Hlavní navigace

Femtolisp: dialekt LISPu tvořící součást jazyka Julia

20. 1. 2022
Doba čtení: 56 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Na Rootu již vyšlo více než dvacet článků o různých dialektech jazyků LISP a Scheme. Další dialekt, s nímž se seznámíme dnes, se jmenuje Femtolisp. Jedná se o LISP v tradičním pojetí, který je součástí překladače jazyka Julia.

Obsah

1. Femtolisp: varianta LISPu tvořící součást jazyka Julia

2. Různé implementace programovacího jazyka Scheme

3. Dialekty LISPu

4. Femtolisp jako součást programovacího jazyky Julia

5. Překlad Femtolispu s bootstrapingem

6. Skutečně minimalistická implementace?

7. Vylepšení REPLu jazyka Femtolisp

8. Základní vlastnosti jazyka Femtolisp

9. Funkce a speciální formy

10. Pojmenované funkce s proměnným počtem parametrů

11. Povinné a nepovinné parametry pojmenovaných funkcí

12. Koncová rekurze

13. Typový systém Femtolispu

14. Lokální rozsah proměnných

15. Makrosystém

16. Reálné použití Femtolispu

17. Repositář s demonstračními příklady

18. Předchozí části seriálu

19. Literatura

20. Odkazy na Internetu

1. Femtolisp: varianta LISPu tvořící součást jazyka Julia

„Almost everybody has their own lisp implementation. Some programmers' dogs and cats probably have their own lisp implementations as well. This is great, but too often I see people omit some of the obscure but critical features that make lisp uniquely wonderful. These include read macros like #. and backreferences, gensyms, and properly escaped symbol names. If you're going to waste everybody's time with yet another lisp, at least do it right damnit.“
Jeff Bezanson, autor jazyka Femtolisp a spoluautor jazyka Julia

Na stránkách Roota jsme si – jak již ostatně bylo zmíněno v perexu dnešního článku – popsali relativně velké množství různých dialektů a implementací programovacích jazyků LISP a Scheme (viz též osmnáctou kapitolu s odkazy na jednotlivé články o tomto tématu). Jednotlivé implementace se od sebe odlišují jak poskytovanými možnostmi (některé dialekty například nepodporují tradiční LISPovské tečka-dvojice, další zase nemají plnohodnotné TCO), podporou či naopak nepodporou nějakého standardu (R5RS, R6RS, R7RS, ANSI CommonLISP), tak i použitými technologiemi. V prozatím popsaných projektech tedy můžeme najít jak klasické interpretry, tak i překladače, a to buď překladače do strojového kódu, překladače do bajtkódu (JVM, WebAssembly), použití just-in-time překladače atd. Jednotlivé implementace se od sebe odlišují taktéž použitým správcem paměti (garbage collector) – což je technologie, která do značné míry ovlivňuje úspěch či neúspěch implementace LISPu/Scheme v produkčním prostředí.

lisp01

Obrázek 1: Na tomto grafu evoluce programovacích jazyků můžeme vidět některé historicky významné programovací jazyky, s nimiž jsme se již setkali v seriálu o historii počítačů. Jedná se zejména o Fortran, Cobol, SNOBOL, Algol, APL, BASIC (resp. přesněji řečeno celá rodina jazyků nesoucích toho jméno) a samozřejmě taktéž o LISP a jeho varianty.

Poznámka: některé implementace Scheme či LISPu prošly dlouhým vývojem, během něhož došlo ke změně technologií, na nichž jsou postaveny, a to většinou bez nutnosti měnit zdrojové kódy programů napsaných v těchto jazycích. Typickým příkladem je GNU Guile, u něhož došlo ke změně technologie ve verzi 2.0 (Boehm–Demers–Weiser GC) a posléze taktéž ve verzi 2.2 (nový optimalizující překladač a nový virtuální stroj). To vedlo k urychlení reálných programů až o 30%.

Obrázek 2: Alonzo Church, autor slavného lambda kalkulu, na němž jsou nepřímo postaveny všechny LISPovské jazyky.

2. Různé implementace programovacího jazyka Scheme

V případě, že se zaměříme na projekty implementující nějaký standard jazyka Scheme (a reálně použitelných a nasaditelných implementací Scheme dnes existuje přibližně padesát!), můžeme tyto projekty rozdělit do několika skupin:

 1. V první skupině nalezneme klasické interpretry běžící nad nějakým virtuálním strojem popř. překladače do bajtkódu těchto virtuálních strojů. Do této kategorie patří například Gauche, již v úvodní kapitole zmíněný GNU Guile, systém Kawa, Scheme48, SISC (Second Interpreter of Scheme), SCM či Ypsilon (ten se používá pro programování pravidel pinballů, resp. video verzí těchto her). Některé ze zmíněných implementací Scheme používají vlastní virtuální stroj (Guile), další pak nějakou již existující variantu virtuálního stroje (Kawa, SISC). Z modernějších virtuálních strojů (resp. bajtkódů pro ně) je nutné zmínit WebAssembly. Existují minimálně dvě implementace Scheme pro WebAssembly – Schism a PollRobots scheme.
 2. Ve druhé skupině, která je relativně rozsáhlá, nalezneme překladače programovacího jazyka Scheme do nativního (strojového) kódu. Do této kategorie můžeme zařadit například Chez Scheme (ten získal nejlepší hostname pro svoji domácí stránku), Ikarus, Larceny, MIT Scheme, MzScheme či již popsaný rozsáhlý systém Racket založený na MzScheme, který je mj. používán i pro výuku (a to mj. i proto, že obsahuje vlastní GUI, podporu pro tvorbu grafů, interpretry dalších jazyků, mnohá rozšíření syntaxe založená na systému maker apod.).
 3. A konečně existuje i skupina implementací programovacího jazyka Scheme založená na transpřekladači (transcompileru, transpileru), typicky s výstupem do programovacího jazyka C. To znamená, že se vstupní kód napsaný v jazyce Scheme analyzuje, transformuje a optimalizuje, ovšem výstupem není přímo strojový kód, ale více či méně čitelný kód naprogramovaný v jazyku C (a teoreticky samozřejmě i do jiného jazyka, podle mě by byl v této roli ideální jazyk Rust). Do této skupiny řadíme především čtveřici Bigloo, Chicken, Gambit-C a Stalin. Do této skupiny patří i projekt Gambit a Loko Scheme (taktéž se zajímavou doménou). Ovšem transpřekladačem může být vybavena i implementace SISC zmíněná v první skupině (tento transpřekladač se jmenuje Hobbit).

hist26

Obrázek 3: Jedna z mnoha knih o jazyce Scheme.

Poznámka: existují i další možnosti, jak Scheme implementovat. Například se může jednat o implementaci naprogramovanou v JavaScriptu, která může běžet přímo ve webovém prohlížeči, podobně jako již popsaný jazyk WISP, o němž se ještě zmíníme v navazující kapitole. Příkladem této implementace Scheme je BiwaScheme.

3. Dialekty LISPu

„The default language, embodied in a succession of popular languages, has gradually evolved toward Lisp.“
Paul Graham

Ve světě programovacího jazyka LISP je situace chaotičtější a současně i zajímavější, než je tomu v případě Scheme (jehož varianty typicky podporují R5RS, R6RS a blíží se k R7RS). Jednotlivé implementace LISPu totiž nemusí striktně odpovídat nějakému standardu (tedy obdobě RnRS). Nepsaným standardem v této oblasti je sice Common Lisp (přesněji ANSI Common Lisp je standard, ovšem zbytečně nabobtnalý), ovšem jen několik dalších implementací LISPu se tomuto jazyku přibližuje. Neexistence všemi akceptovaného standardu vedla k tomu, že vzniklo mnoho alternativních dialektů LISPu popř. různých kombinací LISPu a Scheme (mimochodem: právě do této kategorie lze zařadit i dnes popisovaný Femtolisp). Příkladem odklonu od dosti rozsáhlého Common Lispu může být PicoLisp, což je interpret LISPu pojatý striktně minimalisticky – a ve své základní variantě odlišný od ostatních implementací LISPu. Zdrojové kódy PicoLispu přitom existují ve dvou variantách. Pro všechny 32bitové procesory (a pro architektury odlišné od x86_64, tedy i pro ARM atd.) se používá varianta naprogramovaná v programovacím jazyce C, pro 64bitové procesory řady x86_64 se pak používá varianta, v níž je část zdrojových kódů vytvořena v assembleru a je vůči céčkové variantě optimalizována (jak s ohledem na velikost, tak i rychlost interpretace).

Obrázek 4: Vývoj některých dialektů Lispu.
Zdroj: Wikipedia.

Samostatnou kapitolou je pak Interlisp, což původně byl dialekt LISPu, který zavedl některé nové zajímavé technologie a díky své historii je velmi zajímavý i v pohledu na vývoj celého IT. Interlisp (psaný původně verzálkami, tedy INTERLISP či InterLisp) se lišil od většiny tehdejších interpretrů. Původní Lispy totiž do značné míry vypadaly tak, jako například dnešní GNU Guile nebo dnes popisovaný Femtolisp – všechny formy musely být zapsány jako s-výrazy, přičemž se netolerovaly žádné chyby, závorky musely být balancovány atd. Interlisp byl v tomto ohledu dosti odlišný. Zejména byly rozšířeny možnosti nástrojů dodávaných společně s tímto jazykem – přidán byl například v té době přelomový korektor překlepů, přidány byly balíčky pro práci se soubory, balíček CLISP umožňující zápis algebraických výrazů, programátorský editor pro strukturovaný kód atd. Pro moderní platformy lze namísto původního Interlispu využít projekt nazvaný přímočaře LISPF4 – InterLisp Interpreter, který je možné nalézt na GitHubu, konkrétně na adrese https://github.com/blakem­cbride/LISPF4. V rámci tohoto projektu došlo k přepsání těch částí Interlispu, které byly původně vytvořeny v assembleru (a to v assembleru pro dobové mainframy a minipočítače). Přepisem těchto obecně velmi těžko přenositelných částí do programovacího jazyka C se zajistila mnohem snadnější přenositelnost, takže dnes pro překlad stačí Linux se základními nástroji GNU toolchainu (překladač jazyka C, linker).

Obrázek 5: Úvodní obrazovka Interlispu/65, což je varianta Intelispu pro osmibitové mikroprocesory MOS 6502.

A nesmíme zapomenout ani na transpilery, mezi něž patří například jazyk Hy, jemuž jsme se na stránkách Roota taktéž věnovali. Programovací jazyk Hy je určen pro ekosystém jazyka Python. Programátorem zapsaný kód transformuje do Pythonu s využitím AST a dokonce dokáže zdrojový LISPovský kód transformovat do Pythonu a teprve poté ho spustit. To je výhodná vlastnost, protože umožňuje Hy integrovat například s existujícími debuggery atd. Překlad přes AST nebo Python podporuje jak Python 2.x, tak i Python 3.x. Další důležitou vlastností Hy je možnost plné kooperace mezi kódem zapsaným přímo v tomto jazyku a Pythoním kódem, což znamená, že je možné použít všechny Pythonovské knihovny a frameworky (včetně Numpy, PyTorch, Flask atd.) a naopak – například mít napsanou aplikaci v Pythonu a pro manipulaci se symboly použít Hy (v tomto ohledu jsou homoikonické programovací jazyky s makry podle mého názoru mnohem lepší než samotný Python, ostatně na tomto konceptu staví i jazyk Julia).

Obrázek 6: Hra Abuse je z velké části napsána v LISPu – nízkoúrovňové části používají nativní knihovny (na Linuxu například SDL), ovšem veškerá herní logika je skutečně v LISPu a s troškou vůle a volného času lze z Abuse vytvořit zcela odlišnou hru. Zdánlivá malá výkonnost LISPu se zde neprojevuje, protože Abuse lze bez problémů hrát i na stařičkém počítači s mikroprocesorem 80486DX2 (ostatně nízká výkonnost LISPu je pro mnoho jeho implementací spíše legendou, než faktem).

Poznámka: samostatnou kategorií je jazyk Clojure a některé jeho dialekty, mezi které patří například poněkud přehlížený projekt Wisp (neboli Web Lisp). Clojure není ani klasickým LISPem ani Scheme, ale jazykem postaveným nad myšlenkami původního LISPu a upraveným tak, aby podporoval různé mechanismy řízení stavu programů (což je asi nejdůležitějším přínosem tohoto jazyka).

Obrázek 7: Specifikem Interlispu/65 je existence funkcí POKE, PEEK, STICK atd., tedy funkcí známých z Atari BASICu a důležitých pro vývoj reálných aplikací. Zde se s využitím funkce POKE změnil obsah barvového registru s barvou pozadí obrazovky v textovém režimu.

4. Femtolisp se představuje

„You mean, how much you can develop during a PhD on scientific computing with a known technical computing syntax and paradigm on top of a modular compiler infrastructure with an enthusiastic community?“

Dnes popisovaný dialekt jazyka LISP (resp. spíše Scheme, které je samo o sobě dialekt LISPu) se jmenuje Femtolisp. Za vývojem tohoto programovacího jazyka, jehož zdrojové kódy i (poněkud stručnou) dokumentaci najdete na https://github.com/JeffBe­zanson/femtolisp, stojí Jeff Bezanson, který je ovšem známější jako spoluautor programovacího jazyka Julia. Jeff se kromě dalších věcí z oblasti computer science zabývá i typovými systémy, viz též text jeho doktorské práce (ostatně i jemu můžeme vděčit za typový systém Julie). Femtolisp je sice relativně minimalistickou implementací LISPu/Scheme, ovšem obsahuje prakticky všechny důležité ikredience tohoto jazyka, a to včetně podpory TCO a makrosystému. Jednou z chybějících věcí je podpora pro „dlouhá“ celá čísla a pro zlomky, což Femtolisp odlišuje například od již popsaného projektu Guile.

Z praktického hlediska je důležité, že Femtolisp je dnes součástí již zmíněného jazyka Julia, protože je použit pro parsing zdrojových kódů. Ostatně právě poměrně pokročilý makrosystém jazyka Julia je umožněn tím, že je parsing naprogramován pravě ve Femtolispu, tedy v jazyku, v němž je manipulace se stromy (AST) snadná. V rámci zpracování zdrojových kódů se totiž provádí několik operací, mezi jinými i transformace podobná této:

f(a, b) = sum(a' * b + a * b')
 
Main.sum(Main.+(Main.Ac_mul_B(a,b),Main.A_mul_Bc(a,b)))

Příklady využití Femtolispu naleznete přímo v repositáři jazyka Julia, například v souborech ast.scm a jlfrontend.scm.

O přítomnosti Femtolispu v jazyce Julia se můžeme snadno přesvědčit. Standardní REPL tohoto jazyka se spouští takto:

$ julia
 
  _    _ _(_)_   | Documentation: https://docs.julialang.org
 (_)   | (_) (_)  |
  _ _  _| |_ __ _  | Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
 | | | | | | |/ _` | |
 | | |_| | | | (_| | | Version 1.5.3 (2020-11-09)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_| | Fedora 33 build
|__/          |

Ovšem po zadání přepínače –lisp se spustí REPL jiného jazyka, konkrétně Femtolispu:

$ julia --lisp
 
; _
; |_ _ _ |_ _ | . _ _
; | (-||||_(_)|__|_)|_)
;-------------------|----------------------------------------------------------
Poznámka: mimochodem, aby se kruh uzavřel, je možné díky modulu LispSyntax.jl psát programy v LISPovské stylu i přímo v REPLu jazyka Julia.

5. Překlad Femtolispu s bootstrapingem

Získání funkční verze Femtolispu je snadné. Postačuje pouze použít základní vývojářské nástroje, konkrétně Git, Make a GNU C (popř. jiný překladač programovacího jazyka C). Nejprve je pochopitelně nutné získat zdrojové kódy:

$ git clone https://github.com/JeffBezanson/femtolisp.git
 
Cloning into 'femtolisp'...
remote: Enumerating objects: 2412, done.
remote: Total 2412 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 2412
Receiving objects: 100% (2412/2412), 1.60 MiB | 2.20 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1498/1498), done.

Vlastní překlad je prováděn v několika fázích, protože je podporován takzvaný bootstraping. Nejdříve se přeloží jen ta nejzákladnější varianta jazyka a teprve poté všechny potřebné symboly a funkce:

$ cd femtolisp
$ make
 
gcc -O2 -DNDEBUG -falign-functions -Wall -Wno-strict-aliasing -Illt -DUSE_COMPUTED_GOTO -c flisp.c -o flisp.o
gcc -O2 -DNDEBUG -falign-functions -Wall -Wno-strict-aliasing -Illt -DUSE_COMPUTED_GOTO -c builtins.c -o builtins.o
gcc -O2 -DNDEBUG -falign-functions -Wall -Wno-strict-aliasing -Illt -DUSE_COMPUTED_GOTO -c string.c -o string.o
string.c: In function ‘fl_string_width’:
string.c:56:21: warning: implicit declaration of function ‘wcwidth’ [-Wimplicit-function-declaration]
  56 |       int w = wcwidth(*(uint32_t*)cp_data(cp));
   |           ^~~~~~~
gcc -O2 -DNDEBUG -falign-functions -Wall -Wno-strict-aliasing -Illt -DUSE_COMPUTED_GOTO -c equalhash.c -o equalhash.o
gcc -O2 -DNDEBUG -falign-functions -Wall -Wno-strict-aliasing -Illt -DUSE_COMPUTED_GOTO -c table.c -o table.o
...
...
...
gcc -O3 -DNDEBUG -Wall -Wno-strict-aliasing -c lltinit.c -o lltinit.o
rm -rf libllt.a
ar rs libllt.a bitvector.o hashing.o socket.o timefuncs.o ptrhash.o utf8.o ios.o dirpath.o htable.o bitvector-ops.o int2str.o dump.o random.o lltinit.o
ar: creating libllt.a
make[1]: Leaving directory '/home/ptisnovs/temp/femtolisp/llt'
rm -rf libflisp.a
ar rs libflisp.a flisp.o builtins.o string.o equalhash.o table.o iostream.o
ar: creating libflisp.a
gcc -O2 -DNDEBUG -falign-functions -Wall -Wno-strict-aliasing -Illt -DUSE_COMPUTED_GOTO -c flmain.c -o flmain.o
gcc -O2 -DNDEBUG -falign-functions -Wall -Wno-strict-aliasing -Illt -DUSE_COMPUTED_GOTO flisp.o builtins.o string.o equalhash.o table.o iostream.o flmain.o -o flisp llt/libllt.a -lm libflisp.a

Samotná definice bootstrapingu vypadá přibližně následovně. Povšimněte si, že se první minimalisticky pojatá verze Femtolispu použije pro vytvoření základní knihovny tvořící prakticky nedílnou součást virtuálního stroje tohoto jazyka:

#!/bin/sh
 
cp flisp.boot flisp.boot.bak
 
echo "Creating stage 0 boot file..."
#../../branches/interpreter/femtolisp/flisp mkboot0.lsp system.lsp compiler.lsp > flisp.boot.new
./flisp mkboot0.lsp system.lsp compiler.lsp > flisp.boot.new
mv flisp.boot.new flisp.boot
 
echo "Creating stage 1 boot file..."
./flisp mkboot1.lsp
 
echo "Testing..."
make test

Na konci se automaticky spustí testy, které ověří základní vlastnosti nově přeloženého interpretru:

cd tests && ../flisp unittest.lsp
all tests pass

Výsledkem překladu jsou dva soubory: spustitelný interpret flisp a dále soubor flisp.boot se základními funkcemi, ovšem přeloženými do „bajtkódu“ (nejedná se ovšem o skutečný bajtkód v původním významu tohoto slova). Pro další práci budete skutečně potřebovat pouze tyto dva soubory.

Ověření výsledků překladu:

$ file flisp
flisp: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=685356fb92af78d4addae34f30047683e0299afc, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped

Nyní si můžeme vyzkoušet spuštění interpretru:

$ ./flisp

Zobrazit by se mělo logo Femtolispu následované výzvou (prompt):

; _
; |_ _ _ |_ _ | . _ _
; | (-||||_(_)|__|_)|_)
;-------------------|----------------------------------------------------------
 
>

Otestujeme, zda interpret reaguje na základní formu:

> (+ 1 2)
3
Poznámka: v naklonovaném repositáři je ještě jedna varianta Lispu, která je menší. Naleznete ji v podadresáři tiny:
$ cd tiny
 
$ make
gcc -O3 -fomit-frame-pointer -Wall -Wextra lisp.c -o lisp
 
$ ls -l lisp
-rwxrwxr-x 1 ptisnovs ptisnovs 31560 Jan 15 17:09 lisp
 
$ ./lisp
Welcome to femtoLisp ----------------------------------------------------------

Touto variantou se však nebudeme v dalším textu zabývat. Snad jen stojí za povšimnutí velikost výsledného binárního souboru – relativně malý interpret o velikosti 31560 bajtů.

6. Skutečně minimalistická implementace?

Původně byl Femtolisp pojat (alespoň podle slov svého autora) přísně minimalisticky, a to jak s ohledem na velikost výsledného binárního kódu s jazykem, tak i s ohledem na množství podporovaných knihoven. Postupně se však jak vlastní jazyk, tak i množství podporovaných knihoven rozrostlo, takže Femtolisp již – i přes své jméno – nepatří mezi nejmenší prakticky použitelný dialekt LISPu či Scheme. Vzhledem k tomu, že jsem v minulosti používal jazyky, jejichž velikost spustitelného souboru byla 8kB (klasické verze BASICů), 4kB (základní verze jazyka BASIC) či pouze 1 kB (Forth), pochopitelně mě zajímalo, jak malý či naopak velký je Femtolisp po svém překladu. Ostatně se můžeme podívat do následující tabulky, v níž jsou vypsány velikosti některých malých (podle tvrzení autorů) implementací LISPu a Scheme. Pro porovnání s mainstreamem jsem ještě přidal velikosti interpretrů dalších programovacích jazyků. Všechny získané velikosti přitom platí pro architekturu x86_64, případné balíčky pochází z Linux Mintu (ovšem LISPy a Scheme jsem překládal přímo ze zdrojových kódů):

# Interpret/VM Velikost Poznámka
1 Femtolisp   176 296 po strip
2 tiny Femtolisp    31 560 alternativní implementace zmíněná výše
3 picolisp   195 272  
4 tinyscheme    78 152 po strip
       
5 lua5.1   174 976 standardní instalace z balíčku
6 lua5.2   195 416 standardní instalace z balíčku
7 luajit   445 080 standardní instalace z balíčku
8 python2.7 3 674 216 standardní instalace z balíčku
9 python3.8 5 490 488 standardní instalace z balíčku

Binární kód Femtolispu byl zmenšen příkazem strip, a to z této původní velikosti:

$ ls -l flisp
 
-rwxrwxr-x 1 ptisnovs ptisnovs 205336 Dec 11 11:10 flisp

Na zobrazených přibližně 176 kB:

$ strip flisp
$ ls -l flisp
 
-rwxrwxr-x 1 ptisnovs ptisnovs 176296 Dec 11 13:10 flisp
Poznámka: do určité míry se jedná o porovnání hrušek s jablky, protože nebereme do úvahy, jaké funkce jsou danou implementací poskytovány ani případnou závislost na podpůrných knihovnách. Ovšem všechny výše uvedené jazyky podporují REPL (Read Eval Print Loop), jsou dynamicky typované, podporují do jisté míry funkcionální programování a navíc mají automatického správce paměti: takže se opravdu může jednat o porovnání hrušek s jablky a nikoli hrušek s tanky.
Poznámka2: některé další možnosti, například běh LISPu či Scheme na mikrořadičích, jsou zmíněny na stránce https://dmitryfrank.com/ar­ticles/lisp_on_mcu.

7. Vylepšení REPLu jazyka Femtolisp

Femtolisp není přeložen s podporou knihovny readline, což je patrné i z následujícího výpisu dynamických knihoven, na kterých Femtolisp závisí:

$ ldd flisp 
 
    linux-vdso.so.1 (0x00007ffd68cb3000)
    libm.so.6 =→ /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f36b36d4000)
    libc.so.6 =→ /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f36b34e2000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f36b3869000)

Proč je to důležité? Nepodpora readline, mj. znamená, že neexistuje historie příkazového řádku, není možné používat editační příkazy typu Ctrl+A, Ctrl+E, vyhledávání v dříve zadaných příkazech pomocí Ctrl+R atd. A navíc nefunguje automatické doplňování jmen symbolů klávesou Tab. Tyto vlastnosti, které dnes od REPLů prakticky automaticky očekáváme, je možné do jisté míry doplnit externím nástrojem rlwrap. Tomu můžeme předat soubor se symboly pro automatické doplňování. Spustíme tedy flisp a zavoláme funkci environment:

> (environment)
 
(zero? write wchar void vector.map vector->list vector.alloc vector? values
    untrace vector ulong uint64 uint32 typeof uint16 uint8 traced? trace
    truncate top-level-exception-handler top-level-value to-proper
    time.string that table.values table.pairs table.keys table.invert
    table.foreach table.clone table.foldl table? table tan time.fromstring
    ...
    ...
    ...

Tento seznam symbolů je možné přesměrovat do souboru, který se může jmenovat například environment.txt. Jeho ukázku nalezneme na adrese https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/environment.txt. Následně flisp ukončíme a spustíme odlišným způsobem:

$ rlwrap -f environment.txt -m -M .scm ./flisp

Zdánlivě nedojde k žádné podstatné změně, ovšem nyní je možné využívat historii příkazového řádku (šipky nahoru, dolů + vyhledávání), editovat obsah příkazového řádku, zavolat externí editor pro delší texty a taktéž používat klávesu Tab pro doplňování jmen symbolů – tedy v naprosté většině případů funkcí, maker a speciálních forem programovacího jazyka.

Poznámka: soubor environment.txt lze přepsat ve chvíli, kdy je do REPLu načten program funkcí (load jméno_souboru). V takovém případě se ve výsledném souboru objeví i symboly definované v programu. Nejedná se sice o plnohodnotnou formu technologie code completion, ovšem v každém případě bude situace lepší, než nemít k dispozici žádnou podobnou pomůcku.

V dalším textu jsou vypsány vybrané klávesové zkratky, které jsou ve výchozím nastavení použity knihovnou GNU Readline při přepnutí do režimu Emacs (což je výchozí chování).

Příkazy pro přesuny kurzoru

Základní příkazy pro přesun kurzoru používají kombinaci Ctrl+znak, Alt+znak popř. alternativně Esc, znak v případě, že zkratky Alt+znak kolidují s emulátorem terminálu (například vyvolávají příkazy z menu – což je z nějakého důvodu dnes moderní). Pokud je terminál správně nakonfigurován, měly by fungovat i kurzorové šipky a navíc i klávesy Home a End (se zřejmou funkcí):

Klávesa Význam
Ctrl+B přesun na předchozí znak
Ctrl+F přesun na další znak
   
Alt+B přesun na předchozí slovo
Alt+F přesun na další slovo
Esc, B shodné s Alt+B
Esc, F shodné s Alt+F
   
Ctrl+A přesun na začátek řádku
Ctrl+E přesun na konec řádku

Mazání textu, práce s kill ringem

Pro přesun části textu v rámci editovaného řádku se používá takzvaný kill ring, do něhož se smazaný text uloží. Pro vložení takto smazaného textu do jiné oblasti se používá operace nazvaná yank (odpovídá paste). Některé dále uvedené příkazy dokážou s kill ringem pracovat:

Klávesa Význam
Ctrl+K smaže text od kurzoru do konce řádku a uloží ho do kill ringu
Ctrl+U smaže text od začátku řádku do pozice kurzoru a uloží ho do kill ringu
Ctrl+W smaže předchozí slovo a uloží ho do kill ringu
Alt+D smaže následující slovo a uloží ho do kill ringu
   
Ctrl+Y vloží text z kill ringu na místo, na němž se nachází kurzor (yank)
Alt+Y po operaci Ctrl+Y dokáže rotovat historií kill ringu a obnovit tak (před)předchozí smazaný text
   
Ctrl+D smaže jeden znak (pokud je ovšem na řádku nějaký obsah, jinak typicky ukončí aplikaci)

Práce s historií dříve zadaných příkazů

Klávesa Význam
Ctrl+P průchod historií – předchozí text
Ctrl+N průchod historií – následující text
Ctrl+R zpětné (interaktivní) vyhledávání v historii
Ctrl+G ukončení režimu vyhledávání

Některé další dostupné příkazy

Klávesa Význam
Tab implicitní klávesa pro zavolání completeru
Ctrl+T prohození dvou znaků (před kurzorem a na pozici kurzoru)
Ctrl+^ zavolání externího editoru
   
Alt+U text od pozice kurzoru do konce slova se změní NA VERZÁLKY
Alt+L text od pozice kurzoru do konce slova se změní na mínusky
Alt+C text od pozice kurzoru do konce slova se změní Tak, Že Slova Začínají Velkým Písmenem

Důležitá i klávesová zkratka Ctrl+^, která zavolá textový editor specifikovaný v proměnné prostředí EDITOR nebo VISUAL. Do editoru lze vložit delší funkci či makro a uložit výsledek, který se v REPLu ihned provede. Při volání rlwrap jsme nastavili jména dočasných souborů tak, aby měly příponu .scm, což zvolenému editoru umožní zvýraznění syntaxe.

8. Základní vlastnosti jazyka Femtolisp

Femtolisp sice ve svém názvu obsahuje LISP, ale samotná sémantika implementovaného jazyka se spíše přibližuje vlastnostem popsaným v R4RS i R5RS, takže jen v krátkosti (většinu příkladů jsme již viděli v některém z předchozích článků). Všechny ukázky jsou zkopírovány přímo z REPLu.

V dále uvedených příkladech budeme používat upravenou formu funkce print, která provede automatické odřádkování:

(define (print item)
   (princ item)
   (newline))
Poznámka: každá funkce vrací nějakou hodnotu, a to včetně funkce newline vracející #t (true). Pokud vám nevyhovuje neustálý výpis této hodnoty, lze funkci print upravit na:
(define (print item)
   (princ item)
   (newline)
   "")

Práce s tečka-dvojicemi

Název LISP sice vznikl ze slov LISt Processing, ovšem ve skutečnosti není základním složeným typem LISPů seznam (list), ale takzvaná tečka-dvojice. Seznamy jsou jen jednou formou uspořádání tečka dvojic (další formou mohou být stromy atd.).

(print '(1 . 2))
(1 . 2)
 
(print '(1 . ((2 . 3) . 4)))
(1 (2 . 3) . 4)
 
(print '((1 . 2) . (3 . 4)))
((1 . 2) 3 . 4)
 
; this is NOT proper list
(print '(1 . (2 . (3 . nil))))
(1 2 3 . nil)
 
; this is proper list
(print '(1 . (2 . (3 . ()))))
(1 2 3)
 
; this is NOT proper list
(print '(1 . (2 . (3 . (4 ())))))
(1 2 3 4 ())
 
; this is proper list
(print '(1 . (2 . (3 . (4 . ())))))
(1 2 3 4)

Konstrukce tečka dvojic realizovaná formou cons

Tečka-dvojice lze z existujících hodnot a symbolů konstruovat s využitím formy cons:

; cons usage
(cons 1 2)
(1 . 2)
 
; another cons usage
(cons 1 (cons 2 3))
(1 2 . 3)
 
; this is proper list
(cons 1 (cons 2 (cons 3 '())))
(1 2 3)
 
; this is proper list
(cons 1 '(2 3 4))
(1 2 3 4)
 
; this is NOT proper list
(cons 1 (cons 2 (cons 3 4)))
(1 2 3 . 4)

Konstrukce seznamů

Z tečka-dvojic lze sestrojit seznamy, což bylo ukázáno v posledním příkladu:

; this is proper list
(print '(1 . (2 . (3 . (4 . ())))))
(1 2 3 4)

Vzhledem k tomu, že se seznamy používají velmi často (a to i pro vytváření vyhodnocovaných forem), existuje i kratší způsob jejich zápisu:

; empty list
'()
()
 
; a list
'(1 2 3 4)
(1 2 3 4)
 
; another list
(list 1 2 3 4)
(1 2 3 4)

Základní operace se seznamy – car a cdr

Ze seznamů lze získat první prvek formou car a zbylé prvky formou cdr. Existují i další kombinace car a cdr zapisované jako cadr, cddr atd.:

; create list and assign it to symbol
(define a '(1 2 3 4))
(1 2 3 4)
 
; get the first item
(car a)
1
 
; get the rest of a list
(cdr a)
(2 3 4)
 
; combination of car+cdr
(cadr a)
2
 
; combination of cdr+cdr
(cddr a)
(3 4)

9. Funkce a speciální formy

Podobně jako u každého dialektu programovacího jazyka LISP resp. Scheme, i v případě Femtolispu se program skládá především z funkcí. Ty mohou být anonymní (nepojmenované) či naopak pojmenované. Nejprve se zabývejme pojmenovanými funkcemi, protože ty se chovají prakticky stejně, jako běžné funkce v jiných programovacích jazycích – pouze způsob jejich zápisu je odlišný. Pojmenované funkce se definují pomocí speciální formy define, za níž v závorkách následuje jméno funkce. Každá funkce může mít libovolný počet parametrů, jejichž jména se uvádí v seznamu ihned za pojmenováním funkce. Poslední částí formy define je v tomto případě tělo funkce, přičemž po zavolání funkce se vyhodnocená forma vrátí jako její výsledek (nikde se tedy nezapisuje slovo „return“ ani nic s podobným významem – ostatně podobný způsob je použit i v Rustu):

; one-liner function
(define (add x y) (+ x y))
 
; function written on more lines
(define (mul x y)
 (* x y))
Poznámka: ve skutečnosti je výše uvedená definice pouze syntaktickým cukrem nahrazujícím definici proměnné, jejíž hodnotou je anonymní funkce, která je zapisovaná pomocí speciální formy lambda. Bez použití syntaktického cukru by definice nové funkce vypadala takto:
; function written on more lines using lambda
(define div (lambda (x y)
 (* x y)))

Zavolání funkce je jednoduché – používá se stále ten samý formát seznamu, na jehož prvním místě je jméno funkce a za ním následují parametry:

(print (add 1 2))
(print (mul 6 7))
(print (div 10 3))

Kromě pojmenovaných funkcí, které jsme si již představili v předchozím textu, je možné ve Femtolispu použít i funkce anonymní, tj. funkce, které nejsou navázány na žádné jméno. Pro tento účel se používá přímo lambda výraz (bez define), podobně jako v každém ortodoxním Lispu (snad kromě PicoLispu):

; anonymous function is a value
(lambda (x y) (+ x y))
 
; call anonymous function
(print (lambda (x y) (+ x y)))

Další důležitou vlastností jazyka implementovaného ve Femtolispu, s níž se dnes (znovu) seznámíme, je použití takzvaných speciálních forem. Ze syntaktického hlediska jsou speciální formy zapisovány naprosto stejným způsobem jako běžné funkce, ovšem existuje zde jeden významný rozdíl – zatímco u funkcí jsou všechny jejich parametry nejdříve vyhodnoceny, u speciálních forem k tomuto vyhodnocení obecně nedochází, resp. jsou vyhodnoceny pouze některé parametry (které konkrétně, to závisí na tom, o jakou speciální formu se jedná). S některými speciálními formami jsme se již setkali, především s formou define či let, ovšem existují i formy další – cond, if, and, lambda, quote, do atd.

Speciální forma cond:

(define (sgn n)
 (cond
    ((< n 0)   'negative)
    ((> n 0)   'positive)
    ((zero? n)  'zero)))

Alternativní forma s větví else:

(define (sgn-2 n)
 (cond
    ((< n 0)   'negative)
    ((> n 0)   'positive)
    (#t      'zero)))

Speciální forma case:

(print
  (case (* 2 3)
   ((2 3 5 7) 'prime)
   ((1 4 6 8 9) 'composite)))
(print
  (case (car '(a y x))
  ((a e i o u) 'vowel)
  ((w y) 'semivowel)
  (else 'consonant)))

Speciální forma do pro realizaci smyček:

(define (compute-pi n)
 (let ((pi 4.0))
  (do ((i 3 (+ i 2)))
   ((> i (+ n 2)))
   (set! pi (* pi (/ (- i 1) i) (/ (+ i 1) i))))
  pi))
 
(do ((n 1 (* n 2)))
 ((> n 10000000))
 (princ n)
 (princ " ")
 (princ (compute-pi n))
 (newline))

Pojmenované let, taktéž pro realizaci smyček:

(define (let-loop)
 (let loop ((i 0))
  (cond ((> i 10))
     (else (print i)
        (loop (+ i 1))))))

Smyčka typu repeat n:

(define (call-n-times n proc)
 (let loop ((n n))
  (unless (zero? n)
   (proc)
   (loop (- n 1)))))
 
(define (print-hello)
 (print "Hello"))
 
(call-n-times 10 print-hello)

Ještě lepší řešení pro funkci s argumenty:

(define (call-n-times n proc argument)
 (let loop ((n n))
  (unless (zero? n)
   (proc argument)
   (loop (- n 1)))))
 
(call-n-times 10 print "Hello")

10. Pojmenované funkce s proměnným počtem parametrů

Vzhledem k tomu, že speciální formu define (ve variantě, kdy se definuje funkce) lze kdykoli zapsat s využitím speciální formy lambda, je v programovacím jazyku Femtolisp možné nadefinovat pojmenovanou funkci akceptující proměnný (tj. v krajním případě i nulový) počet parametrů, z nichž je při volání funkce automaticky vytvořen seznam, se kterým je možné v těle funkce libovolným způsobem manipulovat. Syntakticky vypadá definice takové funkce následovně:

(define (jméno funkce . parametr) [tělo funkce])

Což je ekvivalentní zápisu, který již známe z předchozího textu:

(define jméno funkce (lambda parametr [tělo funkce]))
Poznámka: v předchozím zápisu je důležité, že parametr není uzavřen do kulatých závorek tak, jak by tomu bylo v případě, kdyby se jednalo o klasický seznam parametrů.

Následuje příklad definice funkce s proměnným počtem parametrů:

; funkce vracející počet skutečně předaných parametrů
(define (foo . parametry) (length parametry))

Zavolání této funkce bez parametrů vrátí nulu:

(foo)
0

Předat můžeme jeden parametr:

(foo 42)
1

A samozřejmě i větší počet parametrů:

(foo 1 2)
2
 
(foo "bar" "baz")
2
 
(foo '(1 2 3 4))
1
Poznámka: v posledním příkladu byl předán jediný parametr (kterým je čistě náhodou seznam), proto se vrátila jednička.

Ukažme si ještě alternativní formu zápisu využívající kombinace define a lambda:

; alternativní forma zápisu
(define foo (lambda parametry (length parametry)))
 
; volání funkce bez parametrů
(foo)
0
 
; volání funkce se třemi parametry (zde se jedná o trojici symbolů)
(foo 'a 'b 'c)
3

11. Povinné a nepovinné parametry pojmenovaných funkcí

Při definici funkcí lze určit i nepovinné parametry. Hodnoty nepovinných parametrů se uloží do seznamu, jehož jméno je uvedeno za tečkou v seznamu parametrů. Jedná se tedy o kombinaci klasických funkcí s konstantním počtem povinných parametrů a funkcí s proměnným počtem parametrů.

Podívejme se na jednoduchý příklad funkcí, které se liší jak počtem parametrů, tak i tím, zda akceptují nepovinné parametry:

(define (f1)
 (print "no parameters"))
 
(define (f2 a)
 (print "one parameter")
 (print a))
 
(define (f3 a b)
 (print "two parameters")
 (print a)
 (print b))
 
(define (f4 a . b)
 (print "at least one parameter")
 (print a)
 (print b))
 
(define (f5 a b . c)
 (print "at least two parameters")
 (print a)
 (print b)
 (print c))
 
(f1)
(f2 10)
(f3 1 2)
(f4 1)
(f4 1 2)
(f4 1 2 3)
(f5 1 2)
(f5 1 2 3)
(f5 1 2 3 4)

Výsledky získané po spuštění skriptu:

(f1)
no parameters
 
(f2 10)
one parameter
10
 
(f3 1 2)
two parameters
1
2
 
(f4 1)
at least one parameter
1
()
 
(f4 1 2)
at least one parameter
1
(2)
 
(f4 1 2 3)
at least one parameter
1
(2 3)
 
(f5 1 2)
at least two parameters
1
2
()
 
(f5 1 2 3)
at least two parameters
1
2
(3)
 
(f5 1 2 3 4)
at least two parameters
1
2
(3 4)

12. Koncová rekurze

V naprosté většině algoritmů se objevují bloky kódu, které se mají iterativně opakovat. Při programování s využitím funkcionálního paradigmatu se iterace vyjadřuje formou rekurze. Ta je samozřejmě ve Scheme podporována (mezi jediné známější jazyky, které rekurzi nepodporovaly, patřil původní FORTRAN a Basic), ovšem specifikace jazyka Scheme jde ještě dále, protože určuje, ve kterých případech je skutečná rekurze (při níž se parametry a návratové adresy musí ukládat na zásobník) nahrazena takzvanou koncovou rekurzí, což zjednodušeně řečeno znamená, že se namísto skutečného rekurzivního volání funkce interně provede obyčejný skok (koncový skok či koncové volání) bez nutnosti alokace místa na zásobníku pro parametry volané funkce a návratové adresy. Touto specifikací se také do značné míry řídí Femtolisp.

Koncová rekurze představuje při správném použití velmi silnou programovací techniku, protože umožňuje zapisovat mnoho algoritmů v mnohdy elegantní rekurzivní formě, ovšem skutečné zpracování takto zapsaných algoritmů je stejně efektivní jako provádění programové smyčky (každou koncovou rekurzi lze nahradit smyčkou a naopak).

Následující funkce plus sice rekurzivně volá sebe sama, ovšem z pohledu sémantiky se jedná o běžnou iteraci, protože volání plus lze nahradit skokem – není zapotřebí si pamatovat předchozí výsledky:

; A classic example taken from MIT 6.001 course
 
(define (plus x y)
 (if (= x 0)
   y
   (plus (- x 1) (+ y 1))))
 
(princ (plus 10000000 10000000))
(newline)

Při nepatrné úpravě ovšem získáme rekurzivní variantu, v níž je nutné si pamatovat mezivýsledky získané při fázi navíjení:

; A classic example taken from MIT 6.001 course
 
(define (plus x y)
 (if (= x 0)
   y
   (+ 1 (plus (- x 1) y))))
 
(princ (plus 10000000 10000000))
(newline)

Dalším klasickým příkladem rozdílu mezi normální (plnou, skutečnou) rekurzí a koncovou rekurzí je výpočet faktoriálu. Ten můžeme zapsat mnoha způsoby, například (jak je to v matematice obvyklé), rekurzivně:

(define (factorial n)
  (if (= n 0) ; podmínka pro ukončení rekurzivního zanořování
    1    ; faktoriál nuly je definitoricky roven jedné
    (* n (factorial (- n 1)))))

Z teoretického hlediska není na výše uvedené funkci nic nekorektního, ovšem při jejím praktickém používání brzy narazíme na limit způsobený omezenou velikostí zásobníku.

Výše uvedený rekurzivní výpočet lze relativně malou úpravou převést na výpočet který (alespoň v programovacím jazyce Scheme) vede na koncové volání, což mj. znamená, že paměťové (prostorové) nároky tohoto programu jsou konstantní:

; výpočet faktoriálu využívající koncového volání
(define (factorial n)
  (let fact-iter (     ; pomocná vnitřní funkce
         (n n)    ; počitadlo iterací
         (result 1)) ; průběžný výsledek
    (if (= n 0)      ; po dosažení koncového stavu
      result      ; se vrátí průběžný výsledek
      (fact-iter (- n 1) (* n result)) ; koncové volání
    )))
Poznámka: i překlad do nativního kódu by měl být v tomto případě lepší, než u běžné rekurzivní varianty.

Zásobník používaný v rekurzivních variantách není nijak omezený (na rozdíl od mnoha dalších programovacích jazyků). Takže se může stát, že proces začne používat swap. Prozatím ve Femtolispu neexistuje možnost omezení velikosti zásobníku (na daný počet prvků) tak, jak to má například Guile:

(define (plus x y)
 (if (= x 0)
   y
   (plus (- x 1) (+ y 1))))
 
(define (test)
 (display (plus 10000000 10000000)))
 
(define (handler)
 (display "Stack overflow\n"))
 
(call-with-stack-overflow-handler 1000 test handler)

13. Typový systém Femtolispu

Femtolisp je sice odvozen od programovacího jazyka Scheme, ale ve skutečnosti postrádá například plnou „numerickou věž“, což znamená, že zde neexistuje úplná hierarchie numerických datových typů (celá čísla, zlomky, reálná čísla, komplexní čísla). Většina aritmetických operací je prováděna s hodnotami s plovoucí řádovou čárkou zpracovatelnými matematickým koprocesorem popř. se operace provádí s čísly typu int. To mj. znamená, že se Femtolisp bude chovat odlišně, než například Guile. Příkladem může být jednoduchý výpočet podílu.

Femtolisp:

(/ 4 3)
1.3333333333333333

Guile:

(/ 4 3)
4/3

Test na přetečení celých čísel:

(define (print item)
   (princ item)
   (newline))
 
(do ((n 1 (* n 2)))
 ((> n 100000000000000000000))
 (print n))

Po spuštění ve Femtolispu je patrné, že se korektně detekovalo přetečení:

1
2
4
8
16
32
...
...
...
72057594037927936
144115188075855872
288230376151711744
576460752303423488
 
Press ENTER or type command to continue
parse-error: read: overflow in numeric constant 100000000000000000000
in file int_size.scm
Poznámka: mnoho dalších implementací LISPu a Scheme by přešlo na reprezentaci celých čísel s neomezeným rozsahem.

Podívejme se nyní na další datové typy a jejich hodnoty. Snadno zjistíme, že datový typ (a současně i hodnota) nil není přímo podporován – i v tomto ohledu se tedy blížíme spíše ke Scheme než ke klasickým LISPům:

nil
eval: variable nil has no value
#0 (lambda)

Pro reprezentaci pravdivostních hodnot se používají symboly #t a #f, které se vyhodnocují samy na sebe:

#t
#t
 
#f
#f

Specifický význam má i prázdný seznam, jenž je zapisován takto:

'()
()

Nebo takto:

()
()
Poznámka: vzhledem k tomu, že neexistuje symbol nil, není nutné definovat podmínky jeho ekvivalence s prázdným seznamem, což sice skalní LISPaře nepotěší, ale jedná se o čistší návrh.

Podporovány jsou pochopitelně seznamy, ovšem vzhledem k tomu, že jak seznamy, tak i formy se zapisují do hranatých závorek, je u seznamů nutné zakázat jejich vyhodnocování:

(1 2 3)
type error: apply: expected function, got 1
#0 (lambda)
 
'(1 2 3)
(1 2 3)

Femtolisp podporuje i zápis vektorů, resp. přesněji řečeno literálů představujících vektory:

[1 2 3]
[1 2 3]

Řetězce se zapisují do uvozovek, jak je to běžné.

Ve Femtolispu je možné typ hodnoty (popř. skupinu typů) zjistit s využitím několika predikátů, což jsou formy, jejichž jména končí otazníkem:

Predikát
atom?
list?
vector?
null?
number?
fixnum?

Tyto predikáty si můžeme relativně snadno otestovat, a to pro hodnoty libovolného typu:

(define (print item)
   (princ item)
   (newline))
 
(define nil '())
 
(print "atom?")
(print (atom? nil))
(print (atom? #t))
(print (atom? 42))
(print (atom? 3.14))
(print (atom? "string"))
(print (atom? '(1 2 3)))
(print (atom? [1 2 3]))
(newline)
 
(print "list?")
(print (list? nil))
(print (list? #t))
(print (list? 42))
(print (list? 3.14))
(print (list? "string"))
(print (list? '(1 2 3)))
(print (list? [1 2 3]))
(newline)
 
(print "vector?")
(print (vector? nil))
(print (vector? #t))
(print (vector? 42))
(print (vector? 3.14))
(print (vector? "string"))
(print (vector? '(1 2 3)))
(print (vector? [1 2 3]))
(newline)
 
(print "null?")
(print (null? nil))
(print (null? #t))
(print (null? 42))
(print (null? 3.14))
(print (null? "string"))
(print (null? '(1 2 3)))
(print (null? [1 2 3]))
(newline)
 
(print "number?")
(print (number? nil))
(print (number? #t))
(print (number? 42))
(print (number? 3.14))
(print (number? "string"))
(print (number? '(1 2 3)))
(print (number? [1 2 3]))
(newline)
 
(print "fixnum?")
(print (fixnum? nil))
(print (fixnum? #t))
(print (fixnum? 42))
(print (fixnum? 3.14))
(print (fixnum? "string"))
(print (fixnum? '(1 2 3)))
(print (fixnum? [1 2 3]))
(newline)
 
(print "zero?")
(print (zero? 0))
(print (zero? 42))
(newline)

Výsledky jsou vypsány na jednotlivé řádky, což ovšem není příliš přehledné:

atom?
#t
#t
#t
#t
#t
#f
#t
 
list?
#t
#f
#f
#f
#f
#t
#f
 
vector?
#f
#f
#f
#f
#f
#f
#t
 
null?
#t
#f
#f
#f
#f
#f
#f
 
number?
#f
#f
#t
#t
#f
#f
#f
 
fixnum?
#f
#f
#t
#f
#f
#f
#f
 
zero?
#t
#f

Přehlednější je výpis v tabulkovém formátu:

Hodnota atom? list? vector? null? number? fixnum?
'() #t #t #f #t #f #f
#t #t #f #f #f #f #f
42 #t #f #f #f #t #t
3.14 #t #f #f #f #t #f
„string“ #t #f #f #f #f #f
'(1 2 3) #f #t #f #f #f #f
[1 2 3] #t #f #t #f #f #f

14. Lokální rozsah proměnných

Jazyk Scheme (do kterého Femtolisp spadá, i přes své jméno) je, na rozdíl od původních LISPů, založen na lokálním rozsahu proměnných (local scope). Můžeme si to ostatně relativně snadno ukázat na následujícím demonstračním příkladu, v němž je uvnitř funkce add použit lokální rozsah, v rámci něhož je vyhodnocována proměnná x:

(define x 1)
(define y 2)
 
(define (add x y)
  ; rozsah (scope) je lokální!
  (set! x (+ x y))
  x)
 
(print (add x y))
(print (add x y))
 
(set! x 10)
(print (add x y))
(print (add x y))

Po spuštění tohoto příkladu se vypíše:

3
3
12
12
Poznámka: ve funkci add se tedy z pohledu z vnějšku neměnila globální proměnná x.

Příklad s globálními a lokálními proměnnými:

Příklad s globálními a lokálními proměnnými:

(define x 1)
(define y 2)
 
(define (add x y)
  (+ x y))
 
(print (add x y))
 
(print
  (let ((x 10)
     (y 20))
     (add x y)))
 
 
(set! x 10)
(print (add x y))
 
(print
  (let ((x 10)
     (y 20))
     (add x y)))
 
(print
  (let ((x 100))
     (add x y)))

Po spuštění tohoto demonstračníh příkladu se vypíše:

3
30
12
30
102
Poznámka: lexical scope má ovšem dalekosáhlejší důsledky, které mj. ovlivňují činnost správce paměti atd. Jde o to, že pokud je nějaká proměnná (která je definovaná vně funkce) na funkci navázána (prakticky: je ve funkci použita), nemůže tato proměnná zaniknout ani při opuštění daného bloku, protože společně s funkcí tvoří takzvaný uzávěr (closure). S uzávěry se v LISPovské rodině jazyků setkáme velmi často a dnes je nalezneme i v některých dalších programovacích jazycích (zdaleka ne ve všech):
(define (larger-than limit)
  (lambda (value) (> value limit)))
 
(print ((larger-than 5) 0))
(print ((larger-than 5) 10))
 
(print (filter (larger-than 5) '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)))

S těmito výsledky:

#f
#t
(6 7 8 9 10)
(6 7 8 9 10)

Další, nepatrně složitější implementace uzávěrů:

(define counter
  (let ((i -1))
     (lambda ()
       (set! i (+ i 1))
       i)))
 
(print (counter))
(print (counter))
(print (counter))

S výsledky:

0
1
2
Poznámka: zde jsme vytvořili funkci counter, kterou lze v určitém ohledu považovat za objekt, protože má vlastní stav a zapouzdřuje hodnotu čítače představovaného proměnnou i.
(define (get-counter)
  (let ((i -1))
     (lambda ()
       (set! i (+ i 1))
       i)))
 
(define counter1 (get-counter))
(define counter2 (get-counter))
 
(print (counter1))
(print (counter1))
(print (counter1))
 
(print (counter2))
(print (counter2))
(print (counter2))
 
(print (counter1))
(print (counter1))
(print (counter1))

Výsledky činnosti dvou čítačů:

0
1
2
 
0
1
2
 
3
4
5

Uzávěry ve skutečnosti nejsou „obyčejnými“ funkcemi, protože je lze současně považovat za úložiště dat. Viz například následující příklad, který je uváděn ve slavném kurzu 6.001 na MIT (pravděpodobně nejlépe strukturovaném kurzu o informatice vůbec). V tomto příkladu je cons- nositelem dat o tečka-dvojici:

(define (cons- x y)
 (lambda (m)
  (if (= m 0) x y)))
 
(define (car- z) (z 0))
(define (cdr- z) (z 1))
 
(princ (cons- 1 2))
(newline)
 
(princ (car- (cons- 1 2)))
(newline)
 
(princ (cdr- (cons- 1 2)))
(newline)
Poznámka: jazyky podporující uzávěry tedy teoreticky vůbec nemusí podporovat další způsoby reprezentace dat (i když z praktického pohledu je tomu jinak).

15. Makrosystém

Ve Femtolispu jsou plně podporována i makra, která částečně vychází ze systému maker Common Lispu. S makry souvisí i použití znaků nazývaných quote a quasiquote, které umožňují ve fázi expanze maker vkládání hodnot či symbolů do expandované části kódu. Jen ve stručnosti si ukažme použití quote a quasiquote (nejenom) při konstrukci seznamů:

(define b (list 1 2 3))
 
(print "quote:")
(print '(a b c))
(print '(a ,b c))
(print '(a ,@b c))
(newline)
 
(print "quasiquote:")
(print `(a b c))
(print `(a ,b c))
(print `(a ,@b c))
(newline)

Z výsledků je patrné, jak znaky „`“, „,“ a „,@“ ovlivňují expanzi prvků v seznamu. To neplatí pro klasický znak „'“ (quote), který zcela zakazuje vyhodnocování prvků v seznamu (první tři výsledky):

quote:
(a b c)
(a ,b c)
(a ,@b c)
 
quasiquote:
(a b c)
(a (1 2 3) c)
(a 1 2 3 c)

Následuje příklad makra s implementací programové smyčky typu while. Povšimněte si, že se v makru skutečně musí použít quasiquote, uvnitř quasiquote pak „,symbol“ a „,@symbol“:

(define-macro (while- test . forms)
 `((label -loop- (lambda ()
          (if ,test
            (begin ,@forms
                (-loop-))
           ())))))
 
(define (test-while)
 (set! i 0)
 (while (< i 10000000) (set! i (+ i 1)))
 (princ i)
 (newline))

16. Reálné použití Femtolispu

Femtolisp, pokud by byl používán samostatně jako jeden z dialektů LISPu resp. Scheme, ve skutečnosti nepřináší žádné nové myšlenky a pro praktické použití je (alespoň podle mého názoru) lepší použít jinou implementaci – Guile (snadná vestavitelnost), Chicken Scheme (kvalitní překladač), Racket (prakticky zaměřeno, podpora dalších (meta)jazyků) či Common Lisp (podle toho, co je konkrétně od implementace jazyka vyžadováno). Ovšem Femtolisp zabudovaný přímo v jazyce Julia otevírá zcela nové možnosti například při testování nových syntaktických prvků, transformacích kódu před jeho dalším zpracováním, dokonce i testováním nových typových systémů atd.

17. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů určených pro spuštění ve Femtolispu byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/lisp-families.git (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

CS24_early

# Příklad Popis příkladu Cesta
1 boolean_ops.scm pravdivostní operace https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/boolean_ops.scm
2 case1.scm speciální forma case https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/case1.scm
3 case2.scm speciální forma case https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/case2.scm
4 closure1.scm uzávěry, příklad číslo 1 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/closure1.scm
5 closure2.scm uzávěry, příklad číslo 2 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/closure2.scm
6 closure3.scm uzávěry, příklad číslo 3 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/closure3.scm
7 closure4.scm uzávěry, příklad číslo 4 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/closure4.scm
8 cond2.scm speciální forma cond https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/cond2.scm
9 cond.scm speciální forma cond https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/cond.scm
10 cons.scm funkce cons použitá pro konstrukci seznamu https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/cons.scm
11 dot_pairs.scm konstrukce tečka dvojic (dot pairs) https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/dot_pairs.scm
12 factorial1.scm rekurzivní výpočet faktoriálu, první varianta https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/factorial1.scm
13 factorial2.scm rekurzivní výpočet faktoriálu, druhá varianta https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/factorial2.scm
14 factorial3.scm tail rekurze při výpočtu faktoriálu https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/factorial3.scm
15 factorial4.scm tabulka faktoriálů https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/factorial4.scm
16 functions.scm deklarace a volání funkcí https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/functions.scm
17 int_size.scm rozsah hodnot typu integer https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/int_size.scm
18 lexical_scope1.scm lexikální oblast platnosti proměnných, příklad číslo 1 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/lexical_scope1.scm
19 lexical_scope2.scm lexikální oblast platnosti proměnných, příklad číslo 2 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/lexical_scope2.scm
20 lexical_scope3.scm lexikální oblast platnosti proměnných, příklad číslo 3 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/lexical_scope3.scm
21 lexical_scope4.scm lexikální oblast platnosti proměnných, příklad číslo 4 https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/lexical_scope4.scm
22 lists.scm základní práce se seznamy https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/lists.scm
23 pi1.scm výpočet π realizované ve Scheme, základní varianta https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/pi1.scm
24 predicates.scm základní predikáty https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/predicates.scm
25 ackermann.scm výpočet Ackermannovy funkce https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/ackermann.scm
26 functions_varargs.scm https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/functions_varargs.scm
27 lambdas.scm lambda výrazy https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/lambdas.scm
28 let_loop_iterate1.scm pojmenovaná forma let https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/let_loop_iterate1.scm
29 let_loop_iterate2.scm pojmenovaná forma let https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/let_loop_iterate2.scm
30 let_loop.scm pojmenovaná forma let https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/let_loop.scm
31 MIT6.001_plus1.scm funkce plus, iterativní výpočet https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/MIT6.001_plus1.scm
32 MIT6.001_plus2.scm funkce plus, rekurzivní výpočet https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/MIT6.001_plus2.scm
33 MIT6.001_sqrt.scm funkce sqrt https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/femto­lisp/MIT6.001_sqrt.scm

18. Předchozí části seriálu

V této kapitole jsou uvedeny odkazy na všechny předchozí části seriálu o světě programovacích jazyků LISP a Scheme (kromě samostatného seriálu, který se věnoval programovacímu jazyku Clojure):

 1. Jemný úvod do rozsáhlého světa jazyků LISP a Scheme
  https://www.root.cz/clanky/jemny-uvod-do-rozsahleho-sveta-jazyku-lisp-a-scheme/
 2. PicoLisp: minimalistický a přitom překvapivě výkonný interpret Lispu
  https://www.root.cz/clanky/picolisp-minimalisticky-a-pritom-prekvapive-vykonny-interpret-lispu/
 3. PicoLisp: užitečné funkce a speciální formy používané při tvorbě aplikací
  https://www.root.cz/clanky/picolisp-uzitecne-funkce-a-specialni-formy-pouzivane-pri-tvorbe-aplikaci/
 4. PicoLisp: dokončení popisu a několik praktických rad na závěr
  https://www.root.cz/clanky/picolisp-dokonceni-popisu-a-nekolik-praktickych-rad-na-zaver/
 5. GNU Guile – interpret Scheme vestavitelný do nativních aplikací
  https://www.root.cz/clanky/gnu-guile-interpret-scheme-vestavitelny-do-nativnich-aplikaci/
 6. TinyScheme aneb další interpret jazyka Scheme vestavitelný do dalších aplikací
  https://www.root.cz/clanky/tinyscheme-aneb-dalsi-interpret-jazyka-scheme-vestavitelny-do-dalsich-aplikaci/
 7. Kawa: překvapivě silný a výkonný dialekt Scheme pro JVM
  https://www.root.cz/clanky/kawa-prekvapive-silny-a-vykonny-dialekt-scheme-pro-jvm/
 8. Jazyk Kawa v ekosystému virtuálního stroje Javy
  https://www.root.cz/clanky/jazyk-kawa-v-ekosystemu-virtualniho-stroje-javy/
 9. Zpracování vektorů, matic a N-rozměrných polí v programovacím jazyku Kawa
  https://www.root.cz/clanky/zpracovani-vektoru-matic-a-n-rozmernych-poli-v-programovacim-jazyku-kawa/
 10. Racket: programovací jazyk a současně i platforma pro vývoj nových jazyků
  https://www.root.cz/clanky/racket-programovaci-jazyk-a-soucasne-i-platforma-pro-vyvoj-novych-jazyku/
 11. Makra v Racketu i v dalších lispovských jazycích
  https://www.root.cz/clanky/makra-v-racketu-i-v-dalsich-lispovskych-jazycich/
 12. Základní knihovna jazyka Racket
  https://www.root.cz/clanky/zakladni-knihovna-jazyka-racket/
 13. Jazyk Joker: dialekt Clojure naprogramovaný v Go
  https://www.root.cz/clanky/jazyk-joker-dialekt-clojure-naprogramovany-v-go/
 14. Chicken Scheme – další interpret a především překladač programovacího jazyka Scheme
  https://www.root.cz/clanky/chicken-scheme-dalsi-interpret-a-predevsim-prekladac-programovaciho-jazyka-scheme/
 15. Projekt Gambit – další kvalitní interpret i překladač programovacího jazyka Scheme
  https://www.root.cz/clanky/projekt-gambit-dalsi-kvalitni-interpret-i-prekladac-programovaciho-jazyka-scheme/
 16. Interlisp aneb oživujeme dinosaura
  https://www.root.cz/clanky/interlisp-aneb-ozivujeme-dinosaura/
 17. Propojení světa LISPu se světem JavaScriptu s využitím transpřekladače Wisp
  https://www.root.cz/clanky/propojeni-sveta-lispu-se-svetem-javascriptu-s-vyuzitim-transprekladace-wisp/
 18. Propojení světa LISPu se světem JavaScriptu s využitím transpřekladače Wisp (2.část)
  https://www.root.cz/clanky/propojeni-sveta-lispu-se-svetem-javascriptu-s-vyuzitim-transprekladace-wisp-2-cast/

Články o Elispu:

 1. Úpravy Emacsu a tvorba nových modulů s využitím Emacs Lispu
  https://www.root.cz/clanky/upravy-emacsu-a-tvorba-novych-modulu-s-vyuzitim-emacs-lispu/
 2. Úpravy Emacsu s Emacs Lisp: základní konstrukce jazyka
  https://www.root.cz/clanky/upravy-emacsu-s-emacs-lisp-zakladni-konstrukce-jazyka/
 3. Úpravy Emacsu s Emacs Lisp: všemocné makro cl-loop a knihovna dash
  https://www.root.cz/clanky/upravy-emacsu-s-emacs-lisp-vsemocne-makro-cl-loop-a-knihovna-dash/
 4. Úpravy Emacsu s Emacs Lisp: možnosti nabízené knihovnou Dash
  https://www.root.cz/clanky/upravy-emacsu-s-emacs-lisp-moznosti-nabizene-knihovnou-dash/
 5. Úpravy Emacsu s Emacs Lisp: dokončení popisu Emacs Lispu
  https://www.root.cz/clanky/upravy-emacsu-s-emacs-lisp-dokonceni-popisu-emacs-lispu/
 6. Úpravy Emacsu s Emacs Lisp: manipulace se základními datovými strukturami Emacsu
  https://www.root.cz/clanky/upravy-emacsu-s-emacs-lisp-manipulace-se-zakladnimi-datovymi-strukturami-emacsu/

19. Literatura

 1. Peter Seibel
  „Practical Common Lisp“
  2009
 2. Paul Graham
  „ANSI Common Lisp“
  1995
 3. Gerald Gazdar
  „Natural Language Processing in Lisp: An Introduction to Computational Linguistics“
  1989
 4. Peter Norvig
  „Paradigms of Artificial Intelligence Programming: Case Studies in Common Lisp“
  1991
 5. Alex Mileler et.al.
  „Clojure Applied: From Practice to Practitioner“
  2015
 6. „Living Clojure: An Introduction and Training Plan for Developers“
  2015
 7. Dmitri Sotnikov
  „Web Development with Clojure: Build Bulletproof Web Apps with Less Code“
  2016
 8. McCarthy
  „Recursive functions of symbolic expressions and their computation by machine, part I“
  1960
 9. R. Kent Dybvig
  „The Scheme Programming Language“
  2009
 10. Max Hailperin
  „Concrete Abstractions“
  1998
 11. Guy L. Steele
  „History of Scheme“
  2006, Sun Microsystems Laboratories
 12. Kolář J., Muller K.:
  „Speciální programovací jazyky“
  Praha 1981
 13. „AutoLISP Release 9, Programmer's reference“
  Autodesk Ltd., October 1987
 14. „AutoLISP Release 10, Programmer's reference“
  Autodesk Ltd., September 1988
 15. McCarthy, John; Abrahams, Paul W.; Edwards, Daniel J.; Hart, Timothy P.; Levin, Michael I.
  „LISP 1.5 Programmer's Manual“
  MIT Press. ISBN 0 262 130 1 1 4
 16. Carl Hewitt; Peter Bishop and Richard Steiger
  „A Universal Modular Actor Formalism for Artificial Intelligence“
  1973
 17. Feiman, J.
  „The Gartner Programming Language Survey (October 2001)“
  Gartner Advisory
 18. Harold Abelson, Gerald Jay Sussman, Julie Sussman:
  Structure and Interpretation of Computer Programs
  MIT Press. 1985, 1996 (a možná vyšel i další přetisk)
 19. Paul Graham
  On Lisp
  Prentice Hall, 1993
  Dostupné online na adrese http://www.paulgraham.com/on­lisptext.html
 20. David S. Touretzky
  Common LISP: A Gentle Introduction to Symbolic Computation (Dover Books on Engineering)
 21. Peter Norvig
  Paradigms of Artificial Intelligence Programming: Case Studies in Common Lisp
 22. Patrick Winston, Berthold Horn
  Lisp (3rd Edition)
  ISBN-13: 978–0201083194, ISBN-10: 0201083191
 23. Matthias Felleisen, David Van Horn, Dr. Conrad Barski
  Realm of Racket: Learn to Program, One Game at a Time!
  ISBN-13: 978–1593274917, ISBN-10: 1593274912

20. Odkazy na Internetu

 1. The Evolution of Lisp
  https://www.csee.umbc.edu/cou­rses/331/resources/papers/E­volution-of-Lisp.pdf
 2. LISP
  https://taoofmac.com/space/dev/lisp
 3. Repositář projektu femtolisp
  https://github.com/JeffBe­zanson/femtolisp
 4. Femtolisp – lightweight, robust lisp interpreter built on reusable C libraries
  https://www.findbestopensou­rce.com/product/femtolisp
 5. YCombinator: Femtolisp: A lightweight, robust, scheme-like Lisp implementation
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=22094722
 6. Learning Julia by Anshul Joshi, Rahul Lakhanpal: Femtolisp
  https://www.oreilly.com/li­brary/view/learning-julia/9781785883279/2e85442f-d100–4b53-b8f7–7d20d62f0255.xhtml
 7. The role of femtolisp in Julia?
  https://discourse.julialang.org/t/the-role-of-femtolisp-in-julia/1902
 8. LispSyntax.jl: A clojure-like lisp syntax for julia
  https://github.com/swadey/Lis­pSyntax.jl
 9. What exactly code lowering is an how to do “unlowering”?
  https://discourse.julialang.org/t/what-exactly-code-lowering-is-an-how-to-do-unlowering/1315
 10. Interlisp.org: Dedicated to Restoring and Preserving the Interlisp experience
  https://github.com/Interlisp
 11. Warren Teitelman
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Warren_Teitelman
 12. InterLISP/65
  http://www.atarimania.com/utility-atari-400–800-xl-xe-interlisp-65_12477.html
 13. Lisp Editing in the 80s – Interlisp SEdit (Video)
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=2qsmF8HHskg
 14. Inter-LISP
  http://www.atarimania.com/utility-atari-400–800-xl-xe-inter-lisp_29354.html
 15. InterLISP 65 Editing (video)
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=nY_hcazo86A
 16. Datasoft INTER-LISP/65 (Atari Age, chat)
  https://atariage.com/forum­s/topic/116093-datasoft-inter-lisp65/
 17. Marvin Minsky – The beauty of the Lisp language (44/151)
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=YaWVHyIBVeI
 18. History of LISP (Interlisp)
  http://www.softwarepreser­vation.org/projects/LISP/in­dex.html#INTERLISP_
 19. Computer-Assisted Instruction (Bits and Bytes, Episode 7)
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=eURtTV_qKw8
 20. Můžeme věřit překladačům? Projekty řešící schéma „důvěřivé důvěry“
  https://www.root.cz/clanky/muzeme-verit-prekladacum-projekty-resici-schema-duverive-duvery/
 21. Gambit in the browser
  https://feeley.github.io/gambit-in-the-browser/
 22. A Tour of Scheme in Gambit
  http://dynamo.iro.umontre­al.ca/wiki/images/a/a7/A_Tou­r_of_Scheme_in_Gambit.pdf
 23. Gambit Scheme: Inside Out
  http://www.iro.umontreal.ca/~gam­bit/Gambit-inside-out.pdf
 24. Gambit Internal Documentation
  http://dynamo.iro.umontre­al.ca/wiki/index.php/Inter­nal_Documentation
 25. clojure-scheme: Compiling to Native Code via Scheme
  http://www.iro.umontreal.ca/~gam­bit/Sorenson-Clojure-to-Native-via-Scheme.pdf
 26. Gauche – a Scheme implementation
  http://practical-scheme.net/gauche/
 27. Scheme48
  https://s48.org/
 28. SISC (Second Interpreter of Scheme)
  http://sisc-scheme.org/
 29. The SCM Implementation of Scheme
  https://people.csail.mit.e­du/jaffer/SCM.html
 30. Ypsilon – The ultimate script language system for the video pinball fourth generation
  http://www.littlewingpinba­ll.com/doc/en/ypsilon/index­.html
 31. Chicken Scheme
  https://call-cc.org/
 32. Eggs Unlimited
  http://wiki.call-cc.org/chicken-projects/egg-index-5.html
 33. Chicken Scheme Wiki
  https://wiki.call-cc.org/
 34. CHICKEN for Python programmers
  https://wiki.call-cc.org/chicken-for-python-programmers
 35. Programming for Performance
  http://wiki.call-cc.org/programming-for-performance
 36. Using the compiler
  https://wiki.call-cc.org/man/4/Using%20the%20compiler
 37. CHICKEN Scheme tutorials
  https://wiki.call-cc.org/tutorials
 38. Traditional Turtles
  https://docs.racket-lang.org/turtles/Traditio­nal_Turtles.html
 39. [racket] How best to repeat a function call n times?
  https://lists.racket-lang.org/users/archive/2014-September/064203.html
 40. Racket: Macros
  https://www.it.uu.se/edu/cou­rse/homepage/avfunpro/ht13/lec­tures/Racket-3-Macros.pdf
 41. Beautiful Racket / explainers: Macros
  https://beautifulracket.com/ex­plainer/macros.html
 42. Macros (dokumentace k Racketu)
  https://docs.racket-lang.org/guide/macros.html
 43. Model syntaxe jazyka Racket
  https://docs.racket-lang.org/reference/syntax-model.html
 44. Syntax Objects
  https://docs.racket-lang.org/guide/stx-obj.html
 45. Tech behind Tech: Clojure Macros Simplified
  http://techbehindtech.com/2010/09/28/clo­jure-macros-simplified/
 46. Fatvat – Exploring functional programming: Clojure Macros
  http://www.fatvat.co.uk/2009/02/clo­jure-macros.html
 47. Beautiful Racket: an introduction to language-oriented programming using Racket
  https://beautifulracket.com/
 48. Stránky projektu Racket
  https://racket-lang.org/
 49. Dokumentace k projektu Racket
  https://docs.racket-lang.org/index.html
 50. Seznam dostupných balíčků pro Racket
  https://pkgs.racket-lang.org/
 51. Racket na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Racket_(programming_lan­guage)
 52. Vector Library (R7RS-compatible)
  https://srfi.schemers.org/srfi-133/srfi-133.html
 53. Blogy o Racketu a navazujících technologiích
  https://blog.racket-lang.org/
 54. Prográmky psané v Racketu na RosettaCode
  http://rosettacode.org/wi­ki/Category:Racket
 55. Fear of Macros
  https://www.greghendershott.com/fear-of-macros/
 56. Rackjure
  https://github.com/greghen­dershott/rackjure
 57. Matthew Flatt’s proposal to change Racket’s s-expressions based syntax to infix representation creates a stir in the community
  https://hub.packtpub.com/matthew-flatts-proposal-to-change-rackets-s-expressions-based-syntax-to-infix-representation-creates-a-stir-in-the-community/
 58. Racket News
  https://racket-news.com/
 59. Racket: Lisp for learning
  https://lwn.net/Articles/795385/
 60. Future of Racket
  https://www.greghendershot­t.com/2019/07/future-of-racket.html
 61. Vectors (pro Gauche)
  https://practical-scheme.net/gauche/man/gauche-refe/Vectors.html
 62. Kawa: Compiling Scheme to Java
  https://www.mit.edu/afs.new/sip­b/project/kawa/doc/kawa-tour.html
 63. Kawa in Languages shootout
  http://per.bothner.com/blog/2010/Kawa-in-shootout/
 64. Kawa 2.0 Supports Scheme R7RS
  https://developers.slashdot­.org/story/14/12/13/2259225/ka­wa-20-supports-scheme-r7rs/
 65. Kawa — fast scripting on the Java platform
  https://lwn.net/Articles/623349/
 66. Tail call (a její optimalizace)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Tail_call
 67. SLIME (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/SLIME
 68. slime.vim
  http://s3.amazonaws.com/mps/slime.vim
 69. What are the best scheme implementations?
  https://www.slant.co/topic­s/5282/~scheme-implementations
 70. Bigloo homepage
  http://www-sop.inria.fr/mimosa/fp/Bigloo/
 71. FTP s tarbally Bigloo
  ftp://ftp-sop.inria.fr/indes/fp/Bigloo
 72. GOTO 2018 • Functional Programming in 40 Minutes • Russ Olsen
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=0if71HOyVjY
 73. TinyScheme (stránka na Sourceforge)
  http://tinyscheme.sourcefor­ge.net/home.html
 74. Embedding Tiny Scheme in a Game
  http://www.silicondelight­.com/embedding-tiny-scheme-in-a-game/
 75. Embedding Scheme for a game mission scripting DSL
  http://carloscarrasco.com/embedding-scheme-for-a-game-mission-scripting-dsl.html
 76. Všechny verze TinyScheme na SourceForge
  https://sourceforge.net/pro­jects/tinyscheme/files/ti­nyscheme/
 77. Fork TinyScheme na GitHubu
  https://github.com/yawnt/tinyscheme
 78. Ackermannova funkce
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Ackermannova_funkce
 79. Ackermann function na Rosetta Code
  https://rosettacode.org/wi­ki/Ackermann_function#Sche­me
 80. Success Stories (lisp.org)
  https://lisp-lang.org/success/
 81. Allegro Common Lisp Success Stories
  https://franz.com/success/
 82. Clojure Success Stories
  https://clojure.org/commu­nity/success_stories
 83. Scheme Quick Reference
  https://www.st.cs.uni-saarland.de/edu/config-ss04/scheme-quickref.pdf
 84. Slajdy o Scheme (od slajdu číslo 15)
  https://docs.google.com/pre­sentation/d/1abmDnKjrq1tcjGvvRNAK­hOiSTSE2lyagtcEPal07Gbo/e­dit
 85. Scheme Cheat Sheet
  https://github.com/smythp/scheme-cheat-sheet
 86. Embedding Lua, embedding Guile
  http://puntoblogspot.blog­spot.com/2013/04/embedding-lua-embedding-guile.html
 87. Lambda Papers
  https://en.wikisource.org/wi­ki/Lambda_Papers
 88. Revised7Report on the Algorithmic Language Scheme
  https://small.r7rs.org/at­tachment/r7rs.pdf
 89. Video Lectures (MIT, SICP 2005)
  https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6–001-structure-and-interpretation-of-computer-programs-spring-2005/video-lectures/
 90. Why is Scheme my first language in university?
  https://softwareengineerin­g.stackexchange.com/questi­ons/115252/why-is-scheme-my-first-language-in-university
 91. The Perils of JavaSchools
  https://www.joelonsoftware­.com/2005/12/29/the-perils-of-javaschools-2/
 92. How to Design Programs, Second Edition
  https://htdp.org/2019–02–24/index.html
 93. LilyPond
  http://lilypond.org/
 94. LilyPond — Extending (přes Scheme)
  http://lilypond.org/doc/v2­.18/Documentation/extendin­g/scheme-tutorial
 95. Scheme in LilyPond
  http://lilypond.org/doc/v2­.18/Documentation/extendin­g/scheme-in-lilypond
 96. GnuCash
  http://www.gnucash.org/
 97. Custom Reports (in GNU Cash)
  https://wiki.gnucash.org/wi­ki/Custom_Reports
 98. Program by Design
  https://programbydesign.org/
 99. SchemePy
  https://pypi.org/project/SchemePy/
 100. LISP FQA: Section – [1–5] What is the „minimal“ set of primitives needed for a Lisp interpreter?
  http://www.faqs.org/faqs/lisp-faq/part1/section-6.html
 101. femtolisp
  https://github.com/JeffBe­zanson/femtolisp
 102. (How to Write a (Lisp) Interpreter (in Python))
  http://norvig.com/lispy.html
 103. Repositář s Guile Emacsem
  http://git.hcoop.net/?p=bpt/guile.git
 104. Interacting with Guile Compound Data Types in C
  http://www.lonelycactus.com/gu­ilebook/x1555.html
 105. Calling Guile functions from C
  http://www.lonelycactus.com/gu­ilebook/c1204.html#SECCAL­LGUILEFUNC
 106. Arrays, and other compound data types
  http://www.lonelycactus.com/gu­ilebook/charrays.html
 107. Interacting with Guile Compound Data Types in C
  http://www.lonelycactus.com/gu­ilebook/x1555.html
 108. Guile Reference Manual
  https://www.gnu.org/softwa­re/guile/manual/html_node/in­dex.html
 109. Scheme: Summary of Common Syntax
  https://www.gnu.org/softwa­re/guile/manual/html_node/Syn­tax-Summary.html#Syntax-Summary
 110. Scripting with Guile: Extension language enhances C and Scheme
  https://www.ibm.com/develo­perworks/library/l-guile/index.html
 111. Having fun with Guile: a tutorial
  http://dustycloud.org/misc/guile-tutorial.html
 112. Guile: Loading Readline Support
  https://www.gnu.org/softwa­re/guile/manual/html_node/Lo­ading-Readline-Support.html#Loading-Readline-Support
 113. lispy
  https://pypi.org/project/lispy/
 114. Lython
  https://pypi.org/project/Lython/
 115. Lizpop
  https://pypi.org/project/lizpop/
 116. Budoucnost programovacích jazyků
  http://www.knesl.com/budoucnost-programovacich-jazyku
 117. LISP Prolog and Evolution
  http://blog.samibadawi.com/2013/05/lisp-prolog-and-evolution.html
 118. List of Lisp-family programming languages
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_Lisp-family_programming_languages
 119. clojure_py na indexu PyPi
  https://pypi.python.org/py­pi/clojure_py
 120. PyClojure
  https://github.com/eigenhom­bre/PyClojure
 121. Hy na GitHubu
  https://github.com/hylang/hy
 122. Hy: The survival guide
  https://notes.pault.ag/hy-survival-guide/
 123. Hy běžící na monitoru terminálu společnosti Symbolics
  http://try-hy.appspot.com/
 124. Welcome to Hy’s documentation!
  http://docs.hylang.org/en/stable/
 125. Hy na PyPi
  https://pypi.org/project/hy/#des­cription
 126. Getting Hy on Python
  https://lwn.net/Articles/596626/
 127. Programming Can Be Fun with Hy
  https://opensourceforu.com/2014/02/pro­gramming-can-fun-hy/
 128. Přednáška o projektu Hy (pětiminutový lighttalk)
  http://blog.pault.ag/day/2013/04/02
 129. Hy (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Hy
 130. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Point
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Point.html
 131. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Narrowing
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Narrowing.html
 132. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Functions that Create Markers
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Creating-Markers.html
 133. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Motion
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Motion.html#Motion
 134. GNU Emacs Lisp Reference Manual: Basic Char Syntax
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­lisp/Basic-Char-Syntax.html
 135. Elisp: Sequence: List, Array
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_list_vs_vector.html
 136. Elisp: Property List
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_property_list.html
 137. Elisp: Hash Table
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_hash_table.html
 138. Elisp: Association List
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_association_list.html
 139. The mapcar Function (An Introduction to Programming in Emacs Lisp)
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­intr/mapcar.html
 140. Anaphoric macro
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Anaphoric_macro
 141. Some Common Lisp Loop Macro Examples
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=3yl8o6r_omw
 142. A Guided Tour of Emacs
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/tour/
 143. The Roots of Lisp
  http://www.paulgraham.com/ro­otsoflisp.html
 144. Evil (Emacs Wiki)
  https://www.emacswiki.org/emacs/Evil
 145. Evil (na GitHubu)
  https://github.com/emacs-evil/evil
 146. Evil (na stránkách repositáře MELPA)
  https://melpa.org/#/evil
 147. Evil Mode: How I Switched From VIM to Emacs
  https://blog.jakuba.net/2014/06/23/e­vil-mode-how-to-switch-from-vim-to-emacs.html
 148. GNU Emacs (home page)
  https://www.gnu.org/software/emacs/
 149. GNU Emacs (texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?GnuEmacs
 150. An Introduction To Using GDB Under Emacs
  http://tedlab.mit.edu/~dr/gdbin­tro.html
 151. An Introduction to Programming in Emacs Lisp
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­intr/index.html
 152. 27.6 Running Debuggers Under Emacs
  https://www.gnu.org/softwa­re/emacs/manual/html_node/e­macs/Debuggers.html
 153. GdbMode
  http://www.emacswiki.org/e­macs/GdbMode
 154. Emacs (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Emacs
 155. Emacs timeline
  http://www.jwz.org/doc/emacs-timeline.html
 156. Emacs Text Editors Family
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?EmacsFamily
 157. Vrapper aneb spojení možností Vimu a Eclipse
  https://mojefedora.cz/vrapper-aneb-spojeni-moznosti-vimu-a-eclipse/
 158. Vrapper aneb spojení možností Vimu a Eclipse (část 2: vyhledávání a nahrazování textu)
  https://mojefedora.cz/vrapper-aneb-spojeni-moznosti-vimu-a-eclipse-cast-2-vyhledavani-a-nahrazovani-textu/
 159. Emacs/Evil-mode – A basic reference to using evil mode in Emacs
  http://www.aakarshnair.com/posts/emacs-evil-mode-cheatsheet
 160. From Vim to Emacs+Evil chaotic migration guide
  https://juanjoalvarez.net/es/de­tail/2014/sep/19/vim-emacsevil-chaotic-migration-guide/
 161. Introduction to evil-mode {video)
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=PeVQwYUxYEg
 162. EINE (Emacs Wiki)
  http://www.emacswiki.org/emacs/EINE
 163. EINE (Texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?EINE
 164. ZWEI (Emacs Wiki)
  http://www.emacswiki.org/emacs/ZWEI
 165. ZWEI (Texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?ZWEI
 166. Zmacs (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Zmacs
 167. Zmacs (Texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?Zmacs
 168. TecoEmacs (Emacs Wiki)
  http://www.emacswiki.org/e­macs/TecoEmacs
 169. Micro Emacs
  http://www.emacswiki.org/e­macs/MicroEmacs
 170. Micro Emacs (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/MicroEMACS
 171. EmacsHistory
  http://www.emacswiki.org/e­macs/EmacsHistory
 172. Seznam editorů s ovládáním podobným Emacsu či kompatibilních s příkazy Emacsu
  http://www.finseth.com/emacs.html
 173. evil-numbers
  https://github.com/cofi/evil-numbers
 174. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (1.část)
  http://fedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 175. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2.část)
  http://fedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 176. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://fedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 177. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://fedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 178. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  https://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 179. Org mode
  https://orgmode.org/
 180. The Org Manual
  https://orgmode.org/manual/index.html
 181. Kakoune (modální textový editor)
  http://kakoune.org/
 182. Vim-style keybinding in Emacs/Evil-mode
  https://gist.github.com/tro­yp/6b4c9e1c8670200c04c16036805773d8
 183. Emacs – jak začít
  http://www.abclinuxu.cz/clan­ky/navody/emacs-jak-zacit
 184. Programovací jazyk LISP a LISP machines
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-lisp-a-lisp-machines/
 185. Evil-surround
  https://github.com/emacs-evil/evil-surround
 186. Spacemacs
  http://spacemacs.org/
 187. Lisp: Common Lisp, Racket, Clojure, Emacs Lisp
  http://hyperpolyglot.org/lisp
 188. Common Lisp, Scheme, Clojure, And Elisp Compared
  http://irreal.org/blog/?p=725
 189. Does Elisp Suck?
  http://irreal.org/blog/?p=675
 190. Emacs pro mírně pokročilé (9): Elisp
  https://www.root.cz/clanky/emacs-elisp/
 191. If I want to learn lisp, are emacs and elisp a good choice?
  https://www.reddit.com/r/e­macs/comments/2m141y/if_i_wan­t_to_learn_lisp_are_emacs_an­d_elisp_a/
 192. Clojure(Script) Interactive Development Environment that Rocks!
  https://github.com/clojure-emacs/cider
 193. An Introduction to Emacs Lisp
  https://harryrschwartz.com/2014/04/08/an-introduction-to-emacs-lisp.html
 194. Emergency Elisp
  http://steve-yegge.blogspot.com/2008/01/emergency-elisp.html
 195. Lambda calculus
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Lambda_calculus
 196. John McCarthy's original LISP paper from 1959
  https://www.reddit.com/r/pro­gramming/comments/17lpz4/joh­n_mccarthys_original_lisp_pa­per_from_1959/
 197. Micro Manual LISP
  https://www.scribd.com/do­cument/54050141/Micro-Manual-LISP
 198. How Lisp Became God's Own Programming Language
  https://twobithistory.org/2018/10/14/lis­p.html
 199. History of Lisp
  http://jmc.stanford.edu/ar­ticles/lisp/lisp.pdf
 200. The Roots of Lisp
  http://languagelog.ldc.upen­n.edu/myl/llog/jmc.pdf
 201. Racket
  https://racket-lang.org/
 202. The Racket Manifesto
  http://felleisen.org/matthi­as/manifesto/
 203. MIT replaces Scheme with Python
  https://www.johndcook.com/blog/2009/03/26/mit-replaces-scheme-with-python/
 204. Adventures in Advanced Symbolic Programming
  http://groups.csail.mit.e­du/mac/users/gjs/6.945/
 205. Why MIT Switched from Scheme to Python (2009)
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=14167453
 206. Starodávná stránka XLispu
  http://www.xlisp.org/
 207. AutoLISP
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/AutoLISP
 208. Seriál PicoLisp: minimalistický a výkonný interpret Lispu
  https://www.root.cz/serialy/picolisp-minimalisticky-a-vykonny-interpret-lispu/
 209. Common Lisp
  https://common-lisp.net/
 210. Getting Going with Common Lisp
  https://cliki.net/Getting%20Started
 211. Online Tutorial (Common Lisp)
  https://cliki.net/online%20tutorial
 212. Guile Emacs
  https://www.emacswiki.org/e­macs/GuileEmacs
 213. Guile Emacs History
  https://www.emacswiki.org/e­macs/GuileEmacsHistory
 214. Guile is a programming language
  https://www.gnu.org/software/guile/
 215. MIT Scheme
  http://groups.csail.mit.e­du/mac/projects/scheme/
 216. SIOD: Scheme in One Defun
  http://people.delphiforum­s.com/gjc//siod.html
 217. CommonLispForEmacs
  https://www.emacswiki.org/e­macs/CommonLispForEmacs
 218. Elisp: print, princ, prin1, format, message
  http://ergoemacs.org/emac­s/elisp_printing.html
 219. Special Forms in Lisp
  http://www.nhplace.com/ken­t/Papers/Special-Forms.html
 220. Basic Building Blocks in LISP
  https://www.tutorialspoin­t.com/lisp/lisp_basic_syn­tax.htm
 221. Introduction to LISP – University of Pittsburgh
  https://people.cs.pitt.edu/~mi­los/courses/cs2740/Lectures/Lis­pTutorial.pdf
 222. Why don't people use LISP
  https://forums.freebsd.org/threads/why-dont-people-use-lisp.24572/
 223. Structured program theorem
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_program_the­orem
 224. Clojure: API Documentation
  https://clojure.org/api/api
 225. Tutorial for the Common Lisp Loop Macro
  http://www.ai.sri.com/pkarp/loop.html
 226. Common Lisp's Loop Macro Examples for Beginners
  http://www.unixuser.org/~e­uske/doc/cl/loop.html
 227. A modern list api for Emacs. No 'cl required.
  https://github.com/magnars/dash.el
 228. The LOOP Facility
  http://www.lispworks.com/do­cumentation/HyperSpec/Body/06_a­.htm
 229. Clojure.org: Vars and the Global Environment
  http://clojure.org/Vars
 230. Clojure.org: Refs and Transactions
  http://clojure.org/Refs
 231. Clojure.org: Atoms
  http://clojure.org/Atoms
 232. Clojure.org: Agents as Asynchronous Actions
  http://clojure.org/agents
 233. Transient Data Structureshttp://clojure.or­g/transients
 234. Dynamic Languages Strike Back
  http://steve-yegge.blogspot.cz/2008/05/dynamic-languages-strike-back.html
 235. Scripting: Higher Level Programming for the 21st Century
  http://www.tcl.tk/doc/scripting.html
 236. Clojure (na Wikipedia EN)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Clojure
 237. Clojure (na Wikipedia CS)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Clojure
 238. SICP (The Structure and Interpretation of Computer Programs)
  http://mitpress.mit.edu/sicp/
 239. Pure function
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Pure_function
 240. Funkcionální programování
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Funkcionální_programová­ní
 241. Jazyky Hy a Clojure-py: moderní dialekty LISPu určené pro Python VM
  https://www.root.cz/clanky/jazyky-hy-a-clojure-py-moderni-dialekty-lispu-urcene-pro-python-vm/
 242. Pixie: lehký skriptovací jazyk s „kouzelnými“ schopnostmi
  https://www.root.cz/clanky/pixie-lehky-skriptovaci-jazyk-s-kouzelnymi-schopnostmi/
 243. Programovací jazyk Pixie: funkce ze základní knihovny a použití FFI
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-pixie-funkce-ze-zakladni-knihovny-a-pouziti-ffi/
 244. Stránka projektu Jython
  http://www.jython.org/
 245. Jython (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Jython
 246. Scripting for the Java Platform (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Scripting_for_the_Java_Plat­form
 247. JSR 223: Scripting for the JavaTM Platform
  https://jcp.org/en/jsr/detail?id=223
 248. List of JVM languages
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_JVM_languages
 249. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 250. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 251. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 252. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 253. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 254. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 255. Economy Size Geek – Interview with Rich Hickey, Creator of Clojure
  https://www.linuxjournal.com/ar­ticle/10708

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.