Hlavní navigace

Věcná působnost autorského zákona

Sdílet

Otázky spojené s použitím českého práva

Věcná působnost autorského zákona

Vzhledem k zaměření této práce bude její další obsah koncipován z pohledu práva České republiky. V případě interpretace norem mezinárodního práva soukromého tedy z pohledu, kdy je dána jurisdikce českého soudu, a jinak z pohledu hmotného práva České republiky, popř. právních norem Evropských společenství.

Problematika věcné působnosti autorského zákona je upravena v jeho závěrečných ustanoveních, a to konkrétně v ustanovení § 107. Podle ustanovení § 107 odst. 1 se ustanovení autorského zákona „vztahují na díla autorů a umělecké výkony výkonných umělců, kteří jsou státními občany České republiky, ať byly vytvořeny nebo zveřejněny kdekoli.“ Autorský zákon se tedy bezpodmínečně a výslovně vztahuje na počítačové programy vytvořené programátory, kteří jsou občany České republiky.[67] V této souvislosti je však vhodné poznamenat, že v rámci komunitárního práva platí zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti a v tomto smyslu jsou tak českým státním příslušníkům rovni státní příslušníci dalších států EU.[68] Ochrana poskytovaná autorským zákonem počítačovým programům vytvořeným cizinci je pak zakotvena v dalších odstavcích tohoto ustanovení: „Na díla a umělecké výkony cizích státních příslušníků a osob bez státní příslušnosti vztahují se ustanovení tohoto zákona podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů České republiky, a není-li jich, je-li zaručena vzájemnost“ (§ 107 odst. 2 autorského zákona). „Není-li splněna žádná z podmínek uvedených v odstavci 2, vztahuje se tento zákon na díla autorů a výkony výkonných umělců, kteří nejsou státními občany České republiky, byla-li poprvé v České republice zveřejněna, anebo má-li zde autor či výkonný umělec bydliště“ (§ 107 odst. 3 autorského zákona).


[67]: Kříž Jan, Holcová Irena, Kordač Jiří, Křesťanová Veronika — Autorský zákon a předpisy souvisící — Komentář, 1. vydání — Linde Praha a.s., 2002, str. 240

[68]: Telec Ivo, Tůma Pavel — Autorský zákon. Komentář. – 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, str. 863