Hlavní navigace

Zpracování konfiguračních souborů v Go s využitím knihovny Viper

31. 10. 2019
Doba čtení: 39 minut

Sdílet

 Autor: Go Lang
Ve čtyřicáté části seriálu o programovacím jazyce Go si popíšeme některé možnosti nabízené balíčkem Viper. Tento balíček slouží ke zdánlivě triviální úloze – načítání a zpracování konfigurace.

Obsah

1. Zpracování konfiguračních souborů v Go s využitím knihovny Viper

2. Konfigurační soubory používající formáty INI, .properties nebo XML

3. Lepší přístup k uložení konfigurace – formáty JSON, YAML a TOML

4. Balíček Viper

5. Inicializace knihovny Viper a načtení konfiguračního souboru

6. Načtení hodnot uložených v konfiguračních souborech

7. Zjištění, zda byla určitá hodnota skutečně zapsána

8. Hierarchická struktura dat

9. Práce se seznamy uloženými v konfiguračních souborech

10. Načtení celé sekce do mapy

11. Další datové typy podporované formátem TOML

12. Načtení konfigurace ze souboru ve formátu JSON

13. Načtení konfigurace ze souboru ve formátu YAML

14. Formát YAML se sekcemi

15. Načtení konfiguračních parametrů z proměnných prostředí

16. Automatická konverze jména proměnné prostředí

17. Mapování proměnných prostředí se zvoleným prefixem

18. Automatické mapování všech proměnných prostředí se zvoleným prefixem

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Zpracování konfiguračních souborů v Go s využitím knihovny Viper

V seriálu o programovacím jazyce Go jsme si popsali již velké množství různých standardních balíčků i balíčků externích, které je nutné doinstalovat, a to buď příkazem go get nebo s využitím systému modulů, který byl do Go oficiálně přidán ve verzi 1.11. Dnes si popíšeme balíček pojmenovaný Viper, jenž naleznete v GitHub repositáři umístěném na adrese https://github.com/spf13/viper. Tento balíček slouží k na první pohled triviální a snadno proveditelné operaci – načtení a zpracování konfiguračních souborů, popř. konfiguračních parametrů získaných z jiného prostředku (přes URL, ze secret atd.). Mohlo by se zdát, že pro tento úkol ani není nutné instalovat externí balíček, protože zpracování (načtení, parsing) konfiguračních souborů typu INI, popř. .properties atd. je na první pohled velmi jednoduché a bezproblematické.

Ve skutečnosti tomu tak není (ostatně co je vlastně v IT jednoduché a současně i bezproblematické?), a to zejména ve chvíli, kdy je zapotřebí použít složitější strukturu dat. To je dnes velmi častý požadavek, protože konfigurační soubory ve stylu „klíč=skalární_hodnota“ již zdaleka nedokážou pokrýt všechny potřeby vývojářů, devops i administrátorů. Příkladem mohou být mnohdy složitě strukturované konfigurace pro nasazování služeb (deploying), konfigurace, v nichž se používají strukturovaná data (pole, mapy), hodnoty reprezentující data či časová razítka atd. Ovšem někdy se setkáme i s požadavkem na možnost uložení libovolné hodnoty s plovoucí řádovou čárkou reprezentovatelnou nějakým formátem definovaným ve známé normě IEEE 754. Problém je, že mezi takové hodnoty patří i kladné a záporné nekonečno, popř. hodnota NaN (not a number), s nimiž si mnohé jednodušší formáty konfiguračních souborů a jejich parserů nemusí dobře poradit.

2. Konfigurační soubory používající formáty INI, .properties nebo XML

Podívejme se nejdříve na strukturu konzervativně pojatých konfiguračních souborů. Nejprve si ukážeme příklad konfiguračního souboru používajícího formát INI (zkráceno, skutečný konfigurační soubor je mnohem delší):

[Extensions]
Plugin Failed Warning=1
Ask Flash Download=0
Plugins=0
 
[Security Prefs]
Enable SSL v3=1
Enable TLS v1.0=1
Enable TLS v1.1=1
Password Lifetime=5
 
[State]
Accept License=1
Reading Plugins=0
Run=0
Poznámka: některé implementace umožňují vytvářet hierarchické struktury, i když nestandardním způsobem:
[Server.Settings]
url=1.2.3.4
port=8080
 
[Server.Policy]
...
...
...

Taktéž se můžeme setkat s podporou komentářů, které začínají středníkem.

Dále si ukážeme příklad konfiguračního používajícího formát .properties (jedná se o aplikaci naprogramovanou v Javě, v níž najdeme přímou podporu pro práci s těmito soubory):

#FreeMind 0.9.0
#Sat Sep 14 21:25:49 CEST 2019
antialias=antialias_none
standardrootnodestyle=bubble
standardselectednodecolor=\#d2d2d2
leftToolbarVisible=false
split_pane_position=423
appwindow_y=1
use_split_pane=false
appwindow_x=0
appwindow_state=0
remind_use_rich_text_in_new_long_nodes=true
lookandfeel=metal
antialiasEdges=false
toolbarVisible=false
appwindow_height=601
appwindow_width=1024
standardfont=SansSerif
OptionPanel_Window_Properties=<?xml version\="1.0" encoding\="UTF-8"?><option_panel_window_configuration_storage x\="-116" y\="-286" width\="879" height\="899" panel\="Appearance"/>
Poznámka: povšimněte si, že se pro složitější strukturu použilo vložené XML.

A nakonec následuje příklad konfiguračního souboru používajícího formát XML (opět se jedná o soubor určený pro aplikaci naprogramovanou v Javě):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<JSpeccySettings xmlns="http://xml.netbeans.org/schema/JSpeccy">
  <SpectrumSettings>
    <Issue2>false</Issue2>
    <AYEnabled48k>false</AYEnabled48k>
    <mutedSound>false</mutedSound>
    <loadingNoise>true</loadingNoise>
    <ULAplus>false</ULAplus>
    <defaultModel>1</defaultModel>
    <framesInt>2</framesInt>
    <doubleSize>true</doubleSize>
    <multifaceEnabled>false</multifaceEnabled>
    <mf128on48K>false</mf128on48K>
    <hifiSound>false</hifiSound>
  </SpectrumSettings>
  <TapeSettings>
    <flashload>false</flashload>
    <accelerateLoading>true</accelerateLoading>
    <enableSaveTraps>true</enableSaveTraps>
    <highSamplingFreq>false</highSamplingFreq>
  </TapeSettings>
  <KeyboardJoystickSettings>
    <JoystickModel>0</JoystickModel>
  </KeyboardJoystickSettings>
  <AY8912Settings>
    <soundMode>0</soundMode>
  </AY8912Settings>
</JSpeccySettings>
Poznámka: datový typ hodnot zde není určen přímo, ale v závislosti na použitém schématu.

3. Lepší přístup k uložení konfigurace – formáty JSON, YAML a TOML

Složitější konfigurační parametry se z výše uvedených důvodů (zejména ve chvíli, kdy je nutné pracovat se strukturovanými daty a různými datovými typy) neukládají ani do souborů typu INI ani do .properties (ty se používají například ve světě Javy, ovšem jen v omezené míře). Namísto toho je možné využít například formáty:

 • JSON (JavaScript Object Notation) – pravděpodobně nejznámější formát, který byl sice určen pro přenosy dat (typicky mezi webovou službou/serverem a další službou nebo klientem), ovšem dnes se s tímto formátem setkáme i v dalších odvětvích – serializace, uložení strukturovaných dat do databáze a taktéž konfigurační soubory. Tento formát je projektem Viper podporován a proto ho použijeme v demonstračním příkladu. Základní informace o tomto formátu najdete na adrese http://json.org/.
 • YAML (YAML Ain't Markup Language) – je formátem, který se namísto použití závorek pro určení struktury spoléhá spíše na použití odsazení (podobně, jako je tomu v Pythonu) a popř. i speciálních znaků (-, #, [, ] atd.). S tímto formátem se setkáme ve světě Dockeru a Kubernetes, ovšem je ho možné použít i pro další účely. I tento formát je projektem Viper podporován a použijeme ho ve dvou demonstračních příkladech. Bližší informace o tomto velmi zajímavém formátu lze nalézt na adrese https://yaml.org/.
 • XML (Extensible Markup Language) – s tímto formátem pravděpodobně není nutné čtenáře tohoto článku podrobněji seznamovat. XML se pro uložení konfiguračních parametrů používá již delší dobu, i když se z některých důvodů nemusí vždy jednat o ideální řešení. Projekt Viper tento formát nepodporuje a ani to ve skutečnosti není nutné, protože pro zpracování XML existují i pro programovací jazyk Go jiné balíčky, například https://golang.org/pkg/encoding/xml/.
 • TOML (Tom's Obvious, Minimal Language) – formát TOML sice zdánlivě (alespoň na první pohled) vychází ze souborů typu INI, ovšem ve skutečnosti se jedná o odlišný, v mnoha ohledech vylepšený a především promyšlený formát, v němž byly odstraněny prakticky všechny nevýhody INI a přitom byla zachována čitelnost a snadnost úprav. Tento konfigurační formát budeme používat v některých demonstračních příkladech, takže se s jeho možnostmi (zdaleka ovšem ne se všemi!) seznámíme.
 • edn (Extensible Data Notation) – tento formát vychází ze syntaxe a sémantiky programovacího jazyka Clojure, je tedy založen na S-výrazech rozšířených o možnost zápisu map (slovníků) a vektorů. Formát edn je rozšířen právě v ekosystému jazyka Clojure, ale v ostatních oblastech se příliš nerozšířil, takže je dnes uveden spíše pro úplnost. Popis formátu edn (a tím pádem i popis syntaxe Clojure) naleznete na stránce https://github.com/edn-format/edn.

4. Balíček Viper

Dále popisovaný balíček Viper je určen především pro práci s výše zmíněnými formáty JSON, YAML a TOML, ovšem ve skutečnosti ho lze použít i pro další činnosti, například pro zpracování proměnných prostředí, načtení konfigurace ze síťového prostředku (tedy přes nějaký zdroj dostupný přes URL) atd. Možnosti tohoto balíčku budou ukázány na několika demonstračních příkladech, ovšem nejdříve je pochopitelně nutné si tento balíček nainstalovat. K dispozici máme dvě možnosti – buď použít klasický příkaz go get nebo využít systém modulů s importem balíčku (jeho stažení a instalace se provede po zadání příkazu go build). Použití první možnosti je snadné:

$ go get github.com/spf13/viper

Další možností je použít import v jakémkoli projektu, který obsahuje soubor go.mod:

import (
    ...
    ...
    ...
    "github.com/spf13/viper"
    ...
    ...
    ...
)

Instalace balíčku proběhne po první zadání příkazu:

$ go build

5. Inicializace knihovny Viper a načtení konfiguračního souboru

Pojďme si nyní ukázat některé základní operace, které nám balíček Viper poskytuje. Začneme tím nejjednodušším příkladem, v němž je provedena inicializace celé knihovny, specifikace, ve kterém adresáři se mají nalézt konfigurační soubory a z následného načtení zvoleného konfiguračního souboru. Důležité a zpočátku možná poněkud matoucí je, že se jméno konfiguračního souboru zadává bez přípony. V příkladu se bude načítat konfigurační soubor pojmenovaný config1.toml, jehož přípona jasně určuje i jeho vnitřní formát:

url="http://1.2.3.4"
port=8888

Inicializace knihovny a určení místa, v němž se má hledat konfigurační soubor. Tento soubor budeme hledat v adresáři, ve kterém byl projekt spuštěn:

viper.SetConfigName("config1")
viper.AddConfigPath(".")

Pokus o načtení konfiguračního souboru, který však může skončit s chybou:

err := viper.ReadInConfig()

Zpracování případných chyb, které mohou při načítání nastat:

if err != nil {
    log.Fatalf("Fatal error in config file: %s \n", err)
}

Užitečné je, že pokud při načítání konfiguračního souboru dojde k nějaké chybě, je uživateli vypsána poměrně přesná informace, ve kterém místě k chybě došlo. To je důležité, protože se mnohdy jedná o snadno opravitelné maličkosti – chybějící uvozovka, chybějící čárka atd. Ostatně si to můžeme snadno odzkoušet, pokud v konfiguračním souboru schválně zapomeneme jednu uvozovku:

url=http://1.2.3.4"
port=8888

Program by měl při pokusu o načtení takového souboru vypsat chybové hlášení:

2019/10/30 19:31:46 Reading configuration
2019/10/30 19:31:46 Fatal error in config file: While parsing config: (1, 5): keys cannot contain : character
exit status 1

Úplný zdrojový kód tohoto triviálního příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "github.com/spf13/viper"
    "log"
)
 
func main() {
    log.Println("Reading configuration")
 
    viper.SetConfigName("config1")
    viper.AddConfigPath(".")
 
    err := viper.ReadInConfig()
    if err != nil {
        log.Fatalf("Fatal error in config file: %s \n", err)
    }
    log.Println("Done")
}

6. Načtení hodnot uložených v konfiguračních souborech

V dalším příkladu si vyzkoušíme, jak se vlastně načítají jednotlivé hodnoty uložené v konfiguračním souboru. Pro tento účel je k dispozici několik funkcí (a současně i stejně pojmenovaných metod, jak uvidíme dále), zejména pak funkce určené pro načtení hodnot typu celé číslo a řetězec, ovšem i funkce vracející hodnoty dalších typů:

func GetInt(key string) int
func GetInt32(key string) int32
func GetInt64(key string) int64
 
func GetUint(key string) uint
func GetUint32(key string) uint32
func GetUint64(key string) uint64
 
func GetBool(key string) bool
 
func GetDuration(key string) time.Duration
func GetTime(key string) time.Time
 
func GetFloat64(key string) float64
 
func GetString(key string) string
Poznámka: znovu si povšimněte, že formát TOML rozlišuje datové typy hodnot, tj. odliší celé číslo (popř. číslo s plovoucí čárkou) od řetězce atd.

Příklad, který načte hodnotu typu řetězec a další hodnotu typu celé číslo, může vypadat následovně:

package main
 
import (
    "github.com/spf13/viper"
    "log"
)
 
func main() {
    log.Println("Reading configuration")
 
    viper.SetConfigName("config1")
    viper.AddConfigPath(".")
 
    err := viper.ReadInConfig()
    if err != nil {
        log.Fatalf("Fatal error in config file: %s \n", err)
    }
    log.Println("Done")
 
    url := viper.GetString("url")
    port := viper.GetInt("port")
 
    log.Printf("Starting the service at address %s:%d\n", url, port)
}

7. Zjištění, zda byla určitá hodnota skutečně zapsána

Knihovna Viper je navržena takovým způsobem, že pokus o přečtení hodnoty, která ve skutečnosti není v souboru uložena, neskončí s chybou. Namísto toho se vrátí nulová hodnota, která je zcela jednoznačně definována pro každý datový typ v programovacím jazyce Go. Pokud se tedy pokusíme načíst číslo portu či adresu, které v konfiguračním souboru nejsou, program nezhavaruje a bude pokračovat ve své činnosti s nulovými hodnotami (prázdný řetězec a číslo 0).

Samozřejmě však existuje možnost, jak zjistit, jestli se nějaká hodnota v konfiguračním souboru nachází či nikoli – postačuje použít následující funkci:

func IsSet(key string) bool

Použit této funkce v praxi může vypadat následovně:

package main
 
import (
    "github.com/spf13/viper"
    "log"
)
 
func main() {
    log.Println("Reading configuration")
 
    viper.SetConfigName("config1")
    viper.AddConfigPath(".")
 
    err := viper.ReadInConfig()
    if err != nil {
        log.Fatalf("Fatal error in config file: %s \n", err)
    }
    log.Println("Done")
 
    if !viper.IsSet("url") {
        log.Fatalf("URL is not specified in config file")
    }
 
    if !viper.IsSet("port") {
        log.Fatalf("port is not specified in config file")
    }
 
    url := viper.GetString("url")
    port := viper.GetInt("port")
 
    log.Printf("Starting the service at address %s:%d\n", url, port)
}

8. Hierarchická struktura dat

Formát TOML umožňuje, ostatně podobně jako je tomu i v obou dvou dalších formátech, uložit data s hierarchickou strukturou (strom obsahující různé typy prvků). Nejjednodušším příkladem může být následující soubor, který obsahuje jednu (pod)sekci nazvanou service, přičemž tato podsekce obsahuje dvojice klíč=hodnota:

[service]
url="http://1.2.3.4"
port=8888

Existuje několik způsobů, jak takový konfigurační soubor načíst. Nejvíce přímočaré je použití funkce Sub, které se předá klíč (jméno podsekce) a vrátí se objekt/struktura typu Viper:

func Sub(key string) *Viper

Co to v praxi znamená? Všechny výše zmíněné funkce určené pro načtení řetězců, celých čísel atd., jsou současně dostupné i ve formě metod objektu typu Viper, takže můžeme nejdříve získat příslušnou sekci a následně z ní získat potřebné údaje:

serviceConfig := viper.Sub("service")
url := serviceConfig.GetString("url")
port := serviceConfig.GetInt("port")

Podívejme se nyní na úplný kód příkladu, v němž se tento postup používá:

package main
 
import (
    "github.com/spf13/viper"
    "log"
)
 
func main() {
    log.Println("Reading configuration")
 
    viper.SetConfigName("config2")
    viper.AddConfigPath(".")
 
    err := viper.ReadInConfig()
    if err != nil {
        log.Fatalf("Fatal error in config file: %s \n", err)
    }
    log.Println("Done")
 
    serviceConfig := viper.Sub("service")
    url := serviceConfig.GetString("url")
    port := serviceConfig.GetInt("port")
 
    log.Printf("Starting the service at address %s:%d\n", url, port)
}

9. Práce se seznamy uloženými v konfiguračních souborech

V konfiguračních souborech se nemusí nacházet pouze skalární data, ale například i seznamy. V následujícím souboru jsou uloženy dva seznamy, jeden obsahující tři prvky a druhý jednoprvkový:

[service]
url="http://1.2.3.4"
port=8888
 
[users]
accepted=["qa", "devel", "manager"]
blacklisted=["cracker"]

Pro přímé načtení těchto seznamů lze použít funkci/metodu:

func (v *Viper) GetStringSlice(key string) []string

Podívejme se nyní na demonstrační příklad, ve kterém jsou oba výše zmíněné seznamy načteny a následně vypsány:

package main
 
import (
    "github.com/spf13/viper"
    "log"
)
 
func main() {
    log.Println("Reading configuration")
 
    viper.SetConfigName("config3")
    viper.AddConfigPath(".")
 
    err := viper.ReadInConfig()
    if err != nil {
        log.Fatalf("Fatal error in config file: %s \n", err)
    }
    log.Println("Done")
 
    serviceConfig := viper.Sub("service")
    url := serviceConfig.GetString("url")
    port := serviceConfig.GetInt("port")
 
    usersConfig := viper.Sub("users")
    accepted := usersConfig.GetStringSlice("accepted")
    blacklisted := usersConfig.GetStringSlice("blacklisted")
 
    log.Printf("Starting the service at address %s:%d\n", url, port)
    log.Printf("Accepted users: %v\n", accepted)
    log.Printf("Blacklisted users: %v\n", blacklisted)
}

Výsledek, jenž získáme po spuštění tohoto příkladu:

2019/10/29 19:02:40 Reading configuration
2019/10/29 19:02:40 Done
2019/10/29 19:02:40 Starting the service at address http://1.2.3.4:8888
2019/10/29 19:02:40 Accepted users: [qa devel manager]
2019/10/29 19:02:40 Blacklisted users: [cracker]

Podobně můžeme načíst seznam celých čísel:

func (v *Viper) GetIntSlice(key string) []int

Ze souboru:

[service]
url="http://1.2.3.4"
port=8888
 
[users]
accepted=["qa", "devel", "manager"]
blacklisted=["cracker"]
ids=[0,42,1000,1001]

Kód upraveného příkladu:

package main
 
import (
    "github.com/spf13/viper"
    "log"
)
 
func main() {
    log.Println("Reading configuration")
 
    viper.SetConfigName("config4")
    viper.AddConfigPath(".")
 
    err := viper.ReadInConfig()
    if err != nil {
        log.Fatalf("Fatal error in config file: %s \n", err)
    }
    log.Println("Done")
 
    serviceConfig := viper.Sub("service")
    url := serviceConfig.GetString("url")
    port := serviceConfig.GetInt("port")
 
    usersConfig := viper.Sub("users")
    accepted := usersConfig.GetStringSlice("accepted")
    blacklisted := usersConfig.GetStringSlice("blacklisted")
    ids := usersConfig.GetIntSlice("ids")
 
    log.Printf("Starting the service at address %s:%d\n", url, port)
    log.Printf("Accepted users: %v\n", accepted)
    log.Printf("Blacklisted users: %v\n", blacklisted)
    log.Printf("UIDs: %v\n", ids)
}

Výsledek upraveného příkladu:

2019/10/29 19:10:43 Reading configuration
2019/10/29 19:10:43 Done
2019/10/29 19:10:43 Starting the service at address http://1.2.3.4:8888
2019/10/29 19:10:43 Accepted users: [qa devel manager]
2019/10/29 19:10:43 Blacklisted users: [cracker]
2019/10/29 19:10:43 UIDs: [0 42 1000 1001]

10. Načtení celé sekce do mapy

V osmé kapitole jsme si ukázali, jakým způsobem je možné přistupovat k jednotlivým sekcím a podsekcím v konfiguračních souborech. Ve skutečnosti ale v některých případech můžeme celou sekci načíst do mapy, a to buď mapy řetězců nebo mapy obecných rozhraní:

func (v *Viper) GetStringMap(key string) map[string]interface{}
func (v *Viper) GetStringMapString(key string) map[string]string

Ukažme si použití funkce/metody GetStringMap pro načtení sekce service z následujícího souboru:

[service]
service.url="http://1.2.3.4"
service.port=8888
 
[users]
accepted=["qa", "devel", "manager"]
blacklisted=["cracker"]
ids=[0,42,1000,1001]

Upravený demonstrační příklad, v němž je zvýrazněn kód, ve kterém mapu získáme a dále s ní pracujeme:

package main
 
import (
    "github.com/spf13/viper"
    "log"
)
 
func main() {
    log.Println("Reading configuration")
 
    viper.SetConfigName("config4")
    viper.AddConfigPath(".")
 
    err := viper.ReadInConfig()
    if err != nil {
        log.Fatalf("Fatal error in config file: %s \n", err)
    }
    log.Println("Done")
 
    serviceConfig := viper.GetStringMap("service")
    url := serviceConfig["url"]
    port := serviceConfig["port"]
 
    usersConfig := viper.Sub("users")
    accepted := usersConfig.GetStringSlice("accepted")
    blacklisted := usersConfig.GetStringSlice("blacklisted")
    ids := usersConfig.GetIntSlice("ids")
 
    log.Printf("Starting the service at address %s:%d\n", url, port)
    log.Printf("Accepted users: %v\n", accepted)
    log.Printf("Blacklisted users: %v\n", blacklisted)
    log.Printf("UIDs: %v\n", ids)
}

Výsledek běhu tohoto příkladu:

2019/10/29 19:21:25 Reading configuration
2019/10/29 19:21:25 Done
2019/10/29 19:21:25 Starting the service at address http://1.2.3.4:8888
2019/10/29 19:21:25 Accepted users: [qa devel manager]
2019/10/29 19:21:25 Blacklisted users: [cracker]
2019/10/29 19:21:25 UIDs: [0 42 1000 1001]

11. Další datové typy podporované formátem TOML

Ve formátu TOML jsou kromě řetězců, celých čísel a seznamů podporovány i další datové typy – pravdivostní typ, čísla s plovoucí řádovou čárkou a zejména pak, což je v praxi velmi užitečné, typ „datum+čas“ neboli časové razítko. Konfigurační soubor obsahující hodnoty těchto typů může vypadat následovně:

integer1 = 1
integer2 = 0x2a
 
float1 = 3.14
float2 = -2e-5
float3 = -inf
float4 = nan
 
bool1 = true
bool2 = false
 
date1 = 2000-01-01 01:10:00Z
date2 = 2000-01-01 01:10:00-02:00
date3 = 2000-01-01T01:10:00Z
date4 = 2000-01-01T01:10:00+06:30
Poznámka: povšimněte si, že se nejedná o řetězce; dále pak stojí za povšimnutí podpora pro všechny hodnoty dle IEEE 754 (včetně nekonečen a NaN) a způsob zápisu časových razítek (s případným určením časové zóny).

Způsob načtení hodnot všech těchto typů (u časových razítek je typ time.Time, popř. time.Duration):

package main
 
import (
    "fmt"
    "github.com/spf13/viper"
    "log"
)
 
func main() {
    log.Println("Reading configuration")
 
    viper.SetConfigName("config6")
    viper.AddConfigPath(".")
 
    err := viper.ReadInConfig()
    if err != nil {
        log.Fatalf("Fatal error in config file: %s \n", err)
    }
    log.Println("Done")
 
    fmt.Printf("integer1: %d\n", viper.GetInt("integer1"))
    fmt.Printf("integer2: %d\n", viper.GetInt("integer2"))
 
    fmt.Printf("float1: %f\n", viper.GetFloat64("float1"))
    fmt.Printf("float2: %f\n", viper.GetFloat64("float2"))
    fmt.Printf("float3: %f\n", viper.GetFloat64("float3"))
    fmt.Printf("float4: %f\n", viper.GetFloat64("float4"))
 
    fmt.Printf("bool1: %t\n", viper.GetBool("bool1"))
    fmt.Printf("bool2: %t\n", viper.GetBool("bool2"))
 
    fmt.Printf("date1: %s\n", viper.GetTime("date1").Format("Mon Jan 2 15:04:05 MST 2006"))
    fmt.Printf("date2: %s\n", viper.GetTime("date2").Format("Mon Jan 2 15:04:05 MST 2006"))
    fmt.Printf("date3: %s\n", viper.GetTime("date3").Format("Mon Jan 2 15:04:05 MST 2006"))
    fmt.Printf("date4: %s\n", viper.GetTime("date4").Format("Mon Jan 2 15:04:05 MST 2006"))
}

Příklad výstupu tohoto příkladu:

2019/10/30 20:23:43 Reading configuration
2019/10/30 20:23:43 Done
integer1: 1
integer2: 42
float1: 3.140000
float2: -0.000020
float3: -Inf
float4: NaN
bool1: true
bool2: false
date1: Sat Jan 1 01:10:00 UTC 2000
date2: Sat Jan 1 01:10:00 -0200 2000
date3: Sat Jan 1 01:10:00 UTC 2000
date4: Sat Jan 1 01:10:00 +0630 2000

12. Načtení konfigurace ze souboru ve formátu JSON

Jak již víme z úvodního textu, je možné v knihovně Viper pracovat i s formátem JSON. Původní konfigurační soubor:

url="http://1.2.3.4"
port=8888

Tedy můžeme uložit i do jiné podoby:

{
  "url" : "http://1.2.3.4",
  "port" : 8888
}

Důležité (a velmi praktické) je, že se samotný kód aplikací nemusí žádným způsobem měnit, což je ostatně patrné při porovnání zdrojového kódu umístěného pod tímto odstavcem s kódem, který byl ukázán v šesté kapitole:

package main
 
import (
    "github.com/spf13/viper"
    "log"
)
 
func main() {
    log.Println("Reading configuration")
 
    viper.SetConfigName("config7")
    viper.AddConfigPath(".")
 
    err := viper.ReadInConfig()
    if err != nil {
        log.Fatalf("Fatal error in config file: %s \n", err)
    }
    log.Println("Done")
 
    url := viper.GetString("url")
    port := viper.GetInt("port")
 
    log.Printf("Starting the service at address %s:%d\n", url, port)
}

13. Načtení konfigurace ze souboru ve formátu YAML

Naprosto stejným způsobem lze zpracovat konfigurační soubor uložený ve formátu YAML. Ekvivalent předchozích dvou konfiguračních souborů vypadá při konverzi do YAMLu takto:

---
url: http://1.2.3.4
port: 8888

Opět platí, že samotný zdrojový kód příkladu zůstane stále stejný, bez nutnosti byť i jednořádkové změny:

package main
 
import (
    "github.com/spf13/viper"
    "log"
)
 
func main() {
    log.Println("Reading configuration")
 
    viper.SetConfigName("config8")
    viper.AddConfigPath(".")
 
    err := viper.ReadInConfig()
    if err != nil {
        log.Fatalf("Fatal error in config file: %s \n", err)
    }
    log.Println("Done")
 
    url := viper.GetString("url")
    port := viper.GetInt("port")
 
    log.Printf("Starting the service at address %s:%d\n", url, port)
}

14. Formát YAML se sekcemi

Jen pro úplnost se podívejme, jak by vypadala konfigurace zapsaná ve formátu YAML se sekcí (nebo více sekcemi):

service:
 url: 'http://1.2.3.4'
 port: 8888

Kód pro načtení takového souboru se – opět – nijak neliší od příkladu, v němž jsme pracovali s formátem TOML:

package main
 
import (
    "github.com/spf13/viper"
    "log"
)
 
func main() {
    log.Println("Reading configuration")
 
    viper.SetConfigName("config9")
    viper.AddConfigPath(".")
 
    err := viper.ReadInConfig()
    if err != nil {
        log.Fatalf("Fatal error in config file: %s \n", err)
    }
    log.Println("Done")
 
    serviceConfig := viper.Sub("service")
    url := serviceConfig.GetString("url")
    port := serviceConfig.GetInt("port")
 
    log.Printf("Starting the service at address %s:%d\n", url, port)
}

15. Načtení konfiguračních parametrů z proměnných prostředí

Balíček Viper podporuje i načítání konfiguračních parametrů z proměnných prostředí. Tyto parametry je možné sloučit s parametry načtenými z konfiguračních souborů a tak případně přepsat výchozí hodnoty. Základem pro práci s proměnnými prostředí je funkce:

viper.BindEnv("editor", "EDITOR")

Tato funkce zajistí, že se proměnná prostředí EDITOR (pokud je ovšem nastavena) namapuje do stávající konfigurace pod klíčem editor. Můžeme si to snadno otestovat:

package main
 
import (
    "github.com/spf13/viper"
    "log"
)
 
func main() {
    log.Println("Reading configuration")
 
    viper.SetConfigName("config9")
    viper.AddConfigPath(".")
 
    viper.BindEnv("editor", "EDITOR")
 
    err := viper.ReadInConfig()
    if err != nil {
        log.Fatalf("Fatal error in config file: %s \n", err)
    }
    log.Println("Done")
 
    editor := viper.GetString("editor")
 
    log.Printf("Selected editor: %s\n", editor)
}

Výsledkem by měla být následující zpráva:

2019/10/30 13:26:09 Reading configuration
2019/10/30 13:26:09 Done
2019/10/30 13:26:09 Selected editor: vim
Poznámka: v případě, že se vám zobrazí odlišné jméno editoru, jedná se o závažnou chybu systému :-)

16. Automatická konverze jména proměnné prostředí

Pokud namísto:

viper.BindEnv("editor", "EDITOR")

použijeme pouze volání:

viper.BindEnv("editor")

bude Viper zpracovávat proměnnou prostředí EDITOR, kterou automaticky namapuje na klíč editor. Toto chování je logické, protože jména proměnných prostředí se většinou zapisují velkými písmeny, zatímco konfigurační parametry v souborech jsou typicky zapsány písmeny malými.

Předchozí příklad má tedy funkčně ekvivalentní podobu:

package main
 
import (
    "github.com/spf13/viper"
    "log"
)
 
func main() {
    log.Println("Reading configuration")
 
    viper.SetConfigName("config9")
    viper.AddConfigPath(".")
 
    viper.BindEnv("editor")
 
    err := viper.ReadInConfig()
    if err != nil {
        log.Fatalf("Fatal error in config file: %s \n", err)
    }
    log.Println("Done")
 
    editor := viper.GetString("editor")
 
    log.Printf("Selected editor: %s\n", editor)
}

17. Mapování proměnných prostředí se zvoleným prefixem

Balíček Viper obsahuje ještě jednu velmi užitečnou funkcionalitu. Ve chvíli, kdy zapíšeme tyto tři řádky:

viper.SetEnvPrefix("XTERM")
viper.BindEnv("locale")
viper.BindEnv("shell")

vytvoří se tři konfigurační parametry nazvané „locale“ a „shell“. Hodnota prvního parametru se přitom získá z proměnné prostředí XTERM_LOCALE a druhá z proměnné prostředí XTERM_SHELL. Jinými slovy – jména parametrů předaná do BindEnv se převedou na velká písmena a připojí se před ně prefix, za nímž je navíc zapsáno podtržítko.

Opět si ukažme příklad:

package main
 
import (
    "github.com/spf13/viper"
    "log"
)
 
func main() {
    log.Println("Reading configuration")
 
    viper.SetConfigName("config9")
    viper.AddConfigPath(".")
 
    viper.SetEnvPrefix("XTERM")
    viper.BindEnv("locale")
    viper.BindEnv("shell")
 
    err := viper.ReadInConfig()
    if err != nil {
        log.Fatalf("Fatal error in config file: %s \n", err)
    }
    log.Println("Done")
 
    log.Printf("Xterm locale: %s\n", viper.GetString("locale"))
    log.Printf("Xterm shell: %s\n", viper.GetString("shell"))
}

Výsledek běhu tohoto příkladu (na mém počítači):

2019/10/30 13:26:10 Reading configuration
2019/10/30 13:26:10 Done
2019/10/30 13:26:10 Xterm locale: en_US.UTF-8
2019/10/30 13:26:10 Xterm shell: /bin/bash

18. Automatické mapování všech proměnných prostředí se zvoleným prefixem

Můžeme však jít ještě dále a nechat si automaticky namapovat všechny proměnné prostředí, které začínají zadaným prefixem:

viper.AutomaticEnv()
viper.SetEnvPrefix("XTERM")

Výše uvedené dva řádky postačují na to, aby se všechny proměnné prostředí stylu XTERM_LOCALE atd. namapovaly na parametry, které ovšem budou mít klíče zapsány malými písmeny a nebudou používat žádný prefix. Namapují se tyto parametry (opět platí pro můj počítač a jeho aktuální konfiguraci):

$ set |grep ^XTERM
 
XTERM_LOCALE=en_US.UTF-8
XTERM_SHELL=/bin/bash
XTERM_VERSION='XTerm(297)'

Samotný příklad se od předchozího příkladu odlišuje pouze v zavolání výše zmíněné funkce AutomaticEnv:

package main
 
import (
    "github.com/spf13/viper"
    "log"
)
 
func main() {
    log.Println("Reading configuration")
 
    viper.SetConfigName("config9")
    viper.AddConfigPath(".")
 
    viper.AutomaticEnv()
    viper.SetEnvPrefix("XTERM")
 
    err := viper.ReadInConfig()
    if err != nil {
        log.Fatalf("Fatal error in config file: %s \n", err)
    }
    log.Println("Done")
 
    log.Printf("Xterm locale: %s\n", viper.GetString("locale"))
    log.Printf("Xterm shell: %s\n", viper.GetString("shell"))
}

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně čtyři megabajty), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 01_viper_init.go inicializace knihovny Viper a načtení konfiguračního souboru https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article40/01_vi­per_init.go
2 02_viper_read_toml.go načtení hodnot uložených v konfiguračních souborech https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article40/02_vi­per_read_toml.go
3 03_viper_check.go zjištění, zda byla určitá hodnota skutečně zapsána https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article40/03_vi­per_check.go
4 04_viper_section.go načtení hierarchické struktura dat (sekce, podsekce) https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article40/04_vi­per_section.go
5 05_toml_array.go načtení seznamů řetězců ze souborů typu TOML https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article40/05_tom­l_array.go
6 06_toml_int_array.go načtení seznamů čísel ze souborů typu TOML https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article40/06_tom­l_int_array.go
7 07_toml_map.go načtení celé sekce do mapy https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article40/07_tom­l_map.go
8 08_data_types.go práce s dalšími datovými typy podporovanými formátem TOML https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article40/08_da­ta_types.go
9 09_viper_read_json.go načtení konfiguračního souboru ve formátu JSON https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article40/09_vi­per_read_json.go
10 10_viper_read_yaml.go načtení konfiguračního souboru ve formátu YAML https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article40/10_vi­per_read_yaml.go
11 11_viper_yaml_section.go práce s formátem YAML se sekcemi https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article40/11_vi­per_yaml_section.go
12 12_env_variables.go načtení konfiguračních parametrů z proměnných prostředí https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article40/12_en­v_variables.go
13 13_env_variables_autoname.go automatická konverze jména proměnné prostředí https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article40/13_en­v_variables_autoname.go
14 14_env_variables_prefix.go mapování proměnných prostředí se zvoleným prefixem https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article40/14_en­v_variables_prefix.go
15 15_env_variables_autobind.go automatické mapování všech proměnných se zvoleným prefixem https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article40/15_en­v_variables_autobind.go

Potřebovat budete i několik konfiguračních souborů:

20. Odkazy na Internetu

 1. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 2. xml.org
  http://www.xml.org/
 3. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 4. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 5. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 6. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 7. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 8. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 9. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 10. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 11. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 12. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 13. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 14. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 15. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 16. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 17. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 18. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 19. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 20. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 21. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 22. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 23. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 24. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 25. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 26. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 27. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 28. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 29. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 30. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 31. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 32. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 33. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 34. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 35. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 36. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 37. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 38. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 39. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 40. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 41. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 42. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 43. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 44. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 45. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 46. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 47. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 48. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 49. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 50. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 51. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 52. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 53. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 54. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 55. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 56. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 57. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 58. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 59. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 60. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 61. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 62. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 63. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 64. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 65. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 66. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 67. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 68. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 69. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 70. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 71. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 72. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 73. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 74. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 75. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 76. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 77. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 78. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 79. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 80. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 81. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 82. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 83. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 84. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 85. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 86. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 87. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 88. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 89. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 90. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 91. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 92. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 93. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 94. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 95. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 96. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 97. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 98. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 99. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 100. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 101. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 102. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 103. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 104. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 105. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 106. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 107. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 108. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 109. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 110. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 111. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 112. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 113. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 114. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 115. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 116. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 117. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 118. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 119. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 120. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 121. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 122. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 123. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 124. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 125. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 126. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 127. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 128. GoConvey
  http://goconvey.co/
 129. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 130. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 131. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 132. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 133. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 134. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 135. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 136. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 137. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 138. YAML
  https://yaml.org/
 139. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 140. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 141. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 142. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 143. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 144. Introducing JSON
  http://json.org/
 145. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 146. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 147. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 148. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 149. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 150. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 151. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 152. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 153. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 154. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 155. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 156. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 157. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 158. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 159. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 160. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 161. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 162. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 163. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 164. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 165. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 166. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 167. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 168. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 169. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 170. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 171. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 172. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 173. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 174. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 175. GoDoc
  https://godoc.org/
 176. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 177. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 178. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 179. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 180. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 181. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 182. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 183. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 184. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 185. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 186. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 187. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 188. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 189. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 190. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 191. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 192. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 193. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 194. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 195. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 196. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 197. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 198. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 199. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 200. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 201. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 202. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 203. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 204. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 205. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 206. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 207. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 208. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 209. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 210. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 211. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 212. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 213. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 214. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 215. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 216. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 217. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 218. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 219. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 220. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 221. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 222. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 223. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 224. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 225. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 226. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 227. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 228. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 229. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 230. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 231. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 232. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 233. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 234. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 235. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 236. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 237. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 238. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 239. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 240. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 241. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 242. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 243. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 244. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 245. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 246. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 247. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 248. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 249. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 250. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 251. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 252. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 253. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 254. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 255. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 256. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 257. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 258. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 259. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 260. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 261. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 262. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 263. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 264. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 265. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 266. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 267. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 268. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 269. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 270. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 271. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 272. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 273. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 274. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 275. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 276. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 277. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.