Hlavní navigace

Přípravné koncepční materiály

Sdílet

Právní ochrana počítačových programů

Přípravné koncepční materiály

Jak již bylo zmiňováno výše, podle ustanovení § 65 odst. 1 autorského zákona je chráněn počítačový program, včetně jeho „přípravných koncepčních materiálů“. Shodně také čl. 1 odst. 1 Směrnice o právní ochraně počítačových programů — „pro účely této směrnice zahrnuje výraz počítačové programy i jejich přípravný koncepční materiál.“ Preambule Směrnice o právní ochraně počítačových programů však uvádí mírně odlišnou formulaci, a to, že výraz počítačový program zahrnuje pro potřeby jeho ochrany autorským právem „i přípravnou koncepční práci vedoucí k vyvinutí počítačového programu za podmínky, že její povaha je s to umožnit vytvoření počítačového programu v pozdějším stádiu“ (viz níže). Vzhledem k zahrnutí přípravných koncepčních materiálů do pojmu počítačový program postačí pro jejich autorskoprávní ochranu skutečnost, že splňují podmínku původnosti ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 autorského zákona, což je důležitá odlišnost od jiných děl slovesných.[107]

Autorským zákonem je tak chráněna např. analýza softwarového systému, návrh architektury počítačového programu či návrh rozhraní počítačového programu. Skutečnost, zdali se jedná o přípravný koncepční materiál k free software, Open Source software, shareware či freeware, není z právního pohledu rozhodná. S ohledem na rozdílnou formulaci mezi čl. 1 odst. 1 Směrnice o právní ochraně počítačových programů (a ustanovením § 65 odst. 1 autorského zákona) a její preambulí může vznikat otázka, zdali předpokladem ochrany koncepčních materiálů autorským právem je to, že na jejich základě dojde k vytvoření počítačového programu, nebo již skutečnost, že koncepční materiály jsou způsobilé pro následné vytvoření počítačového programu. Zdali tedy ustanovení § 65 odst. 1 autorského zákona znamená, že až vytvořením počítačového programu dojde ke vzniku autorskoprávní ochrany přípravných materiálů zhotoveného počítačového programu, nebo zdali je právní skutečnost spočívající ve vytvoření počítačového programu ve vztahu k autorskoprávní ochraně jeho koncepčních materiálů nerozhodná. Pro první variantu hovoří lingvistický výklad ustanovení autorského zákona a čl. 1 odst. 1 Směrnice o právní ochraně počítačových programů a také skutečnost, že jinak by byly koncepční materiály neodůvodněně „zvýhodněny“ oproti jiným dílům slovesným. Pro druhou variantu hovoří znění preambule Směrnice o právní ochraně počítačových programů a dále argument, že ochrana koncepčních materiálů je logicky důležitější před vznikem počítačového programu než po jeho vytvoření. V této práci se přikláním k názoru, že výklad uváděný jako druhý je nutné považovat za správný.


[107]: Kříž Jan, Holcová Irena, Kordač Jiří, Křesťanová Veronika — Autorský zákon a předpisy souvisící — Komentář, 1. vydání — Linde Praha a.s., 2002, str. 175