Hlavní navigace

Dokončení popisu komunikačních strategií poskytovaných knihovnou nanomsg

2. 5. 2019
Doba čtení: 47 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o message brokerech dokončíme popis základních komunikačních strategií poskytovaných knihovnou nanomsg. Všechny strategie budou pochopitelně implementovány i v demonstračních příkladech.

Obsah

1. Komunikační strategie Publish-Subscribe

2. Zpracování většího množství zpráv při použití strategie Publish-Subscribe

3. Nastavení tématu (topic) pro strategii Publish-Subscribe

4. Implementace producenta zpráv

5. Implementace různých konzumentů zpráv připojených k nastaveným tématům

6. Komunikační strategie Request-Response

7. Implementace klienta používajícího strategii Request-Response

8. Implementace serveru zpracovávajícího požadavky

9. Server zpracovávající dotazy v jediném vláknu

10. Chování serveru při zpracování velkého množství dotazů

11. Komunikační strategie Survey

12. Implementace klienta

13. Implementace serveru

14. Ukázka poslání otázky a zpracování odpovědí

15. Komunikační strategie Bus

16. Implementace prvního uzlu

17. Implementace druhého uzlu

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Odkazy na předchozí části seriálu o message brokerech

20. Odkazy na Internetu

1. Komunikační strategie Publish-Subscribe

V předchozí části seriálu o message brokerech jsme se seznámili s některými možnostmi poskytovanými nativní knihovnou (naprogramovanou v céčku) nazvanou nanomsg. Jedná se o ideového nástupce knihovny ØMQ, kterou jsme si již v tomto seriálu popsali [1] [2] [3] [4]. Oproti ØMQ došlo z pohledu vývojáře k několika podstatným změnám a současně i ke zjednodušením, takže se například nemusíme starat o takzvaný kontext. S využitím knihovny nanomsg je možné vytvářet aplikace (resp. části aplikace), které mezi sebou komunikují pomocí šesti typů strategií, které jsou vypsány v následující tabulce:

# Strategie/vzor Stručný popis významu strategie
1 PAIR jedna z nejjednodušších komunikačních strategií s dvojicí uzlů a vazbou 1:1; komunikace je obecně obousměrná (samozřejmě lze použít i komunikaci jednosměrnou)
2 BUS složitější strategie, v níž se používá obecnější vazba M:N; tuto strategii si popíšeme v závěrečné části článku
3 PUBSUB klasická komunikační strategie PUB-SUB neboli PUBLISH-SUBSCRIBE
4 REQREP klasická komunikační strategie REQ-REP neboli REQUEST-RESPONSE, bude popsána v navazujících kapitolách
5 PIPELINE jednosměrná komunikace buď s vazbami 1:1 (jeden vysílač a jeden přijímač), popř. mezi více vysílači a několika přijímači
6 SURVEY speciální strategie umožňující získat stav více uzlů (procesů) jediným dotazem a mnoha odpovědmi; tato zcela nová strategie bude popsána v navazujících kapitolách

Strategii pojmenovanou PIPELINE a zajišťující jednosměrný přenos zpráv od vysílající aplikace (vlákna, procesu) k aplikaci přijímající jsme si již popsali minule, konkrétně v osmé kapitole. Jedná se čistě o jednosměrnou komunikaci naznačenou na prvním obrázku:

Obrázek 1: Jednosměrná komunikace využívající strategii PIPELINE.

Složitější komunikační schéma je zajištěno strategií PAIR popsané minule ve dvanácté kapitole, která umožňuje buď jednosměrné posílání zpráv z prvního uzlu do uzlu druhého:

Obrázek 2: Jednosměrná komunikace využívající strategii PAIR-PAIR.

nebo (a to častěji) obousměrné posílání zpráv:

Obrázek 3: Obousměrná komunikace využívající strategii PAIR-PAIR.

A konečně jsme si minule v sedmnácté kapitole ukázali (i když prozatím ve stručnosti) strategii typu PUB-SUB či zkráceně pouze PUBSUB. Tato velmi často používaná strategie umožňuje rozesílat zprávy libovolnému množství příjemců (či v mezním případě žádnému příjemci):

Obrázek 4: Jednosměrná komunikace využívající strategii PUB-SUB.

V dnešním článku nejdříve dokončíme popis strategie PUB-SUB a posléze se zaměříme na tři zbývající strategie REQREP, SURVEY a BUS, které jsou již nepatrně složitější, ovšem v některých případech i užitečnější.

Všechny dále popsané demonstrační příklady budou vyvinuty v programovacím jazyku C (většina jich je kompatibilních s ANSI C, pouze u některých požadujeme funkce, které v tomto standardu neexistují), protože rozhraními pro další programovací jazyky se budeme zabývat v navazující části tohoto seriálu. Příklady jsou navíc napsány s ohledem na co největší stručnost zápisu, takže u některých z nich nejsou provedeny všechny kontroly chyb, jež by se ovšem v produkčním kódu pochopitelně měly použít (na případné možnosti vylepšení se ovšem taktéž zaměříme).

Pro překlad, slinkování a spuštění je u každého příkladu použit Makefile, takže využijete příkaz/nástroj make, který by měl být nainstalován.

2. Zpracování většího množství zpráv při použití strategie Publish-Subscribe

V úvodním článku o knihovně nanomsg jsme si mj. popsali i velmi často používanou komunikační strategii nazvanou PUB-SUB, v níž spolu komunikují dva typy uzlů: zdroje zpráv (publishers) a konzumenti zpráv (subscribers). Konzumenti se mohou k odebírání zpráv kdykoli přihlásit a kdykoli se také odpojit, což zdroj zpráv nijak neovlivní – ten bude posílat zprávy nezávisle na tom, kdo je přijímá (v knihovně nanomsg se i filtrace zpráv na základě témat/topiců provádí až na straně konzumenta, nikoli na straně zdroje!).

Toto chování, v němž zcela cíleně chybí většina kontrolních a řídicích Lmechanismů, má ovšem jeden důsledek, který je poměrně problematický a který vyplývá z toho, že nanomsg ve skutečnosti není klasickým message brokerem, ale jen „pouhou“ knihovnou: pokud konzument zpráv nebude mít k dispozici dostatečné množství prostředků ke zpracování zpráv, může se stát, že nějakou zprávu nepřijme. Popsané chování si můžeme velmi snadno odsimulovat, a to tak, že vytvoříme producenta, který odešle předem nastavený počet zpráv, ovšem mezi posláním zpráv nebudou žádné pauzy – producent tedy bude zprávy posílat maximální možnou rychlostí.

Úplný zdrojový kód producenta vypadá následovně:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <nanomsg/nn.h>
#include <nanomsg/pubsub.h>
 
const int MAX_MESSAGES = 1000;
 
const char *URL = "ipc:///tmp/example7";
 
void report_error(const char *func)
{
  fprintf(stderr, "%s: %s\n", func, nn_strerror(nn_errno()));
  exit(1);
}
 
void send_message(const int socket, const char *message)
{
  int bytes;
 
  printf("Sending message '%s'\n", message);
  if ((bytes = nn_send(socket, message, strlen(message)+1, 0)) < 0) {
    report_error("nn_send");
  }
  printf("Message with length %d bytes sent, flushing\n", bytes);
  sleep(1);
}
 
void publisher(const char *url)
{
  int socket;
  int endpoint;
  int i;
 
  if ((socket = nn_socket(AF_SP, NN_PUB)) < 0) {
    report_error("nn_socket");
  }
  puts("Socket created");
 
  if ((endpoint = nn_bind(socket, url)) < 0) {
    report_error("nn_bind");
  }
  puts("Remote endpoint bound to the socket");
 
  for (i=0; i < MAX_MESSAGES; i++) {
    char buffer[45];
    int number = rand() % 10000;
    sprintf(buffer, "Hello, this is my top secret PIN: %04d", number);
    send_message(socket, buffer);
  }
 
  if (nn_shutdown(socket, endpoint) < 0) {
    report_error("nn_shutdown");
  }
  puts("Shutdown completed");
}
 
int main(const int argc, const char **argv)
{
  publisher(URL);
  return 0;
}

Samotný konzument, jehož úplný zdrojový kód je zobrazen pod tímto odstavcem, zůstal prakticky ve stejné podobě, s jakou jsme se seznámili v předchozím článku:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <nanomsg/nn.h>
#include <nanomsg/pubsub.h>
 
const char *URL = "ipc:///tmp/example7";
 
void report_error(const char *func)
{
  fprintf(stderr, "%s: %s\n", func, nn_strerror(nn_errno()));
  exit(1);
}
 
void receive_message(const int socket)
{
  char *message = NULL;
  int bytes;
 
  if ((bytes = nn_recv(socket, &message, NN_MSG, 0)) < 0) {
    report_error("nn_recv");
  }
  printf("Received message '%s' with length %d bytes\n", message, bytes);
  if (nn_freemsg(message) < 0) {
    report_error("nn_freemsg");
  }
}
 
void subscriber(const char *url)
{
  int socket;
  int endpoint;
  int messages;
 
  if ((socket = nn_socket(AF_SP, NN_SUB)) < 0) {
    report_error("nn_socket");
  }
  puts("Socket created");
 
  if (nn_setsockopt(socket, NN_SUB, NN_SUB_SUBSCRIBE, "", 0) < 0) {
    report_error("nn_setsockopt");
  }
 
  if ((endpoint = nn_connect(socket, url)) < 0) {
    report_error("nn_connect");
  }
  puts("Endpoint connected to socket");
 
  puts("Waiting for messages...");
 
  while (1) {
    receive_message(socket);
    messages++;
    printf("Processed %d messages so far\n", messages);
  }
 
  if (nn_shutdown(socket, endpoint) < 0) {
    report_error("nn_shutdown");
  }
  puts("Shutdown completed");
}
 
int main(int argc, char **argv)
{
  subscriber(URL);
  return 0;
}

Podívejme se ještě na soubor Makefile využitý jak pro překlad, tak i spuštění producenta i konzumenta:

CC=gcc
LINKER=gcc
 
LIBS=nanomsg
 
CFLAGS=-O0 -Wall -ansi -pedantic
LFLAGS=-l$(LIBS)
 
LIBRARY_PATH=/usr/local/lib64/
 
.PHONY: clean run_publisher run_subscriber
 
all:  publisher subscriber
 
%.o:  %.c
    $(CC) -c -o $@ $(CFLAGS) $<
 
publisher:   publisher.o
    $(CC) -o $@ $(LFLAGS) $<
 
subscriber:   subscriber.o
    $(CC) -o $@ $(LFLAGS) $<
 
clean:
    rm -f publisher.o \
    rm -f subscriber.o \
    rm -f publisher \
    rm -f subscriber
 
run_publisher:
    LD_LIBRARY_PATH=$(LIBRARY_PATH) ./publisher
 
run_subscriber:
    LD_LIBRARY_PATH=$(LIBRARY_PATH) ./subscriber

Podívejme se nyní na chování takto vytvořené architektury sestávající ze dvou komunikujících uzlů – jednoho producenta a jednoho konzumenta zpráv. Nejprve, například z nového terminálu, přeložíme a spustíme konzumenta zpráv:

$ make consumer
 
$ make run_consumer
 

Dále pochopitelně budeme muset přeložit a spustit producenta:

$ make producer
 
$ make run_producer
 

Chování producenta je jednoduché a snadno pochopitelné – bude postupně vytvářet a posílat (publikovat) zadaný počet zpráv.

Konzument se bude snažit tyto zprávy přijímat, ovšem (v závislosti na mnoha faktorech) se mu to nemusí vždy podařit a může nějakou zprávu vynechat:

...
...
...
Processed 564 messages so far
Received message 'Hello, this is my top secret PIN: 8382' with length 39 bytes
Processed 565 messages so far
Received message 'Hello, this is my top secret PIN: 5421' with length 39 bytes
Processed 566 messages so far
Poznámka: můžeme zde vidět, že konzument zpracoval pouze 566 zpráv z celkového počtu 1000.

Na toto chování můžeme v praxi narazit v mnoha případech. Zde se konkrétně jedná o fakt, že je jak producent, tak i konzument spuštěn na jednom počítači, takže záleží na tom, kdy dojde k přepnutí kontextu. U aplikací, jejichž uzly jsou umístěny na různých počítačích a pro komunikaci se používá síť, se může situace dále zkomplikovat. Jedno z možných řešení spočívá v použití takzvaného zařízení (device) a v lepší správě bufferů na straně producenta, ovšem my si vyzkoušíme, jak se chování změní ve chvíli, kdy se mezi posláním jednotlivých zpráv vloží krátká pauza. Úprava bude provedena následujícím způsobem:

void send_message(const int socket, const char *message)
{
  int bytes;
 
  printf("Sending message '%s'\n", message);
  if ((bytes = nn_send(socket, message, strlen(message)+1, 0)) < 0) {
    report_error("nn_send");
  }
  printf("Message with length %d bytes sent, flushing\n", bytes);
  usleep(100*1000);
}

S výsledkem, který je již mnohem lepší:

...
...
...
Processed 96 messages so far
Received message '8586 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 97 messages so far
Received message '8094 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 98 messages so far
Received message '7539 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 99 messages so far

Zbývá nám vyřešit ještě jeden problém, který spočívá v tom, že konzument nepřijme první poslanou zprávu. Je to ostatně patrné i při pohledu na jeho výstup zobrazený před tímto odstavcem.

Toto chování je ve skutečnosti možné napravit, a to zcela jednoduše. Postačuje totiž, aby se vložila krátká pauza mezi voláním funkcí nn_bind() a vlastním posíláním zpráv:

if ((endpoint = nn_bind(socket, url)) < 0) {
  report_error("nn_bind");
}
puts("Remote endpoint bound to the socket");
 
sleep(1);
 
for (i=0; i < MAX_MESSAGES; i++) {
  char buffer[45];
  int number = rand() % 10000;
  sprintf(buffer, "%04d is my top secret PIN", number);
  send_message(socket, buffer);
}

Výsledek je již mnohem lepší a bude odpovídat očekávanému chování:

...
...
...
Processed 97 messages so far
Received message '8586 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 98 messages so far
Received message '8094 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 99 messages so far
Received message '7539 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 100 messages so far
Poznámka: zde jsme poprvé narazili na to, že knihovna nanomsg je poměrně nízkoúrovňová, takže je nutné při tvorbě aplikací myslet i na chování konkrétních operačních systémů. V knihovnách napsaných nad nanomsg by měly být tyto stavy vyřešeny takovým způsobem, aby se o ně již nemuseli programátoři sami starat.

3. Nastavení tématu (topic) pro strategii Publish-Subscribe

Při použití komunikační strategie PUB-SUB se velmi často setkáme s požadavkem na to, aby se zprávy filtrovaly podle nastaveného tématu (topic). V klasických implementacích message brokerů bývají zprávy rozšířeny o hlavičku a téma bývá součástí této hlavičky. Ovšem knihovna nanomsg je nízkoúrovňová, takže samotnou zprávu považuje za dále nijak neinterpretovaná binární data. Tématem je poté libovolný prefix, tj. několik prvních znaků zprávy, přičemž filtrace probíhá až u konzumenta, nikoli u zdroje zpráv. Samotné nastavení filtrace zpráv lze provést funkcí nn_setsockopt(), které se předá prefix a jeho délka:

if (nn_setsockopt(socket, NN_SUB, NN_SUB_SUBSCRIBE, topic, strlen(topic)) < 0) {
  report_error("nn_setsockopt");
}
else {
  printf("Topic set to '%s'\n", topic);
}

4. Implementace producenta zpráv

Zdroj (producent) zpráv, které budou filtrovány na základě nastaveného tématu na straně konzumentů, se nebude nijak zásadně lišit od již popsaných producentů, pouze si vystačíme jen se sto zprávami. Jeho zdrojový kód je následující:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <nanomsg/nn.h>
#include <nanomsg/pubsub.h>
 
const int MAX_MESSAGES = 100;
 
const char *URL = "ipc:///tmp/example10";
 
void report_error(const char *func)
{
  fprintf(stderr, "%s: %s\n", func, nn_strerror(nn_errno()));
  exit(1);
}
 
void send_message(const int socket, const char *message)
{
  int bytes;

  printf("Sending message '%s'\n", message);
  if ((bytes = nn_send(socket, message, strlen(message)+1, 0)) < 0) {
    report_error("nn_send");
  }
  printf("Message with length %d bytes sent, flushing\n", bytes);
  usleep(100*1000);
}
 
void publisher(const char *url)
{
  int socket;
  int endpoint;
  int i;
 
  if ((socket = nn_socket(AF_SP, NN_PUB)) < 0) {
    report_error("nn_socket");
  }
  puts("Socket created");
 
  if ((endpoint = nn_bind(socket, url)) < 0) {
    report_error("nn_bind");
  }
  puts("Remote endpoint bound to the socket");
 
  for (i=0; i < MAX_MESSAGES; i++) {
    char buffer[45];
    int number = rand() % 10000;
    sprintf(buffer, "%04d is my top secret PIN", number);
    send_message(socket, buffer);
  }
 
  if (nn_shutdown(socket, endpoint) < 0) {
    report_error("nn_shutdown");
  }
  puts("Shutdown completed");
}
 
int main(const int argc, const char **argv)
{
  publisher(URL);
  return 0;
}
Poznámka: povšimněte si, že zprávy vždy začínají celým čtyřciferným číslem od 0000 do 9999.

5. Implementace různých konzumentů zpráv připojených k nastaveným tématům

Zatímco u producenta došlo jen k nepatrné změně, konkrétně k přesunu čísla s PINem na začátek zprávy, budou konzumenti odlišní. První z nich bude zpracovávat jen ty zprávy, které začínají znakem „0“, které je zde považováno za téma:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <nanomsg/nn.h>
#include <nanomsg/pubsub.h>
 
const char *URL = "ipc:///tmp/example10";
 
void report_error(const char *func)
{
  fprintf(stderr, "%s: %s\n", func, nn_strerror(nn_errno()));
  exit(1);
}
 
void receive_message(const int socket)
{
  char *message = NULL;
  int bytes;
 
  if ((bytes = nn_recv(socket, &message, NN_MSG, 0)) < 0) {
    report_error("nn_recv");
  }
  printf("Received message '%s' with length %d bytes\n", message, bytes);
  if (nn_freemsg(message) < 0) {
    report_error("nn_freemsg");
  }
}
 
void subscriber(const char *url)
{
  const char *topic = "0";
 
  int socket;
  int endpoint;
  int messages;
 
  if ((socket = nn_socket(AF_SP, NN_SUB)) < 0) {
    report_error("nn_socket");
  }
  puts("Socket created");
 
  if (nn_setsockopt(socket, NN_SUB, NN_SUB_SUBSCRIBE, topic, strlen(topic)) < 0) {
    report_error("nn_setsockopt");
  }
  else {
    printf("Topic set to '%s'\n", topic);
  }
 
  if ((endpoint = nn_connect(socket, url)) < 0) {
    report_error("nn_connect");
  }
  puts("Endpoint connected to socket");
 
  puts("Waiting for messages...");
 
  while (1) {
    receive_message(socket);
    messages++;
    printf("Processed %d messages so far\n", messages);
  }
 
  if (nn_shutdown(socket, endpoint) < 0) {
    report_error("nn_shutdown");
  }
  puts("Shutdown completed");
}
 
int main(int argc, char **argv)
{
  subscriber(URL);
  return 0;
}

Druhý konzument se odlišuje pouze v jinak nastaveném tématu:

const char *topic = "1";

A konečně třetí konzument akceptuje všechny zprávy.

Chování jednotlivých konzumentů:

$ make run_subscriber_0
 
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib64/ ./subscriber_0
Socket created
Topic set to '0'
Endpoint connected to socket
Waiting for messages...
Received message '0886 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 1 messages so far
Received message '0492 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 2 messages so far
Received message '0027 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 3 messages so far
Received message '0059 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 4 messages so far
Received message '0540 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 5 messages so far
Received message '0925 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 6 messages so far
Received message '0336 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 7 messages so far
Received message '0846 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 8 messages so far
Received message '0545 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 9 messages so far
Received message '0364 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 10 messages so far
Received message '0012 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 11 messages so far
$ make run_subscriber_1
 
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib64/ ./subscriber_1
Socket created
Topic set to '1'
Endpoint connected to socket
Waiting for messages...
Received message '1421 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 1 messages so far
Received message '1530 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 2 messages so far
Received message '1393 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 3 messages so far
Received message '1873 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 4 messages so far
Received message '1729 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 5 messages so far
Received message '1313 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 6 messages so far
Received message '1087 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 7 messages so far
$ make run_subscriber_all
 
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib64/ ./subscriber_all
Socket created
Endpoint connected to socket
Waiting for messages...
Received message '0886 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 1 messages so far
Received message '2777 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 2 messages so far
Received message '6915 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 3 messages so far
Received message '7793 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 4 messages so far
Received message '8335 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 5 messages so far
Received message '5386 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 6 messages so far
Received message '0492 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 7 messages so far
Received message '6649 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 8 messages so far
Received message '1421 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 9 messages so far
Received message '2362 is my top secret PIN' with length 26 bytes
Processed 10 messages so far
Poznámka: můžeme vidět, že první konzument skutečně akceptuje pouze zprávy začínající na řetězec „0“, druhý konzument zprávy začínající řetězcem „1“ a třetí konzument čte všechny zprávy bez ohledu na jejich prefix.

6. Komunikační strategie Request-Response

Další velmi často používaná komunikační strategie se nazývá Request-Response nebo zkráceně REQ-REP popř. pouze REQREP. Při použití této strategie spolu komunikují dva typy uzlů – server a teoreticky neomezené množství klientů. Server přijímá požadavky (request) a odpovídá na ně (response), přičemž je možné, aby požadavky posílalo několik klientů (a jeden klient naopak může v případě potřeby posílat požadavky více serverům). Tato velmi asymetrická komunikace se strategií REQ-REP je v praxi poměrně častá, ostatně je na ní založen i známý protokol HTTP a jeho pozdější varianty (dokonce se někdy nad HTTP staví jiné komunikační strategie, což je ovšem neoptimální řešení).

Nejjednodušší forma komunikace probíhá mezi pouhými dvěma uzly, jak je to naznačeno na dalším obrázku:

Obrázek 5: Obousměrná komunikace využívající strategii REQ-REP mezi jedním klientem a jedním serverem.

Samozřejmě nám však nic nebrání v použití většího množství klientů, které se připojí k jednomu serveru:

Obrázek 6: Obousměrná komunikace využívající strategii REQ-REP mezi dvěma klienty a jedním serverem.

Poznámka: nikdo pochopitelně nebrání ani tomu, aby se jeden klient postupně připojoval na různé servery (ovšem s využitím různých socketů).

Tato komunikační strategie vyžaduje, aby server používal sockety typu NN_REP a klienti sockety typu NN_REQ. Server typicky využívá funkci nn_bind(), klienti funkci nn_connect(), protože port (či koncový bod) serveru je z pohledu administrace systému „stabilní“, na rozdíl od klientů. Komunikaci vždy iniciuje klient posláním požadavku (request); server na tento požadavek odpovídá (response). Jedná se o strategii umožňující load balancing a taktéž znovuodeslání požadavku, pokud v nastaveném čase nepřišla žádná odpověď.

7. Implementace klienta používajícího strategii Request-Response

Nejprve si ukažme, jak vypadá implementace klienta používajícího strategii REQ-REP. Ta je ve skutečnosti velmi jednoduchá, protože postačuje otevřít socket se specifikací strategie NN_REQ, poslat požadavek s využitím funkce nn_send() a následně počkat a přijmout výsledek (odpověď serveru) funkcí nn_recv(). Pro lepší přehlednost příkladu je poslání požadavku implementováno v uživatelské funkci nazvané send_request() a přijetí odpovědi serveru ve funkci nazvané receive_response().

Vytvoření socketu a připojení k serveru:

if ((socket = nn_socket(AF_SP, NN_REQ)) < 0) {
  report_error("nn_socket");
}
 
if ((endpoint = nn_connect(socket, url)) < 0) {
  report_error("nn_connect");
}

Poslání zprávy (přesněji řečeno požadavku):

void send_request(const int socket, const char *message)
{
  int bytes;
 
  printf("Sending message '%s'\n", message);
  if ((bytes = nn_send(socket, message, strlen(message)+1, 0)) < 0) {
    report_error("nn_send");
  }
  printf("Message with length %d bytes sent, flushing\n", bytes);
  sleep(1);
}

Příjem zprávy (přesněji řečeno odpovědi serveru):

void receive_response(const int socket)
{
  char *response = NULL;
  int bytes;
 
  if ((bytes = nn_recv(socket, &response, NN_MSG, 0)) < 0) {
    report_error("nn_recv");
  }
  printf("Received response '%s' with length %d bytes\n", response, bytes);
  if (nn_freemsg(response) < 0) {
    report_error("nn_freemsg");
  }
}

Úplný zdrojový kód klienta vypadá následovně:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <nanomsg/nn.h>
#include <nanomsg/reqrep.h>
 
const char *URL = "ipc:///tmp/example11";
 
void report_error(const char *func)
{
  fprintf(stderr, "%s: %s\n", func, nn_strerror(nn_errno()));
  exit(1);
}
 
void send_request(const int socket, const char *message)
{
  int bytes;
 
  printf("Sending message '%s'\n", message);
  if ((bytes = nn_send(socket, message, strlen(message)+1, 0)) < 0) {
    report_error("nn_send");
  }
  printf("Message with length %d bytes sent, flushing\n", bytes);
  sleep(1);
}
 
void receive_response(const int socket)
{
  char *response = NULL;
  int bytes;
 
  if ((bytes = nn_recv(socket, &response, NN_MSG, 0)) < 0) {
    report_error("nn_recv");
  }
  printf("Received response '%s' with length %d bytes\n", response, bytes);
  if (nn_freemsg(response) < 0) {
    report_error("nn_freemsg");
  }
}
 
void client(const char *url)
{
  int socket;
  int endpoint;
 
  if ((socket = nn_socket(AF_SP, NN_REQ)) < 0) {
    report_error("nn_socket");
  }
  puts("Socket created");
 
  if ((endpoint = nn_connect(socket, url)) < 0) {
    report_error("nn_connect");
  }
  puts("Remote endpoint added to the socket");
 
  send_request(socket, "Hello from 'first'!");
 
  puts("Waiting for response...");
  receive_response(socket);
 
  if (nn_shutdown(socket, endpoint) < 0) {
    report_error("nn_shutdown");
  }
  puts("Shutdown completed");
}
 
int main(const int argc, const char **argv)
{
  client(URL);
  return 0;
}

8. Implementace serveru zpracovávajícího požadavky

Server založený na strategii REQ-REP bude používat socket typu NN_REP a pro vytvoření koncového bodu pochopitelně použijeme funkci nn_bind() a nikoli nn_connect():

if ((socket = nn_socket(AF_SP, NN_REP)) < 0) {
  report_error("nn_socket");
}
 
if ((endpoint = nn_bind(socket, url)) < 0) {
  report_error("nn_bind");
}

Zcela nejjednodušší varianta serveru přijme pouze jediný požadavek a pošle na něj odpověď zpět klientovi. Žádné další požadavky již nebudou akceptovány, protože se server odpojí:

receive_request(socket);
 
send_response(socket, "ACK!");
 
if (nn_shutdown(socket, endpoint) < 0) {
  report_error("nn_shutdown");
}

Samozřejmě si opět ukážeme úplný zdrojový kód serveru, který vypadá následovně:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <nanomsg/nn.h>
#include <nanomsg/reqrep.h>
 
const char *URL = "ipc:///tmp/example11";
 
void report_error(const char *func)
{
  fprintf(stderr, "%s: %s\n", func, nn_strerror(nn_errno()));
  exit(1);
}
 
void receive_request(const int socket)
{
  char *message = NULL;
  int bytes;
 
  if ((bytes = nn_recv(socket, &message, NN_MSG, 0)) < 0) {
    report_error("nn_recv");
  }
  printf("Received message '%s' with length %d bytes\n", message, bytes);
  if (nn_freemsg(message) < 0) {
    report_error("nn_freemsg");
  }
}
 
void send_response(const int socket, const char *response)
{
  int bytes;
 
  printf("Sending response '%s'\n", response);
  if ((bytes = nn_send(socket, response, strlen(response)+1, 0)) < 0) {
    report_error("nn_send");
  }
  printf("Response with length %d bytes sent, flushing\n", bytes);
  sleep(1);
}
 
void server(const char *url)
{
  int socket;
  int endpoint;
 
  if ((socket = nn_socket(AF_SP, NN_REP)) < 0) {
    report_error("nn_socket");
  }
  puts("Socket created");
 
  if ((endpoint = nn_bind(socket, url)) < 0) {
    report_error("nn_bind");
  }
  puts("Endpoint bound to socket");
 
  puts("Waiting for message...");
  receive_request(socket);
 
  send_response(socket, "ACK!");
 
  if (nn_shutdown(socket, endpoint) < 0) {
    report_error("nn_shutdown");
  }
  puts("Shutdown completed");
}
 
int main(int argc, char **argv)
{
  server(URL);
  return 0;
}

9. Server zpracovávající dotazy v jediném vláknu

Pochopitelně nám nic nebrání ve vytvoření serveru, který bude jednotlivé dotazy zpracovávat postupně a v takovém pořadí, v jakém je bude přijímat. Prozatím nepoužijeme žádnou formu multitaskingu ani multithreadingu, protože toto řešení není ideální – výhodnější je použít takzvaná zařízení (device).

Zdrojový kód takto upraveného serveru naleznete na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/13_req_res_single_thre­ad/server.c:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <nanomsg/nn.h>
#include <nanomsg/reqrep.h>
 
const char *URL = "ipc:///tmp/example12";
 
void report_error(const char *func)
{
  fprintf(stderr, "%s: %s\n", func, nn_strerror(nn_errno()));
  exit(1);
}
 
void receive_request(socket)
{
  char *message = NULL;
  int bytes;
 
  if ((bytes = nn_recv(socket, &message, NN_MSG, 0)) < 0) {
    report_error("nn_recv");
  }
  printf("Received message '%s' with length %d bytes\n", message, bytes);
  if (nn_freemsg(message) < 0) {
    report_error("nn_freemsg");
  }
}
 
void send_response(const int socket, const char *response)
{
  int bytes;
 
  printf("Sending response '%s'\n", response);
  if ((bytes = nn_send(socket, response, strlen(response)+1, 0)) < 0) {
    report_error("nn_send");
  }
  printf("Response with length %d bytes sent, flushing\n", bytes);
  sleep(1);
}
 
void server(const char *url)
{
  int socket;
  int endpoint;
 
  if ((socket = nn_socket(AF_SP, NN_REP)) < 0) {
    report_error("nn_socket");
  }
  puts("Socket created");
 
  if ((endpoint = nn_bind(socket, url)) < 0) {
    report_error("nn_bind");
  }
  puts("Endpoint bound to socket");
 
  puts("Waiting for messages...");
  while (1) {
    receive_request(socket);
    send_response(socket, "ACK!");
  }
 
  if (nn_shutdown(socket, endpoint) < 0) {
    report_error("nn_shutdown");
  }
  puts("Shutdown completed");
}
 
int main(int argc, char **argv)
{
  server(URL);
  return 0;
}

10. Chování serveru při zpracování velkého množství dotazů

Na rozdíl od strategie PUB-SUB by se při použití strategie REQ-REP neměly žádné zprávy ztrácet. Můžeme se o tom snadno přesvědčit úpravou klienta i serveru.

Klient, jehož zdrojový kód je možné nalézt na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/13_req_res_single_thre­ad/client.c, je nakonfigurován tak, aby poslal celkem 100 zpráv:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <nanomsg/nn.h>
#include <nanomsg/reqrep.h>
 
const int MESSAGES = 100;
 
const char *URL = "ipc:///tmp/example13";
 
void report_error(const char *func)
{
  fprintf(stderr, "%s: %s\n", func, nn_strerror(nn_errno()));
  exit(1);
}
 
void send_request(const int socket, const char *message)
{
  int bytes;
 
  printf("Sending message '%s'\n", message);
  if ((bytes = nn_send(socket, message, strlen(message)+1, 0)) < 0) {
    report_error("nn_send");
  }
  printf("Message with length %d bytes sent, flushing\n", bytes);
}
 
void receive_response(socket)
{
  char *response = NULL;
  int bytes;
 
  if ((bytes = nn_recv(socket, &response, NN_MSG, 0)) < 0) {
    report_error("nn_recv");
  }
  printf("Received response '%s' with length %d bytes\n", response, bytes);
  if (nn_freemsg(response) < 0) {
    report_error("nn_freemsg");
  }
}
 
void client(const char *url)
{
  int socket;
  int endpoint;
  int i;
 
  if ((socket = nn_socket(AF_SP, NN_REQ)) < 0) {
    report_error("nn_socket");
  }
  puts("Socket created");
 
  if ((endpoint = nn_connect(socket, url)) < 0) {
    report_error("nn_connect");
  }
  puts("Remote endpoint added to the socket");
 
  for (i=0; i < MESSAGES; i++) {
    send_request(socket, "Hello from 'first'!");
 
    puts("Waiting for response...");
    receive_response(socket);
  }
 
  if (nn_shutdown(socket, endpoint) < 0) {
    report_error("nn_shutdown");
  }
  puts("Shutdown completed");
}
 
int main(const int argc, const char **argv)
{
  client(URL);
  return 0;
}

Server tyto zprávy bude přijímat a současně vypíše, kolik zpráv již dokázal zpracovat:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <nanomsg/nn.h>
#include <nanomsg/reqrep.h>
 
const char *URL = "ipc:///tmp/example13";
 
void report_error(const char *func)
{
  fprintf(stderr, "%s: %s\n", func, nn_strerror(nn_errno()));
  exit(1);
}
 
void receive_request(socket)
{
  char *message = NULL;
  int bytes;
 
  if ((bytes = nn_recv(socket, &message, NN_MSG, 0)) < 0) {
    report_error("nn_recv");
  }
  printf("Received message '%s' with length %d bytes\n", message, bytes);
  if (nn_freemsg(message) < 0) {
    report_error("nn_freemsg");
  }
}
 
void send_response(const int socket, const char *response)
{
  int bytes;
 
  printf("Sending response '%s'\n", response);
  if ((bytes = nn_send(socket, response, strlen(response)+1, 0)) < 0) {
    report_error("nn_send");
  }
  printf("Response with length %d bytes sent, flushing\n", bytes);
}
 
void server(const char *url)
{
  int socket;
  int endpoint;
  int messages;
 
  if ((socket = nn_socket(AF_SP, NN_REP)) < 0) {
    report_error("nn_socket");
  }
  puts("Socket created");
 
  if ((endpoint = nn_bind(socket, url)) < 0) {
    report_error("nn_bind");
  }
  puts("Endpoint bound to socket");
 
  puts("Waiting for messages...");
  while (1) {
    receive_request(socket);
    send_response(socket, "ACK!");
    messages++;
    printf("Processed %d messages so far\n", messages);
  }
 
  if (nn_shutdown(socket, endpoint) < 0) {
    report_error("nn_shutdown");
  }
  puts("Shutdown completed");
}
 
int main(int argc, char **argv)
{
  server(URL);
  return 0;
}

Chování klienta:

Chování serveru:

$ make run_server
 
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib64/ ./server
Socket created
Endpoint bound to socket
Waiting for messages...
Received message 'Hello from 'first'!' with length 20 bytes
Sending response 'ACK!'
Response with length 5 bytes sent, flushing
Processed 1 messages so far
Received message 'Hello from 'first'!' with length 20 bytes
Sending response 'ACK!'
...
...
...
Processed 97 messages so far
Received message 'Hello from 'first'!' with length 20 bytes
Sending response 'ACK!'
Response with length 5 bytes sent, flushing
Processed 98 messages so far
Received message 'Hello from 'first'!' with length 20 bytes
Sending response 'ACK!'
Response with length 5 bytes sent, flushing
Processed 99 messages so far
Received message 'Hello from 'first'!' with length 20 bytes
Sending response 'ACK!'
Response with length 5 bytes sent, flushing
Processed 100 messages so far

Chování klienta:

$ make run_client 
 
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib64/ ./client
Socket created
Remote endpoint added to the socket
Sending message 'Hello from 'first'!'
Message with length 20 bytes sent, flushing
Waiting for response...
Received response 'ACK!' with length 5 bytes
Sending message 'Hello from 'first'!'
Message with length 20 bytes sent, flushing
Waiting for response...
...
...
...
Poznámka: při komunikaci tímto způsobem nedochází ke ztrátám zpráv, klient ovšem v některých případech musí déle čekat na akceptaci zprávy a poslání odpovědi.

11. Komunikační strategie Survey

V pořadí již pátou komunikační strategií, se kterou se dnes seznámíme, je strategie nazvaná Survey. Jedná se o dosti příhodný název, protože v této strategii vystupuje jeden uzel, který se dotáže ostatních uzlů například na jejich stav a uzly následně mohou odpovídat. Dotazující se uzel má nastavenu dobu čekání, takže může jednotlivé odpovědi zaznamenat a po uplynutí zadaného časového okamžiku zjistit, které uzly vůbec neodpověděly (nebo to nestihly, což je ovšem z pohledu dotazujícího to samé):

Obrázek 7: Komunikační strategie Survey.

Tato strategie je v praxi velmi užitečná, protože umožňuje například sledování velkého množství čidel, počítačů v clusteru atd., aniž by tato zařízení musela aktivně někam posílat svůj stav, typicky s využitím strategie PUB-SUB. Nevýhodou může být nárazový způsob využívání sítě, to ovšem již do určité míry záleží na její topologii.

12. Implementace klienta

Implementace klienta odpovídajícího na otázky serveru je relativně jednoduchá a nalezneme ji na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/15_survey/client.c. Povšimněte si, že klient v odpovědi pošle pseudonáhodné číslo:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <nanomsg/nn.h>
#include <nanomsg/survey.h>
 
const char *URL = "ipc:///tmp/example14";
 
void report_error(const char *func)
{
  fprintf(stderr, "%s: %s\n", func, nn_strerror(nn_errno()));
  exit(1);
}
 
void receive_question(const int socket)
{
  char *message = NULL;
  int bytes;
 
  if ((bytes = nn_recv(socket, &message, NN_MSG, 0)) < 0) {
    report_error("nn_recv");
  }
  printf("Received message '%s' with length %d bytes\n", message, bytes);
  if (nn_freemsg(message) < 0) {
    report_error("nn_freemsg");
  }
}
 
void send_answer(const int socket, const char *answer)
{
  int bytes;
 
  printf("Sending answer '%s'\n", answer);
  if ((bytes = nn_send(socket, answer, strlen(answer)+1, 0)) < 0) {
    report_error("nn_send");
  }
  printf("Answer with length %d bytes sent, flushing\n", bytes);
}
 
#define ANSWER_LENGTH 100
 
void client(const char *url)
{
  int socket;
  int endpoint;
  char answer[ANSWER_LENGTH];
  int number;
 
  if ((socket = nn_socket(AF_SP, NN_RESPONDENT)) < 0) {
    report_error("nn_socket");
  }
  puts("Socket created");
 
  if ((endpoint = nn_connect(socket, url)) < 0) {
    report_error("nn_connect");
  }
  puts("Remote endpoint added to the socket");
 
  while (1) {
    receive_question(socket);
    puts("Question received");
 
    /* nemame vypocetni vykon Hlubiny mysleni... */
    srand((unsigned) getpid());
    number = rand() % 100;
 
    snprintf(answer, ANSWER_LENGTH, "It must be %d", number);
    send_answer(socket, answer);
    puts("Answer sent");
  }
 
  if (nn_shutdown(socket, endpoint) < 0) {
    report_error("nn_shutdown");
  }
  puts("Shutdown completed");
}
 
int main(const int argc, const char **argv)
{
  client(URL);
  return 0;
}

13. Implementace serveru

Server, který implementuje strategii Survey, nalezneme na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/15_survey/server.c. Jeho základem je tento kód posílající dotaz a očekávající libovolné množství odpovědí:

send_survey(socket, "What do you get when you multiply six by nine?");
puts("Survey send, waiting for answers...");
 
while (1) {
  receive_answer(socket);
  answers++;
  printf("Processed %d answers so far\n", answers);
}

Následuje výpis úplného zdrojového kódu tohoto příkladu:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <nanomsg/nn.h>
#include <nanomsg/survey.h>
 
const char *URL = "ipc:///tmp/example14";
 
void report_error(const char *func)
{
  fprintf(stderr, "%s: %s\n", func, nn_strerror(nn_errno()));
  exit(1);
}
 
void send_survey(const int socket, const char *message)
{
  int bytes;

  printf("Sending message '%s'\n", message);
  if ((bytes = nn_send(socket, message, strlen(message)+1, 0)) < 0) {
    report_error("nn_send");
  }
  printf("Message with length %d bytes sent, flushing\n", bytes);
}
 
void receive_answer(const int socket)
{
  char *response = NULL;
  int bytes;
 
  if ((bytes = nn_recv(socket, &response, NN_MSG, 0)) < 0) {
    report_error("nn_recv");
  }
  printf("Received answer '%s' with length %d bytes\n", response, bytes);
  if (nn_freemsg(response) < 0) {
    report_error("nn_freemsg");
  }
}
 
void wait_for_clients(int seconds)
{
  int i;
  puts("Waiting for clients to connect...");
  for (i=10; i>0; i--) {
    printf("%d ", i);
    fflush(stdout);
    sleep(1);
  }
  puts("\nDone");
}
 
void server(const char *url)
{
  int socket;
  int endpoint;
  int answers;
 
  if ((socket = nn_socket(AF_SP, NN_SURVEYOR)) < 0) {
    report_error("nn_socket");
  }
  puts("Socket created");
 
  if ((endpoint = nn_bind(socket, url)) < 0) {
    report_error("nn_bind");
  }
  puts("Endpoint bound to socket");
 
  wait_for_clients(10);
 
  send_survey(socket, "What do you get when you multiply six by nine?");
  puts("Survey send, waiting for answers...");
 
  while (1) {
    receive_answer(socket);
    answers++;
    printf("Processed %d answers so far\n", answers);
  }
 
  if (nn_shutdown(socket, endpoint) < 0) {
    report_error("nn_shutdown");
  }
  puts("Shutdown completed");
}
 
int main(int argc, char **argv)
{
  server(URL);
  return 0;
}

14. Ukázka poslání otázky a zpracování odpovědí

Podívejme se nyní na to, jakým způsobem bude pracovat server. Nejprve se spustí a počká deset sekund na připojení klientů (ty spustíme například v paralelně běžících terminálech):

Socket created
Endpoint bound to socket
Waiting for clients to connect...
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Done

Následně server pošle dotaz, a to všem aktuálně připojeným klientům. Ihned po poslání dotazu začne očekávat jednotlivé odpovědi:

Sending message 'What do you get when you multiply six by nine?'
Message with length 47 bytes sent, flushing
Survey send, waiting for answers...

Odpovědi skutečně dostane, a to v našem konkrétním případě tři (od třech klientů):

Received answer 'It must be 99' with length 14 bytes
Processed 1 answers so far
Received answer 'It must be 88' with length 14 bytes
Processed 2 answers so far
Received answer 'It must be 73' with length 14 bytes
Processed 3 answers so far

Následně ovšem již další odpovědi nepřijdou a dojde k detekovatelné chybě (timeout):

nn_recv: Connection timed out
make: *** [Makefile:34: run_server] Error 1
Poznámka: v praxi by samozřejmě bylo možné, aby se server z timeoutu nějakým způsobem „vzpamatoval“ a pokračoval v další činnosti.

15. Komunikační strategie Bus

Poslední komunikační strategie, s níž se seznámíme a která je knihovnou nanomsg podporována, se jmenuje Bus neboli sběrnice. Tato strategie obecně podporuje komunikaci libovolného uzlu s ostatními uzly, ovšem musíme si uvědomit, že zde není k dispozici jediný centrální message broker ani skutečný message bus. Efektu sběrnice se dosahuje takovým způsobem, že se jednotlivé uzly propojí mezi sebou, což je sice nejobecnější schéma, ovšem taktéž nejvíce náchylné na různé neočekávané výpadky a rozpady připojení. Taktéž samotná konfigurace aplikace může být problematická, protože jednotlivé uzly o sobě musí navzájem vědět, přesněji řečeno musí být k dispozici konfigurační mechanismus popř. mechanismus nalézání uzlů. V demonstračním příkladu z tohoto důvodu pro jednoduchost použijeme pouze dva uzly, přičemž jeden bude zprávy pouze přijímat a druhý vysílat.

Poznámka: v praxi se většinou uzly musí propojit složitějším způsobem a většinou není zcela zřejmé, který uzel má používat nn_bind() a který nn_connect(). Z hlediska administrace bývá výhodnější namísto sběrnice použít jinou architekturu s centrálním uzlem – message brokerem –, pokud tomu ovšem nezabraňují požadavky na rychlost posílání zpráv či struktura sítě.

16. Implementace prvního uzlu

První uzel, jehož úplný zdrojový kód je uložen na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/16_bus/node1.c, pouze na svém portu očekává zprávy. Je tedy pasivní a sám o sobě žádné zprávy dalším uzlům neposílá:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <nanomsg/nn.h>
#include <nanomsg/bus.h>
 
const char *URL = "ipc:///tmp/example14";
 
void report_error(const char *func)
{
  fprintf(stderr, "%s: %s\n", func, nn_strerror(nn_errno()));
  exit(1);
}
 
void receive_message(const int socket)
{
  char *message = NULL;
  int bytes;
 
  if ((bytes = nn_recv(socket, &message, NN_MSG, 0)) < 0) {
    report_error("nn_recv");
  }
  printf("Received message '%s' with length %d bytes\n", message, bytes);
  if (nn_freemsg(message) < 0) {
    report_error("nn_freemsg");
  }
}
 
void node1(const char *url)
{
  int socket;
  int endpoint;
  int messages = 0;
 
  if ((socket = nn_socket(AF_SP, NN_BUS)) < 0) {
    report_error("nn_socket");
  }
  puts("Socket created");
 
  if ((endpoint = nn_bind(socket, url)) < 0) {
    report_error("nn_bind");
  }
  printf("Remote endpoint %s bound to the socket\n", url);
 
  puts("Waiting for messages...");
 
  while (1) {
    receive_message(socket);
    messages++;
    printf("Processed %d messages so far\n", messages);
  }
 
  if (nn_shutdown(socket, endpoint) < 0) {
    report_error("nn_shutdown");
  }
  puts("Shutdown completed");
}
 
int main(const int argc, const char **argv)
{
  node1(URL);
  return 0;
}

17. Implementace druhého uzlu

Druhý uzel naopak zprávy posílá, a to uzlu prvnímu. Zdrojový kód implementace tohoto uzlu naleznete zde:

Cloud 24 - tip 1

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <nanomsg/nn.h>
#include <nanomsg/bus.h>
 
const char *URL = "ipc:///tmp/example14";
 
void report_error(const char *func)
{
  fprintf(stderr, "%s: %s\n", func, nn_strerror(nn_errno()));
  exit(1);
}
 
void send_message(const int socket, const char *message)
{
  int bytes;
 
  printf("Sending message '%s'\n", message);
  if ((bytes = nn_send(socket, message, strlen(message)+1, 0)) < 0) {
    report_error("nn_send");
  }
  printf("Message with length %d bytes sent, flushing\n", bytes);
  sleep(1);
}
 
#define BUF_LEN 100
 
void node2(const char *url)
{
  int socket;
  int endpoint;
  char buffer[BUF_LEN];
  int i;
 
  if ((socket = nn_socket(AF_SP, NN_BUS)) < 0) {
    report_error("nn_socket");
  }
  puts("Socket created");
 
  endpoint = nn_connect(socket, url);
  if (endpoint < 0) {
    report_error("nn_connect");
  }
  printf("Connected to the remote %s endpoint\n", url);
  sleep(1);
 
  for (i=0; i<10; i++) {
    sprintf(buffer, "Message #%d from node2", i);
    send_message(socket, buffer);
  }
 
  if (nn_shutdown(socket, endpoint) < 0) {
    report_error("nn_shutdown");
  }
  puts("Shutdown completed");
}
 
int main(const int argc, const char **argv)
{
  node2(URL);
  return 0;
}

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů vyvinutých v programovacím jazyku Go byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má doslova několik kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce. Každý příklad se skládá ze dvou samostatně překládaných a spouštěných souborů – producenta zpráv a konzumenta zpráv:

Příklad Skript/kód Popis Cesta
1 publisher.c producent zpráv https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/07_publisher_subscriber_1000_mes­sages/publisher.c
1 subscriber.c konzument zpráv https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/07_publisher_subscriber_1000_mes­sages/subscriber.c
1 Makefile soubor pro překlad i spuštění jednotlivých částí aplikace https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/07_publisher_subscriber_1000_mes­sages/Makefile
       
2 publisher.c producent zpráv bez pauz mezi jejich posíláním https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/08_publisher_subscriber_no_sle­ep/publisher.c
2 subscriber.c konzument zpráv https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/08_publisher_subscriber_no_sle­ep/subscriber.c
2 Makefile soubor pro překlad i spuštění jednotlivých částí aplikace https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/08_publisher_subscriber_no_sle­ep/Makefile
       
3 publisher.c producent zpráv s pauzami mezi jejich posíláním https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/09_pub_sub_tiny_sleep/pu­blisher.c
3 subscriber.c konzument zpráv https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/09_pub_sub_tiny_sleep/sub­scriber.c
3 Makefile soubor pro překlad i spuštění jednotlivých částí aplikace https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/09_pub_sub_tiny_sleep/Ma­kefile
       
4 publisher.c producent zpráv s pauzami mezi jejich posíláním https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/10_pub_sub_tiny_sleep_pro­per_init/publisher.c
4 subscriber.c konzument zpráv, korektní inicializace https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/10_pub_sub_tiny_sleep_pro­per_init/subscriber.c
4 Makefile soubor pro překlad i spuštění jednotlivých částí aplikace https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/10_pub_sub_tiny_sleep_pro­per_init/Makefile
       
5 publisher.c producent zpráv https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/11_pub_sub_topics/publisher­.c
5 subscriber0.c příjemce zpráv se zadaným tématem https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/11_pub_sub_topics/subscri­ber0.c
5 subscriber1.c příjemce zpráv se zadaným tématem https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/11_pub_sub_topics/subscri­ber1.c
5 subscriber_all.c příjemce zpráv se všemi tématy https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/11_pub_sub_topics/subscri­ber_all.c
5 Makefile soubor pro překlad i spuštění jednotlivých částí aplikace https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/11_pub_sub_topics/Make­file
       
6 client.c klient používající ke komunikaci strategii REQ-REP https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/12_req_res/client.c
6 server.c server používající ke komunikaci strategii REQ-REP https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/12_req_res/server.c
6 Makefile soubor pro překlad i spuštění jednotlivých částí aplikace https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/12_req_res/Makefile
       
7 client.c klient používající ke komunikaci strategii REQ-REP https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/13_req_res_single_thre­ad/client.c
7 server.c server běžící v jednom vlákně https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/13_req_res_single_thre­ad/server.c
7 Makefile soubor pro překlad i spuštění jednotlivých částí aplikace https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/13_req_res_single_thre­ad/Makefile
       
8 client.c klient – benchmark https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/14_req_resp_fast/clien­t.c
8 server.c server použitý pro benchmark https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/14_req_resp_fast/server­.c
8 Makefile soubor pro překlad i spuštění jednotlivých částí aplikace https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/14_req_resp_fast/Makefi­le
       
9 client.c klient odpovídající na dotazy ve strategii Survey https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/15_survey/client.c
9 server.c server posílající dotaze vy strategii Survey https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/15_survey/server.c
9 Makefile soubor pro překlad i spuštění jednotlivých částí aplikace https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/15_survey/Makefile
       
10 node1.c první uzel využívající strategii Bus https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/16_bus/node1.c
10 node2.c druhý uzel využívající strategii Bus https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/16_bus/node2.c
10 Makefile soubor pro překlad i spuštění jednotlivých částí aplikace https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanom­sg/16_bus/Makefile

19. Odkazy na předchozí části seriálu o message brokerech

V této kapitole jsou uvedeny odkazy na všech šestnáct předchozích částí seriálu, v němž se zabýváme různými způsoby implementace front zpráv a k nim přidružených technologií message brokerů:

 1. Použití nástroje RQ (Redis Queue) pro správu úloh zpracovávaných na pozadí
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-nastroje-rq-redis-queue-pro-spravu-uloh-zpracovavanych-na-pozadi/
 2. Celery: systém implementující asynchronní fronty úloh pro Python
  https://www.root.cz/clanky/celery-system-implementujici-asynchronni-fronty-uloh-pro-python/
 3. Celery: systém implementující asynchronní fronty úloh pro Python (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/celery-system-implementujici-asynchronni-fronty-uloh-pro-python-dokonceni/
 4. RabbitMQ: jedna z nejúspěšnějších implementací brokera
  https://www.root.cz/clanky/rabbitmq-jedna-z-nejuspesnejsich-implementaci-brokera/
 5. Pokročilejší operace nabízené systémem RabbitMQ
  https://www.root.cz/clanky/po­krocilejsi-operace-nabizene-systemem-rabbitmq/
 6. ØMQ: knihovna pro asynchronní předávání zpráv
  https://www.root.cz/clanky/0mq-knihovna-pro-asynchronni-predavani-zprav/
 7. Další možnosti poskytované knihovnou ØMQ
  https://www.root.cz/clanky/dalsi-moznosti-poskytovane-knihovnou-mq/
 8. Využití zařízení v knihovně ØMQ při tvorbě systému se složitější architekturou
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-zarizeni-v-knihovne-mq-pri-tvorbe-systemu-se-slozitejsi-architekturou/
 9. Další možnosti nabízené knihovnou ØMQ, implementace protokolů ØMQ v čisté Javě
  https://www.root.cz/clanky/dalsi-moznosti-nabizene-knihovnou-mq-implementace-protokolu-mq-v-ciste-jave/
 10. Apache ActiveMQ – další systém implementující message brokera
  https://www.root.cz/clanky/apache-activemq-dalsi-system-implementujici-message-brokera/
 11. Použití Apache ActiveMQ s protokolem STOMP
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-apache-activemq-s-protokolem-stomp/
 12. Použití Apache ActiveMQ s protokolem AMQP, jazyk Go a message brokeři
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-apache-activemq-s-protokolem-amqp-jazyk-go-a-message-brokeri/
 13. Komunikace s message brokery z programovacího jazyka Go
  https://www.root.cz/clanky/komunikace-s-message-brokery-z-programovaciho-jazyka-go/
 14. Použití message brokeru NATS
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-message-brokeru-nats/
 15. NATS Streaming Server
  https://www.root.cz/clanky/nats-streaming-server/
 16. Implementace různých komunikačních strategií s využitím knihovny nanomsg
  https://www.root.cz/clanky/im­plementace-ruznych-komunikacnich-strategii-s-vyuzitim-knihovny-nanomsg/

20. Odkazy na Internetu

 1. nanomsg na GitHubu
  https://github.com/nanomsg/nanomsg
 2. Referenční příručka knihovny nanomsg
  https://nanomsg.org/v1.1.5/na­nomsg.html
 3. nng (nanomsg-next-generation)
  https://github.com/nanomsg/nng
 4. Differences between nanomsg and ZeroMQ
  https://nanomsg.org/documentation-zeromq.html
 5. NATS
  https://nats.io/about/
 6. NATS Streaming Concepts
  https://nats.io/documenta­tion/streaming/nats-streaming-intro/
 7. NATS Streaming Server
  https://nats.io/download/nats-io/nats-streaming-server/
 8. NATS Introduction
  https://nats.io/documentation/
 9. NATS Client Protocol
  https://nats.io/documenta­tion/internals/nats-protocol/
 10. NATS Messaging (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/NATS_Messaging
 11. Stránka Apache Software Foundation
  http://www.apache.org/
 12. Informace o portu 5672
  http://www.tcp-udp-ports.com/port-5672.htm
 13. Třída MessagingHandler knihovny Qpid Proton
  https://qpid.apache.org/releases/qpid-proton-0.27.0/proton/python/api/pro­ton._handlers.MessagingHan­dler-class.html
 14. Třída Event knihovny Qpid Proton
  https://qpid.apache.org/releases/qpid-proton-0.27.0/proton/python/api/pro­ton._events.Event-class.html
 15. package stomp (Go)
  https://godoc.org/github.com/go-stomp/stomp
 16. Go language library for STOMP protocol
  https://github.com/go-stomp/stomp
 17. python-qpid-proton 0.26.0 na PyPi
  https://pypi.org/project/python-qpid-proton/
 18. Qpid Proton
  http://qpid.apache.org/proton/
 19. Using the AMQ Python Client
  https://access.redhat.com/do­cumentation/en-us/red_hat_amq/7.1/html-single/using_the_amq_python_client/
 20. Apache ActiveMQ
  http://activemq.apache.org/
 21. Apache ActiveMQ Artemis
  https://activemq.apache.org/artemis/
 22. Apache ActiveMQ Artemis User Manual
  https://activemq.apache.or­g/artemis/docs/latest/index­.html
 23. KahaDB
  http://activemq.apache.or­g/kahadb.html
 24. Understanding the KahaDB Message Store
  https://access.redhat.com/do­cumentation/en-US/Fuse_MQ_Enterprise/7.1/html/Con­figuring_Broker_Persisten­ce/files/KahaDBOverview.html
 25. Command Line Tools (Apache ActiveMQ)
  https://activemq.apache.org/activemq-command-line-tools-reference.html
 26. stomp.py 4.1.21 na PyPi
  https://pypi.org/project/stomp.py/
 27. Stomp Tutorial
  https://access.redhat.com/do­cumentation/en-US/Fuse_Message_Broker/5.5/html/Con­nectivity_Guide/files/FMBCon­nectivityStompTelnet.html
 28. Heartbeat (computing)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Heartbeat_(computing)
 29. Apache Camel
  https://camel.apache.org/
 30. Red Hat Fuse
  https://developers.redhat­.com/products/fuse/overvi­ew/
 31. Confusion between ActiveMQ and ActiveMQ-Artemis?
  https://serverfault.com/qu­estions/873533/confusion-between-activemq-and-activemq-artemis
 32. Staré stránky projektu HornetQ
  http://hornetq.jboss.org/
 33. Snapshot JeroMQ verze 0.4.4
  https://oss.sonatype.org/con­tent/repositories/snapshot­s/org/zeromq/jeromq/0.4.4-SNAPSHOT/
 34. Difference between ActiveMQ vs Apache ActiveMQ Artemis
  http://activemq.2283324.n4­.nabble.com/Difference-between-ActiveMQ-vs-Apache-ActiveMQ-Artemis-td4703828.html
 35. Microservices communications. Why you should switch to message queues
  https://dev.to/matteojoli­veau/microservices-communications-why-you-should-switch-to-message-queues–48ia
 36. Stomp.py 4.1.19 documentation
  https://stomppy.readthedoc­s.io/en/stable/
 37. Repositář knihovny JeroMQ
  https://github.com/zeromq/jeromq/
 38. ØMQ – Distributed Messaging
  http://zeromq.org/
 39. ØMQ Community
  http://zeromq.org/community
 40. Get The Software
  http://zeromq.org/intro:get-the-software
 41. PyZMQ Documentation
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/
 42. Module: zmq.decorators
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.deco­rators.html
 43. ZeroMQ is the answer, by Ian Barber
  https://vimeo.com/20605470
 44. ZeroMQ RFC
  https://rfc.zeromq.org/
 45. ZeroMQ and Clojure, a brief introduction
  https://antoniogarrote.wor­dpress.com/2010/09/08/zeromq-and-clojure-a-brief-introduction/
 46. zeromq/czmq
  https://github.com/zeromq/czmq
 47. golang wrapper for CZMQ
  https://github.com/zeromq/goczmq
 48. ZeroMQ version reporting in Python
  http://zguide.zeromq.org/py:version
 49. A Go interface to ZeroMQ version 4
  https://github.com/pebbe/zmq4
 50. Broker vs. Brokerless
  http://zeromq.org/whitepa­pers:brokerless
 51. Learning ØMQ with pyzmq
  https://learning-0mq-with-pyzmq.readthedocs.io/en/latest/
 52. Céčková funkce zmq_ctx_new
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-ctx-new
 53. Céčková funkce zmq_ctx_destroy
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-ctx-destroy
 54. Céčková funkce zmq_bind
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-bind
 55. Céčková funkce zmq_unbind
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-unbind
 56. Céčková C funkce zmq_connect
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-connect
 57. Céčková C funkce zmq_disconnect
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-disconnect
 58. Céčková C funkce zmq_send
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-send
 59. Céčková C funkce zmq_recv
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-recv
 60. Třída Context (Python)
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.html#con­text
 61. Třída Socket (Python)
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.html#soc­ket
 62. Python binding
  http://zeromq.org/bindings:python
 63. Why should I have written ZeroMQ in C, not C++ (part I)
  http://250bpm.com/blog:4
 64. Why should I have written ZeroMQ in C, not C++ (part II)
  http://250bpm.com/blog:8
 65. About Nanomsg
  https://nanomsg.org/
 66. Advanced Message Queuing Protocol
  https://www.amqp.org/
 67. Advanced Message Queuing Protocol na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Advanced_Message_Queuin­g_Protocol
 68. Dokumentace k příkazu rabbitmqctl
  https://www.rabbitmq.com/rab­bitmqctl.8.html
 69. RabbitMQ
  https://www.rabbitmq.com/
 70. RabbitMQ Tutorials
  https://www.rabbitmq.com/get­started.html
 71. RabbitMQ: Clients and Developer Tools
  https://www.rabbitmq.com/dev­tools.html
 72. RabbitMQ na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/RabbitMQ
 73. Streaming Text Oriented Messaging Protocol
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Streaming_Text_Oriented_Mes­saging_Protocol
 74. Message Queuing Telemetry Transport
  https://en.wikipedia.org/wiki/MQTT
 75. Erlang
  http://www.erlang.org/
 76. pika 0.12.0 na PyPi
  https://pypi.org/project/pika/
 77. Introduction to Pika
  https://pika.readthedocs.i­o/en/stable/
 78. Langohr: An idiomatic Clojure client for RabbitMQ that embraces the AMQP 0.9.1 model
  http://clojurerabbitmq.info/
 79. AMQP 0–9–1 Model Explained
  http://www.rabbitmq.com/tutorials/amqp-concepts.html
 80. Part 1: RabbitMQ for beginners – What is RabbitMQ?
  https://www.cloudamqp.com/blog/2015–05–18-part1-rabbitmq-for-beginners-what-is-rabbitmq.html
 81. Downloading and Installing RabbitMQ
  https://www.rabbitmq.com/dow­nload.html
 82. celery na PyPi
  https://pypi.org/project/celery/
 83. Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python
  https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python/
 84. Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python-dokonceni/
 85. Redis Queue (RQ)
  https://www.fullstackpython.com/redis-queue-rq.html
 86. Python Celery & RabbitMQ Tutorial
  https://tests4geeks.com/python-celery-rabbitmq-tutorial/
 87. Flower: Real-time Celery web-monitor
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/mo­nitoring.html#flower-real-time-celery-web-monitor
 88. Asynchronous Tasks With Django and Celery
  https://realpython.com/asynchronous-tasks-with-django-and-celery/
 89. First Steps with Celery
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/getting-started/first-steps-with-celery.html
 90. node-celery
  https://github.com/mher/node-celery
 91. Full Stack Python: web development
  https://www.fullstackpython.com/web-development.html
 92. Introducing RQ
  https://nvie.com/posts/introducing-rq/
 93. Asynchronous Tasks with Flask and Redis Queue
  https://testdriven.io/asynchronous-tasks-with-flask-and-redis-queue
 94. rq-dashboard
  https://github.com/eoranged/rq-dashboard
 95. Stránky projektu Redis
  https://redis.io/
 96. Introduction to Redis
  https://redis.io/topics/introduction
 97. Try Redis
  http://try.redis.io/
 98. Redis tutorial, April 2010 (starší, ale pěkně udělaný)
  https://static.simonwilli­son.net/static/2010/redis-tutorial/
 99. Python Redis
  https://redislabs.com/lp/python-redis/
 100. Redis: key-value databáze v paměti i na disku
  https://www.zdrojak.cz/clanky/redis-key-value-databaze-v-pameti-i-na-disku/
 101. Praktický úvod do Redis (1): vaše distribuovaná NoSQL cache
  http://www.cloudsvet.cz/?p=253
 102. Praktický úvod do Redis (2): transakce
  http://www.cloudsvet.cz/?p=256
 103. Praktický úvod do Redis (3): cluster
  http://www.cloudsvet.cz/?p=258
 104. Connection pool
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Connection_pool
 105. Instant Redis Sentinel Setup
  https://github.com/ServiceStack/redis-config
 106. How to install REDIS in LInux
  https://linuxtechlab.com/how-install-redis-server-linux/
 107. Redis RDB Dump File Format
  https://github.com/sripat­hikrishnan/redis-rdb-tools/wiki/Redis-RDB-Dump-File-Format
 108. Lempel–Ziv–Welch
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Lempel%E2%80%93Ziv%E2%80%93­Welch
 109. Redis Persistence
  https://redis.io/topics/persistence
 110. Redis persistence demystified
  http://oldblog.antirez.com/post/redis-persistence-demystified.html
 111. Redis reliable queues with Lua scripting
  http://oldblog.antirez.com/post/250
 112. Ost (knihovna)
  https://github.com/soveran/ost
 113. NoSQL
  https://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
 114. Shard (database architecture)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Shard_%28database_archi­tecture%29
 115. What is sharding and why is it important?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/992988/what-is-sharding-and-why-is-it-important
 116. What Is Sharding?
  https://btcmanager.com/what-sharding/
 117. Redis clients
  https://redis.io/clients
 118. Category:Lua-scriptable software
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Lua-scriptable_software
 119. Seriál Programovací jazyk Lua
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-lua/
 120. Redis memory usage
  http://nosql.mypopescu.com/pos­t/1010844204/redis-memory-usage
 121. Ukázka konfigurace Redisu pro lokální testování
  https://github.com/tisnik/pre­sentations/blob/master/re­dis/redis.conf
 122. Resque
  https://github.com/resque/resque
 123. Nested transaction
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Nested_transaction
 124. Publish–subscribe pattern
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Publish%E2%80%93subscri­be_pattern
 125. Messaging pattern
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Messaging_pattern
 126. Using pipelining to speedup Redis queries
  https://redis.io/topics/pipelining
 127. Pub/Sub
  https://redis.io/topics/pubsub
 128. ZeroMQ distributed messaging
  http://zeromq.org/
 129. ZeroMQ: Modern & Fast Networking Stack
  https://www.igvita.com/2010/09/03/ze­romq-modern-fast-networking-stack/
 130. Publish/Subscribe paradigm: Why must message classes not know about their subscribers?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2908872/publish-subscribe-paradigm-why-must-message-classes-not-know-about-their-subscr
 131. Python & Redis PUB/SUB
  https://medium.com/@johngrant/python-redis-pub-sub-6e26b483b3f7
 132. Message broker
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Message_broker
 133. RESP Arrays
  https://redis.io/topics/protocol#array-reply
 134. Redis Protocol specification
  https://redis.io/topics/protocol
 135. Redis Pub/Sub: Intro Guide
  https://www.redisgreen.net/blog/pubsub-intro/
 136. Redis Pub/Sub: Howto Guide
  https://www.redisgreen.net/blog/pubsub-howto/
 137. Comparing Publish-Subscribe Messaging and Message Queuing
  https://dzone.com/articles/comparing-publish-subscribe-messaging-and-message
 138. Apache Kafka
  https://kafka.apache.org/
 139. Iron
  http://www.iron.io/mq
 140. kue (založeno na Redisu, určeno pro node.js)
  https://github.com/Automattic/kue
 141. Cloud Pub/Sub
  https://cloud.google.com/pubsub/
 142. Introduction to Redis Streams
  https://redis.io/topics/streams-intro
 143. glob (programming)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Glob_(programming)
 144. Why and how Pricing Assistant migrated from Celery to RQ – Paris.py
  https://www.slideshare.net/syl­vinus/why-and-how-pricing-assistant-migrated-from-celery-to-rq-parispy-2
 145. Enqueueing internals
  http://python-rq.org/contrib/
 146. queue — A synchronized queue class
  https://docs.python.org/3/li­brary/queue.html
 147. Queue – A thread-safe FIFO implementation
  https://pymotw.com/2/Queue/
 148. Queues
  http://queues.io/
 149. Windows Subsystem for Linux Documentation
  https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/about
 150. RestMQ
  http://restmq.com/
 151. ActiveMQ
  http://activemq.apache.org/
 152. Amazon MQ
  https://aws.amazon.com/amazon-mq/
 153. Amazon Simple Queue Service
  https://aws.amazon.com/sqs/
 154. Celery: Distributed Task Queue
  http://www.celeryproject.org/
 155. Disque, an in-memory, distributed job queue
  https://github.com/antirez/disque
 156. rq-dashboard
  https://github.com/eoranged/rq-dashboard
 157. Projekt RQ na PyPi
  https://pypi.org/project/rq/
 158. rq-dashboard 0.3.12
  https://pypi.org/project/rq-dashboard/
 159. Job queue
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Job_queue
 160. Why we moved from Celery to RQ
  https://frappe.io/blog/technology/why-we-moved-from-celery-to-rq
 161. Running multiple workers using Celery
  https://serverfault.com/qu­estions/655387/running-multiple-workers-using-celery
 162. celery — Distributed processing
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/reference/ce­lery.html
 163. Chains
  https://celery.readthedoc­s.io/en/latest/userguide/can­vas.html#chains
 164. Routing
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/rou­ting.html#automatic-routing
 165. Celery Distributed Task Queue in Go
  https://github.com/gocelery/gocelery/
 166. Python Decorators
  https://wiki.python.org/mo­in/PythonDecorators
 167. Periodic Tasks
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/pe­riodic-tasks.html
 168. celery.schedules
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/reference/ce­lery.schedules.html#celery­.schedules.crontab
 169. Pros and cons to use Celery vs. RQ
  https://stackoverflow.com/qu­estions/13440875/pros-and-cons-to-use-celery-vs-rq
 170. Priority queue
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Priority_queue
 171. Jupyter
  https://jupyter.org/
 172. How IPython and Jupyter Notebook work
  https://jupyter.readthedoc­s.io/en/latest/architectu­re/how_jupyter_ipython_wor­k.html
 173. Context Managers
  http://book.pythontips.com/en/la­test/context_managers.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.