Hlavní navigace

Obecné závěry k licenčním podmínkám BSD

Sdílet

BSD License

Obecné závěry k licenčním podmínkám BSD

Jak je zřejmé z výše uvedeného textu, jsou licenční podmínky BSD velice stručným dokumentem.[303] Zbytek obsahu smluvního vztahu mezi nabyvatelem a poskytovatelem (pod)licence bude tvořen rozhodným právem, což ve svém důsledku může znamenat výrazné rozdíly mezi právy a povinnostmi vyplývajícím pro smluvní strany z licenčních podmínek BSD v závislosti na ustanoveních rozhodného práva.

Ve vztahu k náležitostem licenční smlouvy (čl. 2.5.1.1 této práce) je možné uvést, že pojem redistribuce obsažený v licenčních podmínkách je možné chápat tak, že (pod)licence je nabyvateli prakticky poskytována ke všem způsobům užití, jež si lze v souvislosti se software představit. Rozsah užití počítačového programu taktéž není omezen, aniž by však tato skutečnost byla v textu licenčních podmínek výslovně zmiňována. Text licenčních podmínek BSD nijak výslovně nereflektuje problematiku odměny poskytovatele (pod)licence, což nekoresponduje s požadavkem ustanovení § 49 autorského zákona. Samotný text licenčních podmínek BSD tak neobsahuje veškeré náležitosti licenční smlouvy k software podle českého právního řádu. Aby se jednalo o platnou licenční smlouvu, musí být obsah smluvního vztahu dotvořen dalšími neformálními ujednáními. Ohledně problematiky úplatnosti licence je možné také odkázat na výklad v čl. 2.5.1.1.4 této práce.

Z hlediska obsahového je možné konstatovat, že licenční podmínky BSD jsou vůči nabyvateli (pod)licence velice benevolentní. Počítačový program distribuovaný za licenčních podmínek BSD je možné spojit s proprietárním počítačovým programem či ho učinit součástí takového programu. Licenční podmínky BSD tedy neobsahují tzv. copyleftovou doložku. Nabyvatel (pod)licence navíc není při další distribuci počítačového programu povinován k poskytnutí zdrojového kódu tohoto programu.[304]

Vzhledem ke stručnosti jejich textu nemá příliš smysl hodnotit licenční podmínky BSD z pohledu legislativně technického.

MIT License[305]


[303]: Malcolm Jeremy — „Problems in Open Source Licensing“, 2002 – http://www.ilaw.com.au/…article.html

[304]: Andrew M. St. Laurent — „Understanding OPEN SOURCE & FREE SOFTWARE LICENSING”, 2004 O’Reilly Media, Inc. str. 14

[305]: tyto licenční podmínky bývají někdy označovány spíše jako X11 License – http://www.gnu.org/…se-list.html#…