Hlavní navigace

OpenOffice.org - Calc

Sdílet

Calc umožňuje především provádět výpočty v tabulkách, ale lze jej stejně dobře použít i pro zápis obecných údajů. To znamená, že Calc poslouží výborně i pro různé seznamy, adresáře, inventáře a podobně.

Calc umožňuje především provádět výpočty v tabulkách, ale lze jej stejně dobře použít i pro zápis obecných údajů. To znamená, že Calc poslouží výborně i pro různé seznamy, adresáře, inventáře a podobně.

Možnosti použití

Výpočty

Calc je především výpočetní aplikace. Do tabulek můžete zadávat text, čísla a vzorce a provádět jednoduché i složité výpočty. K tomuto účely disponuje program celou škálou funkcí z nejrůznějších o­borů.

Kromě základních výpočtů podporuje Calc také množství metod, které lze zadávat interaktivně, pomocí tzv. Autopilota. Díky schopnosti upravovat pružně vzhled buněk si tak můžete stylizovat, vyplňovat, vypočítávat a tisknout své vlastní formuláře.

Databázové funkce

Když můžete své údaje uspořádat do tabulek, dokážete je pak snadno v Calcu spravovat. To platí například pro adresy, stavy skladů, objednávky apod. I když nechcete nic vypočítat, můžete takovou databázi například jednoduše třídit nebo v ní vyhledávat konkrétní údaje – třeba i minimální a maximální hodnoty.

Navíc může Calc sloužit jako zdroj dat pro hromadné dopisy vytvořené ve Writeru.

Aktivní data ze sítě a z internetu

Buňka nemusí obsahovat jen pevnou hodnotu nebo vzorec kalkulující s ostatními buňkami v listu. Může zde být i odkaz na obsah jiného dokumentu, který se dokonce ani nemusí nalézat na vašem počítači, ale kdekoliv v síti nebo na Internetu. Calc umí mimo jiné automaticky získávat tabulky z webových stránek.

Základní funkce

Calc umí všechny základní funkce obvyklé u tohoto typu aplikace. Nabízí například:

 • široký sortiment matematických, statistických maticových, tabulkových, textových, logických, informačních, databázových funkcí a funkcí pro datum a čas s přehlednou nápovědou a příklady použití
 • trojrozměrné tabulky (vkládání listů)
 • širokou paletu grafů (včetně trojrozměrných s perspektivou a natáčením)
 • automatické doplňování textu rozepsané buňky podle předchozích buněk
 • formátovací styly pomocí Stylisty (klávesa F11 jako ve Writeru)
 • automatický formát výběrem z hotových formátů
 • podmíněné formátování (styl lze přiřadit podle výsledku výpočtu)
 • témata, která stylizují celou tabulku
 • spojování a rozdělování buněk
 • třídění buněk
 • grafické zobrazování závislostí
 • zamykání nadpisů sloupců a řádků během pohybu po tabulce
 • různé formy zvýraznění pro záporný výsledek výpočtu
 • vkládání a mazání poznámek
 • otáčení textu
 • text o více řádcích
 • tvrdé mezery, pomlčky

Známé funkce, nové možnosti

Calc umí stejně jako Writer zaznamenávat změny, které v tabulce provádíte. Tento záznam revizí (Úpravy –Změny – Záznam) umožňuje rekonstruovat, co, kdo a kdy přesně v dokumentu provedl. Veškeré modifikace lze následně buď přijmout, nebo zamítnout, přičemž Calc dokáže selektivně zobrazit záznamy organizované podle autora, rozsahu, komentáře a data nebo rozsahu dat. Díky tomu si můžete snadno zvolit, co chcete zpracovat: například jen změny provedené Petrem Novákem, nebo jen změny provedené od 12:30 do 14:00. Záznam je speciálně přizpůsoben pro zpracování tabulek: když necháte kurzor myši u změněných buněk, objeví se popis změny v češtině; například Petr Novák, 26.11.2002 19:05:20, buňka C2 změněna z „prázdné“ na „24“.

I když zapomenete zaznamenávat změny, Calc umí slučovat podobné dokumenty. Slouží k tomu funkce Úpravy – Porovnat dokument.

V jednom souboru lze mít uloženo více verzí stejné tabulky a podle potřeby je sloučit pomocí Úpravy – Sledování změn – Sloučit dokument.

Když nastavujete formát buněk na Měna, můžete si vybrat jazyk (např. čeština), tím se nastaví formát na „999 999 Kč“. Tento formát bude zachován, i když si dokument otevře uživatel např. ve Francii. To znamená, že částka bude nadále v korunách a nezmění se kouzlem na francouzské franky.

Kromě tradičních možností formátování buněk nabízí Calc i některé nové. Pro čísla lze nastavit počet uvozovacích nul, více než deset druhů podtržení, přeškrtávání slov nejen jednoduše a dvojitě, ale i tučně či znaky „X“ nebo „/“ a volitelnou barvou. Dále lze použít efekty pro písmo reliéf a rytina. Text lze naklánět o libovolný úhel. Blok buněk můžete orámovat jedním z více než deseti druhů čar a opatřit stínem.

Calc provádí výpočty s přesnými čísly, i když je standardně zobrazuje zaokrouhleně. Dodržuje tím základní matematické a účetní pravidlo, které zakazuje dvojité zaokrouhlování. Pokud na tom trváte, můžete si počítání se zaokrouhlenými čísly vynutit.

Upravované vzorce se implicitně zobrazují barevně, přičemž každá buňka má svou vlastní barvu, takže můžete očima rychle lokalizovat umístění buněk tvořících daný vzorec (viz obrázek níže). Toto barevné kódování lze vypnout přes Nástroje – Volby – Sešit– Pohled.

Automatické doplňování rozsahu funguje pro číselné sekvence, řetězce a měsíce v roce. Když například zadáte do první buňky 2003 a do druhé 2004, můžete označit obě buňky a roztáhnout sekvenci, takže Calc automaticky doplní do dalších buněk 2005, 2006, 2007… Když zadáte složitější sekvenci, například 2, 4, 10, tak jejím roztažením vznikne sekvence 3, 5, 11, 4, 6, 12… Když zadáte do první buňky January a roztáhnete výběr, bude v dalších buňkách February, March, April…

Pomocí filtru můžete zobrazovat jen řádky tabulky vyhovující zadaným podmínkám. AutoFilter okamžitě omezí zobrazení na buňky obsahující stejnou hodnotu jako buňka s kurzorem a zároveň vytvoří aktivní buňku, ve které můžete definovat filtr ručně. Na výběr jsou standardní podmínky <, >, <=, >=, =, největší, nejmenší, největší procenta, nejmenší procenta. Takto lze vizuálním nástrojem (čili výběrem z nabídky) sestavit podmínku filtru například takto: Sloupec F <= April or Sloupec D = 2004. Navíc je možné rozlišovat malá a velká písmena, vyloučit duplikáty nebo používat regulární výrazy. Není ani problém výsledky filtru kopírovatdo nové oblasti tabulky.

Rozšířený filtr přináší zcela nové možnosti dynamického filtrování matic. Jejich popis je nad rámec tohoto dokumentu.

Vzorce lze zadávat hromadně pro celé matice. Dejme tomu, že máte vyplněná čísla v buňkách A1:A10 a B1:B10 a chcete mít řádkové součty ve sloupci C. Můžete myší vybrat buňky C1:C10, stisknout klávesu F2, stisknout klávesu =, vybrat myší A1:A10, stisknout +, vybrat myší B1:B10 a stisknout Shift-Ctrl-Enter. Tím se do všech vybraných buněk sloupce C vloží speciální vzorec ohraničený složenými závorkami {=A1:A10+B1:B10}, který vytváří požadované řádkové součty.

Rozsah buněk lze jedním příkazem otočit – zaměnit sloupce a řádky.

Data lze importovat přímo z webu. Stačí zadat URL adresu a Calc si vytáhne tabulky z webové stránky.

Pro vkládání dat formou dynamicky aktualizovaného odkazu můžete použít Navigátora, popsaného v předchozí kapitole o aplikaci Writer. Prostým přetažením myší lze vložit tabulku ze zdrojového dokumentu do Calcu.

Průvodce daty slouží k rychlému nalezení dat v rozsáhlých tabulkách. Tabulka vytvořená pomocí Data Pilotu je interaktivní, což znamená, že data lze uspořádat, přetřídit nebo sumarizovat z různých hledisek. To je velmi užitečné například pro výkazy odbytu. Na jedné straně je vhodné prohlížet si pravidelně obratové výsledky, na druhé straně je vhodné analyzovat odbyt podle zeměpisných oblastí. Data –Průvodce daty – Začátek.

Během konsolidace se obsah buněk z několika listů kombinuje na jedno místo. Můžete si vybrat aplikovanou funkci a vytvářet tak součet, počet, průměr, minimum, maximum, standardní odchylku nebo variaci dat.

Pro výpočty, které lze jen obtížně vyjádřit pomocí vzorců, můžete použít hrubou sílu, která se v matematice nazývá numerická iterativní metoda a Calc ji poskytuje pod názvem Hledat řešení v nabídce Nástroje. Když zadáte požadovaný výsledek, Calc bude měnit vstupní čísla automaticky, dokud se k výsledku nepřiblíží co nejvíce.

Validace zadaných čísel je přístupná přes nabídku Data – Kontrola vstupních dat. Zde můžete přesně nastavit, jaká čísla nebo data jsou pro dané buňky přípustná. Například: Celé číslo větší než 1, Desetinné číslo od 10 do 12,5, Datum před 1. 1. 2000, Čas, který se nerovná půlnoci, Text delší než 4 znaky.

Jednotlivé varianty datových výsledků můžete efektivně porovnávat pomocí Scénářů. Calc obsahuje předdefinované Scénáře a umožňuje tvorbu nových. Scénáře jsou opatřeny množstvím vizuálních pomůcek. Například když chcete zjistit, které hodnoty daného scénáře ovlivňují jiné hodnoty, vyberete některý z mnoha nástrojů v nabídce Nástroje – Závislosti. Takto můžete zobrazit šipky ukazující na buňky, které závisejí na aktuální buňce, nebo naopak na buňky ovlivněné aktuální buňkou.

Export, Import, Mail

Hotový dokument lze přímo z Calcu odeslat jako e-mail (Soubor – Odeslat – Dokument e-mailem). Export je možný do všech formátu MS Excel (od 6.0 po XP), pro web (HTML), pro StarCalc 3.0 – 5.0 nebo doCSV. Import má identický seznam formátů.