Hlavní navigace

Text licenčních podmínek BSD s komentářem

Sdílet

BSD License

Text licenčních podmínek BSD s komentářem

Copyright © <year>, <copyright holder>

All rights reserved.

Text licenčních podmínek BSD začíná tzv. copyrightovou doložkou (výhradou autorského práva). V tomto případě je copyrightová doložka koncipována tak, že by měla obsahovat jméno autora, resp. označení jiného vykonavatele majetkových autorských práv, a rok vytvoření počítačového programu. V oblasti českého práva má uvedení copyrightové doložky pouze informační charakter.[302]

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Předmětné ustanovení licenčních podmínek BSD upravuje poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít počítačový program nabyvateli (poskytnutí licence či podlicence). Toto oprávnění je nabyvateli poskytnuto pouze za předpokladu, že z jeho strany nedojde při další distribuci počítačového programu k porušení níže uvedených povinností. Redistribuci podle tohoto ustanovení je možné chápat nejen jako právo na rozšiřování počítačového programu (ve smyslu ustanovení § 14 autorského zákona), ale i jako možnost poskytovat podlicence k počítačovému programu třetím osobám. Kromě výše uvedeného práva na rozšiřování rozmnoženin počítačového programu je (pod)licence poskytnuta k následujícím způsobům užití: rozmnožování (dle § 13 autorského zákona), pronájem (dle § 15 autorského zákona), půjčování (dle § 16 autorského zákona) a sdělování veřejnosti (dle § 18 autorského zákona). Rozsah užití počítačového programu není licenčními podmínkami BSD omezen. V neposlední řadě pak komentované ustanovení umožnuje provádět změny počítačového programu.

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Povinnosti nabyvatele (pod)licence dle výše uvedených ustanovení se vztahují pouze k případům další distribuce počítačového programu, ať už se jedná o rozšiřování, sdělování veřejnosti či pronájem, a to včetně poskytování podlicencí. Pokud tedy nabyvatel počítačový program dále nedistribuuje, nemůže z jeho strany dojít ani k porušení těchto povinností. V případě, kdy nabyvatel (pod)licence stanovené podmínky pro distribuci počítačového programu nesplní, jedná se z jeho strany o zásah do autorského práva a zároveň o porušení licenční smlouvy. V tomto případě však na rozdíl od některých jiných licenčních podmínek v oblasti svobodného software nemá porušení povinností nabyvatele (pod)licence za následek zánik licence. Povinnosti nabyvatele (pod)licence se liší v závislosti na tom, v jaké formě je počítačový program dále distribuován.

Ohledně otázek souvisejících s povinností nabyvatele (pod)licence připojit text licenčních podmínek k počítačovému programu je možno odkázat na výklad k čl. 0 licenčních podmínek GNU GPL.

Neither the name of the <organization> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

Existence tohoto ustanovení bývá uváděna jako hlavní odlišnost oproti znění licenčních podmínek MIT (viz níže), nicméně alespoň z pohledu českého práva lze jako tyto nejdůležitější odlišnosti zmínit okolnost, že v licenčních podmínkách MIT je výslovně uvedena bezúplatnost poskytované (pod)licence a že licenční podmínky MIT se kromě samotného počítačového programu vztahují i na jeho dokumentaci.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY <copyright holder> AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL <copyright holder> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Ve vztahu k problematice odpovědnosti za vady a odpovědnosti za škodu je opět možné odkázat na výklad v obecné části této práce (čl. 2.7).


[302]: Kříž Jan, Holcová Irena, Kordač Jiří, Křesťanová Veronika — Autorský zákon a předpisy souvisící — Komentář, 1. vydání — Linde Praha a.s., 2002, str. 71