Hlavní navigace

Programovací jazyk Clojure a práce s Gitem (3)

14. 7. 2015
Doba čtení: 28 minut

Sdílet

V devatenácté části seriálu o programovacím jazyku Clojure se již potřetí (a naposledy) budeme zabývat popisem knihovny nazvané clj-jgit odvozené od javovské knihovny JGit. Ukážeme si především použití funkce odpovídající příkazu git blame, procházení jednotlivými commity a taktéž tvorbu patchů.

Obsah

1. Programovací jazyk Clojure a práce s Gitem (3)

2. Použití funkce clj-jgit.porcelain/git-blame

3. Zdrojový kód demonstračního příkladu git-test12

4. Použití funkcí clj-jgit.porcelain/rev-list a clj-jgit.querying/commit-info pro získání informací o commitech

5. Zdrojový kód demonstračního příkladu git-test13

6. Podrobnější informace o změnách získané s využitím funkcí clj-jgit.querying/branches-for a clj-jgit.querying/changed-files

7. Zdrojový kód demonstračního příkladu git-test14

8. Vytvoření naformátovaného patche s využitím funkce clj-jgit.querying/changed-files-with-patch

9. Zdrojový kód demonstračního příkladu git-test15

10. Repositář s dnešními demonstračními příklady

11. Odkazy na předchozí části tohoto seriálu

12. Odkazy na Internetu

1. Programovací jazyk Clojure a práce s Gitem (3)

V dnešním článku o programovacím jazyce Clojure i o vybraných užitečných knihovnách, které jsou pro tento jazyk vytvořeny, se opět (již potřetí) budeme zabývat způsobem využití knihovny nazvané clj-jgit. Navážeme tak na sedmnáctou a osmnáctou část tohoto seriálu, v nichž jsme si nejprve řekli základní informace o knihovně clj-jgit a následně jsme si na celkem jedenácti demonstračních příkladech ukázali, jakým způsobem je možné získat obsah vzdáleného repositáře, jak se přečtou informace o lokálních i vzdálených větvích a taktéž jsme si předvedli způsoby přepínání mezi větvemi, přidávání a změnu souborů v repositáři, commit provedených změn a zjištění stavu repositáře v jakémkoli okamžiku (těsně po naklonování, po přepnutí větve, po přidání nového souboru do repositáře, změně souboru, commitu provedených změn apod.).

Prozatím jsme se však neseznámili se způsobem přečtení informací o všech provedených commitech ani o postupu, kterým je možné získat patch (změnový soubor) obsahující informace o tom, jaké změny byly ve vybraném commitu vlastně provedeny. S funkcemi a makry knihovny clj-jgit, které tyto operace implementují, se seznámíme v dnešním článku a především si ukážeme způsob jejich použití na čtveřici demonstračních příkladů. Popsány budou následující funkce a makra:

# Funkce/makro Stručný popis
1 clj-jgit.porcelain/git-blame obdoba příkazu git blame
2 clj-jgit.porcelain/rev-list vrací seznam všech provedených změn v repositáři
3 clj-jgit.querying/commit-info získání podrobnějších informací o zvoleném commitu
4 clj-jgit.querying/branches-for informace o větvích, kterých se commit týká
5 clj-jgit.querying/changed-files informace o změněných souborech ve zvoleném commitu
6 clj-jgit.querying/changed-files-with-patch naformátování patche pro zvolený commit

2. Použití funkce clj-jgit.porcelain/git-blame

První funkcí, s níž se dnes seznámíme, je funkce nazvaná clj-jgit.porcelain/git-blame, kterou je možné použít pro zjištění informací o autorech změn provedených v libovolném souboru, který je součástí repositáře. Této funkci se předávají dva argumenty – reference na repositář, tj. hodnota vrácená například funkcí clj-jgit.porcelain/with-repo a jméno souboru, o jehož změnách potřebujeme získat potřebné informace. Funkce clj-jgit.porcelain/git-blame vrací seznam změn, přičemž informace o každé změně je reprezentována následující datovou strukturou složenou z vnořených hashmap:

{
  :author {
    :name
    :email
    :timezone
  }
  :commit
  :committer {
    :name
    :email
    :timezone
  }
  :line
  :source-path
}

Pro zajímavost – zdrojový kód funkce clj-jgit.porcelain/git-blame vypadá následovně:

(defn git-blame
 ([^Git repo ^String path]
   (git-blame repo path false))
 ([^Git repo ^String path ^Boolean follow-renames?]
   (-> repo
     .blame
     (.setFilePath path)
     (.setFollowFileRenames follow-renames?)
     .call
     blame-result))
 ([^Git repo ^String path ^Boolean follow-renames? ^AnyObjectId start-commit]
   (-> repo
     .blame
     (.setFilePath path)
     (.setFollowFileRenames follow-renames?)
     (.setStartCommit start-commit)
     .call
     blame-result)))

Poznámka: pravděpodobně kvůli chybě v knihovně JGit, konkrétně ve funkci getSourceCommit(), dochází k výjimce typu ArrayIndexOutOfBoundsException při snaze o přečtení posledního záznamu v sekvenci.

3. Zdrojový kód demonstračního příkladu git-test12

V dnešním prvním demonstračním příkladu nazvaném git-test12 je ukázáno využití výše popsané funkce clj-jgit.porcelain/git-blame pro získání informací o změně provedené v souboru README.md umístěného v testovacím repositáři https://github.com/tisnik/testrepo. Vypíše se pouze první změna ze získané sekvence; při snaze o čtení dalších změn nezapomeňte celou smyčku uzavřít do makra try kvůli zpracování výše zmíněné výjimky typu ArrayIndexOutOfBoundsException.

Vytvoření kostry demonstračního příkladu:

lein new app git-12

Úprava projektového souboru project.clj:

(defproject git-test12 "0.1.0-SNAPSHOT"
  :description "FIXME: write description"
  :url "http://example.com/FIXME"
  :license {:name "Eclipse Public License"
       :url "http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html"}
  :dependencies [[org.clojure/clojure "1.6.0"]
          [clj-jgit "0.8.0"]
          [clj-rm-rf "1.0.0-SNAPSHOT"]]
  :main ^:skip-aot git-test12.core
  :target-path "target/%s"
  :profiles {:uberjar {:aot :all}})

Zdrojový kód souboru src/git_test12/core.clj:

(ns git-test12.core
  (:gen-class))
 
(require '[clojure.pprint   :as pprint])
(require '[clj-jgit.porcelain :as jgit])
(require '[clj-jgit.querying :as jgit-query])
(require '[hozumi.rm-rf    :as rm-rf])
 
(def repository-url
  "Adresa GIT repositare vcetne specifikace protokolu."
  "https://github.com/tisnik/testrepo.git")
 
(def directory-name
  "Jmeno adresare, do ktereho se GIT repositar naklonuje."
  "repo")
 
(defn clone-repository
  "Naklonovani GIT repositare do specifikovaneho adresare."
  [url directory]
  (jgit/git-clone url directory))
 
(defn delete-directory
  "Smazani adresare vcetne podadresaru a souboru."
  [directory]
  (rm-rf/rm-r (java.io.File. directory)))
 
(defn print-customized-log
  "Vypis logovacich informaci ve zvolenem formatu."
  [repository]
  (println "\nLog:")
  (doseq [log-entry (jgit/git-log repository)]
    (let [info (jgit-query/commit-info repository log-entry)]
       (println (:author info) ":" (:message info)))))
 
(defn print-local-branches
  "Vypis vsech lokalnich vetvi pro vybrany repositar."
  [repo]
  (println "\nLocal branches")
  (doseq [branch (jgit/git-branch-list repo)]
    (println (.getName branch))))
 
(defn print-remote-branches
  "Vypis vsech vzdalenych vetvi pro vybrany repositar."
  [repo]
  (println "\nRemote branches")
  (doseq [branch (jgit/git-branch-list repo :remote)]
    (println (.getName branch))))
 
(defn print-git-blame
  "Ukazka pouziti funkce git-blame."
  [repo filename]
  (println "\nGit blame " filename)
  (let [blamelist (jgit/git-blame repo filename)
     first-blame (first blamelist)]
     ; ukazka pristupu ke vnorenemu prvku vracene struktury
     (println "Committer:" (:name (:committer first-blame)))
     ; vypis cele struktury
     (pprint/pprint first-blame)
     ))
 
(defn git-test-12
  "Naklonovani repositare, nacteni informaci
   z vytvoreneho adresare a vypis podrobnejsiho logu."
  [repository-url directory-name]
  ; naklonovani repositare do specifikovaneho adresare
  (clone-repository repository-url directory-name)
  ; nacteni informaci o repositari z lokalniho adresare
  ; povsimnete si pouziti "automagicky" vytvorene promenne,
  ; ktera se jmenuje 'repo'
  (try (jgit/with-repo directory-name
             (print-customized-log repo)
             (print-local-branches repo)
             (print-remote-branches repo)
             (print-git-blame repo "README.md"))
     (finally
       ; vymazani adresare s naklonovanym repositarem
       (delete-directory directory-name))))
 
(defn -main
  "Funkce zavolana po zadani prikazu 'lein run'."
  [& args]
  (git-test-12 repository-url directory-name))

Ukázka výstupu demonstračního příkladu po jeho spuštění (repositář ve stavu se třemi větvemi):

Log:
Pavel Tisnovsky : Added garbage
Pavel Tisnovsky : Updated README.md
Pavel Tišnovský : Initial commit
 
Local branches
refs/heads/master
 
Remote branches
refs/remotes/origin/branch-1
refs/remotes/origin/branch-2
refs/remotes/origin/master
 
Git blame README.md
Committer: Pavel Tišnovský
{:author
 {:name "Pavel Tišnovský",
 :email "ptisnovs@redhat.com",
 :timezone
 #<ZoneInfo sun.util.calendar.ZoneInfo[id="GMT-04:00",offset=-14400000,dstSavings=0,useDaylight=false,transitions=0,lastRule=null]>},
 :commit
 #<RevCommit commit badf2b12f9281a8581009bfa068a5147c4cbc87a 1434722046 -----p>,
 :committer
 {:name "Pavel Tišnovský",
 :email "ptisnovs@redhat.com",
 :timezone
 #<ZoneInfo sun.util.calendar.ZoneInfo[id="GMT-04:00",offset=-14400000,dstSavings=0,useDaylight=false,transitions=0,lastRule=null]>},
 :line 0,
 :source-path "README.md"}

Ukázka výstupu demonstračního příkladu po jeho spuštění (repositář ve stavu se čtyřmi větvemi, spojením větví a merge konfliktem):

Log:
Pavel Tisnovsky : Updated README.md
Pavel Tisnovsky : Added file-in-branch-3 into branch-3
Pavel Tisnovsky : Added garbage
Pavel Tisnovsky : Updated README.md
Pavel Tišnovský : Initial commit
 
Local branches
refs/heads/master
 
Remote branches
refs/remotes/origin/branch-1
refs/remotes/origin/branch-2
refs/remotes/origin/branch-3
refs/remotes/origin/master
 
Git blame README.md
Committer: Pavel Tišnovský
{:author
 {:name "Pavel Tišnovský",
 :email "ptisnovs@redhat.com",
 :timezone
 #<ZoneInfo sun.util.calendar.ZoneInfo[id="GMT-04:00",offset=-14400000,dstSavings=0,useDaylight=false,transitions=0,lastRule=null]>},
 :commit
 #<RevCommit commit badf2b12f9281a8581009bfa068a5147c4cbc87a 1434722046 -----p>,
 :committer
 {:name "Pavel Tišnovský",
 :email "ptisnovs@redhat.com",
 :timezone
 #<ZoneInfo sun.util.calendar.ZoneInfo[id="GMT-04:00",offset=-14400000,dstSavings=0,useDaylight=false,transitions=0,lastRule=null]>},
 :line 0,
 :source-path "README.md"}

4. Použití funkcí clj-jgit.porcelain/rev-list a clj-jgit.querying/commit-info pro získání informací o commitech

Další informací, kterou je možné při práci s GITovskými repositáři relativně jednoduše přečíst, jsou informace o jednotlivých commitech, tj. o změnách provedených v průběhu historie existence aktivně používaného repositáře. V této kapitole si popíšeme dvojici funkcí, které lze využít pro přečtení podobných informací, jaké se z příkazového řádku získají příkazem git log (ve skutečnosti dále popsané funkce vrátí ještě více informací). První užitečnou funkcí je clj-jgit.porcelain/rev-list, jejíž zdrojový kód vypadá následovně:

(defn rev-list
 ([^Git repo]
  (rev-list repo (new-rev-walk repo)))
 ([^Git repo ^RevWalk rev-walk]
  (.reset rev-walk)
  (mark-all-heads-as-start-for! repo rev-walk)
  (doto (RevCommitList.)
   (.source rev-walk)
   (.fillTo Integer/MAX_VALUE))))

V nejjednodušším případě se do této funkce předá pouze jediný parametr: reference na repositář. Následně se vrátí seznam změn provedených v repositáři, ovšem my musíme mít možnost informace o jednotlivých změnách smysluplně zpracovat. Právě pro tento účel se používá druhá funkce nazvaná clj-jgit.querying/commit-info, která pro předaný objekt typu RevCommit (ten si můžeme představit jako otisk commitu, tj. jeho hešovací kód, ten je mimochodem uložený pod klíčem :id) vrátí mapu se strukturovanými informacemi. Zdrojový kód funkce clj-jgit.querying/commit-info je poněkud komplikovanější, neboť se podporuje různý typ (a počet) parametrů použitý při jejím volání:

(defn commit-info
 ([^Git repo, ^RevCommit rev-commit]
  (commit-info repo (new-rev-walk repo) rev-commit))
 ([^Git repo, ^RevWalk rev-walk, ^RevCommit rev-commit]
  (merge (commit-info-without-branches repo rev-walk rev-commit)
   {:branches (branches-for repo rev-commit)}))
 ([^Git repo ^RevWalk rev-walk ^HashMap commit-map ^RevCommit rev-commit]
  (merge (commit-info-without-branches repo rev-walk rev-commit)
   {:branches (map #(.getName ^Ref %) (or (.get commit-map rev-commit) []))})))

Z vrácené mapy lze získat důležité hodnoty uložené pod těmito klíči:

1 :id
2 :author
3 :message
4 :changed_files

5. Zdrojový kód demonstračního příkladu git-test13

Výše popsané funkce clj-jgit.porcelain/rev-list a clj-jgit.querying/commit-info jsou použity v dnešním druhém demonstračním příkladu, kde se s jejich využitím získají informace o historii změn provedených v testovacím repositáři https://github.com/tisnik/tes­trepo.git.

Vytvoření kostry demonstračního příkladu:

lein new app git-13

Úprava projektového souboru project.clj:

(defproject git-test13 "0.1.0-SNAPSHOT"
  :description "FIXME: write description"
  :url "http://example.com/FIXME"
  :license {:name "Eclipse Public License"
       :url "http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html"}
  :dependencies [[org.clojure/clojure "1.6.0"]
          [clj-jgit "0.8.0"]
          [clj-rm-rf "1.0.0-SNAPSHOT"]]
  :main ^:skip-aot git-test13.core
  :target-path "target/%s"
  :profiles {:uberjar {:aot :all}})

Zdrojový kód souboru src/git_test13/core.clj:

(ns git-test13.core
  (:gen-class))
 
(require '[clojure.pprint   :as pprint])
(require '[clj-jgit.porcelain :as jgit])
(require '[clj-jgit.querying :as jgit-query])
(require '[hozumi.rm-rf    :as rm-rf])
 
(def repository-url
  "Adresa GIT repositare vcetne specifikace protokolu."
  "https://github.com/tisnik/testrepo.git")
 
(def directory-name
  "Jmeno adresare, do ktereho se GIT repositar naklonuje."
  "repo")
 
(defn clone-repository
  "Naklonovani GIT repositare do specifikovaneho adresare."
  [url directory]
  (jgit/git-clone url directory))
 
(defn delete-directory
  "Smazani adresare vcetne podadresaru a souboru."
  [directory]
  (rm-rf/rm-r (java.io.File. directory)))
 
(defn rev-list
  [repo]
  (println "\nList of all revision objects\n")
  (let [rev-list (jgit-query/rev-list repo)]
    (doseq [rev rev-list]
      (let [info (jgit-query/commit-info repo rev)]
        (println "commit" (:id info))
        (println "Author: " (:author info))
        (println "Files: " (:changed_files info))
        (println "\n" (:message info) "\n\n")))))
 
(defn git-test-13
  "Naklonovani repositare, nacteni informaci
   z vytvoreneho adresare a vypis podrobnejsiho logu."
  [repository-url directory-name]
  ; naklonovani repositare do specifikovaneho adresare
  (clone-repository repository-url directory-name)
  ; nacteni informaci o repositari z lokalniho adresare
  ; povsimnete si pouziti "automagicky" vytvorene promenne,
  ; ktera se jmenuje 'repo'
  (try (jgit/with-repo directory-name
             (rev-list repo))
     (finally
       ; vymazani adresare s naklonovanym repositarem
       (delete-directory directory-name))))
 
(defn -main
  "Funkce zavolana po zadani prikazu 'lein run'."
  [& args]
  (git-test-13 repository-url directory-name))

Ukázka výstupu demonstračního příkladu po jeho spuštění (repositář ve stavu se třemi větvemi):

List of all revision objects
 
commit 07f9a94593ec3e065a7eeaedbbc5220ffe5c5722
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([file-in-branch-2 :add])
 
 Added file-in-branch-2 
 
 
commit f84564ce7fa81f865e60d3d2e18f5789539a237a
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([file-in-branch-1 :add])
 
 Added file-in-branch-1 
 
 
commit 394ce42cb3bcf44ff4e9a94949814bacddcdfe9b
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([garbage :add])
 
 Added garbage 
 
 
commit 0fd398ab16e53ea0b783aef2413d75b75c6462cd
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([README.md :edit])
 
 Updated README.md 
 
 
commit badf2b12f9281a8581009bfa068a5147c4cbc87a
Author: Pavel Tisnovsky
Files: [[README.md :add]]
 
 Initial commit 

Ukázka výstupu demonstračního příkladu po jeho spuštění (repositář ve stavu se čtyřmi větvemi, spojením větví a merge konfliktem):

List of all revision objects
 
commit ebffda7b2832c220e591d077ba448a0983fb1a47
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([README.md :edit])
 
 Merge branch 'master' into branch-3
 
Conflicts:
    README.md 
 
 
commit 19be06f06b8c5cb4a0dee5969d9a30c17f2cbc7d
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([README.md :edit])
 
 Change in README.md 
 
 
commit 4be57bb203050da628b66a045610bb6e0e7b243f
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([README.md :edit])
 
 Updated README.md 
 
 
commit 038bdf4191194b78fc683e40493c1ecace4f1e40
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([file-in-branch-3 :add])
 
 Added file-in-branch-3 into branch-3 
 
 
commit 07f9a94593ec3e065a7eeaedbbc5220ffe5c5722
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([file-in-branch-2 :add])
 
 Added file-in-branch-2 
 
 
commit f84564ce7fa81f865e60d3d2e18f5789539a237a
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([file-in-branch-1 :add])
 
 Added file-in-branch-1 
 
 
commit 394ce42cb3bcf44ff4e9a94949814bacddcdfe9b
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([garbage :add])
 
 Added garbage 
 
 
commit 0fd398ab16e53ea0b783aef2413d75b75c6462cd
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([README.md :edit])
 
 Updated README.md 
 
 
commit badf2b12f9281a8581009bfa068a5147c4cbc87a
Author: Pavel Tisnovsky
Files: [[README.md :add]]
 
 Initial commit 
 
 

6. Podrobnější informace o změnách získané s využitím funkcí clj-jgit.querying/branches-for a clj-jgit.querying/changed-files

Knihovna clj-jgit nabízí svým uživatelům i několik dalších funkcí, které je možné využít pro získání podrobnějších informací o jednotlivých commitech. Některé z dále zmíněných funkcí se používají interně (tj. dalšími funkcemi z knihovny clj-jgit), ovšem díky tomu, že se nepoužívá žádný režim „skrývání“ těchto funkcí před programátory, lze je přímo volat i z vyvíjených aplikací. Jedná se především o následující funkce:

# Funkce Stručný popis
1 branches-for větev či větve, kterých se commit týká
2 changed-files soubory změněné v rámci jednoho commitu
3 changed-files-between-commits soubory změněné mezi libovolnými dvěma commity
4 changed-files-with-patch změny provedené v rámci commitu naformátované jako patch

Funkce clj-jgit.querying/branches-for vrací sekvenci větví, kterých se daný commit týká:

(defn branches-for
 [^Git repo ^ObjectId rev-commit]
 (let [rev-walk (new-rev-walk repo)
    bound-commit (bound-commit repo rev-walk rev-commit)
    branch-list (branch-list-with-heads repo rev-walk)]
  (->>
   (for [[^ObjectIdRef branch-ref ^RevCommit branch-tip-commit] branch-list
      :when branch-tip-commit]
    (do
     (when (commit-in-branch? repo rev-walk branch-tip-commit bound-commit)
      (.getName branch-ref))))
   (remove nil?)
   doall)))

Význam funkce clj-jgit.querying/changed-files je jednoduchý – lze ji použít pro přečtení změněných, smazaných či naopak vytvořených souborů pro jeden commit:

(defn changed-files
 [^Git repo ^RevCommit rev-commit]
 (if-let [parent (first (.getParents rev-commit))]
  (changed-files-between-commits repo parent rev-commit)
  (changed-files-in-first-commit repo rev-commit)))

V některých případech je užitečné zjistit změny mezi libovolnými dvěma commity (ty spolu nemusí nijak souviset). Tehdy přichází na řadu funkce clj-jgit.querying/changed-files-between-commits, které se předá reference na repositář a reference na dva commity:

(defn changed-files-between-commits
 [^Git repo ^RevCommit old-rev-commit ^RevCommit new-rev-commit]
  (let [df ^DiffFormatter (diff-formatter-for-changes repo)
     entries (.scan df old-rev-commit new-rev-commit)]
   (map parse-diff-entry entries)))

Funkce vrátí kumulativní změny.

7. Zdrojový kód demonstračního příkladu git-test14

Dvojici výše zmíněných funkcí clj-jgit.querying/branches-for a clj-jgit.querying/changed-files použijeme v dnešním předposledním demonstračním příkladu nazvaném git-test14. Tento příklad je vlastně pouhým (velmi jednoduchým) rozšířením příkladu předchozího, což je ostatně patrné i při pohledu na jeho zdrojový kód, protože byly přidány pouze tyto dva nové řádky:

(println "Branches: " (jgit-query/branches-for repo (:raw info)))
(println "Changed files: " (jgit-query/changed-files repo (:raw info)))

Vytvoření kostry demonstračního příkladu:

lein new app git-14

Úprava projektového souboru project.clj:

(defproject git-test14 "0.1.0-SNAPSHOT"
  :description "FIXME: write description"
  :url "http://example.com/FIXME"
  :license {:name "Eclipse Public License"
       :url "http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html"}
  :dependencies [[org.clojure/clojure "1.6.0"]
          [clj-jgit "0.8.0"]
          [clj-rm-rf "1.0.0-SNAPSHOT"]]
  :main ^:skip-aot git-test14.core
  :target-path "target/%s"
  :profiles {:uberjar {:aot :all}})

Zdrojový kód souboru src/git_test14/core.clj:

(ns git-test14.core
  (:gen-class))
 
(require '[clojure.pprint   :as pprint])
(require '[clj-jgit.porcelain :as jgit])
(require '[clj-jgit.querying :as jgit-query])
(require '[hozumi.rm-rf    :as rm-rf])
 
(def repository-url
  "Adresa GIT repositare vcetne specifikace protokolu."
  "https://github.com/tisnik/testrepo.git")
 
(def directory-name
  "Jmeno adresare, do ktereho se GIT repositar naklonuje."
  "repo")
 
(defn clone-repository
  "Naklonovani GIT repositare do specifikovaneho adresare."
  [url directory]
  (jgit/git-clone url directory))
 
(defn delete-directory
  "Smazani adresare vcetne podadresaru a souboru."
  [directory]
  (rm-rf/rm-r (java.io.File. directory)))
 
(defn rev-list
  [repo]
  (println "\nList of all revision objects\n")
  (let [rev-list (jgit-query/rev-list repo)]
    (doseq [rev rev-list]
      (let [info (jgit-query/commit-info repo rev)]
        (println "commit" (:id info))
        (println "Author: " (:author info))
        (println "Files: " (:changed_files info))
        (println "\n" (:message info) "\n")
        (println "Branches: " (jgit-query/branches-for repo (:raw info)))
        (println "Changed files: " (jgit-query/changed-files repo (:raw info)))
        (println)
       ))))
 
(defn git-test-14
  "Naklonovani repositare, nacteni informaci
   z vytvoreneho adresare a vypis podrobnejsiho logu."
  [repository-url directory-name]
  ; naklonovani repositare do specifikovaneho adresare
  (clone-repository repository-url directory-name)
  ; nacteni informaci o repositari z lokalniho adresare
  ; povsimnete si pouziti "automagicky" vytvorene promenne,
  ; ktera se jmenuje 'repo'
  (try (jgit/with-repo directory-name
             (rev-list repo))
     (finally
       ; vymazani adresare s naklonovanym repositarem
       (delete-directory directory-name))))
 
(defn -main
  "Funkce zavolana po zadani prikazu 'lein run'."
  [& args]
  (git-test-14 repository-url directory-name))

Ukázka výstupu demonstračního příkladu po jeho spuštění (repositář ve stavu se třemi větvemi):

List of all revision objects
 
commit 07f9a94593ec3e065a7eeaedbbc5220ffe5c5722
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([file-in-branch-2 :add])
 
 Added file-in-branch-2
 
Branches: ()
Changed files: ([file-in-branch-2 :add])
 
commit f84564ce7fa81f865e60d3d2e18f5789539a237a
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([file-in-branch-1 :add])
 
 Added file-in-branch-1
 
Branches: ()
Changed files: ([file-in-branch-1 :add])
 
commit 394ce42cb3bcf44ff4e9a94949814bacddcdfe9b
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([garbage :add])
 
 Added garbage
 
Branches: (refs/heads/master)
Changed files: ([garbage :add])
 
commit 0fd398ab16e53ea0b783aef2413d75b75c6462cd
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([README.md :edit])
 
 Updated README.md
 
Branches: (refs/heads/master)
Changed files: ([README.md :edit])
 
commit badf2b12f9281a8581009bfa068a5147c4cbc87a
Author: Pavel Tisnovsky
Files: [[README.md :add]]
 
 Initial commit
 
Branches: (refs/heads/master)
Changed files: [[README.md :add]]
 

Ukázka výstupu demonstračního příkladu po jeho spuštění (repositář ve stavu se čtyřmi větvemi, spojením větví a merge konfliktem):

List of all revision objects
 
commit ebffda7b2832c220e591d077ba448a0983fb1a47
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([README.md :edit])
 
 Merge branch 'master' into branch-3
 
Conflicts:
  README.md
 
Branches: ()
Changed files: ([README.md :edit])
 
commit 19be06f06b8c5cb4a0dee5969d9a30c17f2cbc7d
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([README.md :edit])
 
 Change in README.md
 
Branches: ()
Changed files: ([README.md :edit])
 
commit 4be57bb203050da628b66a045610bb6e0e7b243f
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([README.md :edit])
 
 Updated README.md
 
Branches: (refs/heads/master)
Changed files: ([README.md :edit])
 
commit 038bdf4191194b78fc683e40493c1ecace4f1e40
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([file-in-branch-3 :add])
 
 Added file-in-branch-3 into branch-3
 
Branches: (refs/heads/master)
Changed files: ([file-in-branch-3 :add])
 
commit 07f9a94593ec3e065a7eeaedbbc5220ffe5c5722
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([file-in-branch-2 :add])
 
 Added file-in-branch-2
 
Branches: ()
Changed files: ([file-in-branch-2 :add])
 
commit f84564ce7fa81f865e60d3d2e18f5789539a237a
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([file-in-branch-1 :add])
 
 Added file-in-branch-1
 
Branches: ()
Changed files: ([file-in-branch-1 :add])
 
commit 394ce42cb3bcf44ff4e9a94949814bacddcdfe9b
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([garbage :add])
 
 Added garbage
 
Branches: (refs/heads/master)
Changed files: ([garbage :add])
 
commit 0fd398ab16e53ea0b783aef2413d75b75c6462cd
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([README.md :edit])
 
 Updated README.md
 
Branches: (refs/heads/master)
Changed files: ([README.md :edit])
 
commit badf2b12f9281a8581009bfa068a5147c4cbc87a
Author: Pavel Tisnovsky
Files: [[README.md :add]]
 
 Initial commit
 
Branches: (refs/heads/master)
Changed files: [[README.md :add]]
 

8. Vytvoření naformátovaného patche s využitím funkce clj-jgit.querying/changed-files-with-patch

Poslední funkcí z knihovny clj-jgit, kterou si dnes popíšeme, je funkce nazvaná clj-jgit.querying/changed-files-with-patch. Této funkci je nutné předat dva parametry: referenci na repositář a referenci na commit. Hodnotou, kterou tato funkce vrátí, je textová (řetězcová) podoba patche (změnového souboru), kterou je možné například s využitím standardní clojurovské funkce spit (http://clojuredocs.org/clo­jure.core/spit) uložit do externího textového souboru pro další použití, například pro pozdější aplikaci s využitím příkazů patch či git apply. Důležité je, že funkce clj-jgit.querying/changed-files-with-patch vrací skutečně pouze změny provedené v rámci specifikovaného commitu a nikoli rozdíl mezi libovolnými dvěma commity (i když i to by bylo užitečné).

Opět se pro zajímavost podívejme na zdrojový kód funkce clj-jgit.querying/changed-files-with-patch:

(defn changed-files-with-patch
 [^Git repo ^RevCommit rev-commit]
 (if-let [parent (first (.getParents rev-commit))]
  (let [rev-parent ^RevCommit parent
     out ^ByteArrayOutputStream (new ByteArrayOutputStream)
     df ^DiffFormatter (byte-array-diff-formatter-for-changes repo out)]
   (.format df rev-parent rev-commit)
   (.toString out))))

9. Zdrojový kód demonstračního příkladu git-test15

V dnešním posledním demonstračním příkladu nazvaném git-test15 je ukázáno použití funkce clj-jgit.querying/changed-files-with-patch v praxi. Vlastně se jedná o rozšíření předchozího příkladu s tím, že se kromě informací o jednotlivých commitech na standardní výstup vypíše i příslušný patch (který by samozřejmě bylo možné funkcí spit uložit do textového souboru).

Vytvoření kostry demonstračního příkladu:

lein new app git-15

Úprava projektového souboru project.clj:

(defproject git-test15 "0.1.0-SNAPSHOT"
  :description "FIXME: write description"
  :url "http://example.com/FIXME"
  :license {:name "Eclipse Public License"
       :url "http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html"}
  :dependencies [[org.clojure/clojure "1.6.0"]
          [clj-jgit "0.8.0"]
          [clj-rm-rf "1.0.0-SNAPSHOT"]]
  :main ^:skip-aot git-test15.core
  :target-path "target/%s"
  :profiles {:uberjar {:aot :all}})

Zdrojový kód souboru src/git_test15/core.clj:

(ns git-test15.core
  (:gen-class))
 
(require '[clojure.pprint   :as pprint])
(require '[clj-jgit.porcelain :as jgit])
(require '[clj-jgit.querying :as jgit-query])
(require '[hozumi.rm-rf    :as rm-rf])
 
(def repository-url
  "Adresa GIT repositare vcetne specifikace protokolu."
  "https://github.com/tisnik/testrepo.git")
 
(def directory-name
  "Jmeno adresare, do ktereho se GIT repositar naklonuje."
  "repo")
 
(defn clone-repository
  "Naklonovani GIT repositare do specifikovaneho adresare."
  [url directory]
  (jgit/git-clone url directory))
 
(defn delete-directory
  "Smazani adresare vcetne podadresaru a souboru."
  [directory]
  (rm-rf/rm-r (java.io.File. directory)))
 
(defn rev-list
  [repo]
  (println "\nList of all revision objects\n")
  (let [rev-list (jgit-query/rev-list repo)]
    (doseq [rev rev-list]
      (let [info (jgit-query/commit-info repo rev)]
        (println "commit" (:id info))
        (println "Author: " (:author info))
        (println "Files: " (:changed_files info))
        (println "\n" (:message info) "\n")
        (println "Branches: " (jgit-query/branches-for repo (:raw info)))
        (println "Changed files: " (jgit-query/changed-files repo (:raw info)))
        (println)
        (println (jgit-query/changed-files-with-patch repo (:raw info)))
        (println)
       ))))
 
(defn git-test-15
  "Naklonovani repositare, nacteni informaci
   z vytvoreneho adresare a vypis podrobnejsiho logu."
  [repository-url directory-name]
  ; naklonovani repositare do specifikovaneho adresare
  (clone-repository repository-url directory-name)
  ; nacteni informaci o repositari z lokalniho adresare
  ; povsimnete si pouziti "automagicky" vytvorene promenne,
  ; ktera se jmenuje 'repo'
  (try (jgit/with-repo directory-name
             (rev-list repo))
     (finally
       ; vymazani adresare s naklonovanym repositarem
       (delete-directory directory-name))))
 
(defn -main
  "Funkce zavolana po zadani prikazu 'lein run'."
  [& args]
  (git-test-15 repository-url directory-name))

Ukázka výstupu demonstračního příkladu po jeho spuštění (repositář ve stavu se třemi větvemi):

List of all revision objects
 
commit 07f9a94593ec3e065a7eeaedbbc5220ffe5c5722
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([file-in-branch-2 :add])
 
 Added file-in-branch-2
 
Branches: ()
Changed files: ([file-in-branch-2 :add])
 
diff --git a/file-in-branch-2 b/file-in-branch-2
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
--- /dev/null
+++ b/file-in-branch-2
 
 
commit f84564ce7fa81f865e60d3d2e18f5789539a237a
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([file-in-branch-1 :add])
 
 Added file-in-branch-1
 
Branches: ()
Changed files: ([file-in-branch-1 :add])
 
diff --git a/file-in-branch-1 b/file-in-branch-1
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
--- /dev/null
+++ b/file-in-branch-1
 
 
commit 394ce42cb3bcf44ff4e9a94949814bacddcdfe9b
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([garbage :add])
 
 Added garbage
 
Branches: (refs/heads/master)
Changed files: ([garbage :add])
 
diff --git a/garbage b/garbage
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
--- /dev/null
+++ b/garbage
 
 
commit 0fd398ab16e53ea0b783aef2413d75b75c6462cd
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([README.md :edit])
 
 Updated README.md
 
Branches: (refs/heads/master)
Changed files: ([README.md :edit])
 
diff --git a/README.md b/README.md
index 6edd528..04aafb8 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,2 +1,3 @@
 # testrepo
 testrepo
+hello!
 
 
commit badf2b12f9281a8581009bfa068a5147c4cbc87a
Author: Pavel Tisnovsky
Files: [[README.md :add]]
 
 Initial commit
 
Branches: (refs/heads/master)
Changed files: [[README.md :add]]
 
nil

Ukázka výstupu demonstračního příkladu po jeho spuštění (repositář ve stavu se čtyřmi větvemi, spojením větví a merge konfliktem):

List of all revision objects
 
commit ebffda7b2832c220e591d077ba448a0983fb1a47
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([README.md :edit])
 
 Merge branch 'master' into branch-3
 
Conflicts:
  README.md
 
Branches: ()
Changed files: ([README.md :edit])
 
 
diff --git a/README.md b/README.md
index a999387..50943b6 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -2,5 +2,9 @@
 testrepo
 hello!

+<<<<<<< HEAD
 change incompatible with master

+=======
+update
+>>>>>>> master
 
 
 
commit 19be06f06b8c5cb4a0dee5969d9a30c17f2cbc7d
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([README.md :edit])
 
 Change in README.md
 
Branches: ()
Changed files: ([README.md :edit])
 
diff --git a/README.md b/README.md
index 04aafb8..a999387 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,3 +1,6 @@
 # testrepo
 testrepo
 hello!
+
+change incompatible with master
+
 
 
commit 4be57bb203050da628b66a045610bb6e0e7b243f
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([README.md :edit])
 
 Updated README.md
 
Branches: (refs/heads/master)
Changed files: ([README.md :edit])
 
diff --git a/README.md b/README.md
index 04aafb8..a2e71dd 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,3 +1,5 @@
 # testrepo
 testrepo
 hello!
+
+update
 
 
commit 038bdf4191194b78fc683e40493c1ecace4f1e40
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([file-in-branch-3 :add])
 
 Added file-in-branch-3 into branch-3
 
Branches: (refs/heads/master)
Changed files: ([file-in-branch-3 :add])
 
diff --git a/file-in-branch-3 b/file-in-branch-3
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
--- /dev/null
+++ b/file-in-branch-3
 
 
commit 07f9a94593ec3e065a7eeaedbbc5220ffe5c5722
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([file-in-branch-2 :add])
 
 Added file-in-branch-2
 
Branches: ()
Changed files: ([file-in-branch-2 :add])
 
diff --git a/file-in-branch-2 b/file-in-branch-2
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
--- /dev/null
+++ b/file-in-branch-2
 
 
commit f84564ce7fa81f865e60d3d2e18f5789539a237a
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([file-in-branch-1 :add])
 
 Added file-in-branch-1
 
Branches: ()
Changed files: ([file-in-branch-1 :add])
 
diff --git a/file-in-branch-1 b/file-in-branch-1
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
--- /dev/null
+++ b/file-in-branch-1
 
 
commit 394ce42cb3bcf44ff4e9a94949814bacddcdfe9b
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([garbage :add])
 
 Added garbage
 
Branches: (refs/heads/master)
Changed files: ([garbage :add])
 
diff --git a/garbage b/garbage
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
--- /dev/null
+++ b/garbage
 
 
commit 0fd398ab16e53ea0b783aef2413d75b75c6462cd
Author: Pavel Tisnovsky
Files: ([README.md :edit])
 
 Updated README.md
 
Branches: (refs/heads/master)
Changed files: ([README.md :edit])
 
diff --git a/README.md b/README.md
index 6edd528..04aafb8 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,2 +1,3 @@
 # testrepo
 testrepo
+hello!
 
 
commit badf2b12f9281a8581009bfa068a5147c4cbc87a
Author: Pavel Tisnovsky
Files: [[README.md :add]]
 
 Initial commit
 
Branches: (refs/heads/master)
Changed files: [[README.md :add]]
 
nil
 

10. Repositář s dnešními demonstračními příklady

Všechny čtyři dnes popsané demonstrační příklady byly, podobně jako v předchozích částech tohoto seriálu, uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/clojure-examples. V tabulce zobrazené pod tímto odstavcem naleznete na zdrojové kódy jednotlivých demonstračních příkladů přímé odkazy:

11. Odkazy na předchozí části tohoto seriálu

Stalo se již zvykem uvést odkazy na všechny předchozí části tohoto seriálu. Tento zvyk samozřejmě dodržíme i dnes:

 1. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure/
 2. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (2)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-2/
 3. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (3)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-3/
 4. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (4)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-4/
 5. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (5)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-5/
 6. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (6)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-6/
 7. Programovací jazyk Clojure a databáze (1.část)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-databaze-1-cast/
 8. Pluginy pro Leiningen
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-pluginy-pro-leiningen/
 9. Programovací jazyk Clojure a knihovny pro práci s vektory a maticemi
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-knihovny-pro-praci-s-vektory-a-maticemi/
 10. Programovací jazyk Clojure a knihovny pro práci s vektory a maticemi (2)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-knihovny-pro-praci-s-vektory-a-maticemi-2/
 11. Programovací jazyk Clojure: syntéza procedurálních textur s využitím knihovny Clisk
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-synteza-proceduralnich-textur-s-vyuzitim-knihovny-clisk/
 12. Programovací jazyk Clojure: syntéza procedurálních textur s využitím knihovny Clisk (2)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-synteza-proceduralnich-textur-s-vyuzitim-knihovny-clisk-2/
 13. Programovací jazyk Clojure: syntéza procedurálních textur s využitím knihovny Clisk (dokončení)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-synteza-proceduralnich-textur-s-vyuzitim-knihovny-clisk-dokonceni/
 14. Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v jazyce Clojure
  http://www.root.cz/clanky/seesaw-knihovna-pro-snadnou-tvorbu-gui-v-jazyce-clojure/
 15. Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v jazyce Clojure (2)
  http://www.root.cz/clanky/seesaw-knihovna-pro-snadnou-tvorbu-gui-v-jazyce-clojure-2/
 16. Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v jazyce Clojure (3)
  http://www.root.cz/clanky/seesaw-knihovna-pro-snadnou-tvorbu-gui-v-jazyce-clojure-3/
 17. Programovací jazyk Clojure a práce s Gitem
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-prace-s-gitem/
 18. Programovací jazyk Clojure a práce s Gitem (2)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-prace-s-gitem-2/

12. Odkazy na Internetu

 1. Seriál o Gitu: 1. díl – Git – Historie a principy
  http://www.itnetwork.cz/git-tutorial-historie-a-principy
 2. 2. díl – Git – Instalace a vytvoření repositáře
  http://www.itnetwork.cz/git-tutorial-instalace-a-stazeni-repositare
 3. 3. díl – Git – Základy
  http://www.itnetwork.cz/git-tutorial-zaklady
 4. 4. díl – Git – Zkoumání historie
  http://www.itnetwork.cz/git-tutorial-historie
 5. 5. díl – Git – Rozděluj a panuj
  http://www.itnetwork.cz/git-tutorial-vetve
 6. 6. díl – Git – práce se vzdáleným repositářem
  http://www.itnetwork.cz/git-prace-se-vzdalenym-repositarem
 7. 3.1 Git Branching – What a Branch Is
  http://git-scm.com/book/en/v1/Git-Branching-What-a-Branch-Is
 8. Building User Interfaces with Seesaw (slajdy k přednášce)
  http://darevay.com/talks/clo­jurewest2012/#/title-slide
 9. Seesaw na GitHubu
  https://github.com/daveray/seesaw
 10. Seesaw API Documentation
  http://daveray.github.io/seesaw/
 11. Seesaw wiki
  https://github.com/davera­y/seesaw/wiki
 12. seesaw-repl-tutorial.clj
  https://gist.github.com/da­veray/1441520
 13. Témata o Seesaw na Google groups
  https://groups.google.com/fo­rum/#!forum/seesaw-clj
 14. Threading macro (dokumentace k jazyku Clojure)
  https://clojure.github.io/clo­jure/clojure.core-api.html#clojure.core/->
 15. Understanding the Clojure → macro
  http://blog.fogus.me/2009/09/04/un­derstanding-the-clojure-macro/
 16. Clisk
  https://github.com/mikera/clisk
 17. clojars: net.mikera/clisk
  https://clojars.org/net.mikera/clisk
 18. clojure.inspector
  http://clojure.github.io/clo­jure/clojure.inspector-api.html
 19. Clisk: wiki
  https://github.com/mikera/clisk/wiki
 20. Dokumentace vygenerovaná pro knihovnu core.matrix
  https://cloojure.github.i­o/doc/core.matrix/index.html
 21. Size and Dimensionality
  https://groups.google.com/fo­rum/#!topic/numerical-clojure/zebBCa68eTw/discussion
 22. Towards core.matrix for Clojure?
  https://clojurefun.wordpres­s.com/2013/01/05/towards-core-matrix-for-clojure/
 23. The Clojure Toolbox
  http://www.clojure-toolbox.com/
 24. Neanderthal
  http://neanderthal.uncomplicate.org/
 25. Hello world project
  https://github.com/uncompli­cate/neanderthal/blob/mas­ter/examples/hello-world/project.clj
 26. vectorz-clj
  https://github.com/mikera/vectorz-clj
 27. vectorz – Examples
  https://github.com/mikera/vectorz-clj/wiki/Examples
 28. gloss
  https://github.com/ztellman/gloss
 29. HTTP client/server for Clojure
  http://www.http-kit.org/
 30. Array Programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Array_programming
 31. Discovering Array Languages
  http://archive.vector.org­.uk/art10008110
 32. no stinking loops – Kalothi
  http://www.nsl.com/
 33. Vector (obsahuje odkazy na články, knihy a blogy o programovacích jazycích APL, J a K)
  http://www.vector.org.uk/
 34. APL Interpreters
  http://www.vector.org.uk/?a­rea=interpreters
 35. APL_(programming_language
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/APL_(programming_langu­age
 36. APL FAQ
  http://www.faqs.org/faqs/apl-faq/
 37. APL FAQ (nejnovější verze)
  http://home.earthlink.net/~swsir­lin/apl.faq.html
 38. A+
  http://www.aplusdev.org/
 39. APLX
  http://www.microapl.co.uk/
 40. FreeAPL
  http://www.pyr.fi/apl/index.htm
 41. J: a modern, high-level, general-purpose, high-performance programming language
  http://www.jsoftware.com/
 42. K, Kdb: an APL derivative for Solaris, Linux, Windows
  http://www.kx.com
 43. openAPL (GPL)
  http://sourceforge.net/pro­jects/openapl
 44. Parrot APL (GPL)
  http://www.parrotcode.org/
 45. Learning J (Roger Stokes)
  http://www.jsoftware.com/hel­p/learning/contents.htm
 46. Rosetta Code
  http://rosettacode.org/wiki/Main_Page
 47. Why APL
  http://www.acm.org/sigapl/whyapl.htm
 48. java.jdbc API Reference
  https://clojure.github.io/java.jdbc/
 49. Hiccup
  https://github.com/weavejester/hiccup
 50. Clojure Ring na GitHubu
  https://github.com/ring-clojure/ring
 51. A brief overview of the Clojure web stack
  https://brehaut.net/blog/2011/rin­g_introduction
 52. Getting Started with Ring
  http://www.learningclojure­.com/2013/01/getting-started-with-ring.html
 53. Getting Started with Ring and Compojure – Clojure Web Programming
  http://www.myclojureadven­ture.com/2011/03/getting-started-with-ring-and-compojure.html
 54. Unit Testing in Clojure
  http://nakkaya.com/2009/11/18/unit-testing-in-clojure/
 55. Testing in Clojure (Part-1: Unit testing)
  http://blog.knoldus.com/2014/03/22/tes­ting-in-clojure-part-1-unit-testing/
 56. API for clojure.test – Clojure v1.6 (stable)
  https://clojure.github.io/clo­jure/clojure.test-api.html
 57. Leiningen: úvodní stránka
  http://leiningen.org/
 58. Leiningen: Git repository
  https://github.com/techno­mancy/leiningen
 59. leiningen-win-installer
  http://leiningen-win-installer.djpowell.net/
 60. Clojure 1: Úvod
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm/
 61. Clojure 2: Symboly, kolekce atd.
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm-2-cast/
 62. Clojure 3: Funkcionální programování
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm-3-cast-funkcionalni-programovani/
 63. Clojure 4: Kolekce, sekvence a lazy sekvence
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm-4-cast-kolekce-sekvence-a-lazy-sekvence/
 64. Clojure 5: Sekvence, lazy sekvence a paralelní programy
  http://www.root.cz/clanky/clojure-a-bezpecne-aplikace-pro-jvm-sekvence-lazy-sekvence-a-paralelni-programy/
 65. Clojure 6: Podpora pro paralelní programování
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-6-futures-nejsou-jen-financni-derivaty/
 66. Clojure 7: Další funkce pro paralelní programování
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-7-dalsi-podpurne-prostredky-pro-paralelni-programovani/
 67. Clojure 8: Identity, stavy, neměnné hodnoty a reference
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-8-identity-stavy-nemenne-hodnoty-a-referencni-typy/
 68. Clojure 9: Validátory, pozorovatelé a kooperace s Javou
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-9-validatory-pozorovatele-a-kooperace-mezi-clojure-a-javou/
 69. Clojure 10: Kooperace mezi Clojure a Javou
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-10-kooperace-mezi-clojure-a-javou-pokracovani/
 70. Clojure 11: Generátorová notace seznamu/list comprehension
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-11-generatorova-notace-seznamu-list-comprehension/
 71. Clojure 12: Překlad programů z Clojure do bajtkódu JVM I:
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-12-preklad-programu-z-clojure-do-bajtkodu-jvm/
 72. Clojure 13: Překlad programů z Clojure do bajtkódu JVM II:
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-13-preklad-programu-z-clojure-do-bajtkodu-jvm-pokracovani/
 73. Clojure 14: Základy práce se systémem maker
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-14-zaklady-prace-se-systemem-maker/
 74. Clojure 15: Tvorba uživatelských maker
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-15-tvorba-uzivatelskych-maker/
 75. Clojure 16: Složitější uživatelská makra
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-16-slozitejsi-uzivatelska-makra/
 76. Clojure 17: Využití standardních maker v praxi
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-17-vyuziti-standardnich-maker-v-praxi/
 77. Clojure 18: Základní techniky optimalizace aplikací
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-18-zakladni-techniky-optimalizace-aplikaci/
 78. Clojure 19: Vývojová prostředí pro Clojure
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-19-vyvojova-prostredi-pro-clojure/
 79. Clojure 20: Vývojová prostředí pro Clojure (Vimu s REPL)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-20-vyvojova-prostredi-pro-clojure-integrace-vimu-s-repl/
 80. Clojure 21: ClojureScript aneb překlad Clojure do JS
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-21-clojurescript-aneb-preklad-clojure-do-javascriptu/

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.