Hlavní navigace

Programovací jazyk Clojure – základy zpracování XML

18. 8. 2015
Doba čtení: 20 minut

Sdílet

Další důležitou součástí standardních knihoven programovacího jazyka Clojure jsou funkce umožňující zpracování dat uložených v XML. Dnes se zaměříme na funkce clojure.xml/parse, clojure.core/xml-seq a clojure.zip/xml-zip, které postačují pro přístup k jednotlivým uzlům, atributům i hodnotám v XML.

Obsah

1. Programovací jazyk Clojure – základy zpracování XML

2. Parsing XML a reprezentace obsahu XML souboru ve formě stromu

3. První demonstrační příklad: parsing XML souborů

4. Druhý demonstrační příklad: přístup ke XML reprezentovaného ve formě stromové struktury

5. Třetí demonstrační příklad: funkce xml-seq

6. Čtvrtý demonstrační příklad: jednoduché filtry postavené na funkci xml-seq

7. Použití zipperů pro přístup k prvkům XML

8. Pátý demonstrační příklad: základy použití zipperů

9. Šestý demonstrační příklad: složitější zipper

10. Repositář s dnešními demonstračními příklady

11. Odkazy na předchozí části tohoto seriálu

12. Odkazy na Internetu

1. Programovací jazyk Clojure – základy zpracování XML

Programovací jazyk Clojure se některými svými vlastnostmi, zejména pak již několikrát zmíněnou homoikonicitou a taktéž podporou líných sekvencí (lazy sequences), hodí pro zpracování strukturovaných dat, neboť tato data lze reprezentovat s využitím (většinou vnořených) seznamů, vektorů, map a popř. i množin. Předností této reprezentace dat je jejich relativně snadné zpracování pomocí funkcí dostupných již ve standardní knihovně jazyka Clojure (filtry, mapování funkcí na sekvence atd.). To samozřejmě platí i pro XML, což si ostatně ukážeme na několika demonstračních příkladech uvedených v navazujících kapitolách. Pro zpracování XML souborů nám budou postačovat jen tři speciální funkce. Jedna z těchto funkcí slouží pro parsování XML, druhá pak pro vytvoření sekvence z předaných dat a třetí funkce pro vytvoření takzvaného zipperu, s jehož využitím je možné procházet stromovou strukturou. Pro pokročilejší práci (například i pro proudové zpracování XML) je nutné použít mírně odlišné funkce popsané příště.

2. Parsing XML a reprezentace obsahu XML souboru ve formě stromu

Před vlastním zpracováním strukturovaných dat uložených v souborech typu XML je nutné provést načtení a syntaktickou analýzu XML. Pro tento účel slouží funkce pojmenovaná příhodně parse. Tato funkce je umístěna v knihovně nazvané clojure.xml, což mj. znamená, že před prvním voláním parse je nutné tuto knihovnu načíst s využitím require či use. V demonstračních příkladech budu pro jednoduchost používat funkci use, i když v praxi se pravděpodobně mnohem častěji setkáte s použitím require. Vraťme se však k funkci clojure.xml/parse. Tato funkce se většinou volá s jediným parametrem představujícím soubor nebo vstupní proud, z něhož se mají načíst data reprezentovaná v XML. Je možné použít i adresu (URI) reprezentovanou řetězcem. Pozor je nutné dát jen na to, že tento řetězec skutečně obsahuje jen URI a nikoli vlastní XML (načtené například funkcí slurp)!:

user=> (use '[clojure.xml])
 
user=> (doc parse)
-------------------------
clojure.xml/parse
([s] [s startparse])
 Parses and loads the source s, which can be a File, InputStream or
 String naming a URI. Returns a tree of the xml/element struct-map,
 which has the keys :tag, :attrs, and :content. and accessor fns tag,
 attrs, and content. Other parsers can be supplied by passing
 startparse, a fn taking a source and a ContentHandler and returning
 a parser

Výsledkem volání této funkce je stromová struktura, v níž je každý uzel z původního XML reprezentován mapou obsahující tři prvky s klíči :tag, :attrs a :content. Pod klíčem :tag je uložen název původního uzlu (jako symbol, ne jako řetězec, což je poměrně výhodné), pod klíčem :attrs mapa atributů uzlu a konečně pod klíčem :content se skrývá obsah uzlu, včetně rekurzivně uložených poduzlů.

3. První demonstrační příklad: parsing XML souborů

V prvním demonstračním příkladu, jehož úplnou podobu je možné nalézt na adrese https://github.com/tisnik/clojure-examples/tree/master/xmltest01, je ukázáno použití výše uvedené funkce clojure.xml/parse při syntaktické analýze jednoduchého XML souboru. Nejprve je obsah tohoto souboru načten (interně se sice používá SAX, ale i přesto se načte celé XML!), následně je provedena jeho syntaktická analýza a výsledkem je datová struktura zmíněná v předchozí kapitole. Tuto strukturu vypíšeme v čitelné podobě s využitím další užitečné funkce nazvané clojure.pprint/pprint:

(ns xmltest01.core)
 
(use '[clojure.xml])
(use '[clojure.pprint])
 
 
 
(defn xmltest01
  []
  (let [parsed-xml (clojure.xml/parse "test.xml")]
    (clojure.pprint/pprint parsed-xml)))
 
(defn -main
  [& args]
  (xmltest01))

Vstupní XML soubor, který se bude načítat a zpracovávat:

<?xml version="1.0"?>
<first value="42">
 <second>
  <third firstTag="10" secondTag="20">
   <fourth>Hello!
   </fourth>
  </third>
 </second>
</first>

Výsledkem načtení a syntaktické analýzy je tato struktura:

{:tag :first,
 :attrs {:value "42"},
 :content
 [{:tag :second,
  :attrs nil,
  :content
  [{:tag :third,
   :attrs {:firstTag "10", :secondTag "20"},
   :content
   [{:tag :fourth, :attrs nil, :content ["Hello!\n   "]}]}]}]}

Povšimněte si několika zajímavostí:

 1. Pod klíčem :tag je uložen název tagu, a to vždy jako symbol, ne jako řetězec. To je příjemné, protože pokud se bude zpracovávat XML s milionem tagů ≶strašně_dlouhé_jméno_tagu>, bude řetězec se jménem tagu použit v paměti jen jedenkrát a ne milionkrát.
 2. Atributy jsou reprezentovány mapou klíč–hodnota, kde klíč je opět symbolem a nikoli řetězcem.
 3. Obsahem uzlu je vektor s poduzlem/poduzly nebo přímo s hodnotou.
 4. Obsahem uzlu fourth je vektor obsahující řetězec (což očekáváme), který obsahuje jak konec řádku, tak i mezery na začátku druhého řádku (před uzavíracím tagem).

4. Druhý demonstrační příklad: přístup ke XML reprezentovaného ve formě stromové struktury

Ve druhém demonstračním příkladu jsou ukázány dva způsoby, jak poměrně nemotorně přistupovat ke stromové struktuře reprezentující zparsovaný XML soubor. Vzhledem k tomu, že celá struktura je skutečně stromem (uzly s vektory poduzlů), a jména původních uzlů jsou reprezentována symboly, je přístup k prvkům stromu relativně jednoduchý. Připomeňme si, že v mapě je možné k prvku přistupovat buď přes funkci (get mapa :klíč) nebo alternativně (:klíč mapa), což je kratší a po chvilce tréninku i čitelnější varianta. Navíc je možné využít oblíbené threading makro ->. Ostatně podívejme se na zdrojový kód demonstračního příkladu a dvě podobné funkce nazvané get-attributes-v1 a get-attributes-v2. Druhá zmíněná funkce je čitelnější a navíc se mnohem lépe čte zleva doprava (či shora dolů) a chybí zde nechvalně známá změť LISPovských závorek:

(ns xmltest02.core)
 
(use '[clojure.xml])
(use '[clojure.pprint])
 
 
 
(defn get-attributes-v1
  [parsed-xml]
  (:attrs (first (:content (first (:content parsed-xml))))))
 
(defn get-attributes-v2
  [parsed-xml]
  (-> parsed-xml
    :content
    first
    :content
    first
    :attrs))
 
(defn xmltest02
  []
  (let [parsed-xml (clojure.xml/parse "test.xml")]
    (clojure.pprint/pprint parsed-xml)
    (println "----------------------------------")
    (println (get-attributes-v1 parsed-xml))
    (println (get-attributes-v2 parsed-xml))))
 
(defn -main
  [& args]
  (xmltest02))

Výstupem tohoto příkladu by měly být následující řádky:

{:tag :first,
 :attrs {:value "42"},
 :content
 [{:tag :second,
  :attrs nil,
  :content
  [{:tag :third,
   :attrs {:firstTag "10", :secondTag "20"},
   :content
   [{:tag :fourth, :attrs nil, :content ["Hello!\n   "]}]}]}]}
----------------------------------
{:firstTag 10, :secondTag 20}
{:firstTag 10, :secondTag 20}

5. Třetí demonstrační příklad: funkce xml-seq

Druhou důležitou funkcí, která se poměrně často používá při zpracování XML souborů, je funkce nazvaná xml-seq. Tuto funkci nalezneme přímo ve standardní knihovně, takže se nemusí provádět její explicitní načtení. xml-seq na svém vstupu očekává výstup z výše popsané funkce clojure.xml/parse a jejím výsledkem je sekvence, jejíž prvky jsou získány průchodem původního stromu:

user=> (doc xml-seq)
-------------------------
clojure.core/xml-seq
([root])
 A tree seq on the xml elements as per xml/parse

Z jakého důvodu je tato funkce užitečná, si ukážeme v navazující kapitole, nyní nás však bude zajímat výsledná podoba sekvence. Proto se v dnešním třetím příkladu bude procházet vytvořenou sekvencí s využitím „smyčky“ realizované přes makro doseq, v němž se postupně jednotlivé prvky sekvence tisknou na standardní výstup:

(ns xmltest03.core)
 
(use '[clojure.xml])
(use '[clojure.pprint])
 
(defn print-xml-seq
  [parsed-xml]
  (doseq [item (xml-seq parsed-xml)]
    (println item)))
 
(defn xmltest03
  []
  (let [parsed-xml (clojure.xml/parse "nested.xml")]
    (clojure.pprint/pprint parsed-xml)
    (println "----------------------------------")
    (print-xml-seq parsed-xml)))
 
(defn -main
  [& args]
  (xmltest03))

Podoba vstupního souboru byla oproti předchozím příkladům upravena – povšimněte si dvojice poduzlů uložených v kořenovém uzlu:

<?xml version="1.0"?>
<first>
 <second value="A">
  <third>
   <fourth>Hello A</fourth>
  </third>
 </second>
 <second value="B">
  <third>
   <fourth>Hello B</fourth>
  </third>
 </second>
</first>

Následuje výstup vytvořený tímto demonstračním příkladem:

{:tag :first,
 :attrs nil,
 :content
 [{:tag :second,
  :attrs {:value "A"},
  :content
  [{:tag :third,
   :attrs nil,
   :content [{:tag :fourth, :attrs nil, :content ["Hello A"]}]}]}
 {:tag :second,
  :attrs {:value "B"},
  :content
  [{:tag :third,
   :attrs nil,
   :content [{:tag :fourth, :attrs nil, :content ["Hello B"]}]}]}]}
----------------------------------
{:tag :first, :attrs nil, :content [{:tag :second, :attrs {:value A}, :content [{:tag :third, :attrs nil, :content [{:tag :fourth, :attrs nil, :content [Hello A]}]}]} {:tag :second, :attrs {:value B}, :content [{:tag :third, :attrs nil, :content [{:tag :fourth, :attrs nil, :content [Hello B]}]}]}]}
{:tag :second, :attrs {:value A}, :content [{:tag :third, :attrs nil, :content [{:tag :fourth, :attrs nil, :content [Hello A]}]}]}
{:tag :third, :attrs nil, :content [{:tag :fourth, :attrs nil, :content [Hello A]}]}
{:tag :fourth, :attrs nil, :content [Hello A]}
Hello A
{:tag :second, :attrs {:value B}, :content [{:tag :third, :attrs nil, :content [{:tag :fourth, :attrs nil, :content [Hello B]}]}]}
{:tag :third, :attrs nil, :content [{:tag :fourth, :attrs nil, :content [Hello B]}]}
{:tag :fourth, :attrs nil, :content [Hello B]}
Hello B

Po ilustraci si výstupní sekvenci uložme do tabulky:

# Prvek
1 {:tag :first, :attrs nil, :content [{:tag :second, :attrs {:value A}, :content [{:tag :third, :attrs nil, :content [{:tag :fourth, :attrs nil, :content [Hello A]}]}]} {:tag :second, :attrs {:value B}, :content [{:tag :third, :attrs nil, :content [{:tag :fourth, :attrs nil, :content [Hello B]}]}]}]}
2 {:tag :second, :attrs {:value A}, :content [{:tag :third, :attrs nil, :content [{:tag :fourth, :attrs nil, :content [Hello A]}]}]}
3 {:tag :third, :attrs nil, :content [{:tag :fourth, :attrs nil, :content [Hello A]}]}
4 {:tag :fourth, :attrs nil, :content [Hello A]}
5 Hello A
6 {:tag :second, :attrs {:value B}, :content [{:tag :third, :attrs nil, :content [{:tag :fourth, :attrs nil, :content [Hello B]}]}]}
7 {:tag :third, :attrs nil, :content [{:tag :fourth, :attrs nil, :content [Hello B]}]}
8 {:tag :fourth, :attrs nil, :content [Hello B]}
9 Hello B

Samotná podoba sekvence může být poněkud překvapivá, ovšem skutečně se jedná o výsledek průchodu původním stromem (otázka pro čtenáře: jedná se o průchod typu pre-order, in-order či post-order?). Zajímavé je, že i textová hodnota uložená v uzlech fourth je vrácena jako samostatný prvek sekvence, čehož se ostatně v praxi často využívá.

Poznámka: vzhledem ke sdílení struktury v Clojure není výsledná sekvence nijak paměťově náročná, i když by se možná mohlo zdát, že se informace v jednotlivých prvcích musí duplikovat.

6. Čtvrtý demonstrační příklad: jednoduché filtry postavené na funkci xml-seq

Sekvenci prvků stromu získaného po syntaktické analýze XML souborů a po aplikaci funkce xml-seq, je možné použít různým způsobem. Poměrně elegantní je filtrace s využitím makra pojmenovaného for, které se v Clojure používá pro realizaci generátorové notace seznamu/sekvence (list comprehension). Připomeňme si, že toto makro podporuje i modifikátory :let, :while a :when. V našem případě se pro filtraci nejvíce hodí využití modifikátoru :when, což je ostatně patrné i při pohledu na uživatelské funkce filter-seq-1 a filter-seq-2:

(ns xmltest04.core)
 
(use '[clojure.xml])
(use '[clojure.pprint])
 
 
 
(defn filter-seq-1
  [parsed-xml]
  (for [item (xml-seq parsed-xml)
        :when (= :second (:tag item))]
       (:attrs item)))
 
(defn filter-seq-2
  [parsed-xml]
  (for [item (xml-seq parsed-xml)
        :when (= :fourth (:tag item))]
       (:content item)))
 
(defn xmltest04
  []
  (let [parsed-xml (clojure.xml/parse "nested.xml")]
    (clojure.pprint/pprint parsed-xml)
    (println "----------------------------------")
    (clojure.pprint/pprint (filter-seq-1 parsed-xml))
    (println "----------------------------------")
    (clojure.pprint/pprint (filter-seq-2 parsed-xml))))
 
(defn -main
  [& args]
  (xmltest04))

Výsledek běhu dnešního čtvrtého demonstračního příkladu:

{:tag :first,
 :attrs nil,
 :content
 [{:tag :second,
  :attrs {:value "A"},
  :content
  [{:tag :third,
   :attrs nil,
   :content [{:tag :fourth, :attrs nil, :content ["Hello A"]}]}]}
 {:tag :second,
  :attrs {:value "B"},
  :content
  [{:tag :third,
   :attrs nil,
   :content [{:tag :fourth, :attrs nil, :content ["Hello B"]}]}]}]}
----------------------------------
({:value "A"} {:value "B"})
----------------------------------
(["Hello A"] ["Hello B"])

Poznámka: samozřejmě by bylo možné použít i funkci filter, to je však v tomto případě zbytečně komplikované (tvorba anonymní funkce atd.).

7. Použití zipperů pro přístup k prvkům XML

Existuje ještě jeden poměrně elegantní a v mnoha případech i vhodný způsob přístupu k datům uloženým v XML souborech. Vzhledem k tomu, že obsah XML je reprezentován stromovou datovou strukturou, nabízí se použití takzvaných zipperů, které programátorům umožňují mj. i průchod stromem stylem „jdi na první poduzel“, „přesuň se na další uzel ve stejné úrovni“ atd. Běžný zipper je možné použít na jakoukoli základní datovou strukturu Clojure:

user=> (use '[clojure.zip])
 
user=> (doc zipper)
-------------------------
clojure.zip/zipper
([branch? children make-node root])
 Creates a new zipper structure.
 
 branch? is a fn that, given a node, returns true if can have
 children, even if it currently doesn't.
 
 children is a fn that, given a branch node, returns a seq of its
 children.
 
 make-node is a fn that, given an existing node and a seq of
 children, returns a new branch node with the supplied children.
 root is the root node.

Nás však bude namísto funkce zipper zajímat jeho speciální podoba určená přímo pro soubory typu XML. Tento zipper je vytvořen (a vrácen) funkcí clojure.zip/xml-zip:

user=> (use '[clojure.zip])
 
user=> (doc xml-zip)
-------------------------
clojure.zip/xml-zip
([root])
 Returns a zipper for xml elements (as from xml/parse),
 given a root element

8. Pátý demonstrační příklad: základy použití zipperů

Podívejme se na jeden ze způsobů použití zipperu. Ve zdrojovém kódu pátého demonstračního příkladu jsou funkce zipperu volány v rámci threading makra, což je výhodné, protože výstup z jedné funkce skutečně ihned použijeme ve funkci následující (navíc je kód značně čitelnější). Funkce clojure.zip/down a clojure.zip/right slouží pro průchod stromem, ovšem musíme si strom představit skutečně tak, jak se obvykle v informatice kreslí (kořen nahoře, poduzly kořenu jsou pod ním v jedné řadě atd.). XML struktura je v tomto případě poněkud matoucí, protože v ní je strom jakoby pootočen o 90°, takže směry „dolů“ a „doprava“ zde mají odlišný význam:

(ns xmltest05.core)
 
(use '[clojure.xml])
(use '[clojure.pprint])
(use '[clojure.zip])
 
(defn xmltest05
  []
  (let [parsed-xml (clojure.xml/parse "nested.xml")
     zipper   (clojure.zip/xml-zip parsed-xml)]
    (clojure.pprint/pprint parsed-xml)
    (println "----------------------------------")
    (println (:tag (clojure.zip/node zipper)))
    (println (:tag (-> zipper
              clojure.zip/node)))
    (println (:tag (-> zipper
              clojure.zip/down  ; prvni synovsky uzel
              clojure.zip/node)))
    (println (:tag (-> zipper
              clojure.zip/down  ; prvni synovsky uzel
              clojure.zip/down  ; synovsky uzel prvniho synovskeho uzlu
              clojure.zip/node)))
    (println (:attrs (-> zipper
              clojure.zip/down  ; prvni synovsky uzel
              clojure.zip/right  ; druhy uzel v rade
              clojure.zip/node)))))
 
(defn -main
  [& args]
  (xmltest05))

Výsledek běhu pátého příkladu:

{:tag :first,
 :attrs nil,
 :content
 [{:tag :second,
  :attrs {:value "A"},
  :content
  [{:tag :third,
   :attrs nil,
   :content [{:tag :fourth, :attrs nil, :content ["Hello A"]}]}]}
 {:tag :second,
  :attrs {:value "B"},
  :content
  [{:tag :third,
   :attrs nil,
   :content [{:tag :fourth, :attrs nil, :content ["Hello B"]}]}]}]}
----------------------------------
:first
:first
:second
:third
{:value B}

9. Šestý demonstrační příklad: složitější zipper

Dnešní poslední demonstrační příklad je vlastně obdobou příkladu předchozího, ovšem threading makro je zde použito skutečně důsledně. Nejprve se provede načtení a syntaktická analýza souboru s XML, následně se na strom vzniklý syntaktickou analýzou aplikuje funkce clojure.zip/xml-zip a posléze již přichází čas pro průchod stromem s využitím zipperu a následně pro získání obsahu uzlu (:content node) a přečtení prvního (a jediného) prvku z obsahu (first content):

DT24

(ns xmltest06.core)
 
(use '[clojure.xml])
(use '[clojure.pprint])
(use '[clojure.zip])
 
(defn xmltest06
  []
  (let [parsed-xml (clojure.xml/parse "nested.xml")
     zipper   (clojure.zip/xml-zip parsed-xml)]
    (clojure.pprint/pprint parsed-xml)
    (println "----------------------------------")
    (println (-> zipper
           clojure.zip/down  ; prvni synovsky uzel: <second>
           clojure.zip/right ; druhy synovsky uzel: (taktez <second>)
           clojure.zip/down  ; poduzel: <third>
           clojure.zip/down  ; poduzel: <fourth>
           clojure.zip/node  ; hodnota uzlu <fourth>
           :content      ; nahrada za get
           first))      ; prvni (a jediny prvek vektoru)
           ))
 
(defn -main
  [& args]
  (xmltest06))

Výsledek běhu šestého demonstračního příkladu:

{:tag :first,
 :attrs nil,
 :content
 [{:tag :second,
  :attrs {:value "A"},
  :content
  [{:tag :third,
   :attrs nil,
   :content [{:tag :fourth, :attrs nil, :content ["Hello A"]}]}]}
 {:tag :second,
  :attrs {:value "B"},
  :content
  [{:tag :third,
   :attrs nil,
   :content [{:tag :fourth, :attrs nil, :content ["Hello B"]}]}]}]}
----------------------------------
Hello B

10. Repositář s dnešními demonstračními příklady

Všech šest dnes popsaných demonstračních příkladů bylo, podobně jako v předchozích částech tohoto seriálu, uloženo do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/clojure-examples. V tabulce zobrazené pod tímto odstavcem naleznete na zdrojové kódy jednotlivých demonstračních příkladů přímé odkazy:

11. Odkazy na předchozí části tohoto seriálu

 1. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure/
 2. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (2)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-2/
 3. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (3)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-3/
 4. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (4)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-4/
 5. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (5)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-5/
 6. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (6)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-6/
 7. Programovací jazyk Clojure a databáze (1.část)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-databaze-1-cast/
 8. Pluginy pro Leiningen
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-pluginy-pro-leiningen/
 9. Programovací jazyk Clojure a knihovny pro práci s vektory a maticemi
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-knihovny-pro-praci-s-vektory-a-maticemi/
 10. Programovací jazyk Clojure a knihovny pro práci s vektory a maticemi (2)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-knihovny-pro-praci-s-vektory-a-maticemi-2/
 11. Programovací jazyk Clojure: syntéza procedurálních textur s využitím knihovny Clisk
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-synteza-proceduralnich-textur-s-vyuzitim-knihovny-clisk/
 12. Programovací jazyk Clojure: syntéza procedurálních textur s využitím knihovny Clisk (2)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-synteza-proceduralnich-textur-s-vyuzitim-knihovny-clisk-2/
 13. Programovací jazyk Clojure: syntéza procedurálních textur s využitím knihovny Clisk (dokončení)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-synteza-proceduralnich-textur-s-vyuzitim-knihovny-clisk-dokonceni/
 14. Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v jazyce Clojure
  http://www.root.cz/clanky/seesaw-knihovna-pro-snadnou-tvorbu-gui-v-jazyce-clojure/
 15. Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v jazyce Clojure (2)
  http://www.root.cz/clanky/seesaw-knihovna-pro-snadnou-tvorbu-gui-v-jazyce-clojure-2/
 16. Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v jazyce Clojure (3)
  http://www.root.cz/clanky/seesaw-knihovna-pro-snadnou-tvorbu-gui-v-jazyce-clojure-3/
 17. Programovací jazyk Clojure a práce s Gitem
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-prace-s-gitem/
 18. Programovací jazyk Clojure a práce s Gitem (2)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-prace-s-gitem-2/
 19. Programovací jazyk Clojure – triky při práci s řetězci
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-triky-pri-praci-s-retezci/
 20. Programovací jazyk Clojure – triky při práci s kolekcemi
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-triky-pri-praci-s-kolekcemi/
 21. Programovací jazyk Clojure – práce s mapami a množinami
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-prace-s-mapami-a-mnozinami/

12. Odkazy na Internetu

 1. Clojure doc: zipper
  http://clojuredocs.org/clo­jure.zip/zipper
 2. Clojure doc: parse
  http://clojuredocs.org/clo­jure.xml/parse
 3. Clojure doc: xml-zip
  http://clojuredocs.org/clojure.zip/xml-zip
 4. Clojure doc: xml-seq
  http://clojuredocs.org/clo­jure.core/xml-seq
 5. Parsing XML in Clojure
  https://github.com/clojuredocs/guides
 6. Clojure Zipper Over Nested Vector
  https://vitalyper.wordpres­s.com/2010/11/23/clojure-zipper-over-nested-vector/
 7. Understanding Clojure's PersistentVector implementation
  http://blog.higher-order.net/2009/02/01/understanding-clojures-persistentvector-implementation
 8. Understanding Clojure's PersistentHashMap (deftwice…)
  http://blog.higher-order.net/2009/09/08/understanding-clojures-persistenthashmap-deftwice.html
 9. Assoc and Clojure's PersistentHashMap: part ii
  http://blog.higher-order.net/2010/08/16/assoc-and-clojures-persistenthashmap-part-ii.html
 10. Ideal Hashtrees (paper)
  http://lampwww.epfl.ch/pa­pers/idealhashtrees.pdf
 11. Clojure home page
  http://clojure.org/
 12. Clojure (downloads)
  http://clojure.org/downloads
 13. Clojure Sequences
  http://clojure.org/sequences
 14. Clojure Data Structures
  http://clojure.org/data_structures
 15. The Structure and Interpretation of Computer Programs: 2.2.1 Representing Sequences
  http://mitpress.mit.edu/sicp/full-text/book/book-Z-H-15.html#%_sec2.2.1
 16. The Structure and Interpretation of Computer Programs: 3.3.1 Mutable List Structure
  http://mitpress.mit.edu/sicp/full-text/book/book-Z-H-22.html#%_sec3.3.1
 17. Clojure – Functional Programming for the JVM
  http://java.ociweb.com/mar­k/clojure/article.html
 18. Clojure quick reference
  http://faustus.webatu.com/clj-quick-ref.html
 19. 4Clojure
  http://www.4clojure.com/
 20. ClojureDoc (rozcestník s dokumentací jazyka Clojure)
  http://clojuredocs.org/
 21. Clojure (na Wikipedia EN)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Clojure
 22. Clojure (na Wikipedia CS)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Clojure
 23. SICP (The Structure and Interpretation of Computer Programs)
  http://mitpress.mit.edu/sicp/
 24. Pure function
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Pure_function
 25. Funkcionální programování
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Funkcionální_programová­ní
 26. Čistě funkcionální (datové struktury, jazyky, programování)
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Čistě_funkcionální
 27. Clojure Macro Tutorial (Part I, Getting the Compiler to Write Your Code For You)
  http://www.learningclojure­.com/2010/09/clojure-macro-tutorial-part-i-getting.html
 28. Clojure Macro Tutorial (Part II: The Compiler Strikes Back)
  http://www.learningclojure­.com/2010/09/clojure-macro-tutorial-part-ii-compiler.html
 29. Clojure Macro Tutorial (Part III: Syntax Quote)
  http://www.learningclojure­.com/2010/09/clojure-macro-tutorial-part-ii-syntax.html
 30. Tech behind Tech: Clojure Macros Simplified
  http://techbehindtech.com/2010/09/28/clo­jure-macros-simplified/
 31. Fatvat – Exploring functional programming: Clojure Macros
  http://www.fatvat.co.uk/2009/02/clo­jure-macros.html
 32. Eulerovo číslo
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Eulerovo_číslo
 33. List comprehension
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_comprehension
 34. List Comprehensions in Clojure
  http://asymmetrical-view.com/2008/11/18/list-comprehensions-in-clojure.html
 35. Clojure Programming Concepts: List Comprehension
  http://en.wikibooks.org/wi­ki/Clojure_Programming/Con­cepts#List_Comprehension
 36. Clojure core API: for macro
  http://clojure.github.com/clo­jure/clojure.core-api.html#clojure.core/for
 37. cirrus machina – The Clojure for macro
  http://www.cirrusmachina.com/blog/com­ment/the-clojure-for-macro/
 38. Riastradh's Lisp Style Rules
  http://mumble.net/~campbe­ll/scheme/style.txt
 39. Dynamic Languages Strike Back
  http://steve-yegge.blogspot.cz/2008/05/dynamic-languages-strike-back.html
 40. Scripting: Higher Level Programming for the 21st Century
  http://www.tcl.tk/doc/scripting.html
 41. Java Virtual Machine Support for Non-Java Languages
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/technotes/gui­des/vm/multiple-language-support.html
 42. Třída java.lang.String
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/lang/Strin­g.html
 43. Třída java.lang.StringBuffer
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/lang/Strin­gBuffer.html
 44. Třída java.lang.StringBuilder
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/lang/Strin­gBuilder.html
 45. StringBuffer versus String
  http://www.javaworld.com/ar­ticle/2076072/build-ci-sdlc/stringbuffer-versus-string.html
 46. Threading macro (dokumentace k jazyku Clojure)
  https://clojure.github.io/clo­jure/clojure.core-api.html#clojure.core/->
 47. Understanding the Clojure → macro
  http://blog.fogus.me/2009/09/04/un­derstanding-the-clojure-macro/
 48. clojure.inspector
  http://clojure.github.io/clo­jure/clojure.inspector-api.html
 49. The Clojure Toolbox
  http://www.clojure-toolbox.com/
 50. Unit Testing in Clojure
  http://nakkaya.com/2009/11/18/unit-testing-in-clojure/
 51. Testing in Clojure (Part-1: Unit testing)
  http://blog.knoldus.com/2014/03/22/tes­ting-in-clojure-part-1-unit-testing/
 52. API for clojure.test – Clojure v1.6 (stable)
  https://clojure.github.io/clo­jure/clojure.test-api.html
 53. Leiningen: úvodní stránka
  http://leiningen.org/
 54. Leiningen: Git repository
  https://github.com/techno­mancy/leiningen
 55. leiningen-win-installer
  http://leiningen-win-installer.djpowell.net/
 56. Clojure 1: Úvod
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm/
 57. Clojure 2: Symboly, kolekce atd.
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm-2-cast/
 58. Clojure 3: Funkcionální programování
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm-3-cast-funkcionalni-programovani/
 59. Clojure 4: Kolekce, sekvence a lazy sekvence
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm-4-cast-kolekce-sekvence-a-lazy-sekvence/
 60. Clojure 5: Sekvence, lazy sekvence a paralelní programy
  http://www.root.cz/clanky/clojure-a-bezpecne-aplikace-pro-jvm-sekvence-lazy-sekvence-a-paralelni-programy/
 61. Clojure 6: Podpora pro paralelní programování
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-6-futures-nejsou-jen-financni-derivaty/
 62. Clojure 7: Další funkce pro paralelní programování
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-7-dalsi-podpurne-prostredky-pro-paralelni-programovani/
 63. Clojure 8: Identity, stavy, neměnné hodnoty a reference
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-8-identity-stavy-nemenne-hodnoty-a-referencni-typy/
 64. Clojure 9: Validátory, pozorovatelé a kooperace s Javou
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-9-validatory-pozorovatele-a-kooperace-mezi-clojure-a-javou/
 65. Clojure 10: Kooperace mezi Clojure a Javou
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-10-kooperace-mezi-clojure-a-javou-pokracovani/
 66. Clojure 11: Generátorová notace seznamu/list comprehension
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-11-generatorova-notace-seznamu-list-comprehension/
 67. Clojure 12: Překlad programů z Clojure do bajtkódu JVM I:
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-12-preklad-programu-z-clojure-do-bajtkodu-jvm/
 68. Clojure 13: Překlad programů z Clojure do bajtkódu JVM II:
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-13-preklad-programu-z-clojure-do-bajtkodu-jvm-pokracovani/
 69. Clojure 14: Základy práce se systémem maker
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-14-zaklady-prace-se-systemem-maker/
 70. Clojure 15: Tvorba uživatelských maker
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-15-tvorba-uzivatelskych-maker/
 71. Clojure 16: Složitější uživatelská makra
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-16-slozitejsi-uzivatelska-makra/
 72. Clojure 17: Využití standardních maker v praxi
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-17-vyuziti-standardnich-maker-v-praxi/
 73. Clojure 18: Základní techniky optimalizace aplikací
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-18-zakladni-techniky-optimalizace-aplikaci/
 74. Clojure 19: Vývojová prostředí pro Clojure
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-19-vyvojova-prostredi-pro-clojure/
 75. Clojure 20: Vývojová prostředí pro Clojure (Vimu s REPL)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-20-vyvojova-prostredi-pro-clojure-integrace-vimu-s-repl/
 76. Clojure 21: ClojureScript aneb překlad Clojure do JS
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-21-clojurescript-aneb-preklad-clojure-do-javascriptu/
 77. Clojure.org: Vars and the Global Environment
  http://clojure.org/Vars
 78. Clojure.org: Refs and Transactions
  http://clojure.org/Refs
 79. Clojure.org: Atoms
  http://clojure.org/Atoms
 80. Clojure.org: Agents as Asynchronous Actions
  http://clojure.org/agents
 81. Transient Data Structureshttp://clojure.or­g/transients

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.