Hlavní navigace

Public domain

Sdílet

Vymezení základních pojmů

Public domain

Jako tzv. public domain bývají v oblasti angloamerické právní kultury nazývána díla, včetně počítačových programů, která vůbec, kupříkladu na základě rozhodnutí nositele práv, nepodléhají ochraně autorským právem (copyrightem)[3]. Public domain je tedy ekvivalentem volného díla ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 autorského zákona, tedy díla, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv a jež tak může každý bez dalšího volně užít. V budoucnosti by se mohlo teoreticky jednat i v České republice o počítačové programy, ke kterým uplynula doba trvání majetkových práv. V současné době můžeme pod kategorii volných děl podřadit počítačové programy, které jsou vyňaty z autorskoprávní ochrany ve veřejném zájmu (§ 3 autorského zákona).

U počítačového programu označovaného jako public domain se tak předpokládá, že může být všemi osobami volně užíván (i pro komerční účely), a to včetně provádění změn tohoto počítačového programu. Skutečnost, že je určitý počítačový program označován jako public domain, nemusí však v praxi znamenat, že je taktéž dostupný jeho zdrojový kód. Tento počítačový program tak může být případným koncovým uživatelům k dispozici pouze ve formě spustitelného souboru. Nutno poznamenat, že z pohledu faktického rozšíření tvoří počítačové programy označované jako public domain velmi malou část běžně užívaných počítačových programů, a to i přestože jsou do této kategorie v některých případech chybně zařazovány i ty počítačové programy, které ve skutečnosti public domain vůbec nejsou (např. tzv. abandonware[4]).


[3]: Edward Samuels, The Public Domain in Copyright Law, 1993, 41 Journal of the Copyright Society, http://www.edwardsamuels.com/…/public.html#…

[4]: Jedná se o starší počítačové programy (nejčastěji počítačové hry), k nimž nositel práv svá autorská práva nijak nevynucuje.