Hlavní navigace

Testování aplikací s využitím nástroje Hypothesis

9. 6. 2020
Doba čtení: 36 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Dnešní část je opět věnována pokrytí stavového prostoru testovaných jednotek. Zatímco minule jsme si ukázali, jak tento stavový prostor zmenšit, dnes si naopak ukážeme, jak ho pokrýt automaticky vytvářenými testy.

Obsah

1. Testování aplikací s využitím nástroje Hypothesis

2. Jak testování probíhá

3. Malá odbočka – Hoarého logika

4. Jednoduchý příklad – implementace bublinkového řazení

5. Vytvoření klasických jednotkových testů

6. Použití Hypothesis a orákula

7. Zdánlivé vylepšení algoritmu bublinkového řazení

8. Zavedení chyby do implementace algoritmu

9. Výsledek testů vytvořených nástrojem Hypothesis

10. Specifikace minimální a maximální velikosti vstupů

11. Vylepšení podmínky při neexistenci referenční implementace

12. Jednoduchá šifra typu ROT13

13. Otestování jednoduché šifry

14. Zanesení chyby do algoritmu šifrování

15. Přesnější specifikace podoby generovaných textových dat

16. Metody map a filter

17. Kombinace více strategií

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Předchozí články s tématem testování (nejenom) v Pythonu

20. Odkazy na Internetu

1. Testování aplikací s využitím nástroje Hypothesis

V předchozí části seriálu o tvorbě testů s využitím programovacího jazyka Python jsme si řekli, jakým způsobem je možné zmenšit „stavový prostor“ testované jednotky (tedy funkce, metody či celého objektu) a tím pádem i zmenšit počet testů, které je nutné explicitně vytvořit. Pro zmenšení oblasti stavového prostoru jsme použili nástroj Mypy, který umožňuje zkontrolovat (nepovinné) typové deklarace, jenž mohou být ve zdrojových kódech Pythonu použity. Jedná se o relativně novou vlastnost zavedenou v rámci Pythonu 3.5 a později ještě lépe stabilizovanou (verze 3.5 sice vyšla již před pěti lety, ovšem na příkladu Pythonu 2 je patrné, že nové verze nebývají vždy přijímány příliš rychle). Existuje ovšem i opačný přístup k tvorbě testů – nechat si na základě zadaných pravidel a vzorů nechat testy automaticky vygenerovat, ideálně takovým způsobem, aby se ve vygenerovaných testech projevily i různé mezní případy. A právě na tomto přístupu je založen nástroj nazvaný Hypothesis, kterým se budeme zabývat dnes.

Nástroj Hypothesis je ovšem velmi užitečný i při dalších činnostech, nejenom jako pomocník při tvorbě testů. Díky tomu, že lze použít takzvané orákulum (viz navazující kapitoly), je umožněno, aby byl Hypothesis použit například při refaktoringu či při optimalizacích algoritmů – postačuje totiž mít dvě implementace algoritmu (neoptimalizovanou/nerefaktorovanou a novou) a ty si nechat navzájem prověřit, pochopitelně opět s využitím mezních případů. Podle mého názoru se jedná o velmi užitečný a především praktický přístup.

Před pročítáním dalších kapitol je vhodné si Hypothesis nainstalovat, a to klasicky s využitím nástroje pip či pip3:

$ pip3 install --user hypothesis
 
Collecting hypothesis
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/99/27/4a3fd8eb6e121e6769bf83a3c1647bc1daab586ac7c70fcf93c4756c51f3/hypothesis-5.16.0-py3-none-any.whl (294kB)
Collecting sortedcontainers<3.0.0,>=2.1.0 (from hypothesis)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/13/f3/cf85f7c3a2dbd1a515d51e1f1676d971abe41bba6f4ab5443240d9a78e5b/sortedcontainers-2.1.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting attrs>=19.2.0 (from hypothesis)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/a2/db/4313ab3be961f7a763066401fb77f7748373b6094076ae2bda2806988af6/attrs-19.3.0-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: sortedcontainers, attrs, hypothesis
Successfully installed attrs-19.3.0 hypothesis-5.16.0 sortedcontainers-2.1.0

2. Jak testování probíhá

Pojďme si nyní ukázat, jak vlastně testování s využitím nástroje Hypothesis probíhá. Nejdříve z pohledu vývojáře (či obecněji tvůrce testů):

 1. Uživatel nejdříve popíše, jak má vypadat validní vstup či vstupy do testované jednotky.
 2. Dále napíše test, který by pro tento vstup měl projít bez chyby.

Z pohledu nástroje Hypothesis:

 1. Automaticky vytvoří test pro jednotlivé testovací případy založené na popisu validního vstupu.
 2. Spustí vytvořený test pro jednotlivé testovací případy.
 3. Sesbírá vstupy u těch testů, které z nějakého důvodu zhavarovaly.
 4. Nakonec se pokusí najít minimální vstup způsobující chybu.
Poznámka: asi jste si povšimli, že princip práce nástroje Hypothesis se do značné míry podobá klasickým fuzzerům, o nichž jsme se již zmínili v předchozích článcích. A skutečně – na Hypothesis se můžeme dívat jako na specializovanou generaci fuzzerů s deklarativně omezenou množinou testovacích dat.

Při generování testovacích dat se používají takzvané strategie. Ty si můžeme snadno odzkoušet, a to ještě před vytvořením testů. Na samotné strategie se totiž můžeme dívat jako na generátory „fuzzy“ dat se zadanými vlastnosti – typem, lze použít filtraci, funkci map atd.

Vygenerování deseti sad testovacích dat popsaných takto: „seznam obsahující celá čísla“:

from hypothesis.strategies import lists, integers
 
g = lists(integers())
 
for _ in range(10):
  print(g.example())

Příklad výsledků:

[-74, 1304181783, -1693807871, -10980, -4652, -16732]
[-30506, 23947, 61]
[0]
[101, -27349, 7493]
[-16316, -121, 21307]
[]
[]
[0]
[0]
[339202945]
Poznámka: seznamy budou pseudonáhodné a po každém spuštění jiné, pokud si ovšem nezvolíte konstantní semínko (seed), což je ostatně velmi užitečné například na CI.

Vygenerování deseti sad testovacích dat, tentokrát řetězců o minimální délce pěti znaků a maximální délce deseti znaků:

from hypothesis.strategies import text
 
g = text(min_size=5, max_size=10)
 
for _ in range(10):
  print(g.example())
Poznámka: výsledky neuvádím, protože Hypothesis v tomto případě použije různé znaky z celého rozsahu Unicode.

Generování textových vstupů lze ovšem dále omezit, například na tisknutelné znaky:

from string import printable
from hypothesis.strategies import text
 
g = text(printable, min_size=5, max_size=10)
 
for _ in range(10):
  print(g.example())
Poznámka: samozřejmě se prozatím jedná o primitivní ukázky, ovšem v souvislosti s testy popsanými v rámci dalších kapitol začne být zřejmé, proč je tento přístup užitečný.

3. Malá odbočka – Hoarého logika

Sice to tak nemusí na první pohled vypadat, ale jak Hypothesis, tak i obecnější BDD (Behavior-driven development) jsou založeny na Hoarého logice (nebo též Hoarého trojici). Ta je založena na trojici {P}C{Q}, kde se symbolem P označuje podmínka platná před spuštěním testovaného bloku, Q je podmínka, která musí platit po dokončení bloku a C představuje spuštěný (testovaný) blok.

Konkrétně může test vypadat následovně:

@given(lists(integers()))
def test_bubble_sort(alist):
  l = bubble_sort(alist)
  assert l == sorted(alist)

P je představován prvním řádkem s dekorátorem @given, C je spouštěný blok, tedy třetí řádek a Q je podmínka zapsaná na řádku posledním.

Ještě lépe je trojice vidět na BDD testech, kde jsou jednotlivé prvky trojice zapsány větami za slovy Given, When a Then:

Feature: Adder test
 
 Scenario: Check the function add()
  Given The function add is callable
  When I call function add with arguments 1 and 2
  Then I should get 3 as a result

4. Jednoduchý příklad – implementace bublinkového řazení

Použití nástroje Hypothesis si nejdříve ukážeme na jednoduchém (a dosti naivně implementovaném) algoritmu pro bublinkové řazení. Pochopitelně se nejedná o algoritmus vhodný pro praktické nasazení (snad kromě speciálních případů), ovšem svému účelu v kontextu tohoto článku vyhovuje. Naivní bublinkové třídění bez detekce toho, že je seznam již setříděn, může vypadat takto:

"""Implementace naivního algoritmu bublinkového řazení."""
 
 
def bubble_sort(alist):
  """Implementace naivního algoritmu bublinkového řazení."""
  for i in range(len(alist)-1, 0, -1):
    for j in range(0, i):
      if alist[j] > alist[j+1]:
        alist[j], alist[j+1] = alist[j+1], alist[j]
  return alist
 
 
if __name__ == '__main__':
  print(bubble_sort([]))
  print(bubble_sort([1]))
 
  print(bubble_sort([1, 2]))
  print(bubble_sort([2, 1]))
 
  print(bubble_sort([1, 2, 3, 4]))
  print(bubble_sort([1, 2, 4, 3]))
  print(bubble_sort([1, 4, 3, 2]))
  print(bubble_sort([4, 3, 2, 1]))
 
  print(bubble_sort([1, 5, 4, 3, 2]))
  print(bubble_sort([5, 4, 3, 2, 1]))

Součástí modulu je i několik příkladů použití funkce bubble_sort, takže si můžeme ověřit její chování:

[]
[1]
[1, 2]
[1, 2]
[1, 2, 3, 4]
[1, 2, 3, 4]
[1, 2, 3, 4]
[1, 2, 3, 4]
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 4, 5]

5. Vytvoření klasických jednotkových testů

Samozřejmě je možné si napsat běžné jednotkové testy, které chování funkce bubble_sort ověří, ovšem pouze na zadaných datech:

"""Test naivního algoritmu bublinkového řazení."""
 
from bubble_sort import bubble_sort
 
 
def test_bubble_sort_empty_input():
  """Test naivního algoritmu bublinkového řazení."""
  assert bubble_sort([]) == []
 
 
def test_bubble_sort_one_item():
  """Test naivního algoritmu bublinkového řazení."""
  assert bubble_sort([1]) == [1]
 
 
def test_bubble_sort_two_items():
  """Test naivního algoritmu bublinkového řazení."""
  assert bubble_sort([1, 2])
  assert bubble_sort([2, 1])
 
 
def test_bubble_sort_four_items():
  """Test naivního algoritmu bublinkového řazení."""
  assert bubble_sort([1, 2, 3, 4])
  assert bubble_sort([1, 2, 4, 3])
  assert bubble_sort([1, 4, 3, 2])
  assert bubble_sort([4, 3, 2, 1])
 
 
def test_bubble_sort_five_items():
  """Test naivního algoritmu bublinkového řazení."""
  assert bubble_sort([1, 5, 4, 3, 2])
  assert bubble_sort([5, 4, 3, 2, 1])

Takto naprogramované testy můžeme spustit běžným způsobem:

$ pytest -v

S výsledky:

============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
hypothesis profile 'default' -> database=DirectoryBasedExampleDatabase('/home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/hypothesis/bubble_sort_1/.hypothesis/examples')
rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/hypothesis/bubble_sort_1
plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, hypothesis-5.16.0, cov-2.5.1
collecting ... collected 5 items
 
bubble_sort_test.py::test_bubble_sort_empty_input PASSED         [ 20%]
bubble_sort_test.py::test_bubble_sort_one_item PASSED          [ 40%]
bubble_sort_test.py::test_bubble_sort_two_items PASSED          [ 60%]
bubble_sort_test.py::test_bubble_sort_four_items PASSED         [ 80%]
bubble_sort_test.py::test_bubble_sort_five_items PASSED         [100%]
 
============================== 5 passed in 0.02s ===============================

6. Použití Hypothesis a orákula

Nyní se pokusíme pro otestování algoritmu bublinkového řazení použít nástroj Hypothesis. V tomto případě bude testovaná podmínka jednoduchá, a to z toho důvodu, že máme k dispozici vhodné orákulum, což je jen květnaté označení mechanismu určujícího, zda testovaná funkce prošla testem či nikoli. V případě algoritmu řazení je orákulem jiný – již prověřený – algoritmus řazení a ten existuje ve standardní knihovně jazyka Python pod jménem sorted. Celý test lze zapsat takto:

"""Test naivního algoritmu bublinkového řazení."""
 
from hypothesis import given
from hypothesis.strategies import lists, integers
 
from bubble_sort import bubble_sort
 
 
@given(lists(integers()))
def test_bubble_sort(alist):
  assert bubble_sort(alist) == sorted(alist)

Celý zápis je vlastně velmi jednoduchý. Po importech nutných funkcí a dekorátorů následuje zápis testu podle specifikací vyžadovaných nástrojem Pytest. V něm je použit dekorátor, který určuje, že testovací funkce test_bubble_sort bude postupně volána a bude jí předáván vygenerovaný seznam celých čísel. Ve funkci ověříme, zda výsledek řazení pomocí bubble_sort odpovídá výsledku řazení pomocí ověřeného algoritmu (sorted).

Takto zapsaný test opět spustíme standardním způsobem:

$ pytest -v

S výsledky:

============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
hypothesis profile 'default' -> database=DirectoryBasedExampleDatabase('/home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/hypothesis/bubble_sort_2/.hypothesis/examples')
rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/hypothesis/bubble_sort_2
plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, hypothesis-5.16.0, cov-2.5.1
collecting ... collected 1 item
 
bubble_sort_test.py::test_bubble_sort PASSED               [100%]
 
============================== 1 passed in 0.23s ===============================

Můžeme si nechat zobrazit i podrobnější statistiku o operacích provedených nástrojem Hypothesis:

$ pytest -v --hypothesis-show-statistics
 
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
hypothesis profile 'default' -> database=DirectoryBasedExampleDatabase('/home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/hypothesis/bubble_sort_2/.hypothesis/examples')
rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/hypothesis/bubble_sort_2
plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, hypothesis-5.16.0, cov-2.5.1
collecting ... collected 1 item
 
bubble_sort_test.py::test_bubble_sort PASSED               [100%]
============================ Hypothesis Statistics =============================
 
bubble_sort_test.py::test_bubble_sort:
 
 - during reuse phase (0.00 seconds):
  - Typical runtimes: < 1ms, ~ 54% in data generation
  - 2 passing examples, 0 failing examples, 0 invalid examples
 
 - during generate phase (0.18 seconds):
  - Typical runtimes: 0-1 ms, ~ 75% in data generation
  - 98 passing examples, 0 failing examples, 0 invalid examples
 
 - Stopped because settings.max_examples=100
 
 
============================== 1 passed in 0.21s ===============================

7. Zdánlivé vylepšení algoritmu bublinkového řazení

V minulosti existovala celá řada pokusů o vylepšení algoritmu bublinkového řazení, aby se zlepšila jeho dosti špatná časová složitost O(n2). Existují samozřejmě ještě horší algoritmy, například Bogosort, ovšem ty jsou schválně navrženy takovým způsobem, aby měly špatnou časovou složitost. Jedním z vylepšení (či lépe řečeno pseudovylepšení) je použití čítače, který testuje, kolik operací se maximálně provede. Ve skutečnosti se jedná o kód, který složitost nevylepší, ale jeho přidání nám umožní později do algoritmu zanést chybu:

"""Implementace naivního algoritmu bublinkového řazení."""
 
 
def bubble_sort(alist):
  """Implementace naivního algoritmu bublinkového řazení."""
  cnt = len(alist)*(len(alist)-1)/2
  for i in range(len(alist)-1, 0, -1):
    for j in range(0, i):
      if alist[j] > alist[j+1]:
        alist[j], alist[j+1] = alist[j+1], alist[j]
      cnt -= 1
      if cnt == 0:
        return alist
  return alist
 
 
if __name__ == '__main__':
  print(bubble_sort([]))
  print(bubble_sort([1]))
 
  print(bubble_sort([1, 2]))
  print(bubble_sort([2, 1]))
 
  print(bubble_sort([1, 2, 3, 4]))
  print(bubble_sort([1, 2, 4, 3]))
  print(bubble_sort([1, 4, 3, 2]))
  print(bubble_sort([4, 3, 2, 1]))
 
  print(bubble_sort([1, 5, 4, 3, 2]))
  print(bubble_sort([5, 4, 3, 2, 1]))

Ověření funkčnosti (když už ne vylepšení) upraveného algoritmu:

============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
hypothesis profile 'default' -> database=DirectoryBasedExampleDatabase('/home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/hypothesis/bubble_sort_3/.hypothesis/examples')
rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/hypothesis/bubble_sort_3
plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, hypothesis-5.16.0, cov-2.5.1
collecting ... collected 1 item
 
bubble_sort_test.py::test_bubble_sort PASSED               [100%]
 
============================== 1 passed in 0.18s ===============================

8. Zavedení chyby do implementace algoritmu

Nyní do algoritmu řazení schválně zaneseme chybu – ukončíme celý proces o jeden krok dříve, což může vést k tomu, že v některých případech nebude seznam zcela setříděn (typicky pokud je počáteční seznam otočený):

cnt = len(alist)*(len(alist)-1)/2-1

Upravený (resp. přesněji řečeno rozbitý) zdrojový kód:

"""Implementace naivního algoritmu bublinkového řazení."""
 
 
def bubble_sort(alist):
  """Implementace naivního algoritmu bublinkového řazení."""
  cnt = len(alist)*(len(alist)-1)/2-1
  for i in range(len(alist)-1, 0, -1):
    for j in range(0, i):
      if alist[j] > alist[j+1]:
        alist[j], alist[j+1] = alist[j+1], alist[j]
      cnt -= 1
      if cnt == 0:
        return alist
  return alist
 
 
if __name__ == '__main__':
  print(bubble_sort([]))
  print(bubble_sort([1]))
 
  print(bubble_sort([1, 2]))
  print(bubble_sort([2, 1]))
 
  print(bubble_sort([1, 2, 3, 4]))
  print(bubble_sort([1, 2, 4, 3]))
  print(bubble_sort([1, 4, 3, 2]))
  print(bubble_sort([4, 3, 2, 1]))
 
  print(bubble_sort([1, 5, 4, 3, 2]))
  print(bubble_sort([5, 4, 3, 2, 1]))

Z výsledků je patrné, že se skutečně v některých případech sekvence neseřadí. Tyto výsledky jsou zvýrazněny:

[]
[1]
[1, 2]
[1, 2]
[1, 2, 3, 4]
[1, 2, 3, 4]
[1, 2, 3, 4]
[2, 1, 3, 4]
[1, 2, 3, 4, 5]
[2, 1, 3, 4, 5]

9. Výsledek testů vytvořených nástrojem Hypothesis

A nyní přijde na řadu zjištění, jak dobře (či jak špatně) dokáže námi rozbitý algoritmus otestovat nástroj Hypothesis. Samotné testy ponecháme beze změny:

"""Test naivního algoritmu bublinkového řazení."""
 
from hypothesis import given
from hypothesis.strategies import lists, integers
 
from bubble_sort import bubble_sort
 
 
@given(lists(integers()))
def test_bubble_sort(alist):
  assert bubble_sort(alist) == sorted(alist)

Ovšem v ideálním případě by měla být chyba odhalena i s tímto jednoduchým (v podstatě třířádkovým) testem:

$ pytest -v --hypothesis-show-statistics

Chyba je odhalena relativně rychle, a to konkrétně na sekvenci se třemi prvky:

 
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
hypothesis profile 'default' -> database=DirectoryBasedExampleDatabase('/home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/hypothesis/bubble_sort_4/.hypothesis/examples')
rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/hypothesis/bubble_sort_4
plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, hypothesis-5.16.0, cov-2.5.1
collecting ... collected 1 item
 
bubble_sort_test.py::test_bubble_sort FAILED               [100%]
 
=================================== FAILURES ===================================
_______________________________ test_bubble_sort _______________________________
 
  @given(lists(integers()))
>  def <strong>test_bubble_sort</strong>(alist):
 
bubble_sort_test.py:10:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
alist = [0, -1, 0]
 
  @given(lists(integers()))
  def <strong>test_bubble_sort</strong>(alist):
>    assert bubble_sort(alist) == sorted(alist)
E    assert [0, -1, 0] == [-1, 0, 0]
E     At index 0 diff: 0 != -1
E     Full diff:
E     - [-1, 0, 0]
E     + [0, -1, 0]
 
bubble_sort_test.py:11: AssertionError
---------------------------------- Hypothesis ----------------------------------
Falsifying example: test_bubble_sort(
  alist=[0, 0, -1],
)
============================ Hypothesis Statistics =============================
bubble_sort_test.py::test_bubble_sort:
 
 - during reuse phase (0.04 seconds):
  - Typical runtimes: 1-23 ms, ~ 34% in data generation
  - 0 passing examples, 10 failing examples, 0 invalid examples
  - Found 1 failing example in this phase
 
 - during shrink phase (0.04 seconds):
  - Typical runtimes: 0-1 ms, ~ 68% in data generation
  - 14 passing examples, 1 failing examples, 4 invalid examples
  - Tried 19 shrinks of which 0 were successful
 
 - Stopped because nothing left to do
 
 
=========================== short test summary info ============================
FAILED bubble_sort_test.py::test_bubble_sort - assert [0, -1, 0] == [-1, 0, 0]
============================== 1 failed in 0.11s ===============================
Poznámka: algoritmus je poškozen takovým způsobem, že se poprvé projeví právě u seznamu se třemi hodnotami, nikoli u kratších seznamů. Nástroj Hypothesis tedy našel nejmenší množinu vstupních dat – přesně jak jsme očekávali.

10. Specifikace minimální a maximální velikosti vstupů

V testovacích strategiích je možné jednoduše zvolit minimální, popř. maximální velikosti generovaných testovacích dat. To je užitečné například při přípravě seznamů, které mají být seřazeny. Nemusíme totiž začínat testování od seznamu s nulovou délkou, ale instruovat Hypothesis, aby začal vytvářet seznamy o délce 5 či o větší délce. Podívejme se na upravený příklad:

"""Test naivního algoritmu bublinkového řazení."""
 
from hypothesis import given
from hypothesis.strategies import lists, integers
 
from bubble_sort import bubble_sort
 
 
@given(lists(integers(), min_size=5))
def test_bubble_sort(alist):
  assert bubble_sort(alist) == sorted(alist)

Nyní testy (podle očekávání) opět detekují chybu, ale v tomto případě u seznamu s pěti prvky:

$ pytest -v --hypothesis-show-statistics
 
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
hypothesis profile 'default' -> database=DirectoryBasedExampleDatabase('/home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/hypothesis/bubble_sort_5/.hypothesis/examples')
rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/hypothesis/bubble_sort_5
plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, hypothesis-5.16.0, cov-2.5.1
collecting ... collected 1 item
 
bubble_sort_test.py::test_bubble_sort FAILED               [100%]
 
=================================== FAILURES ===================================
_______________________________ test_bubble_sort _______________________________
 
  @given(lists(integers(), min_size=5))
>  def test_bubble_sort(alist):
 
bubble_sort_test.py:10:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
alist = [0, -1, 0, 0, 0]
 
  @given(lists(integers(), min_size=5))
  def test_bubble_sort(alist):
>    assert bubble_sort(alist) == sorted(alist)
E    assert [0, -1, 0, 0, 0] == [-1, 0, 0, 0, 0]
E     At index 0 diff: 0 != -1
E     Full diff:
E     - [-1, 0, 0, 0, 0]
E     ?      ---
E     + [0, -1, 0, 0, 0]
E     ? +++
 
bubble_sort_test.py:11: AssertionError
---------------------------------- Hypothesis ----------------------------------
Falsifying example: test_bubble_sort(
  alist=[0, 0, 0, 0, -1],
)
============================ Hypothesis Statistics =============================
bubble_sort_test.py::test_bubble_sort:
 
 - during reuse phase (0.04 seconds):
  - Typical runtimes: 1-23 ms, ~ 37% in data generation
  - 0 passing examples, 10 failing examples, 0 invalid examples
  - Found 1 failing example in this phase
 
 - during shrink phase (0.06 seconds):
  - Typical runtimes: < 1ms, ~ 87% in data generation
  - 5 passing examples, 1 failing examples, 37 invalid examples
  - Tried 43 shrinks of which 0 were successful
 
 - Stopped because nothing left to do
 
 
=========================== short test summary info ============================
FAILED bubble_sort_test.py::test_bubble_sort - assert [0, -1, 0, 0, 0] == [-1...
============================== 1 failed in 0.14s ===============================
Poznámka: z výpisu je patrné, že chyba byla odhalena na pátý pokus, což je velký úspěch. V dalších kapitolách uvidíme, že mnohdy je pro detekci chyby zapotřebí několik stovek a možná i tisíců pokusů (podle toho, jak je chyba zjevná). Navíc se nám oproti předchozímu testu podařilo chybu odhalit dříve.

11. Vylepšení podmínky při neexistenci referenční implementace

Předchozí testy byly založeny na tom, že jsme dokázali najít to nejjednodušší možné orákulum – referenční implementaci algoritmu řazení. To nám umožnilo snadnou kontrolu našeho algoritmu vůči referenční implementaci:

assert bubble_sort(alist) == sorted(alist)

Předpokládejme nyní, že referenční implementace není z nějakého důvodu k dispozici. Testy je tedy nutné přepsat jiným způsobem, a to tak, že se pokusíme nalézt nějakou podmínku, která musí platit pro setříděný seznam. A tato podmínka je zřejmá – každý další prvek seznamu musí být větší nebo roven prvku předchozímu, tedy:

assert all(x<=y for x,y in zip(sorted, sorted[1:]))
Poznámka: použili jsme zde trik s posunem seznamu o jeden prvek tím, že se jeho první prvek odstraní.

Upravený zdrojový text testů:

"""Test naivního algoritmu bublinkového řazení."""
 
from hypothesis import given
from hypothesis.strategies import lists, integers
 
from bubble_sort import bubble_sort
 
 
@given(lists(integers(), min_size=5))
def test_bubble_sort(alist):
  sorted = bubble_sort(alist)
  assert all(x<=y for x,y in zip(sorted, sorted[1:]))

Výsledek běhu takto upravených testů:

$ pytest -v --hypothesis-show-statistics
 
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
hypothesis profile 'default' -> database=DirectoryBasedExampleDatabase('/home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/hypothesis/bubble_sort_6/.hypothesis/examples')
rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/hypothesis/bubble_sort_6
plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, hypothesis-5.16.0, cov-2.5.1
collecting ... collected 1 item
 
bubble_sort_test.py::test_bubble_sort FAILED               [100%]
 
=================================== FAILURES ===================================
_______________________________ test_bubble_sort _______________________________
 
  @given(lists(integers(), min_size=5))
>  def test_bubble_sort(alist):
 
bubble_sort_test.py:10:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
alist = [0, -1, 0, 0, 0]
 
  @given(lists(integers(), min_size=5))
  def test_bubble_sort(alist):
    sorted = bubble_sort(alist)
>    assert all(x<=y for x,y in zip(sorted, sorted[1:]))
E    assert False
E    + where False = all(<generator object test_bubble_sort.<locals>.<genexpr> at 0x7f45ddda0fc0>)
 
bubble_sort_test.py:12: AssertionError
---------------------------------- Hypothesis ----------------------------------
Falsifying example: test_bubble_sort(
  alist=[0, 0, 0, 0, -1],
)
============================ Hypothesis Statistics =============================
bubble_sort_test.py::test_bubble_sort:
 
 - during generate phase (0.06 seconds):
  - Typical runtimes: 0-22 ms, ~ 71% in data generation
  - 12 passing examples, 6 failing examples, 0 invalid examples
  - Found 1 failing example in this phase
 
 - during shrink phase (0.13 seconds):
  - Typical runtimes: 0-1 ms, ~ 83% in data generation
  - 6 passing examples, 14 failing examples, 59 invalid examples
  - Tried 79 shrinks of which 18 were successful
 
 - Stopped because nothing left to do
 
 
=========================== short test summary info ============================
FAILED bubble_sort_test.py::test_bubble_sort - assert False
============================== 1 failed in 0.22s ===============================

12. Jednoduchá šifra typu ROT13

V navazujících kapitolách budeme testovat jiný algoritmus, opět velmi jednoduchý. Bude se jednat o jednu z možných implementací šifry ROT13, v níž jsou písmena z ASCII posunuta o 13 pozic nahoru (s tím, že se používá „modulo aritmetika“). V Pythonu je implementace této šifry snadná a je založena na funkci maketrans:

"""Jednoduchá šifra typu ROT13."""
 
import string
 
 
def rot13(text):
  """Jednoduchá šifra typu ROT13."""
  r = str.maketrans(
    "ABCDEFGHIJKLMabcdefghijklmNOPQRSTUVWXYZnopqrstuvwxyz",
    "NOPQRSTUVWXYZnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMabcdefghijklm")
  return text.translate(r)
 
 
if __name__ == '__main__':
  sentence = "Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy."
  print(rot13(sentence))
  print(rot13(rot13(sentence)))

Ve výpisu si můžeme ověřit, že dvojím zašifrováním získáme původní vstup a taktéž to, že znaky mimo základní ASCII nejsou změněny:

Cříyvš žyhťbhčxý xůň úcěy ďáoryfxé óql.
Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.
Poznámka: viz též vestavěnou nápovědu:
Help on built-in function maketrans:
 
maketrans(x, y=None, z=None, /)
  Return a translation table usable for str.translate().
  
  If there is only one argument, it must be a dictionary mapping Unicode
  ordinals (integers) or characters to Unicode ordinals, strings or None.
  Character keys will be then converted to ordinals.
  If there are two arguments, they must be strings of equal length, and
  in the resulting dictionary, each character in x will be mapped to the
  character at the same position in y. If there is a third argument, it
  must be a string, whose characters will be mapped to None in the result.

13. Otestování jednoduché šifry

Pro otestování této šifry můžeme použít základní vlastnost šifry ROT13 – dvojí aplikace této šifry by měla vrátit původní text (to je důvod, proč se používá posun o 13 pozic, protože v ASCII je jen 26 písmen ve dvou velikostech):

"""Test jednoduché šifry typu ROT13."""
 
from hypothesis import given
from hypothesis.strategies import text
 
from rot13 import rot13
 
 
@given(text())
def test_rot13(s):
  """Test jednoduché šifry typu ROT13."""
  assert rot13(rot13(s)) == s
Poznámka: to ovšem znamená, že nebudeme schopni otestovat, zda algoritmus není implementován pouze pomocí return původní_řetězec :-)

Test by měl projít bez chyby:

$ pytest -v --hypothesis-show-statistics
 
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
hypothesis profile 'default' -> database=DirectoryBasedExampleDatabase('/home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/hypothesis/rot13_1/.hypothesis/examples')
rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/hypothesis/rot13_1
plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, hypothesis-5.16.0, cov-2.5.1
collecting ... collected 1 item
 
rot13_test.py::test_rot13 PASSED                     [100%]
============================ Hypothesis Statistics =============================
 
rot13_test.py::test_rot13:
 
 - during generate phase (0.16 seconds):
  - Typical runtimes: 0-1 ms, ~ 71% in data generation
  - 100 passing examples, 0 failing examples, 6 invalid examples
 
 - Stopped because settings.max_examples=100
 
 
============================== 1 passed in 0.61s ===============================
Poznámka: povšimněte si, že test byl spuštěn celkem stokrát, pokaždé pochopitelně s náhodně vygenerovaným vstupem.

14. Zanesení chyby do algoritmu šifrování

Do algoritmu šifry nyní zaneseme chybu, která se bude týkat mapování C na P. Namísto toho bude znak C mapován na mezeru:

"""Jednoduchá šifra typu ROT13."""
 
from hypothesis import given
from hypothesis.strategies import text
import string
 
 
def rot13(text):
  """Jednoduchá šifra typu ROT13."""
  r = str.maketrans(
    "ABCDEFGHIJKLMabcdefghijklmNOPQRSTUVWXYZnopqrstuvwxyz",
    "NO QRSTUVWXYZnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMabcdefghijklm")
  return text.translate(r)
 
 
if __name__ == '__main__':
  sentence = "Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy."
  print(rot13(sentence))
  print(rot13(rot13(sentence)))

Tato chyba je ihned patrná při spuštění hlavního bloku (první písmeno dešifrované věty):

Cříyvš žyhťbhčxý xůň úcěy ďáoryfxé óql.
 říliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.

Zajímavé ovšem je, že po spuštění testů se chyba nenalezne:

$ pytest -v --hypothesis-show-statistics
 
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
hypothesis profile 'default' -> database=DirectoryBasedExampleDatabase('/home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/hypothesis/rot13_2/.hypothesis/examples')
rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/hypothesis/rot13_2
plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, hypothesis-5.16.0, cov-2.5.1
collecting ... collected 1 item
 
rot13_test.py::test_rot13 PASSED                     [100%]
============================ Hypothesis Statistics =============================
 
rot13_test.py::test_rot13:
 
 - during reuse phase (0.00 seconds):
  - Typical runtimes: < 1ms, ~ 72% in data generation
  - 1 passing examples, 0 failing examples, 0 invalid examples
 
 - during generate phase (1.41 seconds):
  - Typical runtimes: 0-2 ms, ~ 85% in data generation
  - 499 passing examples, 0 failing examples, 30 invalid examples
 
 - Stopped because settings.max_examples=500
 
 
============================== 1 passed in 1.45s ===============================

15. Přesnější specifikace podoby generovaných textových dat

Důvodem, proč nebyla chyba nalezena, je fakt, že se Hypothesis snaží generovat co „nejpodivnější“ řetězce, ve kterých se používají různé znaky z celého Unicode. Z tohoto pohledu je znak C či P zcela normální a je jen velmi malá pravděpodobnost, že bude použit a chyba tak bude nalezena. Ovšem snadno můžeme zařídit, aby se vytvářely testovací řetězce z pouze omezené množiny znaků, zde konkrétně znaky s kódy 32 až 127:

"""Test jednoduché šifry typu ROT13."""
 
from hypothesis import given, note, settings
from hypothesis.strategies import text, characters
 
from rot13 import rot13
 
 
@given(text(characters(min_codepoint=32, max_codepoint=127), min_size=5))
@settings(max_examples=500)
def test_rot13(s):
  """Test jednoduché šifry typu ROT13."""
  assert rot13(rot13(s)) == s

Nyní již bude chyba v algoritmu nalezena, a to dokonce velmi rychle – v řádu desítek iterací (a nikoli tisícovek):

$ pytest -v --hypothesis-show-statistics
 
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.6.6, pytest-5.4.2, py-1.5.2, pluggy-0.13.1 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
hypothesis profile 'default' -> database=DirectoryBasedExampleDatabase('/home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/hypothesis/rot13_3/.hypothesis/examples')
rootdir: /home/ptisnovs/src/python/testing-in-python/hypothesis/rot13_3
plugins: print-0.1.3, voluptuous-1.0.2, hypothesis-5.16.0, cov-2.5.1
collecting ... collected 1 item
 
rot13_test.py::test_rot13 FAILED                     [100%]
 
=================================== FAILURES ===================================
__________________________________ test_rot13 __________________________________
 
  @given(text(characters(min_codepoint=32, max_codepoint=127), min_size=5))
>  @settings(max_examples=500)
  def test_rot13(s):
 
rot13_test.py:10:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
s = '0000P'
 
  @given(text(characters(min_codepoint=32, max_codepoint=127), min_size=5))
  @settings(max_examples=500)
  def test_rot13(s):
    """Test jednoduché šifry typu ROT13."""
>    assert rot13(rot13(s)) == s
E    AssertionError: assert '0000 ' == '0000P'
E     - 0000P
E     ?   ^
E     + 0000
E     ?   ^
 
rot13_test.py:13: AssertionError
---------------------------------- Hypothesis ----------------------------------
Falsifying example: test_rot13(
  s='0000P',
)
============================ Hypothesis Statistics =============================
rot13_test.py::test_rot13:
 
 - during generate phase (0.04 seconds):
  - Typical runtimes: 0-22 ms, ~ 65% in data generation
  - 8 passing examples, 2 failing examples, 0 invalid examples
  - Found 1 failing example in this phase
 
 - during shrink phase (0.13 seconds):
  - Typical runtimes: 0-1 ms, ~ 77% in data generation
  - 11 passing examples, 18 failing examples, 48 invalid examples
  - Tried 77 shrinks of which 17 were successful
 
 - Stopped because nothing left to do
 
 
=========================== short test summary info ============================
FAILED rot13_test.py::test_rot13 - AssertionError: assert '0000 ' == '0000P'
============================== 1 failed in 0.60s ===============================

16. Metody map a filter

Ve strategiích je možné použít i metody filter a map pro omezení množiny vstupních dat. Díky tomu lze například zařídit – i když poměrně neefektivně – aby se vytvářely seznamy s kladnými sudými čísly:

from hypothesis.strategies import lists, integers
 
g = lists(integers().filter(lambda x: x > 0 and x % 2 == 0))
 
for _ in range(10):
  print(g.example())

Příklad výsledku (bude se lišit v každém spuštění):

[]
[]
[]
[114, 297635958, 36382594596201776729035817479773596128]
[]
[]
[1584, 20756, 27064]
[]
[]
[6256, 16432]

Podobně lze omezit počet prvků v generovaných seznamech (což je ovšem velmi neefektivní způsob):

from hypothesis.strategies import lists, integers
 
g = lists(integers().filter(lambda x: x > 0 and x % 2 == 0)).filter(lambda x: len(x) > 2 and len(x) < 6)
 
for _ in range(10):
  print(g.example())

Opět si uveďme příklad výsledku (bude se lišit v každém spuštění):

[692, 25368, 17078, 8076]
[32726, 187067303079521214, 30482]
[32114, 31920, 120, 34, 4414]
[26344, 49216631145512026322426062367560067482, 98, 32088, 2480]
[8892, 14870, 2046]
[110, 9412, 26768]
[10434, 58, 7836, 12460]
[141471345277595789266895116305060658262, 8302, 8470]
[921905719452052336, 5382, 40]
[7652, 638723812, 2104125796, 19320]

Funkce map dokáže zajistit, že na vstupu bude test dostávat setříděné seznamy:

from hypothesis.strategies import lists, integers
 
g = lists(integers()).map(sorted)
 
for _ in range(10):
  print(g.example())

S výsledky:

[0]
[-20957]
[0]
[0]
[0]
[0]
[]
[0]
[]
[0]

A nakonec si všechny předchozí příklady můžeme zkombinovat – bude se generovat seznam se sudými kladnými čísly, jejichž počet se bude pohybovat od tří do pěti:

from hypothesis.strategies import lists, integers
 
g = lists(integers().filter(lambda x: x > 0 and x % 2 == 0)).filter(lambda x: len(x) > 2 and len(x) < 6).map(sorted)
 
for _ in range(10):
  print(g.example())

S výsledky:

[12, 6276, 20218, 639217126, 1354229336]
[6, 52, 82, 165210043927242131602779831719279821612]
[1634, 11134, 22630, 2119407794]
[26, 2586, 14584, 28060]
[62, 2606, 8938]
[92, 10582, 886236136, 1731330112]
[28, 46, 4008526909638794906]
[4, 42, 112]
[96, 108, 25038, 25970]
[22, 126, 13974]
Poznámka: praktické použití si ukážeme příště.

17. Kombinace více strategií

Strategie lze taktéž zkombinovat, a to s využitím přetíženého operátoru |. Příkladem může být generování hodnot, které mohou být typu None (tedy jediná hodnota None), typu Boolean (True či False), popř. celé číslo v rozsahu 0 až 1000:

from hypothesis.strategies import none, booleans, integers
 
g = none() | booleans() | integers(min_value=0, max_value=1000)
 
for _ in range(20):
  print(g.example())

Příklad výsledku:

comupterworld - webcast prosinec

True
244
None
339
42
False
False
None
False
341
264
956
None
0
934
None
True
999
False
522
Poznámka: praktické použití tohoto velmi užitečného mechanismu si opět ukážeme příště.

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/testing-in-python. V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně několik desítek kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady a jejich části, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 bubble_sort1/bubble_sort.py implementace algoritmu bublinkového řazení https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/bubble_sort1/bubble_sor­t.py
2 bubble_sort1/bubble_sort_test.py klasické jednotkové testy pro algoritmu bubble sort https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/bubble_sort1/bubble_sor­t_test.py
       
3 bubble_sort2/bubble_sort.py implementace algoritmu bublinkového řazení https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/bubble_sort2/bubble_sor­t.py
4 bubble_sort2/bubble_sort_test.py jednotkové testy používající Hypothesis https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/bubble_sort2/bubble_sor­t_test.py
       
5 bubble_sort3/bubble_sort.py implementace algoritmu bublinkového řazení https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/bubble_sort3/bubble_sor­t.py
6 bubble_sort3/bubble_sort_test.py upravené jednotkové testy používající Hypothesis https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/bubble_sort3/bubble_sor­t_test.py
       
7 bubble_sort4/bubble_sort.py implementace poškozeného algoritmu bublinkového řazení https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/bubble_sort4/bubble_sor­t.py
8 bubble_sort4/bubble_sort_test.py jednotkové testy používající Hypothesis https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/bubble_sort4/bubble_sor­t_test.py
       
9 bubble_sort5/bubble_sort.py implementace poškozeného algoritmu bublinkového řazení https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/bubble_sort5/bubble_sor­t.py
10 bubble_sort5/bubble_sort_test.py upravené jednotkové testy používající Hypothesis https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/bubble_sort5/bubble_sor­t_test.py
       
11 bubble_sort6/bubble_sort.py implementace poškozeného algoritmu bublinkového řazení https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/bubble_sort6/bubble_sor­t.py
12 bubble_sort6/bubble_sort_test.py upravené jednotkové testy, které nejsou založeny na referenční implementaci https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/bubble_sort6/bubble_sor­t_test.py
       
13 rot13_1/rot13.py implementace šifry ROT-13 https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/rot13_1/rot13.py
14 rot13_1/rot13_test.py jednotkové testy používající Hypothesis https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/rot13_1/rot13_test.py
       
15 rot13_2/rot13.py implementace chybného algoritmu šifry ROT-13 https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/rot13_2/rot13.py
16 rot13_2/rot13_test.py jednotkové testy používající Hypothesis https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/rot13_2/rot13_test.py
       
17 rot13_3/rot13.py implementace chybného algoritmu šifry ROT-13 https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/rot13_3/rot13.py
18 rot13_3/rot13_test.py jednotkové testy používající Hypothesis se změnou sady znaků v generovaných řetězcích https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/rot13_3/rot13_test.py
       
19 list_gen.py strategie pro generování seznamu celých čísel https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/list_gen.py
20 text_gen1.py strategie pro generování textů (řetězců) https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/text_gen1.py
21 text_gen2.py strategie pro generování textů (řetězců) https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/text_gen2.py
22 filter1.py strategie s filtrováním https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/filter1.py
23 filter2.py strategie s filtrováním https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/filter2.py
24 map1.py strategie s mapováním na jiné hodnoty https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothesis/map1.py
25 map2.py strategie s mapováním na jiné hodnoty https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothesis/map2.py
26 combination_gen.py kombinace tří strategií https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/hypothe­sis/combination_gen.py

19. Předchozí články s tématem testování (nejenom) v Pythonu

Tématem testování jsme se již na stránkách Rootu několikrát zabývali. Jedná se mj. o následující články:

 1. Použití Pythonu pro tvorbu testů: od jednotkových testů až po testy UI
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-pythonu-pro-tvorbu-testu-od-jednotkovych-testu-az-po-testy-ui/
 2. Použití Pythonu pro tvorbu testů: použití třídy Mock z knihovny unittest.mock
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-pythonu-pro-tvorbu-testu-pouziti-tridy-mock-z-knihovny-unittest-mock/
 3. Použití nástroje pytest pro tvorbu jednotkových testů a benchmarků
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-nastroje-pytest-pro-tvorbu-jednotkovych-testu-a-benchmarku/
 4. Nástroj pytest a jednotkové testy: fixtures, výjimky, parametrizace testů
  https://www.root.cz/clanky/nastroj-pytest-a-jednotkove-testy-fixtures-vyjimky-parametrizace-testu/
 5. Nástroj pytest a jednotkové testy: životní cyklus testů, užitečné tipy a triky
  https://www.root.cz/clanky/nastroj-pytest-a-jednotkove-testy-zivotni-cyklus-testu-uzitecne-tipy-a-triky/
 6. Struktura projektů s jednotkovými testy, využití Travis CI
  https://www.root.cz/clanky/struktura-projektu-s-jednotkovymi-testy-vyuziti-travis-ci/
 7. Omezení stavového prostoru testovaných funkcí a metod
  https://www.root.cz/clanky/omezeni-stavoveho-prostoru-testovanych-funkci-a-metod/
 8. Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave
  https://www.root.cz/clanky/behavior-driven-development-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-behave/
 9. Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave (druhá část)
  https://www.root.cz/clanky/behavior-driven-development-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-behave-druha-cast/
 10. Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave (závěrečná část)
  https://www.root.cz/clanky/behavior-driven-development-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-behave-zaverecna-cast/
 11. Validace datových struktur v Pythonu pomocí knihoven Schemagic a Schema
  https://www.root.cz/clanky/validace-datovych-struktur-v-pythonu-pomoci-knihoven-schemagic-a-schema/
 12. Validace datových struktur v Pythonu (2. část)
  https://www.root.cz/clanky/validace-datovych-struktur-v-pythonu-2-cast/
 13. Validace datových struktur v Pythonu (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/validace-datovych-struktur-v-pythonu-dokonceni/
 14. Univerzální testovací nástroj Robot Framework
  https://www.root.cz/clanky/univerzalni-testovaci-nastroj-robot-framework/
 15. Univerzální testovací nástroj Robot Framework a BDD testy
  https://www.root.cz/clanky/univerzalni-testovaci-nastroj-robot-framework-a-bdd-testy/
 16. Úvod do problematiky fuzzingu a fuzz testování
  https://www.root.cz/clanky/uvod-do-problematiky-fuzzingu-a-fuzz-testovani/
 17. Úvod do problematiky fuzzingu a fuzz testování – složení vlastního fuzzeru
  https://www.root.cz/clanky/uvod-do-problematiky-fuzzingu-a-fuzz-testovani-slozeni-vlastniho-fuzzeru/
 18. Knihovny a moduly usnadňující testování aplikací naprogramovaných v jazyce Clojure
  https://www.root.cz/clanky/knihovny-a-moduly-usnadnujici-testovani-aplikaci-naprogramovanych-v-jazyce-clojure/
 19. Validace dat s využitím knihovny spec v Clojure 1.9.0
  https://www.root.cz/clanky/validace-dat-s-vyuzitim-knihovny-spec-v-clojure-1–9–0/
 20. Testování aplikací naprogramovaných v jazyce Go
  https://www.root.cz/clanky/testovani-aplikaci-naprogramovanych-v-jazyce-go/
 21. Knihovny určené pro tvorbu testů v programovacím jazyce Go
  https://www.root.cz/clanky/knihovny-urcene-pro-tvorbu-testu-v-programovacim-jazyce-go/
 22. Testování aplikací psaných v Go s využitím knihoven Goblin a Frisby
  https://www.root.cz/clanky/testovani-aplikaci-psanych-v-go-s-vyuzitim-knihoven-goblin-a-frisby/
 23. Testování Go aplikací s využitím knihovny GΩmega a frameworku Ginkgo
  https://www.root.cz/clanky/testovani-go-aplikaci-s-vyuzitim-knihovny-gomega-mega-a-frameworku-ginkgo/
 24. Tvorba BDD testů s využitím jazyka Go a nástroje godog
  https://www.root.cz/clanky/tvorba-bdd-testu-s-vyuzitim-jazyka-go-a-nastroje-godog/
 25. Použití Go pro automatizaci práce s aplikacemi s interaktivním příkazovým řádkem
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-go-pro-automatizaci-prace-s-aplikacemi-s-interaktivnim-prikazovym-radkem/
 26. Použití Go pro automatizaci práce s aplikacemi s interaktivním příkazovým řádkem (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-go-pro-automatizaci-prace-s-aplikacemi-s-interaktivnim-prikazovym-radkem-dokonceni/
 27. Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure/
 28. Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure (2)
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure-2/

20. Odkazy na Internetu

 1. Hoare logic
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hoare_logic
 2. Goto Fail, Heartbleed, and Unit Testing Culture
  https://martinfowler.com/ar­ticles/testing-culture.html
 3. PEP-484
  https://www.python.org/dev/peps/pep-0484/
 4. In-depth: Functional programming in C++
  https://www.gamasutra.com/vi­ew/news/169296/Indepth_Fun­ctional_programming_in_C.php
 5. mypy
  http://www.mypy-lang.org/
 6. Welcome to Mypy documentation!
  https://mypy.readthedocs.i­o/en/latest/index.html
 7. mypy na GitHubu
  https://github.com/python/mypy
 8. mypy 0.770 na PyPi
  https://pypi.org/project/mypy/
 9. Extensions for mypy (separated out from mypy/extensions)
  https://github.com/python/my­py_extensions
 10. The Mypy Blog
  https://mypy-lang.blogspot.com/2020/03/mypy-0770-released.html
 11. Our journey to type checking 4 million lines of Python
  https://dropbox.tech/application/our-journey-to-type-checking-4-million-lines-of-python
 12. Type-Checking Python Programs With Type Hints and mypy
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=2×WhaALHTvU
 13. Refactoring to Immutability – Kevlin Henney
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=APUCMSPiNh4
 14. Bernat Gabor – Type hinting (and mypy) – PyCon 2019
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=hTrjTAPnA_k
 15. Stanford Seminar – Optional Static Typing for Python
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=GiZKuyLKvAA
 16. mypy Getting to Four Million Lines of Typed Python – Michael Sullivan
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=FT_WHV4-QcU
 17. Shebang
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Shebang_(Unix)
 18. pytest 5.4.2 na PyPi
  https://pypi.org/project/pytest/
 19. Hillel Wayne – Beyond Unit Tests: Taking Your Testing to the Next Level – PyCon 2018
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=MYucYon2-lk
 20. Awesome Python – testing
  https://github.com/vinta/awesome-python#testing
 21. pytest Plugins Compatibility
  http://plugincompat.herokuapp.com/
 22. Selenium (pro Python)
  https://pypi.org/project/selenium/
 23. Getting Started With Testing in Python
  https://realpython.com/python-testing/
 24. unittest.mock — mock object library
  https://docs.python.org/3­.5/library/unittest.mock.html
 25. mock 2.0.0
  https://pypi.python.org/pypi/mock
 26. An Introduction to Mocking in Python
  https://www.toptal.com/python/an-introduction-to-mocking-in-python
 27. Mock – Mocking and Testing Library
  http://mock.readthedocs.io/en/stable/
 28. Python Mocking 101: Fake It Before You Make It
  https://blog.fugue.co/2016–02–11-python-mocking-101.html
 29. Nauč se Python! – Testování
  http://naucse.python.cz/les­sons/intro/testing/
 30. Flexmock (dokumentace)
  https://flexmock.readthedoc­s.io/en/latest/
 31. Test Fixture (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Test_fixture
 32. Mock object (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Mock_object
 33. Extrémní programování
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Extr%C3%A9mn%C3%AD_pro­gramov%C3%A1n%C3%AD
 34. Programování řízené testy
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Programov%C3%A1n%C3%AD_%C5%99%­C3%ADzen%C3%A9_testy
 35. Pip (dokumentace)
  https://pip.pypa.io/en/stable/
 36. Tox
  https://tox.readthedocs.io/en/latest/
 37. pytest: helps you write better programs
  https://docs.pytest.org/en/latest/
 38. doctest — Test interactive Python examples
  https://docs.python.org/dev/li­brary/doctest.html#module-doctest
 39. unittest — Unit testing framework
  https://docs.python.org/dev/li­brary/unittest.html
 40. Python namespaces
  https://bytebaker.com/2008/07/30/pyt­hon-namespaces/
 41. Namespaces and Scopes
  https://www.python-course.eu/namespaces.php
 42. Stránka projektu Robot Framework
  https://robotframework.org/
 43. GitHub repositář Robot Frameworku
  https://github.com/robotfra­mework/robotframework
 44. Robot Framework (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Robot_Framework
 45. Tutoriál Robot Frameworku
  http://www.robotframeworktu­torial.com/
 46. Robot Framework Documentation
  https://robotframework.or­g/robotframework/
 47. Robot Framework Introduction
  https://blog.testproject.i­o/2016/11/22/robot-framework-introduction/
 48. robotframework 3.1.2 na PyPi
  https://pypi.org/project/ro­botframework/
 49. Robot Framework demo (GitHub)
  https://github.com/robotfra­mework/RobotDemo
 50. Robot Framework web testing demo using SeleniumLibrary
  https://github.com/robotfra­mework/WebDemo
 51. Robot Framework for Mobile Test Automation Demo
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=06LsU08slP8
 52. Gherkin
  https://cucumber.io/docs/gherkin/
 53. Selenium
  https://selenium.dev/
 54. SeleniumLibrary
  https://robotframework.org/
 55. The Practical Test Pyramid
  https://martinfowler.com/ar­ticles/practical-test-pyramid.html
 56. Acceptance Tests and the Testing Pyramid
  http://www.blog.acceptance­testdrivendevelopment.com/ac­ceptance-tests-and-the-testing-pyramid/
 57. Tab-separated values
  https://en.wikipedia.org/wiki/Tab-separated_values
 58. A quick guide about Python implementations
  https://blog.rmotr.com/a-quick-guide-about-python-implementations-aa224109f321
 59. radamsa
  https://gitlab.com/akihe/radamsa
 60. Fuzzing (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzing
 61. american fuzzy lop
  http://lcamtuf.coredump.cx/afl/
 62. Fuzzing: the new unit testing
  https://go-talks.appspot.com/github.com/dvyukov/go-fuzz/slides/fuzzing.slide#1
 63. Corpus for github.com/dvyukov/go-fuzz examples
  https://github.com/dvyukov/go-fuzz-corpus
 64. AFL – QuickStartGuide.txt
  https://github.com/google/AF­L/blob/master/docs/QuickStar­tGuide.txt
 65. Introduction to Fuzzing in Python with AFL
  https://alexgaynor.net/2015/a­pr/13/introduction-to-fuzzing-in-python-with-afl/
 66. Writing a Simple Fuzzer in Python
  https://jmcph4.github.io/2018/01/19/wri­ting-a-simple-fuzzer-in-python/
 67. How to Fuzz Go Code with go-fuzz (Continuously)
  https://fuzzit.dev/2019/10/02/how-to-fuzz-go-code-with-go-fuzz-continuously/
 68. Golang Fuzzing: A go-fuzz Tutorial and Example
  http://networkbit.ch/golang-fuzzing/
 69. Fuzzing Python Modules
  https://stackoverflow.com/qu­estions/20749026/fuzzing-python-modules
 70. 0×3 Python Tutorial: Fuzzer
  http://www.primalsecurity.net/0×3-python-tutorial-fuzzer/
 71. fuzzing na PyPi
  https://pypi.org/project/fuzzing/
 72. Fuzzing 0.3.2 documentation
  https://fuzzing.readthedoc­s.io/en/latest/
 73. Randomized testing for Go
  https://github.com/dvyukov/go-fuzz
 74. HTTP/2 fuzzer written in Golang
  https://github.com/c0nrad/http2fuzz
 75. Ffuf (Fuzz Faster U Fool) – An Open Source Fast Web Fuzzing Tool
  https://hacknews.co/hacking-tools/20191208/ffuf-fuzz-faster-u-fool-an-open-source-fast-web-fuzzing-tool.html
 76. Continuous Fuzzing Made Simple
  https://fuzzit.dev/
 77. Halt and Catch Fire
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Halt_and_Catch_Fire#In­tel_x86
 78. Random testing
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Random_testing
 79. Monkey testing
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Monkey_testing
 80. Fuzzing for Software Security Testing and Quality Assurance, Second Edition
  https://books.google.at/bo­oks?id=tKN5DwAAQBAJ&pg=PR15&lpg=PR15&q=%­22I+settled+on+the+term+fuz­z%22&redir_esc=y&hl=de#v=o­nepage&q=%22I%20settled%20on%20the%20ter­m%20fuzz%22&f=false
 81. libFuzzer – a library for coverage-guided fuzz testing
  https://llvm.org/docs/LibFuzzer.html
 82. fuzzy-swagger na PyPi
  https://pypi.org/project/fuzzy-swagger/
 83. fuzzy-swagger na GitHubu
  https://github.com/namuan/fuzzy-swagger
 84. Fuzz testing tools for Python
  https://wiki.python.org/mo­in/PythonTestingToolsTaxo­nomy#Fuzz_Testing_Tools
 85. A curated list of awesome Go frameworks, libraries and software
  https://github.com/avelino/awesome-go
 86. gofuzz: a library for populating go objects with random values
  https://github.com/google/gofuzz
 87. tavor: A generic fuzzing and delta-debugging framework
  https://github.com/zimmski/tavor
 88. hypothesis na GitHubu
  https://github.com/Hypothe­sisWorks/hypothesis
 89. Hypothesis: Test faster, fix more
  https://hypothesis.works/
 90. Hypothesis
  https://hypothesis.works/ar­ticles/intro/
 91. What is Hypothesis?
  https://hypothesis.works/articles/what-is-hypothesis/
 92. What is Property Based Testing?
  https://hypothesis.works/articles/what-is-property-based-testing/
 93. Databáze CVE
  https://www.cvedetails.com/
 94. Fuzz test Python modules with libFuzzer
  https://github.com/eerimoq/pyfuzzer
 95. Taof – The art of fuzzing
  https://sourceforge.net/pro­jects/taof/
 96. JQF + Zest: Coverage-guided semantic fuzzing for Java
  https://github.com/rohanpadhye/jqf
 97. http2fuzz
  https://github.com/c0nrad/http2fuzz
 98. Demystifying hypothesis testing with simple Python examples
  https://towardsdatascience­.com/demystifying-hypothesis-testing-with-simple-python-examples-4997ad3c5294
 99. Testování
  http://voho.eu/wiki/testovani/
 100. Unit testing (Wikipedia.en)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unit_testing
 101. Unit testing (Wikipedia.cz)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Unit_testing
 102. Unit Test vs Integration Test
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=0GypdsJulKE
 103. TestDouble
  https://martinfowler.com/bli­ki/TestDouble.html
 104. Test Double
  http://xunitpatterns.com/Tes­t%20Double.html
 105. Test-driven development (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development
 106. Acceptance test–driven development
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Acceptance_test%E2%80%93dri­ven_development
 107. Gauge
  https://gauge.org/
 108. Gauge (software)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Gauge_(software)
 109. PYPL PopularitY of Programming Language
  https://pypl.github.io/PYPL.html
 110. Testing is Good. Pyramids are Bad. Ice Cream Cones are the Worst
  https://medium.com/@fistsOf­Reason/testing-is-good-pyramids-are-bad-ice-cream-cones-are-the-worst-ad94b9b2f05f
 111. Články a zprávičky věnující se Pythonu
  https://www.root.cz/n/python/
 112. PythonTestingToolsTaxonomy
  https://wiki.python.org/mo­in/PythonTestingToolsTaxo­nomy
 113. Top 6 BEST Python Testing Frameworks [Updated 2020 List]
  https://www.softwaretestin­ghelp.com/python-testing-frameworks/
 114. pytest-print 0.1.3
  https://pypi.org/project/pytest-print/
 115. pytest fixtures: explicit, modular, scalable
  https://docs.pytest.org/en/la­test/fixture.html
 116. PyTest Tutorial: What is, Install, Fixture, Assertions
  https://www.guru99.com/pytest-tutorial.html
 117. Pytest – Fixtures
  https://www.tutorialspoin­t.com/pytest/pytest_fixtu­res.htm
 118. Marking test functions with attributes
  https://docs.pytest.org/en/la­test/mark.html
 119. pytest-print
  https://pytest-print.readthedocs.io/en/latest/
 120. Continuous integration
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Continuous_integration
 121. Travis CI
  https://travis-ci.org/
 122. Mutation testing
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Mutation_testing
 123. Články o Hypothesis
  https://news.ycombinator.com/from?si­te=hypothesis.works
 124. Testovací případ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Testovac%C3%AD_p%C5%99%C3%AD­pad
 125. Most testing is ineffective
  https://hypothesis.works/

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.