Hlavní navigace

Open Source software

Sdílet

Vymezení základních pojmů
1.2.3.1.1 – Volná redistribuce
1.2.3.1.2 – Zdrojový kód
1.2.3.1.3 – Odvozená díla
1.2.3.1.4 – Integrita zdrojového kódu autora
1.2.3.1.5 – Zákaz diskriminace osob či skupin
1.2.3.1.6 – Zákaz diskriminace podle oboru činnosti
1.2.3.1.7 – Aplikovatelnost licenčního ujednání
1.2.3.1.8 – Licenční podmínky nesmí být určeny pouze pro konkrétní softwarový produkt
1.2.3.1.9 – Licenční podmínky nesmí zasahovat do právních vztahů k jinému software
1.2.3.1.10 – Technologická neutralita licenčních podmínek
1.2.3.2 – Open Source vs. free software

Open Source software

Termín Open Source software, ve smyslu, v jakém je zmiňován v této práci, je poměrně nový a intenzivněji začal být používán až po roce 1998. Jedním z důvodů jeho zavedení do praxe je zejména nejednoznačnost anglického slova „free“ v pojmu free software. Slovo free totiž častokráte asociovalo bezúplatnost, což se v některých případech stávalo překážkou komerčního uplatnění svobodného software. Navíc slovem free jsou poměrně často označovány i počítačové programy, které nesplňují znaky svobodného software, avšak jsou poskytovány zdarma. Open Source je širším pojmem než free software. Každý svobodný software je zároveň Open Source softwarem, avšak nikoliv každý Open Source software lze označit za svobodný. V této souvislosti je vhodné poznamenat, že rozlišování mezi těmito dvěma termíny spočívá spíše v ideové rovině než v praktických dopadech na koncového uživatele. Z hlediska práv a povinností nabyvatele neznamená nabytí licence k Open Source software a free software podstatného rozdílu.[11]

Aby mohl být určitý počítačový program označován jako Open Source, musí dle Open Source Initiative[12] (o této organizaci a jejích záměrech podrobněji viz níže) splňovat několik předpokladů. Tyto předpoklady se neomezují, jak by mohlo označení Open Source asociovat, pouze na povinnost poskytnut nabyvateli přístup ke zdrojovým kódům počítačového programu, ale zahrnují i další právní vztahy. Jedná se o následující požadavky, které musí splňovat licenční podmínky k počítačovému programu (tzv. definice Open Source verze 1.9.).[13] [14]

Definice Open Source
Volná redistribuce

Nabyvatel licence musí být oprávněn počítačový program dále úplatně i bezúplatně distribuovat[15], nabyvatel musí být oprávněn počítačový program rozmnožovat a rozšiřovat.[16] Nabyvatel licence nesmí být omezován ani v možnosti počítačový program distribuovat jako součást jiného počítačového programu nebo společně s jinými počítačovými programy. Oprávnění poskytovat úplatné či bezúplatné podlicence nabyvatelem nesmí být podmiňováno povinností platit odměnu poskytovateli licence. Toto však neznamená, že by licence musela být nabyvateli poskytnuta bezúplatně. Pouze další distribuce počítačového programu, za jehož poskytnutí byla již odměna uhrazena, nesmí být ze strany původního poskytovatele zpoplatňována.

Zdrojový kód

Nabyvateli licence musí být poskytnut zdrojový kód počítačového programu. Nabyvatel musí být oprávněn poskytnutý počítačový program dále distribuovat jak ve formě zdrojového kódu, tak ve formě spustitelného souboru. V případě, že nabyvateli není poskytnut zdrojový kód počítačového programu, musí mu být alespoň sdělena informace, kde lze zdrojový kód bez obtíží (bez zbytečných nákladů) získat, a to pokud možno bezúplatně prostřednictvím internetu. Zdrojový kód musí být poskytnut v takové formě, aby nabyvatel – programátor byl schopen počítačový program modifikovat. Není dovoleno činit zdrojový kód záměrně nesrozumitelný či poskytovat soubory vzniklé v různých fázích překladu počítačového programu.

Odvozená díla

Nabyvatel musí být na základě licenčních podmínek oprávněn poskytnutý počítačový program měnit. Nabyvatel musí být taktéž oprávněn modifikovaný počítačový program dále distribuovat, a to za stejných licenčních podmínek, jaké byly u původní verze počítačového programu.

Integrita zdrojového kódu autora

Distribuce modifikovaného zdrojového kódu může být licenčními podmínkami omezena pouze, pokud je společně se zdrojovým kódem původní verze počítačového programu umožněno distribuovat opravné soubory (tzv. patches), které lze použít k úpravě této verze při jejím překladu (kompilaci). Musí být výslovně umožněna distribuce počítačového programu vytvořeného (přeloženého) z modifikovaného zdrojového kódu původního programu. V licenčních podmínkách může být obsažen požadavek, aby změněný počítačový program byl označen jiným jménem nebo jiným číslem než původní verze počítačového programu[17].

Zákaz diskriminace osob či skupin

Licenční podmínky nesmí obsahovat ustanovení znamenající diskriminaci určitých osob či skupin osob.

Zákaz diskriminace podle oboru činnosti

Licenční podmínky nesmí obsahovat ustanovení znamenající omezení užití počítačového programu ve vztahu k určitým oblastem lidské činnosti (např. podnikání, genetický výzkum).

Aplikovatelnost licenčního ujednání

Licenční podmínky musí pokrývat celou škálu právních vztahů souvisejících s poskytovaným počítačovým programem a být natolik obecné, aby pro oprávněné užití počítačového programu nebylo třeba uzavírat dodatky k těmto licenčním podmínkám či uzavírat jiné zvláštní smlouvy.

Licenční podmínky nesmí být určeny pouze pro konkrétní softwarový produkt

Právní vztahy související s poskytovaným počítačovým programem nesmí být odvislé od toho, zdali je počítačový program distribuován společně s jinými počítačovými programy či nikoliv. Všichni nabyvatelé licence k počítačovému programu musí mít stejná práva a povinnosti bez ohledu na to, zdali je počítačový program distribuován společně s jinými počítačovými programy či nikoliv.

Licenční podmínky nesmí zasahovat do právních vztahů k jinému software

Licenční podmínky nesmí žádným způsobem zasahovat do práv a povinností k jiným počítačových programům, jež jsou distribuovány společně s předmětným počítačovým programem, na něž se licenční podmínky vztahují. Např. určité licenční podmínky nesmí stanovit, že všechny počítačové programy distribuované na jednom hmotném mediu se musí řídit licenčními podmínkami splňujícími kriteria pro Open Source software.

Technologická neutralita licenčních podmínek

Žádné ustanovení licenčních podmínek nesmí být závislé na určité technologii.[18]

Open Source vs. free software

Jak již bylo uvedeno výše, rozdíly mezi definicemi Open Source software a free software nejsou nikterak propastné, odlišná je do určité míry zejména ideologická základna zastánců jednotlivých hnutí (více viz čl. 1.7 této práce). Jako příklad odlišnosti Open Source software od free software bývá uváděno, že pro to, aby mohl být počítačový program považován za svobodný, musí umožňovat nabyvateli změny zdrojového kódu počítačového programu bez nutnosti jejich následného zveřejnění, zatímco definice Open Source software tento požadavek neobsahuje. To znamená, že některé Open Source licenční podmínky mohou nabyvateli, který prováděl změny počítačového programu, tuto povinnost uložit. Tento požadavek může mít určité dopady v oblasti důvěrnosti informací a otázky svobody rozhodování (například i ve vztahu k obchodnímu tajemství apod.). Další rozdíl mezi Open Source software a free software lze nalézt v tom, že Open Source licenční podmínky mohou požadovat, aby v případě další distribuce počítačového programu nabyvatelem byl poskytovatel o této redistribuci informován.[19]


[11]: Mathias Klang, Free software and open source: The freedom debate and its consequences, First Monday, volume 10, number 3 (March 2005), http://www.firstmonday.org/…e10_3/klang/

[12]: Open Source Initiative – http://opensource.org

[13]: Open Source Initiative – http://www.opensource.org/…finition.php

[14]: Bruce Perens – Open Sources: Voices from the Open Source Revolution – http://www.oreilly.com/…/perens.html

[15]: Toto oprávnění by tedy mělo implicitně zahrnovat i oprávnění poskytovat podlicence — viz níže

[16]: Toto oprávnění by mělo zahrnovat i oprávnění ke sdělování počítačového programu veřejnosti.

[17]: Integrity of The Author's Source Code -The license may restrict source-code from being distributed in modified form only if the license allows the distribution of „patch files“ with the source code for the purpose of modifying the program at build time. The license must explicitly permit distribution of software built from modified source code. The license may require derived works to carry a different name or version number from the original software.

[18]: Komentář Open Source Initiative k tomuto ustanovení neodpovídá textu tohoto 10. článku.

[19]: Georg Jakob, University of Salzburg – Being Free – Economic and Legal Aspects of Free Software and Open Source Licensing – www.users.sbg.ac.at/…ing_free.pdf