Hlavní navigace

Struktura projektů s jednotkovými testy, využití Travis CI

28. 5. 2020
Doba čtení: 29 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Dnes si ukážeme, jak může vypadat struktura projektů, v nichž se (pochopitelně kromě vlastního programového kódu) používají i jednotkové testy, popř. i testy integrační. Nezapomeneme ale ani na nastavení CI.

Obsah

1. Struktura projektů s jednotkovými testy, využití Travis CI

2. První způsob: jednotkové testy umístěné v samostatném podadresáři

3. Obsah jednotlivých souborů tvořících celý projekt

4. Spuštění aplikace i jednotkových testů

5. Soubor Makefile versus sada pomocných skriptů

6. Druhý způsob: zdrojové kódy v podadresáři src

7. Oprava předchozí struktury s využitím souboru conftest.py

8. Třetí způsob: jednotkové testy ve svém podadresáři

9. Čtvrtý způsob: umístění jednotkových testů do podadresáře s testovaným modulem

10. Užitečný (špinavý) trik: nápověda v Makefile

11. Nastavení CI – služby zajišťující průběžné integrace

12. Vytvoření projektu s jeho registrací v Travis CI

13. Konfigurační soubor pro službu Travis CI

14. Automatické otestování změny

15. Oprava chyb nalezených úlohami na Travis CI

16. Prohlížení výsledků

17. Další možnosti nabízené Travis CI

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Předchozí články s tématem testování (nejenom) v Pythonu

20. Odkazy na Internetu

1. Struktura projektů s jednotkovými testy

V první části dnešního článku o testování s využitím programovacího jazyka Python si řekneme, jak by mohl vypadat jednoduchý projekt naprogramovaný v Pythonu a doplněný o jednotkové testy. Struktura takového projektu, tj. (velmi zjednodušeně řečeno) rozmístění souborů se zdrojovými kódy i s testy, může nabývat několika podob; většinou se však setkáme se čtyřmi variantami, o nichž se zmíníme v navazujících kapitolách. Každá z těchto variant má své přednosti, ale i zápory a z tohoto důvodu se ve světě Pythonu setkáme s různě strukturovanými projekty. Dále si popíšeme jednoduchý soubor Makefile, který sice – alespoň na první pohled – není pro projekty psané v interpretovaném jazyce nezbytný, ale může se jednat o užitečnou náhradu za sadu jednorázových skriptů (jež jsme ostatně viděli v projektech popisovaných v předchozích dvou částech tohoto seriálu).

Poznámka: ve skutečnosti existuje ještě více různých variant, protože zejména v časech Pythonu 2 byla doporučení značně nejednotná.

2. Jednotkové testy umístěné v samostatném podadresáři

S prvním způsobem strukturování projektu vytvořeného v Pythonu se možná čtenáři tohoto článku již několikrát setkali. Samotný projekt je v tomto případě uložen v podadresáři či podadresářích, jejichž jména odpovídají jménům balíčků. V našem konkrétním případě se jedná o balíček nazvaný average, tj. jeho zdrojové soubory jsou umístěny v podadresáři average. Vzhledem k tomu, že se jedná skutečně o plnohodnotný balíček, nesmíme zapomenout ani na soubor nazvaný __init__.py, bez jehož existence by spousta věcí „náhodně“ přestala fungovat. Jednotkové testy tvoří taktéž vlastní balíček a jsou umístěny v podadresáři tests. Kromě toho je v projektu uložen i soubor main.py, který ukazuje, jak se dá naimportovat a použít balíček average a zapomenout nesmíme ani na soubor Makefile, o němž se blíže zmíníme dále:

├── average
│   ├── average.py
│   └── __init__.py
│
├── tests
│  ├── __init__.py
│  ├── test_advanced.py
│  └── test_basic.py
│
├── main.py
├── Makefile
├── requirements.txt
└── setup.cfg

Předností této struktury je především možnost spouštět jednotkové testy pouze zadáním příkazu pytest. Dále je možné testy spouštět i bez nutnosti instalace testovaného balíčku (což jiné struktury projektů buď vůbec neumožňují, nebo se jedná o komplikovanější záležitost).

3. Obsah jednotlivých souborů tvořících celý projekt

Jen ve stručnosti (v dalších příkladech se již těmito podrobnostmi nebudeme zabývat) si ukažme obsah jednotlivých souborů, které jsou v projektu umístěny.

Soubor average/average.py s vlastní implementací funkce, kterou budeme testovat:

"""Výpočet průměru."""
 
 
def avg(x):
  """Výpočet průměru ze seznamu hodnot předaných v parametru x."""
  return sum(x)/float(len(x))

Zapomenout nesmíme ani na důležitý soubor average/__init__.py, který vlastně z pouhého adresáře vytváří plnohodnotný Pythonovský balíček:

"""Balíček obsahující funkci pro výpočet průměru."""
 
from .average import avg
Poznámka: povšimněte si, jakým způsobem je zajištěno zveřejnění testované funkce.

Soubor tests/test_basic.py obsahující základní jednotkové testy:

"""Implementace jednotkových testů."""
 
import pytest
 
import average
 
 
def test_average_basic():
  """Otestování výpočtu průměru."""
  result = average.avg([1, 2])
  expected = 1.5
  assert result == expected, "Očekávaná hodnota {}, vráceno {}".format(expected, result)
 
 
def test_average_empty_list():
  """Otestování výpočtu průměru pro prázdný vstup."""
  with pytest.raises(ZeroDivisionError) as excinfo:
    result = average.avg([])

Soubor tests/test_advanced.py obsahující další jednotkové testy:

"""Implementace jednotkových testů."""
 
import pytest
 
import average
 
 
@pytest.mark.parametrize(
  "values,expected",
  (
    pytest.param(
      (1, 1), 1
    ),
    pytest.param(
      (1, 2), 1.5
    ),
    pytest.param(
      (0, 1), 0.5
    ),
    pytest.param(
      (1, 2, 3), 2.0
    ),
    pytest.param(
      (0, 10), 5.0
    ),
  ),
)
def test_average_more_values(values, expected):
  """Otestování výpočtu průměru."""
  result = average.avg(values)
  assert result == expected, "Očekávaná hodnota {}, vráceno {}".format(expected, result)
Poznámka: povšimněte si, že jednotkové testy mohou být umístěny do souborů prakticky libovolně, ovšem je vhodné dodržovat určité jmenné konvence.

A nakonec soubor main.py, ve kterém je ukázáno, jakým způsobem je možné importovat testovaný balíček a spustit funkci, která je v něm deklarována:

#!/usr/bin/env python3
 
"""Vstupní bod do testované aplikace."""
 
from average import avg
 
 
if __name__ == '__main__':
  # pouze se ujistíme, že lze spustit funkci average
  print(avg([1, 2]))
Poznámka: tento soubor má nastaven „shebang“ i příznaky pro spuštění aktuálně přihlášeným uživatelem.

4. Spuštění aplikace i jednotkových testů

Vzhledem k výše zmíněné existenci shebangu i příznaku +ux je možné soubor main.py přímo spustit a nechat si tak vypočítat průměr ze seznamu čísel 1 a 2:

$ ./main.py
 
1.5

Vzhledem k nastavení projektu (a jeho celkové struktuře) je možné spustit i jednotkové testy, a to tím nejjednodušším možným způsobem, tj. bez nutnosti uvádění cest, modifikací PYTHONPATH atd.:

$ pytest
 
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1
benchmark: 3.2.3 (defaults: timer=time.perf_counter disable_gc=False min_rounds=5 min_time=0.000005 max_time=1.0 calibration_precision=10 warmup=False warmup_iterations=100000)
rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project1
plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, benchmark-3.2.3, csv-2.0.2, cov-2.5.1
collected 7 items
 
tests/test_advanced.py .....                       [ 71%]
tests/test_basic.py ..                          [100%]
 
============================== 7 passed in 0.03s ===============================

Samozřejmě budou funkční i další přepínače:

$ pytest -v tests
 
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
benchmark: 3.2.3 (defaults: timer=time.perf_counter disable_gc=False min_rounds=5 min_time=0.000005 max_time=1.0 calibration_precision=10 warmup=False warmup_iterations=100000)
rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project1
plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, benchmark-3.2.3, csv-2.0.2, cov-2.5.1
collecting ... collected 7 items
 
tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values0-1] PASSED    [ 14%]
tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values1-1.5] PASSED   [ 28%]
tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values2-0.5] PASSED   [ 42%]
tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values3-2.0] PASSED   [ 57%]
tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values4-5.0] PASSED   [ 71%]
tests/test_basic.py::test_average_basic PASSED              [ 85%]
tests/test_basic.py::test_average_empty_list PASSED           [100%]
 
============================== 7 passed in 0.02s ===============================

5. Soubor Makefile versus sada pomocných skriptů

Ve druhé kapitole jsme si mj. řekli, že součástí projektu je i soubor Makefile. To může být poněkud překvapivé, protože Python (přesněji řečeno CPython) není kompilovaný ani linkovaný programovací jazyk, takže by se mohlo zdát, že technologie poskytovaná soubory Makefile a nástrojem make zde nebude mít velký význam. Ovšem díky Makefile lze mnoho operací, které lze s projektem dělat (spuštění, otestování, zabalení, vytvoření instalačního souboru) zapsat do jediného souboru a při vhodném nastavení bude pouze tento soubor (a žádný jiný) obsahovat konfigurovatelné části resp. části relevantní pouze pro určitý operační systém. První varianta souboru Makefile obsahuje pouze několik pravidel nazvaných init, run, test, coverage, coverage_report a clean:

PYTHON=python3
 
# can be pip, pip2, or pip3
PIP_TOOL=pip
 
TEST_TOOL=pytest
 
init:
    ${PIP_TOOL} install -r requirements.txt
 
run:
    ${PYTHON} main.py
 
test:
    ${TEST_TOOL} -v tests
 
coverage:
    ${TEST_TOOL} --cov=average --cov-report term-missing
 
coverage_report:
    ${TEST_TOOL} --cov=average --cov-report html
 
clean:
    find . -type d -name __pycache__ -exec rm -r {} \+
    rm -rf .pytest_cache/
    rm -rf .benchmarks/
    rm .coverage
 
.PHONY: init test clean
Důležité upozornění: redakční systém expanduje znaky Tab na mezery. Z tohoto důvodu není možné obsah tohoto souboru pouze zkopírovat, ale je nutné použít originální soubor dostupný na adrese https://github.com/tisnik/testing-in-python/blob/master/projec­ts/project1/Makefile.

S využitím Makefile lze například spustit jednotkové testy:

$ make test

S výsledkem:

pytest -v tests
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
benchmark: 3.2.3 (defaults: timer=time.perf_counter disable_gc=False min_rounds=5 min_time=0.000005 max_time=1.0 calibration_precision=10 warmup=False warmup_iterations=100000)
rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project1
plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, benchmark-3.2.3, csv-2.0.2, cov-2.5.1
collecting ... collected 7 items
 
tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values0-1] PASSED    [ 14%]
tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values1-1.5] PASSED   [ 28%]
tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values2-0.5] PASSED   [ 42%]
tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values3-2.0] PASSED   [ 57%]
tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values4-5.0] PASSED   [ 71%]
tests/test_basic.py::test_average_basic PASSED              [ 85%]
tests/test_basic.py::test_average_empty_list PASSED           [100%]
 
============================== 7 passed in 0.02s ===============================

Dále je možné zjistit pokrytí kódu jednotkovými testy:

$ make coverage

S výsledkem:

pytest --cov=average --cov-report term-missing
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1
benchmark: 3.2.3 (defaults: timer=time.perf_counter disable_gc=False min_rounds=5 min_time=0.000005 max_time=1.0 calibration_precision=10 warmup=False warmup_iterations=100000)
rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project1
plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, benchmark-3.2.3, csv-2.0.2, cov-2.5.1
collected 7 items
 
tests/test_advanced.py .....                       [ 71%]
tests/test_basic.py ..                          [100%]
 
----------- coverage: platform linux, python 3.6.6-final-0 -----------
Name         Stmts  Miss Cover  Missing
---------------------------------------------------
average/__init__.py    1   0  100%
average/average.py    2   0  100%
---------------------------------------------------
TOTAL           3   0  100%
 
 
============================== 7 passed in 0.05s ===============================

A nakonec „uklidit“ všechny soubory, které v rámci testování vznikly:

$ make clean

6. Druhý způsob: zdrojové kódy v podadresáři src

U některých projektů se setkáme s poněkud odlišnou strukturou adresářů a podadresářů, konkrétně s tím, že balíčky obsahující implementaci aplikace (či jiného vyvíjeného nástroje) jsou uloženy v podadresáři nazvaném src. Celá hierarchie souborů je tak o jeden adresář hlubší, jak je ostatně patrné ze zobrazené stromové struktury:

├── src
│   └── average
│     ├── average.py
│     └── __init__.py
│
├── tests
│  ├── __init__.py
│  ├── test_advanced.py
│  └── test_basic.py
│
├── main.py
├── Makefile
├── requirements.txt
└── setup.cfg
Poznámka: tuto strukturu mnohdy vytváří vývojáři, kteří na Python přešli z jiných programovacích jazyků, kde je naopak takové rozmístění souborů velmi často používáno.

Pokud ovšem neprovedeme další změny v nastavení projektu, nebude mnoho operací možné provést. Například se nepovede již spuštění aplikace:

$ ./main.py
 
Traceback (most recent call last):
 File "./main.py", line 5, in <module>
  from average import avg
ModuleNotFoundError: No module named 'average'

Podobný problém budou hlásit i jednotkové testy při snaze o jejich spuštění:

$ make test

S výsledky:

pytest -v tests
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
benchmark: 3.2.3 (defaults: timer=time.perf_counter disable_gc=False min_rounds=5 min_time=0.000005 max_time=1.0 calibration_precision=10 warmup=False warmup_iterations=100000)
rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project2
plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, benchmark-3.2.3, csv-2.0.2, cov-2.5.1
collecting ... collected 0 items / 2 errors
 
==================================== ERRORS ====================================
___________________ ERROR collecting tests/test_advanced.py ____________________
ImportError while importing test module '/home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project2/tests/test_advanced.py'.
Hint: make sure your test modules/packages have valid Python names.
Traceback:
tests/test_advanced.py:5: in <module>
  import average
E  ModuleNotFoundError: No module named 'average'
_____________________ ERROR collecting tests/test_basic.py _____________________
ImportError while importing test module '/home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project2/tests/test_basic.py'.
Hint: make sure your test modules/packages have valid Python names.
Traceback:
tests/test_basic.py:5: in <module>
  import average
E  ModuleNotFoundError: No module named 'average'
=========================== short test summary info ============================
ERROR tests/test_advanced.py
ERROR tests/test_basic.py
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interrupted: 2 errors during collection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
============================== 2 errors in 0.10s ===============================

7. Oprava předchozí struktury s využitím souboru conftest.py

Oprava problémů s cestami k balíčkům v podadresáři src může být v případě skriptu main.py řešena následujícím způsobem:

#!/usr/bin/env python3
 
"""Vstupní bod do testované aplikace."""
 
from src.average import avg
 
 
if __name__ == '__main__':
  # pouze se ujistíme, že lze spustit funkci average
  print(avg([1, 2]))
Poznámka: v žádném případě se nejedná o ideální způsob; existuje více možností, jak import provést s tím, že se vynechá „nadbytečné“ jméno adresáře src.

Oprava testů, resp. umožnění jejich spuštění, je ve skutečnosti jednodušší, než by se mohlo zdát. Do adresáře src totiž postačuje přidat prázdný soubor nazvaný conftest.py, takže se celková struktura projektu změní následujícím způsobem:

├── src
│   ├── average
│   │  ├── average.py
│   │  └── __init__.py
│   └── conftest.py
│
├── tests
│  ├── __init__.py
│  ├── test_advanced.py
│  └── test_basic.py
│
├── main.py
├── Makefile
├── requirements.txt
└── setup.cfg

Po této nepatrné úpravě již bude možné jednotkové testy spustit:

$ make test

S výsledky:

pytest -v
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
benchmark: 3.2.3 (defaults: timer=time.perf_counter disable_gc=False min_rounds=5 min_time=0.000005 max_time=1.0 calibration_precision=10 warmup=False warmup_iterations=100000)
rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project3
plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, benchmark-3.2.3, csv-2.0.2, cov-2.5.1
collecting ... collected 7 items
 
tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values0-1] PASSED    [ 14%]
tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values1-1.5] PASSED   [ 28%]
tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values2-0.5] PASSED   [ 42%]
tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values3-2.0] PASSED   [ 57%]
tests/test_advanced.py::test_average_more_values[values4-5.0] PASSED   [ 71%]
tests/test_basic.py::test_average_basic PASSED              [ 85%]
tests/test_basic.py::test_average_empty_list PASSED           [100%]
 
============================== 7 passed in 0.03s ===============================
Poznámka: soubor conftest.py má několik úkolů. Slouží například k definici test fixtures, načítání externích modulů do kontextu, v němž se jednotkové testy spouští, dále je v něm možné definovat funkce typu pytest_runtest_setup a nakonec tyto soubory určují takzvaný root path, a to bez nutnosti změny proměnné prostředí PYTHONPATH. Právě poslední způsob byl použitý v upraveném demonstračním příkladu.

8. Třetí způsob: jednotkové testy ve svém podadresáři

I s třetím způsobem se můžeme někdy setkat, zejména u rozsáhlejších projektů, které kromě jednotkových testů obsahují například i integrační testy, testy REST API atd. Upravená struktura ukládá jednotkové testy nikoli přímo do podadresáře tests, ale o jednu úroveň níže, konkrétně do podadresáře tests/unit_tests:

├── src
│   ├── average
│   │   ├── average.py
│   │   └── __init__.py
│   └── conftest.py
│
├── tests
│  └── unit_tests
│    ├── __init__.py
│    ├── test_advanced.py
│    └── test_basic.py
│
├── main.py
├── Makefile
├── requirements.txt
└── setup.cfg

V tomto případě je stále možné jednotkové testy spouštět pouze příkazem pytest, o čemž se ostatně můžeme velmi snadno přesvědčit:

$ pytest
 
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1
benchmark: 3.2.3 (defaults: timer=time.perf_counter disable_gc=False min_rounds=5 min_time=0.000005 max_time=1.0 calibration_precision=10 warmup=False warmup_iterations=100000)
rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project4
plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, benchmark-3.2.3, csv-2.0.2, cov-2.5.1
collected 7 items
 
tests/unit_tests/test_advanced.py .....                 [ 71%]
tests/unit_tests/test_basic.py ..                    [100%]
 
============================== 7 passed in 0.03s ===============================
Poznámka: ve skutečnosti není výše uvedený příkaz zcela korektní, protože pokud se budou v podadresáři tests nacházet například i integrační testy, byly by tyto spuštěny taktéž. To, které funkce a metody s testy byly nalezeny a mají se spustit, zjistíme relativně snadno:
$ pytest --collect-only
 
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1
benchmark: 3.2.3 (defaults: timer=time.perf_counter disable_gc=False min_rounds=5 min_time=0.000005 max_time=1.0 calibration_precision=10 warmup=False warmup_iterations=100000)
rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project4
plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, benchmark-3.2.3, csv-2.0.2, cov-2.5.1
collected 7 items
<Package /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project4/tests/unit_tests>
 <Module test_advanced.py>
  <Function test_average_more_values[values0-1]>
  <Function test_average_more_values[values1-1.5]>
  <Function test_average_more_values[values2-0.5]>
  <Function test_average_more_values[values3-2.0]>
  <Function test_average_more_values[values4-5.0]>
 <Module test_basic.py>
  <Function test_average_basic>
  <Function test_average_empty_list>
 
============================ no tests ran in 0.02s =============================

Výběr adresáře s testy lze provést například takto (viz též předchozí část tohoto seriálu):

$ pytest -k tests/unit_tests
 
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1
benchmark: 3.2.3 (defaults: timer=time.perf_counter disable_gc=False min_rounds=5 min_time=0.000005 max_time=1.0 calibration_precision=10 warmup=False warmup_iterations=100000)
rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project4
plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, benchmark-3.2.3, csv-2.0.2, cov-2.5.1
collected 12 items / 5 deselected / 7 selected
 
tests/unit_tests/test_advanced.py .....                 [ 71%]
tests/unit_tests/test_basic.py ..                    [100%]
 
======================= 7 passed, 5 deselected in 0.04s ========================

9. Čtvrtý způsob: umístění jednotkových testů do podadresáře s testovaným modulem

I se čtvrtou strukturou projektu se můžeme setkat, a to poměrně často. V této struktuře jsou jednotkové testy umístěny v rámci jednotlivých balíčků, v našem případě uvnitř balíčku average v podadresáři tests:

├── average
│   ├── __init__.py
│   ├── average.py
│  │
│   └── tests
│     ├── __init__.py
│     ├── test_advanced.py
│     └── test_basic.py
│
├── main.py
├── Makefile
├── requirements.txt
└── setup.cfg

Spuštění aplikace se provede standardním způsobem a i jednotkové testy lze spustit bez nutnosti jejich úprav, což si ostatně ihned otestujeme:

$ pytest
 
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1
benchmark: 3.2.3 (defaults: timer=time.perf_counter disable_gc=False min_rounds=5 min_time=0.000005 max_time=1.0 calibration_precision=10 warmup=False warmup_iterations=100000)
rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/projects/project5
plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, benchmark-3.2.3, csv-2.0.2, cov-2.5.1
collected 7 items
 
average/tests/test_advanced.py .....                   [ 71%]
average/tests/test_basic.py ..                      [100%]
 
============================== 7 passed in 0.04s ===============================
Poznámka: tato struktura projektu může být výhodná tehdy, pokud je projekt složen z většího množství různých balíčků. V takovém případě nemusí být jednotkové testy umístěny a promíchány v jediném podadresáři tests (s případnou kopií podadresářové struktury).

10. Užitečný (špinavý) trik: nápověda v Makefile

Soubory Makefile mohou být poměrně nečitelné, zejména ve chvíli, kdy se v nich začne objevovat větší množství pravidel. Ovšem můžeme využití jednoho triku a vygenerovat přímo z obsahu Makefile nápovědu. Ta je založena na tom, že se za jméno každého pravidla napíše komentář, který dané pravidlo (což je z hlediska uživatele příkaz zadávaný na příkazovou řádku) popisuje, a tento komentář je vhodným způsobem zpracován v pravidle nazvaném help. Jedno z možných řešení spočívá ve využití nástroje grep kombinovaného s awk, ovšem existují i další možné způsoby:

PYTHON=python3
 
# can be pip, pip2, or pip3
PIP_TOOL=pip
 
TEST_TOOL=pytest
 
help: ## Show this help screen
    @echo 'Usage: make <OPTIONS> ... <TARGETS>'
    @echo ''
    @echo 'Available targets are:'
    @echo ''
    @grep -E '^[ a-zA-Z_-]+:.*?## .*$$' $(MAKEFILE_LIST) | \
        awk 'BEGIN {FS = ":.*?## "}; {printf "\033[36m%-20s\033[0m %s\n", $$1, $$2}'
    @echo ''
 
init: ## Install this project using pip tool
    ${PIP_TOOL} install -r requirements.txt
 
run: ## Run project
    ${PYTHON} main.py
 
test: ## Test the project (run unit tests)
    ${TEST_TOOL} -v --pyargs average
 
coverage: ## Display test code coverage
    ${TEST_TOOL} --cov=average --cov-report term-missing
 
coverage_report: ## Generate code coverage report
    ${TEST_TOOL} --cov=average --cov-report html
 
clean: ## Cleanup repository
    find . -type d -name __pycache__ -exec rm -r {} \+
    rm -rf .pytest_cache/
    rm -rf .benchmarks/
    rm .coverage
 
.PHONY: init test clean help

Pravidlo help je uvedeno na prvním místě, takže je spouštěno i ve chvíli, kdy se zadá pouze příkaz:

$ make

S následujícím výsledkem:

Usage: make <OPTIONS> ... <TARGETS>
 
Available targets are:
 
help         Show this help screen
init         Install this project using pip tool
run         Run project
test         Test the project (run unit tests)
coverage       Display test code coverage
coverage_report   Generate code coverage report
clean        Cleanup repository
Poznámka: podobným způsobem je možné relativně snadno přidat a současně i zdokumentovat další pravidla.

11. Nastavení CI – služby zajišťující průběžné integrace

Ve druhé části dnešního článku si ukážeme jedno z možných nastavení CI neboli Continuous Integration. Jedná se o sadu nástrojů a služeb, které mj. slouží k vyhledávání problematických či dokonce chybných míst ve zdrojovém kódu. Typicky se v rámci CI spouští větší množství analytických nástrojů a kromě jiného zde mají prakticky nezastupitelnou úlohu i jednotkové testy, jimiž jsme se již v tomto seriálu intenzivně zabývali. Dnes si ukážeme, jakým způsobem je možné použít službu nazvanou přímočaře Travis CI, jejíž volně použitelná verze je dostupná na adrese https://travis-ci.org/. Samozřejmě se ani zdaleka nejedná o jedinou službu pro CI, ovšem předností Travis CI je jednoduchá konfigurace (pomocí jediného souboru ve formátu YAML nebo JSON) a dobrá integrace s GitHubem.

Obrázek 1: Dashboard služby Travis CI.

12. Vytvoření projektu s jeho registrací v Travis CI

Nejdříve si vytvoříme repositář s novým projektem, na kterém si nastavení s Travis CI ukážeme. Tento repositář je umístěn na adrese https://github.com/tisnik/python-project a celý projekt má následující strukturu:

├── average
│   ├── average.py
│   └── __init__.py
├── main.py
├── Makefile
├── README.md
├── requirements.txt
├── setup.cfg
└── tests
  ├── __init__.py
  ├── test_advanced.py
  └── test_basic.py

Jedná se tedy o strukturu, o níž jsme se podrobněji zmiňovali ve druhé kapitole. Za zmínku stojí soubor Makefile, jehož nový obsah je následující:

PYTHON=python3
 
# can be pip, pip2, or pip3
PIP_TOOL=pip
 
PYCODESTYLE_TOOL=pycodestyle
 
TEST_TOOL=pytest
 
init:
    ${PIP_TOOL} install -r requirements.txt
 
run:
    ${PYTHON} main.py
 
test:
    ${TEST_TOOL} -v tests
 
style:
    ${PYCODESTYLE_TOOL}
 
coverage:
    ${TEST_TOOL} --cov=average --cov-report term-missing
 
coverage_report:
    ${TEST_TOOL} --cov=average --cov-report html
 
clean:
    find . -type d -name __pycache__ -exec rm -r {} \+
    rm -rf .pytest_cache/
    rm -rf .benchmarks/
    rm .coverage
 
.PHONY: init test clean
Poznámka: povšimněte si především nového pravidla style.

Dále je nutné se zaregistrovat na stránce https://travis-ci.org/ a po (doufejme, že úspěšné) registraci přidat nový projekt do dashboardu.

Obrázek 2: Stav projektu, pro který sice existuje repositář, ovšem nebyl (prozatím) zaregistrován v Travis CI.

Obrázek 3: Aktivace nového projektu. V první fázi ještě nebyly spuštěny žádné úlohy, takže je se pouze zobrazí tato informační obrazovka.

Poznámka: projekt by měl být veřejně viditelný, tedy s nastavením public.

13. Konfigurační soubor pro službu Travis CI

V repositáři musí být umístěn i konfigurační soubor pro službu Travis CI. Název tohoto souboru je .travis.yml a jeho minimální podoba vypadá (pro projekt napsaný v Pythonu) následovně:

language: python
script:
 - pytest

Takto vytvořený konfigurační soubor zajistí, že se pro každou změnu (realizovanou přes „pull request“) spustí nám již dobře známý nástroj pytest a na základě jeho návratového kódu se rozhodne, zda testy skončily úspěšně či nikoli.

Ukažme si ještě složitější podobu konfiguračního souboru, v němž je deklarováno několik úloh (jobs). Ty jsou prováděny samostatně a postupně; pokud nějaká úloha skončí s chybou, další úlohy se již nespouští. První úloha se jmenuje style a spustí kontrolu stylu zápisu zdrojových kódů. Druhá úloha má název unit tests a spouští (nepřekvapivě) jednotkové testy. A konečně třetí úloha prozatím pouze vypisuje text „DEPLOY“ (a vždy tedy skončí s úspěchem). A konečně máme deklarován umělý test, který pouze vypíše verzi Pythonu, a to pro všechny verze zmíněné v sekci python::

language: python
python:
 - "3.4"
 - "3.5"
 - "3.6"
 - "3.7"
 - "3.8"
 - "3.8-dev" # 3.8 development branch
 - "nightly" # nightly build
jobs:
 include:
  - stage: style
   script:
    - make style
  - stage: unit tests
   script:
    - make test
  - stage: deploy
   script:
    - echo "DEPLOY"
stages:
 - style
 - unit tests
 - deploy
script:
 - python --version
Poznámka: díky poslední vlastnosti lze na Travis CI otestovat aplikaci pod více verzemi interpretru Pythonu, což může být u některých projektů dosti důležité.

14. Automatické otestování změny

Nyní se již můžeme pokusit vytvořit „pull request“, v němž budou jak problémy ve stylu zápisu zdrojového kódu, tak i chyby (výpočet průměru je schválně napsán špatně). Na stránce s pull requestem by se měla objevit informace o tom, že probíhají testy a následně i výsledky těchto testů:

Obrázek 4: Obě dvě nakonfigurované úlohy skončily s chybou.

Samozřejmě je možné přejít (přes odkaz details) na detailnější informace, což je vlastně strukturovaný a obarvený log s výsledky obou testů:

Obrázek 5: Podrobnější údaje o první úloze, která skončila s chybou.

Obrázek 6: Podrobnější údaje o druhé úloze, která skončila s chybou.

15. Oprava chyb nalezených úlohami na Travis CI

Chyby je možné opravit (v novém commitu), což povede k automatickému znovuspuštění testů na straně služby Travis CI:

Obrázek 7: Spuštění nových testů po opravách.

Nyní (pokud jsme pochopitelně opravili vše) by měly být výsledky zelené:

Obrázek 8: Nově spuštěné testy nyní skončily bez chyby.

16. Prohlížení výsledků

Podívat se můžeme i na podrobnější informace o všech úlohách, které byly na Travis CI spuštěny. Příslušné stránky by měly vypadat následovně:

Obrázek 9: Pohled na podrobnější informace o první úloze.

Obrázek 10: Pohled na podrobnější informace o druhé úloze.

Poznámka: důležité jsou v tomto případě poslední řádky informující o tom, že vše proběhlo v pořádku.

Obrázek 11: Celkový pohled na všechny úlohy a jejich výsledky pro danou změnu.

17. Další možnosti nabízené Travis CI

Služba Travis CI obsahuje i dvě stránky s ucelenými informacemi o všech nedávno spuštěných úlohách i jejích výsledcích, a to pro všechny repositáře, ke kterým má přihlášený uživatel nějaký vztah (majitel kódu, přispěvatel…). To je užitečné zejména ve chvíli, kdy se pracuje s mnoha repositáři a na několika projektech:

Obrázek 12: Sjednocené informace o repositářích, které jsou spravovány v Travis CI.

Obrázek 13: Informace o jednotlivých úlohách.

Obrázek 14: Web UI dokáže zobrazit i konfiguraci, a to jak v původním formátu (YAML), tak i v JSONu.

ICTZ24 early

Poznámka: ideální je spojit možnosti Travis CI s dalšími službami, které dokážou informovat o pokrytí kódu testy atd. S touto tématikou se seznámíme v navazujícím článku.

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/testing-in-python. V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně několik desítek kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady a jejich části, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 project1 první způsob: jednotkové testy umístěné v samostatném podadresáři https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/projects/project1
2 project2 druhý způsob: zdrojové kódy v podadresáři src https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/projects/project2
3 project3 oprava předchozí struktury s využitím souboru conftest.py https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/projects/project3
4 project4 třetí způsob: jednotkové testy ve svém podadresáři https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/projects/project4
5 project5 čtvrtý způsob: umístění jednotkových testů do podadresáře s testovaným modulem https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/projects/project5
6 project6 projekt s upraveným souborem Makefile https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/projects/project6

19. Předchozí články s tématem testování (nejenom) v Pythonu

Tématem testování jsme se již na stránkách Rootu několikrát zabývali. Jedná se mj. o následující články:

 1. Použití Pythonu pro tvorbu testů: od jednotkových testů až po testy UI
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-pythonu-pro-tvorbu-testu-od-jednotkovych-testu-az-po-testy-ui/
 2. Použití Pythonu pro tvorbu testů: použití třídy Mock z knihovny unittest.mock
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-pythonu-pro-tvorbu-testu-pouziti-tridy-mock-z-knihovny-unittest-mock/
 3. Použití nástroje pytest pro tvorbu jednotkových testů a benchmarků
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-nastroje-pytest-pro-tvorbu-jednotkovych-testu-a-benchmarku/
 4. Nástroj pytest a jednotkové testy: fixtures, výjimky, parametrizace testů
  https://www.root.cz/clanky/nastroj-pytest-a-jednotkove-testy-fixtures-vyjimky-parametrizace-testu/
 5. Nástroj pytest a jednotkové testy: životní cyklus testů, užitečné tipy a triky
  https://www.root.cz/clanky/nastroj-pytest-a-jednotkove-testy-zivotni-cyklus-testu-uzitecne-tipy-a-triky/
 6. Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave
  https://www.root.cz/clanky/behavior-driven-development-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-behave/
 7. Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave (druhá část)
  https://www.root.cz/clanky/behavior-driven-development-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-behave-druha-cast/
 8. Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave (závěrečná část)
  https://www.root.cz/clanky/behavior-driven-development-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-behave-zaverecna-cast/
 9. Validace datových struktur v Pythonu pomocí knihoven Schemagic a Schema
  https://www.root.cz/clanky/validace-datovych-struktur-v-pythonu-pomoci-knihoven-schemagic-a-schema/
 10. Validace datových struktur v Pythonu (2. část)
  https://www.root.cz/clanky/validace-datovych-struktur-v-pythonu-2-cast/
 11. Validace datových struktur v Pythonu (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/validace-datovych-struktur-v-pythonu-dokonceni/
 12. Univerzální testovací nástroj Robot Framework
  https://www.root.cz/clanky/univerzalni-testovaci-nastroj-robot-framework/
 13. Univerzální testovací nástroj Robot Framework a BDD testy
  https://www.root.cz/clanky/univerzalni-testovaci-nastroj-robot-framework-a-bdd-testy/
 14. Úvod do problematiky fuzzingu a fuzz testování
  https://www.root.cz/clanky/uvod-do-problematiky-fuzzingu-a-fuzz-testovani/
 15. Úvod do problematiky fuzzingu a fuzz testování – složení vlastního fuzzeru
  https://www.root.cz/clanky/uvod-do-problematiky-fuzzingu-a-fuzz-testovani-slozeni-vlastniho-fuzzeru/
 16. Knihovny a moduly usnadňující testování aplikací naprogramovaných v jazyce Clojure
  https://www.root.cz/clanky/knihovny-a-moduly-usnadnujici-testovani-aplikaci-naprogramovanych-v-jazyce-clojure/
 17. Validace dat s využitím knihovny spec v Clojure 1.9.0
  https://www.root.cz/clanky/validace-dat-s-vyuzitim-knihovny-spec-v-clojure-1–9–0/
 18. Testování aplikací naprogramovaných v jazyce Go
  https://www.root.cz/clanky/testovani-aplikaci-naprogramovanych-v-jazyce-go/
 19. Knihovny určené pro tvorbu testů v programovacím jazyce Go
  https://www.root.cz/clanky/knihovny-urcene-pro-tvorbu-testu-v-programovacim-jazyce-go/
 20. Testování aplikací psaných v Go s využitím knihoven Goblin a Frisby
  https://www.root.cz/clanky/testovani-aplikaci-psanych-v-go-s-vyuzitim-knihoven-goblin-a-frisby/
 21. Testování Go aplikací s využitím knihovny GΩmega a frameworku Ginkgo
  https://www.root.cz/clanky/testovani-go-aplikaci-s-vyuzitim-knihovny-gomega-mega-a-frameworku-ginkgo/
 22. Tvorba BDD testů s využitím jazyka Go a nástroje godog
  https://www.root.cz/clanky/tvorba-bdd-testu-s-vyuzitim-jazyka-go-a-nastroje-godog/
 23. Použití Go pro automatizaci práce s aplikacemi s interaktivním příkazovým řádkem
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-go-pro-automatizaci-prace-s-aplikacemi-s-interaktivnim-prikazovym-radkem/
 24. Použití Go pro automatizaci práce s aplikacemi s interaktivním příkazovým řádkem (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-go-pro-automatizaci-prace-s-aplikacemi-s-interaktivnim-prikazovym-radkem-dokonceni/
 25. Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure/
 26. Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure (2)
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure-2/

20. Odkazy na Internetu

 1. Shebang
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Shebang_(Unix)
 2. pytest 5.4.2 na PyPi
  https://pypi.org/project/pytest/
 3. Awesome Python – testing
  https://github.com/vinta/awesome-python#testing
 4. pytest Plugins Compatibility
  http://plugincompat.herokuapp.com/
 5. Selenium (pro Python)
  https://pypi.org/project/selenium/
 6. Getting Started With Testing in Python
  https://realpython.com/python-testing/
 7. unittest.mock — mock object library
  https://docs.python.org/3­.5/library/unittest.mock.html
 8. mock 2.0.0
  https://pypi.python.org/pypi/mock
 9. An Introduction to Mocking in Python
  https://www.toptal.com/python/an-introduction-to-mocking-in-python
 10. Mock – Mocking and Testing Library
  http://mock.readthedocs.io/en/stable/
 11. Python Mocking 101: Fake It Before You Make It
  https://blog.fugue.co/2016–02–11-python-mocking-101.html
 12. Nauč se Python! – Testování
  http://naucse.python.cz/les­sons/intro/testing/
 13. Flexmock (dokumentace)
  https://flexmock.readthedoc­s.io/en/latest/
 14. Test Fixture (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Test_fixture
 15. Mock object (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Mock_object
 16. Extrémní programování
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Extr%C3%A9mn%C3%AD_pro­gramov%C3%A1n%C3%AD
 17. Programování řízené testy
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Programov%C3%A1n%C3%AD_%C5%99%­C3%ADzen%C3%A9_testy
 18. Pip (dokumentace)
  https://pip.pypa.io/en/stable/
 19. Tox
  https://tox.readthedocs.io/en/latest/
 20. pytest: helps you write better programs
  https://docs.pytest.org/en/latest/
 21. doctest — Test interactive Python examples
  https://docs.python.org/dev/li­brary/doctest.html#module-doctest
 22. unittest — Unit testing framework
  https://docs.python.org/dev/li­brary/unittest.html
 23. Python namespaces
  https://bytebaker.com/2008/07/30/pyt­hon-namespaces/
 24. Namespaces and Scopes
  https://www.python-course.eu/namespaces.php
 25. Stránka projektu Robot Framework
  https://robotframework.org/
 26. GitHub repositář Robot Frameworku
  https://github.com/robotfra­mework/robotframework
 27. Robot Framework (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Robot_Framework
 28. Tutoriál Robot Frameworku
  http://www.robotframeworktu­torial.com/
 29. Robot Framework Documentation
  https://robotframework.or­g/robotframework/
 30. Robot Framework Introduction
  https://blog.testproject.i­o/2016/11/22/robot-framework-introduction/
 31. robotframework 3.1.2 na PyPi
  https://pypi.org/project/ro­botframework/
 32. Robot Framework demo (GitHub)
  https://github.com/robotfra­mework/RobotDemo
 33. Robot Framework web testing demo using SeleniumLibrary
  https://github.com/robotfra­mework/WebDemo
 34. Robot Framework for Mobile Test Automation Demo
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=06LsU08slP8
 35. Gherkin
  https://cucumber.io/docs/gherkin/
 36. Selenium
  https://selenium.dev/
 37. SeleniumLibrary
  https://robotframework.org/
 38. The Practical Test Pyramid
  https://martinfowler.com/ar­ticles/practical-test-pyramid.html
 39. Acceptance Tests and the Testing Pyramid
  http://www.blog.acceptance­testdrivendevelopment.com/ac­ceptance-tests-and-the-testing-pyramid/
 40. Tab-separated values
  https://en.wikipedia.org/wiki/Tab-separated_values
 41. A quick guide about Python implementations
  https://blog.rmotr.com/a-quick-guide-about-python-implementations-aa224109f321
 42. radamsa
  https://gitlab.com/akihe/radamsa
 43. Fuzzing (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzing
 44. american fuzzy lop
  http://lcamtuf.coredump.cx/afl/
 45. Fuzzing: the new unit testing
  https://go-talks.appspot.com/github.com/dvyukov/go-fuzz/slides/fuzzing.slide#1
 46. Corpus for github.com/dvyukov/go-fuzz examples
  https://github.com/dvyukov/go-fuzz-corpus
 47. AFL – QuickStartGuide.txt
  https://github.com/google/AF­L/blob/master/docs/QuickStar­tGuide.txt
 48. Introduction to Fuzzing in Python with AFL
  https://alexgaynor.net/2015/a­pr/13/introduction-to-fuzzing-in-python-with-afl/
 49. Writing a Simple Fuzzer in Python
  https://jmcph4.github.io/2018/01/19/wri­ting-a-simple-fuzzer-in-python/
 50. How to Fuzz Go Code with go-fuzz (Continuously)
  https://fuzzit.dev/2019/10/02/how-to-fuzz-go-code-with-go-fuzz-continuously/
 51. Golang Fuzzing: A go-fuzz Tutorial and Example
  http://networkbit.ch/golang-fuzzing/
 52. Fuzzing Python Modules
  https://stackoverflow.com/qu­estions/20749026/fuzzing-python-modules
 53. 0×3 Python Tutorial: Fuzzer
  http://www.primalsecurity.net/0×3-python-tutorial-fuzzer/
 54. fuzzing na PyPi
  https://pypi.org/project/fuzzing/
 55. Fuzzing 0.3.2 documentation
  https://fuzzing.readthedoc­s.io/en/latest/
 56. Randomized testing for Go
  https://github.com/dvyukov/go-fuzz
 57. HTTP/2 fuzzer written in Golang
  https://github.com/c0nrad/http2fuzz
 58. Ffuf (Fuzz Faster U Fool) – An Open Source Fast Web Fuzzing Tool
  https://hacknews.co/hacking-tools/20191208/ffuf-fuzz-faster-u-fool-an-open-source-fast-web-fuzzing-tool.html
 59. Continuous Fuzzing Made Simple
  https://fuzzit.dev/
 60. Halt and Catch Fire
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Halt_and_Catch_Fire#In­tel_x86
 61. Random testing
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Random_testing
 62. Monkey testing
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Monkey_testing
 63. Fuzzing for Software Security Testing and Quality Assurance, Second Edition
  https://books.google.at/bo­oks?id=tKN5DwAAQBAJ&pg=PR15&lpg=PR15&q=%­22I+settled+on+the+term+fuz­z%22&redir_esc=y&hl=de#v=o­nepage&q=%22I%20settled%20on%20the%20ter­m%20fuzz%22&f=false
 64. libFuzzer – a library for coverage-guided fuzz testing
  https://llvm.org/docs/LibFuzzer.html
 65. fuzzy-swagger na PyPi
  https://pypi.org/project/fuzzy-swagger/
 66. fuzzy-swagger na GitHubu
  https://github.com/namuan/fuzzy-swagger
 67. Fuzz testing tools for Python
  https://wiki.python.org/mo­in/PythonTestingToolsTaxo­nomy#Fuzz_Testing_Tools
 68. A curated list of awesome Go frameworks, libraries and software
  https://github.com/avelino/awesome-go
 69. gofuzz: a library for populating go objects with random values
  https://github.com/google/gofuzz
 70. tavor: A generic fuzzing and delta-debugging framework
  https://github.com/zimmski/tavor
 71. hypothesis na GitHubu
  https://github.com/Hypothe­sisWorks/hypothesis
 72. Hypothesis: Test faster, fix more
  https://hypothesis.works/
 73. Hypothesis
  https://hypothesis.works/ar­ticles/intro/
 74. What is Hypothesis?
  https://hypothesis.works/articles/what-is-hypothesis/
 75. Databáze CVE
  https://www.cvedetails.com/
 76. Fuzz test Python modules with libFuzzer
  https://github.com/eerimoq/pyfuzzer
 77. Taof – The art of fuzzing
  https://sourceforge.net/pro­jects/taof/
 78. JQF + Zest: Coverage-guided semantic fuzzing for Java
  https://github.com/rohanpadhye/jqf
 79. http2fuzz
  https://github.com/c0nrad/http2fuzz
 80. Demystifying hypothesis testing with simple Python examples
  https://towardsdatascience­.com/demystifying-hypothesis-testing-with-simple-python-examples-4997ad3c5294
 81. Testování
  http://voho.eu/wiki/testovani/
 82. Unit testing (Wikipedia.en)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unit_testing
 83. Unit testing (Wikipedia.cz)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Unit_testing
 84. Unit Test vs Integration Test
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=0GypdsJulKE
 85. TestDouble
  https://martinfowler.com/bli­ki/TestDouble.html
 86. Test Double
  http://xunitpatterns.com/Tes­t%20Double.html
 87. Test-driven development (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development
 88. Acceptance test–driven development
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Acceptance_test%E2%80%93dri­ven_development
 89. Gauge
  https://gauge.org/
 90. Gauge (software)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Gauge_(software)
 91. PYPL PopularitY of Programming Language
  https://pypl.github.io/PYPL.html
 92. Testing is Good. Pyramids are Bad. Ice Cream Cones are the Worst
  https://medium.com/@fistsOf­Reason/testing-is-good-pyramids-are-bad-ice-cream-cones-are-the-worst-ad94b9b2f05f
 93. Články a zprávičky věnující se Pythonu
  https://www.root.cz/n/python/
 94. PythonTestingToolsTaxonomy
  https://wiki.python.org/mo­in/PythonTestingToolsTaxo­nomy
 95. Top 6 BEST Python Testing Frameworks [Updated 2020 List]
  https://www.softwaretestin­ghelp.com/python-testing-frameworks/
 96. pytest-print 0.1.3
  https://pypi.org/project/pytest-print/
 97. pytest fixtures: explicit, modular, scalable
  https://docs.pytest.org/en/la­test/fixture.html
 98. PyTest Tutorial: What is, Install, Fixture, Assertions
  https://www.guru99.com/pytest-tutorial.html
 99. Pytest – Fixtures
  https://www.tutorialspoin­t.com/pytest/pytest_fixtu­res.htm
 100. Marking test functions with attributes
  https://docs.pytest.org/en/la­test/mark.html
 101. pytest-print
  https://pytest-print.readthedocs.io/en/latest/
 102. Continuous integration
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Continuous_integration
 103. Travis CI
  https://travis-ci.org/

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.