Hlavní navigace

Freeware

Sdílet

Vymezení základních pojmů

Freeware

Ve většině případů bývá jako freewarový označován takový počítačový program, který může být kýmkoliv bezúplatně užíván, a to bez časového omezení. Na rozdíl od public domain však jde o předmět chráněný autorským pávem a freewarový počítačový program tak nelze připodobňovat k volnému dílu ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 autorského zákona či k dílu vyloučenému z ochrany ve veřejném zájmu podle ustanovení § 3 autorského zákona, neboť jeho ochrana autorským právem zůstává zachována. Jeho jedinou a důležitou odlišností od ostatních tzv. proprietárních počítačových programů (viz čl. 1.2.6 této práce) je skutečnost, že nabyvateli je licence poskytována bezúplatně. K freewarovému počítačovému programu jsou obvykle připojeny licenční podmínky, jež stanoví konkrétní rozsah a způsoby jeho užití. Ve většině případů je možné vytvářet rozmnoženiny těchto počítačových programů a dále tyto rozmnoženiny distribuovat. Bezúplatné užití freewarových počítačových programů však bývá obvykle omezeno pouze na nepodnikatelské účely.

Freeware nelze zaměňovat s free softwarem ani Open Source softwarem (viz výše), neboť společně s freewarovým počítačovým programem nebývá zpřístupněn jeho zdrojový kód. Freewarový počítačový program tak bývá distribuován výhradně ve formě spustitelného souboru. Nabyvateli licence taktéž nebývá poskytnuto oprávnění počítačový program žádným způsobem měnit.