
 
-- vytvoření a naplnění první tabulky
a={}
a["Leden"] = 10
a["Únor"] = 20
a["Březen"] = 30
a["Duben"] = 0
a["Květen"] = 40
a["Červen"] = 50
a["Červenec"] = 60
a["Srpen"] = 0
a["Září"] = 70
a["Říjen"] = 80
a["Listopad"] = 90
a["Prosinec"] = 100
 
-- vytvoření a naplnění druhé tabulky
b={}
b["Leden"] = 0
b["Únor"] = 0
b["Březen"] = 0
b["Duben"] = 100
b["Květen"] = 0
b["Červen"] = 0
b["Červenec"] = 60
b["Srpen"] = 70
b["Září"] = 0
b["Říjen"] = 0
b["Listopad"] = 90
b["Prosinec"] = 10
 
-- vytvoření a naplnění třetí tabulky
c={}
c["a"] = 0
c["b"] = 0
c["c"] = 0
c["d"] = 100
c["e"] = 0
c["f"] = 0
c["g"] = 60
c["h"] = 70
c["i"] = 0
c["j"] = 0
c["k"] = 90
c["l"] = 10
 
printSeparator()
printTable(a)
printSeparator()
printTable(b)
printSeparator()
printTable(c)
printSeparator()
 
print("same(a, b):", same(a, b))
print("same(b, a):", same(b, a))
print()
 
print("same(b, c):", same(b, c))
print("same(c, b):", same(c, b))

Výsledky ukazují, že první dvě tabulky mají hodnoty odlišné, kdežto tabulky b a c shodné (i když klíče jsou naprosto jiné):

--------------------------------------------
Říjen      80
Listopad    90
Prosinec    100
Duben      0
Leden      10
Srpen      0
Březen     30
Červen     50
Září      70
Únor      20
Červenec    60
Květen     40
--------------------------------------------
Říjen      0
Listopad    90
Prosinec    10
Duben      100
Leden      0
Srpen      70
Březen     0
Červen     0
Září      0
Únor      0
Červenec    60
Květen     0
--------------------------------------------
a        0
b        0
k        90
l        10
i        0
j        0
g        60
h        70
e        0
f        0
c        0
d        100
--------------------------------------------
same(a, b):   false
same(b, a):   false
 
same(b, c):   true
same(c, b):   true

12. Složitější operace prováděné nad polem

Ve druhé části článku si popíšeme některé složitější operace prováděné nad poli. Některé z těchto funkcí považují obsah pole, tedy jednotlivé prvky, za množinu. Týká se to především funkce powerset, která dokáže vypočítat potenční množinu vstupní množiny. Podobně funkce permutation určená pro výpočet všech permutací vstupní množiny (resp. jejich prvků).

Poznámka: ve skutečnosti je pochopitelně možné mít v poli i prvky se stejnou hodnotou, takže se v matematickém smyslu nejedná o pravou množinu.

13. Operace interpose – proložení prvků tabulky zvolenou konstantou

Další funkcí, s níž se v dnešním článku setkáme, je funkce nazvaná interpose (v knihovně Lua Fun se pro změnu jmenovala intersperse). Tato funkce slouží k vytvoření nové tabulky z tabulky zdrojové. Ovšem v nové tabulce budou prvky proloženy nějakou další hodnotou, což v praxi znamená, že nová tabulka bude mít dvojnásobnou délku v porovnání s tabulkou zdrojovou (ve skutečnosti bude délka kratší o jeden prvek, protože se jedná o proložení).

Pochopitelně si toto chování opět ověříme na jednoduchém demonstračním příkladu, v němž bude použito zdrojové pole s deseti numerickými prvky:

-- vytvoření a naplnění pole o deseti prvcích
a={}
for i = 1, 10 do
  a[i] = 1.0 / i
end

Tyto prvky budou proloženy nulou, takže výsledkem bude pole, v němž bude každý sudý prvek nulový. Zdrojový kód tohoto příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/functional-lua/blob/master/moses/61_in­terpose.lua:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru
M = require "moses"
M.import()
 
-- tisk obsahu pole
function printArray(array)
  -- test na prázdné pole
  if #array == 0 then
    print("*empty*")
    return
  end
  for i, value in ipairs(array) do
    print(value)
  end
  print()
end
 
-- oddělení obsahu
function printSeparator()
  print("--------------------------------------------")
end
 
-- vytvoření a naplnění pole o deseti prvcích
a={}
for i = 1, 10 do
  a[i] = 1.0 / i
end
 
-- vytištění původního pole
printSeparator()
print("Original array")
printArray(a)
 
printSeparator()
print("Interposed array")
b = interpose(a, 0)
printArray(b)

Po spuštění tohoto demonstračního příkladu se vypíše:

--------------------------------------------
Original array
1.0
0.5
0.33333333333333
0.25
0.2
0.16666666666667
0.14285714285714
0.125
0.11111111111111
0.1
 
--------------------------------------------
Interposed array
1.0
0
0.5
0
0.33333333333333
0
0.25
0
0.2
0
0.16666666666667
0
0.14285714285714
0
0.125
0
0.11111111111111
0
0.1

Samozřejmě nám nic nebrání použít pole s řetězci a pro proložení použít další řetězec. Upravený demonstrační příklad, v němž se používají jména měsíců, je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/functional-lua/blob/master/moses/62_in­terpose_string.lua:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru
M = require "moses"
M.import()
 
-- tisk obsahu pole
function printArray(array)
  -- test na prázdné pole
  if #array == 0 then
    print("*empty*")
    return
  end
  for i, value in ipairs(array) do
    print(value)
  end
  print()
end
 
-- oddělení obsahu
function printSeparator()
  print("--------------------------------------------")
end
 
-- vytvoření a naplnění pole o dvanácti prvcích
a={"Leden",
  "Únor",
  "Březen",
  "Duben",
  "Květen",
  "Červen",
  "Červenec",
  "Srpen",
  "Září",
  "Říjen",
  "Listopad",
  "Prosinec"}
 
-- vytištění původního pole
printSeparator()
print("Original array")
printArray(a)
 
printSeparator()
print("Interposed array")
b = interpose(a, "")
printArray(b)

S výsledky:

--------------------------------------------
Original array
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
 
--------------------------------------------
Interposed array
Leden
 
Únor
 
Březen
 
Duben
 
Květen
 
Červen
 
Červenec
 
Srpen
 
Září
 
Říjen
 
Listopad
 
Prosinec
 

14. Operace interleave – proložení dvou tabulek do tabulky jediné

Existuje ještě jedna podobná operace, která se jmenuje interleave. Tato operace dokáže provést proložení dvou tabulek (resp. přesněji řečeno prvků v těchto tabulkách) do tabulky jediné, přičemž se prvky v nové tabulce střídají: prvek z první tabulky, prvek ze druhé tabulky, další prvek z první tabulky… Tuto funkci je možné použít i ve chvíli, kdy vstupní tabulky mají rozdílný počet prvků. V tomto případě se zbytek delší tabulky po vyčerpání všech dvojic zkopíruje do tabulky výsledné.

V prvním demonstračním příkladu mají obě vstupní tabulky shodný počet prvků. Konkrétně první tabulka obsahuje sekvenci numerických hodnot 1 až 12 a tabulka druhá pak jména měsíců:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru
M = require "moses"
M.import()
 
-- tisk obsahu pole
function printArray(array)
  -- test na prázdné pole
  if #array == 0 then
    print("*empty*")
    return
  end
  for i, value in ipairs(array) do
    print(value)
  end
  print()
end
 
-- oddělení obsahu
function printSeparator()
  print("--------------------------------------------")
end
 
-- vytvoření a naplnění prvního pole o dvanácti prvcích
a=range(1, 12)
 
-- vytvoření a naplnění druhého pole o dvanácti prvcích
b={"Leden",
  "Únor",
  "Březen",
  "Duben",
  "Květen",
  "Červen",
  "Červenec",
  "Srpen",
  "Září",
  "Říjen",
  "Listopad",
  "Prosinec"}
 
-- vytištění prvního původního pole
printSeparator()
print("Original array #1")
printArray(a)
 
-- vytištění druhého původního pole
printSeparator()
print("Original array #2")
printArray(b)
 
printSeparator()
print("Interleaved arrays")
c = interleave(a, b)
printArray(c)

Po spuštění tohoto příkladu se nejdříve obě vstupní tabulky vypíšou a následně se vypíše i tabulka vzniklá jejich spojením a proložením:

--------------------------------------------
Original array #1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
--------------------------------------------
Original array #2
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
 
--------------------------------------------
Interleaved arrays
1
Leden
2
Únor
3
Březen
4
Duben
5
Květen
6
Červen
7
Červenec
8
Srpen
9
Září
10
Říjen
11
Listopad
12
Prosinec

Druhý příklad ukazuje chování ve chvíli, kdy mají tabulky rozdílný počet prvků, konkrétně když je první tabulka delší než tabulka druhá:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru
M = require "moses"
M.import()
 
-- tisk obsahu pole
function printArray(array)
  -- test na prázdné pole
  if #array == 0 then
    print("*empty*")
    return
  end
  for i, value in ipairs(array) do
    print(value)
  end
  print()
end
 
-- oddělení obsahu
function printSeparator()
  print("--------------------------------------------")
end
 
-- vytvoření a naplnění prvního pole o dvanácti prvcích
a=range(1, 24)
 
-- vytvoření a naplnění druhého pole o dvanácti prvcích
b={"Leden",
  "Únor",
  "Březen",
  "Duben",
  "Květen",
  "Červen",
  "Červenec",
  "Srpen",
  "Září",
  "Říjen",
  "Listopad",
  "Prosinec"}
 
-- vytištění prvního původního pole
printSeparator()
print("Original array #1")
printArray(a)
 
-- vytištění druhého původního pole
printSeparator()
print("Original array #2")
printArray(b)
 
printSeparator()
print("Interleaved arrays")
c = interleave(a, b)
printArray(c)

Výsledky po spuštění tohoto příkladu:

--------------------------------------------
Original array #1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
--------------------------------------------
Original array #2
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
 
--------------------------------------------
Interleaved arrays
1
Leden
2
Únor
3
Březen
4
Duben
5
Květen
6
Červen
7
Červenec
8
Srpen
9
Září
10
Říjen
11
Listopad
12
Prosinec
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Poznámka: povšimněte si, že se po vyčerpání všech potenciálních dvojic do výsledného pole zkopíroval zbytek prvního zdrojového pole (toho delšího).

15. Operace permutation – výpočet všech permutací množiny představované prvky tabulky

Další operací, se kterou se v dnešním článku ve stručnosti seznámíme, je permutace prvků množiny. Tato operace je implementována ve funkci nazvané permutation. Pro pole s n prvky se vypočte celkem n! permutací (prvky ve výběru se tedy neopakují). V prvním příkladu je permutována množina se čtyřmi prvky (řetězci):

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru
M = require "moses"
M.import()
 
-- tisk obsahu pole
function printArrayInLine(array)
  -- test na prázdné pole
  if #array == 0 then
    print("*empty*")
    return
  end
  for i, value in ipairs(array) do
    io.write(value)
    if i ~= #array then
      io.write(", ")
    end
  end
  print()
end
 
-- oddělení obsahu
function printSeparator()
  print("--------------------------------------------")
end
 
-- vytvoření a naplnění pole o čtyřech prvcích
a={"Leden",
  "Únor",
  "Březen",
  "Duben"}
 
-- vytištění původního pole
printSeparator()
print("Original array #1")
printArrayInLine(a)
 
-- vytištění permutací původního pole
printSeparator()
print("Permutations")
 
for permutation in permutation(a) do
  printArrayInLine(permutation)
end

Po spuštění tohoto příkladu se nejdříve vypíše obsah vstupního pole a následně jeho 24 permutací:

--------------------------------------------
Original array #1
Leden, Únor, Březen, Duben
--------------------------------------------
Permutations
Únor, Březen, Duben, Leden
Březen, Únor, Duben, Leden
Březen, Duben, Únor, Leden
Duben, Březen, Únor, Leden
Únor, Duben, Březen, Leden
Duben, Únor, Březen, Leden
Duben, Březen, Leden, Únor
Březen, Duben, Leden, Únor
Březen, Leden, Duben, Únor
Leden, Březen, Duben, Únor
Duben, Leden, Březen, Únor
Leden, Duben, Březen, Únor
Únor, Duben, Leden, Březen
Duben, Únor, Leden, Březen
Duben, Leden, Únor, Březen
Leden, Duben, Únor, Březen
Únor, Leden, Duben, Březen
Leden, Únor, Duben, Březen
Únor, Březen, Leden, Duben
Březen, Únor, Leden, Duben
Březen, Leden, Únor, Duben
Leden, Březen, Únor, Duben
Únor, Leden, Březen, Duben
Leden, Únor, Březen, Duben
Poznámka: 24=4!

Ve druhém demonstračním příkladu se mj. přesvědčíme, že pro vstupní pole s n prvky bude vypočteno celkem n! permutací, kde vykřičník značí faktoriál. Počet permutací totiž uložíme do čítače cnt a postupně budeme zvětšovat počet prvků vstupního pole:

cnt = 0
for permutation in permutation(a) do
  printArrayInLine(permutation)
  cnt = cnt + 1
end
print("Permutations: " .. cnt)
Poznámka: vzhledem k tomu, že hodnota faktoriálu roste velmi rychle, budeme permutace počítat pouze do vstupního pole o délce pěti prvků (ovšem pochopitelně si můžete tento limit vyzkoušet zvýšit a zjistit tak meze použitého algoritmu pro výpočet permutací).
-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru
M = require "moses"
M.import()
 
-- tisk obsahu pole
function printArrayInLine(array)
  -- test na prázdné pole
  if #array == 0 then
    print("*empty*")
    return
  end
  for i, value in ipairs(array) do
    io.write(value)
    if i ~= #array then
      io.write(", ")
    end
  end
  print()
end
 
-- oddělení obsahu
function printSeparator()
  print("--------------------------------------------")
end
 
-- vytištění permutací původního pole o různé délce
for length = 1, 5 do
  -- vytvoření a naplnění pole o n prvcích
  a=range(length)
  print("Original array")
  printArrayInLine(a)
 
  -- tisk všech možných perutací pole
  print("Permutation for array with length " .. length)
  cnt = 0
  for permutation in permutation(a) do
    printArrayInLine(permutation)
    cnt = cnt + 1
  end
  print("Permutations: " .. cnt)
  print()
end

Ve výsledcích je patrné, že se skutečně pro pole o n prvcích vrátí n! možných permutací pole:

Original array
1
Permutation for array with length 1
1
Permutations: 1
 
Original array
1, 2
Permutation for array with length 2
2, 1
1, 2
Permutations: 2
 
Original array
1, 2, 3
Permutation for array with length 3
2, 3, 1
3, 2, 1
3, 1, 2
1, 3, 2
2, 1, 3
1, 2, 3
Permutations: 6
 
Original array
1, 2, 3, 4
Permutation for array with length 4
2, 3, 4, 1
3, 2, 4, 1
3, 4, 2, 1
4, 3, 2, 1
2, 4, 3, 1
4, 2, 3, 1
4, 3, 1, 2
3, 4, 1, 2
3, 1, 4, 2
1, 3, 4, 2
4, 1, 3, 2
1, 4, 3, 2
2, 4, 1, 3
4, 2, 1, 3
4, 1, 2, 3
1, 4, 2, 3
2, 1, 4, 3
1, 2, 4, 3
2, 3, 1, 4
3, 2, 1, 4
3, 1, 2, 4
1, 3, 2, 4
2, 1, 3, 4
1, 2, 3, 4
Permutations: 24
 
Original array
1, 2, 3, 4, 5
Permutation for array with length 5
2, 3, 4, 5, 1
3, 2, 4, 5, 1
3, 4, 2, 5, 1
4, 3, 2, 5, 1
2, 4, 3, 5, 1
4, 2, 3, 5, 1
4, 3, 5, 2, 1
3, 4, 5, 2, 1
3, 5, 4, 2, 1
5, 3, 4, 2, 1
4, 5, 3, 2, 1
5, 4, 3, 2, 1
2, 4, 5, 3, 1
4, 2, 5, 3, 1
4, 5, 2, 3, 1
5, 4, 2, 3, 1
2, 5, 4, 3, 1
5, 2, 4, 3, 1
2, 3, 5, 4, 1
3, 2, 5, 4, 1
3, 5, 2, 4, 1
5, 3, 2, 4, 1
2, 5, 3, 4, 1
5, 2, 3, 4, 1
5, 3, 4, 1, 2
3, 5, 4, 1, 2
3, 4, 5, 1, 2
4, 3, 5, 1, 2
5, 4, 3, 1, 2
4, 5, 3, 1, 2
4, 3, 1, 5, 2
3, 4, 1, 5, 2
3, 1, 4, 5, 2
1, 3, 4, 5, 2
4, 1, 3, 5, 2
1, 4, 3, 5, 2
5, 4, 1, 3, 2
4, 5, 1, 3, 2
4, 1, 5, 3, 2
1, 4, 5, 3, 2
5, 1, 4, 3, 2
1, 5, 4, 3, 2
5, 3, 1, 4, 2
3, 5, 1, 4, 2
3, 1, 5, 4, 2
1, 3, 5, 4, 2
5, 1, 3, 4, 2
1, 5, 3, 4, 2
2, 5, 4, 1, 3
5, 2, 4, 1, 3
5, 4, 2, 1, 3
4, 5, 2, 1, 3
2, 4, 5, 1, 3
4, 2, 5, 1, 3
4, 5, 1, 2, 3
5, 4, 1, 2, 3
5, 1, 4, 2, 3
1, 5, 4, 2, 3
4, 1, 5, 2, 3
1, 4, 5, 2, 3
2, 4, 1, 5, 3
4, 2, 1, 5, 3
4, 1, 2, 5, 3
1, 4, 2, 5, 3
2, 1, 4, 5, 3
1, 2, 4, 5, 3
2, 5, 1, 4, 3
5, 2, 1, 4, 3
5, 1, 2, 4, 3
1, 5, 2, 4, 3
2, 1, 5, 4, 3
1, 2, 5, 4, 3
2, 3, 5, 1, 4
3, 2, 5, 1, 4
3, 5, 2, 1, 4
5, 3, 2, 1, 4
2, 5, 3, 1, 4
5, 2, 3, 1, 4
5, 3, 1, 2, 4
3, 5, 1, 2, 4
3, 1, 5, 2, 4
1, 3, 5, 2, 4
5, 1, 3, 2, 4
1, 5, 3, 2, 4
2, 5, 1, 3, 4
5, 2, 1, 3, 4
5, 1, 2, 3, 4
1, 5, 2, 3, 4
2, 1, 5, 3, 4
1, 2, 5, 3, 4
2, 3, 1, 5, 4
3, 2, 1, 5, 4
3, 1, 2, 5, 4
1, 3, 2, 5, 4
2, 1, 3, 5, 4
1, 2, 3, 5, 4
2, 3, 4, 1, 5
3, 2, 4, 1, 5
3, 4, 2, 1, 5
4, 3, 2, 1, 5
2, 4, 3, 1, 5
4, 2, 3, 1, 5
4, 3, 1, 2, 5
3, 4, 1, 2, 5
3, 1, 4, 2, 5
1, 3, 4, 2, 5
4, 1, 3, 2, 5
1, 4, 3, 2, 5
2, 4, 1, 3, 5
4, 2, 1, 3, 5
4, 1, 2, 3, 5
1, 4, 2, 3, 5
2, 1, 4, 3, 5
1, 2, 4, 3, 5
2, 3, 1, 4, 5
3, 2, 1, 4, 5
3, 1, 2, 4, 5
1, 3, 2, 4, 5
2, 1, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5
Permutations: 120

16. Operace powerset – výpočet potenční množiny z množiny prvků

Zajímavá a v některých algoritmech i užitečná může být funkce nazvaná powerset. Tato funkce vypočte potenční množinu z prvků vstupní tabulky.

Poznámka: potenční množina je taková množina, která obsahuje všechny podmnožiny vstupní množiny X. Pokud množina X obsahuje n prvků, bude počet prvků potenční množiny roven 2n.

Tuto operaci si můžeme otestovat na poli obsahujícím čtyři prvky 1, 2, 3 a 4:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru
M = require "moses"
M.import()
 
-- tisk obsahu pole
function printArrayInLine(array)
  -- test na prázdné pole
  if #array == 0 then
    print("*empty*")
    return
  end
  for i, value in ipairs(array) do
    io.write(value)
    if i ~= #array then
      io.write(", ")
    end
  end
  print()
end
 
-- oddělení obsahu
function printSeparator()
  print("--------------------------------------------")
end
 
-- vytvoření a naplnění pole o čtyřech prvcích
a=range(4)
 
-- vytištění původního pole
printSeparator()
print("Original array #1")
printArrayInLine(a)
 
-- vytištění potenční množiny původního pole
printSeparator()
print("Powerset")
p = powerset(a)
 
for _, p in ipairs(p) do
  printArrayInLine(p)
end

Výsledek získaný po spuštění tohoto demonstračního příkladu ukazuje celou potenční množinu (včetně prázdné množiny na konci):

--------------------------------------------
Original array #1
1, 2, 3, 4
--------------------------------------------
Powerset
1
1, 2
2
1, 3
1, 2, 3
2, 3
3
1, 4
1, 2, 4
2, 4
1, 3, 4
1, 2, 3, 4
2, 3, 4
3, 4
4
*empty*

Ve druhém příkladu otestujeme, zda skutečně platí, že potenční množina množiny s n prvky bude obsahovat 2n prvků. n budeme postupně zvyšovat a dívat se na získané výsledky:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru
M = require "moses"
M.import()
 
-- tisk obsahu pole
function printArrayInLine(array)
  -- test na prázdné pole
  if #array == 0 then
    print("*empty*")
    return
  end
  for i, value in ipairs(array) do
    io.write(value)
    if i ~= #array then
      io.write(", ")
    end
  end
  print()
end
 
-- oddělení obsahu
function printSeparator()
  print("--------------------------------------------")
end
 
printSeparator()
 
-- vytištění potenční množiny původního pole o různé délce
for length = 0, 4 do
  -- vytvoření a naplnění pole o n prvcích
  if length == 0 then
    a = {}
  else
    a=range(length)
  end
 
  print("Original array")
  printArrayInLine(a)
  print()
 
  -- tisk potenční množiny pole
  print("Powerset")
  p = powerset(a)
 
  for _, p in ipairs(p) do
    printArrayInLine(p)
  end
  print()
  print("# of items: " .. #p)
  printSeparator()
end

Z výsledků je patrné, že podmínka popsaná na začátku kapitoly je skutečně platná:

--------------------------------------------
Original array
*empty*
 
Powerset
*empty*
 
# of items: 1
--------------------------------------------
Original array
1
 
Powerset
1
*empty*
 
# of items: 2
--------------------------------------------
Original array
1, 2
 
Powerset
1
1, 2
2
*empty*
 
# of items: 4
--------------------------------------------
Original array
1, 2, 3
 
Powerset
1
1, 2
2
1, 3
1, 2, 3
2, 3
3
*empty*
 
# of items: 8
--------------------------------------------
Original array
1, 2, 3, 4
 
Powerset
1
1, 2
2
1, 3
1, 2, 3
2, 3
3
1, 4
1, 2, 4
2, 4
1, 3, 4
1, 2, 3, 4
2, 3, 4
3, 4
4
*empty*
 
# of items: 16
--------------------------------------------

17. Operace shuffle – náhodné zamíchání prvků v poli

Poslední operací, kterou si dnes popíšeme, je operace určená pro náhodné zamíchání prvků v poli, přesněji pro změnu pořadí prvků. Tato operace se jmenuje shuffle, tedy stejně, jako podobně pracující operace na hudebních přehrávačích. Zamíchání prvků je náhodné, ovšem lze ho ovlivnit nepovinným parametrem, kterým se specifikuje „semínko“ (seed) generátoru pseudonáhodných čísel. Podívejme se na příklad, který promíchá prvky pole se jmény měsíců:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru
M = require "moses"
M.import()
 
-- tisk obsahu pole
function printArray(array)
  -- test na prázdné pole
  if #array == 0 then
    print("*empty*")
    return
  end
  for i, value in ipairs(array) do
    print(value)
  end
  print()
end
 
-- oddělení obsahu
function printSeparator()
  print("--------------------------------------------")
end
 
-- vytvoření a naplnění pole o dvanácti prvcích
a={"Leden",
  "Únor",
  "Březen",
  "Duben",
  "Květen",
  "Červen",
  "Červenec",
  "Srpen",
  "Září",
  "Říjen",
  "Listopad",
  "Prosinec"}
 
-- vytištění prvního původního pole
printSeparator()
print("Original array")
printArray(a)
 
-- reorganizace prvků pole
printSeparator()
print("Shuffled array")
printArray(shuffle(a))

Výsledek jasně ukazuje výsledek zamíchání:

--------------------------------------------
Original array
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
 
--------------------------------------------
Shuffled array
Únor
Červen
Září
Duben
Květen
Listopad
Srpen
Prosinec
Červenec
Leden
Říjen
Březen
Poznámka: povšimněte si, že se neprohodila pouze dvojice prvků, ale skutečně došlo k jejich promíchání.

V dnešním posledním demonstračním příkladu je zamíchání prováděno postupně, což by ale nemělo zvýšit „úroveň náhodnosti“ získanou už po prvním zamíchání:

-- načtení knihovny Moses a současně import symbolů do globálního jmenného prostoru
M = require "moses"
M.import()
 
-- tisk obsahu pole
function printArray(array)
  -- test na prázdné pole
  if #array == 0 then
    print("*empty*")
    return
  end
  for i, value in ipairs(array) do
    print(value)
  end
  print()
end
 
-- oddělení obsahu
function printSeparator()
  print("--------------------------------------------")
end
 
-- vytvoření a naplnění pole o dvanácti prvcích
a={"Leden",
  "Únor",
  "Březen",
  "Duben",
  "Květen",
  "Červen",
  "Červenec",
  "Srpen",
  "Září",
  "Říjen",
  "Listopad",
  "Prosinec"}
 
-- vytištění prvního původního pole
printSeparator()
print("Original array")
printArray(a)
 
-- reorganizace prvků pole
printSeparator()
print("Shuffled array")
for i = 1, 10 do
  b = shuffle(a)
  printArray(b)
  a = b
end

Výsledky:

--------------------------------------------
Original array
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
 
--------------------------------------------
Shuffled array
Únor
Červen
Září
Duben
Květen
Listopad
Srpen
Prosinec
Červenec
Leden
Říjen
Březen
 
Červenec
Říjen
Leden
Květen
Prosinec
Duben
Únor
Listopad
Srpen
Březen
Červen
Září
 
Květen
Duben
Březen
Únor
Prosinec
Srpen
Září
Červen
Červenec
Říjen
Leden
Listopad
 
Březen
Duben
Červenec
Říjen
Srpen
Květen
Prosinec
Červen
Leden
Únor
Září
Listopad
 
Listopad
Červenec
Červen
Květen
Říjen
Září
Prosinec
Duben
Srpen
Leden
Březen
Únor
 
Únor
Říjen
Prosinec
Září
Srpen
Březen
Leden
Červen
Červenec
Duben
Květen
Listopad
 
Únor
Duben
Červen
Prosinec
Květen
Říjen
Červenec
Září
Březen
Srpen
Listopad
Leden
 
Červen
Květen
Duben
Prosinec
Listopad
Březen
Červenec
Říjen
Srpen
Únor
Září
Leden
 
Červen
Srpen
Listopad
Prosinec
Duben
Leden
Červenec
Září
Únor
Březen
Říjen
Květen
 
Srpen
Říjen
Září
Červen
Březen
Únor
Leden
Duben
Prosinec
Listopad
Květen
Červenec

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/functional-lua. V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně několik jednotek kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady a jejich části, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 50_sortedk.lua příklad použití funkce sortedk https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/50_sortedk.lua
2 51_sortedv.lua příklad použití funkce sortedv https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/51_sortedv.lua
3 52_some.lua zjištění, jestli tabulka obsahuje alespoň jeden prvek splňující zadanou podmínku https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/52_some.lua
4 53_all.lua zjištění, jestli všechny prvky tabulky splňují zadanou podmínku https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/53_all.lua
5 54_count.lua zjištění, kolik prvků tabulky má specifikovanou hodnotu https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/54_count.lua
6 55_count_large_array.lua dtto, ovšem provedeno nad mnohem rozsáhlejší tabulkou https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/55_cou­nt_large_array.lua
7 56_countf.lua zjištění, kolik prvků tabulky splňuje zadanou podmínku https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/56_countf.lua
8 57_countf_large_array.lua shodný příklad, ovšem používající mnohem větší vstupní pole https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/57_cou­ntf_large_array.lua
9 58_same_keys.lua test, jestli dvě tabulky obsahují prvky se shodnými klíči https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/58_same_keys.lua
10 59_contains_keys.lua test, jestli prvky z jedné tabulky mají klíče shodné s prvky ze druhé tabulky https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/59_con­tains_keys.lua
11 60_same_values.lua test, jestli dvě tabulky obsahují shodné hodnoty (i když uložené pod jinými klíči) https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/60_sa­me_values.lua
12 61_interpose.lua operace interpose nad polem obsahujícím numerická data https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/61_interpose.lua
13 62_interpose_string.lua operace interpose nad polem obsahujícím řetězce https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/62_in­terpose_string.lua
14 63_interleave.lua proložení dvou tabulek do tabulky jediné https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/63_in­terleave.lua
15 64_interleave_different_sizes.lua proložení dvou tabulek do tabulky jediné, postupné zvětšování zdrojové tabulky https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/64_in­terleave_different_sizes.lua
16 65_permutation.lua výpočet všech permutací množiny představované prvky tabulky https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/65_per­mutation.lua
17 66_permutation2.lua výpočet všech permutací množiny představované prvky tabulky https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/66_per­mutation2.lua
18 67_powerset.lua výpočet potenční množiny z množiny prvků https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/67_powerset.lua
19 68_powerset_different_sizes.lua výpočet potenční množiny z množiny prvků, postupné zvětšování zdrojové tabulky https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/68_po­werset_different_sizes.lua
20 69_shuffle.lua náhodné zamíchání prvků v poli https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/69_shuffle.lua
21 70_shuffle.lua náhodné zamíchání prvků v poli, postupné zvětšování „náhodnosti“ míchání https://github.com/tisnik/functional-lua/tree/master/moses/70_shuffle.lua

19. Články o programovacím jazyce Lua i o technologii LuaJITu

Předchozí dva články o funkcionálním stylu programování podporovaného knihovnou Lua Fun a úvodní dva články o knihovně Moses:

 1. Lua Fun: knihovna pro zpracování konečných i nekonečných sekvencí v jazyce Lua
  https://www.root.cz/clanky/lua-fun-knihovna-pro-zpracovani-konecnych-i-nekonecnych-sekvenci-v-jazyce-lua/
 2. Lua Fun: knihovna pro zpracování konečných i nekonečných sekvencí v jazyce Lua (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/lua-fun-knihovna-pro-zpracovani-konecnych-i-nekonecnych-sekvenci-v-jazyce-lua-dokonceni/
 3. Podpora funkcionálního programovaní v jazyku Lua s využitím knihovny Moses
  https://www.root.cz/clanky/podpora-funkcionalniho-programovani-v-jazyku-lua-s-vyuzitim-knihovny-moses/
 4. Podpora funkcionálního programovaní v jazyku Lua s využitím knihovny Moses (pokračování)
  https://www.root.cz/clanky/podpora-funkcionalniho-programovani-v-jazyku-lua-s-vyuzitim-knihovny-moses-pokracovani/

Programovacím jazykem Lua jsme se již na stránkách Rootu poměrně podrobně zabývali v samostatném seriálu. Jedná se o snadno naučitelný jazyk, který je ovšem (mj. i díky konceptu metatabulek) rozšiřitelný a poměrně tvárný. Viz též následující odkazy na již vydané články (včetně odkazu na e-book, jenž na základě těchto článků později vznikl):

Cloud23

 1. Programovací jazyk Lua
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-lua/
 2. Základní konstrukce v programovacím jazyku Lua
  https://www.root.cz/clanky/zakladni-konstrukce-v-programovacim-jazyku-lua/
 3. Operátory a asociativní pole v jazyku Lua
  https://www.root.cz/clanky/operatory-a-asociativni-pole-v-jazyku-lua/
 4. Funkce v programovacím jazyku Lua
  https://www.root.cz/clanky/funkce-v-programovacim-jazyku-lua/
 5. Funkce v programovacím jazyku Lua – uzávěry
  https://www.root.cz/clanky/funkce-v-programovacim-jazyku-lua-uzavery/
 6. Programovací jazyk Lua vestavěný do aplikací
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-lua-vestaveny-do-aplikaci/
 7. Programovací jazyk Lua v aplikacích II
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-lua-v-aplikacich-ii/
 8. Objektově orientované programování v Lua
  https://www.root.cz/clanky/objektove-orientovane-programovani-v-lua/
 9. Objektově orientované programování v Lua II
  https://www.root.cz/clanky/objektove-orientovane-programovani-v-lua-ii/
 10. Programovací jazyk Lua a koprogramy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-lua-a-koprogramy/
 11. Knihovny a frameworky pro programovací jazyk Lua
  https://www.root.cz/clanky/knihovny-a-frameworky-pro-programovaci-jazyk-lua/
 12. Lua + LÖVE: vytvořte si vlastní hru
  https://www.root.cz/clanky/lua-love-vytvorte-si-vlastni-hru/
 13. Hrátky se systémem LÖVE
  https://www.root.cz/clanky/hratky-se-systemem-love/
 14. Vytváříme hru v systému LÖVE
  https://www.root.cz/clanky/vytvarime-hru-v-systemu-love/
 15. Hrátky se systémem LÖVE – částicové systémy
  https://www.root.cz/clanky/hratky-se-systemem-love-casticove-systemy/
 16. Hrátky se systémem LÖVE – kolize a odrazy těles
  https://www.root.cz/clanky/hratky-se-systemem-love-ndash-kolize-a-odrazy-teles/
 17. Hrátky se systémem LÖVE – kolize a odrazy těles II
  https://www.root.cz/clanky/hratky-se-systemem-love-kolize-a-odrazy-teles-ii/
 18. Hrátky se systémem LÖVE – pružné vazby mezi tělesy
  https://www.root.cz/clanky/hratky-se-systemem-love-pruzne-vazby-mezi-telesy/
 19. Hrátky se systémem LÖVE – dokončení
  https://www.root.cz/clanky/hratky-se-systemem-love-dokonceni/
 20. LuaJ – implementace jazyka Lua v Javě
  https://www.root.cz/clanky/luaj-ndash-implementace-jazyka-lua-v-jave/
 21. LuaJ a skriptování podle specifikace JSR-223
  https://www.root.cz/clanky/luaj-a-skriptovani-podle-specifikace-jsr-223/
 22. Metalua: programovatelné rozšíření sémantiky jazyka Lua
  https://www.root.cz/clanky/metalua-programovatelne-rozsireni-semantiky-jazyka-lua/
 23. Metalua: užitečná rozšíření jazyka Lua
  https://www.root.cz/clanky/metalua-uzitecna-rozsireni-jazyka-lua/
 24. Programovací jazyk Lua v roli skriptovacího jazyka pro WWW stránky
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-lua-v-roli-skriptovaciho-jazyka-pro-www-stranky/
 25. Interpretry, překladače, JIT překladače a transpřekladače programovacího jazyka Lua
  https://www.root.cz/clanky/interpretry-prekladace-jit-prekladace-a-transprekladace-programovaciho-jazyka-lua/
 26. Kooperace mezi jazykem Lua a nativním (céčkovým) kódem
  https://www.root.cz/clanky/kooperace-mezi-jazykem-lua-a-nativnim-ceckovym-kodem/
 27. Kooperace mezi jazykem Lua a nativním (céčkovým) kódem: knihovna FFI
  https://www.root.cz/clanky/kooperace-mezi-jazykem-lua-a-nativnim-ceckovym-kodem-knihovna-ffi/
 28. Profilery pro programovací jazyk Lua
  https://www.root.cz/clanky/profilery-pro-programovaci-jazyk-lua/
 29. Využití knihovny debug v programovacím jazyku Lua
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-debug-v-programovacim-jazyku-lua/
 30. Programovací jazyk Lua (e-book)
  https://www.knihydobrovsky.cz/e-kniha/programovaci-jazyk-lua-240253190

Původně byla Lua realizována jako klasický interpret – prováděl se automatický a prakticky okamžitý překlad do bajtkódu, který byl následně interpretován. Později byl vytvořen i plnohodnotný (a nutno podotknout, že až neobvykle dobrý) just-in-time (JIT) překladač nazvaný LuaJIT. Touto zajímavou technologií jsme se zabývali v následující sérii článků (které jsou poněkud paradoxně součástí seriálu o programovacím jazyku Java a JVM):

 1. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua/
 2. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (2)
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-2/
 3. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (3)
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-3/
 4. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (4)
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-4/
 5. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (5 – tabulky a pole)
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-5-tabulky-a-pole/
 6. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (6 – překlad programových smyček do mezijazyka LuaJITu)
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-6-preklad-programovych-smycek-do-mezijazyka-luajitu/
 7. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (7 – dokončení popisu mezijazyka LuaJITu)
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-7-dokonceni-popisu-mezijazyka-luajitu/
 8. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (8 – základní vlastnosti trasovacího JITu)
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-8-zakladni-vlastnosti-trasovaciho-jitu/
 9. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (9 – další vlastnosti trasovacího JITu)
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-9-dalsi-vlastnosti-trasovaciho-jitu/
 10. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (10 – JIT překlad do nativního kódu)
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-10-jit-preklad-do-nativniho-kodu/
 11. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (11 – JIT překlad do nativního kódu procesorů s architekturami x86 a ARM)
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-11-jit-preklad-do-nativniho-kodu-procesoru-s-architekturami-x86-a-arm/
 12. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (12 – překlad operací s reálnými čísly)
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-12-preklad-operaci-s-realnymi-cisly/

A konečně nesmíme zapomenout na to, že kromě původní implementace interpretru a LuaJITu existuje celá řada dalších implementací tohoto programovacího jazyka. Některé z těchto implementací byly zmíněny v následujících článcích:

 1. Skriptovací jazyk Lua v aplikacích naprogramovaných v Go
  https://www.root.cz/clanky/skriptovaci-jazyk-lua-v-aplikacich-naprogramovanych-v-go/
 2. Programovací jazyk Lua v roli skriptovacího jazyka pro WWW stránky
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-lua-v-roli-skriptovaciho-jazyka-pro-www-stranky/
 3. LuaJ – implementace jazyka Lua v Javě
  https://www.root.cz/clanky/luaj-ndash-implementace-jazyka-lua-v-jave/
 4. Tvorba pluginů pro Vim s využitím programovacího jazyka Lua
  https://www.root.cz/clanky/tvorba-pluginu-pro-vim-s-vyuzitim-programovaciho-jazyka-lua/
Poznámka: předchozí články sice nepokrývají ekosystém tohoto jazyka dokonale, ovšem přibližně 90% všech relevantních informací je uvedeno. To je v případě dalších ekosystémů (Java, Python, Ruby, …) prakticky nemožné, resp. to není v silách jediného autora :-)

20. Odkazy na Internetu

 1. Potenční množina
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Poten%C4%8Dn%C3%AD_mno%C5%­BEina
 2. Permutace
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Permutace
 3. Mohutnost
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Mohutnost
 4. Repositář projektu Lua Fun
  https://github.com/luafun/luafun
 5. Lua Functional 0.1.3 documentation
  https://luafun.github.io/re­ference.html
 6. Getting Started
  https://luafun.github.io/get­ting_started.html
 7. Rockspec knihovny Fun
  https://raw.githubusercon­tent.com/luafun/luafun/mas­ter/fun-scm-1.rockspec
 8. Awesome Lua – A curated list of quality Lua packages and resources.
  https://github.com/LewisJEllis/awesome-lua
 9. Repositář projektu Moses
  https://github.com/Yonaba/Moses/
 10. Lambda the Ultimate: Coroutines in Lua
  http://lambda-the-ultimate.org/node/438
 11. Coroutines Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/CoroutinesTutorial
 12. Lua Coroutines Versus Python Generators
  http://lua-users.org/wiki/LuaCorouti­nesVersusPythonGenerators
 13. Programming in Lua 9.1 – Coroutine Basics
  http://www.lua.org/pil/9.1.html
 14. Wikipedia CZ: Koprogram
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Koprogram
 15. Wikipedia EN: Coroutine
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Coroutine
 16. Repositář knihovny Moses
  https://github.com/Yonaba/Moses/
 17. Návod k použití knihovny Moses
  https://github.com/Yonaba/Mo­ses/blob/master/doc/tutori­al.md
 18. How to understand clojure's lazy-seq
  https://stackoverflow.com/qu­estions/44095400/how-to-understand-clojures-lazy-seq
 19. Lua Implementations
  http://lua-users.org/wiki/LuaImplementations
 20. Generator (computer programming)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Generator_(computer_pro­gramming)
 21. Lambda the Ultimate: Coroutines in Lua,
  http://lambda-the-ultimate.org/node/438
 22. Coroutines Tutorial,
  http://lua-users.org/wiki/CoroutinesTutorial
 23. Lua Coroutines Versus Python Generators,
  http://lua-users.org/wiki/LuaCorouti­nesVersusPythonGenerators
 24. Category:Lua na Rosetta code
  https://rosettacode.org/wi­ki/Category:Lua
 25. Programming in Lua: 23 – The Debug Library
  http://www.lua.org/pil/23.html
 26. Programming in Lua: 23.1 – Introspective Facilities
  http://www.lua.org/pil/23.1.html
 27. Programming in Lua: 23.2 – Hooks
  http://www.lua.org/pil/23.2.html
 28. Lua 5.2 Reference Manual: 6.10 – The Debug Library
  http://www.lua.org/manual/5­.2/manual.html#6.10
 29. Turtles all the way down
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Turtles_all_the_way_down
 30. Issues k projektu LuaFun
  https://github.com/luafun/lu­afun/issues
 31. Archived | Embed Lua for scriptable apps
  https://developer.ibm.com/tutorials/l-embed-lua/
 32. Embedding Lua
  https://www.oreilly.com/li­brary/view/lua-quick-start/9781789343229/3a6f3daf-f74c-4a25-a125–584da58568e4.xhtml

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.