Hlavní navigace

Komunikace s využitím knihovny nanomsg a programovacího jazyka Python

9. 5. 2019
Doba čtení: 37 minut

Sdílet

V závěrečném článku o knihovně nanomsg se seznámíme s použitím této knihovny z dalších jazyků, zejména z Pythonu. Taktéž si ukážeme, že některé operace je možné provádět přímo z příkazové řádky.

Obsah

1. Využití různých komunikačních strategií z příkazového řádku

2. Alternativní jména příkazů

3. Konfigurace adresy pro operace bind a connect

4. Využití nástroje nanocat v praxi

5. Použití knihovny nanomsg v aplikacích naprogramovaných v Pythonu

6. Jednosměrná komunikace využívající strategii PUSH-PULL (PIPELINE)

7. Zpracování většího množství zpráv při použití strategie PUSH-PULL

8. Jednosměrná komunikace mezi dvojicí uzlů s využitím strategie PAIR

9. Obousměrná komunikace mezi dvojicí uzlů s využitím strategie PAIR

10. Použití socketů ve funkci správce kontextu

11. Vytvoření klienta a serveru založených na strategii REQ-REP

12. Chování serveru i klientů při vyšší zátěži

13. Implementace klasické komunikační strategie PUB-SUB

14. Explicitní nastavení tématu (topic)

15. Příjemci s filtrací zpráv podle nastaveného tématu

16. Klient a server používající strategii SURVEY

17. Větší množství klientů – respondentů

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Odkazy na předchozí části seriálu o message brokerech

20. Odkazy na Internetu

1. Využití různých komunikačních strategií z příkazového řádku

Nejprve si řekněme, jakým způsobem je možné knihovnu nanomsg využít přímo na příkazovém řádku, tj. buď v interaktivně zadávaných příkazech nebo ve skriptech naprogramovaných například v BASHi. Součástí instalace knihovny nanomsg je totiž i nástroj nazvaný nanocat, který se spouští přímo na příkazovém řádku a který lze nakonfigurovat takovým způsobem, že bude ve vytvářené aplikaci zastupovat prakticky libovolný uzel (server, klient atd.). Alternativně je možné nanomsg použít při testování jednotlivých částí aplikace, podobně jako používáme curl pro testování webových služeb. Základní způsoby jeho použití jsou vypsány v příslušné manuálové stránce, takže si jen v krátkosti uveďme, s jakými parametry je tuto utilitu možné spustit:

nanocat --req {--connect ADDR|--bind ADDR} {--data DATA|--file PATH} [-i SEC] [-AQ]
nanocat --rep {--connect ADDR|--bind ADDR} {--data DATA|--file PATH} [-AQ]
nanocat --push {--connect ADDR|--bind ADDR} {--data DATA|--file PATH} [-i SEC]
nanocat --pull {--connect ADDR|--bind ADDR} [-AQ]
nanocat --pub {--connect ADDR|--bind ADDR} {--data DATA|--file PATH} [-i SEC]
nanocat --sub {--connect ADDR|--bind ADDR} [--subscribe PREFIX ...] [-AQ]
nanocat --surveyor {--connect ADDR|--bind ADDR} {--data DATA|--file PATH} [-i SEC] [-AQ]
nanocat --respondent {--connect ADDR|--bind ADDR} {--data DATA|--file PATH} [-AQ]
nanocat --bus {--connect ADDR|--bind ADDR} {--data DATA|--file PATH} [-i SEC] [-AQ]
nanocat --pair {--connect ADDR|--bind ADDR} {--data DATA|--file PATH} [-i SEC] [-AQ]

Povšimněte si, že první přepínač vždy uvádí režim, v jakém se uzel (ať již ho budeme považovat za klienta či naopak za server) spustí. Podporováno je všech šest komunikačních strategií, s nimiž jsme se již seznámili v předchozích článcích, tj.:

# Strategie Stručný popis První typ uzlu Druhý typ uzlu
1 PAIR jedna z nejjednodušších komunikačních strategií s dvojicí uzlů a vazbou 1:1 nanocat –pair nanocat –pair
2 PIPELINE jednosměrná komunikace buď s vazbami 1:1 (jeden vysílač a jeden přijímač), popř. mezi více vysílači a několika přijímači nanocat –push nanocat –pull
3 PUBSUB klasická komunikační strategie PUB-SUB neboli PUBLISH-SUBSCRIBE nanocat –pub nanocat –sub
4 REQREP klasická komunikační strategie REQ-REP neboli REQUEST-RESPONSE nanocat –req nanocat –rep
5 SURVEY speciální strategie umožňující získat stav více uzlů (procesů) jediným dotazem a mnoha odpovědmi nanocat –surveyor nanocat –respondent
6 BUS složitější strategie, v níž se používá obecnější vazba M:N nanocat –bus nanocat –bus

2. Alternativní jména příkazů

V případě korektní instalace se kromě vlastního nástroje nanocat vytvoří i řada symbolických odkazů (symlinků), které všechny ukazují na totožný binární soubor „nanocat“, ovšem již nevyžadují použití prvního přepínače, jelikož funkce uzlu je plně patrná ze jména symlinku:

nn_req {--connect ADDR|--bind ADDR} {--data DATA|--file PATH} [-i SEC] [-AQ]
nn_rep {--connect ADDR|--bind ADDR} {--data DATA|--file PATH} [-AQ]
nn_push {--connect ADDR|--bind ADDR} {--data DATA|--file PATH} [-i SEC]
nn_pull {--connect ADDR|--bind ADDR} [-AQ]
nn_pub {--connect ADDR|--bind ADDR} {--data DATA|--file PATH} [-i SEC]
nn_sub {--connect ADDR|--bind ADDR} [--subscribe PREFIX ...] [-AQ]
nn_surveyor {--connect ADDR|--bind ADDR} {--data DATA|--file PATH} [-i SEC] [-AQ]
nn_respondent {--connect ADDR|--bind ADDR} {--data DATA|--file PATH} [-AQ]
nn_bus {--connect ADDR|--bind ADDR} {--data DATA|--file PATH} [-i SEC] [-AQ]
nn_pair {--connect ADDR|--bind ADDR} {--data DATA|--file PATH} [-i SEC] [-AQ]

Význam jednotlivých symbolických odkazů je pravděpodobně zřejmý z jejich názvů:

# Přepínač pro nanocat Název symlinku Typ socketu
1 --req nn_req NN_REQ
2 --rep nn_rep NN_REP
3 --push nn_push NN_PUSH
4 --pull nn_pull NN_PULL
5 --pub nn_pub NN_PUB
6 --sub nn_sub NN_SUB
7 --surveyor nn_surveyor NN_SURVEYOR
8 --respondent nn_respondent NN_RESPONDENT
9 --bus nn_bus NN_BUS
10 --pair nn_pair NN_PAIR

3. Konfigurace adresy pro operace bind a connect

I význam dalšího přepínače zadaného na příkazovém řádku je zřejmý:

--connect ADDR
--bind ADDR

Tímto přepínačem se určuje režim otevření socketu. Buď se použije funkce nn_bind(), která otevře port, na němž bude nástroj naslouchat a čekat na připojení dalších uzlů. Nebo se naopak použije funkce nn_connect() pro připojení k otevřenému portu. To, která konkrétní metoda se použije, vyplývá z toho, které uzly považujeme za „servery“ a které za „klienty“. Typicky bývá serverem ten uzel, který je z hlediska architektury celé aplikace stabilnější, především z hlediska jeho dohledatelnosti a dostupnosti. Jak již víme z předchozích dvou článků, není nanomsg plnohodnotným message brokerem (i když je možné message brokera na nanomsg postavit), takže funkci centrálního uzlu většinou přenášíme na uzly jiné. To může způsobovat problémy v těch případech, kdy jsou funkce komunikujících uzlů symetrické.

Existují i další varianty těchto přepínačů, které se již vztahují k jednotlivým typům podporovaných komunikačních kanálů. Připomeňme si, že knihovna nanomsg podporuje následující způsoby komunikace jednotlivých uzlů:

# Přenosový mechanismus Stručný popis
1 INPROC komunikace v rámci jednoho procesu, například typizovaná komunikace mezi několika vlákny
2 IPC komunikace mezi několika procesy běžícími na jednom počítači
3 TCP komunikace mezi procesy běžícími na různých počítačích s využitím protokolu TCP
4 WS komunikace mezi procesy běžícími na různých počítačích s využitím web socketů

A právě pro dva velmi často používané komunikační kanály je možné použít speciální formu přepínače, který současně volí jak typ komunikačního kanálu, tak i příslušnou adresu (jejíž formát je pochopitelně konkrétně spjatý s určitým kanálem):

Typ kanálu Přepínač pro nn_bind() Přepínač pro nn_connect()
IPC --bind-ipc,–X --connect-ipc,–x
TCP na localhost --bind-local,–L --connect-local,–l

4. Využití nástroje nanocat v praxi

Podívejme se nyní na způsob použití jednotlivých komunikačních strategií. Příklady, které si uvedeme v dalším textu, budou zhruba odpovídat svým céčkovým protějškům, které byly popsány minule a předminule.

Spuštění serveru používajícího strategii PUSH-PULL:

$ nanocat --pull -Q -v --bind ipc:///tmp/example

Poslání (PUSH) zprávy na server:

$ nanocat --push --connect ipc:///tmp/example --data "test"

Poslání obsahu celého souboru na server:

$ nanocat --push --connect ipc:///tmp/example --file .bashrc

Spuštění příjemce zpráv založeného na strategii PUB-SUB:

$ nanocat --sub -Q -v --bind ipc:///tmp/example

Periodické posílání zprávy každou sekundu:

$ nanocat --pub --connect ipc:///tmp/example -i 1 --data "test"

V případě potřeby můžeme změnit i formát výpisu zpráv, namísto řetězců (uzavřených do uvozovek) se může zapnout hexadecimální výstup:

$ nanocat --sub --hex -v --bind ipc:///tmp/example 
 
"\x74\x65\x73\x74"
"\x74\x65\x73\x74"

Výpis přijatých zpráv ve formě ASCII textů:

$ nanocat --sub --ascii -v --bind ipc:///tmp/example 
 
test
test

Podobný příklad, ovšem používající jednodušší komunikační strategii PAIR:

$ nanocat --pair -Q -v --bind ipc:///tmp/example

druhý uzel (klient):

$ nanocat --pair --connect ipc:///tmp/example -i 1 --data "test"

5. Použití knihovny nanomsg v aplikacích naprogramovaných v Pythonu

Ve druhé části dnešního článku si popíšeme, jakým způsobem je možné použít knihovnu nanomsg z programovacího jazyka Python. Python pochopitelně není jediným programovacím jazykem, pro nějž vznikla knihovna s rozhraním pro nanomsg, protože kromě nativního céčka (nanomsg je psána totiž psána, jak již ostatně víme, v čistém C) existují rozhraní i pro tyto programovací jazyky, popř. platformy:

Jazyk (platforma) Knihovna/projekt s rozhraním
C nanomsg
  NNG (nová reimplementace, viz poznámka v úvodní kapitole)
C++ nanomsgxx
  cppnanomsg
  nngpp (pro NNG)
Clojure jnanomsg (voláno přes standardní Java interop)
D nanomsg-wrapper
Dylan nanomsg-dylan
Erlang enm
Fortran nanofort
Go mangos (reimplementace v Go)
  mangos v2 (druhá verze)
  go-nanomsg
Haskell nanomsg-haskell
  nanomsg
Haxe hx-nanomsg
Swift swiftc nanomsg
Java jnano
  jnanomsg
  nngjvm (pro NNG)
JavaScript (Node.js) node-nanomsg
Lua lua-nanomsg
  luajit-nanomsg (pro systém LuaJIT)
  luananomsg
.NET NNanomsg
Ocaml onanomsg
Perl NanoMsg::Raw
PHP php-nano
PicoLisp picolisp-nanomsg FFI bindings
Python nanomsg-python
  pynanomsg
  nnpy
  pynng (pro NNG, prozatím ve vývoji)
R rnanomsg
Ruby nn-core
  nanomsg
Rust rust-nanomsg
  nng-rs (opět pro NNG)
Scheme (CHICKEN) chicken-nanomsg
Smalltalk NanoStrand

V případě Pythonu existuje několik rozhraní mezi tímto programovacím jazykem (přesněji řečeno mezi aplikacemi psanými v Pythonu) a knihovnou nanomsg, ovšem nejvíce doporučovaná je knihovna nazvaná jednoduše nanomsg-python, kterou naleznete na adrese https://github.com/tonysimpson/nanomsg-python. Tato knihovna je pochopitelně dostupná i na PyPi, takže její instalace může proběhnout naprosto stejným způsobem, jaký jsme si již popsali u jiných pythoních knihoven – pomocí nástroje pip, popř. pip3:

$ pip3 install nanomsg
Poznámka: před spuštěním demonstračních příkladů popsaných v navazujících kapitolách je nutné zajistit, aby příklady našly binární verzi knihovny nanomsg:
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib64/
Poznámka2: ve všech příkladech použijeme komunikační kanál funkční pro procesy běžící na stejném počítači. Použije se sdílený Unixový socket (speciální typ souboru) a adresa bude začínat prefixem „ipc:///“, za nímž se uvede jméno dočasného speciálního souboru představujícího socket.

6. Jednosměrná komunikace využívající strategii PUSH-PULL (PIPELINE)

Strategie nazvaná PIPELINE zajišťuje jednosměrný přenos zpráv od vysílající aplikace (vlákna, procesu) k aplikaci přijímající. V tom nejjednodušším případě existuje pouze jediný vysílač (neboli zdroj zpráv, producent) a jediný přijímač (konzument). Nejprve se podívejme na implementaci producenta, která je nepatrně jednodušší, zejména s ohledem na to, že se nemusí žádným způsobem pracovat s bufferem pro příjem zprávy.

Implementace zdroje zpráv je v případě Pythonu velmi krátká (pokud ovšem prozatím vynecháme kontroly chybových stavů). Zdrojový kód producenta zpráv naleznete na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/01_sender_receiver/sender.py:

from nanomsg import Socket, PUSH
 
URL = "ipc:///tmp/example1"
 
socket = Socket(PUSH)
print("Socket created")
 
socket.connect(URL)
print("Connected to URL {}".format(URL))
 
socket.send("Hello world!")
print("Message has been sent")
 
socket.close()
print("Socket closed")

Podobným způsobem je pochopitelně možné realizovat i klienta, který bude zprávy přijímat. Vysílací strana používá socket typu PUSH, strana přijímací tedy použije socket PULL (což je kontrolováno při navazování připojení) a výsledný zdrojový kód příjemce zpráv bude vypadat následovně:

from nanomsg import Socket, PULL
 
URL = "ipc:///tmp/example1"
 
socket = Socket(PULL)
print("Socket created")
 
socket.bind(URL)
print("Bound to URL {}".format(URL))
 
message = socket.recv()
print("Received: {}".format(message))
 
socket.close()
print("Socket closed")

Pro zajímavost se podívejme na to, jak jsme předminule implementovali zdroj zpráv, tentokrát v céčku. Oproti pythoní verzi je příklad rozsáhlejší:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <nanomsg/nn.h>
#include <nanomsg/pipeline.h>
 
const char *URL = "ipc:///tmp/example1";
 
void sender(const char *url, const char *message)
{
  int message_size = strlen(message) + 1;
  int socket;
  int endpoint;
  int bytes;
 
  socket = nn_socket(AF_SP, NN_PUSH);
  puts("Socket created");
 
  endpoint = nn_connect(socket, url);
  puts("Remote endpoint added to the socket");
 
  printf("Sending message '%s'\n", message);
  bytes = nn_send(socket, message, message_size, 0);
 
  printf("Message with length %d bytes sent, flushing", bytes);
  sleep(1);
  puts("Done");
 
  nn_shutdown(socket, endpoint);
}
 
int main(const int argc, const char **argv)
{
  sender(URL, "Hello");
  sender(URL, "world");
  sender(URL, "!");
 
  return 0;
}

Příjemce zpráv, opět vytvořený v céčku, by mohl vypadat následovně:

#include <stdio.h>
#include <nanomsg/nn.h>
#include <nanomsg/pipeline.h>
 
const char *URL = "ipc:///tmp/example1";
 
void receiver(const char *url)
{
  int socket;
 
  socket = nn_socket(AF_SP, NN_PULL);
  puts("Socket created");
 
  nn_bind(socket, url);
  puts("Endpoint bound to socket");
 
  puts("Waiting for messages...");
  while (1) {
    char *message = NULL;
    int bytes = nn_recv(socket, &message, NN_MSG, 0);
    printf("Received message '%s' with length %d bytes\n", message, bytes);
    nn_freemsg(message);
  }
}
 
int main(int argc, char **argv)
{
  receiver(URL);
  return 0;
}

7. Zpracování většího množství zpráv při použití strategie PUSH-PULL

Samozřejmě si můžeme naprogramovat i klienta, který serveru pošle větší množství zpráv s využitím strategie PUSH-PULL (PIPELINE). Mezi zprávy je vhodné vkládat nepatrné pauzy, aby se korektně vyprázdnily síťové buffery a zpráva byla skutečně přenesena na server (to je principiální problém nanomsg, s nímž se taktéž seznámili minule a předminule).

Zdrojový kód zdroje deseti zpráv poslaných příjemci (klientovi) naleznete na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/02_sender_receiver_mo­re_messages/sender.py:

from nanomsg import Socket, PUSH
from time import sleep
 
URL = "ipc:///tmp/example2"
 
socket = Socket(PUSH)
print("Socket created")
 
socket.connect(URL)
print("Connected to URL {}".format(URL))
 
for i in range(10):
  socket.send("Hello world #{}".format(i+1))
  print("Message has been sent")
  sleep(0.1)
 
socket.close()
print("Socket closed")

Server, který zprávy bude přijímat, lze naprogramovat například následujícím způsobem. Povšimněte si, že zprávy jsou zpracovávány v nekonečné programové smyčce a v jediném vláknu (což je pochopitelně to nejjednodušší řešení, v němž ovšem neprovádíme korektní uzavření socketu).

Zdrojový kód příjemce zpráv je uložen na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/02_sender_receiver_mo­re_messages/receiver.py:

from nanomsg import Socket, PULL
 
URL = "ipc:///tmp/example2"
 
socket = Socket(PULL)
print("Socket created")
 
socket.bind(URL)
print("Bound to URL {}".format(URL))
 
while True:
  message = socket.recv()
  print("Received: {}".format(message))
 
socket.close()
print("Socket closed")

8. Jednosměrná komunikace mezi dvojicí uzlů s využitím strategie PAIR

Druhá komunikační strategie se jmenuje PAIR. Tato strategie umožňuje, aby mezi sebou jednotlivé uzly komunikovaly oboustranně, což nebylo při použití strategie PUSH-PULL/PIPELINE možné (přesněji řečeno to možné bylo, ovšem otevřením dvou komunikačních kanálů, což je velmi křehké řešení). I u strategie PAIR vystupuje jeden z komunikujících uzlů ve funkci serveru (otevírá svůj port a očekává, že se na něj připojí klient) a druhý uzel ve funkci klienta. Ovšem až na tento rozdíl jsou si po navázání spojení oba uzly rovnocenné, tj. každý z nich může vysílat i přijímat zprávy, a to libovolným způsobem, který si zvolí sám programátor. Ten například může implementovat jednoduchý systém typu dotaz-odpověď (což je ovšem lepší realizovat strategií REQREP popsanou níže) či skutečně použít plnohodnotný oboustranný komunikační kanál.

Opět se podívejme na úplný zdrojový kód prvního uzlu, který po svém spuštění pošle zprávu uzlu druhému a ihned poté se ukončí. Jedná se tedy o čistě jednosměrnou komunikaci:

from nanomsg import Socket, PAIR
 
URL = "ipc:///tmp/example3"
 
socket = Socket(PAIR)
print("Socket created")
 
socket.bind(URL)
print("Bound to URL {}".format(URL))
 
socket.send("Hello world!")
print("Message has been sent")
 
socket.close()
print("Socket closed")

Druhý uzel se pouze pokusí přijmout zprávu od uzlu prvního. Na tuto zprávu nijak neodpovídá, pouze ji zobrazí na standardním výstupu. Zatímco první uzel vystupoval v roli serveru, je druhý uzel klientem. Následuje výpis zdrojového kódu druhého uzlu:

from nanomsg import Socket, PAIR
 
URL = "ipc:///tmp/example3"
 
socket = Socket(PAIR)
print("Socket created")
 
socket.connect(URL)
print("Connected to URL {}".format(URL))
 
message = socket.recv()
print("Received: {}".format(message))
 
socket.close()
print("Socket closed")

9. Obousměrná komunikace mezi dvojicí uzlů s využitím strategie PAIR

Vzhledem k tomu, že v komunikační strategii PAIR jsou si oba uzlu rovnocenné v tom, že každý může zprávy přijímat i odesílat, můžeme předchozí příklad upravit takovým způsobem, že první uzel nejdříve pošle zprávu o poté si přečte odpověď. Tento příklad naleznete na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/04_two_way_pair_com­munication/node1.py:

from nanomsg import Socket, PAIR
 
URL = "ipc:///tmp/example4"
 
socket = Socket(PAIR)
print("Socket created")
 
socket.bind(URL)
print("Bound to URL {}".format(URL))
 
socket.send("Hello world!")
print("Message has been sent")
 
message = socket.recv()
print("Received response: {}".format(message))
 
socket.close()
print("Socket closed")

Druhý uzel musí postupovat přesně naopak – nejdříve zprávu přijmout a poté na ni odpovědět. V kódu tedy bude volání metod recv a send prohozené, jak je to ostatně patrné již při pohledu na jeho zdrojový kód:

from nanomsg import Socket, PAIR
 
URL = "ipc:///tmp/example4"
 
socket = Socket(PAIR)
print("Socket created")
 
socket.connect(URL)
print("Connected to URL {}".format(URL))
 
message = socket.recv()
print("Received: {}".format(message))
 
socket.send("Thanks for your message '{}'".format(message))
print("Response has been sent")
 
socket.close()
print("Socket closed")
Poznámka: ve skutečnosti uzly zcela rovnocenné nebudou, a to z toho prostého důvodu, že jeden z nich musí být serverem a druhý klientem.

10. Použití socketů ve funkci správce kontextu

Volání dvojice párových příkazů Socket() a socket.close() je možné ve skutečnosti naprogramovat ještě jednodušším a mnohem čitelnějším způsobem. Samotnou instanci socketu lze použít ve funkci správce kontextu (context manager), což konkrétně v programovacím jazyku Python znamená, že se socket vytvoří v konstrukci with a na konci této konstrukce (přesněji řečeno na konci celého bloku with) se socket automaticky uzavře.

První komunikující uzel z předchozí kapitoly tedy můžeme přepsat takto:

from nanomsg import Socket, PAIR
 
URL = "ipc:///tmp/example5"
 
with Socket(PAIR) as socket:
  print("Socket created")
 
  socket.bind(URL)
  print("Bound to URL {}".format(URL))
 
  socket.send("Hello world!")
  print("Message has been sent")
 
  message = socket.recv()
  print("Received response: {}".format(message))
 
print("Socket closed")

Podobně můžeme přepsat i druhý uzel, opět s použitím with:

from nanomsg import Socket, PAIR
 
URL = "ipc:///tmp/example5"
 
with Socket(PAIR) as socket:
  socket = Socket(PAIR)
  print("Socket created")
 
  socket.connect(URL)
  print("Connected to URL {}".format(URL))
 
  message = socket.recv()
  print("Received: {}".format(message))
 
  socket.send("Thanks for your message '{}'".format(message))
  print("Response has been sent")
 
print("Socket closed")

11. Vytvoření klienta a serveru založených na strategii REQ-REP

Další velmi často používaná komunikační strategie se nazývá Request-Response nebo zkráceně REQ-REP popř. pouze REQREP. Při použití této strategie spolu komunikují dva typy uzlů – server a teoreticky neomezené množství klientů. Server přijímá požadavky (request) a odpovídá na ně (response), přičemž je možné, aby požadavky posílalo několik klientů (a jeden klient naopak může v případě potřeby posílat požadavky více serverům). Tato velmi asymetrická komunikace se strategií REQ-REP je v praxi poměrně častá, ostatně je na ní založen i známý protokol HTTP a jeho pozdější varianty (dokonce se někdy nad HTTP staví jiné komunikační strategie, což je ovšem neoptimální řešení).

Nejprve si ukažme, jak lze naprogramovat klienta, který musí použít socket typu REQ a celá komunikace vždy probíhá ve dvojici příkazů socket.send(), který musí být následovaný příkazem socket.recv():

from nanomsg import Socket, REQ
 
URL = "ipc:///tmp/example6"
 
 
def send_request(socket, request):
  socket.send(request)
 
 
def receive_response(socket):
  response = socket.recv()
  print("Received response: '{}'".format(response))
 
 
with Socket(REQ) as socket:
  print("Socket created")
 
  socket.connect(URL)
  print("Connected to URL {}".format(URL))
 
  send_request(socket, "Hello from 'first'!")
  print("Waiting for response...")
  receive_response(socket)
 
print("Socket closed")

Server je naproti tomu naprogramován symetricky – na každou přijatou zprávu (socket.recv() odpovídá pomocí socket.send(). Zdrojový kód serveru vypadá takto:

from nanomsg import Socket, REP
 
URL = "ipc:///tmp/example6"
 
 
def receive_request(socket):
  request = socket.recv()
  print("Received request: '{}'".format(request))
 
 
def send_response(socket, response):
  socket.send(response)
 
 
with Socket(REP) as socket:
  print("Socket created")
 
  socket.bind(URL)
  print("Bound to URL {}".format(URL))
 
  print("Waiting for requests...")
  while True:
    receive_request(socket)
    send_response(socket, "ACK!")
 
print("Socket closed")

12. Chování serveru i klientů při vyšší zátěži

Strategie REQ-REP je v knihovně nanomsg velmi robustní, takže by nemělo docházet ke ztrátě zpráv. Ostatně si to můžeme velmi snadno otestovat. Nejdříve upravíme server takovým způsobem, aby počítal všechny přijaté zprávy, což je triviální úprava:

from nanomsg import Socket, REP
 
URL = "ipc:///tmp/example7"
 
 
def receive_request(socket):
  request = socket.recv()
  print("Received request: '{}'".format(request))
 
 
def send_response(socket, response):
  socket.send(response)
 
 
# pocitadlo pozadavku
received = 0
 
with Socket(REP) as socket:
  print("Socket created")
 
  socket.bind(URL)
  print("Bound to URL {}".format(URL))
 
  print("Waiting for requests...")
  while True:
    receive_request(socket)
    received += 1
    print("Received {}th request".format(received))
    send_response(socket, "ACK!")
 
print("Socket closed")

Dále vytvoříme dvojici klientů. První z nich pošle 1000 zpráv:

from nanomsg import Socket, REQ
 
URL = "ipc:///tmp/example7"
 
 
def send_request(socket, request):
  socket.send(request)
 
 
def receive_response(socket):
  response = socket.recv()
  print("Received response: '{}'".format(response))
 
 
with Socket(REQ) as socket:
  print("Socket created")
 
  socket.connect(URL)
  print("Connected to URL {}".format(URL))
 
  for i in range(1000):
    send_request(socket, "Hello #{} from 'first'!".format(i))
    print("Waiting for response...")
    receive_response(socket)
 
print("Socket closed")

Druhý taktéž pošle 1000 zpráv, bez jakýchkoli pauz mezi nimi:

from nanomsg import Socket, REQ
 
URL = "ipc:///tmp/example7"
 
 
def send_request(socket, request):
  socket.send(request)
 
 
def receive_response(socket):
  response = socket.recv()
  print("Received response: '{}'".format(response))
 
 
with Socket(REQ) as socket:
  print("Socket created")
 
  socket.connect(URL)
  print("Connected to URL {}".format(URL))
 
  for i in range(1000):
    send_request(socket, "Hello #{} from 'second'!".format(i))
    print("Waiting for response...")
    receive_response(socket)
 
print("Socket closed")

Otestování může proběhnout způsobem:

$ python3 server.py > server.out&
$ python3 client1.py & python3 client2.py &

Server by měl zpracovat přesně 2000 zpráv.

13. Implementace klasické komunikační strategie PUB-SUB

V této kapitole si ukážeme způsob využití komunikační strategie PUBSUB, s níž jsme se již v tomto seriálu mnohokrát setkali. Tato strategie umožňuje rozesílat zprávy libovolnému množství příjemců. Zdroj zpráv bude v tomto případě implementován jako server a typ použitého socketu bude PUB. Podívejme se na zdrojový kód producenta/zdroje zpráv:

from time import sleep
from nanomsg import Socket, PUB
 
URL = "ipc:///tmp/example8"
 
 
with Socket(PUB) as socket:
  print("Socket created")
 
  socket.bind(URL)
  print("Bound to URL {}".format(URL))
 
  for i in range(1, 1000):
    message = "Message #{}".format(i)
    print("Publishing message {}".format(message))
    socket.send(message)
    sleep(0.5)
 
print("Socket closed")

Nejjednodušší, ovšem nefunkční :-) varianta příjemce zpráv se vytvoří nepatrnou úpravou předchozích příkladů. Problém ovšem spočívá v tom, že u komunikační strategie PUB-SUB je nutné specifikovat téma (topic), protože v opačném případě budou všechny zprávy zahozeny. Nicméně se podívejme na úplný zdrojový kód tohoto NEFUNKČNÍHO příkladu:

from time import sleep
from nanomsg import Socket, SUB, SUB_SUBSCRIBE
 
URL = "ipc:///tmp/example8"
 
 
def receive_message(socket):
  message = socket.recv()
  print("Received message: '{}'".format(message))
 
 
with Socket(SUB) as socket:
  print("Socket created")
 
  socket.connect(URL)
  print("Connected to URL {}".format(URL))
 
  while True:
    receive_message(socket)
 
print("Socket closed")

14. Explicitní nastavení tématu (topic)

Aby klient dokázal přijímat všechny zpráv s libovolným tématem, musíme nastavit následující volbu:

socket.set_string_option(SUB, SUB_SUBSCRIBE, "")

Tato volba určuje, že se mají přijmout a zpracovat naprosto všechny zprávy, bez ohledu na nastavené téma.

from time import sleep
from nanomsg import Socket, SUB, SUB_SUBSCRIBE
 
URL = "ipc:///tmp/example9"
 
 
def receive_message(socket):
  message = socket.recv()
  print("Received message: '{}'".format(message))
 
 
with Socket(SUB) as socket:
  print("Socket created")
 
  socket.connect(URL)
  socket.set_string_option(SUB, SUB_SUBSCRIBE, "")
  print("Connected to URL {}".format(URL))
 
  while True:
    receive_message(socket)
 
print("Socket closed")

15. Příjemci s filtrací zpráv podle nastaveného tématu

Pouze pro úplnost si ukažme, jak se budou zpracovávat zprávy s nastaveným tématem. Zdroj zpráv po svém spuštění vytvoří 2000 zpráv, přičemž tisíc z nich bude začínat prefixem „Message A“ a další tisíc prefixem „Message B“:

from time import sleep
from nanomsg import Socket, PUB
 
URL = "ipc:///tmp/example10"
 
 
with Socket(PUB) as socket:
  print("Socket created")
 
  socket.bind(URL)
  print("Bound to URL {}".format(URL))
 
  for i in range(1, 1000):
    message = "Message A #{}".format(i)
    print("Publishing message {}".format(message))
    socket.send(message)
    sleep(0.5)
    message = "Message B #{}".format(i)
    print("Publishing message {}".format(message))
    socket.send(message)
    sleep(0.5)
 
print("Socket closed")

První příjemce je nakonfigurován takovým způsobem, aby přijímal (filtroval) pouze zprávy s prefixem „Message A“:

from time import sleep
from nanomsg import Socket, SUB, SUB_SUBSCRIBE
 
URL = "ipc:///tmp/example10"
 
 
def receive_message(socket):
  message = socket.recv()
  print("Received message: '{}'".format(message))
 
 
with Socket(SUB) as socket:
  print("Socket created")
 
  socket.connect(URL)
  socket.set_string_option(SUB, SUB_SUBSCRIBE, "Message A")
  print("Connected to URL {}".format(URL))
 
  while True:
    receive_message(socket)
 
print("Socket closed")

Druhý příjemce je nakonfigurován takovým způsobem, aby přijímal (filtroval) pouze zprávy s prefixem „Message B“:

from time import sleep
from nanomsg import Socket, SUB, SUB_SUBSCRIBE
 
URL = "ipc:///tmp/example10"
 
 
def receive_message(socket):
  message = socket.recv()
  print("Received message: '{}'".format(message))
 
 
with Socket(SUB) as socket:
  print("Socket created")
 
  socket.connect(URL)
  socket.set_string_option(SUB, SUB_SUBSCRIBE, "Message B")
  print("Connected to URL {}".format(URL))
 
  while True:
    receive_message(socket)
 
print("Socket closed")

Po spuštění by mělo být vidět, že filtrace zpráv skutečně probíhá na základě nastavených filtrů.

16. Klient a server používající strategii SURVEY

V pořadí pátou komunikační strategií, se kterou jsme se seznámili minule, je strategie nazvaná Survey. Jedná se o dosti příhodný název, protože v této strategii vystupuje jeden uzel, který se dotáže ostatních uzlů například na jejich stav a uzly následně mohou odpovídat. Dotazující se uzel má nastavenu dobu čekání, takže může jednotlivé odpovědi zaznamenat a po uplynutí zadaného časového okamžiku zjistit, které uzly vůbec neodpověděly (nebo to nestihly, což je ovšem z pohledu dotazujícího to samé).

Server nejdříve deset sekund počká na připojení klientů, pošle jim otázku a zpracuje jejich případné odpovědi:

from nanomsg import Socket, SURVEYOR
from time import sleep
 
URL = "ipc:///tmp/example11"
 
 
def send_survey(socket, message):
  socket.send(message)
 
 
def receive_answer(socket):
  answer = socket.recv()
  print("Received answer: '{}'".format(answer))
 
 
def wait_for_clients(seconds):
  print("Waiting for clients to connect...")
  for i in range(seconds, 0, -1):
    print(i)
    sleep(1)
 
 
with Socket(SURVEYOR) as socket:
  print("Socket created")
 
  socket.bind(URL)
  print("Bound to URL {}".format(URL))
 
  wait_for_clients(10)
 
  send_survey(socket, "What do you get when you multiply six by nine?")
  print("Survey send, waiting for answers...")
 
  answers = 0
 
  while True:
    receive_answer(socket)
    answers += 1
    print("Processed {} answers so far".format(answers))
 
print("Socket closed")

Klient (respondent) pro každou otázku přijatou od serveru vygeneruje příslušnou odpověď:

from nanomsg import Socket, RESPONDENT
from random import seed, randint
 
URL = "ipc:///tmp/example11"
 
 
def receive_question(socket):
  question = socket.recv()
  print("Received question: '{}'".format(question))
 
 
def send_answer(socket, answer):
  print("Sending answer: '{}'".format(answer))
  socket.send(answer)
 
 
seed(None)
 
with Socket(RESPONDENT) as socket:
  print("Socket created")
 
  socket.connect(URL)
  print("Connected to URL {}".format(URL))
 
  while True:
    receive_question(socket)
    print("Question received")
 
    number = randint(0, 100)
    answer = "It must be {}".format(number)
 
    send_answer(socket, answer)
    print("Answer sent")
 
print("Socket closed")

17. Větší množství klientů – respondentů

Samozřejmě, že je možné naprogramovat větší množství respondentů, které serveru budou na dotazy odpovídat. Druhý respondent:

from nanomsg import Socket, RESPONDENT
from random import seed, randint
 
URL = "ipc:///tmp/example12"
 
 
def receive_question(socket):
  question = socket.recv()
  print("Received question: '{}'".format(question))
 
 
def send_answer(socket, answer):
  print("Sending answer: '{}'".format(answer))
  socket.send(answer)
 
 
seed(None)
 
with Socket(RESPONDENT) as socket:
  print("Socket created")
 
  socket.connect(URL)
  print("Connected to URL {}".format(URL))
 
  while True:
    receive_question(socket)
    print("Question received")
 
    number = randint(0, 100)
    answer = "Hello, I'm client #1. It must be {}".format(number)
 
    send_answer(socket, answer)
    print("Answer sent")
 
print("Socket closed")

Třetí respondent:

from nanomsg import Socket, RESPONDENT
from random import seed, randint
 
URL = "ipc:///tmp/example12"
 
 
def receive_question(socket):
  question = socket.recv()
  print("Received question: '{}'".format(question))
 
 
def send_answer(socket, answer):
  print("Sending answer: '{}'".format(answer))
  socket.send(answer)
 
 
seed(None)
 
with Socket(RESPONDENT) as socket:
  print("Socket created")
 
  socket.connect(URL)
  print("Connected to URL {}".format(URL))
 
  while True:
    receive_question(socket)
    print("Question received")
 
    number = randint(0, 100)
    answer = "Hello, I'm client #2. It must be {}".format(number)
 
    send_answer(socket, answer)
    print("Answer sent")
 
print("Socket closed")

Pořadí spuštění by mělo být následující:

 1. Server (začne odpočítávat deset sekund do položení otázky)
 2. Všichni klienty (například spuštění na pozadí ve stejném terminálu)

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů vyvinutých v programovacím jazyku Python byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má doslova několik kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce. Každý příklad se skládá ze dvou samostatně překládaných a spouštěných souborů – producenta zpráv a konzumenta zpráv:

Příklad Skript/kód Popis Cesta
1 sender.py zdroj jedné zprávy používající strategii PUSH-PULL (PIPELINE) https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/01_sender_receiver/sender.py
1 receiver.py příjemce jedné zprávy používající strategii PUSH-PULL (PIPELINE) https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/01_sender_receiver/receiver.py
       
2 sender.py zdroj deseti zpráv používající strategii PUSH-PULL (PIPELINE) https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/02_sender_receiver_mo­re_messages/sender.py
2 receiver.py příjemce libovolného množství zpráv používající strategii PUSH-PULL (PIPELINE) https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/02_sender_receiver_mo­re_messages/receiver.py
       
3 node1.py jednosměrná komunikace s využitím strategie PAIR https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/03_pair_communication/node1.py
3 node2.py jednosměrná komunikace s využitím strategie PAIR https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/03_pair_communication/node2.py
       
4 node1.py obousměrná komunikace s využitím strategie PAIR https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/04_two_way_pair_com­munication/node1.py
4 node2.py obousměrná komunikace s využitím strategie PAIR https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/04_two_way_pair_com­munication/node2.py
       
5 node1.py použití socketu ve funkci správce kontextu https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/05_socket_as_contex­t_manager/node1.py
5 node2.py použití socketu ve funkci správce kontextu https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/05_socket_as_contex­t_manager/node2.py
       
6 client.py klient používající strategii REQ-REP https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/06_reqest_response/client.py
6 server.py server používající strategii REQ-REP https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/06_reqest_response/server.py
       
7 server.py server používající strategii REQ-REP https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/07_reqest_response_mo­re_load/server.py
7 client1.py první klient používající strategii REQ-REP https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/07_reqest_response_mo­re_load/client1.py
7 client2.py druhý klient používající strategii REQ-REP https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/07_reqest_response_mo­re_load/client2.py
       
8 publisher.py zdroj zpráv pro strategii PUB-SUB https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/08_pub_sub/publisher.py
8 subscriber.py příjemce zpráv pro strategii PUB-SUB bez filtrace zpráv https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/08_pub_sub/subscriber.py
       
9 publisher.py zdroj zpráv pro strategii PUB-SUB https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/09_pub_sub_topic/publisher.py
9 subscriber.py příjemce zpráv pro strategii PUB-SUB s nastavením filtrace zpráv https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/09_pub_sub_topic/subscriber.py
       
10 publisher.py zdroj zpráv pro strategii PUB-SUB https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/10_pub_sub_topics/publisher.py
10 subscriberA.py příjemce zpráv pro strategii PUB-SUB s filtrem zpráv https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/10_pub_sub_topics/sub­scriberA.py
10 subscriberB.py příjemce zpráv pro strategii PUB-SUB s filtrem zpráv https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/10_pub_sub_topics/sub­scriberB.py
       
11 server.py dotazující se server (SURVEYOR) https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/11_survey/server.py
11 client.py klient (RESPONDENT) odpovídající na dotazy https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/11_survey/client.py
       
12 server.py dotazující se server (SURVEYOR) https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/12_survey_more_cli­ents/server.py
12 client1.py klient (RESPONDENT) odpovídající na dotazy https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/12_survey_more_cli­ents/client1.py
12 client2.py klient (RESPONDENT) odpovídající na dotazy https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/nanomsg-python/12_survey_more_cli­ents/client2.py

19. Odkazy na předchozí části seriálu o message brokerech

V této kapitole jsou uvedeny odkazy na všech sedmnáct předchozích částí seriálu, v němž se zabýváme různými způsoby implementace front zpráv a k nim přidružených technologií message brokerů:

 1. Použití nástroje RQ (Redis Queue) pro správu úloh zpracovávaných na pozadí
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-nastroje-rq-redis-queue-pro-spravu-uloh-zpracovavanych-na-pozadi/
 2. Celery: systém implementující asynchronní fronty úloh pro Python
  https://www.root.cz/clanky/celery-system-implementujici-asynchronni-fronty-uloh-pro-python/
 3. Celery: systém implementující asynchronní fronty úloh pro Python (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/celery-system-implementujici-asynchronni-fronty-uloh-pro-python-dokonceni/
 4. RabbitMQ: jedna z nejúspěšnějších implementací brokera
  https://www.root.cz/clanky/rabbitmq-jedna-z-nejuspesnejsich-implementaci-brokera/
 5. Pokročilejší operace nabízené systémem RabbitMQ
  https://www.root.cz/clanky/po­krocilejsi-operace-nabizene-systemem-rabbitmq/
 6. ØMQ: knihovna pro asynchronní předávání zpráv
  https://www.root.cz/clanky/0mq-knihovna-pro-asynchronni-predavani-zprav/
 7. Další možnosti poskytované knihovnou ØMQ
  https://www.root.cz/clanky/dalsi-moznosti-poskytovane-knihovnou-mq/
 8. Využití zařízení v knihovně ØMQ při tvorbě systému se složitější architekturou
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-zarizeni-v-knihovne-mq-pri-tvorbe-systemu-se-slozitejsi-architekturou/
 9. Další možnosti nabízené knihovnou ØMQ, implementace protokolů ØMQ v čisté Javě
  https://www.root.cz/clanky/dalsi-moznosti-nabizene-knihovnou-mq-implementace-protokolu-mq-v-ciste-jave/
 10. Apache ActiveMQ – další systém implementující message brokera
  https://www.root.cz/clanky/apache-activemq-dalsi-system-implementujici-message-brokera/
 11. Použití Apache ActiveMQ s protokolem STOMP
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-apache-activemq-s-protokolem-stomp/
 12. Použití Apache ActiveMQ s protokolem AMQP, jazyk Go a message brokeři
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-apache-activemq-s-protokolem-amqp-jazyk-go-a-message-brokeri/
 13. Komunikace s message brokery z programovacího jazyka Go
  https://www.root.cz/clanky/komunikace-s-message-brokery-z-programovaciho-jazyka-go/
 14. Použití message brokeru NATS
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-message-brokeru-nats/
 15. NATS Streaming Server
  https://www.root.cz/clanky/nats-streaming-server/
 16. Implementace různých komunikačních strategií s využitím knihovny nanomsg
  https://www.root.cz/clanky/im­plementace-ruznych-komunikacnich-strategii-s-vyuzitim-knihovny-nanomsg/
 17. Dokončení popisu komunikačních strategií poskytovaných knihovnou nanomsg
  https://www.root.cz/clanky/dokonceni-popisu-komunikacnich-strategii-poskytovanych-knihovnou-nanomsg/

20. Odkazy na Internetu

 1. nanomsg na GitHubu
  https://github.com/nanomsg/nanomsg
 2. Referenční příručka knihovny nanomsg
  https://nanomsg.org/v1.1.5/na­nomsg.html
 3. nng (nanomsg-next-generation)
  https://github.com/nanomsg/nng
 4. Differences between nanomsg and ZeroMQ
  https://nanomsg.org/documentation-zeromq.html
 5. NATS
  https://nats.io/about/
 6. NATS Streaming Concepts
  https://nats.io/documenta­tion/streaming/nats-streaming-intro/
 7. NATS Streaming Server
  https://nats.io/download/nats-io/nats-streaming-server/
 8. NATS Introduction
  https://nats.io/documentation/
 9. NATS Client Protocol
  https://nats.io/documenta­tion/internals/nats-protocol/
 10. NATS Messaging (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/NATS_Messaging
 11. Stránka Apache Software Foundation
  http://www.apache.org/
 12. Informace o portu 5672
  http://www.tcp-udp-ports.com/port-5672.htm
 13. Třída MessagingHandler knihovny Qpid Proton
  https://qpid.apache.org/releases/qpid-proton-0.27.0/proton/python/api/pro­ton._handlers.MessagingHan­dler-class.html
 14. Třída Event knihovny Qpid Proton
  https://qpid.apache.org/releases/qpid-proton-0.27.0/proton/python/api/pro­ton._events.Event-class.html
 15. package stomp (Go)
  https://godoc.org/github.com/go-stomp/stomp
 16. Go language library for STOMP protocol
  https://github.com/go-stomp/stomp
 17. python-qpid-proton 0.26.0 na PyPi
  https://pypi.org/project/python-qpid-proton/
 18. Qpid Proton
  http://qpid.apache.org/proton/
 19. Using the AMQ Python Client
  https://access.redhat.com/do­cumentation/en-us/red_hat_amq/7.1/html-single/using_the_amq_python_client/
 20. Apache ActiveMQ
  http://activemq.apache.org/
 21. Apache ActiveMQ Artemis
  https://activemq.apache.org/artemis/
 22. Apache ActiveMQ Artemis User Manual
  https://activemq.apache.or­g/artemis/docs/latest/index­.html
 23. KahaDB
  http://activemq.apache.or­g/kahadb.html
 24. Understanding the KahaDB Message Store
  https://access.redhat.com/do­cumentation/en-US/Fuse_MQ_Enterprise/7.1/html/Con­figuring_Broker_Persisten­ce/files/KahaDBOverview.html
 25. Command Line Tools (Apache ActiveMQ)
  https://activemq.apache.org/activemq-command-line-tools-reference.html
 26. stomp.py 4.1.21 na PyPi
  https://pypi.org/project/stomp.py/
 27. Stomp Tutorial
  https://access.redhat.com/do­cumentation/en-US/Fuse_Message_Broker/5.5/html/Con­nectivity_Guide/files/FMBCon­nectivityStompTelnet.html
 28. Heartbeat (computing)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Heartbeat_(computing)
 29. Apache Camel
  https://camel.apache.org/
 30. Red Hat Fuse
  https://developers.redhat­.com/products/fuse/overvi­ew/
 31. Confusion between ActiveMQ and ActiveMQ-Artemis?
  https://serverfault.com/qu­estions/873533/confusion-between-activemq-and-activemq-artemis
 32. Staré stránky projektu HornetQ
  http://hornetq.jboss.org/
 33. Snapshot JeroMQ verze 0.4.4
  https://oss.sonatype.org/con­tent/repositories/snapshot­s/org/zeromq/jeromq/0.4.4-SNAPSHOT/
 34. Difference between ActiveMQ vs Apache ActiveMQ Artemis
  http://activemq.2283324.n4­.nabble.com/Difference-between-ActiveMQ-vs-Apache-ActiveMQ-Artemis-td4703828.html
 35. Microservices communications. Why you should switch to message queues
  https://dev.to/matteojoli­veau/microservices-communications-why-you-should-switch-to-message-queues–48ia
 36. Stomp.py 4.1.19 documentation
  https://stomppy.readthedoc­s.io/en/stable/
 37. Repositář knihovny JeroMQ
  https://github.com/zeromq/jeromq/
 38. ØMQ – Distributed Messaging
  http://zeromq.org/
 39. ØMQ Community
  http://zeromq.org/community
 40. Get The Software
  http://zeromq.org/intro:get-the-software
 41. PyZMQ Documentation
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/
 42. Module: zmq.decorators
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.deco­rators.html
 43. ZeroMQ is the answer, by Ian Barber
  https://vimeo.com/20605470
 44. ZeroMQ RFC
  https://rfc.zeromq.org/
 45. ZeroMQ and Clojure, a brief introduction
  https://antoniogarrote.wor­dpress.com/2010/09/08/zeromq-and-clojure-a-brief-introduction/
 46. zeromq/czmq
  https://github.com/zeromq/czmq
 47. golang wrapper for CZMQ
  https://github.com/zeromq/goczmq
 48. ZeroMQ version reporting in Python
  http://zguide.zeromq.org/py:version
 49. A Go interface to ZeroMQ version 4
  https://github.com/pebbe/zmq4
 50. Broker vs. Brokerless
  http://zeromq.org/whitepa­pers:brokerless
 51. Learning ØMQ with pyzmq
  https://learning-0mq-with-pyzmq.readthedocs.io/en/latest/
 52. Céčková funkce zmq_ctx_new
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-ctx-new
 53. Céčková funkce zmq_ctx_destroy
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-ctx-destroy
 54. Céčková funkce zmq_bind
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-bind
 55. Céčková funkce zmq_unbind
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-unbind
 56. Céčková C funkce zmq_connect
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-connect
 57. Céčková C funkce zmq_disconnect
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-disconnect
 58. Céčková C funkce zmq_send
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-send
 59. Céčková C funkce zmq_recv
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-recv
 60. Třída Context (Python)
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.html#con­text
 61. Třída Socket (Python)
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.html#soc­ket
 62. Python binding
  http://zeromq.org/bindings:python
 63. Why should I have written ZeroMQ in C, not C++ (part I)
  http://250bpm.com/blog:4
 64. Why should I have written ZeroMQ in C, not C++ (part II)
  http://250bpm.com/blog:8
 65. About Nanomsg
  https://nanomsg.org/
 66. Advanced Message Queuing Protocol
  https://www.amqp.org/
 67. Advanced Message Queuing Protocol na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Advanced_Message_Queuin­g_Protocol
 68. Dokumentace k příkazu rabbitmqctl
  https://www.rabbitmq.com/rab­bitmqctl.8.html
 69. RabbitMQ
  https://www.rabbitmq.com/
 70. RabbitMQ Tutorials
  https://www.rabbitmq.com/get­started.html
 71. RabbitMQ: Clients and Developer Tools
  https://www.rabbitmq.com/dev­tools.html
 72. RabbitMQ na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/RabbitMQ
 73. Streaming Text Oriented Messaging Protocol
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Streaming_Text_Oriented_Mes­saging_Protocol
 74. Message Queuing Telemetry Transport
  https://en.wikipedia.org/wiki/MQTT
 75. Erlang
  http://www.erlang.org/
 76. pika 0.12.0 na PyPi
  https://pypi.org/project/pika/
 77. Introduction to Pika
  https://pika.readthedocs.i­o/en/stable/
 78. Langohr: An idiomatic Clojure client for RabbitMQ that embraces the AMQP 0.9.1 model
  http://clojurerabbitmq.info/
 79. AMQP 0–9–1 Model Explained
  http://www.rabbitmq.com/tutorials/amqp-concepts.html
 80. Part 1: RabbitMQ for beginners – What is RabbitMQ?
  https://www.cloudamqp.com/blog/2015–05–18-part1-rabbitmq-for-beginners-what-is-rabbitmq.html
 81. Downloading and Installing RabbitMQ
  https://www.rabbitmq.com/dow­nload.html
 82. celery na PyPi
  https://pypi.org/project/celery/
 83. Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python
  https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python/
 84. Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python-dokonceni/
 85. Redis Queue (RQ)
  https://www.fullstackpython.com/redis-queue-rq.html
 86. Python Celery & RabbitMQ Tutorial
  https://tests4geeks.com/python-celery-rabbitmq-tutorial/
 87. Flower: Real-time Celery web-monitor
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/mo­nitoring.html#flower-real-time-celery-web-monitor
 88. Asynchronous Tasks With Django and Celery
  https://realpython.com/asynchronous-tasks-with-django-and-celery/
 89. First Steps with Celery
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/getting-started/first-steps-with-celery.html
 90. node-celery
  https://github.com/mher/node-celery
 91. Full Stack Python: web development
  https://www.fullstackpython.com/web-development.html
 92. Introducing RQ
  https://nvie.com/posts/introducing-rq/
 93. Asynchronous Tasks with Flask and Redis Queue
  https://testdriven.io/asynchronous-tasks-with-flask-and-redis-queue
 94. rq-dashboard
  https://github.com/eoranged/rq-dashboard
 95. Stránky projektu Redis
  https://redis.io/
 96. Introduction to Redis
  https://redis.io/topics/introduction
 97. Try Redis
  http://try.redis.io/
 98. Redis tutorial, April 2010 (starší, ale pěkně udělaný)
  https://static.simonwilli­son.net/static/2010/redis-tutorial/
 99. Python Redis
  https://redislabs.com/lp/python-redis/
 100. Redis: key-value databáze v paměti i na disku
  https://www.zdrojak.cz/clanky/redis-key-value-databaze-v-pameti-i-na-disku/
 101. Praktický úvod do Redis (1): vaše distribuovaná NoSQL cache
  http://www.cloudsvet.cz/?p=253
 102. Praktický úvod do Redis (2): transakce
  http://www.cloudsvet.cz/?p=256
 103. Praktický úvod do Redis (3): cluster
  http://www.cloudsvet.cz/?p=258
 104. Connection pool
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Connection_pool
 105. Instant Redis Sentinel Setup
  https://github.com/ServiceStack/redis-config
 106. How to install REDIS in Linux
  https://linuxtechlab.com/how-install-redis-server-linux/
 107. Redis RDB Dump File Format
  https://github.com/sripat­hikrishnan/redis-rdb-tools/wiki/Redis-RDB-Dump-File-Format
 108. Lempel–Ziv–Welch
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Lempel%E2%80%93Ziv%E2%80%93­Welch
 109. Redis Persistence
  https://redis.io/topics/persistence
 110. Redis persistence demystified
  http://oldblog.antirez.com/post/redis-persistence-demystified.html
 111. Redis reliable queues with Lua scripting
  http://oldblog.antirez.com/post/250
 112. Ost (knihovna)
  https://github.com/soveran/ost
 113. NoSQL
  https://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
 114. Shard (database architecture)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Shard_%28database_archi­tecture%29
 115. What is sharding and why is it important?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/992988/what-is-sharding-and-why-is-it-important
 116. What Is Sharding?
  https://btcmanager.com/what-sharding/
 117. Redis clients
  https://redis.io/clients
 118. Category:Lua-scriptable software
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Lua-scriptable_software
 119. Seriál Programovací jazyk Lua
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-lua/
 120. Redis memory usage
  http://nosql.mypopescu.com/pos­t/1010844204/redis-memory-usage
 121. Ukázka konfigurace Redisu pro lokální testování
  https://github.com/tisnik/pre­sentations/blob/master/re­dis/redis.conf
 122. Resque
  https://github.com/resque/resque
 123. Nested transaction
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Nested_transaction
 124. Publish–subscribe pattern
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Publish%E2%80%93subscri­be_pattern
 125. Messaging pattern
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Messaging_pattern
 126. Using pipelining to speedup Redis queries
  https://redis.io/topics/pipelining
 127. Pub/Sub
  https://redis.io/topics/pubsub
 128. ZeroMQ distributed messaging
  http://zeromq.org/
 129. ZeroMQ: Modern & Fast Networking Stack
  https://www.igvita.com/2010/09/03/ze­romq-modern-fast-networking-stack/
 130. Publish/Subscribe paradigm: Why must message classes not know about their subscribers?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2908872/publish-subscribe-paradigm-why-must-message-classes-not-know-about-their-subscr
 131. Python & Redis PUB/SUB
  https://medium.com/@johngrant/python-redis-pub-sub-6e26b483b3f7
 132. Message broker
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Message_broker
 133. RESP Arrays
  https://redis.io/topics/protocol#array-reply
 134. Redis Protocol specification
  https://redis.io/topics/protocol
 135. Redis Pub/Sub: Intro Guide
  https://www.redisgreen.net/blog/pubsub-intro/
 136. Redis Pub/Sub: Howto Guide
  https://www.redisgreen.net/blog/pubsub-howto/
 137. Comparing Publish-Subscribe Messaging and Message Queuing
  https://dzone.com/articles/comparing-publish-subscribe-messaging-and-message
 138. Apache Kafka
  https://kafka.apache.org/
 139. Iron
  http://www.iron.io/mq
 140. kue (založeno na Redisu, určeno pro node.js)
  https://github.com/Automattic/kue
 141. Cloud Pub/Sub
  https://cloud.google.com/pubsub/
 142. Introduction to Redis Streams
  https://redis.io/topics/streams-intro
 143. glob (programming)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Glob_(programming)
 144. Why and how Pricing Assistant migrated from Celery to RQ – Paris.py
  https://www.slideshare.net/syl­vinus/why-and-how-pricing-assistant-migrated-from-celery-to-rq-parispy-2
 145. Enqueueing internals
  http://python-rq.org/contrib/
 146. queue — A synchronized queue class
  https://docs.python.org/3/li­brary/queue.html
 147. Queue – A thread-safe FIFO implementation
  https://pymotw.com/2/Queue/
 148. Queues
  http://queues.io/
 149. Windows Subsystem for Linux Documentation
  https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/about
 150. RestMQ
  http://restmq.com/
 151. ActiveMQ
  http://activemq.apache.org/
 152. Amazon MQ
  https://aws.amazon.com/amazon-mq/
 153. Amazon Simple Queue Service
  https://aws.amazon.com/sqs/
 154. Celery: Distributed Task Queue
  http://www.celeryproject.org/
 155. Disque, an in-memory, distributed job queue
  https://github.com/antirez/disque
 156. rq-dashboard
  https://github.com/eoranged/rq-dashboard
 157. Projekt RQ na PyPi
  https://pypi.org/project/rq/
 158. rq-dashboard 0.3.12
  https://pypi.org/project/rq-dashboard/
 159. Job queue
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Job_queue
 160. Why we moved from Celery to RQ
  https://frappe.io/blog/technology/why-we-moved-from-celery-to-rq
 161. Running multiple workers using Celery
  https://serverfault.com/qu­estions/655387/running-multiple-workers-using-celery
 162. celery — Distributed processing
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/reference/ce­lery.html
 163. Chains
  https://celery.readthedoc­s.io/en/latest/userguide/can­vas.html#chains
 164. Routing
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/rou­ting.html#automatic-routing
 165. Celery Distributed Task Queue in Go
  https://github.com/gocelery/gocelery/
 166. Python Decorators
  https://wiki.python.org/mo­in/PythonDecorators
 167. Periodic Tasks
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/pe­riodic-tasks.html
 168. celery.schedules
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/reference/ce­lery.schedules.html#celery­.schedules.crontab
 169. Pros and cons to use Celery vs. RQ
  https://stackoverflow.com/qu­estions/13440875/pros-and-cons-to-use-celery-vs-rq
 170. Priority queue
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Priority_queue
 171. Jupyter
  https://jupyter.org/
 172. How IPython and Jupyter Notebook work
  https://jupyter.readthedoc­s.io/en/latest/architectu­re/how_jupyter_ipython_wor­k.html
 173. Context Managers
  http://book.pythontips.com/en/la­test/context_managers.html

Byl pro vás článek přínosný?