Hlavní navigace

Operace s daty uloženými v binárních souborech v knihovnách NumPy a Pandas (dokončení)

4. 11. 2021
Doba čtení: 31 minut

Sdílet

 Autor: Pavel Tišnovský
Už jsme si ukázali základy práce s daty uloženými v binárních souborech v knihovnách NumPy a Pandas. Jednou z největších předností binárních souborů jsou rychlé přesuny (seek) a namapování obsahu souboru do paměti (mmap).

Obsah

1. Operace s daty uloženými v binárních souborech v knihovnách NumPy a Pandas (dokončení)

2. Krátké zopakování z minula – uložení matice do binárního souboru, opětovné načtení této matice

3. Načtení obsahu matice z binárního souboru se specifikací formátu a offsetu

4. Načtení obsahu matice z binárního souboru se specifikací formátu, offsetu a počtu prvků

5. Uložení obsahu rozsáhlejší matice do standardního binárního souboru

6. Přečtení obsahu matice ze standardního binárního souboru

7. Využití systémového volání mmap při práci s rozsáhlejšími maticemi

8. Porovnání operací použitých pro přečtení matice ze standardního binárního souboru

9. Standardní souborový formát pro uložení většího množství matic

10. Uložení většího množství matic do jediného souboru

11. Načtení většího množství matic z jediného souboru

12. Pojmenování matic v souboru NPZ

13. Komprimace obsahu matic v souboru NPZ

14. Porovnání souboru NPZ s komprimovanou a nekomprimovanou maticí

15. Repositář s demonstračními příklady

16. Odkazy na předchozí části seriálu o knihovně Pandas

17. Odkazy na Internetu

1. Operace s daty uloženými v binárních souborech v knihovnách NumPy a Pandas (dokončení)

Na předchozí článek, ve kterém jsme si ukázali základy práce s daty (vektory, maticemi, řadami i datovými rámci) uloženými v binárních souborech v knihovnách NumPy a Pandas, dnes navážeme. Ukážeme si totiž některé další možnosti, které nám binární soubory (ať již „raw“, tedy pouze soubory s čistými daty, nebo standardní soubory NPY) nabízí. Jednou z největších předností binárních souborů oproti souborům textovým jsou rychlé přesuny (tedy operace typu seek) a taktéž možnost namapování obsahu souboru do paměti (mmap). To však není vše, protože si představíme i formát NPZ, který umožňuje uložit větší množství vektorů a matic knihovny NumPy, a to dokonce i s volitelnou komprimací (interně se ovšem nejedná o žádnou raketovou vědu, protože NPZ je vlastně běžný ZIP archiv obsahující soubory NPY).

2. Krátké zopakování z minula – uložení matice do binárního souboru, opětovné načtení této matice

V úvodním článku o problematice binárních souborů obsahujících data pro knihovnu NumPy popř. i datové řady nebo datové rámce pro knihovnu Pandas jsme si mj. ukázali i metodu nazvanou tofile třídy ndarray popř. funkci Numpy.tofile. S využitím těchto dvou volání lze zajistit uložení „čistých“ dat polí do souboru s možností jejich zpětného načtení. Základem je metoda ndarray.tofile:

tofile(...)
  a.tofile(fid, sep="", format="%s")
 
  Write array to a file as text or binary (default).
 
  Data is always written in 'C' order, independent of the order of `a`.
  The data produced by this method can be recovered using the function
  fromfile().

Tuto metodu použijeme pro uložení obsahu poměrně rozsáhlé matice s pěti sloupci a 500 řádky, přičemž jednotlivé prvky budou typu „i“ neboli celé číslo, jehož způsob uložení, rozsah atd. je závislý na použité platformě (viz též tento popis):

"""Uložení obsahu matice do binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
# rozměry matice
rows = 500
columns = 5
 
# matice obsahující celočíselné hodnoty typu integer
m = np.linspace(1, rows*columns, rows*columns, dtype="i").reshape(rows, columns)
 
# tisk obsahu zkonstruované matice
print(m)
 
# uložení matice do souboru v čistém binárním formátu
m.tofile("matrix3.bin")
Poznámka: zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_to_file3.py.

Na platformě x86–64 bude výsledkem soubor o velikosti přesně 10 000 bajtů. Proč je tento soubor přesně takto velký, zjistíme snadno – uložilo se celkem 5×500=2500 prvků matice, přičemž každý prvek je uložen ve čtyřech bajtech. Obsah souboru si můžeme zobrazit s využitím příkazu od (octal dump) zmíněného minule:

$ od -t d4 matrix3.bin
 
0000000      1      2      3      4
0000020      5      6      7      8
0000040      9     10     11     12
0000060     13     14     15     16
0000100     17     18     19     20
0000120     21     22     23     24
0000140     25     26     27     28
0000160     29     30     31     32
0000200     33     34     35     36
0000220     37     38     39     40
0000240     41     42     43     44
0000260     45     46     47     48
0000700     113     114     115     116
0000720     117     118     119     120
0000740     121     122     123     124
0000760     125     126     127     128
0001000     129     130     131     132
0001020     133     134     135     136
0001040     137     138     139     140
0001060     141     142     143     144
0001100     145     146     147     148
0001120     149     150
...
...
...
0023120    2453    2454    2455    2456
0023140    2457    2458    2459    2460
0023160    2461    2462    2463    2464
0023200    2465    2466    2467    2468
0023220    2469    2470    2471    2472
0023240    2473    2474    2475    2476
0023260    2477    2478    2479    2480
0023300    2481    2482    2483    2484
0023320    2485    2486    2487    2488
0023340    2489    2490    2491    2492
0023360    2493    2494    2495    2496
0023400    2497    2498    2499    2500
0023420
Poznámka: povšimněte si, že od dokáže nativně pracovat s celými čísly uloženými ve větším množství bajtů.

Zpětné načtení obsahu matice se skládá ze dvou operací – načtení dat ve formě jednorozměrného vektoru (se specifikací formátu prvků) a vytvoření matice z tohoto vektoru metodou reshape. I přes tento název se interně žádné přesuny prvků neprovádí, takže reshape pracuje velmi efektivně:

"""Načtení obsahu matice z binárního souboru se specifikací formátu."""
 
import numpy as np
 
# rozměry výsledné matice
rows = 500
columns = 5
 
# načtení prvků matice z binárního souboru a konstrukce matice
m = np.fromfile("matrix3.bin", dtype="i").reshape(rows, columns)
 
# výpis obsahu právě zkonstruované matice
print(m)

Výsledek po spuštění:

[[  1  2  3  4  5]
 [  6  7  8  9  10]
 [ 11  12  13  14  15]
 ...
 [2486 2487 2488 2489 2490]
 [2491 2492 2493 2494 2495]
 [2496 2497 2498 2499 2500]]
Poznámka: zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_from_file5.py.

3. Načtení obsahu matice z binárního souboru se specifikací formátu a offsetu

Velmi často se v praxi můžeme setkat s požadavkem na zpracování dat (typicky rozměrných matic) uložených v binárních souborech o značné velikosti. V případě, že se má zpracovat pouze podmnožina těchto dat, a navíc dokážeme získat počáteční index „podmatice“, lze tuto operaci provést relativně snadno – budeme pouze muset specifikovat offset v rámci binárního souboru. Malý problém spočívá v tom, že offset není specifikován jako index prvku, ale index prvního bajtu, který se má načíst. Na základě velikosti matice (počtu sloupců), požadovaném prvním řádku, který se má načíst a známém typu prvků musíme provést tento výpočet:

# první řádek matice, který chceme načíst z binárního souboru
first_row = 250
 
# platformově nezávislé získání počtu bajtů pro každý prvek typu integer
item_size = np.dtype("i").itemsize
 
# výpočet offsetu při čtení řádků od first_row z binárního souboru
offset = first_row * columns * item_size

Offset se zadává formou nepovinného parametru funkce numpy.fromfile:

# načtení prvků matice z binárního souboru a konstrukce matice
m = np.fromfile("matrix3.bin", dtype="i", offset=offset).reshape(rows, columns)

Ukažme si celý postup na dalším demonstračním příkladu:

"""Načtení obsahu matice z binárního souboru se specifikací formátu a offsetu."""
 
import numpy as np
 
# rozměry výsledné matice
rows = 250
columns = 5
 
# první řádek matice načtený z binárního souboru
first_row = 250
 
# platformově nezávislé získání počtu bajtů pro každý prvek typu integer
item_size = np.dtype("i").itemsize
 
# výpočet offsetu při čtení řádků od first_row z binárního souboru
offset = first_row * columns * item_size
 
print("offset=", offset, "bytes")
print()
 
# načtení prvků matice z binárního souboru a konstrukce matice
m = np.fromfile("matrix3.bin", dtype="i", offset=offset).reshape(rows, columns)
 
# výpis obsahu právě zkonstruované matice
print(m)

Výsledek získaný po spuštění tohoto příkladu:

offset= 5000 bytes
 
[[1251 1252 1253 1254 1255]
 [1256 1257 1258 1259 1260]
 [1261 1262 1263 1264 1265]
 ...
 [2486 2487 2488 2489 2490]
 [2491 2492 2493 2494 2495]
 [2496 2497 2498 2499 2500]]
Poznámka: zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_from_file6.py.

4. Načtení obsahu matice z binárního souboru se specifikací formátu, offsetu a počtu prvků

V předchozí kapitole jsme specifikovali, že načítání prvků má začít od offsetu 5000. Od tohoto offsetu byl načten zbytek souboru, tedy 10000–5000=5000 bajtů, což odpovídá 1250 prvkům. Pro omezení velikosti načítaných dat však můžeme určit jak offset, tak i počet prvků, přičemž počet prvků je specifikován nepovinným parametrem count:

# načtení prvků matice z binárního souboru a konstrukce matice
m = np.fromfile("matrix3.bin", dtype="i", offset=offset, count=count).reshape(last_row-first_row, columns)

Výpočet počtu prvků lze provést na základě prvního a posledního řádku, který se má načíst (a pochopitelně i počtu sloupců v matici):

# první řádek matice načtený z binárního souboru
first_row = 200
 
# poslední řádek matice načtený z binárního souboru
last_row = 350
 
# počet sloupců matice
columns = 5
 
# počet prvků, které se mají načíst
count = (last_row - first_row) * columns

Vše si opět ukážeme na jednoduchém demonstračním příkladu:

"""Načtení obsahu matice z binárního souboru se specifikací formátu, offsetu a počtu prvků."""
 
import numpy as np
 
# první řádek matice načtený z binárního souboru
first_row = 200
 
# poslední řádek matice načtený z binárního souboru
last_row = 350
 
# počet sloupců matice
columns = 5
 
# platformově nezávislé získání počtu bajtů pro každý prvek typu integer
item_size = np.dtype("i").itemsize
 
# výpočet offsetu při čtení řádků od first_row z binárního souboru
offset = first_row * columns * item_size
count = (last_row - first_row) * columns
 
print("offset=", offset, "bytes")
print("count=", count, "items")
print()
 
# načtení prvků matice z binárního souboru a konstrukce matice
m = np.fromfile("matrix3.bin", dtype="i", offset=offset, count=count).reshape(last_row-first_row, columns)
 
# výpis obsahu právě zkonstruované matice
print(m)

Výsledkem bude mnohem menší matice:

offset= 4000 bytes
count= 750 items
 
[[1001 1002 1003 1004 1005]
 [1006 1007 1008 1009 1010]
 [1011 1012 1013 1014 1015]
 [1016 1017 1018 1019 1020]
 [1021 1022 1023 1024 1025]
 [1026 1027 1028 1029 1030]
 [1031 1032 1033 1034 1035]
 [1036 1037 1038 1039 1040]
 [1041 1042 1043 1044 1045]
 [1046 1047 1048 1049 1050]
 [1051 1052 1053 1054 1055]
 ...
 ...
 ...
 [1696 1697 1698 1699 1700]
 [1701 1702 1703 1704 1705]
 [1706 1707 1708 1709 1710]
 [1711 1712 1713 1714 1715]
 [1716 1717 1718 1719 1720]
 [1721 1722 1723 1724 1725]
 [1726 1727 1728 1729 1730]
 [1731 1732 1733 1734 1735]
 [1736 1737 1738 1739 1740]
 [1741 1742 1743 1744 1745]
 [1746 1747 1748 1749 1750]]
Poznámka: zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_from_file7.py.

5. Uložení obsahu rozsáhlejší matice do standardního binárního souboru

Minule jsme se zmínili i o možnosti uložení obsahu vektorů a matic do standardního binárního souboru. Předchozí pokusy o serializaci dat měly totiž jednu zásadní nevýhodu – bude se jednat skutečně pouze o čisté hodnoty prvků. Žádné další informace se neuloží – tedy ani typ prvků ani tvar pole. To není ani zdaleka ideální situace a proto byl vyvinut dnes již standardní binární formát určený pro ukládání n-rozměrných polí. Tento formát se nazývá NPY a jeho popis lze nalézt na stránce https://numpy.org/devdocs/re­ference/generated/numpy.lib­.format.html. Jedná se o přímou serializaci pole do souboru (což již velmi dobře známe), ovšem před vlastní hodnoty prvků je uložena jednoduchá hlavička se všemi důležitými informacemi – včetně endianity, kterou jsme prozatím vůbec neřešili.

Pro uložení se používá funkce numpy.save:

save(file, arr, allow_pickle=True, fix_imports=True)
  Save an array to a binary file in NumPy ``.npy`` format.
 
  Parameters
  ----------
  file : file, str, or pathlib.Path
    File or filename to which the data is saved. If file is a file-object,
    then the filename is unchanged. If file is a string or Path, a ``.npy``
    extension will be appended to the filename if it does not already
    have one.
  ...
  ...
  ...
Poznámka: jedná se skutečně o funkci a nikoli o metodu pole, což je oproti předchozím příkladům odlišné!

Následující skript po svém spuštění uloží rozsáhlou matici s 1000 řádky pěti sloupci do standardního souboru NPY:

"""Uložení obsahu matice do standardního binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
# rozměry matice
rows = 1000
columns = 5
 
# matice obsahující celočíselné hodnoty typu integer
m = np.linspace(1, rows*columns, rows*columns, dtype="i").reshape(rows, columns)
 
# tisk obsahu zkonstruované matice
print(m)
 
# uložení matice do souboru ve standardním formátu
np.save("matrix3.npy", m, allow_pickle=False)

Obsah vytvořeného binárního souboru „matrix3.npy“ si opět můžeme zobrazit nástrojem od. Prvních 128 bajtů je určeno pro uložení hlavičky, která obsahuje i metadata v textové podobě. Ve skutečnosti je hlavičkou obsazeno jen 74 bajtů, ovšem v případě rozsáhlejších matic s větším počtem dimenzí je možné, že bude obsazena celá hlavička, protože se zvětší ta část hlavičky, která obsahuje textovou podobu atributu shape:

0000000 1297436307    88400  662372470 1668506980 >.NUMPY..v.{'desc<
0000020  540682098  879311911  656419879 1953656678 >r': '<i4', 'fort<
0000040 1601069426 1701081711  540682098 1936482630 >ran_order': Fals<
0000060  656419941 1885431923  540682085  741356328 >e, 'shape': (30,<
0000100  740898080  539000096  538976288  538976288 > 5), }     <
0000120  538976288  538976288  538976288  538976288 >        <
*
0000160  538976288  538976288  538976288  169877536 >        .<

Od offsetu 0200 (dekadicky tedy od offsetu 128) začínají hodnoty jednotlivých prvků. Každý prvek je uložen ve čtyřech bajtech a vzhledem k tomu, že soubor vznikl na platformě x86–64, používá se pořadí bajtů little endian, což znamená, že nejdříve jsou uloženy bajty s nižší vahou. Nástroj od dokáže s tímto formátem nativně pracovat, takže lze zbytek souboru zobrazit snadno tak, aby byl dobře čitelný:

0000200      1      2      3      4 >................<
0000220      5      6      7      8 >................<
0000240      9     10     11     12 >................<
0000260     13     14     15     16 >................<
0000300     17     18     19     20 >................<
0000320     21     22     23     24 >................<
0000340     25     26     27     28 >................<
0000360     29     30     31     32 >............ ...<
0000400     33     34     35     36 >!..."...#...$...<
0000420     37     38     39     40 >%...&...'...(...<
0000440     41     42     43     44 >)...*...+...,...<
0000460     45     46     47     48 >-......./...0...<
0000500     49     50     51     52 >1...2...3...4...<
0000520     53     54     55     56 >5...6...7...8...<
0000540     57     58     59     60 >9...:...;...<...<
0000560     61     62     63     64 >=...>...?...@...<
0000600     65     66     67     68 >A...B...C...D...<
0000620     69     70     71     72 >E...F...G...H...<
0000640     73     74     75     76 >I...J...K...L...<
0000660     77     78     79     80 >M...N...O...P...<
0000700     81     82     83     84 >Q...R...S...T...<
0000720     85     86     87     88 >U...V...W...X...<
0000740     89     90     91     92 >Y...Z...[...\...<
0000760     93     94     95     96 >]...^..._...`...<
0001000     97     98     99     100 >a...b...c...d...<
0001020     101     102     103     104 >e...f...g...h...<
0001040     105     106     107     108 >i...j...k...l...<
0001060     109     110     111     112 >m...n...o...p...<
0001100     113     114     115     116 >q...r...s...t...<
0001120     117     118     119     120 >u...v...w...x...<
0001140     121     122     123     124 >y...z...{...|...<
0001160     125     126     127     128 >}...~...........<
0001200     129     130     131     132 >................<
0001220     133     134     135     136 >................<
0001240     137     138     139     140 >................<
0001260     141     142     143     144 >................<
0001300     145     146     147     148 >................<
0001320     149     150             >........<
0001330

6. Přečtení obsahu matice ze standardního binárního souboru

V případě, že budeme chtít načíst obsah celé matice ze standardního binárního souboru, je situace poměrně jednoduchá, protože pro tento účel můžeme použít standardní funkci nazvanou numpy.load, které předáme pouze jméno souboru, ve kterém je matice uložena (jedná se tedy o opak funkce numpy.save):

load(file, mmap_mode=None, allow_pickle=False, fix_imports=True, encoding='ASCII')
  Load arrays or pickled objects from ``.npy``, ``.npz`` or pickled files.
 
  .. warning:: Loading files that contain object arrays uses the ``pickle``
         module, which is not secure against erroneous or maliciously
         constructed data. Consider passing ``allow_pickle=False`` to
         load data that is known not to contain object arrays for the
         safer handling of untrusted sources.
 

V případě, že budeme chtít načíst celou matici (nejenom její část), předá se funkci numpy.load pouze jméno souboru s uloženou maticí:

"""Přečtení obsahu matice ze standardního binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
# načtení matice ze standardního binárního souboru
m = np.load("matrix3.npy")
 
# zobrazení obsahu matice
print(m)
print()
 
# zobrazení dalších informací o matici
print("Dimensions:", m.ndim)
print("Data type:", m.dtype)
print("Item size:", m.itemsize, "bytes")
print("Array size:", m.size, "items")

S touto funkcí jsme se seznámili již minule, takže pro nás nebude příliš překvapující fakt, že počet dimenzí, tvar, datový typ prvků i celková velikost matice byly plně obnoveny:

[[  1  2  3  4  5]
 [  6  7  8  9  10]
 [ 11  12  13  14  15]
 ...
 [4986 4987 4988 4989 4990]
 [4991 4992 4993 4994 4995]
 [4996 4997 4998 4999 5000]]
 
Dimensions: 2
Data type: int32
Item size: 4 bytes
Array size: 5000 items

7. Využití systémového volání mmap při práci s rozsáhlejšími maticemi

Při práci se standardními soubory s maticemi lze namísto dvojice open+read využít i systémové volání mmap, které umožňuje k souboru přistupovat jako k regionu ve virtuální paměti (ne ovšem nutně v paměti fyzické). Tento režim se povoluje volbou mmap_mode, přičemž pro režim čtení (bez modifikace) je nutné této nepovinné volbě (parametru) předat řetězec „r“. Přístup k souboru pak bude interně proveden zcela odlišným způsobem:

"""Přečtení obsahu matice ze standardního binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
# použití režimu mmap
m = np.load("matrix3.npy", mmap_mode="r")
 
# zobrazení dalších informací o matici
print("Dimensions:", m.ndim)
print("Data type:", m.dtype)
print("Item size:", m.itemsize, "bytes")
print("Array size:", m.size, "items")

Výsledek:

Dimensions: 2
Data type: int32
Item size: 4 bytes
Array size: 5000 items

Pokud budeme přistupovat pouze k části matice, měl by se počet I/O operací snížit:

"""Přečtení obsahu matice ze standardního binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
# použití režimu mmap
m = np.load("matrix3.npy", mmap_mode="r")
 
# zobrazení dalších informací o matici
print("Dimensions:", m.ndim)
print("Data type:", m.dtype)
print("Item size:", m.itemsize, "bytes")
print("Array size:", m.size, "items")
 
print(m[500:510])

S výsledkem:

Dimensions: 2
Data type: int32
Item size: 4 bytes
Array size: 5000 items
[[2501 2502 2503 2504 2505]
 [2506 2507 2508 2509 2510]
 [2511 2512 2513 2514 2515]
 [2516 2517 2518 2519 2520]
 [2521 2522 2523 2524 2525]
 [2526 2527 2528 2529 2530]
 [2531 2532 2533 2534 2535]
 [2536 2537 2538 2539 2540]
 [2541 2542 2543 2544 2545]
 [2546 2547 2548 2549 2550]]

8. Porovnání operací použitých pro přečtení matice ze standardního binárního souboru

Podívejme se nyní na to, jak se interně změní systémová volání ve chvíli, kdy načteme soubor s maticí běžným způsobem v porovnání s otevřením v režimu mmap. Nejdříve spustíme skript, který matici otevře a přečte funkcí numpy.load ve standardním režimu. Budeme přitom sledovat pouze operace prováděné nad vstupním souborem s maticí:

$ strace -P matrix3.npy python3 matrix_load_3.py
 
strace: Requested path 'matrix3.npy' resolved into '/home/ptisnovs/src/python/most-popular-python-libs/numpy/matrix3.npy'
openat(AT_FDCWD, "matrix3.npy", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0664, st_size=20128, ...}) = 0
ioctl(3, TCGETS, 0x7ffe69bc6210)    = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
lseek(3, 0, SEEK_CUR)          = 0
read(3, "\223NUMPY\1\0v\0{'descr': '<i4', 'fort"..., 4096) = 4096
lseek(3, 0, SEEK_CUR)          = 4096
fcntl(3, F_DUPFD_CLOEXEC, 0)      = 4
fcntl(4, F_GETFL)            = 0x8000 (flags O_RDONLY|O_LARGEFILE)
lseek(4, 0, SEEK_CUR)          = 4096
lseek(3, 0, SEEK_CUR)          = 4096
fstat(4, {st_mode=S_IFREG|0664, st_size=20128, ...}) = 0
lseek(4, 0, SEEK_SET)          = 0
read(4, "\223NUMPY\1\0v\0{'descr': '<i4', 'fort"..., 128) = 128
lseek(4, 0, SEEK_SET)          = 0
read(4, "\223NUMPY\1\0v\0{'descr': '<i4', 'fort"..., 4096) = 4096
read(4, "\341\3\0\0\342\3\0\0\343\3\0\0\344\3\0\0\345\3\0\0\346\3\0\0\347\3\0\0\350\3\0\0"..., 12288) = 12288
read(4, "\341\17\0\0\342\17\0\0\343\17\0\0\344\17\0\0\345\17\0\0\346\17\0\0\347\17\0\0\350\17\0\0"..., 4096) = 3744
close(4)                = 0
lseek(3, 4096, SEEK_SET)        = 4096
lseek(3, 20128, SEEK_SET)        = 20128
close(3)                = 0
+++ exited with 0 +++

Z výsledků je patrné, že se soubor otevře dvakrát, ovšem vlastní čtení probíhá pouze se druhým otevřeným souborem. Celá matice je načtena sekvencí systémových volání read (první z těchto volání přečte hlavičku o délce 128 bajtů).

Dále se podíváme na výsledek v případě, že je soubor s maticí otevřen v režimu mmap:

$ strace -P matrix3.npy python3 matrix_load_5.py
 
strace: Requested path 'matrix3.npy' resolved into '/home/ptisnovs/src/python/most-popular-python-libs/numpy/matrix3.npy'
openat(AT_FDCWD, "matrix3.npy", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0664, st_size=20128, ...}) = 0
ioctl(3, TCGETS, 0x7fffd302e2d0)    = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
lseek(3, 0, SEEK_CUR)          = 0
read(3, "\223NUMPY\1\0v\0{'descr': '<i4', 'fort"..., 4096) = 4096
lseek(3, 0, SEEK_CUR)          = 4096
openat(AT_FDCWD, "matrix3.npy", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 4
fstat(4, {st_mode=S_IFREG|0664, st_size=20128, ...}) = 0
ioctl(4, TCGETS, 0x7fffd302dff0)    = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
lseek(4, 0, SEEK_CUR)          = 0
read(4, "\223NUMPY\1\0v\0{'descr': '<i4', 'fort"..., 4096) = 4096
lseek(4, 0, SEEK_CUR)          = 4096
close(4)                = 0
openat(AT_FDCWD, "matrix3.npy", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 4
fstat(4, {st_mode=S_IFREG|0664, st_size=20128, ...}) = 0
ioctl(4, TCGETS, 0x7fffd302dae0)    = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
lseek(4, 0, SEEK_CUR)          = 0
lseek(4, 0, SEEK_CUR)          = 0
lseek(4, 0, SEEK_END)          = 20128
lseek(4, 0, SEEK_CUR)          = 20128
fstat(4, {st_mode=S_IFREG|0664, st_size=20128, ...}) = 0
fcntl(4, F_DUPFD_CLOEXEC, 0)      = 5
mmap(NULL, 20128, PROT_READ, MAP_SHARED, 4, 0) = 0x7f941fa52000
close(4)                = 0
close(3)                = 0
close(5)                = 0
+++ exited with 0 +++

V tomto případě je opět přečtena hlavička, ovšem poté se zavolá systémové volání mmap a další operace typu read zde již nenalezneme.

9. Standardní souborový formát pro uložení většího množství matic

Nyní již víme, jak vypadá standardní souborový formát NPY, který je určený pro uložení obsahu jediné matice, a to včetně všech důležitých metainformací o této matici (tvar, typ prvků, endianita). Ovšem mnohdy jsme postaveni před úkol přenášet větší množství matic. To lze pochopitelně zajistit použitím většího množství souborů NPY, ovšem nemusí se vždy jednat o to nejvýhodnější řešení. Z tohoto důvodu začal být knihovnou NumPy oficiálně podporován ještě jeden souborový formát nazvaný NPZ, v němž je možné ukládat větší množství matic. Interně se jedná o formát založený na klasickém ZIPu, tedy na formátu, v němž je možné uložit větší množství souborů NPY. V navazujících kapitolách si ukážeme, jakým způsobem je možné tyto soubory vytvářet a pochopitelně i to, jak se načítají jednotlivé matice do tohoto souboru uložené.

10. Uložení většího množství matic do jediného souboru

Pro uložení většího množství matic do jediného souboru typu NPZ se používá funkce pojmenovaná numpy.savez:

savez(file, *args, **kwds)
  Save several arrays into a single file in uncompressed ``.npz`` format.
 
  If arguments are passed in with no keywords, the corresponding variable
  names, in the ``.npz`` file, are 'arr_0', 'arr_1', etc. If keyword
  arguments are given, the corresponding variable names, in the ``.npz``
  file will match the keyword names.

Podívejme se nyní na základní způsob použití této funkce při uložení tří matic do jediného souboru:

"""Uložení více matic do standardního binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
# rozměry první matice
rows1 = 10
columns1 = 10
 
# rozměry druhé matice
rows2 = 100
columns2 = 1
 
# rozměry třetí matice
rows3 = 1
columns3 = 100
 
# tři matice obsahující celočíselné hodnoty různých typů
m1 = np.linspace(1, rows1*columns1, rows1*columns1, dtype="b").reshape(rows1, columns1)
m2 = np.linspace(1, rows2*columns2, rows2*columns2, dtype="i").reshape(rows2, columns2)
m3 = np.linspace(1, rows3*columns3, rows3*columns3, dtype="f").reshape(rows3, columns3)
 
# uložení matic do souboru ve standardním formátu
np.savez("matrix.npz", m1, m2, m3)

Výsledkem je soubor typu NPZ pojmenovaný „matrix.npz“. Vzhledem k tomu, že víme, že se jedná o standardní formát ZIP, můžeme si obsah tohoto souboru vypsat nástrojem unzip:

$ unzip -l matrix.npz
Archive: matrix.npz
 Length   Date  Time  Name
--------- ---------- -----  ----
   228 01-01-1980 00:00  arr_0.npy
   528 01-01-1980 00:00  arr_1.npy
   528 01-01-1980 00:00  arr_2.npy
---------           -------
   1284           3 files
Poznámka: časová razítka jsou evidentně nastavena špatně, což by však nemělo ničemu vadit.

Pochopitelně si můžeme tento soubor rozbalit, a to opět standardním nástrojem unzip:

$ unzip matrix.npz

Prozkoumat můžeme například první rozbalený soubor arr0.npy:

$ od -t d1z arr_0.npy

Prvních 128 bajtů představuje nám již známou hlavičku:

0000000 -109  78  85  77  80  89  1  0 118  0 123  39 100 101 115  99 >.NUMPY..v.{'desc<
0000020 114  39  58  32  39 124 105  49  39  44  32  39 102 111 114 116 >r': '|i1', 'fort<
0000040 114  97 110  95 111 114 100 101 114  39  58  32  70  97 108 115 >ran_order': Fals<
0000060 101  44  32  39 115 104  97 112 101  39  58  32  40  49  48  44 >e, 'shape': (10,<
0000100  32  49  48  41  44  32 125  32  32  32  32  32  32  32  32  32 > 10), }     <
0000120  32  32  32  32  32  32  32  32  32  32  32  32  32  32  32  32 >        <
0000160  32  32  32  32  32  32  32  32  32  32  32  32  32  32  32  10 >        .<

Za hlavičkou jsou již uloženy hodnoty jednotlivých prvků matice:

0000200  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 >................<
0000220  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 >............... <
0000240  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 >!"#$%&'()*+,-./0<
0000260  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 >123456789:;<=>?@<
0000300  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 >ABCDEFGHIJKLMNOP<
0000320  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96 >QRSTUVWXYZ[\]^_`<
0000340  97  98  99 100                               >abcd<
0000344

11. Načtení většího množství matic z jediného souboru

Matice uložené do souboru typu NPZ je nutné načítat na základě jména souboru v archivu. Tato jména jsou dostupná přes atribut files. Všechny (tři) matice tedy dokážeme načíst a vypsat jejich obsah následujícím skriptem:

"""Načtení většího množství matic ze standardního binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
# načtení souboru s větším množstvím matic
npzfile = np.load("matrix.npz")
 
# tisk názvů souborů
print(npzfile.files)
 
# přístup k jednotlivým maticím
for f in npzfile.files:
  m = npzfile[f]
  print(m)

12. Pojmenování matic v souboru NPZ

Matice a tím pádem i korespondující soubory v archivu je vhodné pojmenovat. Pro tento účel je podporován tento způsob volání funkce numpy.savez postavený na tzv. keyword argumentech:

np.savez("matrix.npz", first=matice1, second=matice2, third=matice3, ...)

V případě, že tyto názvy, tedy konkrétně „first“, „second“ a „third“ použijeme v upraveném skriptu, vznikne archiv s odlišně pojmenovanými soubory uvnitř:

"""Uložení více matic do standardního binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
# rozměry první matice
rows1 = 10
columns1 = 10
 
# rozměry druhé matice
rows2 = 100
columns2 = 1
 
# rozměry třetí matice
rows3 = 1
columns3 = 100
 
# tři matice obsahující celočíselné hodnoty různých typů
m1 = np.linspace(1, rows1*columns1, rows1*columns1, dtype="b").reshape(rows1, columns1)
m2 = np.linspace(1, rows2*columns2, rows2*columns2, dtype="i").reshape(rows2, columns2)
m3 = np.linspace(1, rows3*columns3, rows3*columns3, dtype="f").reshape(rows3, columns3)
 
# uložení matic do souboru ve standardním formátu
np.savez("matrix.npz", first=m1, second=m2, third=m3)

Pochopitelně si opět můžeme zobrazit obsah vytvořeného archivu:

$ unzip -l matrix.npz 
 
Archive: matrix.npz
 Length   Date  Time  Name
--------- ---------- -----  ----
   228 01-01-1980 00:00  first.npy
   528 01-01-1980 00:00  second.npy
   528 01-01-1980 00:00  third.npy
---------           -------
   1284           3 files

13. Komprimace obsahu matic v souboru NPZ

Díky tomu, že standardní ZIP archivy mohou být komprimovány, je možné se pokusit rozsáhlé matice zkomprimovat. V tomto případě se však namísto nám již známé funkce numpy.savez musí použít funkce pojmenovaná numpy.savez_compressed:

savez_compressed(file, *args, **kwds)
  Save several arrays into a single file in compressed ``.npz`` format.
 
  If keyword arguments are given, then filenames are taken from the keywords.
  If arguments are passed in with no keywords, then stored filenames are
  arr_0, arr_1, etc.
  ...
  ...
  ...

Parametry i způsob použití této funkce se nijak neliší od numpy.savez, takže si můžeme otestovat způsob jejího použití. Vytvoříme nejdříve relativně velkou matici 1000×1000 prvků typu „celé čtyřbajtové číslo“, přičemž všechny prvky budou nulové. Následně tuto matici uložíme do dvou souborů NZP – jednou v nezkomprimované a podruhé ve zkomprimované podobě:

"""Uložení více matic do standardního binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
# rozměry matice
rows = 1000
columns = 1000
 
# vytvoření větší matice o zadaném tvaru
m0 = np.zeros((rows, columns), dtype="i")
 
# uložení matice do souboru ve standardním formátu
np.savez("matrix_uncompressed.npz", m0)
 
# uložení matice do souboru ve standardním zkomprimovaném formátu
np.savez_compressed("matrix_compressed.npz", m0)

14. Porovnání souboru NPZ s komprimovanou a nekomprimovanou maticí

Oba vytvořené soubory sice obsahují stejná data, ovšem jednou v nezkomprimovaném a podruhé ve zkomprimovaném tvaru, takže se velikosti obou archivů budou odlišovat:

$ ls -l matrix_*.npz
 
-rw-rw-r--. 1 ptisnovs ptisnovs  4114 Nov 3 17:08 matrix_compressed.npz
-rw-rw-r--. 1 ptisnovs ptisnovs 4000264 Nov 3 17:08 matrix_uncompressed.npz
Poznámka: velikost je rapidně odlišná, protože jsme schválně uložili matici se samými nulami, což jsou pochopitelně velmi snadno zkomprimovatelná data.

Přesvědčit se můžeme i o tom, že délka rozbalených souborů by byla naprosto totožná (první sloupec):

$ unzip -lv matrix_uncompressed.npz
Archive: matrix_uncompressed.npz
 Length  Method  Size Cmpr  Date  Time  CRC-32  Name
-------- ------ ------- ---- ---------- ----- -------- ----
 4000128 Stored 4000128  0% 01-01-1980 00:00 569b177d arr_0.npy
--------     ------- ---              -------
 4000128     4000128  0%              1 file
 
$ unzip -lv matrix_compressed.npz
Archive: matrix_compressed.npz
 Length  Method  Size Cmpr  Date  Time  CRC-32  Name
-------- ------ ------- ---- ---------- ----- -------- ----
 4000128 Defl:N   3978 100% 01-01-1980 00:00 569b177d arr_0.npy
--------     ------- ---              -------
 4000128       3978 100%              1 file

15. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech minule i dnes popsaných demonstračních příkladů určených pro programovací jazyk Python 3 a nejnovější stabilní verzi knihoven Numpy a Pandas byly uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs. V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem stále velmi malý, dnes má velikost zhruba několik desítek kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následujících tabulkách.

Demonstrační příklady určené pouze pro knihovnu Numpy:

Podcast - kyberbezpečnost

# Demonstrační příklad Stručný popis příkladu Cesta
1 vector_to_file1.py uložení obsahu vektoru do textového souboru se specifikací oddělovače https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_to_file1.py
2 vector_to_file2.py uložení obsahu vektoru do textového souboru se specifikací oddělovače a formátu jednotlivých prvků https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_to_file2.py
3 vector_to_file3.py uložení obsahu vektoru s prvky typu „byte“ do binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_to_file3.py
4 vector_to_file4.py uložení obsahu vektoru s prvky typu „half integer“ do binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_to_file4.py
5 vector_to_file5.py uložení obsahu vektoru s prvky typu „integer“ do binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_to_file5.py
6 vector_to_file6.py uložení obsahu vektoru s prvky typu „long integer“ do binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_to_file6.py
7 vector_to_file7.py uložení obsahu vektoru s prvky typu „single“ do binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_to_file7.py
8 vector_to_file8.py uložení obsahu vektoru s prvky typu „double“ do binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_to_file8.py
9 vector_to_file9.py uložení obsahu vektoru s prvky typu „half“ do binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_to_file9.py
10 vector_from_file1.py načtení obsahu vektoru z textového souboru se specifikací oddělovače https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_from_file1.py
11 vector_from_file2.py načtení obsahu vektoru z textového souboru se specifikací oddělovače a s konverzí https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_from_file2.py
12 vector_from_file3.py načtení obsahu vektoru z binárního souboru (nekorektní použití) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_from_file3.py
13 vector_from_file4.py načtení obsahu vektoru z binárního souboru s konverzí https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_from_file4.py
14 vector_save.py uložení obsahu vektoru do standardního binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vector_save.py
15 vector_load.py načtení obsahu vektoru ze standardního binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vector_load.py
16 matrix_save1.py uložení matice s prvky typu „byte“ do standardního binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_save1.py
17 matrix_save2.py uložení matice s prvky typu „float“ do standardního binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_save2.py
18 matrix_load1.py načtení matice s prvky typu „byte“ ze standardního binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_load1.py
19 matrix_load2.py načtení matice s prvky typu „float“ ze standardního binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_load2.py
20 matrix_to_file1.py export obsahu matice do textového souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_to_file1.py
21 matrix_to_file2.py export obsahu matice do binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_to_file2.py
22 matrix_from_file1.py načtení matice z textového souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_from_file1.py
23 matrix_from_file2.py načtení matice z textového souboru s konverzí na jiný typ https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_from_file2.py
24 matrix_from_file3.py načtení matice z binárního souboru bez specifikace formátu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_from_file3.py
25 matrix_from_file4.py načtení matice z binárního souboru se specifikací formátu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_from_file4.py
       
26 matrix_to_file3.py uložení obsahu rozsáhlejší matice do binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_to_file3.py
27 matrix_from_file5.py načtení obsahu matice z binárního souboru se specifikací formátu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_from_file5.py
28 matrix_from_file6.py načtení obsahu matice z binárního souboru se specifikací formátu a offsetu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_from_file6.py
29 matrix_from_file7.py načtení obsahu matice z binárního souboru se specifikací formátu, offsetu a počtu prvků https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_from_file7.py
30 matrix_save3.py uložení obsahu rozsáhlejší matice do standardního binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_save3.py
31 matrix_load3.py přečtení obsahu matice ze standardního binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_load3.py
32 matrix_load4.py otevření souboru s maticí a přístup s využitím mmap https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_load4.py
33 matrix_load5.py přečtení části rozsáhlé matice s využitím mmap https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_load5.py
34 matrix_save_multiple.py uložení více matic do standardního binárního souboru typu npz https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_save_multiple.py
35 matrix_load_multiple.py načtení více matic ze standardního binárního souboru typu npz https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_load_multiple.py
36 matrix_save_multiple2.py uložení více matic do standardního binárního souboru typu npz se specifikací názvů matic https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_save_multiple2.py
37 matrix_save_multiple3.py uložení více matic do standardního komprimovaného binárního souboru typu npz se specifikací názvů matic https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_save_multiple3.py

Demonstrační příklady určené pro knihovnu Pandas:

# Demonstrační příklad Stručný popis příkladu Cesta
1 vector_to_file4.py uložení obsahu vektoru s prvky typu „half integer“ do binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/vec­tor_to_file4.py
2 matrix_to_file2.py export obsahu matice do binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/ma­trix_to_file2.py
3 binary_df1.c vygenerování binárního souboru s prvky různých typů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/binary_df1.c
4 binary_df2.c vygenerování binárního souboru s prvky různých typů, včetně řetězců https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/binary_df2.c
5 serie_from_file.py načtení obsahu datové řady z binárního souboru s konverzí https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­rie_from_file.py
6 dataframe_from_file1.py načtení obsahu datového rámce z binárního souboru se specifikací formátu společného pro všechny sloupce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­taframe_from_file1.py
7 dataframe_from_file2.py načtení obsahu datového rámce z binárního souboru se specifikací formátu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­taframe_from_file2.py
8 dataframe_from_file3.py načtení obsahu datového rámce z binárního souboru se specifikací formátu i endianity https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­taframe_from_file3.py
9 dataframe_from_file4.py načtení obsahu datového rámce z binárního souboru se specifikací formátu i endianity, bytové pole https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­taframe_from_file4.py
10 dataframe_from_file5.py načtení obsahu datového rámce z binárního souboru se specifikací formátu i endianity, řetězce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­taframe_from_file5.py

16. Odkazy na předchozí části seriálu o knihovně Pandas

Popisem knihovny Pandas (a do jisté míry i Numpy) jsme se již na stránkách Roota zabývali. Pod tímto odstavcem naleznete odkazy na jednotlivé články, které již o knihovně Pandas vyšly:

 1. Knihovna Pandas: základy práce s datovými rámci
  https://www.root.cz/clanky/knihovna-pandas-zaklady-prace-s-datovymi-ramci/
 2. Knihovna Pandas: zobrazení obsahu datových rámců, vykreslení grafů a validace dat
  https://www.root.cz/clanky/knihovna-pandas-zobrazeni-obsahu-datovych-ramcu-vykresleni-grafu-a-validace-dat/
 3. Knihovna Pandas: práce s datovými řadami (series)
  https://www.root.cz/clanky/knihovna-pandas-prace-s-datovymi-radami-series/
 4. Knihovna Pandas: pokročilejší práce s datovými řadami (series)
  https://www.root.cz/clanky/knihovna-pandas-pokrocilejsi-prace-s-datovymi-radami-series/
 5. Knihovna Pandas: spojování datových rámců s využitím append, concat, merge a join
  https://www.root.cz/clanky/knihovna-pandas-spojovani-datovych-ramcu-s-vyuzitim-append-concat-merge-a-join/
 6. Knihovna Pandas: použití metody groupby, naformátování a export tabulek pro tisk
  https://www.root.cz/clanky/knihovna-pandas-pouziti-metody-groupby-naformatovani-a-export-tabulek-pro-tisk/
 7. Knihovna Pandas: práce se seskupenými záznamy, vytvoření multiindexů
  https://www.root.cz/clanky/knihovna-pandas-prace-se-seskupenymi-zaznamy-vytvoreni-multiindexu/
 8. Operace s daty uloženými v binárních souborech v knihovnách NumPy a Pandas
  https://www.root.cz/clanky/operace-s-daty-ulozenymi-v-binarnich-souborech-v-knihovnach-numpy-a-pandas/

17. Odkazy na Internetu

 1. mmap(2) — Linux manual page
  https://www.man7.org/linux/man-pages/man2/mmap.2.html
 2. mmap (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Mmap
 3. ISO/IEC 21320–1:2015 Information technology — Document Container File — Part 1: Core
  https://www.iso.org/standar­d/60101.html
 4. ZIP (file format)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/ZIP_(file_format)
 5. A Simple File Format for NumPy Arrays
  https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.14.2/neps/npy-format.html
 6. numpy.lib.format
  https://numpy.org/devdocs/re­ference/generated/numpy.lib­.format.html
 7. The NumPy array: a structure for efficient numerical computation
  https://arxiv.org/pdf/1102.1523.pdf
 8. numpy.ndarray.tofile
  https://numpy.org/doc/sta­ble/reference/generated/num­py.ndarray.tofile.html#num­py.ndarray.tofile
 9. numpy.fromfile
  https://numpy.org/doc/sta­ble/reference/generated/num­py.fromfile.html
 10. How to read part of binary file with numpy?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/14245094/how-to-read-part-of-binary-file-with-numpy
 11. How to read binary files in Python using NumPy?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/39762019/how-to-read-binary-files-in-python-using-numpy
 12. numpy.save
  https://numpy.org/doc/sta­ble/reference/generated/num­py.save.html#numpy.save
 13. numpy.load
  https://numpy.org/doc/sta­ble/reference/generated/num­py.load.html#numpy.load
 14. Operace typu mmap
  https://en.wikipedia.org/wiki/Mmap
 15. Funkce fseek
  https://en.cppreference.com/w/c/i­o/fseek
 16. Funkce ftell
  https://en.cppreference.com/w/c/i­o/ftell
 17. Loading binary data to NumPy/Pandas
  https://towardsdatascience.com/loading-binary-data-to-numpy-pandas-9caa03eb0672
 18. Combining Data in Pandas With merge(), .join(), and concat()
  https://realpython.com/pandas-merge-join-and-concat/
 19. Repositář python-tabulate na GitHubu
  https://github.com/astanin/python-tabulate
 20. python-tabulate na PyPi
  https://pypi.org/project/tabulate/
 21. Understanding Pandas groupby() function
  https://www.askpython.com/python-modules/pandas/pandas-groupby-function
 22. Python Pandas – GroupBy
  https://www.tutorialspoin­t.com/python_pandas/python_pan­das_groupby.htm
 23. Pandas GroupBy: Group Data in Python
  https://pythonspot.com/pandas-groupby/
 24. JOIN
  https://cs.wikipedia.org/wiki/JOIN
 25. Plotting with matplotlib
  https://pandas.pydata.org/pandas-docs/version/0.13/visualization.html
 26. Plot With Pandas: Python Data Visualization for Beginners
  https://realpython.com/pandas-plot-python/
 27. Pandas Dataframe: Plot Examples with Matplotlib and Pyplot
  https://queirozf.com/entries/pandas-dataframe-plot-examples-with-matplotlib-pyplot
 28. Opulent-Pandas na PyPi
  https://pypi.org/project/opulent-pandas/
 29. pandas_validator na PyPi
  https://pypi.org/project/pan­das_validator/
 30. pandas-validator (dokumentace)
  https://pandas-validator.readthedocs.io/en/latest/
 31. 7 Best Python Libraries for Validating Data
  https://www.yeahhub.com/7-best-python-libraries-validating-data/
 32. Universally unique identifier (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Universally_unique_iden­tifier
 33. Nullable integer data type
  https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/integer_na.html
 34. pandas.read_csv
  https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pan­das.read_csv.html
 35. How to define format when using pandas to_datetime?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/36848514/how-to-define-format-when-using-pandas-to-datetime
 36. Pandas : skip rows while reading csv file to a Dataframe using read_csv() in Python
  https://thispointer.com/pandas-skip-rows-while-reading-csv-file-to-a-dataframe-using-read_csv-in-python/
 37. Skip rows during csv import pandas
  https://stackoverflow.com/qu­estions/20637439/skip-rows-during-csv-import-pandas
 38. Denni kurz
  https://www.cnb.cz/cs/finan­cni_trhy/devizovy_trh/kur­zy_devizoveho_trhu/denni_kur­z.txt
 39. UUID objects according to RFC 4122 (knihovna pro Python)
  https://docs.python.org/3­.5/library/uuid.html#uuid­.uuid4
 40. Object identifier (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Object_identifier
 41. Digital object identifier (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Digital_object_identifi­er
 42. voluptuous na (na PyPi)
  https://pypi.python.org/py­pi/voluptuous
 43. Repositář knihovny voluptuous na GitHubu
  https://github.com/alectho­mas/voluptuous
 44. pytest-voluptuous 1.0.2 (na PyPi)
  https://pypi.org/project/pytest-voluptuous/
 45. pytest-voluptuous (na GitHubu)
  https://github.com/F-Secure/pytest-voluptuous
 46. schemagic 0.9.1 (na PyPi)
  https://pypi.python.org/py­pi/schemagic/0.9.1
 47. Schemagic / Schemagic.web (na GitHubu)
  https://github.com/Mechrop­hile/schemagic
 48. schema 0.6.7 (na PyPi)
  https://pypi.python.org/pypi/schema
 49. schema (na GitHubu)
  https://github.com/keleshev/schema
 50. XML Schema validator and data conversion library for Python
  https://github.com/brunato/xmlschema
 51. xmlschema 0.9.7
  https://pypi.python.org/py­pi/xmlschema/0.9.7
 52. jsonschema 2.6.0
  https://pypi.python.org/py­pi/jsonschema
 53. warlock 1.3.0
  https://pypi.python.org/pypi/warlock
 54. Python Virtual Environments – A Primer
  https://realpython.com/python-virtual-environments-a-primer/
 55. pip 1.1 documentation: Requirements files
  https://pip.readthedocs.i­o/en/1.1/requirements.html
 56. unittest.mock — mock object library
  https://docs.python.org/3­.5/library/unittest.mock.html
 57. mock 2.0.0
  https://pypi.python.org/pypi/mock
 58. An Introduction to Mocking in Python
  https://www.toptal.com/python/an-introduction-to-mocking-in-python
 59. Unit testing (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unit_testing
 60. Unit testing
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Unit_testing
 61. Test-driven development (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development
 62. Pip (dokumentace)
  https://pip.pypa.io/en/stable/
 63. 5 Differences between clojure.spec and Schema
  https://lispcast.com/clojure.spec-vs-schema/
 64. Schema: Clojure(Script) library for declarative data description and validation
  https://github.com/plumatic/schema
 65. clojure.spec – Rationale and Overview
  https://clojure.org/about/spec

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.