Hlavní navigace

Pohled pod kapotu JVM – práce s parametry funkcí a složené datové typy v JVM, Lua VM a Python VM

17. 6. 2014
Doba čtení: 44 minut

Sdílet

Dnešní část seriálu o programovacím jazyku Java i o virtuálním stroji Javy je opět věnována popisu společných vlastností, ale i rozdílů mezi bajtkódy JVM, Lua VM a Pythonu. Dnes se konkrétně budeme zabývat způsobem předávání a vyzvedávání parametrů funkcí/metod a taktéž prací se složenými datovými typy.

Obsah

1. Pohled pod kapotu JVM – práce s parametry funkcí a složené datové typy v JVM, Lua VM a Python VM

2. Předávání parametrů metodám v JVM

3. Demonstrační příklad Test17.java: předávání parametrů typu int

4. Demonstrační příklad Test18.java: předávání parametrů typu float

5. Předávání parametrů funkcím v Lua VM: demonstrační příklad Test17.lua

6. Předávání parametrů funkcím v Python VM: demonstrační příklad Test17.py

7. Složené datové typy v JVM, Lua VM a Python VM

8. Demonstrační příklad Test19.java: konstrukce jednorozměrných polí

9. Demonstrační příklad Test20.java: konstrukce vícerozměrných polí

10. Demonstrační příklad Test19.lua: vytvoření tabulky

11. Demonstrační příklad Test20.lua: vytvoření asociativního pole

12. Demonstrační příklad Test19.py: vytvoření seznamu

13. Demonstrační příklad Test20.py: vytvoření n-tice

14. Repositář se zdrojovými kódy všech dnešních demonstračních příkladů

15. Odkazy na Internetu

1. Pohled pod kapotu JVM – práce s parametry funkcí a složené datové typy v JVM, Lua VM a Python VM

V posledních několika částech seriálu o programovacím jazyce Java i o vlastnostech virtuálního stroje tohoto jazyka jsme si na mnoha demonstračních příkladech ukázali, jakým způsobem se do instrukcí bajtkódu JVM, Python VM i Lua VM překládají některé základní programové konstrukce, konkrétně aritmetické i logické výrazy, rozhodovací (větvící) konstrukce typu if-thenif-then-else, programové smyčky typu while (s podmínkou vyhodnocovanou na začátku každé iterace) i do-while/repeat-until (s podmínkou vyhodnocovanou na konci každé iterace) a konečně počítané programové smyčky typu for. Prozatím jsme si však podrobněji nevysvětlili další důležitou součást virtuálních strojů – postup použitý při předávání parametrů funkcím nebo metodám a následné zpracování těchto parametrů. Touto problematikou se budeme zabývat v první polovině dnešního článku (kapitoly 2 až 6).

Druhá polovina dnešního článku (konkrétně kapitola 7 a samozřejmě taktéž navazující kapitoly) bude věnována sice dosti odlišnému, ovšem taktéž důležitému tématu. Budeme se v ní totiž zabývat způsobem práce se složenými datovými typy a podporou těchto typů v jednotlivých bajtkódech. V případě JVM je podporován datový typ pole, zatímco Python VM naproti tomu podporuje seznamyn-tice a Lua VM tabulky jakožto zobecnění původních polí. Toto téma tedy bude dosti zajímavé, protože se zde opět ukážou významné rozdíly mezi jednotlivými virtuálními stroji. Tyto rozdíly samozřejmě poměrně úzce souvisí i se sémantikou programovacích jazyků, které tyto virtuální stroje primárně využívají.

2. Předávání parametrů metodám v JVM

Nejprve si popíšeme způsob předávání parametrů volaným metodám. Začneme popisem JVM. Zde je při volání metod použit zásobník operandů, na nějž se ve volající metodě uloží všechny potřebné parametry. V metodě volané se k těmto parametrům přistupuje jako k lokálním proměnným, což konkrétně znamená, že prvních n lokálních proměnných odpovídá n parametrům metody (u nestatických metod je prvním parametrem samozřejmě this). Záleží jen na konkrétní implementaci virtuálního stroje Javy, jakým způsobem dojde při volání metody ke konverzi mezi zásobníkem operandů volající metody a lokálními parametry metody volané.

Z hlediska bajtkódu se pro další práci s lokálními proměnnými používají instrukce sloužící pro přesuny dat mezi lokálními proměnnými a případnými parametry metody na jedné straně a zásobníkem operandů na straně druhé. Je pravděpodobně zřejmé, že způsob adresace dat bude odlišný na straně lokálních proměnných i na straně zásobníku operandů. V případě lokálních proměnných+parametrů je totiž každý prvek určen svým indexem, který je nedílnou součástí instrukce (způsob práce s lokálními parametry tedy připomíná práci s polem, jehož prvky lze snadno indexovat). U zásobníku operandů se vždy pracuje s prvkem umístěným na vrcholu zásobníku (TOS=Top Of Stack); ostatní prvky umístěné pod TOS jsou nedostupné.

Všechny instrukce tohoto typu se jmenují *load# popř. *store#, přičemž za hvězdičku se doplňuje první písmeno datového typu a za křížek se v některých případech udává index do oblasti lokálních proměnných – to ovšem jen v případě těch instrukcí, u nichž je index součástí instrukčního slova. V opačném případě je index uložen ve formě jednoho bajtu ihned za instrukčním kódem. Pokud je nutné adresovat prvek s indexem větším než 255 (typicky u začátečnických programů v velkým množstvím lokálních proměnných v jediné metodě :-)), lze před instrukci typu load/store vložit prefix wide – poté lze použít šestnáctibitový index namísto indexu osmibitového. Nyní nás budou zajímat pouze instrukce pro načtení hodnoty parametru/lokální proměnné a její uložení na zásobník operandů:

# Instrukce Opkód Data1 Typ dat Popis
01 iload 15 index int načtení lokální proměnné typu int z pozice „index“ a její uložení na TOS
02 lload 16 index long načtení lokální proměnné typu long z pozice „index“ a její uložení na TOS
03 fload 17 index float načtení lokální proměnné typu float z pozice „index“ a její uložení na TOS
04 dload 18 index double načtení lokální proměnné typu double z pozice „index“ a její uložení na TOS
05 aload 19 index reference načtení lokální proměnné typu reference na objekt z pozice „index“ a její uložení na TOS
06 iload0 1A   int načtení lokální proměnné typu int z pozice číslo 0 a její uložení na TOS
07 iload1 1B   int načtení lokální proměnné typu int z pozice číslo 1 a její uložení na TOS
08 iload2 1C   int načtení lokální proměnné typu int z pozice číslo 2 a její uložení na TOS
09 iload3 1D   int načtení lokální proměnné typu int z pozice číslo 3 a její uložení na TOS
10 lload0 1E   long načtení lokální proměnné typu long z pozice číslo 0 a její uložení na TOS
11 lload1 1F   long načtení lokální proměnné typu long z pozice číslo 1 a její uložení na TOS
12 lload2 20   long načtení lokální proměnné typu long z pozice číslo 2 a její uložení na TOS
13 lload3 21   long načtení lokální proměnné typu long z pozice číslo 3 a její uložení na TOS
14 fload0 22   float načtení lokální proměnné typu float z pozice číslo 0 a její uložení na TOS
15 fload1 23   float načtení lokální proměnné typu float z pozice číslo 1 a její uložení na TOS
16 fload2 24   float načtení lokální proměnné typu float z pozice číslo 2 a její uložení na TOS
17 fload3 25   float načtení lokální proměnné typu float z pozice číslo 3 a její uložení na TOS
18 dload0 26   double načtení lokální proměnné typu double z pozice číslo 0 a její uložení na TOS
19 dload1 27   double načtení lokální proměnné typu double z pozice číslo 1 a její uložení na TOS
20 dload2 28   double načtení lokální proměnné typu double z pozice číslo 2 a její uložení na TOS
21 dload3 29   double načtení lokální proměnné typu double z pozice číslo 3 a její uložení na TOS
22 aload0 2A   reference načtení lokální proměnné typu reference na objekt z pozice číslo 0 a její uložení na TOS
23 aload1 2B   reference načtení lokální proměnné typu reference na objekt z pozice číslo 1 a její uložení na TOS
24 aload2 2C   reference načtení lokální proměnné typu reference na objekt z pozice číslo 2 a její uložení na TOS
25 aload3 2D   reference načtení lokální proměnné typu reference na objekt z pozice číslo 3 a její uložení na TOS

Zajímavé je, že většina výše zmíněných instrukcí vlastně existuje pouze proto, aby došlo k redukci celkové velikosti bajtkódu, a to zejména při práci s metodami majícími malý počet parametrů i malý počet lokálních proměnných (ušetří se vždy jeden bajt za operačním kódem instrukce).

3. Demonstrační příklad Test17.java: předávání parametrů typu int

Vzhledem k tomu, že JVM, jakožto i programovací jazyk Java, používá statické typování, ukážeme si způsob předávání parametrů volaným metodám na dvojici demonstračních příkladů. V prvním demonstračním příkladu se budou metodám předávat parametry typu int. Za povšimnutí stojí především již zmíněný způsob optimalizace, konkrétně použití instrukcí iload_x pro načtení prvních (až čtyř) parametrů:

/**
 * Ukazka predavani parametru typu int do volanych statickych metod.
 */
public class Test17 {
 
  /**
   * Metoda bez parametru.
   */
  public static int test0i() {
    return 42;
  }
 
  /**
   * Metoda s jednim parametrem typu int.
   */
  public static int test1i(int a) {
    return a;
  }
 
  /**
   * Metoda se dvema parametry typu int
   */
  public static int test2i(int a, int b) {
    return a + b;
  }
 
  /**
   * Metoda se tremi parametry typu int
   */
  public static int test3i(int a, int b, int c) {
    return a + b + c;
  }
 
  /**
   * Metoda se ctyrmi parametry typu int
   */
  public static int test4i(int a, int b, int c, int d) {
    return a + b + c + d;
  }
 
  /**
   * Metoda s peti parametry typu int
   */
  public static int test5i(int a, int b, int c, int d, int e) {
    return a + b + c + d + e;
  }
 
  /**
   * Metoda se sesti parametry typu int
   */
  public static int test6i(int a, int b, int c, int d, int e, int f) {
    return a + b + c + d + e + f;
  }
 
  /**
   * Vse je nutne otestovat.
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(test0i());
    System.out.println(test1i(1));
    System.out.println(test2i(1, 2));
    System.out.println(test3i(1, 2, 3));
    System.out.println(test4i(1, 2, 3, 4));
    System.out.println(test5i(1, 2, 3, 4, 5));
    System.out.println(test6i(1, 2, 3, 4, 5, 6));
  }
}

Podívejme se nyní na vygenerovaný a okomentovaný bajtkód:

Compiled from "Test17.java"
public class Test17 extends java.lang.Object{
 
public static int test0i();
 Code:
  0:  bipush 42   // uložení celočíselné konstanty 42 na TOS
  2:  ireturn     // vrácení hodnoty typu int uložené na TOS
 
public static int test1i(int);
 Code:
  0:  iload_0     // uložení hodnoty prvního parametru na zásobník
  1:  ireturn     // vrácení hodnoty typu int uložené na TOS
 
public static int test2i(int, int);
 Code:
  0:  iload_0     // uložení hodnoty prvního parametru na zásobník
  1:  iload_1     // uložení hodnoty druhého parametru na zásobník
  2:  iadd
  3:  ireturn     // vrácení hodnoty typu int uložené na TOS
 
public static int test3i(int, int, int);
 Code:
  0:  iload_0     // uložení hodnoty prvního parametru na zásobník
  1:  iload_1     // uložení hodnoty druhého parametru na zásobník
  2:  iadd
  3:  iload_2     // uložení hodnoty třetího parametru na zásobník
  4:  iadd
  5:  ireturn     // vrácení hodnoty typu int uložené na TOS
 
public static int test4i(int, int, int, int);
 Code:
  0:  iload_0     // uložení hodnoty prvního parametru na zásobník
  1:  iload_1     // uložení hodnoty druhého parametru na zásobník
  2:  iadd
  3:  iload_2     // uložení hodnoty třetího parametru na zásobník
  4:  iadd
  5:  iload_3     // uložení hodnoty čtvrtého parametru na zásobník
  6:  iadd
  7:  ireturn     // vrácení hodnoty typu int uložené na TOS
 
public static int test5i(int, int, int, int, int);
 Code:
  0:  iload_0     // uložení hodnoty prvního parametru na zásobník
  1:  iload_1     // uložení hodnoty druhého parametru na zásobník
  2:  iadd
  3:  iload_2     // uložení hodnoty třetího parametru na zásobník
  4:  iadd
  5:  iload_3     // uložení hodnoty čtvrtého parametru na zásobník
  6:  iadd
  7:  iload  4    // uložení hodnoty pátého parametru na zásobník
  9:  iadd
  10: ireturn     // vrácení hodnoty typu int uložené na TOS
 
public static int test6i(int, int, int, int, int, int);
 Code:
  0:  iload_0     // uložení hodnoty prvního parametru na zásobník
  1:  iload_1     // uložení hodnoty druhého parametru na zásobník
  2:  iadd
  3:  iload_2     // uložení hodnoty třetího parametru na zásobník
  4:  iadd
  5:  iload_3     // uložení hodnoty čtvrtého parametru na zásobník
  6:  iadd
  7:  iload  4    // uložení hodnoty pátého parametru na zásobník
  9:  iadd
  10: iload  5    // uložení hodnoty šestého parametru na zásobník
  12: iadd
  13: ireturn     // vrácení hodnoty typu int uložené na TOS
 
public static void main(java.lang.String[]);
 Code:
  0:  getstatic    #2; // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
  3:  invokestatic  #3; // Method test0i:()I
  6:  invokevirtual  #4; // Method java/io/PrintStream.println:(I)V
 
  9:  getstatic    #2; // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
  12: iconst_1       // první argument metody na zásobník
  13: invokestatic  #5; // Method test1i:(I)I
  16: invokevirtual  #4; // Method java/io/PrintStream.println:(I)V
 
  19: getstatic    #2; // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
  22: iconst_1       // první argument metody na zásobník
  23: iconst_2       // druhý argument metody na zásobník
  24: invokestatic  #6; // Method test2i:(II)I
  27: invokevirtual  #4; // Method java/io/PrintStream.println:(I)V
 
  30: getstatic    #2; // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
  33: iconst_1       // první argument metody na zásobník
  34: iconst_2       // druhý argument metody na zásobník
  35: iconst_3       // třetí argument metody na zásobník
  36: invokestatic  #7; // Method test3i:(III)I
  39: invokevirtual  #4; // Method java/io/PrintStream.println:(I)V
 
  42: getstatic    #2; // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
  45: iconst_1       // první argument metody na zásobník
  46: iconst_2       // druhý argument metody na zásobník
  47: iconst_3       // třetí argument metody na zásobník
  48: iconst_4       // čtvrtý argument metody na zásobník
  49: invokestatic  #8; // Method test4i:(IIII)I
  52: invokevirtual  #4; // Method java/io/PrintStream.println:(I)V
 
  55: getstatic    #2; // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
  58: iconst_1       // první argument metody na zásobník
  59: iconst_2       // druhý argument metody na zásobník
  60: iconst_3       // třetí argument metody na zásobník
  61: iconst_4       // čtvrtý argument metody na zásobník
  62: iconst_5       // pátý argument metody na zásobník
  63: invokestatic  #9; // Method test5i:(IIIII)I
  66: invokevirtual  #4; // Method java/io/PrintStream.println:(I)V
 
  69: getstatic    #2; // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
  72: iconst_1       // první argument metody na zásobník
  73: iconst_2       // druhý argument metody na zásobník
  74: iconst_3       // třetí argument metody na zásobník
  75: iconst_4       // čtvrtý argument metody na zásobník
  76: iconst_5       // pátý argument metody na zásobník
  77: bipush 6      // šestý argument metody na zásobník
  79: invokestatic  #10; // Method test6i:(IIIIII)I
  82: invokevirtual  #4; // Method java/io/PrintStream.println:(I)V
 
  85: return
 
}

4. Demonstrační příklad Test18.java: předávání parametrů typu float

Ve druhém demonstračním příkladu nazvaném Test18.java se budou volaným metodám předávat parametry typu float, což znamená, že překladač vygeneruje instrukce fload_x a nikoli iload_x:

/**
 * Ukazka predavani parametru typu float do volanych statickych metod.
 */
public class Test18 {
 
  /**
   * Metoda bez parametru.
   */
  public static float test0i() {
    return 42.0f;
  }
 
  /**
   * Metoda s jednim parametrem typu float.
   */
  public static float test1i(float a) {
    return a;
  }
 
  /**
   * Metoda se dvema parametry typu float
   */
  public static float test2i(float a, float b) {
    return a + b;
  }
 
  /**
   * Metoda se tremi parametry typu float
   */
  public static float test3i(float a, float b, float c) {
    return a + b + c;
  }
 
  /**
   * Metoda se ctyrmi parametry typu float
   */
  public static float test4i(float a, float b, float c, float d) {
    return a + b + c + d;
  }
 
  /**
   * Metoda s peti parametry typu float
   */
  public static float test5i(float a, float b, float c, float d, float e) {
    return a + b + c + d + e;
  }
 
  /**
   * Metoda se sesti parametry typu float
   */
  public static float test6i(float a, float b, float c, float d, float e, float f) {
    return a + b + c + d + e + f;
  }
 
  /**
   * Vse je nutne otestovat.
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print(test0i());
    System.out.print(test1i(1.0f));
    System.out.print(test2i(1.0f, 2.0f));
    System.out.print(test3i(1.0f, 2.0f, 3.0f));
    System.out.print(test4i(1.0f, 2.0f, 3.0f, 4.0f));
    System.out.print(test5i(1.0f, 2.0f, 3.0f, 4.0f, 5.0f));
    System.out.print(test6i(1.0f, 2.0f, 3.0f, 4.0f, 5.0f, 6.0f));
  }
}

Opět se podívejme na výsledek překladu tohoto demonstračního příkladu a na rozdíly oproti bajtkódu příkladu předchozího:

Compiled from "Test18.java"
public class Test18 extends java.lang.Object{
 
public static float test0i();
 Code:
  0:  ldc   #2;   // uložení reálné konstanty 42.0f na TOS
  2:  freturn     // vrácení hodnoty typu float uložené na TOS
 
public static float test1i(float);
 Code:
  0:  fload_0     // uložení hodnoty prvního parametru na zásobník
  1:  freturn     // vrácení hodnoty typu float uložené na TOS
 
public static float test2i(float, float);
 Code:
  0:  fload_0     // uložení hodnoty prvního parametru na zásobník
  1:  fload_1     // uložení hodnoty druhého parametru na zásobník
  2:  fadd
  3:  freturn     // vrácení hodnoty typu float uložené na TOS
 
public static float test3i(float, float, float);
 Code:
  0:  fload_0     // uložení hodnoty prvního parametru na zásobník
  1:  fload_1     // uložení hodnoty druhého parametru na zásobník
  2:  fadd
  3:  fload_2     // uložení hodnoty třetího parametru na zásobník
  4:  fadd
  5:  freturn     // vrácení hodnoty typu float uložené na TOS
 
public static float test4i(float, float, float, float);
 Code:
  0:  fload_0     // uložení hodnoty prvního parametru na zásobník
  1:  fload_1     // uložení hodnoty druhého parametru na zásobník
  2:  fadd
  3:  fload_2     // uložení hodnoty třetího parametru na zásobník
  4:  fadd
  5:  fload_3     // uložení hodnoty čtvrtého parametru na zásobník
  6:  fadd
  7:  freturn     // vrácení hodnoty typu float uložené na TOS
 
public static float test5i(float, float, float, float, float);
 Code:
  0:  fload_0     // uložení hodnoty prvního parametru na zásobník
  1:  fload_1     // uložení hodnoty druhého parametru na zásobník
  2:  fadd
  3:  fload_2     // uložení hodnoty třetího parametru na zásobník
  4:  fadd
  5:  fload_3     // uložení hodnoty čtvrtého parametru na zásobník
  6:  fadd
  7:  fload  4    // uložení hodnoty pátého parametru na zásobník
  9:  fadd
  10: freturn     // vrácení hodnoty typu float uložené na TOS
 
public static float test6i(float, float, float, float, float, float);
 Code:
  0:  fload_0     // uložení hodnoty prvního parametru na zásobník
  1:  fload_1     // uložení hodnoty druhého parametru na zásobník
  2:  fadd
  3:  fload_2     // uložení hodnoty třetího parametru na zásobník
  4:  fadd
  5:  fload_3     // uložení hodnoty čtvrtého parametru na zásobník
  6:  fadd
  7:  fload  4    // uložení hodnoty pátého parametru na zásobník
  9:  fadd
  10: fload  5    // uložení hodnoty šestého parametru na zásobník
  12: fadd
  13: freturn     // vrácení hodnoty typu float uložené na TOS
 
public static void main(java.lang.String[]);
 Code:
  0:  getstatic    #3; // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
  3:  invokestatic  #4; // Method test0i:()F
  6:  invokevirtual  #5; // Method java/io/PrintStream.print:(F)V
 
  9:  getstatic    #3; // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
  12: fconst_1       // první argument metody na zásobník
  13: invokestatic  #6; // Method test1i:(F)F
  16: invokevirtual  #5; // Method java/io/PrintStream.print:(F)V
 
  19: getstatic    #3; // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
  22: fconst_1       // první argument metody na zásobník
  23: fconst_2       // druhý argument metody na zásobník
  24: invokestatic  #7; // Method test2i:(FF)F
  27: invokevirtual  #5; // Method java/io/PrintStream.print:(F)V
 
  30: getstatic    #3; // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
  33: fconst_1       // první argument metody na zásobník
  34: fconst_2       // druhý argument metody na zásobník
  35: ldc   #8;     // třetí argument metody na zásobník
  37: invokestatic  #9; // Method test3i:(FFF)F
  40: invokevirtual  #5; // Method java/io/PrintStream.print:(F)V
 
  43: getstatic    #3; // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
  46: fconst_1       // první argument metody na zásobník
  47: fconst_2       // druhý argument metody na zásobník
  48: ldc   #8;     // třetí argument metody na zásobník
  50: ldc   #10;     // čtvrtý argument metody na zásobník
  52: invokestatic  #11; // Method test4i:(FFFF)F
  55: invokevirtual  #5; // Method java/io/PrintStream.print:(F)V
 
  58: getstatic    #3; // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
  61: fconst_1       // první argument metody na zásobník
  62: fconst_2       // druhý argument metody na zásobník
  63: ldc   #8;     // třetí argument metody na zásobník
  65: ldc   #10;     // čtvrtý argument metody na zásobník
  67: ldc   #12;     // pátý argument metody na zásobník
  69: invokestatic  #13; // Method test5i:(FFFFF)F
  72: invokevirtual  #5; // Method java/io/PrintStream.print:(F)V
 
  75: getstatic    #3; // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
  78: fconst_1       // první argument metody na zásobník
  79: fconst_2       // druhý argument metody na zásobník
  80: ldc   #8;     // třetí argument metody na zásobník
  82: ldc   #10;     // čtvrtý argument metody na zásobník
  84: ldc   #12;     // pátý argument metody na zásobník
  86: ldc   #14;     // šestý argument metody na zásobník
  88: invokestatic  #15; // Method test6i:(FFFFFF)F
  91: invokevirtual  #5; // Method java/io/PrintStream.print:(F)V
 
  94: return
 
}

5. Předávání parametrů funkcím v Lua VM: demonstrační příklad Test17.lua

Předávání parametrů funkcím v Lua VM i Python VM se liší od JVM především v tom ohledu, že se využívá dynamického typování, což mj. znamená, že počet potřebných typů instrukcí bajtkódu je mnohem menší. Nejprve se podívejme na Lua VM a demonstrační příklad Test17.lua:

--
-- Ukazka predavani parametru do volanych funkci.
--
 
 
 
--
-- Funkce bez parametru.
--
function test0()
  return 42
end
 
--
-- Funkce s jednim parametrem
--
function test1(a)
  return a
end
 
--
-- Funkce se dvema parametry 
--
function test2(a, b)
  return a + b
end
 
--
-- Funkce se tremi parametry 
--
function test3(a, b, c)
  return a + b + c
end
 
--
-- Funkce se ctyrmi parametry 
--
function test4(a, b, c, d)
  return a + b + c + d
end
 
--
-- Funkce s peti parametry 
--
function test5(a, b, c, d, e)
  return a + b + c + d + e
end
 
--
-- Funkce se sesti parametry 
--
function test6(a, b, c, d, e, f)
  return a + b + c + d + e + f
end
 
--
-- Test.
--
function main()
  print(test0())
  print(test1(1))
  print(test2(1, 2))
  print(test3(1, 2, 3))
  print(test4(1, 2, 3, 4))
  print(test5(1, 2, 3, 4, 5))
  print(test6(1, 2, 3, 4, 5, 6))
end
 
 
 
main()

Z výpisu bajtkódu je patrné, že se pro předávání parametrů používají registry, což vede (mj. i díky tříadresovým kódům) k mnohem kratšímu bajtkódu, než jsme viděli v případě JVM (povšimněte si druhého řádku hlavičky každé funkce):

function <Test17.lua:10,12> (3 instructions at 0x90efc88)
0 params, 2 slots, 0 upvalues, 0 locals, 1 constant, 0 functions
    1    [11]  LOADK      0 -1  // načtení konstanty 42 do registru 0
    2    [11]  RETURN     0 2   // vrácení konstanty uložené v registru 0
    3    [12]  RETURN     0 1   // implicitně vkládáno překladačem
 
function <Test17.lua:17,19> (2 instructions at 0x90efe60)
1 param, 2 slots, 0 upvalues, 1 local, 0 constants, 0 functions
    1    [18]  RETURN     0 2   // vrácení konstanty uložené v registru 0
    2    [19]  RETURN     0 1   // implicitně vkládáno překladačem
 
function <Test17.lua:24,26> (3 instructions at 0x90effc0)
2 params, 3 slots, 0 upvalues, 2 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [25]  ADD       2 0 1  // do registru 2 se uloží součet registrů 0 a 1
    2    [25]  RETURN     2 2   // vrácení konstanty uložené v registru 2
    3    [26]  RETURN     0 1   // implicitně vkládáno překladačem
 
function <Test17.lua:31,33> (4 instructions at 0x90efe08)
3 params, 4 slots, 0 upvalues, 3 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [32]  ADD       3 0 1  // do registru 3 se uloží součet registrů 0 a 1
    2    [32]  ADD       3 3 2  // k registru 3 se připočte obsah registru 2
    3    [32]  RETURN     3 2   // vrácení konstanty uložené v registru 3
    4    [33]  RETURN     0 1   // implicitně vkládáno překladačem
 
function <Test17.lua:38,40> (5 instructions at 0x90f0408)
4 params, 5 slots, 0 upvalues, 4 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [39]  ADD       4 0 1  // do registru 4 se uloží součet registrů 0 a 1
    2    [39]  ADD       4 4 2  // k registru 4 se připočte obsah registru 2
    3    [39]  ADD       4 4 3  // k registru 4 se připočte obsah registru 3
    4    [39]  RETURN     4 2   // vrácení konstanty uložené v registru 4
    5    [40]  RETURN     0 1   // implicitně vkládáno překladačem
 
function <Test17.lua:45,47> (6 instructions at 0x90f0110)
5 params, 6 slots, 0 upvalues, 5 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [46]  ADD       5 0 1  // do registru 5 se uloží součet registrů 0 a 1
    2    [46]  ADD       5 5 2  // k registru 5 se připočte obsah registru 2
    3    [46]  ADD       5 5 3  // k registru 5 se připočte obsah registru 3
    4    [46]  ADD       5 5 4  // k registru 5 se připočte obsah registru 4
    5    [46]  RETURN     5 2   // vrácení konstanty uložené v registru 5
    6    [47]  RETURN     0 1   // implicitně vkládáno překladačem
 
function <Test17.lua:52,54> (7 instructions at 0x90f0658)
6 params, 7 slots, 0 upvalues, 6 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [53]  ADD       6 0 1  // do registru 6 se uloží součet registrů 0 a 1
    2    [53]  ADD       6 6 2  // k registru 6 se připočte obsah registru 2
    3    [53]  ADD       6 6 3  // k registru 6 se připočte obsah registru 3
    4    [53]  ADD       6 6 4  // k registru 6 se připočte obsah registru 4
    5    [53]  ADD       6 6 5  // k registru 6 se připočte obsah registru 5
    6    [53]  RETURN     6 2   // vrácení konstanty uložené v registru 6
    7    [54]  RETURN     0 1   // implicitně vkládáno překladačem
 
function <Test17.lua:59,67> (50 instructions at 0x90f0760)
0 params, 8 slots, 1 upvalue, 0 locals, 14 constants, 0 functions
    1    [60]  GETTABUP    0 0 -1 // příprava na volání funkce "print"
    2    [60]  GETTABUP    1 0 -2 // příprava na volání funkce "test0"
    3    [60]  CALL      1 1 0  // zavolání funkce "test0"
    4    [60]  CALL      0 0 1  // zavolání funkce "print"
 
    5    [61]  GETTABUP    0 0 -1 // příprava na volání funkce "print"
    6    [61]  GETTABUP    1 0 -3 // příprava na volání funkce "test1"
    7    [61]  LOADK      2 -4  // vložit do registru 2 parametr číslo 1
    8    [61]  CALL      1 2 0  // zavolání funkce "test1"
    9    [61]  CALL      0 0 1  // zavolání funkce "print"
 
    10   [62]  GETTABUP    0 0 -1 // příprava na volání funkce "print"
    11   [62]  GETTABUP    1 0 -5 // příprava na volání funkce "test2"
    12   [62]  LOADK      2 -4  // vložit do registru 2 parametr číslo 1
    13   [62]  LOADK      3 -6  // vložit do registru 3 parametr číslo 2
    14   [62]  CALL      1 3 0  // zavolání funkce "test2"
    15   [62]  CALL      0 0 1  // zavolání funkce "print"
 
    16   [63]  GETTABUP    0 0 -1 // příprava na volání funkce "print"
    17   [63]  GETTABUP    1 0 -7 // příprava na volání funkce "test3"
    18   [63]  LOADK      2 -4  // vložit do registru 2 parametr číslo 1
    19   [63]  LOADK      3 -6  // vložit do registru 3 parametr číslo 2
    20   [63]  LOADK      4 -8  // vložit do registru 4 parametr číslo 3
    21   [63]  CALL      1 4 0  // zavolání funkce "test3"
    22   [63]  CALL      0 0 1  // zavolání funkce "print"
 
    23   [64]  GETTABUP    0 0 -1 // příprava na volání funkce "print"
    24   [64]  GETTABUP    1 0 -9 // příprava na volání funkce "test4"
    25   [64]  LOADK      2 -4  // vložit do registru 2 parametr číslo 1
    26   [64]  LOADK      3 -6  // vložit do registru 3 parametr číslo 2
    27   [64]  LOADK      4 -8  // vložit do registru 4 parametr číslo 3
    28   [64]  LOADK      5 -10  // vložit do registru 5 parametr číslo 4
    29   [64]  CALL      1 5 0  // zavolání funkce "test4"
    30   [64]  CALL      0 0 1  // zavolání funkce "print"
 
    31   [65]  GETTABUP    0 0 -1 // příprava na volání funkce "print"
    32   [65]  GETTABUP    1 0 -11 // příprava na volání funkce "test5"
    33   [65]  LOADK      2 -4  // vložit do registru 2 parametr číslo 1
    34   [65]  LOADK      3 -6  // vložit do registru 3 parametr číslo 2
    35   [65]  LOADK      4 -8  // vložit do registru 4 parametr číslo 3
    36   [65]  LOADK      5 -10  // vložit do registru 5 parametr číslo 4
    37   [65]  LOADK      6 -12  // vložit do registru 6 parametr číslo 5
    38   [65]  CALL      1 6 0  // zavolání funkce "test5"
    39   [65]  CALL      0 0 1  // zavolání funkce "print"
 
    40   [66]  GETTABUP    0 0 -1 // příprava na volání funkce "print"
    41   [66]  GETTABUP    1 0 -13 // příprava na volání funkce "test6"
    42   [66]  LOADK      2 -4  // vložit do registru 2 parametr číslo 1
    43   [66]  LOADK      3 -6  // vložit do registru 3 parametr číslo 2
    44   [66]  LOADK      4 -8  // vložit do registru 4 parametr číslo 3
    45   [66]  LOADK      5 -10  // vložit do registru 5 parametr číslo 4
    46   [66]  LOADK      6 -12  // vložit do registru 6 parametr číslo 5
    47   [66]  LOADK      7 -14  // vložit do registru 7 parametr číslo 6
    48   [66]  CALL      1 7 0  // zavolání funkce "test6"
    49   [66]  CALL      0 0 1  // zavolání funkce "print"
 
    50   [67]  RETURN     0 1   // implicitně vkládáno překladačem

6. Předávání parametrů funkcím v Python VM: demonstrační příklad Test17.py

Zbývá nám ukázka způsobu předávání parametrů volaným funkcím v Python VM. Nejprve se opět podívejme na zdrojový kód demonstračního příkladu:

#
# Ukazka predavani parametru do volanych funkci.
#
 
 
 
#
# Funkce bez parametru.
#
def test0():
  return 42
 
 
 
#
# Funkce s jednim parametrem
#
def test1(a):
  return a
 
 
 
#
# Funkce se dvema parametry 
#
def test2(a, b):
  return a + b
 
 
 
#
# Funkce se tremi parametry 
#
def test3(a, b, c):
  return a + b + c
 
 
 
#
# Funkce se ctyrmi parametry 
#
def test4(a, b, c, d):
  return a + b + c + d
 
 
 
#
# Funkce s peti parametry 
#
def test5(a, b, c, d, e):
  return a + b + c + d + e
 
 
 
#
# Funkce se sesti parametry 
#
def test6(a, b, c, d, e, f):
  return a + b + c + d + e + f
 
 
 
#
# Test.
#
def main():
  print(test0())
  print(test1(1))
  print(test2(1, 2))
  print(test3(1, 2, 3))
  print(test4(1, 2, 3, 4))
  print(test5(1, 2, 3, 4, 5))
  print(test6(1, 2, 3, 4, 5, 6))
 
 
 
#
# Ukazka disasembleru.
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\ntest0:")
  dis(test0)
 
  print("\ntest1:")
  dis(test1)
 
  print("\ntest2:")
  dis(test2)
 
  print("\ntest3:")
  dis(test3)
 
  print("\ntest4:")
  dis(test4)
 
  print("\ntest5:")
  dis(test5)
 
  print("\ntest6:")
  dis(test6)
 
main()
 
disassemble()

Následuje bajtkód vzniklý překladem tohoto demonstračního příkladu:

test0:
 11      0 LOAD_CONST     // uložit konstantu 42 na zásobník
       3 RETURN_VALUE    // návrat z funkce s předáním výsledku
 
test1:
 19      0 LOAD_FAST  0   // uložit hodnotu parametru a na zásobník
       3 RETURN_VALUE    // návrat z funkce s předáním výsledku
 
test2:
 27      0 LOAD_FAST  0   // uložit hodnotu parametru a na zásobník
       3 LOAD_FAST  1   // uložit hodnotu parametru b na zásobník
       6 BINARY_ADD     // provést součet dvou hodnot uložených na TOS a TOS-1
       7 RETURN_VALUE    // návrat z funkce s předáním výsledku
 
test3:
 35      0 LOAD_FAST  0   // uložit hodnotu parametru a na zásobník
       3 LOAD_FAST  1   // uložit hodnotu parametru b na zásobník
       6 BINARY_ADD     // provést součet dvou hodnot uložených na TOS a TOS-1
       7 LOAD_FAST  2   // uložit hodnotu parametru c na zásobník
       10 BINARY_ADD     // provést součet dvou hodnot uložených na TOS a TOS-1
       11 RETURN_VALUE    // návrat z funkce s předáním výsledku
 
test4:
 43      0 LOAD_FAST  0   // uložit hodnotu parametru a na zásobník
       3 LOAD_FAST  1   // uložit hodnotu parametru b na zásobník
       6 BINARY_ADD     // provést součet dvou hodnot uložených na TOS a TOS-1
       7 LOAD_FAST  2   // uložit hodnotu parametru c na zásobník
       10 BINARY_ADD     // provést součet dvou hodnot uložených na TOS a TOS-1
       11 LOAD_FAST  3   // uložit hodnotu parametru d na zásobník
       14 BINARY_ADD     // provést součet dvou hodnot uložených na TOS a TOS-1
       15 RETURN_VALUE    // návrat z funkce s předáním výsledku
 
test5:
 51      0 LOAD_FAST  0   // uložit hodnotu parametru a na zásobník
       3 LOAD_FAST  1   // uložit hodnotu parametru b na zásobník
       6 BINARY_ADD     // provést součet dvou hodnot uložených na TOS a TOS-1
       7 LOAD_FAST  2   // uložit hodnotu parametru c na zásobník
       10 BINARY_ADD     // provést součet dvou hodnot uložených na TOS a TOS-1
       11 LOAD_FAST  3   // uložit hodnotu parametru d na zásobník
       14 BINARY_ADD     // provést součet dvou hodnot uložených na TOS a TOS-1
       15 LOAD_FAST  4   // uložit hodnotu parametru e na zásobník
       18 BINARY_ADD     // provést součet dvou hodnot uložených na TOS a TOS-1
       19 RETURN_VALUE    // návrat z funkce s předáním výsledku
 
test6:
 59      0 LOAD_FAST  0   // uložit hodnotu parametru a na zásobník
       3 LOAD_FAST  1   // uložit hodnotu parametru b na zásobník
       6 BINARY_ADD     // provést součet dvou hodnot uložených na TOS a TOS-1
       7 LOAD_FAST  2   // uložit hodnotu parametru c na zásobník
       10 BINARY_ADD     // provést součet dvou hodnot uložených na TOS a TOS-1
       11 LOAD_FAST  3   // uložit hodnotu parametru d na zásobník
       14 BINARY_ADD     // provést součet dvou hodnot uložených na TOS a TOS-1
       15 LOAD_FAST  4   // uložit hodnotu parametru e na zásobník
       18 BINARY_ADD     // provést součet dvou hodnot uložených na TOS a TOS-1
       19 LOAD_FAST  5   // uložit hodnotu parametru f na zásobník
       22 BINARY_ADD     // provést součet dvou hodnot uložených na TOS a TOS-1
       23 RETURN_VALUE    // návrat z funkce s předáním výsledku

7. Složené datové typy v JVM, Lua VM a Python VM

Ve druhé polovině tohoto článku se budeme zabývat podporou složených datových typů v bajtkódech JVM, Lua VM i Python VM. Virtuální stroj jazyka Java podporuje jako (doposud) jediný složený datový typ pouze pole, a to jak pole obsahující primitivní datové typy, tak i pole obsahující reference na objekty. Pole může mít jednu dimenzi či větší počet dimenzí.

V případě programovacího jazyka Lua a tím pádem i Lua VM se namísto polí používají tabulky, které lze používat dvěma způsoby – buď jako skutečné pole nebo jako asociativní pole. V prvním případě jsou prvky pole indexovány od jedničky, což má ve vysokoúrovňovém jazyce větší smysl, než indexace od nuly (ta byla vynucena v céčku kvůli ukazatelové aritmetice, z céčka se pak tento způsob dostal i do Javy a dokonce i do JavaScriptu). Ve druhém případě se do tabulky ukládají dvojice klíč:hodnota, kde klíč musí být unikátní a nesmí mít hodnotu nil.

V Python VM se taktéž nepoužívají klasická pole; namísto toho nabízí tento programovací jazyk poněkud flexibilnější seznamy a taktéž n-tice (které jsou neměnitelné).

Podívejme se nyní na základní instrukce bajtkódu sloužící pro práci se zmíněnými složenými datovými typy:

Java Instrukce Význam
1 newarray konstrukce jednorozměrného pole
2 multianewarray konstrukce vícerozměrného pole
     
Lua Instrukce Význam
1 NEWTABLE vytvoření tabulky o zadané kapacitě
2 SETLIST inicializace více položek tabulky
3 SETTABLE vložení nové hodnoty či dvojice klíč:hodnota do tabulky
     
Python Instrukce Význam
1 BUILD_LIST vytvoření seznamu
2 BUILD_TUPLE vytvoření n-tice

8. Demonstrační příklad Test19.java: konstrukce jednorozměrných polí

Způsob použití instrukce newarray si ukážeme na jednoduchém demonstračním příkladu, v jehož třídě je deklarována jediná (statická) metoda, po jejímž zavolání se vytvoří osm lokálních proměnných, přičemž každá proměnná je referencí na pole zadané délky. Zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu je skutečně velmi jednoduchý:

/**
 * Vytvareni (konstrukce) poli.
 */
public class Test19 {
 
  static void createArrays(int size) {
    boolean[] booleanArray  = new boolean[size];
    char[]  charArray    = new char[size];
    byte[]  byteArray    = new byte[size];
    short[]  shortArray   = new short[size];
    int[]   intArray    = new int[size];
    long[]  longArray    = new long[size];
    float[]  floatArray   = new float[size];
    double[] doubleegerArray = new double[size];
  }
 
}

Překladač javac vygeneruje bajtkód, v němž jsou použity instrukce pro vytvoření všech osmi lokálních proměnných, i když ve skutečnosti nejsou tyto proměnné nikde použity. Z výpisu je patrné, že každé pole je vytvořeno s využitím pouze třech instrukcí – uložení počtu prvků vytvářeného pole na zásobník, vlastní vytvoření (konstrukce) pole a nakonec uložení reference do lokální proměnné:

static void createArrays(int);
 Code:
 
  0:   iload_0      // na TOS zásobníku operandů se uloží délka vytvářeného pole
  1:   newarray boolean  // vytvoření pole s prvky typu boolean
  3:   astore_1      // reference na pole se uloží do lokální proměnné
 
  4:   iload_0      // na TOS zásobníku operandů se uloží délka vytvářeného pole
  5:   newarray char   // vytvoření pole s prvky typu char
  7:   astore_2      // reference na pole se uloží do lokální proměnné
 
  8:   iload_0      // na TOS zásobníku operandů se uloží délka vytvářeného pole
  9:   newarray byte   // vytvoření pole s prvky typu byte
  11:  astore_3      // reference na pole se uloží do lokální proměnné
 
  12:  iload_0      // na TOS zásobníku operandů se uloží délka vytvářeného pole
  13:  newarray short   // vytvoření pole s prvky typu short
  15:  astore  4    // reference na pole se uloží do lokální proměnné
 
  17:  iload_0      // na TOS zásobníku operandů se uloží délka vytvářeného pole
  18:  newarray int    // vytvoření pole s prvky typu int
  20:  astore  5    // reference na pole se uloží do lokální proměnné
 
  22:  iload_0      // na TOS zásobníku operandů se uloží délka vytvářeného pole
  23:  newarray long   // vytvoření pole s prvky typu long
  25:  astore  6    // reference na pole se uloží do lokální proměnné
 
  27:  iload_0      // na TOS zásobníku operandů se uloží délka vytvářeného pole
  28:  newarray float   // vytvoření pole s prvky typu float
  30:  astore  7    // reference na pole se uloží do lokální proměnné
 
  32:  iload_0      // na TOS zásobníku operandů se uloží délka vytvářeného pole
  33:  newarray double  // vytvoření pole s prvky typu double
  35:  astore  8    // reference na pole se uloží do lokální proměnné
 
  37:  return       // návrat z metody
}

9. Demonstrační příklad Test20.java: konstrukce vícerozměrných polí

I v dalším demonstračním příkladu nazvaném Test20 se budou vytvářet pole, ovšem v tomto případě se bude jednat o pole dvourozměrná, což znamená, že se v bajtkódu využije odlišná instrukce pro konstrukci těchto polí:

/**
 * Vytvareni (konstrukce) vicerozmernych poli.
 */
public class Test20 {
 
  static void createArrays(int size1, int size2) {
    boolean[][] booleanArray = new boolean[size1][size2];
    char[][]  charArray  = new char[size1][size2];
    byte[][]  byteArray  = new byte[size1][size2];
    short[][]  shortArray  = new short[size1][size2];
    int[][]   intArray   = new int[size1][size2];
    long[][]  longArray  = new long[size1][size2];
    float[][]  floatArray  = new float[size1][size2];
    double[][] doubleArray = new double[size1][size2];
  }
 
}

Překladač javac v tomto případě vygeneruje bajtkód, v němž je použita instrukce multianewarray, které se předá jak počet dimenzí vytvářeného pole, tak i rozměry dimenzí (ty jsou uloženy na zásobníku operandů) a typ pole (ten je uložen v constant poolu). Vytvoření každého pole je v tomto případě implementováno ve čtyřech instrukcích bajtkódu:

Compiled from "Test20.java"
public class Test20 extends java.lang.Object{
 
static void createArrays(int, int);
 Code:
  0:  iload_0         // rozměr první dimenze pole
  1:  iload_1         // rozměr druhé dimenze pole
  2:  multianewarray #2, 2; // class "[[Z" (dvourozměrné pole prvků typu boolean)
  6:  astore_2        // uložení výsledku (nového pole) do lokální proměnné
 
  7:  iload_0         // rozměr první dimenze pole
  8:  iload_1         // rozměr druhé dimenze pole
  9:  multianewarray #3, 2; // class "[[C" (dvourozměrné pole prvků typu char)
  13: astore_3        // uložení výsledku (nového pole) do lokální proměnné
 
  14: iload_0         // rozměr první dimenze pole
  15: iload_1         // rozměr druhé dimenze pole
  16: multianewarray #4, 2; // class "[[B" (dvourozměrné pole prvků typu byte)
  20: astore 4        // uložení výsledku (nového pole) do lokální proměnné
 
  22: iload_0         // rozměr první dimenze pole
  23: iload_1         // rozměr druhé dimenze pole
  24: multianewarray #5, 2; // class "[[S" (dvourozměrné pole prvků typu short)
  28: astore 5        // uložení výsledku (nového pole) do lokální proměnné
 
  30: iload_0         // rozměr první dimenze pole
  31: iload_1         // rozměr druhé dimenze pole
  32: multianewarray #6, 2; // class "[[I" (dvourozměrné pole prvků typu int)
  36: astore 6        // uložení výsledku (nového pole) do lokální proměnné
 
  38: iload_0         // rozměr první dimenze pole
  39: iload_1         // rozměr druhé dimenze pole
  40: multianewarray #7, 2; // class "[[J" (dvourozměrné pole prvků typu long)
  44: astore 7        // uložení výsledku (nového pole) do lokální proměnné
 
  46: iload_0         // rozměr první dimenze pole
  47: iload_1         // rozměr druhé dimenze pole
  48: multianewarray #8, 2; // class "[[F" (dvourozměrné pole prvků typu float)
  52: astore 8        // uložení výsledku (nového pole) do lokální proměnné
 
  54: iload_0         // rozměr první dimenze pole
  55: iload_1         // rozměr druhé dimenze pole
  56: multianewarray #9, 2; // class "[[D" (dvourozměrné pole prvků typu double)
  60: astore 9        // uložení výsledku (nového pole) do lokální proměnné
 
  62: return         // návrat z metody
}

10. Demonstrační příklad Test19.lua: vytvoření tabulek

V demonstračním příkladu nazvaném Test19.lua je ukázáno vytvoření tabulky obsahující několik číselných položek a dále tabulky, jejíž prvky jsou taktéž tabulky, takže výsledkem je vlastně matice o velikosti 3×3 prvky. Povšimněte si taktéž způsobu výpisu obsahu tabulek s využitím funkce pairs() vracející iterátor. V tomto případě by bylo možné použít i funkci ipairs(), je ovšem dobré vědět, že i „normální“ tabulky mohou vracet pro své prvky klíče:

--
-- Vytvoreni tabulky.
--
 
 
 
--
-- Vytvoreni jednoduche tabulky.
--
function test0()
  local tabulka = {1, 3, 5, 7, 11, 13, 17}
  return tabulka
end
 
 
 
--
-- Vytvoreni vnorene tabulky.
--
function test1()
  local matice = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}}
  return matice
end
 
 
 
--
-- Test.
--
function main()
  local x = test0()
  for key,val in pairs(x) do
    print("table[" .. key .. "] = " .. val)
  end
 
  print()
 
  local y = test1()
  for i,vector in pairs(y) do
    for j,item in pairs(vector) do
      print("table[" .. i .. "," .. j .. "] = " .. item)
    end
  end
end
 
 
 
main()

Bajtkód vygenerovaný překladem demonstračního příkladu Test19.lua je poměrně zajímavý, protože zde najdeme vysokoúrovňové instrukce NEWTABLE (vytvoření tabulky), SETLIST (nastavení prvků tabulky) i TFORCALL+TFORLOOP (smyčka typu foreach vysvětlená příště):

function <Test19.lua:10,13> (11 instructions at 0x817bc88)
0 params, 8 slots, 0 upvalues, 1 local, 7 constants, 0 functions
    1    [11]  NEWTABLE    0 7 0 // konstrukce nové tabulky o velikosti 7 položek
    2    [11]  LOADK      1 -1  // uložit konstantu 1 do registru
    3    [11]  LOADK      2 -2  // uložit konstantu 3 do registru
    4    [11]  LOADK      3 -3  // uložit konstantu 5 do registru
    5    [11]  LOADK      4 -4  // uložit konstantu 7 do registru
    6    [11]  LOADK      5 -5  // uložit konstantu 11 do registru
    7    [11]  LOADK      6 -6  // uložit konstantu 13 do registru
    8    [11]  LOADK      7 -7  // uložit konstantu 17 do registru
    9    [11]  SETLIST     0 7 1 // inicializace položek
    10   [12]  RETURN     0 2  // tabulka je návratovou hodnotou
    11   [13]  RETURN     0 1  // implicitně vkládáno překladačem
 
function <Test19.lua:20,23> (19 instructions at 0x817c0f0)
0 params, 7 slots, 0 upvalues, 1 local, 9 constants, 0 functions
    1    [21]  NEWTABLE    0 3 0 // konstrukce nové tabulky o velikosti 3 položek
 
    2    [21]  NEWTABLE    1 3 0 // konstrukce nové podtabulky o velikosti 3 položek
    3    [21]  LOADK      2 -1  // uložit konstantu 1 do registru
    4    [21]  LOADK      3 -2  // uložit konstantu 2 do registru
    5    [21]  LOADK      4 -3  // uložit konstantu 3 do registru
    6    [21]  SETLIST     1 3 1 // inicializace položek podtabulky
 
    7    [21]  NEWTABLE    2 3 0 // konstrukce nové podtabulky o velikosti 3 položek
    8    [21]  LOADK      3 -4  // uložit konstantu 4 do registru
    9    [21]  LOADK      4 -5  // uložit konstantu 5 do registru
    10   [21]  LOADK      5 -6  // uložit konstantu 6 do registru
    11   [21]  SETLIST     2 3 1 // inicializace položek tabulky
 
    12   [21]  NEWTABLE    3 3 0 // konstrukce nové podtabulky o velikosti 3 položek
    13   [21]  LOADK      4 -7  // uložit konstantu 7 do registru
    14   [21]  LOADK      5 -8  // uložit konstantu 8 do registru
    15   [21]  LOADK      6 -9  // uložit konstantu 9 do registru
    16   [21]  SETLIST     3 3 1 // inicializace položek tabulky
 
    17   [21]  SETLIST     0 3 1 // inicializace položek (podtabulek) hlavní tabulky
    18   [22]  RETURN     0 2  // tabulka je návratovou hodnotou
    19   [23]  RETURN     0 1  // implicitně vkládáno překladačem
 
function <Test19.lua:30,44> (41 instructions at 0x817c630)
0 params, 19 slots, 1 upvalue, 17 locals, 7 constants, 0 functions
    1    [31]  GETTABUP    0 0 -1 // příprava na volání funkce "test0"
    2    [31]  CALL      0 1 2
    3    [32]  GETTABUP    1 0 -2 // příprava na volání funkce "pairs"
    4    [32]  MOVE      2 0
    5    [32]  CALL      1 2 4 // zavolání funkce "pairs"
    6    [32]  JMP       0 7   ; to 14
    7    [33]  GETTABUP    6 0 -3 // příprava na volání funkce "print"
    8    [33]  LOADK      7 -4  ; "table["
    9    [33]  MOVE      8 4
    10   [33]  LOADK      9 -5  ; "] = "
    11   [33]  MOVE      10 5
    12   [33]  CONCAT     7 7 10
    13   [33]  CALL      6 2 1 // zavolání funkce "print"
    14   [32]  TFORCALL    1 2
    15   [32]  TFORLOOP    3 -9  ; to 7
    16   [36]  GETTABUP    1 0 -3 // příprava na volání funkce "print"
    17   [36]  CALL      1 1 1
    18   [38]  GETTABUP    1 0 -6 // příprava na volání funkce "test1"
    19   [38]  CALL      1 1 2
    20   [39]  GETTABUP    2 0 -2 // příprava na volání funkce "pairs"
    21   [39]  MOVE      3 1
    22   [39]  CALL      2 2 4 // zavolání funkce "pairs"
    23   [39]  JMP       0 15  ; to 39
    24   [40]  GETTABUP    7 0 -2 // příprava na volání funkce "pairs"
    25   [40]  MOVE      8 6
    26   [40]  CALL      7 2 4 // zavolání funkce "pairs"
    27   [40]  JMP       0 9   ; to 37
    28   [41]  GETTABUP    12 0 -3// příprava na volání funkce "print"
    29   [41]  LOADK      13 -4  ; "table["
    30   [41]  MOVE      14 5
    31   [41]  LOADK      15 -7  ; ","
    32   [41]  MOVE      16 10
    33   [41]  LOADK      17 -5  ; "] = "
    34   [41]  MOVE      18 11
    35   [41]  CONCAT     13 13 18
    36   [41]  CALL      12 2 1 // zavolání funkce "print"
    37   [40]  TFORCALL    7 2
    38   [40]  TFORLOOP    9 -11  ; to 28
    39   [39]  TFORCALL    2 2
    40   [39]  TFORLOOP    4 -17  ; to 24
    41   [44]  RETURN     0 1  // implicitně vkládáno překladačem

11. Demonstrační příklad Test20.lua: vytvoření asociativního pole

V demonstračním příkladu nazvaném Test20.lua je vytvořeno asociativní pole s pěticí dvojic klíč:hodnota, jehož obsah je následně vypsán na standardní výstup s využitím programové smyčky typu foreach:

--
-- Vytvoreni asociativniho pole.
--
 
 
 
--
-- Vytvoreni asociativniho pole.
--
function test0()
  local pole = {first=1, second=3, third=5, fourth=7, fifth=11}
  return pole
end
 
 
 
--
-- Test.
--
function main()
  local x = test0()
  for key,val in pairs(x) do
    print("table[" .. key .. "] = " .. val)
  end
end
 
 
 
main()

Podívejme se nyní na bajtkód vytvořený překladem demonstračního příkladu Test20.lua. Můžeme zde vidět již známou instrukci NEWTABLE a taktéž novou instrukci SETTABLE sloužící pro přidání prvku do asociativního pole:

function <Test20.lua:10,13> (8 instructions at 0x961ec88)
0 params, 2 slots, 0 upvalues, 1 local, 10 constants, 0 functions
    1    [11]  NEWTABLE    0 0 5  // konstrukce nové tabulky o velikosti 5 položek
    2    [11]  SETTABLE    0 -1 -2 // vložení nové dvojice ("first" 1) do tabulky
    3    [11]  SETTABLE    0 -3 -4 // vložení nové dvojice ("second" 3) do tabulky
    4    [11]  SETTABLE    0 -5 -6 // vložení nové dvojice ("third" 5) do tabulky
    5    [11]  SETTABLE    0 -7 -8 // vložení nové dvojice ("fourth" 7) do tabulky
    6    [11]  SETTABLE    0 -9 -10 // vložení nové dvojice ("fifth" 11) do tabulky
    7    [12]  RETURN     0 2   // tabulka je návratovou hodnotou
    8    [13]  RETURN     0 1   // implicitně vkládáno překladačem
 
function <Test20.lua:20,25> (16 instructions at 0x961f178)
0 params, 11 slots, 1 upvalue, 6 locals, 5 constants, 0 functions
    1    [21]  GETTABUP    0 0 -1  // příprava na volání funkce "test0"
    2    [21]  CALL      0 1 2
    3    [22]  GETTABUP    1 0 -2  // příprava na volání funkce "pairs"
    4    [22]  MOVE      2 0
    5    [22]  CALL      1 2 4  // zavolání funkce "pairs"
    6    [22]  JMP       0 7   ; to 14
    7    [23]  GETTABUP    6 0 -3  // příprava na volání funkce "print"
    8    [23]  LOADK      7 -4  ; "table["
    9    [23]  MOVE      8 4
    10   [23]  LOADK      9 -5  ; "] = "
    11   [23]  MOVE      10 5
    12   [23]  CONCAT     7 7 10
    13   [23]  CALL      6 2 1  // zavolání funkce "print"
    14   [22]  TFORCALL    1 2
    15   [22]  TFORLOOP    3 -9  ; to 7
    16   [25]  RETURN     0 1   // implicitně vkládáno překladačem

12. Demonstrační příklad Test19.py: vytvoření seznamu

V demonstračním příkladu nazvaném Test19.py je ukázáno vytvoření seznamu obsahujícího několik číselných položek a dále pak seznamu obsahujícího jako své prvky podseznamy (toto je jedna z možností, jak v Pythonu vytvořit obdobu matic):

#
# Vytvoreni seznamu.
#
 
 
 
#
# Vytvoreni jednoducheho seznamu.
#
def test0():
  ntice = [1, 2, 3, 4]
  return ntice
 
 
 
#
# Vytvoreni seznamu seznamu.
#
def test1():
  pole = [[1, 2], [3, 4]]
  return pole
 
 
 
#
# Test.
#
def main():
  print(test0())
  print(test1())
 
 
 
#
# Ukazka disasembleru.
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\ntest0:")
  dis(test0)
 
  print("\ntest1:")
  dis(test1)
 
main()
 
disassemble()

Následuje bajtkód vzniklý překladem tohoto demonstračního příkladu:

test0:
 11      0 LOAD_CONST        1 // načtení konstanty 1
       3 LOAD_CONST        2 // načtení konstanty 2
       6 LOAD_CONST        3 // načtení konstanty 3
       9 LOAD_CONST        4 // načtení konstanty 4
       12 BUILD_LIST        4 // vytvoření seznamu o velikosti čtyři položky
       15 STORE_FAST        0 // uložit referenci do lokální proměnné
 
 12     18 LOAD_FAST        0 // uložit referenci na seznam na TOS
       21 RETURN_VALUE        // vrácení seznamu
 
test1:
 20      0 LOAD_CONST        1 // načtení konstanty 1
       3 LOAD_CONST        2 // načtení konstanty 2
       6 BUILD_LIST        2 // vytvoření podseznamu o velikosti dvě položky
       9 LOAD_CONST        3 // načtení konstanty 3
       12 LOAD_CONST        4 // načtení konstanty 4
       15 BUILD_LIST        2 // vytvoření podseznamu o velikosti dvě položky
       18 BUILD_LIST        2 // vytvoření seznamu o velikosti dvě položky typu podseznam
       21 STORE_FAST        0 // uložit referenci na pole na TOS
 
 21     24 LOAD_FAST        0 // uložit referenci na pole na TOS
       27 RETURN_VALUE        // vrácení pole

13. Demonstrační příklad Test19.py: vytvoření n-tice

Demonstrační příklad nazvaný Test20.py se v mnoha ohledech podobá předchozímu demonstračnímu příkladu, ovšem s tím (poměrně závažným) rozdílem, že se namísto seznamů vytváří n-tice, a to jak n-tice obsahující číselné konstanty, tak i n-tice obsahující další pod-n-tice :-) jako své prvky:

cyber23

#
# Vytvoreni n-tice.
#
 
 
 
#
# Vytvoreni jednoduche n-tice.
#
def test0():
  seznam = (1, 2, 3, 4)
  return seznam
 
 
#
# Vytvoreni n-tice n-tic.
#
def test1():
  pole = ((1, 2), (3, 4))
  return pole
 
 
#
# Test.
#
def main():
  print(test0())
  print(test1())
 
 
 
#
# Ukazka disasembleru.
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\ntest0:")
  dis(test0)
 
  print("\ntest1:")
  dis(test1)
 
main()
 
disassemble()

Opět následuje bajtkód vzniklý překladem tohoto demonstračního příkladu:

test0:
 11      0 LOAD_CONST        5 // n-tice je konstanta ((1, 2, 3, 4))
       3 STORE_FAST        0 // do lokální proměnné
 
 12      6 LOAD_FAST        0 // načtení lokální proměnné na TOS
       9 RETURN_VALUE        // vrácení n-tice
 
test1:
 19      0 LOAD_CONST        5 // n-tice je konstanta ((1, 2))
       3 LOAD_CONST        6 // n-tice je konstanta ((3, 4))
       6 BUILD_TUPLE       2 // vytvoření n-tice
       9 STORE_FAST        0 // do lokální proměnné
 
 20     12 LOAD_FAST        0 // načtení lokální proměnné na TOS
       15 RETURN_VALUE        // vrácení pole

14. Repositář se zdrojovými kódy všech dnešních demonstračních příkladů

Všechny dnes popsané a využité demonstrační příklady (naprogramované v Javě, Lue i Pythonu) byly uloženy do Mercurial repositáře umístěného na adrese http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/. Odkazy na prozatím poslední verze těchto příkladů naleznete v tabulce pod tímto odstavcem:

15. Odkazy na Internetu

 1. Programming in Lua (first edition)
  http://www.lua.org/pil/contents.html
 2. Programming in Lua: Numeric for
  http://www.lua.org/pil/4.3.4.html
 3. Programming in Lua: break and return
  http://www.lua.org/pil/4.4.html
 4. Programming in Lua: Tables
  http://www.lua.org/pil/2.5.html
 5. Programming in Lua: Table Constructors
  http://www.lua.org/pil/3.6.html
 6. Programovací jazyk Lua
  http://palmknihy.cz/web/kni­ha/programovaci-jazyk-lua-12651.htm
 7. Lua: Tables Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/TablesTutorial
 8. Lua: Control Structure Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/ControlStruc­tureTutorial
 9. Lua Types Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/LuaTypesTutorial
 10. Goto Statement in Lua
  http://lua-users.org/wiki/GotoStatement
 11. Python break, continue and pass Statements
  http://www.tutorialspoint­.com/python/python_loop_con­trol.htm
 12. For Loop (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/For_loop
 13. Heinz Rutishauser
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Heinz_Rutishauser
 14. Parrot
  http://www.parrot.org/
 15. Parrot languages
  http://www.parrot.org/languages
 16. Parrot Primer
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/docs/intro­.pod.html
 17. Parrot Opcodes
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/ops.html
 18. Parrot VM
  http://en.wikibooks.org/wi­ki/Parrot_Virtual_Machine
 19. Parrot Assembly Language
  http://www.perl6.org/archi­ve/pdd/pdd06_pasm.html
 20. Parrot Reference: Chapter 11 – Perl 6 and Parrot Essentials
  http://oreilly.com/perl/excerpts/perl-6-and-parrot-essentials/parrot-reference.html
 21. Python Bytecode: Fun With Dis
  http://akaptur.github.io/blog/2013/08/14/pyt­hon-bytecode-fun-with-dis/
 22. Python's Innards: Hello, ceval.c!
  http://tech.blog.aknin.na­me/category/my-projects/pythons-innards/
 23. Byterun
  https://github.com/nedbat/byterun
 24. Python Byte Code Instructions
  http://document.ihg.uni-duisburg.de/Documentation/Pyt­hon/lib/node56.html
 25. Python Byte Code Instructions
  https://docs.python.org/3­.2/library/dis.html#python-bytecode-instructions
 26. Lua 5.2 sources
  http://www.lua.org/source/5.2/
 27. Lua 5.2 sources – lopcodes.h
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.h.html
 28. Lua 5.2 sources – lopcodes.c
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.c.html
 29. dis – Python module
  https://docs.python.org/2/li­brary/dis.html
 30. Comparison of Python virtual machines
  http://polishlinux.org/ap­ps/cli/comparison-of-python-virtual-machines/
 31. O-code
  http://en.wikipedia.org/wiki/O-code_machine
 32. BCPL
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCPL
 33. The BCPL Cintcode System and Cintpos User Guide by Martin Richards
  http://www.cl.cam.ac.uk/u­sers/mr/bcplman.pdf
 34. Bootstrapping the BCPL Compiler using INTCODE
  http://www.gtoal.com/langu­ages/bcpl/amiga/bcpl/bootin­g.txt
 35. p-code machine
  http://en.wikipedia.org/wiki/P-code_machine
 36. ucsd-psystem-vm 0.11 (a portable virtual machine for the UCSD p-System)
  http://ucsd-psystem-vm.sourceforge.net/
 37. Introduction to Smalltalk bytecodes
  http://marianopeck.wordpres­s.com/2011/05/21/introduc­tion-to-smalltalk-bytecodes/
 38. Audio File Formats.
  http://sox.sourceforge.net/Au­dioFormats-11.html
 39. TestSounds.com: pure digital sounds to test your audio
  http://www.testsounds.com/
 40. Test Tones (20hz – 20khz)
  http://mdf1.tripod.com/test-tones.html
 41. WAV (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/WAV
 42. WAVE PCM soundfile format
  https://ccrma.stanford.edu/cou­rses/422/projects/WaveFor­mat/
 43. Audio Interchange File Format
  http://en.wikipedia.org/wiki/Aiff
 44. Musical Instrument Digital Interface,
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Musical_Instrument_Digi­tal_Interface
 45. A MIDI Pedalboard Encode,
  http://www.pykett.org.uk/a_mi­di_pedalboard_encoder.htm
 46. MIDI Note Number, Frequency Table,
  http://tonalsoft.com/pub/news/pitch-bend.aspx
 47. Note names, MIDI numbers and frequencies,
  http://www.phys.unsw.edu.au­/jw/notes.html
 48. The MIDI Specification,
  http://www.gweep.net/~pre­fect/eng/reference/protocol/mi­dispec.html
 49. Essentials of the MIDI protocol,
  http://ccrma.stanford.edu/~cra­ig/articles/linuxmidi/mis­c/essenmidi.html
 50. General MIDI,
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/General_MIDI
 51. Obecné MIDI (General MIDI),
  http://www-kiv.zcu.cz/~herout/html_sbo/mi­di/5.html
 52. Custom Chips: Paula
  http://www.amiga-hardware.com/showhardware­.cgi?HARDID=1460
 53. Big Book of Amiga Hardware
  http://www.amiga-resistance.info/bboahfaq/
 54. Amiga Hardware Database
  http://amiga.resource.cx/
 55. ExoticA
  http://www.exotica.org.uk/wi­ki/Main_Page
 56. The absolute basics of Amiga audio
  http://www.sufo.estates.co­.uk/amiga/amimus.html
 57. Wikipedia: Tracker
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tracker
 58. Wikipedia: Trackers
  http://en.wikipedia.org/wiki/Trackers
 59. Ultimate Soundtracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultimate_Soundtracker
 60. Protracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ProTracker
 61. Impulse Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Impulse_Tracker
 62. Scream Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ScreamTracker
 63. MikMod for Java
  http://jmikmod.berlios.de/
 64. List of audio trackers
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_audio_trackers
 65. Wikipedia: Module File
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Module_file
 66. Wikipedia: Chiptune
  http://en.wikipedia.org/wiki/Chiptune
 67. SDL_mixer 2.0
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_mixer/
 68. SDLJava: package sdljava.ttf
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/pac­kage-summary.html#package_description
 69. SDLJava: class sdljava.ttf.SDLTTF
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/SDLTTF­.html
 70. SDLJava: class sdljava.ttf.SDLTrueTypeFont
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/SDLTru­eTypeFont.html
 71. SDL_ttf Documentation
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/docs/
 72. SDL_ttf 2.0 (není prozatím součástí SDLJava)
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/
 73. SDL_ttf doc
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/docs/SDL_ttf_fra­me.html
 74. SDL 1.2 Documentation: SDL_Surface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsurface.html
 75. SDL 1.2 Documentation: SDL_PixelFormat
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlpixelformat.html
 76. SDL 1.2 Documentation: SDL_LockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdllocksurface.html
 77. SDL 1.2 Documentation: SDL_UnlockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlunlocksurface.html
 78. SDL 1.2 Documentation: SDL_LoadBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlloadbmp.html
 79. SDL 1.2 Documentation: SDL_SaveBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsavebmp.html
 80. SDL 1.2 Documentation: SDL_BlitSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlblitsurface.html
 81. SDL 1.2 Documentation: SDL_VideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlvideoinfo.html
 82. SDL 1.2 Documentation: SDL_GetVideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlgetvideoinfo.html
 83. glDrawArrays
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawArrays­.xml
 84. glDrawElements
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawElemen­ts.xml
 85. glDrawArraysInstanced
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawArraysIn­stanced.xml
 86. glDrawElementsInstanced
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawElemen­tsInstanced.xml
 87. Root.cz: Seriál Grafická knihovna OpenGL
  http://www.root.cz/serialy/graficka-knihovna-opengl/
 88. Root.cz: Seriál Tvorba přenositelných grafických aplikací využívajících knihovnu GLUT
  http://www.root.cz/serialy/tvorba-prenositelnych-grafickych-aplikaci-vyuzivajicich-knihovnu-glut/
 89. Best Practices for Working with Vertex Data
  https://developer.apple.com/li­brary/ios/documentation/3ddra­wing/conceptual/opengles_pro­grammingguide/Techniquesfor­WorkingwithVertexData/Techni­quesforWorkingwithVertexDa­ta.html
 90. Class BufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/i­mage/BufferStrategy.html
 91. Class Graphics
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.5.0/docs/api/java/aw­t/Graphics.html
 92. Double Buffering and Page Flipping
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/doublebuf.html
 93. BufferStrategy and BufferCapabilities
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/bufferstrategy.html
 94. Java:Tutorials:Double Buffering
  http://content.gpwiki.org/in­dex.php/Java:Tutorials:Dou­ble_Buffering
 95. Double buffer in standard Java AWT
  http://www.codeproject.com/Ar­ticles/2136/Double-buffer-in-standard-Java-AWT
 96. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 1 – Volatile Images
  http://www.javalobby.org/fo­rums/thread.jspa?threadID=16840&tstar­t=0
 97. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 2 – Buffer Strategies
  http://www.javalobby.org/ja­va/forums/t16867.html
 98. How does paintComponent work?
  http://stackoverflow.com/qu­estions/15544549/how-does-paintcomponent-work
 99. A Swing Architecture Overview
  http://www.oracle.com/technet­work/java/architecture-142923.html
 100. Class javax.swing.JComponent
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html
 101. Class java.awt.Component
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html
 102. Class java.awt.Component.BltBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.BltBufferStrategy.html
 103. Class java.awt.Component.FlipBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.FlipBufferStrategy­.html
 104. Metoda java.awt.Component.isDoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html#isDoubleBuffe­red()
 105. Metoda javax.swing.JComponent.is­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#isDouble­Buffered()
 106. Metoda javax.swing.JComponent.set­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#setDouble­Buffered(boolean)
 107. Javadoc – třída GraphicsDevice
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsDevice.html
 108. Javadoc – třída GraphicsEnvironment
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsEnvironment.html
 109. Javadoc – třída GraphicsConfiguration
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsConfiguration.html
 110. Javadoc – třída DisplayMode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Dis­playMode.html
 111. Lesson: Full-Screen Exclusive Mode API
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/
 112. Full-Screen Exclusive Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/exclusivemode.html
 113. Display Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/displaymode.html
 114. Using the Full-Screen Exclusive Mode API in Java
  http://www.developer.com/ja­va/other/article.php/3609776/U­sing-the-Full-Screen-Exclusive-Mode-API-in-Java.htm
 115. Java quick guide: JVM Instruction Set (tabulka všech instrukcí JVM)
  http://www.mobilefish.com/tu­torials/java/java_quickgu­ide_jvm_instruction_set.html
 116. The JVM Instruction Set
  http://mpdeboer.home.xs4a­ll.nl/scriptie/node14.html
 117. MultiMedia eXtensions
  http://softpixel.com/~cwrig­ht/programming/simd/mmx.phpi
 118. SSE (Streaming SIMD Extentions)
  http://www.songho.ca/misc/sse/sse­.html
 119. Timothy A. Chagnon: SSE and SSE2
  http://www.cs.drexel.edu/~tc365/mpi-wht/sse.pdf
 120. Intel corporation: Extending the Worldr's Most Popular Processor Architecture
  http://download.intel.com/techno­logy/architecture/new-instructions-paper.pdf
 121. SIMD architectures:
  http://arstechnica.com/ol­d/content/2000/03/simd.ar­s/
 122. GC safe-point (or safepoint) and safe-region
  http://xiao-feng.blogspot.cz/2008/01/gc-safe-point-and-safe-region.html
 123. Safepoints in HotSpot JVM
  http://blog.ragozin.info/2012/10/sa­fepoints-in-hotspot-jvm.html
 124. Java theory and practice: Synchronization optimizations in Mustang
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-jtp10185/
 125. How to build hsdis
  http://hg.openjdk.java.net/jdk7/hot­spot/hotspot/file/tip/src/sha­re/tools/hsdis/README
 126. Java SE 6 Performance White Paper
  http://www.oracle.com/technet­work/java/6-performance-137236.html
 127. Lukas Stadler's Blog
  http://classparser.blogspot­.cz/2010/03/hsdis-i386dll.html
 128. How to build hsdis-amd64.dll and hsdis-i386.dll on Windows
  http://dropzone.nfshost.com/hsdis.htm
 129. PrintAssembly
  https://wikis.oracle.com/dis­play/HotSpotInternals/Prin­tAssembly
 130. The Java Virtual Machine Specification: 3.14. Synchronization
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jvms/se7/html/jvms-3.html#jvms-3.14
 131. The Java Virtual Machine Specification: 8.3.1.4. volatile Fields
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-8.html#jls-8.3.1.4
 132. The Java Virtual Machine Specification: 17.4. Memory Model
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.4
 133. The Java Virtual Machine Specification: 17.7. Non-atomic Treatment of double and long
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.7
 134. Open Source ByteCode Libraries in Java
  http://java-source.net/open-source/bytecode-libraries
 135. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 136. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 137. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 138. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 139. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 140. Byte Code Engineering Library (před verzí 5.0)
  http://bcel.sourceforge.net/
 141. Byte Code Engineering Library (verze >= 5.0)
  http://commons.apache.org/pro­per/commons-bcel/
 142. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 143. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 144. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 145. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 146. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 147. Javassist
  http://www.jboss.org/javassist/
 148. Byteman
  http://www.jboss.org/byteman
 149. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 150. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 151. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 152. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 153. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 154. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 155. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 156. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 157. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 158. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 159. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 160. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 161. jclasslib bytecode viewer
  http://www.ej-technologies.com/products/jclas­slib/overview.html

Byl pro vás článek přínosný?