Hlavní navigace

Projekt Numba aneb další přístup k překladu Pythonu do nativního kódu

28. 6. 2018
Doba čtení: 23 minut

Sdílet

Po představení projektů RPython a Cython se zaměříme na další nástroj určený pro překlad zdrojových kódů z Pythonu do nativního kódu (či dokonce pro GPU). Tento nástroj se jmenuje Numba, má snadné použití a JIT překlad.

Obsah

1. Projekt Numba aneb další přístup k překladu Pythonu do nativního kódu

2. Princip činnosti Numba při překladu

3. Instalace nástroje Numba

4. Kontrola korektní instalace

5. Označení funkcí, které se mají překládat JITem

6. Testovací benchmark (dnes již naposledy)

7. Výsledky benchmarku při lineárním zvyšování složitosti výpočtu

8. Přidání anotace @jit

9. Použití zjednodušené varianty funkce print

10. Vynucení úplného překladu anotací @jit(nopython=True)

11. Porovnání výsledků benchmarků (pouze Numba)

12. Porovnání s benchmarkem naprogramovaným v optimalizovaném Cythonu a ANSI C

13. Graf s výsledky všech benchmarků a zhodnocení výsledků

14. Explicitně zapsané informace o typech (typové signatury)

15. Specifikace typů polí

16. Obsah druhé části článku

17. Repositář s demonstračními příklady a výsledky benchmarků

18. Odkazy na Internetu

1. Projekt Numba aneb další přístup k překladu Pythonu do nativního kódu

V předchozích třech článcích vydaných na serveru Root [1], [2], [3] jsme se ve stručnosti seznámili s projekty nazvanými RPython a Cython. Oba projekty mají podobné cíle – dokážou ze zdrojového kódu, který je buď podmnožinou (RPython) nebo naopak nadmnožinou (Cython) programovacího jazyka Python vygenerovat nativní (strojový) kód, který ve většině případů běží rychleji, než je tomu při použití klasického interpretu Pythonu, ať již se jedná o CPython (dnes asi nejčastěji používaný), Jython nebo v menší míře o Iron Python. Nástroj RPython je součástí projektu PyPy a jeho použití je do větší míry orientováno na autory interpretrů a překladačů než na běžné vývojáře (na což jsou ostatně programátoři několikrát upozorněni přímo v dokumentaci).

Liší se však způsob vlastní implementace překladu do nativního kódu. Projekt RPython je založený na analýze AST (Abstract Syntax Tree) vytvořeného z bajtkódu samotným interpretrem. Z AST se odvozuje CFG a proto RPython navíc vyžaduje použití podmnožiny Pythonu. Je tomu tak z toho důvodu, aby RPython dokázal správně odvodit datové typy proměnných a argumentů funkcí/metod, a to již v čase překladu, tj. v compile time. Nástroj Cython naproti tomu pracuje poněkud odlišně – transformuje zdrojový kód z Pythonu do programovacího jazyka C a používá přitom informace o typech dodaných přímo vývojářem do zdrojového kódu (ten má tradičně koncovku „.pyx“ a nikoli „.py“). V místech, kde není typ zřejmý, se používá univerzální typ PyObject *, podobně jako v klasickém interpretru. Záleží tedy jen na vývojáři, kterou část kódu bude chtít optimalizovat a které tedy bude věnovat větší péči (při deklaraci typů).

Dnes se zaměříme především na porovnání výsledků benchmarků, ale další článek se bude podrobněji věnovat jak způsobu práce JITu, tak i kooperaci s LLVM (což je velmi pěkný a potenciálně mocný projekt). Taktéž si ukážeme využití AOT, tj. překladu do nativního kódu ještě před spuštěním aplikace, i když tento způsob není tak elegantní jako přímé použití JITu.

2. Princip činnosti Numba při překladu

Princip činnosti nástroje Numba se v několika ohledech odlišuje od RPythonu ale i od Cythonu. Numba totiž umožňuje překlad kódu za běhu aplikace, tj. v runtime. Jedná se tedy o JIT neboli o just-in-time překladač, který má tu výhodu, že dokáže odvodit datové typy proměnných a argumentů funkcí na základě skutečného chování aplikace. To samozřejmě neznamená, že by JIT již při prvním volání funkce přesně věděl, jak má funkci přeložit. Ve skutečnosti se dozví pouze informace o jediné konkrétní větvi, kterou může přeložit. V případě, že bude ta samá funkce později volána s odlišnými typy parametrů, popř. se její chování změní jiným způsobem (Python je velmi dynamický jazyk), provede se just-in-time překlad znovu, takže zde zaplatíme za vyšší výpočetní výkon poněkud většími paměťovými nároky a pomalejším během prvních volání funkce.

Z pohledu běžného vývojáře je největší předností tohoto způsobu překladu fakt, že není zapotřebí samotný zdrojový kód měnit (až na uvedení anotace před funkci). Nepříjemný je přesun času překladu do runtime, což sice nevadí u aplikací, které běží delší dobu, ovšem u jednorázových skriptů může být použití JITu spíše kontraproduktivní. To ostatně uvidíme i na demonstračním příkladu.

Samotný překlad je prováděn na několika úrovních, přičemž Numby na nižších úrovních využívá možností nabízených LLVM. Jedná se o relativně složitou problematiku, které se budeme věnovat v samostatném článku.

Poznámka: s JITy jsme se již na stránkách Roota setkali, především v souvislosti s LuaJITem a JVM. Další odkazy naleznete na konci článku.

Existuje i alternativní způsob překladu, takzvaný AOT (ahead-of-time) překlad, který ovšem vyžaduje informovat Numbu o datových typech parametrů a proměnných, podobně jako je tomu v Cythonu (ovšem syntaxe zápisu je odlišná a pravděpodobně se prozatím nebude sjednocovat). Touto problematikou se budeme zabývat v samostatném článku (a nutno říci, že výhodou Numby je přece jen spíše JIT, než AOT).

3. Instalace nástroje Numba

V současnosti existuje hned několik možností, jak projekt Numba nainstalovat. Pravděpodobně nejjednodušší je použití pip neboli Python installeru a instalace Numby pouze pro lokálního (přihlášeného) uživatele:

$ pip3 install --user numba
Collecting numba
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/1e/74/bcf00816aa212e1439709f88b4e62519b60c89e18eb9f9f67e7d02ab4461/numba-0.38.1-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl (1.9MB)
  100% |████████████████████████████████| 1.9MB 700kB/s
Collecting llvmlite>=0.23.0dev0 (from numba)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/21/c7/eb581bbbdf731f24a72eba505cf42668231c595ba61997a6fa186b7f0413/llvmlite-0.23.2-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl (15.8MB)
  100% |████████████████████████████████| 15.8MB 103kB/s
Requirement already satisfied: numpy in ./.local/lib/python3.6/site-packages (from numba)
Installing collected packages: llvmlite, numba
Successfully installed llvmlite-0.23.2 numba-0.38.1
Poznámka: pokud nemáte nainstalovánu knihovnu numpy, bude celá instalace delší a bude vyžadovat i překlad nativního kódu (to provede pip automaticky, ovšem již nezajistí přítomnost GCC a jeho knihoven).

Kromě výše uvedeného postupu je možné pro instalaci Numby použít platformu Anaconda (nejedná se však o stejně pojmenovaný instalátor Fedory), samozřejmě za předpokladu, že ji již máte na svém počítači nakonfigurovanou:

$ conda install numba

popř. pro přechod na vyšší verzi:

$ conda update numba

Další varianta spočívá v překladu projektu ze zdrojových kódů. V tomto případě potřebujete mít nainstalován jak LLVM tak i llvmlite, což je knihovna zajišťující rozhraní mezi LLVM a Pythonem:

$ git clone https://github.com/numba/llvmlite
$ cd llvmlite
$ python setup.py install

Po tomto přípravném kroku již následuje naklonování repositáře s Numbou a její překlad s instalací:

$ git clone https://github.com/numba/numba.git
$ cd numba
$ pip install -r requirements.txt
$ python setup.py build_ext --inplace
$ python setup.py install

4. Kontrola korektní instalace

Dalším krokem ihned po instalaci bude zjištění, zda se Numba nainstalovala korektně. Prvním pokusem bude pokus o spuštění příkazu numba, tj. především test, jestli tento příkaz leží na PATH:

$ numba --help
 
usage: numba [-h] [--annotate] [--dump-llvm] [--dump-optimized]
       [--dump-assembly] [--dump-cfg] [--dump-ast]
       [--annotate-html ANNOTATE_HTML] [-s]
       [filename]
 
positional arguments:
 filename       Python source filename
 
optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 --annotate      Annotate source
 --dump-llvm      Print generated llvm assembly
 --dump-optimized   Dump the optimized llvm assembly
 --dump-assembly    Dump the LLVM generated assembly
 --dump-cfg      [Deprecated] Dump the control flow graph
 --dump-ast      [Deprecated] Dump the AST
 --annotate-html ANNOTATE_HTML
            Output source annotation as html
 -s, --sysinfo     Output system information for bug reporting

V případě, že se tento příkaz nepodaří spustit, většinou to znamená, že do PATH není zahrnuta cesta ~/.local/bin, což lze snadno napravit (.bashrc atd.).

Druhý krok spočívá v pokusu o spuštění dalšího nástroje, který se jmenuje pycc (varování „DEPRECADED“ si nyní nemusíme všímat :-):

$ pycc --help
usage: pycc [-h] [-o OUTPUT] [-c | --llvm] [--header] [--python] [-d]
      inputs [inputs ...]
 
DEPRECATED - Compile Python modules to a single shared library
 
positional arguments:
 inputs    Input file(s)
 
optional arguments:
 -h, --help  show this help message and exit
 -o OUTPUT  Output file (default is name of first input -- with new ending)
 -c      Create object file from each input instead of shared-library
 --llvm    Emit llvm instead of native code
 --header   Emit C header file with function signatures
 --python   Emit additionally generated Python wrapper and extension module
        code in output
 -d, --debug Print extra debug information

Třetí krok bude ve skutečnosti nejdůležitější, protože zjistíme, jestli je vůbec možné do běžící smyčky REPL naimportovat modul numba. Korektní instalace bude reagovat takto:

$ python3
 
Python 3.6.3 (default, Oct 9 2017, 12:11:29)
[GCC 7.2.1 20170915 (Red Hat 7.2.1-2)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
 
>>> import numba
 
>>> numba.sys.version
'3.6.3 (default, Oct 9 2017, 12:11:29) \n[GCC 7.2.1 20170915 (Red Hat 7.2.1-2)]'

V případě, že se instalace z nějakého důvodu nepovedla, získáme běžné chybové hlášení o neexistujícím modulu:

>>> import numba
 
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
ImportError: No module named numba

5. Označení funkcí, které se mají překládat JITem

Použití just-in-time překladače Numba může být ve skutečnosti velmi jednoduché. Pokud totiž o nějaké funkci naprogramované v Pythonu víme, například na základě použití profileru, že je vhodné jí optimalizovat, umístíme před její hlavičku anotaci @jit. Tuto anotaci lze naimportovat z modulu numba (a o existenci tohoto modulu jsme se přesvědčili v předchozí kapitole). Příklad označení funkce vypadá takto:

from numba import jit
 
@jit
def funkce1():
  pass

Celá aplikace se spouští obvyklým způsobem, což znamená, že – na rozdíl od RPythonu nebo Cythonu – použijeme přímo interpret python/python2/python3 přesně stejným způsobem, jako bez použití Numby.

6. Testovací benchmark (dnes již naposledy)

V dnešním článku se snad již naposledy setkáme s benchmarkem, v němž se vykresluje Mandelbrotova množina se zadaným rozlišením a s předem nastaveným maximálním počtem iterací. Výsledek výpočtu se vypíše na standardní výstup, který bude přesměrován do souboru, protože výsledkem výpočtů budou bitmapy ve formátu Portable Pixel Map (viz [1]). Na tomto místě si musíme uvědomit, že benchmark kromě rychlosti vlastního výpočtu bude měřit i kumulativní čas výpisu hodnot na standardní výstup, který mj. znamená nutnost volání knihovních funkcí. Následuje výpis zdrojového kódu benchmarku, přičemž kód je napsán tak, aby byl kompatibilní s Pythonem 2.x, Pythonem 3.x i Jythonem (a také s Numbou):

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import palette_mandmap
from sys import argv, exit
 
def calc_mandelbrot(width, height, maxiter, palette):
  print("P3")
  print("{w} {h}".format(w=width, h=height))
  print("255")
 
  cy = -1.5
  for y in range(0, height):
    cx = -2.0
    for x in range(0, width):
      zx = 0.0
      zy = 0.0
      i = 0
      while i < maxiter:
        zx2 = zx * zx
        zy2 = zy * zy
        if zx2 + zy2 > 4.0:
          break
        zy = 2.0 * zx * zy + cy
        zx = zx2 - zy2 + cx
        i += 1
 
      r = palette[i][0]
      g = palette[i][1]
      b = palette[i][2]
      print("{r} {g} {b}".format(r=r, g=g, b=b))
      cx += 3.0/width
    cy += 3.0/height
 
 
if __name__ == "__main__":
  if len(argv) < 4:
    width = 512
    height = 512
    maxiter = 255
  else:
    width = int(argv[1])
    height = int(argv[2])
    maxiter = int(argv[3])
  calc_mandelbrot(width, height, maxiter, palette_mandmap.palette)

Obrázek 1: Mandelbrotova množina o rozlišení 512×512 pixelů vykreslená předchozím příkladem.

7. Výsledky benchmarku při lineárním zvyšování složitosti výpočtu

Na rozdíl od předchozích článků nyní budeme benchmark spouštět odlišným skriptem, který zajistí (přibližně) lineární zvyšování složitosti. Budeme totiž měnit pouze vertikální rozlišení obrázku (výšku) od 0 do 3500 pixelů s pevně daným krokem 100 pixelů. Postupné volání benchmarku zajistí tento skript (podobný skript bude použit i pro všechny další benchmarky):

width="2048"
 
OUTFILE="numba1_linear_scale.times"
PREFIX="numba1_linear_scale"
 
rm $OUTFILE
 
for height in $(seq 0 100 3500)
do
  echo "${width} x ${height}"
  echo -n "${height} " >> $OUTFILE
  /usr/bin/time --output $OUTFILE --append --format "%e %M" python3 mandelbrot_python.py $width $height 255 > "${PREFIX}_${width}_${height}.ppm"
done

Podívejme se nyní na výsledky. Jen pro zopakování – prozatím získáme výsledky rychlosti výpočtu běžného interpretru Pythonu. Důvod, proč tento benchmark vlastně spouštíme, spočívá v tom, aby se ukázaly rozdíly mezi časy zahájení výpočtu (rozdíl interpretr versus JIT):

Šířka Výška Čas běhu
2048 0 0,03
2048 100 1,84
2048 200 3,59
2048 300 5,56
2048 400 7,16
2048 500 9,63
2048 600 11,62
2048 700 12,56
2048 800 14,20
2048 900 16,23
2048 1000 17,91
2048 1100 19,58
2048 1200 23,49
2048 1300 23,08
2048 1400 25,22
2048 1500 26,88
2048 1600 28,87
2048 1700 30,80
2048 1800 33,12
2048 1900 33,82
2048 2000 37,45
2048 2100 37,80
2048 2200 39,46
2048 2300 42,15
2048 2400 44,28
2048 2500 46,78
2048 2600 46,53
2048 2700 48,47
2048 2800 50,65
2048 2900 54,63
2048 3000 53,87
2048 3100 55,37
2048 3200 58,27
2048 3300 59,18
2048 3400 61,80
2048 3500 66,23

O tom, že se složitost (a čas výpočtu) skutečně zvětšuje lineárně, se můžeme přesvědčit pohledem na následující graf:

Obrázek 2: Závislost celkové doby výpočtu na vertikálním rozlišení obrázku.

8. Přidání anotace @jit

Prvním krokem při praktickém použití nástroje Numba je zápis anotace @jit před funkcí, u které potřebujeme, aby ji překladač optimalizoval v čase běhu. Nejdříve musíme do příslušného modulu anotaci naimportovat, což je snadné:

from numba import jit

Následně tuto anotaci použijeme – žádné další kroky není zapotřebí provést:

@jit
def calc_mandelbrot(width, height, maxiter, palette):
  ...
  ...
  ...
Poznámka: výsledky benchmarku si uvedeme až v jedenácté kapitole, protože bude zajímavé především jejich vzájemné porovnání a rozdíly mezi jednotlivými křivkami.

9. Použití zjednodušené varianty funkce print

Jedním z potenciálně problematických prvků našeho benchmarku je použití pythonovské funkce print. Při JIT překladu totiž může Numba použít dvě varianty této funkce – původní „univerzální“ pythonovskou variantu s téměř nepřebernými možnostmi formátování a volitelnými parametry nebo zjednodušenou variantu umožňující tisk číselných hodnot nebo řetězců (více info o nativních funkcích Numby je uvedeno na stránce https://numba.pydata.org/numba-doc/dev/reference/pysupported.html). Obecně platí, že pokud použijeme zjednodušenou variantu funkce print, bude JIT schopen přeložit celou JITovanou funkci do strojového kódu.

Náš kód tedy na dvou místech nepatrně upravíme a využijeme tak velké flexibility formátu PNM, v němž je možné použít jako oddělovač buď konec řádku nebo libovolný bílý znak (jednou z nepříjemných vlastností nativní varianty printu je to, že se vždy tiskne konec řádku).

Původní kód:

print("P3")
print("{w} {h}".format(w=width, h=height))
print("255")

Nový kód:

print("P3")
print(width)
print(height)
print("255")

Původní kód:

r = palette[i][0]
g = palette[i][1]
b = palette[i][2]
print("{r} {g} {b}".format(r=r, g=g, b=b))

Nový kód:

r = palette[i][0]
g = palette[i][1]
b = palette[i][2]
print(r)
print(g)
print(b)
Poznámka: to, jaká varianta funkce print se zvolí, nemusíme explicitně zadávat; JIT výběr provede za nás.

Nová podoba benchmarku tedy bude následující:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import palette_mandmap
from sys import argv, exit
 
from numba import jit
 
 
@jit
def calc_mandelbrot(width, height, maxiter, palette):
  print("P3")
  print(width)
  print(height)
  print("255")
 
  cy = -1.5
  for y in range(0, height):
    cx = -2.0
    for x in range(0, width):
      zx = 0.0
      zy = 0.0
      i = 0
      while i < maxiter:
        zx2 = zx * zx
        zy2 = zy * zy
        if zx2 + zy2 > 4.0:
          break
        zy = 2.0 * zx * zy + cy
        zx = zx2 - zy2 + cx
        i += 1
 
      r = palette[i][0]
      g = palette[i][1]
      b = palette[i][2]
      print(r)
      print(g)
      print(b)
      cx += 3.0/width
    cy += 3.0/height
 
 
if __name__ == "__main__":
  if len(argv) < 4:
    width = 512
    height = 512
    maxiter = 255
  else:
    width = int(argv[1])
    height = int(argv[2])
    maxiter = int(argv[3])
  calc_mandelbrot(width, height, maxiter, palette_mandmap.palette)
Poznámka: výsledky benchmarku si opět uvedeme až v jedenácté kapitole, protože bude zajímavé především jejich vzájemné porovnání a rozdíly mezi jednotlivými křivkami.

10. Vynucení úplného překladu anotací @jit(nopython=True)

JIT ve skutečnosti může pracovat ve dvou režimech, které se nazývají object mode a nopython mode. V prvním režimu je kód vytvářený JITem schopný zpracovat libovolné objekty (resp. reference na ně) a v případě potřeby se v kódu volá C API Pythonu pro zpracování těchto objektů. Pokud je tento režim použit, nebude se rychlost výsledného programu příliš odlišovat od běhu interpretru. Z tohoto důvodu se většinou budeme chtít tomuto režimu vyhnout – pokud to půjde. Naproti tomu druhý režim (nopython mode) generuje kód, v němž se C API nevolá a všechny proměnné a argumenty nesou hodnoty nativních typů (int, double atd.). Tento režim si můžeme vynutit anotací @jit(nopython=True), ovšem s několika omezeními, které se týkají například výše zmíněné funkce print (ostatně si zkuste sami vyzkoušet, co se stane, pokud tuto anotaci přidáme do prvního příkladu).

Benchmark upravíme následujícím způsobem:

@jit(nopython=True)
def calc_mandelbrot(width, height, maxiter, palette):

Pro jistotu si uveďme celý kód, jak s novou anotací, tak i s použitím zjednodušené nativní funkce print:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import palette_mandmap
from sys import argv, exit
 
from numba import jit
 
 
@jit(nopython=True)
def calc_mandelbrot(width, height, maxiter, palette):
  print("P3")
  print(width)
  print(height)
  print("255")
 
  cy = -1.5
  for y in range(0, height):
    cx = -2.0
    for x in range(0, width):
      zx = 0.0
      zy = 0.0
      i = 0
      while i < maxiter:
        zx2 = zx * zx
        zy2 = zy * zy
        if zx2 + zy2 > 4.0:
          break
        zy = 2.0 * zx * zy + cy
        zx = zx2 - zy2 + cx
        i += 1
 
      r = palette[i][0]
      g = palette[i][1]
      b = palette[i][2]
      print(r)
      print(g)
      print(b)
      cx += 3.0/width
    cy += 3.0/height
 
 
if __name__ == "__main__":
  if len(argv) < 4:
    width = 512
    height = 512
    maxiter = 255
  else:
    width = int(argv[1])
    height = int(argv[2])
    maxiter = int(argv[3])
  calc_mandelbrot(width, height, maxiter, palette_mandmap.palette)

11. Porovnání výsledků benchmarků (pouze Numba)

Nyní již máme čtyři verze benchmarků:

 1. Původní zdrojový kód pro klasický interpret Pythonu
 2. Kód, do něhož byla pouze přidána anotace @jit
 3. Varianta s jednodušší (nativní) funkcí print
 4. Varianta s jednodušší (nativní) funkcí print a anotací @jit(nopython=True)

Podívejme se na výsledky benchmarků, nejdříve pouze v numerické podobě:

Šířka Výška Numba #1/interpret Numba #2 Numba #3 Numba #4
2048 0 0,03 0,76 5,92 5,89
2048 100 1,84 2,18 6,22 6,20
2048 200 3,59 3,56 6,60 6,58
2048 300 5,56 4,92 6,94 6,93
2048 400 7,16 6,38 7,30 7,33
2048 500 9,63 7,90 7,64 7,67
2048 600 11,62 9,27 8,01 8,04
2048 700 12,56 10,52 8,38 8,37
2048 800 14,20 11,99 8,70 8,83
2048 900 16,23 13,58 9,09 9,19
2048 1000 17,91 14,89 9,41 9,41
2048 1100 19,58 16,68 9,90 9,77
2048 1200 23,49 18,01 10,19 10,15
2048 1300 23,08 19,33 10,47 10,57
2048 1400 25,22 20,30 11,11 10,91
2048 1500 26,88 22,10 11,24 11,47
2048 1600 28,87 23,56 11,64 11,55
2048 1700 30,80 24,73 11,98 11,92
2048 1800 33,12 26,90 12,51 12,71
2048 1900 33,82 28,46 12,67 12,84
2048 2000 37,45 29,40 13,44 13,01
2048 2100 37,80 30,15 13,52 13,39
2048 2200 39,46 32,09 13,75 13,81
2048 2300 42,15 33,15 14,07 14,21
2048 2400 44,28 35,19 14,31 14,38
2048 2500 46,78 36,94 14,85 14,84
2048 2600 46,53 38,30 15,12 15,39
2048 2700 48,47 40,44 15,56 15,40
2048 2800 50,65 40,87 15,70 15,96
2048 2900 54,63 44,21 16,49 16,23
2048 3000 53,87 42,86 16,78 16,46
2048 3100 55,37 45,98 16,88 17,18
2048 3200 58,27 45,04 17,12 17,49
2048 3300 59,18 49,68 17,68 17,79
2048 3400 61,80 53,67 17,99 17,84
2048 3500 66,23 52,20 18,99 18,69

Přehlednější bude pohled na graf s průběhy výsledků všech čtyř benchmarků. Za povšimnutí stojí především to, že pouhým uvedením @jit jsme žádného výrazného urychlení nedosáhli, takže Numba nemusí ve všech případech produkovat nejlepší kód (zde konkrétně z toho důvodu, že JIT používal object mode a nikoli nopython mode). Dále si povšimněte, že při náhradě funkce print za její jednodušší variantu se JIT automaticky přepnul do nopython mode, což se projevilo jak delším časem na začátku (oněch cca 5 sekund i pro ty nejkratší skripty), tak menším sklonem výsledné křivky. Můžeme zde vidět, že pro často volané krátké skripty nemusí být JIT tím nejlepším řešením, zatímco pro náročné výpočty je jednoznačně lepší než interpret.

Obrázek 3: Výsledky všech čtyř benchmarků.

12. Porovnání s benchmarkem naprogramovaným v optimalizovaném Cythonu a ANSI C

Nyní již máme výsledky pro oba dva režimy JITu z nástroje Numba. Jak ale tento nepochybně užitečný nástroj obstojí v porovnání s Cythonem a benchmarkem naprogramovaným v čistém céčku? Odpověď získáme při pohledu na následující tabulku, protože i původní benchmarky byly spuštěny novým skriptem (s lineárně rostoucí složitostí):

Šířka Výška ANSI C Cython #1 Cython #2 Cython #3 Numba #1/interpret Numba #2 Numba #3 Numba #4
2048 0 0,00 0,03 0,02 0,03 0,03 0,76 5,92 5,89
2048 100 0,06 1,03 0,22 0,08 1,84 2,18 6,22 6,20
2048 200 0,11 2,10 0,42 0,14 3,59 3,56 6,60 6,58
2048 300 0,17 3,17 0,61 0,21 5,56 4,92 6,94 6,93
2048 400 0,23 4,04 0,81 0,26 7,16 6,38 7,30 7,33
2048 500 0,29 5,05 0,99 0,31 9,63 7,90 7,64 7,67
2048 600 0,34 6,16 1,19 0,37 11,62 9,27 8,01 8,04
2048 700 0,40 7,04 1,38 0,43 12,56 10,52 8,38 8,37
2048 800 0,46 8,17 1,56 0,48 14,20 11,99 8,70 8,83
2048 900 0,52 9,51 1,81 0,56 16,23 13,58 9,09 9,19
2048 1000 0,58 10,63 2,18 0,60 17,91 14,89 9,41 9,41
2048 1100 0,64 11,11 2,24 0,66 19,58 16,68 9,90 9,77
2048 1200 0,70 12,48 2,36 0,72 23,49 18,01 10,19 10,15
2048 1300 0,75 13,09 2,67 0,78 23,08 19,33 10,47 10,57
2048 1400 0,81 14,26 2,75 0,83 25,22 20,30 11,11 10,91
2048 1500 0,87 16,19 3,01 0,89 26,88 22,10 11,24 11,47
2048 1600 0,92 16,83 3,13 0,96 28,87 23,56 11,64 11,55
2048 1700 0,98 17,41 3,33 1,01 30,80 24,73 11,98 11,92
2048 1800 1,04 18,25 3,52 1,07 33,12 26,90 12,51 12,71
2048 1900 1,10 20,10 3,71 1,13 33,82 28,46 12,67 12,84
2048 2000 1,16 20,80 3,97 1,18 37,45 29,40 13,44 13,01
2048 2100 1,21 22,08 4,13 1,24 37,80 30,15 13,52 13,39
2048 2200 1,27 23,65 4,49 1,30 39,46 32,09 13,75 13,81
2048 2300 1,33 23,51 4,48 1,36 42,15 33,15 14,07 14,21
2048 2400 1,39 25,66 4,70 1,42 44,28 35,19 14,31 14,38
2048 2500 1,45 25,77 5,07 1,50 46,78 36,94 14,85 14,84
2048 2600 1,51 26,98 5,28 1,53 46,53 38,30 15,12 15,39
2048 2700 1,58 27,82 5,52 1,60 48,47 40,44 15,56 15,40
2048 2800 1,63 28,56 5,48 1,66 50,65 40,87 15,70 15,96
2048 2900 1,68 29,92 5,74 1,73 54,63 44,21 16,49 16,23
2048 3000 1,85 30,59 6,04 1,77 53,87 42,86 16,78 16,46
2048 3100 1,80 31,48 6,11 1,87 55,37 45,98 16,88 17,18
2048 3200 1,85 33,32 6,37 1,89 58,27 45,04 17,12 17,49
2048 3300 1,92 37,60 6,55 1,94 59,18 49,68 17,68 17,79
2048 3400 1,97 36,76 6,72 2,35 61,80 53,67 17,99 17,84
2048 3500 2,03 35,78 6,89 2,06 66,23 52,20 18,99 18,69

13. Graf s výsledky všech benchmarků a zhodnocení výsledků

Zkusme si nyní vynést výsledky z předchozí tabulky do grafu. Můžeme v něm vidět, že průběh pro benchmark naprogramovaný v ANSI C je prakticky shodný s Cythonem při volbě nejlepších optimalizací (kterých jsme byli schopni). Současně se jedná o nejrychlejší/nejlepší výsledky. Podle očekávání je většinou nejpomalejší výpočet provedený interpretrem (CPython), ovšem zajímavá je situace na začátku grafu (malá výška obrázků), kde interpret překonává Numbu při zapnutí plného JITování. Průběhy Numba #2 a Numba #3 jsou opět prakticky shodné, což jsme již diskutovali v předchozích kapitolách:

Obrázek 4: Výsledky všech benchmarků z předchozí tabulky.

Stručné zhodnocení pro tento konkrétní benchmark (které ovšem platí i pro další programy s převahou výpočtů):

 1. S Cythonem je možné dosáhnout nejlepších výsledků, ovšem za cenu nutnosti zásahů do kódu (množství cdef). Bez těchto zásahů bude zrychlení poměrně nevýrazné (hnědý průběh pod žlutým průběhem platným pro interpret).
 2. Numba sice nedosahuje tak dobrých výsledků jako optimalizovaný (!) Cython, ovšem i při naprosto minimálních zásazích do kódu dokážeme získat rozumné výsledky (modrý průběh). Platíme za to prvotní pauzou nutnou pro JITování (v našem případě cca pět sekund). Záleží na povaze aplikace, jestli je toto zpomalení významné či nikoli (malé skripty versus serverové aplikace například).

14. Explicitně zapsané informace o typech (typové signatury)

I při použití Numby je možné (a to zcela volitelně) informovat just-in-time překladač o typech proměnných, argumentů funkcí či návratových typech funkcí. Z primitivních datových typů se jedná především o různé typy numerických hodnot (+ pravdivostní hodnota). Ty jsou shrnuty v následující tabulce:

Kanonické jméno Zkratka Datový typ
numba.boolean numba.b1 byte
numba.uint8, numba.byte numba.u1 8-bit unsigned byte
numba.uint16 numba.u2 16-bit unsigned integer
numba.uint32 numba.u4 32-bit unsigned integer
numba.uint64 numba.u8 64-bit unsigned integer
numba.int8, numba.char numba.i1 8-bit signed byte
numba.int16 numba.i2 16-bit signed integer
numba.int32 numba.i4 32-bit signed integer
numba.int64 numba.i8 64-bit signed integer
numba.intc × C int-sized integer
numba.uintc × C int-sized unsigned integer
numba.intp × pointer-sized integer
numba.uintp × pointer-sized unsigned integer
numba.float32 numba.f4 single-precision floating-point number
numba.float64, numba.double numba.f8 double-precision floating-point number
numba.complex64 numba.c8 single-precision complex number
numba.complex128 numba.c16 double-precision complex number

Tyto typy použijeme ve chvíli, kdy se namísto JIT používá AOT (viz druhou kapitolu), popř. je uvidíme při ladění aplikací. Příklad použití (převzatý přímo z dokumentace a mírně upravený) ukazuje, že signaturu lze použít i vícekrát, protože funkce mohou akceptovat více typů parametrů (přeloží se potom několikrát, což ostatně odpovídá i způsobu překladu JITem):

@cc.export('addf', 'f8(f8, f8)')
@cc.export('addi', 'i4(i4, i4)')
@cc.export('addl', 'i8(i8, i8)')
def add(a, b):
  return a * b
 
@cc.export('square', 'f8(f8)')
def square(a):
  return a ** 2

15. Specifikace typů polí

Specifikovat je možné i typy polí resp. přesněji řečeno typy prvků ukládaných do pole. Pole jsou totiž po překladu do strojového kódu homogenní datovou strukturou, na rozdíl od běžných Pythonovských seznamů. Příklady deklarace polí různých typů jsou uvedeny v následující tabulce:

Deklarace Vrátí se Význam
numba.byte[:] array(uint8, 1d, A) jednorozměrné pole bajtů
numba.byte[::1] array(uint8, 1d, C) souvislé jednorozměrné pole bajtů
numba.float32[:] array(float32, 1d, A) jednorozměrné pole s prvky typu float (jednoduchá přesnost)
numba.int16[:, :] array(int16, 2d, A) dvourozměrné pole 16bitových celých čísel
numba.uintp[:, :, :] array(uint64, 3d, A) trojrozměrné pole ukazatelů
numba.float32[:, :, ::1] array(float32, 3d, C) souvislé trojrozměrné pole (céčková organizace)
numba.float32[::1, :, :] array(float32, 3d, F) souvislé trojrozměrné pole (organizace podle Fortranu)
numba.float32[:, ::1, :] array(float32, 3d, A) trojrozměrné pole

Souvislá pole odpovídají céčkovým polím – prvky jsou v nich uloženy v kontinuálním bloku paměti.

Význam posledního znaku v předchozím zápisu určuje uspořádání prvků pole v operační paměti:

Order Význam
‚C‘ prvky jsou uspořádány jako v jazyku C
‚F‘ prvky jsou uspořádány jako v jazyku Fortran
‚A‘ ponecháme na implementaci, který způsob uspořádání zvolit

Jaký je tedy vlastně rozdíl mezi uspořádáním prvků podle ‚C‘ a ‚F‘? Předpokládejme matici 3×3 prvky:

| 1 2 3 |
| 4 5 6 |
| 7 8 9 |

Tato matice může být v paměti uložena následujícím způsobem:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 'C'

Alternativně je však možné prohodit řádky a sloupce (což více odpovídá matematickému zápisu matice):

1 4 7 2 5 8 3 6 9 - 'F'

V dalších dílech si ukážeme, jak lze v Numba používat pole odpovídající konvencím známé knihovny Numpy.

16. Obsah druhé části článku

Ve druhé části článku si ukážeme především interní procesy, které Numba provádí při JITování kódu. Setkáme se tedy s projektem LLVM, který je velmi populární, a to v mnoha oblastech (stačí jen připomenout zajímavý projekt Emscripten atd.).

skoleni

17. Repositář s demonstračními příklady a výsledky benchmarků

Všechny skripty, které jsme si v dnešním článku ukázali, naleznete na adrese https://github.com/tisnik/numba-examples. Následují odkazy na jednotlivé příklady (pro jejich spuštění je nutné mít nainstalovánu knihovnu a jeho závislosti – viz třetí kapitolu):

Výsledky benchmarků (prosté textové soubory určené pro další zpracování) jsou „rozházeny“ mezi tři repositáře, což je ale pochopitelné, protože jsme benchmarky spouštěli s využitím rozdílných nástrojů:

18. Odkazy na Internetu

 1. Numba
  http://numba.pydata.org/
 2. numba 0.38.1
  https://pypi.org/project/numba/
 3. Numba documentation
  http://numba.pydata.org/numba-doc/latest/index.html
 4. Numba na GitHubu
  https://github.com/numba/numba
 5. First Steps with numba
  https://numba.pydata.org/numba-doc/0.12.2/tutorial_firststeps.html
 6. Numba and types
  https://numba.pydata.org/numba-doc/0.12.2/tutorial_types.html
 7. Just-in-time compilation
  https://en.wikipedia.org/wiki/Just-in-time_compilation
 8. Cython (home page)
  http://cython.org/
 9. Cython (wiki)
  https://github.com/cython/cython/wiki
 10. Cython (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Cython
 11. Cython (GitHub)
  https://github.com/cython/cython
 12. Python Implementations: Compilers
  https://wiki.python.org/mo­in/PythonImplementations#Com­pilers
 13. EmbeddingCython
  https://github.com/cython/cyt­hon/wiki/EmbeddingCython
 14. The Basics of Cython
  http://docs.cython.org/en/la­test/src/tutorial/cython_tu­torial.html
 15. Overcoming Python's GIL with Cython
  https://lbolla.info/python-threads-cython-gil
 16. GlobalInterpreterLock
  https://wiki.python.org/mo­in/GlobalInterpreterLock
 17. The Magic of RPython
  https://refi64.com/posts/the-magic-of-rpython.html
 18. RPython: Frequently Asked Questions
  http://rpython.readthedoc­s.io/en/latest/faq.html
 19. RPython’s documentation
  http://rpython.readthedoc­s.io/en/latest/index.html
 20. RPython (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/PyPy#RPython
 21. Getting Started with RPython
  http://rpython.readthedoc­s.io/en/latest/getting-started.html
 22. PyPy (home page)
  https://pypy.org/
 23. PyPy (dokumentace)
  http://doc.pypy.org/en/latest/
 24. Localized Type Inference of Atomic Types in Python (2005)
  http://citeseer.ist.psu.e­du/viewdoc/summary?doi=10­.1.1.90.3231
 25. Tutorial: Writing an Interpreter with PyPy, Part 1
  https://morepypy.blogspot­.com/2011/04/tutorial-writing-interpreter-with-pypy.html
 26. List of numerical analysis software
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_numerical_analy­sis_software
 27. Pixie: lehký skriptovací jazyk s „kouzelnými“ schopnostmi
  https://www.root.cz/clanky/pixie-lehky-skriptovaci-jazyk-s-kouzelnymi-schopnostmi/
 28. Programovací jazyk Pixie: funkce ze základní knihovny a použití FFI
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-pixie-funkce-ze-zakladni-knihovny-a-pouziti-ffi/
 29. The future can be written in RPython now (článek z roku 2010)
  http://blog.christianpero­ne.com/2010/05/the-future-can-be-written-in-rpython-now/
 30. PyPy is the Future of Python (článek z roku 2010)
  https://alexgaynor.net/2010/ma­y/15/pypy-future-python/
 31. Portal:Python programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Portal:Python_programming
 32. RPython Frontend and C Wrapper Generator
  http://www.codeforge.com/ar­ticle/383293
 33. PyPy’s Approach to Virtual Machine Construction
  https://bitbucket.org/pypy/ex­tradoc/raw/tip/talk/dls2006/py­py-vm-construction.pdf
 34. Tutorial: Writing an Interpreter with PyPy, Part 1
  https://morepypy.blogspot­.com/2011/04/tutorial-writing-interpreter-with-pypy.html
 35. A simple interpreter from scratch in Python (part 1)
  http://www.jayconrod.com/posts/37/a-simple-interpreter-from-scratch-in-python-part-1
 36. Brainfuck Interpreter in Python
  https://helloacm.com/brainfuck-interpreter-in-python/
 37. Interpretry, překladače, JIT překladače a transpřekladače programovacího jazyka Lua
  https://www.root.cz/clanky/interpretry-prekladace-jit-prekladace-a-transprekladace-programovaciho-jazyka-lua/
 38. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua/
 39. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (2)
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-2/
 40. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (3)
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-3/
 41. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (4)
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-4/
 42. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (5 – tabulky a pole)
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-5-tabulky-a-pole/
 43. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (6 – překlad programových smyček do mezijazyka LuaJITu)
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-6-preklad-programovych-smycek-do-mezijazyka-luajitu/
 44. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (7 – dokončení popisu mezijazyka LuaJITu)
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-7-dokonceni-popisu-mezijazyka-luajitu/
 45. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (8 – základní vlastnosti trasovacího JITu)
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-8-zakladni-vlastnosti-trasovaciho-jitu/
 46. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (9 – další vlastnosti trasovacího JITu)
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-9-dalsi-vlastnosti-trasovaciho-jitu/
 47. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (10 – JIT překlad do nativního kódu)
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-10-jit-preklad-do-nativniho-kodu/
 48. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (11 – JIT překlad do nativního kódu procesorů s architekturami x86 a ARM)
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-11-jit-preklad-do-nativniho-kodu-procesoru-s-architekturami-x86-a-arm/
 49. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (12 – překlad operací s reálnými čísly)
  https://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-12-preklad-operaci-s-realnymi-cisly/

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.