Hlavní navigace

Zvláštní část

Sdílet

Index
3.1 – GNU General Public License (verze 2)
3.1.1 – Informace k licenčním podmínkám
3.1.2 – Text licenčních podmínek GNU GPL s komentářem
3.1.3 – Obecné závěry
3.2 – BSD License
3.2.1 – Informace k licenčním podmínkám BSD
3.2.2 – Text licenčních podmínek BSD s komentářem
3.2.3 – Obecné závěry k licenčním podmínkám BSD
3.3 – MIT License
3.3.1 – Informace k licenčním podmínkám MIT
3.3.2 – Text licenčních podmínek MIT s komentářem
3.3.3 – Obecné závěry k licenčním podmínkám MIT

Zvláštní část

Zvláštní část této práce bude věnována právnímu výkladu jednotlivých ustanovení některých licenčních podmínek k volně šiřitelným počítačovým programům. Konkrétně se bude zabývat výkladem ustanovení těch licenčních podmínek, které jsou v oblasti Open Source software a free software používány nejčastěji. Licenční podmínky, jejichž ustanovení budou v této části práce komentována, jsou v praxi využívány při distribuci velkého množství počítačových programů, přičemž jejich nepatrný zlomek byl již zmiňován v čl. 1.8 této práce. Oproti oblasti Open Source software a free software je diverzita licenčních podmínek používaných při distribuci freeware a shareware daleko vyšší. Z tohoto důvodu by tak nebylo příliš praktické se v obecné rovině zabývat podrobnou interpretací ustanovení licenčních podmínek k počítačovým programům poskytovaným jako freeware či shareware.

Na úvod je vhodné také zmínit, že text jednotlivých licenčních podmínek, který bude předmětem dalšího výkladu, je uváděn pouze v jejich anglickém znění. Pro komentování licenčních podmínek v jejich původním znění hovoří zejména tři důvody. Za prvé v běžné praxi se tyto licenční podmínky používají pouze v tomto anglickém znění. Za druhé, jak již bylo uváděno, anglické znění bývá obecně považováno za jediné autentické. Za třetí v současnosti nejsou prakticky k dispozici kvalitní odborné právní překlady těchto licenčních podmínek do českého jazyka.[260] V této souvislosti je možné uvést, že problematika používání cizojazyčných dokumentů ve vztahu ke srozumitelnosti projevů vůle byla již nastíněna v obecné části této práce (čl. 2.6.1.2.1).

Předtím, než přistoupíme k výkladu ustanovení jednotlivých licenčních podmínek, je také možné zmínit tu okolnost, že v mnoha případech licenčních podmínek k Open Source software a free software není legislativně-technická kvalita těchto dokumentů příliš vysoká, což někdy znesnadňuje interpretaci jejich textu.

Při výkladu konkrétních ustanovení licenčních podmínek bude v případech, kdy je to možné, odkazováno na informace uvedené v obecné části této práce. I ve zvláštní části práce pak vycházíme při interpretaci ustanovení licenčních podmínek z předpokladu, že mezi poskytovatelem a nabyvatelem došlo k platné kontraktaci.


[260]: jedná se většinou o běžné doslovné překlady — viz např. http://staff.cesnet.cz/…ugpl-cz.html, kvalitnější překlad: http://www.zastudena.cz/display.php3?…